Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę"

Transkrypt

1 Usługa opracowania publikacji Zapytanie o cenę Warszawa, czerwiec 2015 Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje wydanie publikacji pt. Regulaminy i umowy w procesie komercjalizacji B+R skierowanej do beneficjentów PO IR: przedsiębiorstw (spin-off, spin-out, spółki celowe),jednostek naukowych, konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub uczelni, instytucji otoczenia biznesu tj. funduszy typu: venture capital. Celem publikacji jest wsparcie rozwoju innowacji od pomysłu do rynku, czyli od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez beneficjentów PO IR. Szczególnie ten ostatni z etapów wymaga właściwego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków stron w ramach obrotu prawnego. Publikacja stanowić będzie wsparcie dla przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii (projekty finansowane za pośrednictwem venture capital). Publikacja ma również na celu pobudzanie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w zakresie realizacji projektów B+R poprzez dostarczenie im fachowej wiedzy i narzędzi umożliwiających skuteczne wdrażanie innowacyjnych wyników prac badawczych. Poradnik pozwoli jednostkom zaangażowanym w PO IR realizować działania badawcze nastawione na cel biznesowy i podnieść stopień komercjalizacji wyników prowadzonych badań i ich wykorzystania w gospodarce. Publikacja powinna uwzględniać następujące założenia: Poruszone zagadnienia obejmują wzory i regulaminy związane z procedurami transferu technologii na rynek; umowy obejmujące elementy komercjalizacji wyników badań B+R m.in.: Standardowe umowy dotyczące przeniesienia praw lub udzielenia licencji, oraz korzystania z tych praw w przypadku współwłasności podstawowe narzędzia w obrocie własnością intelektualną: 1) Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 2) Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej 3) Umowa licencji autorskich praw majątkowych 4) Umowa licencji praw własności przemysłowej

2 5) Umowa o wspólności prawa (zasady korzystania w przypadku współwłasności praw własności intelektualnej) Umowy istotne z punktu widzenia podmiotów podejmujących współpracę w celu prowadzenia badań B+R lub i ich wdrożenia: 6) Umowa konsorcjum 7) Umowa o wspólne prowadzenie badań/umowa o współpracy 8) Umowa zlecenia na wykonanie prac B+R 9) Umowa o zachowaniu poufności 10) Umowa podziału praw własności intelektualnej (uregulowanie stosunków wobec praw własności intelektualnej, które powstaną w wyniku prowadzonych badań) Umowy istotne z punktu widzenia podmiotów tworzących spółkę w celu komercjalizacji: 11) Umowa spółki prowadzącej komercjalizację/spin-off (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 12) Umowa wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13) Umowa wspólników Umowy i regulaminy konieczne do wprowadzenia w związku z nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym: 14) Umowa z naukowcem 15) Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 16) Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni Inne umowy i dokumenty: 17) Regulamin zasady zachowania poufności (zasady, którymi powinni się kierować pracownicy przedsiębiorstwa innowacyjnego aby pozwolić na objęcie know-how ochroną przewidzianą przepisami o tajemnicy przedsiębiorstwa) 18) Umowa świadczenia usług doradczych w zakresie komercjalizacji 19) Umowa świadczenia usług zarządzania prawami własności intelektualnej 20) Umowa z brokerem innowacji 21) Umowa inwestycyjna między funduszem VC a spółką celową (instytut, uczelnia, spin out) Publikacja stanowi komentarz do wyżej wymienionych wzorów z opisem najczęściej występujących zapisów oraz uwzględnieniem potencjalnych postanowień oraz newralgicznych kwestii rzutujących na treść umów lub regulaminów; Stan prawny omówionych treści: 10 października 2015 r.; Treść publikacji kładzie nacisk na warianty zapisów i postanowień umownych możliwych do zastosowania przez strony umów; Publikacja stanowi połączenie litery prawa z ideą dobrych praktyk; Publikacja uwzględni 3 dodatkowe wzory nie mieszczące się we skazanych spisie umów stanowiących suplement do publikacji i będących efektem zewnętrznych konsultacji i dobrych praktyk. Wskazane umowy będące przedmiotem treści mogę ulec zmianie po ich obopólnym zweryfikowaniu. Ilość umów przewidzianych do opracowania (21) zostanie zachowana. 2/5

3 Termin opracowania publikacji 1 listopada 2015 r. możliwość przesunięcia w wypadku uzasadnionej zmiany legislacyjnej rzutującej na treść publikacji oraz czasu przeznaczonego na zawarcie umowy prawno-autorskiej z NCBR; W ramach współpracy nastąpi przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), jak również Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, w tym również wyrażania zgody na ich sporządzanie, o ile taka zgoda jest konieczna. Założenia techniczno-organizacyjne: Publikacja obejmie około stron w formacie A5 (strona 1800 znaków ze spacją), (skład, druk, oprawa graficzna publikacji wyłączone z usługi); Wykonanie publikacji będzie oparte o zasady edytorskie publikacji Bridge Info: przykład: Wskazanie ewentualnego podmiotu współpracującego (Outsourcing treści) (powierzenie uzupełnienia treści np.: kwestii podatkowej, księgowej, biznesowej np.: specyfiki venture capital) Stosowanie przykładów, ilustracji i schematów. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz odpowiadające im wagi są następujące: Cena oferty - waga 50 % (Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium to 50). Doświadczenie - waga 50 % (Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium to 50). Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór: Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena oferty + Punkty za kryterium doświadczenie ( P ) 1) Kryterium Cena oferty: Kryterium to będzie obliczane w sposób następujący: Kryterium Waga kryterium (%) cena 50 d 3/5

4 Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według wzoru: cena oferty najtańszej x 50 = liczba punktów cena oferty badanej 2) Kryterium doświadczenie: Kryterium Waga kryterium (%) Doświadczenie 50 Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o największej skali doświadczenia i kompetencji określonej w postaci: Doświadczenie: prawnicy o specjalizacji własność intelektualna; Współpraca z publicznymi jednostkami sektora badawczego, spółkami celowymi oraz podmiotami venture capital w zakresie obsługi prawnej o specjalności własność intelektualna. L.p. kategoria Nazwa Sposób oceny Max. liczba punktów 1. Doświadczenie: Prawnicy o specjalizacji własność intelektualna 2. Doświadczenie: Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, PAN, spółkami typu venture capital; spółkami celowymi komercjalizującymi wyniki badań/ip, spółkami spin out, spółkami spin off, parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości. Liczba prawników o specjalności własność intelektualna, Strategic Management of Intellectual Property, Ilość podmiotów wskazanych w doświadczeniu w kategorii 2. obsługiwana przez kancelarię 25 pkt. 25 pkt. 4/5

5 Punkty za kryterium doświadczenie zostaną obliczone według wzoru: Liczba prawników o specjalizacji własność intelektualna oferty badanej x max ilość punktów kategorii 1. = liczba punktów Podmiot z największą liczbą prawników o specjalizacji własność intelektualna + Liczba podmiotów obsługiwanych przez kancelarię x max ilość punktów kategorii 2. = Punkty za kryterium doświadczenie ( P d ) Kancelaria z największą liczbą obsługiwanych podmiotów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert z wyceną i doświadczeniem odnośnie przygotowania autorskiego wymienionej pozycji do 16 czerwca 2015 r. do godziny W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z P. Michałem Barszczem (eml: tel. (22) /5

Załącznik do Uchwały Nr 140/2012-2016 Senatu Akademickiego PP z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 140/2012-2016 Senatu Akademickiego PP z dnia 25 marca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 140/2012-2016 Senatu Akademickiego PP z dnia 25 marca 2015 r. R E G U L A M I N zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Warszawa, 28 sierpień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis PO oraz głównych warunków

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Spis treści

REGULAMIN. własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Spis treści REGULAMIN własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Spis treści ROZDZIAŁ I... 3 1. Pojęcia... 3 2. Dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

R E G U L A M I N. Zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie R E G U L A M I N Zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Spis treści:.. str. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne. 2 1. Podstawa prawna (źródła prawa).. 2 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 marca 2014 r. Strona1 Nr zamówienia: 1/WJP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 marca 2014 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE LBI-4101-08-00/2012 Nr ewid. 172/2012/P12128/LBI Informacja o wynikach kontroli WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wersja nr 2 Zielona Góra, sierpień 2015 rok Spis treści Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Systemu Obsługi Programu NCBR

Przewodnik Systemu Obsługi Programu NCBR Przewodnik Systemu Obsługi Programu NCBR https://sop.ncbr.gov.pl/ Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.06.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.06.2013 r. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce Propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2015 2 Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 242/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała nr 242/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała nr 242/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY, KORZYSTANIA ORAZ KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

REGULAMIN OCHRONY, KORZYSTANIA ORAZ KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora AGH z dnia 30 września 2011 r. REGULAMIN OCHRONY, KORZYSTANIA ORAZ KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-012-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-012-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-012-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę KontrolerKontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NR 2/PS/2015 NA WYKONANIE PROJEKTU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PN. NOWE SYSTEMY UZBROJENIA I OBRONY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wykonanie Portalu Wzornictwa w ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wykonanie Portalu Wzornictwa w ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wykonanie Portalu Wzornictwa w ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk 1 Spis treści ZAMAWIAJĄCY... 4 1. Prezentacja Zleceniodawcy - Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54 (2014/2015) z dnia 27 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54 (2014/2015) z dnia 27 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 54 (2014/2015) z dnia 27 marca 2015 roku REGULAMIN zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Dotacje na innowacje. Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na innowacje Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo