EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia r. Autorzy : mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Henryk Tabor Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. nr 379/98 mgr inż. Andrzej Pol Rzeczoznawca Budowlany dec. nr 866/U/95 Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 85/96

2 Warszawa - czerwiec 2006 r. SPIS TREŚCI str. I. Przedmiot, zakres i cel opracowania... 3 II. Podstawa opracowania ekspertyzy.. 3 III. Ogólna charakterystyka obiektu....4 IV. Budynek Łóżkowy... 6 V. Budynek Badawczo-Naukowy VI. Budynek Rehabilitacji VII. Budynek Teleradioterapii VIII. Budynek Curieterapii. 38 IX. Budynek RTG i Sal Operacyjnych. 46 X. Budynek OOD ( Oddziału Obserwacyjno-Diagnostycznego ) 53 XI. Budynek Przychodni XII. Budynek Informatyki, Krwiodawstwa i Epidemiologii ( KEI ) XIII. Budynek Administracyjny z Łącznikiem...78 XIV. Budynek Socjalny z Aulą 84 XV. Budynek Anatomii Patologicznej.. 92 XVI. Budynek Pralni.99 XVII. Budynek Kuchni

3 XVIII. Budynek Warsztatów ( i Działu Technicznego ) 114 XIX. Budynek Hotelu. 121 XX. Uwagi I. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący kompleks budynków Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie. Celem ekspertyzy jest określenie warunków przeciwpożarowej ochrony biernej i czynnej dla budynków Centrum Onkologii, w tym przedstawienie rozwiązań technicznych odbiegających od wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). W związku z liczną zmianą przepisów budowlanych i przeciwpożarowych od czasu zaprojektowania i wybudowania obiektu, w budynkach Centrum Onkologii występują warunki zagrażające życiu ludzi a także inne nieprawidłowości i niezgodności z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Likwidacja występujących zagrożeń oraz konieczność remontów i przebudowy części budynków CO, wymaga stosowania aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych. Ponieważ dostosowanie istniejącego kompleksu budynków do aktualnych wymagań "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" jest niemożliwe, to zgodnie z 2, ust. 2 rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ), dopuszcza się inny sposób spełnienia przepisu, odpowiednio do wskazań oceny (ekspertyzy) rzeczoznawców: budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwą terenowo komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Opracowanie niniejsze określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków Centrum Onkologii, umożliwi podjęcie działań zmierzających do likwidacji występujących zagrożeń oraz będzie podstawą do możliwości opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej w tym zakresie. Niniejsza ekspertyzy swoim zakresem nie obejmuje rozwiązań dotyczących drogi pożarowej zgodnie 12, ust. 4 rozporządzenia MSW i A z dnia r. ( Dz. U nr 121, poz ). 2

4 II. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY Ekspertyza opracowana została na zlecenie i na podstawie umowy z Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie. Opracowanie wykonano na podstawie: a) oględzin obiektu, b) informacji udzielonych przez zleceniodawcę, c) udostępnionej dokumentacji projektowej i powykonawczej budynków Centrum Onkologii, d) następujących przepisów i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej : - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 ), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz ), - PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, - PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, - PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, - Instrukcji nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych, - Instrukcji nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i murowanych z uwagi na odporność ogniową. III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Centrum Onkologii wybudowane zostało u zbiegu ulic Roentgena i Pileckiego w Warszawie. Kompleks składa się z kilkunastu budynków. Centrum Onkologii dzieli się na 2 główne zespoły zespół główny i zespół gospodarczy. W skład zespołu głównego wchodzą budynki lecznicze, diagnostyczne, przychodnie, sal operacyjnych, badawcze oraz administracyjne. Zespół gospodarczy to budynki pomocnicze, techniczne, warsztatowe, magazynowe, zaplecza pralni i kuchnie. Budynki zespołu głównego oraz niezbędne do ich eksploatacji budynki zespołu gospodarczego jak kuchnia, pralnia czy patologia zostały ze względów funkcjonalnych połączonych ze sobą w poziomie piwnic i częściowo parteru siecią korytarzy, tuneli i holi. Budynki Centrum Onkologii ze względu na swój charakter i przeznaczenie oraz występujące w nich materiały zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II, III i V a występujące w nich pomieszczenia techniczne i magazynowe do PM o obciążeniu ogniowym nie przekraczającym 500 MJ/m 2. Główne dane techniczne kompleksu Centrum Onkologii: - powierzchnia terenu 10,6 ha 3

5 - powierzchnia zabudowy ( łącznie z małą architekturą ) 4,3 ha, - powierzchnia zabudowy zespołu głównego m 2, - powierzchnia zabudowy zespołu gospodarczego m 2, - powierzchnia użytkowa m 2, - powierzchnia użytkowa zespołu głównego m 2, - powierzchnia użytkowa zespołu gospodarczego m 2, - kubatura zespołu głównego m 3, - kubatura zespołu gospodarczego m 3. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i sprawdzeń, do ekspertyzy wybrano te obiekty, w których występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia ludzi oraz te, w których występują inne nieprawidłowości z zakresu przepisów budowlanych i przeciwpożarowych tj.: 1) budynek łóżkowy / kliniczny, 2) budynek badawczo-naukowy, 3) budynek rehabilitacji, 4) budynek teleradioterapii, 5) budynek curieterapii, 6) budynek RTG i sal operacyjnych ( blok diagnostyczno-zabiegowy ), 7) budynek OOD ( oddział obserwacyjno-diagnostyczny ), 8) budynek przychodni, 9) budynek informatyki, krwiodawstwa i epidemiologii ( KEI ), 10) budynek administracyjny z łącznikiem, 11) budynek socjalny ( z aulą ), 12) budynek anatomii patologicznej, 13) budynek pralni, 14) budynek kuchni, 15) budynek warsztatów, 16) budynek hotelu. Zaopatrzenie obiektów Centrum Onkologii w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z własnego wodociągu wewnętrznego zasilanego z 2 zbiorników o pojemności 500 m 3 każdy, rozprowadzającego wodę po budynkach z zamontowanymi na im łącznie 12 hydrantami zewnętrznymi ( nadziemnymi i podziemnymi ). Rozmieszczenie hydrantów zapewnia możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych ( hydranty znajdują się przy drogach pożarowych i innych drogach na terenie obiektu, w odległości od min 5 do max 75 m od chronionych budynków ). Na teren Centrum Onkologii prowadzą bezpośrednio 4 wjazdy od strony ul. Roentgena i Pileckiego. Szerokość wjazdów od 3 do 4,8 m. Wjazd od strony ul. Pileckiego przy budynku teleradioterapii zostanie poszerzony do co najmniej 3,6 m. Pozostałe wjazdy zapewniają możliwość wjazdu wozom bojowym jednostek PSP. Nośność dróg w miejscach przejazdu nad podziemnymi tunelami i korytarzami zostanie wzmocniony i zapewni nośność 100 kn. Szerokość dróg pożarowych przy chronionych budynkach wynosi co najmniej 4m i więcej. Szerokość drogi pożarowej przy szczycie budynku curieterapii i teleradioterapii oraz rehabilitacji, socjalnym i kuchni zostanie poszerzone do min 4 m. Szerokość dojazdów do dróg pożarowych wynosi w najwęższym miejscu 3 m co należy uznać za wystarczające w celu dojazdu do chronionych budynków ( w zdecydowanej większości wynosi co najmniej 3,5 m ). 4

6 Zapewniony jest dostęp i możliwość prowadzenia swobodnych działań ratowniczogaśniczych we wszystkich budynkach za wyjątkiem budynku łóżkowego ( wysoki ZL II ), budynku curieterapii i RTG i sal operacyjnych ( blok diagnostycznozabiegowy ). Stan taki jest spowodowany tym, że zostały one usytuowane wewnątrz kompleksu obiektów, bez bezpośredniego dostępu od dłuższej strony do dróg pożarowych. W związku z rozległością obiektu, każdy z obiektów opisano oddzielnie, z uwzględnieniem charakterystyki budowlanej w ocenie rzeczoznawcy budowlanego, charakterystyki pożarowej obiektu, wykazu niezgodności z wymaganiami w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu niemożliwych do usunięcia oraz przyjętych rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. V. BUDYNEK BADAWCZO NAUKOWY V.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA OBIEKTU W OCENIE RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. V.1.1. Przedmiotowy obiekt jest 14-to kondygnacyjnym budynkiem, licząc w tym piwnicę i nadbudówkę z maszynowniami dźwigów. Wzniesiony został około 20 lat temu dla potrzeb różnego rodzaju zakładów i pracowni badawczych. Najniższą kondygnację zajmuje tzw. przestrzeń instalacyjna. Ponadto, na dwunastym piętrze znajduje się pomieszczenie wentylatorni. Ogólna funkcja badawczo- naukowa budynku pozostaje bez zmiany. Dokonywane dotychczas zmiany w usytuowaniu ścianek działowych oraz zmiany w sposobie użytkowania poszczególnych pomieszczeń nie powodowały znaczących zmian w obciążeniach użytkowych stropów. V.1.2. Komunikację pionową stanowi centralnie położona, obudowana klatka schodowa i dwa dźwigi osobowo-towarowe. Komunikację poziomą na poszczególnych kondygnacjach zapewnia korytarz (szerokość 2,02 do 2,14 m), obiegający dookoła trzon mieszczący klatkę schodową, sanitariaty i pomieszczenia zapleczowe. Dodatkową drogę ewakuacyjną stanowi zewnętrzna, nie obudowana klatka schodowa, oddylatowana od budynku. V.1.3. Konstrukcja budynku jest żelbetowa, szkieletowa, monolityczna, tworząca wraz ze ścianami usztywniającymi i żelbetowymi, wieloprzęsłowymi płytami stropów (i schodów) sztywny przestrzennie układ, niepodatny na odkształcenia pod wpływem sił zewnętrznych, pionowych i poziomych, a jednocześnie umożliwiający zmiany podziału przestrzeni użytkowej wg zmieniających się potrzeb. Żelbetowa, monolityczna obudowa dźwigów jest oddylatowana od ścian usztywniających budynku. Połacie dachu, o minimalnym wymaganym nachyleniu, utworzono z żelbetowych płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Pokrycie dachu jest papowe; odwodnienie połaci zapewniają rynny pogrążone i wewnętrzne rury spustowe. Po obwodzie dachu usytuowane jest stalowe torowisko żurawia 5

7 (udźwig 300 dan) na prefabrykowanych podporach. Przeznaczenie żurawia do prac naprawczych. Dostęp do dachu zapewniają schody klatki schodowej, prowadzące do nadbudówki maszynowni dźwigów. Ściany zewnętrzne są żelbetowe, monolityczne, z warstwą izolacji termicznej (wełna mineralna i styropian) i warstwą osłonowo-dekoracyjną z płyt żelbetowych mocowanych do stalowego rusztu. We fragmentach wykonano też ściany murowane: gazobeton 24 cm + c.dziurawka 12 cm, z okładziną z blachy fałdowej. Ścianki działowe wykonane są aktualnie z różnych materiałów: c. pełna, c. dziurawka, szkło w szkielecie aluminiowym, płyty karton-gips. W korytarzach wykonano sufity podwieszone (płyty plastykowe na ruszcie aluminiowym lub metalowym, ocynkowanym) maskujące przebieg różnego rodzaju instalacji. V.1.4. Ogólny stan techniczny 20-to letniej konstrukcji budynku ocenia się jako bardzo dobry. Nie stwierdzono optycznie zauważalnych zarysowań, spękań, odkształceń, ubytków, zawilgoceń, korozji chemicznej. V.1.5. Geometria klatki schodowej nie w pełni odpowiada wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min. Infr. z , Dz. U. nr 75 z , ze zmianami wg Rozp. Min. Infr. z , Dz. U. z dnia ), ponieważ szerokość użytkowa spoczników wynosi 1,30-1,32 m < 1,5 m. Pozostałe parametry wymiarowe klatki schodowej są zgodne z odnośnymi wymaganiami. Niezgodność co do szerokości spoczników nie może zostać usunięta ze względu na ograniczenia przestrzeni klatki schodowej elementami konstrukcji nośnej budynku. V.1.6. Przedmiotowy obiekt zalicza się do budynków wysokich ( 25m < H < 55m), a ze względu na swoją funkcję do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Dla takich budynków wymagana jest klasa B odporności pożarowej, a wymagana odporność ogniowa ich elementów wynosi odpowiednio: - główna konstrukcja nośna R 120; - ściany zewnętrzne, osłonowe E I 60; - stropy (i schody) R E I 60; - ściany działowe (nie nośne) E I 30; - konstrukcja dachu R 30; - przekrycie dachu - E 30; gdzie: R = nośność ogniowa (w minutach) E = szczelność ogniowa ( ) I = izolacyjność ogniowa ( ) Na podstawie dokonanych oględzin, zapoznania się z projektem konstrukcji budynku, znajomości wymagań Normy PN-B (grudzień 2002) oraz w oparciu o Instrukcje ITB nr 409/2005 i nr 221, stwierdza się, że: - żelbetowy, monolityczny szkielet z otuleniem zbrojenia: beton + tynk = co najmniej 4 cm (słupy) i 3,5 cm (podciągi); - betonowe ściany usztywniające o grubości 20 cm, ze zbrojeniem konstrukcyjnym; - żelbetowe płyty stropowe wieloprzęsłowe, o grubości >20 cm, z otuliną zbrojenia : beton + tynk = co najmniej 2 cm; - żelbetowe monolityczne schody płytowe, o grubości > 12 cm, z otuliną zbrojenia: beton + tynk = 4 cm; 6

8 - korytkowe płyty dachowe o wysokości 10 cm, z otuleniem zbrojenia betonem grubości 1 cm; - rdzeń żelbetowy ścian osłonowych o grubości 15 i 20 cm, a w przypadku płyt ściennych osłonowo-dekoracyjnych o grubości co najmniej 4 cm - fragmenty murowane ścian osłonowych (24 cm beton komórkowy + 12 cm c.dziurawka); - ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej o grubości 6,5 cm, spełniają powyższe wymagania odnośnie odporności ogniowej. Ściankom działowym wykonanym z materiałów innych niż cegły ceramiczne należy zapewnić półgodzinną odporność ogniową. V.2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU. V.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Budynek diagnostyczno-badawczy, naukowy. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III, gęstość obciążenia pożarowego w piwnicy i pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i magazynowych do 500 MJ/m 2. Budynek posiada 14 kondygnacji, podpiwniczony ( kondygnacja użytkowa ). Piętro 12 wentylatornia, pod piwnicą przestrzeń instalacyjna. Ze względu na wysokość zaliczony jest do budynków wysokich ( W ). Średnia powierzchnia kondygnacji budynku wynosi ok. 925 m 2. Klasa odporności pożarowej budynku została opisana w pkt. V.1.6. ekspertyzy. Układ budynku korytarzowy, obsługiwany przez 2 klatki schodowe; główną wewnętrzną i zewnętrzną, projektowaną do obudowy. Budynek na kondygnacji piwnicy, parteru i pierwszego piętra łączy się z budynkami sąsiednimi za pomocą korytarzy i holi. V.2.2. STREFY POŻAROWE. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku wysokiego ZL III wynosi 2500 m 2. Projektuje się, że wszystkie budynki Centrum Onkologii oddzielono od siebie w przestrzeniach łączących je holi i korytarzy w sposób oddzielający je jako oddzielne strefy pożarowe i pośrednio oddzielne budynki. Zapewnia to także podział korytarzy i 7

9 holi na odcinki nie dłuższe niż 50 m w sposób ograniczający rozprzestrzenianie gazów i dymów pożarowych. W budynku projektuje się wydzielenie następujących stref pożarowych: - każda kondygnacja stanowi oddzielną strefę pożarową, - każda kondygnacja podzielona na 2 oddzielne strefy pożarowe. Strefy te nie przekroczą dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych. Projektuje się wydzielenie pożarowe i zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 60 wszystkich pomieszczeń technicznych w budynku (rozdzielnie, wentylatornie, windy, przestrzeń instalacyjna itp.). Oddzielenia pożarowe stanowią ściany o odporności ogniowej REI i EI 120 ( nośne konstrukcyjne i działowe ), stropy o odporności ogniowej REI 60. Zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60 ( drzwi ppoż. ). Na ścianie zewnętrznej, w miejscu przejścia strefy pożarowej, zastosowany zostanie pas o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60 ( wzmocnienie odporności ogniowej od wewnątrz budynku ). Szachty instalacji wentylacyjnej zostaną obudowane w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 120 i EI 60. Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych przy przejściach przez strefy pożarowe EIS 120 i EIS 60. Przejścia instalacji elektrycznej, wod-kan, teletechnicznej i inne w pionach instalacyjnych należy zabezpieczyć w stropach w klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwi, co do których wymagana jest odporność ogniowa powinny być wyposażone w samozamykacze. Wewnętrzna klatka schodowa zostanie oddzielona od korytarzy przedsionkiem przeciwpożarowymi zamykanym od korytarzy drzwiami o odporności ogniowej EI 60 a od klatki EI 30. Klasa odporności ogniowej ścian przedsionka od korytarza najmniej EI 120. Wymiary przedsionka powyżej 1,4 x 1,4 m. Przedsionek stanowi jednocześnie hol windowy dla wind, które projektuje się dostosować dla potrzeb ekip ratowniczych. Istniejąca klatka zewnętrza zostanie obudowana od strony przeszklonej ściany szczytowej budynku ścianką osłonową o odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięta od korytarza drzwiami EI 60. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, 8

10 niewymienionych powyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. V.2.3. WARUNKI EWAKUACJI. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Jednocześnie przejście nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w 1 kierunku nie przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m a przy wielu dojściach 60 m. Drogi ewakuacyjne zostaną obudowane w klasie odporności ogniowej ścian EI 30 ( dotyczy istniejących przeszkleń pomieszczeń od korytarzy ). Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi powyżej wymaganego 1,4 m na korytarzach i 0,9 m szerokości przejść w pomieszczeniach. Nie występują korytarze o długości przekraczającej 50 m na parterze zastosowane zostaną drzwi dymoszczelne S 30. Pracownie i pokoje biurowe wymiary drzwi bez uwag, drzwi otwierają się do wewnątrz, nie ograniczają szerokości drogi ewakuacyjnej. Pozostałe drzwi otwierające się na korytarz wyposażone są w samozamykacze ( np. drzwi do magazynów czy pomieszczeń technicznych itp. ) Korytarze zostaną wyposażone w instalację wentylacji oddymiającej. Wewnętrzna klatka schodowa zostanie oddzielona od korytarzy przedsionkiem przeciwpożarowymi zamykanym od korytarzy drzwiami o odporności ogniowej EI 60 a od klatki EI 30. Klasa odporności ogniowej ścian przedsionka od korytarza najmniej EI 120. Wymiary przedsionka powyżej 1,4 x 1,4 m. Przedsionek stanowi jednocześnie hol windowy dla wind, które projektuje się dostosować dla potrzeb ekip ratowniczych. Istniejąca klatka zewnętrza zostanie obudowana od strony przeszklonej ściany szczytowej budynku ścianką osłonową o odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięta od korytarza drzwiami EI 60. Pozostałe ściany klatki zostaną obudowane ściankami osłonowymi niepalnymi ażurowymi, zabezpieczającymi przed penetrowaniem schodów przez niekorzystne warunki atmosferyczne ( deszcz i śnieg ). Konstrukcja ażurowa pozwoli zrezygnować z konieczności oddymiania klatki ( biorąc pod uwagę jednocześnie jej oddzielenie pożarowe od budynku ). 9

11 Klatka schodowa wewnętrzna i przedsionek przeciwpożarowy wraz z holem windowymi szybami dźwigów dla epik ratowniczych zostaną wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu ( wentylację nadciśnieniową ). Odporność ogniowa biegów i spoczników klatek schodowych wynosi R 60. Wymagane wymiary klatek schodowych wynoszą: - biegi 1,2 m, - spoczniki 1,5 m. Wymiary klatek schodowych wynoszą; a) klatka wewnętrzna: - biegi od 1,33 do 1,38 m, - spoczniki od 1,30 do 1,32 m, b) klatka zewnętrzna : - biegi 1,1 m, - spoczniki 1,2 m, Wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzi przez korytarz na parterze obudowany w klasie odporności ogniowej EI 60 i zamykany drzwiami od pomieszczeń przyległych EI 30 bezpośrednio na zewnątrz budynku i będzie posiadać szerokość w świetle przejścia 1,2 m ( w tym szerokość skrzydła zasadniczego 0,9 m w świetle przejścia ). Szerokość wyjścia z klatki wewnętrznej do przedsionka 0,9 m. Wysokość dróg ewakuacyjnych min. 2,2 m z lokalnym obniżeniem do 2 m. Szerokość skrzydła zasadniczego w drzwiach dwuskrzydłowych wynosić będzie 0,9m w świetle przejścia. Wewnętrzna klatka schodowa oraz przedsionek przeciwpożarowy z holem windowym i szybami dźwigów dla ekip ratowniczych zostaną wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu ( wentylację nadciśnieniową ). Korytarze na wszystkich kondygnacjach zostaną wyposażone w instalację wentylacji oddymiającej, zapewniającej co najmniej 10 wymian powietrza na godzinę. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o czasie działania min. 2 godz. i natężeniu oświetlenia co najmniej 1 lux. V.2.4. INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE. Budynek zostanie wyposażony w instalację system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP, zapewniający ochronę całkowitą obiektu. System SSP będzie sterował klapami pożarowymi na wentylacji mechanicznej i wentylacją oddymiającą korytarze oraz urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu klatki schodowej i przedsionka pożarowego z holem windowym i szybami wind dla ekip 10

12 ratowniczych ( wentylacja nadciśnieniowa ), systemem DSO, dźwigami pożarowymi i innymi dźwigami oraz drzwiami i bramami pożarowymi pozostającymi ewentualnie w pozycji otwartej w normalnym funkcjonowaniu obiektu. Budynek zostanie wyposażony w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO ). Wewnętrzna klatka schodowa oraz przedsionek przeciwpożarowy z holem windowym i szybami wind dla ekip ratowniczych zostaną wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu ( wentylację nadciśnieniową ). Korytarze na wszystkich kondygnacjach zostaną wyposażone w instalację wentylacji oddymiającej, zapewniającej co najmniej 10 wymian powietrza na godzinę. Obudowa kanałów wentylacji pożarowej co najmniej EI 60. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o czasie działania min. 2 godz. i natężeniu oświetlenia co najmniej 1 lux. W budynku zostaną dostosowane do potrzeb ekip ratowniczych 2 dźwigi ( patrz rysunki ). Wymiary dźwigów co najmniej 1,52 x 1,37 m, nośność poniżej 1000 kg. Hol dźwigów pożarowych jest jednocześnie przedsionkiem klatki schodowej. Szyby dźwigów pożarowych i hol zostanie wyposażony w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Hol dźwigów wydzielony pożarowo od korytarza drzwiami o odporności ogniowej EI 60. Na parterze zapewniono dostęp do holu dźwigów pożarowych przez hol główny od strony drogi pożarowej. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi Ø 25 z wężami półsztywnymi na korytarzach budynku, zawory hydrantowe Ø 52 w przedsionku przeciwpożarowym. Instalacja zapewni pokrycie zasięgiem całej powierzchni chronionych stref pożarowych w budynku. W piwnicy i powyżej 25 m wysokości zastosowane zostaną po 2 zawory hydrantowe. Sposób zasilania wg. stosownej dokumentacji projektowej instalacji uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na parterze przy wejściu do budynku. Projektuje się wydzielenie pożarowe i zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 60 wszystkich pomieszczeń technicznych w budynku (rozdzielnie, wentylatornie, windy, przestrzeń instalacyjną itp.). Szachty instalacji wentylacyjnej zostaną obudowane w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 120 i EI 60. Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych przy przejściach przez strefy pożarowe EIS 120 i EIS 60. Kable zastosowane do zasilania i sterowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych będą miały odporność ogniową E 90 lub E 120 w zależności od stosownych wymagań ( lub obudowę w ww. odporności ogniowej ). 11

13 V.2.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. Do wykończenia wnętrz nie zostaną zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są łatwo zapalne. Na drogach ewakuacyjnych zostaną zastosowane materiały co najmniej trudno zapalne. Wykładziny podłogowe trudno zapalne. Sufity podwieszane wykonane będą z materiałów niepalnych, niezapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Usunięte zostaną drewnopochodne szafki we wnękach na korytarzach budynku. V.2.6. DROGI POŻAROWE. Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku od strony wejścia głównego, umożliwiając prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. V.3. WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH OBIEKTU NIEMOŻLIWYCH DO USUNIĘCIA. Zakłada się niespełnienie wymagań aktualnych przepisów dotyczących : biegów zewnętrznej klatki schodowej o szerokości 1,1, spoczników o szerokości 1,2 m, spoczników wewnętrznej klatki schodowej od 1,3 1,32 m, połączenia przedsionka pożarowego wewnętrznej klatki schodowej z holem wind dla ekip ratowniczych, braku wydzielenia przedsionkiem pożarowym zewnętrznej klatki schodowej, braku zabezpieczenia przed zadymieniem zewnętrznej klatki schodowej, szerokości drzwi ewakuacyjnych z wewnętrznej klatki schodowej do przedsionka przeciwpożarowego na parterze 1m, braku drzwi pożarowych o odporności ogniowej EI 30 do dźwigów pożarowych, braku wymaganej nośności i wymiarów dźwigów pożarowych. Brak wydzielenia przedsionkiem i zabezpieczenia przed zadymieniem zewnętrznej klatki schodowej zgodnie z 12, ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 12

14 przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 ), stanowi podstawę do uznania użytkowanego istniejącego budynku za zagrażający życiu ludzi. Pozostałe nieprawidłowości nie stanowią zagrożenia dla życia ludzi. Uzasadnienie : Poszerzenie spoczników i biegów istniejących klatek schodowych, drzwi wyjściowych z klatki do przedsionka pożarowego do wymiarów określonych w przepisach nie jest możliwe ze względu na konstrukcję budynku i ograniczone wymiary przestrzeni klatek schodowych. Wykonanie przedsionka pożarowego do zewnętrznej klatki schodowej i jej pełna obudowa ścianami murowanymi o odporności ogniowej REI 60 ograniczone jest istniejącą konstrukcją budynku i stropem piwnicy i braku miejsca na parterze. Również względy ekonomiczne nie przemawiają za obudową istniejącej zewnętrznej klatki schodowej w celu koniecznego jej następnie oddymiania oraz wymianą drzwi do dźwigów pożarowych. Zaproponowane w pkt. V.4. techniczne rozwiązania zastępcze zapewniają właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku i możliwość bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi z budynku. V.4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE ZAPEWNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU. Zgodnie z 2 ust.2 i 207 ust.2 " warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie " przedstawiony zakres rozwiązań zastępczych w budynku naukowo-badawczym Centrum Onkologii, proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji, autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zrealizowanie następujących rozwiązań zastępczych rekompensujących brak wymaganych przepisami parametrów określonych w pkt. V.3. ekspertyzy: 1) wszystkie budynki Centrum Onkologii zostaną oddzielone od siebie w przestrzeniach łączących je holi i korytarzy w sposób oddzielający je jako oddzielne strefy pożarowe i pośrednio oddzielne budynki; zapewnia to także podział korytarzy i holi na odcinki nie dłuższe niż 50 m w sposób ograniczający rozprzestrzenianie gazów i dymów pożarowych ( podział na odcinki do 50 m nie dotyczy nowo wybudowanego i odebranego łącznika z Instytutu Hematologii ), 2) wyposażenie budynków Centrum Onkologii łączących się łącznikami i korytarzami w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP, zapewniający ochronę całkowitą chronionych budynków, co przyspieszy czas wykrywania ewentualnych pożarów i skróci do minimum czas podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez 13

15 obsługę i pracowników budynków oraz jednostki PSP, 3) podział budynku na strefy pożarowe znacznie poniżej dopuszczalnej wielkości ( każda kondygnacja stanowić będzie oddzielną strefę pożarową, każda kondygnacja podzielona ponadto na 2 niezależne strefy pożarowe ( za wyjątkiem piętra 12 technicznego - wentylatorni ) z klatką schodową w każdej strefie pożarowej ), co w znaczący sposób ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się ognia pomiędzy kondygnacjami jak i w obrębie jednej kondygnacji budynku oraz skróci do minimum długość drogi ewakuacyjnej i możliwość ewakuacji w każdej strefie pożarowej. 4) wydzielenie przedsionka z holem windowym od korytarza ścianą o odporności ogniowej EI 120 i zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 60, 5) przystosowanie 2 dźwigów dla potrzeb ekip ratowniczych z możliwością dostępu do holu dźwigowego od strony drogi pożarowej bezpośrednio przez korytarz na parterze, 6) obudowanie istniejącej zewnętrznej klatki schodowej od strony przeszklonej ściany szczytowej budynku ścianką osłonową o odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięta od korytarza drzwiami EI 60 i obudowanie ściankami osłonowymi niepalnymi ażurowymi, zabezpieczającymi przed penetrowaniem schodów przez niekorzystne warunki atmosferyczne ( deszcz i śnieg ). Powyższe rozwiązania zastępcze przy jednoczesnym wykonaniu wszystkich prac określonych w pkt V.2. nn. ekspertyzy, zdaniem autorów zapewnią właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej ww. obiektu. Jednocześnie zakłada się doprowadzenie zewnętrznej klatki schodowej w zakresie konstrukcyjnym do możliwości jej użytkowania. UWAGI. Niniejsza ekspertyza nie zastępuje niezbędnych projektów przebudowy i aranżacji budynków lub ich części oraz projektów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zaproponowanych w treści opracowania. Projekty te powinny zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Istniejące i projektowane systemy kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych budynków Centrum Onkologii będą zwalniane w przypadku zaniku napięcia w budynkach. Przy drzwiach wyposażonych w ww. systemy, zostaną zainstalowane przyciski do ich awaryjnego otwarcia w przypadku konieczności ewakuacji. 14

16 Ekspertyza nie zwalnia właściciela obiektu z przestrzegania innych przepisów przeciwpożarowych. Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązki wynikające z 4 rozporządzenia MSW i A z dnia r. 15

17 32

18 fot. 26 Wdolnej cz ci zdj cia widoczne jest zako czenie najni szego biegu badanej klatki schodowej, poziom +3,54 m. W g rnej cz ci zdj cia widoczny jest brak jakiejkolwiek balustrady. Widoczne s progi na poziomie tarasu. Bieg schod wzprawej strony wdole zdj cia prowadzi na zamkni te patio ima szeroko u yteczn (w wietle por czy =90 cm). Praktycznie, brak mo liwo ci ewakuacji ludzi z tegomiejsca na otwarty teren. fot. 27 Jedyne zej cie zbadanej klatki schodowej, kt re prowadzi na poziom terenu. Poziom, na kt ry prowadzi to zej cie jest zamkni tym patio. Pocz tek tego zej cia widoczny jest na fot. 26 (powy ej) 31

19 fot. 24 Zamocowanie s upka no nego balustrady schod w. Widoczna obejma zblachy stalowej, po czonawprzekrojuno nymjedn rub.torozwi zanie niegwarantujesztywno ci zamocowania s upka balustradowego. fot. 25 Pochwyt ipor cz balustrady schod w. Por cz jest skonstruowana zlistew drewnianych os oni tych obustronnie blach aluminiow. Od g ry por cz jest zako czona profilem drewnianym, stanowi cym pochwyt. Widoczne jest ca kowite zniszczenie wszystkich element wdrewnianych balustrady. R wnie os ony zblachy aluminiowej uleg yrozleg ej korozji. 30

20 fot. 22 fot. 23 Uszkodzenie pyty spocznikowej powsta e w nast pstwie pozostawienia w klocka drewnianego wczasie wykonywania p yty. S upek no ny balustrady. Widoczna jest rura stalowa stanowi ca konstrukcj supka, mocowana do p yty elbetowej za pomoc obejm zblachy stalowej. Widoczny jest r wnie fragment por czy ipochwytu por czy. 29

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 13 Olsztyn, ul. Malewskiego 2b Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 8 Olsztyn, ul. Wyszy skiego 16 Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a.

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a. ekspertyza techniczna - dotycząca oceny moŝliwości wykonania przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania części budynku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 1 2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA... 10 3. SPIS RYSUNKÓW: Rys. nr I-1 Rzut parteru (segmenty K4-K16) 1:200 Rys. nr I-2 Elewacja 1 1:100 Rys. nr I-3 Elewacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl

BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO tarasu budynku przedszkola BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl OBIEKT: INWESTOR: Budynek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D INWESTOR: PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE ul. MOSIĘŻNICZA 2, 30 965 KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr inż. ZDZISŁAW

Bardziej szczegółowo