E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A"

Transkrypt

1 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), warunków bezpieczeństwa pożarowego na terenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Aleja Piasta w Złotowie.

2 Gorzów Wlkp., maj 2011 r. 1. Podstawa formalno-prawna ekspertyzy. Wskazania w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.), na terenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Aleja Piasta w Złotowie, określono w oparciu o: inwentaryzację budowlaną obiektu opracowaną przez Pana Michała kaszewskiego; koncepcję przebudowy obiektu opracowaną przez Pana Michała Kaszewskiego; przepisy techniczno budowlane, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm. ); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. nr 124, poz ); oględziny obiektu. 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

3 Przedmiotem opracowania jest istniejący, użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Al. Piasta w Złotowe. Przedmiotowy budynek zostanie poddany przebudowie z zachowaniem jego dotychczasowej funkcji w celu poprawy jego stanu technicznego, dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym wymagań ochrony przeciwpożarowej, oraz podniesienia standardu użytkowego. W przyjętej koncepcji przebudowy obiektu zakłada się zmianę podziału wewnętrznego lokali mieszkalnych, wyburzenie zewnętrznej klatki schodowej ( jest to samowola budowlana ) i przebudowę wewnętrznej klatki schodowej w budynku nr 59, oraz docelowe rozebranie budynku 61. W ramach opracowywania koncepcji przebudowy przedmiotowego budynku, inwestor dokonał oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego na jego terenie, w wyniku której ustalono, że w obiekcie tym występują warunki, które zgodnie z 16 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ) są kwalifikowane jako powodujące zagrożenie dla życia ludzi. Biorąc pod uwagę, że na terenie przedmiotowego budynku, nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, inwestor podjął decyzję o zapewnieniu na jego terenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż wskazany w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm. ), dopuszcza w stosunku do obiektów istniejących, zastosowanie innych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, na zasadach określonych w 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia. W założeniu inwestora realizowane działania mają doprowadzić do usunięcia warunków

4 kwalifikowanych jako powodujące zagrożenie dla życia ludzi, zapewnić bezpieczne warunki ewakuacji ludzi z terenu obiektu, oraz poprawić warunki prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych. Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spełnienie tego warunku i wskazanie rozwiązań, zapewniających rekompensatę niespełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym niepogorszeniu warunków bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie obiektu. 3. Ogólna charakterystyka obiektu. Budynek objęty projektem jest obiektem wolnostojącym, o wymiarach x m, posiadającym następujące parametry użytkowe: powierzchnia zabudowy m 2 ; powierzchnia użytkowa m 2 ; kubatura 3497 m 3. Budynek składa się z trzech segmentów dla których nadano niezależne numery posesji: 57, 59 i 61. Na terenie poszczególnych segmentów znajdują się lokale mieszkalne Segmenty 57 i 59 posiadają po trzy kondygnacje nadziemne i są częściowo podpiwniczone. Segment 61 jest jednokondygnacyjny. Od tyłu do segmentów przylega jednokondygnacyjny budynek techniczny - na jego terenie zlokalizowany jest węzeł cieplny Zakładu Energetyki Cieplnej. 4. Warunki techniczno-budowlane w oparciu o które budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi. Analiza warunków techniczno-budowlanych wykazała występowanie na terenie budynku nieprawidłowości, które zgodnie z 16 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

5 przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ) są kwalifikowane jako powodujące zagrożenie dla życia ludzi, a polegających na: zawężeniu szerokości spoczników na półpiętrach klatki schodowej w segmencie 57 o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach technicznobudowlanych. ( 16 ust. 2 pkt 1 ); zawężeniu szerokości biegów schodów klatki schodowej ( ostatni bieg na poddasze ) w segmencie 59 o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. ( 16 ust. 2 pkt 1 ); zawężeniu szerokości spoczników na półpiętrach klatki schodowej w segmencie 59 o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach technicznobudowlanych. ( 16 ust. 2 pkt 1 ). 5. Charakterystyka pożarowa obiektu Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. W wyniku przebudowy budynek osiągnie następujące parametry użytkowe: powierzchnia zabudowy m 2 ; powierzchnia użytkowa m 2 ; kubatura 3389 m 3. liczba kondygnacji: kondygnacji nadziemnych 3; kondygnacji podziemnych 1; wysokość obiektu m Odległość od obiektów sąsiednich.

6 Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Aleja Piasta w Złotowie, w obszarze istniejącej zabudowy miejskiej. Jest to obiekt wolnostojący - najbliższe istniejące obiekty, kwalifikowane do grupy obiektów ZL, zlokalizowane są w odległości ponad 8 m od niego. Odległości, wymagane ze względu na ochronę przeciwpożarową, są zachowane Parametry pożarowe występujących substancji palnych. Na terenie budynku nie występują materiały, które w rozumieniu 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ) są kwalifikowane jako niebezpieczne pożarowo. Podstawowymi materiałami palnymi na terenie pomieszczeń są drewno i tkaniny wykorzystywane w produkcji elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych. Budynek nie posiada zasilania w gaz sieciowy dopuszczone jest stosowanie gazu w butlach do zasilania urządzeń kuchennych Określenie gęstości obciążenia ogniowego. Na terenie budynku występują pomieszczenia techniczne i gospodarcze, na terenie których gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m Kwalifikacja obiektu i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, określenie liczby osób przebywających na ich terenie. Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt kwalifikuje się do grupy obiektów mieszkalnych kategoria zagrożenia ludzi ZL IV.

7 Poszczególne kondygnacja zagospodarowane są na następujące funkcje: piwnice: pomieszczenia gospodarcze; parter: - segment 57: 3 lokale mieszkalne; - segment 59: 3 lokale mieszkalne; - segment 61: pomieszczenia do rozbiórki; piętro: - segment 57: 2 lokale mieszkalne; - segment 59: 2 lokale mieszkalne, strych nieużytkowy; poddasze: - segment 57: 2 lokale mieszkalne; - segment 59: 4 lokale mieszkalne. Obiekt, jako strefa pożarowa, kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV Ocena zagrożenia wybuchem. Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. W żadnym z pomieszczeń nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe. Po przebudowie budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni 1110 m 2 - dopuszczalna wielkości strefy pożarowej, wynosząca dla obiektów niskich, kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV 8000 m 2, nie jest przekroczona. Na terenie obiektu nie projektuje się wydzielenia jako osobnych stref pożarowych żadnych pomieszczeń Określenie klasy odporności pożarowej budynku, oraz odporności ogniowej i

8 stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Dla obiektu wymagana jest klasa odporności pożarowej D, a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszą spełniać wymagania NRO ( nierozprzestrzeniające ognia ). Budynek posiada następującą konstrukcję: główna konstrukcja nośna: ściany murowane z cegły pełnej gr. 38 i 24 cm odporność ogniowa REI 240, NRO; ściany działowe: - istniejące: murowane z cegły dziurawki gr odporność ogniowa EI 120, NRO; - oddzielenie drewnianej konstrukcji poddasza: tynk na trzcinie mocowany do deskowania odporność ogniowa EI 15, SRO; stropy: - nad piwnicami: ceglane na belkach stalowych odporność ogniowa REI 60; - nad parterem i piętrem: drewniane z wypełnieniem polepą i okładziną sufitową z tynku na trzcinie odporność ogniowa REI 30, SRO; dach: konstrukcja dachu drewniana, kryta dachówką bez wymagań w zakresie odporności ogniowej, SRO; biegi i spoczniki klatek schodowych: drewniane, obłożone od spodu tynkiem na trzcinie odporność ogniowa R 30. Budynek nie spełnia wymagań klasy D odporności pożarowej w zakresie odporności ogniowej obudowy pomieszczeń na poddaszu, oraz w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia dla części elementów budynku. Nie są spełnione również wymagania w zakresie wykonania schodów z materiałów niepalnych Warunki ewakuacji.

9 Długości przejść ewakuacyjnych. Na terenie obiektu długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie są przekroczone w stosunku do obowiązujących w tym zakresie przepisów - nie przekraczają 40 m Długości dojść ewakuacyjnych. Z lokali mieszkalnych na poszczególnych kondygnacjach zapewnione są wyjścia na korytarze w obszarze których znajdują się klatki schodowe Długości dojść z najdalej położonych lokali mieszkalnych, na terenie segmentu 57 i segmentu 59, do wyjść na zewnątrz obiektu nie przekraczają 30 m Drogi i wyjścia ewakuacyjne. W chwili obecnej, na poziomie parteru z segmentu 57 zapewnione jest jedno wyjście na zewnątrz obiektu, a z segmenty 59 dwa wyjścia. Klatka schodowa w segmencie 57 posiada następujące parametry: szerokość biegu schodów z parteru do spocznika 0.95 m; szerokość spocznika pomiędzy parterem a piętrem 0.95 m; szerokość biegu schodów ze spocznika na piętro 0.98 m; szerokość spocznika na piętrze 1.44 m; szerokość biegu schodów z piętra do spocznika 0.95 m; szerokość spocznika pomiędzy piętrem i poddaszem 1.23 m; szerokość biegu schodów ze spocznika na poddasze 0.98 m;

10 szerokość spocznika na poddaszu 1.41 m. Na poziomie spocznika pomiędzy piętrem i poddaszem występuje obniżenie wysokości przejścia do 1.8 m spowodowane skosem dachu. Na terenie segmentu 59 znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka stanowiąca dobudowę zewnętrzną przewidziana jest do likwidacji. Klatka schodowa wewnętrzna posiada z parteru na piętro konstrukcję betonową, a na wyższe kondygnacje drewnianą. Klatka ta posiada stopnie zabiegowe. Klatka schodowa wewnętrzna w segmencie 59 posiada następujące parametry: szerokość biegu schodów z parteru do spocznika 0.96 m; szerokość spocznika pomiędzy parterem a piętrem 0.96 m; szerokość biegu schodów ze spocznika na piętro 0.90 m; szerokość spocznika na piętrze 1.40 m; szerokość biegu schodów z piętra do spocznika 0.95 m; szerokość pierwszego spocznika pomiędzy piętrem i poddaszem 0.95 m; szerokość biegu schodów z pierwszego spocznika do drugiego spocznika 0.85 m; szerokość drugiego spocznika pomiędzy piętrem i poddaszem 0.85 m; szerokość biegu z drugiego spocznika na poddasze 0.70 szerokość spocznika na poddaszu 1.40 m. Lokale mieszkalne na terenie obiektu zamknięte są drzwiami o szerokości 0.8 m bez

11 wymagań w zakresie odporności ogniowej. Drzwi wyjściowe z segmentu 57 posiadają szerokość 1.00 m i otwierają się do środka budynku. Drzwi wyjściowe, z terenu klatki wewnętrznej, w segmencie 59 wykonane są jako dwuskrzydłowe o szerokości 1.4 m i otwierają się na zewnątrz budynku Oświetlenie awaryjne. W budynku awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. W chwili obecnej żadna część obiektu nie jest wyposażona w oświetlenie ewakuacyjne Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Na terenie obiektu wewnętrzna sieć hydrantowa nie jest wymagana obiekt nie jest wyposażony w tego typu instalację Instalacja sygnalizacji pożaru. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, na terenie obiektu, nie jest wymagana obiekt nie jest wyposażony w tego typu instalację Instalacja oddymiająca.

12 Instalacja oddymiająca, na terenie obiektu, nie jest wymagana - na terenie obiektu nie występuje instalacja oddymiająca Instalacje techniczne Instalacja piorunochronna. Obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną ochrona podstawowa Wentylacja mechaniczna. Obiekt nie jest wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej Instalacja ogrzewcza. Obiekt jest wyposażony w instalację ogrzewania centralnego wodnego zasilaną z węzła cieplnego zasilanego przez Zakład Energetyki Cieplnej Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt nie jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy dla obiektu nie zachodzi wymóg wyposażenia w tego typu sprzęt Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia.

13 Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. nr 124, poz ), z wynosi 20 dm 3 /s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia jest zapewnione z hydrantów naziemnych DN 80 zlokalizowanych na miejskiej sieci hydrantowej w odległości max. 75 m od budynku Dojazd pożarowy. Do obiektu droga pożarowa do obiektu nie jest wymagana. Dojazd dla służb ratowniczych zapewniony jest ulicą miejską, przebiegającą równolegle wzdłuż obiektu, w odległości 14 m od niego. 6. Zakres niezgodności z przepisami Występujące niezgodności. Na terenie obiektu nie są spełnione wymagania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w zakresie: zapewnienia wymaganej szerokości biegów 1.2 m, oraz szerokości spoczników 1.5 m klatek schodowych ( 68.1 ) 1 ; zapewnienia na terenie segmentu 59 schodów, stanowiących jedyną drogę ewakuacyjną, bez stopni zabiegowych ( ); zapewnienia drzwi wyjściowych z segmentu 57 na zewnątrz o szerokości min. 1.2 m ( ); 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm. )

14 wykonania wejść do lokali mieszkalnych, przeznaczonych na pobyt więcej niż 3 osób, o szerokości min. 0.9 m ( ); zapewnienia, w drzwiach dwuskrzydłowych prowadzących z segmentu 59 na zewnątrz obiektu, skrzydła nieblokowanego o szerokości min. 0.9 m ( 240.1); zapewnienia oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu od palnej konstrukcji dachu przegrodami o odporności ogniowej EI 30 ( ); wykonania schodów o konstrukcji niepalnej na klatkach schodowych nie wydzielonych drzwiami o odporności ogniowej EI 30 ( ); zapewnienia w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia, NRO dla wszystkich elementów budynku ( ); zapewnienia zamknięcia drzwiami lub klapą wyjściową o odporności ogniowej EI 15 wejść z budynku na teren nieużytkowego poddasza ( 251 ); wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu ( ) Niezgodności, które nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. Ze względu na warunki konstrukcyjne obiektu, oraz jego układ funkcjonalny nie zostaną dostosowane do wymagań obowiązujących przepisów warunki techniczno-budowlane obiektu w zakresie: zapewnienia wymaganej szerokości biegów 1.2 m, oraz szerokości spoczników 1.5 m klatki schodowej w segmencie 57 i 59; zapewnienia na terenie segmentu 59 schodów, stanowiących jedyną drogę ewakuacyjną, bez stopni zabiegowych; wykonania schodów o konstrukcji niepalnej, na klatce schodowej w segmencie 57, nie wydzielonych drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

15 Brak możliwości dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie szerokości, stopnia palności ( niepalne ) biegów i spoczników klatki schodowej, oraz schodów stanowiących jedyną drogę ewakuacyjną bez stopni zabiegowych, wynika z uwarunkowań konstrukcyjnych obiektu. Ingerencja w strukturę budowlaną obiektu w tym zakresie wymagałaby jego przebudowy i wiązałaby się ze zmianą elementów decydujących o statyce budynku Niezgodności, które zostały doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. W wyniku działań podjętych przez właściciela budynku następujące elementy zostaną dostosowane do wymagań ochrony przeciwpożarowej: na terenie segmentu 59 zostaną wykonane schody o konstrukcji niepalnej; drzwi wyjściowe z segmentu 57, na zewnątrz obiektu, zostaną wykonane o szerokości min. 1.2 m; wejścia do lokali mieszkalnych z korytarzy, zostaną wykonane o szerokości min. 0.9 m; w drzwiach dwuskrzydłowych, prowadzących z segmentu 59 na zewnątrz obiektu, skrzydło nieblokowalne będzie posiadało szerokość min. 0.9 m ; przegrody, oddzielające pomieszczenia mieszkalne na poddaszu od palnej konstrukcji dachu, będą posiadały odporność ogniową EI 30; zostanie zapewniony stopień NRO, w zakresie rozprzestrzeniania ognia, dla elementów konstrukcyjnych dachu i stropów; wejścia z terenu budynku na teren nieużytkowego poddasza zostaną zamknięte drzwiami, lub klapą wyjściową o odporności ogniowej EI 15. obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ponadto biegi schodów na terenie segmentu 59 zostaną poszerzone do szerokości 1.10 m. 7. Przyjęte rozwiązania zastępcze. W celu zrekompensowania nie spełnionych na terenie obiektu wymagań,

16 w zakresie jego bezpieczeństwa pożarowego, określonych w punkcie 6.2 ekspertyzy, proponuje się przyjęcie następujących rozwiązań zastępczych: wykonanie na terenie klatek schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; zamontowanie w każdym z segmentów, na stropie kondygnacji poddasza, autonomicznej czujki dymu emitującej sygnał dźwiękowy w przypadku zadziałania; zamknięcia wejścia do piwnic drzwiami o odporności ogniowej EI 30; obłożenie powierzchni biegów i spoczników schodów, w segmencie 57, płytkami gresowymi, a od spodu wykonanie obudowy schodów przeciwpożarowymi płytami gipsowo-kartonowymi - 2 x 12.5 płytą GKF, oraz zabezpieczenie nieosłoniętych elementów drewnianych schodów lakierem ogniochronnym do stopnia niezapalności; wykonanie klatki schodowej w segmencie 59 w całości jako żelbetowej o odporności ogniowej R 60; wyposażenie klatek schodowych ( na każdej kondygnacji ) w gaśnicę przenośną. 8. Ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu. Po zrealizowaniu wniosków wynikających z ekspertyzy, na terenie segmentu 57 będą występowały formalno-prawne warunki, wynikające z zawężenia szerokości spoczników na półpiętrach klatki schodowej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ), są kwalifikowane jako powodujące zagrożenie życia ludzi. Jednakże zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, określone w punkcie 7 Ekspertyzy, w znaczący sposób ograniczają możliwość opuszczenia obiektu przez przebywających na jego terenie ludzi i zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa. 9. Wnioski w kontekście nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

17 Biorąc pod uwagę, że klatki schodowe stanowiąca drogę ewakuacyjną, zostaną wyposażona w oświetlenie awaryjne, należy przyjąć, że mimo występowania zawężenia spoczników i biegów schodów osoby przebywające na terenie obiektu będą miały możliwość szybkiego opuszczenia budynku. Montaż na terenie klatek schodowych automatycznych czujek dymu emitujących sygnał dźwiękowy w przypadku zadziałania, pozwala na zaalarmowanie mieszkańców budynku w krótkim czasie po wystąpieniu zagrożenia i podjęcie, oraz przeprowadzenie ewakuacji ludzi zanim dym generowany przez pożar spowoduje odcięcie dróg ewakuacyjnych. Zaproponowane zabezpieczenie drewnianych elementów klatki schodowej w segmencie 57 poprzez ich obudowę materiałami niepalnymi, oraz zabezpieczenie środkami ogniochronnymi, oraz wykonanie klatki schodowej w segmencie 59 w całości jako żelbetowej, ogranicza możliwość objęcia ich pożarem i palenie się w stopniu uniemożliwiającym przeprowadzenie ewakuacji. Ponadto na terenie budynku zostaną rozmieszczone gaśnicę, które będą mogły być wykorzystane przez mieszkańców do likwidacji pożaru w zarodku. Uwzględnić należy również fakt, że w odległości 1.5 km od obiektu znajduje się siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, co dodatkowo skraca czas podjęcia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że zaproponowane rozwiązania rekompensują brak spełnienia określonych przepisami wymagań budowlanych i zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu, oraz bezpieczeństwa przebywających na jego terenie ludzi.

18 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Rzeczoznawca budowlany

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 145 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK-WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14/13 tel. kom. 600 212 901 OCENA - EKSPERTYZA Sporządzona w trybie 2 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki Ekspertyza techniczna dotycząca niezbędnego dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i spełnienia aktualnych wymagań dotyczących ewakuacji, budynku Przedszkola nr 2.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, 64-100 Leszno OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZADANIA : REMONT I PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU KLINIKI

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

Dla budynku koszarowego kompanii I i II Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska , Kalisz

Dla budynku koszarowego kompanii I i II Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska , Kalisz w trybie: 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422, w

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lp. SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Podstawy prawne opracowania 4 3. Cel opracowania 5 4. Charakterystyka ogólna budynku 6 1. Zakres przebudowy i oce

Lp. SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Podstawy prawne opracowania 4 3. Cel opracowania 5 4. Charakterystyka ogólna budynku 6 1. Zakres przebudowy i oce Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Przejazdowej 18 Rzeczoznawca budowlany: Opracował: Katowice, marzec 2014 r. Data

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo