Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby"

Transkrypt

1 Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia użytkowa ,63 m 2 - kubatura ,00 m 3 - wysokość (w rozumieniu 8[1]...11,98 m - ilość kondygnacji nadziemnych ilość kondygnacji podziemnych...0 2) Odległość od obiektów sąsiadujących. Budynek usytuowany na własnej działce budowlanej Inwestora. Od strony elewacji frontowej odległość budynku do granicy działki drogowej wynosi 15,0m. Od strony obu elewacji bocznych odległość budynku do sąsiednich granic wynosi 11,0m. Od strony zaplecza budynku, w 2012 roku został dobudowany budynek sali gimnastycznej, który w ustaleniach projektu budowlanego został wykonany jako odrębna strefa pożarowa, zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia ludzi. Odległość budynków na działkach sąsiednich do obiektu internatu wynosi min.14,0m. 3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie są magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo. Materiały palne jakie będą znajdować się w obiekcie to typowe wyposażenie wnętrz meble, artykuły biurowe, łóżka, materace itp. 4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i technicznych wynosi poniżej 500 MJ/m 2. 5) Kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób w obiekcie. Stosownie do wskazań 209 ust. 2[1] i założonej funkcji budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII + ZLV. Przewidywana maksymalna liczba mieszkańców Internatu, przebywających całą dobę w budynku do 50 osób + 2 opiekunów pełniących dyżur. Pracownicy pracujący w cyklu 7:00-15:00 Pracownicy biurowi - 1 osoba Nauczyciele - 5 osób Pracownicy kuchni - 3 osoby Konserwator - 1 osoba Portiernia - 1 osoba Sprzątaczki - 2 osoby Razem: max 13 osób. Dodatkowo w budynku funkcjonuje sala konsumpcyjna i świetlica dla max 50 osób. W trzech salach lekcyjnych przewidziano max. po 25 osób, razem 75 osób. 6) Ocena zagrożenia wybuchem. W budynku nie są magazynowane substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe, dlatego nie występuje w nim zagrożenie wybuchem. 7) Podział na strefy pożarowe. W ramach rozwiązań zastępczych zakłada się podział budynku na trzy strefy pożarowe: strefa pożarowa ZL III i PM o Qd<500 MJ/m 2 pomieszczenia pierwszej kondygnacji nadziemnej z wydzieloną pod względem pożarowym kotłownią gazową i wentylatornią; kondygnacja ta oddzielona jest od poziomu parteru stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami na połączeniach komunikacyjnych o klasie odporności ogniowej EI 60:

2 strefa pożarowa ZL III druga kondygnacja nadziemna (tzw. wysoki parter): pomieszczenia administracyjno biurowe, bez pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób, strefa pożarowa ZL V pomieszczenia pietra i poddasza z pokojami sypialnymi dla ca 50 osób. Realizacja powyższego zadania w ramach obecnego projektu budowalnego - zakłada wydzielenie ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 żelbetowej klatki schodowej, oraz zamknięcie drzwiami na każdej kondygnacji o klasie odporności ogniowej EI 30 z wyposażeniem jej przestrzeni w urządzenia służące do usuwania dymu o czynnej powierzchni oddymiania min. 5% rzutu klatki schodowej, wg ustaleń [4]. 8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej jego elementów. Niski, budynek internatu, którego strefy pożarowe zaliczone zostały do III i V kategorii zagrożenia ludzi powinien spełniać zgodnie z założeniami 212 ust. 3 [1], wymagania klasy C odporności pożarowej. Poszczególne elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i mieć następujące klasy odporności ogniowej: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) * ) główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna1), 2), ściana wewnę - trzna 1), przekrycie dachu 3), A R 240 R 30 R E I 120 E I 120 (o i) E I 60 R E 30 B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o i) E I 30 4) R E 30 C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o i) E I 15 4) R E 15 D R 30 ( ) R E I 30 E I 30 (o i) ( ) ( ) E ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Budynek, będzie spełniać wymagania dla wymaganej klasy odporności pożarowej C budynku, z wyłączeniem stropu nad kondygnacją poddasza, który w ustaleniach sporządzonej we wrześniu 2013 ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych będzie zabezpieczony od spodu płytą gipsowo - kartonową (GKF), co zgodnie z ustaleniami wiedzy technicznej Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 1998, s. 224) dr inż. Mirosław Kosiorek, prof. dr hab. inż. Jerzy.A. Pogorzelski, mgr inż. Zofia Laskowska, mgr inż. Krzysztof Pilch, gdzie wskazano, iż drewniane stropy ze ślepym pułapem i podłogami drewnianymi na odrębnych legarach ułożonych w wypełnieniu żużlowo-wapiennym ślepego pułapu posiadają klasę odporności ogniowej max REI 45:

3 a dodatkowe zabezpieczenie od spodu umożliwi podniesienie klasy odprnosci ogniowej do REI 60 (F60). 9) Warunki ewakuacji. Podstawową komunikację pionową w budynku internatu stanowi główna żelbetowa klatka schodowa, która w ramach niniejszego projektu zostanie obudowana ścianami w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Klatka schodowa zostanie wyposażona zostanie w grawitacyjne urządzenia służące do usuwania dymu (certyfikowanych okna połaciowe). Okna będą uruchamiane automatycznie i ręcznie wg ustaleń [4]. Klatka ta łączy komunikacyjnie parter z poddaszem budynku. Jej szerokość biegów wynosi od 120 cm do 159 cm, wysokość stopni 17,7 cm, natomiast szerokość podestów międzykondygnacyjnych wynosi ca 154 cm, przy czym ostatni podest przy wejściu na poziom poddasza przewęża się do ca 75 cm. Pozostałe żelbetowe klatki schodowe to: boczna klatka schodowa, łącząca pierwszą kondygnację (stołówkę) z parterem o szerokości biegów od 142 do 151 cm i podestu międzykondygnacyjnego ca 157 cm, klatka schodowa łącząca wydzieloną pod względem pożarowym część pierwszej kondygnacji suana natryski o szerokości biegu cm i podestu cm, oraz wysokości stopni 18 cm, niezależna klatka schodowa prowadząca do mieszkania służbowego szerokości biegu cm i wysokości stopni ca 18 cm. Poziome drogi ewakuacyjne to korytarze o ponadnormatywnej szerokości: o parter cm, o piętro do 375 cm, o poddasze cm, o piwnica cm, 134 cm, oraz 120 cm jako alternatywna droga ewakuacyjna ze stołówki. Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczają dopuszczalnej wielkości dla części ZL 40 m. Na poziomie kondygnacji przyziemia (strefa pożarowa ZLIII), długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m. Z tego poziomu istnieje możliwość przejścia do innej strefy pożarowej sali gimnastycznej, bezpośrednio na zewnątrz budynku, oraz poziom parteru. Na poziomie kondygnacji przyziemia (strefa pożarowa ZLIII) z pomieszczeń sauny i natrysków, które nie są przeznaczone na pobyt ludzi, długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza na poziomej i pionowej drodze ewakuacyjnej 15 m. Z tego poziomu istnieje możliwość przejścia do innej strefy pożarowej parter budynku. Z uwagi na dorywczy

4 charakter użytkowania tych pomieszczeń przez małą ilość osób ca 3-5, nie zachodzi obawa utrudnienia prowadzenia ewakuacji z tej części budynku. Na poziomie kondygnacji parteru (strefa pożarowa ZL ZLIII), długość dojścia ewakuacyjnego przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m i wynosić będzie ca m. Z tego poziomu istnieje możliwość przejścia do innej strefy pożarowej poziom kondygnacji przyziemia, lub do projektowanej obudowanej klatki schodowej ( 256 ust.2 [1]). Na poziomie piętra (strefa pożarowa ZLV), długość dojścia ewakuacyjnego przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 10 m i wynosić będzie ca m. Z tego poziomu istnieje możliwość ewakuacji lub do projektowanej obudowanej klatki schodowej ( 256 ust.2 [1]). Na poziomie poddasza (strefa pożarowa ZLV), długość dojścia ewakuacyjnego przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 10 m i wynosić będzie ca m. Z tego poziomu istnieje możliwość ewakuacji lub do projektowanej obudowanej klatki schodowej ( 256 ust.2 [1]). Z budynku zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne główne oraz drugie z najniżej kondygnacji budynku prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą. Niezależne wyjście na zewnątrz prowadzi z mieszkania służbowego. 10) Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku. Obiekt będzie chroniony instalacją odgromową. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą posiadać klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów, a przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych wyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, będą posiadać klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą posiadać klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 11) Urządzenia przeciwpożarowe. Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym. Główna klatka schodowa zostanie wyposażone w grawitacyjne urządzenia oddymiające spełniające wymagania PN-B Ochrona Przeciwpożarowa Budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania [4]. Korytarze oraz klatki schodowe zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 12) Wyposażenie w gaśnice Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe z proszkiem ABC i F w ilości co najmniej 2 kg proszku na każde 100 m 2 powierzchni obiektu. 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi min. 20 dm³/s. Istniejące hydranty zlokalizowane na sieci miejskiej - ul. Wałbrzyska oraz zalew (źródło uzupełniające) w pełni zapewniają wodę do gaszenia pożaru. 14. Droga pożarowa Dojazd dla jednostek straży pożarnej zapewnia ul. Wałbrzyska oddalona od budynku internatu 15 m. Pomiędzy drogą pożarową a budynkiem występują drzewa, które mogą utrudniać prowadzenie działań ratowniczych przy użyciu sprzętu

5 specjalistycznego (podnośniki, drabiny mechaniczne): 15. Wystrój wnętrz Z pomieszczeń stref pożarowych ZL zostaną usunięte wykładziny podłogowe łatwo zapalne. Ponadto do wykończenia wnętrz pomieszczeń nie będą używane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Z dróg komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zostaną usunięte materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Zakres niezgodności z przepisami techniczno budowlanymi [1] i przeciwpożarowymi [2], które będą występować w budynku internatu, ujęte w ekspertyzie rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 1) Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi [1], które będą występować w budynku 1. Klatki schodowe: a) Klatka komunikacyjna łącząca parter z poddaszem budynku będzie posiadać wysokość stopni 17,7 cm (przy dopuszczalnej 17,5 cm), oraz szerokość ostatniego podestu na półpiętrze (wejściu na poziom poddasza) ca 75 cm - przy wymaganej min. 150 cm, b) klatka schodowa łącząca wydzielaną pod względem pożarowym część pierwszej kondygnacji (suana natryski), posiadać będzie szerokości biegu cm przy wymaganej min. 120 cm, szerokość podestu cm, (przy wymaganej min. 150 cm), oraz wysokości stopni 18 cm, (przy dopuszczalnej 17,5 cm), c) niezależna klatka schodowa prowadząca do mieszkania służbowego, posiadać będzie szerokości biegu cm, (przy wymaganej min. 120 cm) i wysokości stopni ca 18 cm, przy dopuszczalnej 17,5 cm. Uzyskano odstępstwo od ustaleń 68 [1] 2. Drzwi ewakuacyjne: a) drzwi wyjściowe prowadzące na zewnątrz z budynku: z lokalu mieszkania służbowego, korytarza ewakuacyjnego w przyziemiu budynku, będą posiadać szerokość 90 cm przy wymaganej min 120 cm, b) szerokość drzwi stanowiących wyjście do innej strefy pożarowej (z wyłączeniem stołówki) będą posiadać szerokość 90 cm przy wymaganej min. 120 cm. Uzyskano odstępstwo od ustaleń 239 ust. 4 [1] 3. Poziome drogi ewakuacyjne: a) szerokość korytarza na części komunikacyjnej w przyziemiu wynosi 120 cm przy dopuszczalnej wielkości 140 cm (droga przeznaczona dla nie więcej niż 20 osób). Uzyskano odstępstwo od ustaleń [1] 4. Długości dojść ewakuacyjnych: a) na poziomie kondygnacji parteru (strefa pożarowa ZL ZLIII), długość dojścia ewakuacyjnego będzie przekraczać na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m i wynosić będzie ca m; b) na poziomie piętra (strefa pożarowa ZLV), długość dojścia ewakuacyjnego przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 10 m i wynosić będzie ca m; c) na poziomie poddasza (strefa pożarowa ZLV), długość dojścia ewakuacyjnego przekraczać będzie na poziomej drodze ewakuacyjnej 10 m i wynosić będzie ca m. Uzyskano odstępstwo od ustaleń 256 ust. 3 [1]

6 5. Klasa odporności ogniowej: a) wymagana klasa odporności ogniowej stropu REI 60, nad ostatnią kondygnacją użytkową (poddasza), będzie zrealizowana na zasadzie rozwiązań zastępczych, polegających na zabezpieczeniu występującego tam drewnianego stropu płytą STG zbrojoną włóknem szklanym. Uzyskano odstępstwo od ustaleń 216 [1] 2) Niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi [2] a) pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem występują drzewa o wysokości ponad 3 m, mogące utrudnić prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych, przy użyciu sprzętu specjalistycznego straży pożarnej. Uzyskano odstępstwo od ustaleń 12 ust. 2 [2] Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne Uzgodniono w ramach Postanowień Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu m.in. poniższe rozwiązania zastępcze i zamienne, niezbędne do wskaznai przy opracowywaniu niniejszego projektu budowlanego: 1. Wyposażenie strefy pożarowej zaliczonej do V kategorii zagrożenia ludzi (poziom piętra i poddasza) w instalację sygnalizacji pożaru. 2. Wyposażenie korytarzy i klatek schodowych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 2 lx i czasie działania min. 2 godziny. 3. Ponadnormatywne, wymiary biegów i spoczników głównej klatki schodowej: spoczników w części do I piętra: od 154 do 170 cm, oraz biegów od 130 cm 170 cm, szerokie od 3 m do 3,5 m korytarze na poziomie parteru i piętra prowadzące z głównych części obiektu do zaprojektowanych drzwi przeciwpożarowych (EI 30) zamykających klatkę schodową. Postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu stanowią załącznik do niniejszego projektu budowlanego. BIBLIOGRAFIA [1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). [2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ DRÓG POŻAROWYCH (DZ. U. NR 124, POZ Z DNIA 6 SIERPNIA 2009 R.) [3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW./DZ. U. NR 109 POZ. 719/. [4] PN-B OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW. INSTALACJE GRAWITACYJNE DO ODPROWADZANIA DYMU I CIEPŁA. ZASADY PROJEKTOWANIA.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 1. Dane stanu istniejącego 1.1. Usytuowanie Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 16A. Formalnie budynek znajduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI W ZAKŁADACH PRACY PROWADZONY PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI W ZAKŁADACH PRACY PROWADZONY PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI W ZAKŁADACH PRACY PROWADZONY PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez organy Państwowej Straży pożarnej przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ PAN PRZY UL.RADZIKOWSKIEGO 152 W KRAKOWIE

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ PAN PRZY UL.RADZIKOWSKIEGO 152 W KRAKOWIE Spis treści 1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.... 2 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).... 2 3. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA.... 3 4. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5 Na kondygnacji 4 ą się pomieszczenia techniczne oraz strefa fitness. 8.1.10.2 Podstawowe dane liczbowe Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: 24,00 m Liczba

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913 Inwestycja: Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy ul. Karola Miarki 27 Inwestor: Gmina Pilchowice Ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 15 maja 2014 r. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów Urzędu Gminy Kęty: Rynek 7 ul. Kilińskiego 1 ul. Sobieskiego 19 OPRACOWAŁ: P.POŻmag Szkolenia i usługi BHP PPOŻ Krzysztof Maguda ul. Pod kasztanem 66,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji Procedura ewakuacji Podstawa prawna - 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, ul. Górecka 65 oraz Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie, ul Górecka 65a OPRACOWAŁ: P.POŻmag Szkolenia i usługi

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. ul. Wojska Polskiego 27 73-110 Stargard Szczeciński

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. ul. Wojska Polskiego 27 73-110 Stargard Szczeciński INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Wojska Polskiego 27 73-110 Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński październik 2013 r. KARTA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI

OBIEKT : GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI Pracownia architektoniczna studio 3 s.c. Częstochowa ul. Lelewela 13/15/13 OBIEKT : GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI ADRES: 42-141 Przystajń ul. Targowa 6 nr ewid. dz. 246/3, 246/7, 246/8 Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SZCZEGÓŁOWE BRANśOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie opisowe Rzeczoznawca ds. Zabezp. poŝ. inŝ. Henryk Mryc Rysunki branŝowe: - Architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Ekspertyza z trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

TEST NUMER 1. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ EDYCJA POWIATOWA Trzebnica 25 marca 2013 r. TEST PISEMNY Grupa uczniów szkół gimnazjalnych

TEST NUMER 1. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ EDYCJA POWIATOWA Trzebnica 25 marca 2013 r. TEST PISEMNY Grupa uczniów szkół gimnazjalnych TEST NUMER 1. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ EDYCJA POWIATOWA Trzebnica 25 marca 2013 r. TEST PISEMNY Grupa uczniów szkół gimnazjalnych 1. Butle z gazem o masie 11 kg można przechowywać w ażurowych

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KAMIENNA GÓRA UL. TRAUGUTTA 2 Zatwierdzam.. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KAMIENNA GÓRA - MAJ 2008 r. Karta aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. opracował zatwierdził do wewnętrznego użycia (podpis i pieczątka autora) (podpis i pieczątka kierownika obiektu) Sosnowiec, wrzesień 2013r. Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI...

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. 1. Dane ogólne. Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIĄZKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DOBRYNIN, gmina PRZECŁAW dz. ew. nr 510, 518/2, 509/2 OBIEKT...: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.124.1030 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 31.08.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA WYPADEK POŻARU I ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA WYPADEK POŻARU I ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA WYPADEK POŻARU I ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Miejski w Koninie Adres: ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin ulica numer domu kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY Ingarden & Ewý Architekci Sp. z o.o. PROJEKTANT: 31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/3 tel.: (012) 632 80 10, fax (012) 632 68 80

GENERALNY Ingarden & Ewý Architekci Sp. z o.o. PROJEKTANT: 31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/3 tel.: (012) 632 80 10, fax (012) 632 68 80 OBIEKT: Galeria Europa- Daleki Wschód wraz z garażem oraz przebudową małej architektury w rejonie wejścia głównego do istniejącego budynku Centrum Manggha wraz z infrastrukturą techniczną na działkach

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 13 do SIWZ 4/ PN /15 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk Adresy innych lokalizacji objętych

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY REFORMA SYSTEMU OŚWIATY PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU

Zamawiający: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU Zamawiający: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Budynek laboratoryjno-warsztatowy (budynek nr 25)

Budynek laboratoryjno-warsztatowy (budynek nr 25) Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Państwowej Akademii Nauk INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Budynek laboratoryjno-warsztatowy (budynek nr 25) 31-342 KRAKÓW, ul. Radzikowskiego 152

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH I OKRESOWA KONTROLA SYSTEMÓW W MUZEUM ROLNICTWA Starszy Specjalista ds. Kontrolno Rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem st.kpt. mgr inż. Adam Frankowski Pożar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Podstawa opracowania: 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo