ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRA POZWOLI CI WYPŁYNĄĆ NA SZERSZE WODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRA POZWOLI CI WYPŁYNĄĆ NA SZERSZE WODY"

Transkrypt

1 ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRA POZWOLI CI WYPŁYNĄĆ NA SZERSZE WODY Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza na cykl szkoleń skierowanych do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z OBSZARU RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

2 STOPY ZWROTU warsztaty zawodowe Warsztatowy kurs specjalistyczny dwudniowy - składa się z dwóch części w pierwsze części omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące matematyki finansowe i wyceny nieruchomości w zakresie stóp procentowych (na prostych przykładach); część druga są to cztery duŝe zagadnienia problemowe (rynek lokali uŝytkowych, rynek nieruchomości biurowych, rynek hoteli oraz analiza opłacalności inwestycji) omawiane w oparciu o przygotowane dane rynkowe, z wykorzystaniem narzędzi arkusza Excel. STOPY ZWROTU W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Wiadomości podstawowe z zakresu matematyki finansowej 2. Wiadomości podstawowe z zakresu standardów wyceny 3. Zagadnienia i przykłady obliczeniowe cz. 1 wyznaczanie stóp zwrotu z rynku nieruchomości analogicznych 4. Zagadnienia i przykłady obliczeniowe cz.2 wyznaczanie stóp zwrotu z inwestycji porównywalnych / alternatywnych 5. Zagadnienia i przykłady obliczeniowe cz.3 wyznaczanie stóp zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym STOPY ZWROTU STOPY ZWROTU W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI ZAGADNIENIA PROBLEMOWE 6. Zagadnienie problemowe nr 1 wyznaczenie stopy kapitalizacji z rynku podobnych / analogicznych lokali uŝytkowych 7. Zagadnienie problemowe nr 2 wyznaczenie stopy dyskontowej z rynku porównywalnych nieruchomości biurowych 8. Zagadnienie problemowe nr 3 wyznaczenie stopy dyskontowej z rynku porównywalnych nieruchomości hotelowych 9. Zagadnienie problemowe nr 4 wyznaczanie stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomość generującą dochody Piotr Cegielski, MRICS, CCIM - mgr inŝynier budownictwa, mgr ekonomii, mgr nauk w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe od 1994 r.), członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek RICS (United Kingdom), członek CCIM Institute (Chicago, USA), członek Appraisal Institute (Chicago, USA). Autor wielu opracowań z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 600 zł + 23 % VAT dla członków PFRN 750 zł + 23 % VAT dla osób spoza PFRN Termin: 6-7 czerwca 2011 roku, Warszawa

3 WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH kurs specjalistyczny z wykorzystaniem narzędzi arkusza EXCEL WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH Celem kursu jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu z zmiennej wartości pieniądza w czasie, modeli wyceny pojedynczych aktywów oraz opcji strategicznych oraz metod wyceny wartości aktywów niematerialnych. Uczestnicy kursu udoskonalą umiejętności i zdolności z zakresu kalkulacji finansowych, szacowania aktywów niematerialnych oraz wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji uŝytecznych decyzyjnie. Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. KaŜdy dzień szkolenia będzie na bieŝąco podsumowany. 1. Podstawowe koncepcje wartości Podstawowe pojęcia Rodzaje wartości 2. Zmienna wartość pieniądza w czasie Oprocentowanie i dyskontowanie proste Oprocentowanie i dyskontowanie składane (złoŝone) Kapitalizacja odsetek Strumienie płatności 3. Metody wyceny i podejścia do szacowania Metody majątkowe Metody dochodowe Metody mieszane Metody porównawcze 4. Charakterystyka aktywów niematerialnych Know how Marka Prace badawczo-rozwojowe Patenty Kapitał ludzki Kapitał relacyjny (relacje z klientami) Reputacja Goodwill 5. Modele wyceny aktywów niematerialnych Klasyczne modele wyceny Modele wyceny pojedynczych aktywów niematerialnych Modele wyceny opcji strategicznych Szacowanie znaku firmy (brand name) 6. Wycena wartości niematerialnych Szacowanie marki firmy (goodwill) Szacowanie relacji z klientem Szacowanie aktywów technologicznych patentu Szacowanie kapitału ludzkiego Benedykt Bryłka - MenedŜer-finansowiec, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i Ŝyciowych, a takŝe w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyŝszej uczelni, jak równieŝ prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", MenedŜerowie przyszłości, Strategie korporacji transnarodowych, Innowacyjne instrumenty pochodne czy Zarządzanie organizacją przyszłości ). 690 zł + 23 % VAT członkowie PFRN oraz pracownicy członków 890 zł + 23 % VAT osoby spoza PFRN Termin: czerwca 2011 roku, Warszawa

4 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW kurs specjalistyczny w formie warsztatów komputerowych Celem kursu będzie przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej i wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, porównawczych i majątkowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm. W ramach zajęć rozwiązane zostaną dwa duŝe przypadki oraz kilka mniejszych przykładów. W efekcie szkolenia uczestnicy otrzymają narzędzia, które pozwolą im na samodzielne ustalanie wartości przedsiębiorstw. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Analiza fundamentalna zagadnienia wstępne: Cele i załoŝenia analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Wartość fundamentalna a wartość transakcyjna zaleŝność Czynniki fundamentalne a bieŝąca wycena rynkowa ZaleŜność koniunktury giełdowej od cyklu gospodarczego Analiza zewnętrzna Wartość rynku Dynamika rynku Poziom konkurencji w ramach branŝy Poziom marŝ Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa 2. Zagadnienia wstępne procesu wyceny: Klasyfikacja metod wyceny wartość godziwa wartość rynkowa (transakcyjna) wartość księgowa 3. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa: Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi Kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi Charakterystyka technik wyceny wchodzących w skład metod dochodowych Koncepcja średniego waŝonego kosztu kapitału Wycena metodami dochodowymi wycena podmiotów, nowych emisji, parytetów wymiany analiza przypadku Relacja pomiędzy modelem FCFE a modelem zdyskontowanych dywidend Szacowanie kosztu kapitału na uŝytek wyceny przedsiębiorstw metodologia ogólna Ryzyko o koszt kapitału własnego Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM Problematyka szacowania premii za ryzyko rynkowe w warunkach polskich Szacowanie kosztu finansowania środkami długoterminowymi, pochodzącymi od wierzycieli Kalkulacja wartości rezydualnej w oparciu o model fundamentalny 4. Analiza ryzyka wyceny przeprowadzonej metodami dochodowymi: Wykorzystanie analizy wraŝliwości w wycenie Wykorzystanie symulacji typu Monte Carlo w wycenie 5. Wykorzystanie metod porównawczych w wycenie przedsiębiorstw: ZałoŜenia metod porównawczych Zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw i nowych emisji wskaźników V/EBIDA, P/E, V/S - analiza przypadku 6. Wykorzystanie metod majątkowych i mieszanych w wycenie przedsiębiorstw: Metoda wartości aktywów netto Metoda skorygowanych aktywów netto Metoda odtworzeniowa Wycena metodą likwidacyjną Metoda szwajcarska, Metoda UEC Dr Paweł Mielcarz, doświadczony praktyk w zakresie wyceny przedsiębiorstw i planowania finansowego. Przeprowadzenie wiele warsztatów szkoleniowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich oraz Polskiej Agencji Rachunkowości S.A, szkolenia otwarte prowadzone za pośrednictwem Instytutu Rozwoju Biznesu oraz specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), uczestniczył lub kierował zespołami prowadzącymi wyceny oraz doradzał w transakcjach dla ponad 30 podmiotów. W dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów 690 zł + 23 % VAT członkowie PFRN oraz pracownicy członków 890 zł + 23 % VAT osoby spoza PFRN Termin: września 2011 roku, Warszawa

5 METODY ZYSKÓW kurs specjalistyczny z wykorzystaniem narzędzi arkusza EXCEL Dwudniowy kurs specjalistyczny - składa się z dwóch części w pierwsze części omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące elementów rachunkowości i metody zysków, z omówieniem dwóch odmian metody zysków bezpośredniej i pośredniej (poprzez wycenę przedsiębiorstwa); część druga to wycena hotelu (wycena przedsiębiorstwa i kapitałów spółki oraz wycena nieruchomości) w oparciu o przygotowane dane finansowe podmiotu oraz dane rynkowe, z wykorzystaniem narzędzi arkusza Excel. METODA ZYSKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Wiadomości podstawowe z zakresu podejścia dochodowego, metody zysków 2. Metoda zysków cz.1 wycena nieruchomości a wycena podmiotu prowadzącego działalność operacyjną 3. Metoda zysków cz.2 wybrane zagadnienia problemowe wraz z przykładowymi rozwiązaniami 4. Sprawozdania finansowe cz.1 zagadnienia wprowadzające 5. Sprawozdania finansowe cz. 2 część praktyczna PROBLEM PRAKTYCZNY WYCENA NIERUCHOMOŚCI HOTELU 6. Wprowadzenia do problemu dane nieruchomości, wyniki finansowe spółki oraz dane rynkowe 7. Prognoza przychodów z działalności operacyjnej w oparciu o analizę porównawczą rynku 8. Prognoza przychodów z działalności operacyjnej w oparciu o wyniki finansowe podmiotu / spółki 9. Wyznaczenie wyników finansowych wraz z określeniem wartości spółki, kapitałów własnych oraz nieruchomości Wykładowca Piotr Cegielski, MRICS, CCIM - mgr inŝynier budownictwa, mgr ekonomii, mgr nauk w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe od 1994 r.), członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek RICS (United Kingdom), członek CCIM Institute (Chicago, USA), członek Appraisal Institute (Chicago, USA). Autor wielu opracowań z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. METODA ZYSKÓW 600 zł + 23 % VAT dla członków PFRN 750 zł + 23 % VAT dla osób spoza PFRN Termin: października 2011 roku, Warszawa

6 METODA INWESTYCJNA kurs specjalistyczny z wykorzystaniem narzędzi arkusza EXCEL Warsztatowy kurs specjalistyczny dwudniowy - składa się z dwóch części w pierwszej części omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące elementów metody inwestycyjnej, przy wykorzystaniu prostych przykładów obliczeniowych; część druga to wycena duŝej nieruchomości biurowej w oparciu o przygotowane dane dotyczące tej nieruchomości, rynku nieruchomości podobnych, z wykorzystaniem narzędzi arkusza Excel. METODA INWESTYCYJNNA WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Wiadomości podstawowe z zakresu podejścia porównawczego i dochodowego: 2. Powierzchnia pod wynajem jako parametr porównawczy 3. Problematyka definicji dochodu oraz moŝliwe sposoby określania jednostkowej stawki czynszu 4. Podstawy podejścia porównawczego na obszarze analizy rynku najmu i dzierŝawy 5. Metody ilościowe w analizie rynku najmu / dzierŝawy PROBLEM PRAKTYCZNY WYCENA NIERUCHOMOŚCI 1. Wprowadzenia do problemu opis nieruchomości do wyceny oraz omówienie danych rynkowych 2. Analiza umów najmu na nieruchomości stanowiącej przedmiot oszacowania 3. Analiza rynku w zakresie najmu / dzierŝawy nieruchomości podobnych 4. Wyznaczenie dochodu operacyjnego netto wraz z określeniem wartości rynkowej nieruchomości Piotr Cegielski, MRICS, CCIM - mgr inŝynier budownictwa, mgr ekonomii, mgr nauk w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe od 1994 r.), członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek RICS (United Kingdom), członek CCIM Institute (Chicago, USA), członek Appraisal Institute (Chicago, USA). Autor wielu opracowań z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. METODA INWESTCYJNA 600 zł + 23 % VAT dla członków PFRN 750 zł + 23 % VAT dla osób spoza PFRN Termin: listopad 2011 roku

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów. Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o. Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo