Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transfer technologii z uczelni do przemysłu"

Transkrypt

1 Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW

2 Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) Źródło: Źródło:

3 Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) Źródło: Mimo wielu opóźnień Polska została zaliczona do grona catching-up countries Nasze atuty to: duŝa liczba młodych ludzi z wyŝszym wykształceniem (w tym coraz więcej InŜynierów), wydatki na ICT, większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP

4 Słaby punkt własność przemysłowa Źródło: W grupie państw nadrabiających opóźnienia rozwojowe (Polska i inne nowe kraje UE) o słabszej pozycji innowacyjnej decydują wskaźniki odnoszące się do własności przemysłowej.

5 Nie jest najlepiej, jednak następuje poprawa

6 NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wskaźniki dotyczące patentowania odnoszą się do efektów uprzednio podjętych działań. WaŜne jest by tworzyć dobre warunki dla prowadzenia działalności B+R, zwłaszcza przez przedsiębiorców (by dostrzegli korzyści ekonomiczne związane z transferem nowych technologii do gospodarki).

7 Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw Maszyny i urządzenia 58,6% Budynki i budowle 24,1% Szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną 0,3% Źródło: GUS, Nauka i technika 2005, Warszawa 2007 Zakup gotowej technologii 2,4% Działalność B+R 9,6% Marketing 2,0% Pozostałe 3,0% Niewielka część inwestycji przedsiębiorstw przeznaczona jest na działania związane z rozwojem nowych technologii.

8 Nakłady B+R przedsiębiorstw BERD stanowi 0,18% PKB w 2005 r. 603 przedsiębiorstwa prowadziły działalność B+R nakłady przedsiębiorstw to niespełna 30% ogółu nakładów na B+R (w UE to ponad 55%) budŝet państwa głównym sponsorem badań naukowych Inne 17% Źródła finansowania działalności B+R w Polsce BudŜet 58% Przedsiębiorcy 27%

9 Nasze atuty wysoki udział ludzi młodych z wyŝszym wykształceniem, wyŝszy niŝ średnia UE

10 Studenci według grup kierunków studiów w 2005/2006 roku 30% humanistyczne 25% 20% 15% 10% społeczne ekonomiczne i administracyjne pedagogiczne pozostałe kierunki ochrona środowiska informatyczne prawne inŝynieryjno-techniczne 5% 0% medyczne usługi dla ludności

11 Absolwenci według grup kierunków studiów w roku akademickim 2004/ % 30% 25% 20% 15% 10% 5% humanistyczna społeczna ekonomiczna i administracyjna pedagogiczna pozostałe kierunki ochrony środowiska informatyczna prawna inŝynieryjno-techniczna medyczna usług dla ludności 0%

12 Stopnie naukowe doktora nadane w 2005 r. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nadane w 2005 r. wg dziedzin nauki Przyrodnicze Rolnicze Medyczne Techniczne Społ.-hum. Inne

13 Aby wspomagać proces transferu technologii naleŝy m.in.: kształtować umiejętności ludzi młodych (studenci, absolwenci szkół wyŝszych, doktoranci, młodzi pracownicy nauki w zakresie komercjalizacji technologii (jako przyszłych kadr nauki i biznesu) na obecnym etapie rozwoju gospodarki to najefektywniejsza metoda wspierania transferu technologii zapewnić szkołom wyŝszym moŝliwość transferu technologii (spin-off s, inne sposoby komercjalizacji prac B+R) zachęcać przedsiębiorców do szukania pomysłów na dobry biznes dzięki nowym technologiom

14 Jakie działania podejmuje MNiSW? Wspieranie kadry naukowej i kadry dydaktycznej uczelni (priorytet IV Nauka i szkolnictwo wyŝsze PO Kapitał Ludzki) Działania związane ze wspieraniem innowacyjnych przedsiębiorstw (PO Innowacyjna Gospodarka, projekty celowe) Programy ministra (wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i patentowania wynalazków powstałych w jednostkach naukowych)

15 PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyŝsze i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (ponad 500 mln Euro) Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (ponad 370 mln Euro) Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyŝszym (ponad 2 mln euro) Rozwój kwalifikacji kadr systemu b+r (ponad 60 mln Euro)

16 PO KL: Zamawianie kształcenia Zlecanie uczelniom przez ministra ds. szkolnictwa wyŝszego kształcenia studentów na kierunkach matematycznoprzyrodniczych i technicznych Realizacja programów wyrównawczych dla studentów pierwszego roku Wsparcie stypendialne (stypendia motywacyjne)

17 Zamawianie kształcenia Dlaczego?

18 Które grupy zawodowe uwaŝasz za najbardziej godne zaufania? Źródło: badanie On Board PR, 1100 uczestników, % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Naukowcy Nauczyciele InŜynierowie Przedsiębiorcy Politycy

19 PO KL: Podnoszenie kwalifikacji kadr B+R Podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi oraz z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych Podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej Projekty związane z podnoszeniem świadomości pracowników naukowych i przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych dla rozwoju gospodarki

20 PO Innowacyjna gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy; 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki; 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców; 1.4. Wsparcie projektów celowych;

21 Wsparcie dla przedsiębiorców Wsparcie dla prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców (PO IG) dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) oraz wdroŝeń ich wyników w ramach jednego projektu I etap: wsparcie przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych (Działanie 1.4) II etap: wsparcie wdroŝeń wyników projektów celowych wypracowanych w I etapie (Działanie 4.1)

22 Wsparcie dla prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców (PO IG) B+R MNISW Działanie 1.4 transfer technologii WDROśENIA MG Działanie 4.1 PARP P R Z E D S I Ę B I OR C Y

23 Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka komplementarne programy operacyjne Kadry dla nowoczesnej gospodarki inŝynierowie kadra naukowa kadra dydaktyczna kształcąca inŝynierów Projekty innowacyjne zwiększające konkurencyjność gospodarki realizowane przez nowoczesne kadry

24 Programy ministra nauki i szkolnictwa wyŝszego Inicjatywa technologiczna Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych

25 Kreator innowacyjności - cele Tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą gospodarki; Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych; Upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim oraz intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym;

26 Kreator innowacyjności planowane efekty Wzrost liczby komercjalizowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych opracowywanych pracowników naukowo-badawczych; Powstanie sieci jednostek organizacyjnych wspierających przedsiębiorczość naukowców; Rozpowszechnianie dobrych wzorców i procedur dotyczących komercjalizacji wiedzy oraz ochrony praw własności intelektualnej w całym środowisku akademickim; Upowszechnienie informacji o moŝliwościach i korzyściach wynikających z tworzenia firm na bazie własności intelektualnej uczelni; w dalszej kolejności powstawanie tego typu firm.

27 Kreator innowacyjności beneficjenci programu Uczelnie Akademickie inkubatory przedsiębiorczości Centra transferu technologii Parki technologiczne, naukowo-technologiczne Konsorcja badawczo-rozwojowe Fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość, działające w powiązaniu z uczelniami Inne jednostki organizacyjne pośredniczące pomiędzy nauką i gospodarką, zwłaszcza na rzecz transferu technologii

28 Patent PLUS - cele programu Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków; Podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań; Ułatwienie jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych;

29 Patent PLUS planowane efekty Zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z jednostek naukowych mających siedzibę w Polsce; Wzrost liczby i jakości krajowych zgłoszeń patentowych; Wzrost liczby komercjalizowanych rozwiązań, opracowanych w jednostkach naukowych; Upowszechnienie w jednostkach naukowych standardów ochrony własności przemysłowej; Określenie przez jednostki naukowe stosunków prawnych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej

30 Beneficjenci programu Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki; Jednostki działające na rzecz współpracy między nauką i gospodarką w zakresie objętym Programem (np. centra transferu technologii); Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym;

31 Patentowanie wynalazków wsparcie w ramach programu 1. Moduł szkoleniowy: szkolenia zakresu własności przemysłowej i intelektualnej opracowanie i upowszechnienie standardów nauczania z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2. Dofinansowanie konkretnych działań: koszty zgłoszenia międzynarodowego (jeśli dokonano juŝ zgłoszenia krajowego) badanie stanu techniki studium wykonalności w przypadku komercjalizacji wynalazku poszukiwanie inwestora i przygotowanie oferty dla inwestora

32 Patentowanie wynalazków - obszar wsparcia obszar wsparcia UCZELNIA wiedza Jednostka transferu technologii PRZEDSIEBIORSTWA wdroŝenie Opracowanie własne

33 Dziękuję za uwagę.

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych: Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WS w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo