REGULAMIN PROJEKTU Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjentem projektu (Organizatorem) jest UNIVERSUS Sławomir Nadłonek z siedzibą w Lublinie ul. 3 Maja Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej mieści się w Lublinie, ul. 3 Maja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 5. Okres realizacji projektu: od r. do r. 6. Zasięg projektu: woj. lubelskie. 7. Na etapie aplikowania założono, że wszyscy przedsiębiorcy skorzystają w ramach projektu z pomocy de mini mis. 8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób spełniających kryteria, o których mowa w 3. 2 Słownik pojęć 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Projekcie oznacza to projekt Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej ; Instytucji Pośredniczącej oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; Beneficjencie lub Organizatorze oznacza to UNIVERSUS Sławomir Nadłonek; Przedsiębiorstwie oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej [ definicja przedsiębiorcy

2 Strona 2 zgodnie z Art.4 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm)]; Pracowniku oznacza to: osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę [ art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)]; właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularna działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe; Kandydacie oznacza to przedsiębiorcę i/lub jego pracownika wydelegowanego do wzięcia udziału w projekcie starającego się o udział w projekcie Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej Uczestniku projektu oznacza to przedsiębiorcę i/lub jego pracownika wydelegowanego do wzięcia udziału w projekcie, który rozpoczął udział w projekcie; Komisji Rekrutacyjnej oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników projektu; Pomocy de minimis oznacza to pomoc udzieloną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L379, z dnia ). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis; Mikroprzedsiębiorstwo za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 3 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie turystyki posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie woj. lubelskiego oraz oddelegowanych przez nie pracowników zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego.

3 Strona 3 2. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące kryteria: nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 1. nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. mogą ubiegać się o pomoc de minimis Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy szkoleniowej, natomiast osoby wydelegowane do korzystania ze wsparcia szkoleniowego nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 4 Zasady zgłaszania się do projektu 1. Rekrutacja prowadzona będzie w 2 okresach: od XII 2012r. do II 2013r. oraz od VIII 2013r. do XI 2013r. w biurze projektu w Lublinie ul. 3 Maja Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, o których mowa w W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziano miejsc w projekcie, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. 1 Aktualna lista przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych znajduje się na stronie 2 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Wyłączeniu pomocy de minimis podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: - w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny) w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 1 / 4 wysokości tego kapitału, - w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 1 / 4 wysokości tego kapitału, - spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym, spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym.

4 Strona 4 4. Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach: a) W ramach pierwszego etapu przeprowadzona zostanie selekcja zgłoszeń na podstawie złożonych w Biurze Projektu dokumentów (dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu): Formularz zgłoszeniowy do projektu Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. Karta zgłoszeniowa przedsiębiorcy/pracownika delegowanego na szkolenie 3 (wypełniana przez każdego kandydata na uczestnika projektu będącego pracownikiem lub przedsiębiorcą). Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć Umowę Spółki / wydruk z CEIDG poszczególnych wspólników). Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 4 lub oświadczenie o braku otrzymanej pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Oświadczenie o obowiązku7 sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowe 5 za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską. Test plasują określający poziom wiedzy ogólnej w zakresie wybranej usługi szkoleniowej (do wypełnienia wyłącznie w biurze projektu przez kandydatów na uczestników projektu będących pracownikami lub przedsiębiorcami) 6. b) W ramach drugiego etapu wyselekcjonowani przez Komisję Rekrutacyjną kandydaci (przedsiębiorcy/pracownicy) zostaną wezwani do złożenia pozostałych dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji: Oświadczenie dotyczące sytuacji Przedsiębiorstwa. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wypełniane przez kandydatów na uczestników projektu będących pracownikami lub przedsiębiorcami). Podpisana przez Przedsiębiorstwo umowa szkoleniowa. 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Projektu w Lublinie, ul. 3 Maja 10 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach , sobota Dla każdego delegowanego przedsiębiorcy/lub pracownika należy wypełnić odrębną Kartę zgłoszeniową. 4 Ostatnie 3 lata rozumiane są jako rok podatkowy, w którym Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. 5 Przez sprawozdanie finansowe należy rozumieć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zgodnie z ustawą o rachunkowości. 6 Należy dołączyć test plasujący wypełniony przez każdego przedsiębiorcę/ lub pracownika delegowanego na szkolenie.

5 Strona 5 6. Przedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione dokumenty zostaną wezwane do ich uzupełnienia ustnie bądź telefonicznie. 7. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. 8. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu lub niezłożenie kompletu dokumentów oznaczać będzie rezygnację z uczestnictwa w projekcie. 9. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt. 10. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentów. 5 Zakres wsparcia 1. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 osób ( w tym 36 kobiet 24 mężczyzn. 2. Jeden uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu: 1) Podatki i finanse z językiem angielskim ( godzin dydaktycznych) 2) Podatki i finanse obsługa komputera pakiet branżowy Obsługa turystyki ( godzin dydaktycznych) 3. Wartość pomocy de minimis oszacowano przy założeniu, że grupy szkoleniowe będą liczyć średnio 10 osób. 4. Szkolenia będą prowadzone w dwóch edycjach: ( I: luty-listopad 2013r., październik 2013r. lipiec 2014r.). 5. Zajęcia będą odbywały się w salach na terenie województwa lubelskiego. 6. Organizator zakłada, iż zajęcia będą odbywały się w grupach średnio 10-osobowych. Warunkiem zorganizowania określonego kursu w danej edycji jest zebranie odpowiedniej ilości osób. Jeżeli z danego kursu w danej edycji szkoleniowej nie zostanie zebrana odpowiednia ilość osób, grupa zostanie przeniesiona do kolejnej edycji. 7. Wśród kandydatów na szkolenia będzie sprawdzany ogólny poziom posiadanej wiedzy w zakresie wybranej usługi szkoleniowe na podstawie przeprowadzonego testu plasującego. 8. Szkolenia będą prowadzone na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub wyższym. 9. Zajęcia będą odbywały się w systemie popołudniowym, w blokach po 4 godziny i weekendy w blokach 8 godzinnych. 10. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy/ich pracownicy, którzy złożą poprawnie wypełnione dokumenty i zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do wzięcia udziału w projekcie. 11. Liczba i status delegowanych przez przedsiębiorstwo osób(ilość osób płci żeńskiej, ilość osób zatrudnionych) muszą być zgodne z informacjami wskazanymi w Formularzu zgłoszeniowym do projektu.

6 Strona Podczas szkoleń uczestnicy otrzymują poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciastek oraz na zajęciach w blokach 8 godzinnych ciepły posiłek. 13. Uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe w postaci no podręczników, płyt CD zawierających opracowanie poruszanych zagadnień, notatników, długopisów i pendrive. Wyboru podręczników dla każdej z grup dokonuje personel projektu w porozumieniu z trenerami. 14. Uczestnikom projektu nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu. 15. Każdy uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania zaświadczenia o udziale w projekcie. Pozytywny wynik egzaminu umożliwi uzyskanie certyfikatu końcowego Szkolenia Podatki i finanse, certyfikatu City&Guilds Szkolenia Język angielski, certyfikatu ECCC Szkolenia Obsługa komputera, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje i umiejętności. 16. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, a w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach Organizator przekaże dodatkowe materiały danemu uczestnikowi oraz umożliwi mu zaliczenie materiału u wykładowcy prowadzącego zajęcia. 17. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja 20% nieobecności). 18. Niezależnie od wyniku egzaminu końcowego wszyscy uczestnicy, którzy ukończą udział w projekcie otrzymają zaświadczenie o udziale w projekcie. 19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz miejscu szkolenia. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram. 6 Zasady kwalifikacji do projektu 1. Ostatecznej kwalifikacji do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z dwóch członków zespołu projektowego. 2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: spełnienie kryteriów z 3, (przy procedurze rekrutacyjnej osobie spełniającej kryterium przynależności do grupy docelowej zostanie przyznany punkt). kompletność o poprawność formalną dokumentów wymienionych w 4, płeć (60% miejsc dla kobiet, przy procedurze rekrutacyjnej osobie spełniającej kryterium płci zostaną przyznane 2 punkty),

7 Strona 7 posiadanie wiedzy ogólnej w zakresie szkoleń proponowanych w projekcie na podstawie wyniku testu (w przypadku zgłoszenia chęci udziału większej liczby osób niż zaplanowano w projekcie, pierwszeństwo będą miały osoby, których wynik testu umożliwi utworzenie grupy na jednym poziomie zaawansowania przy czym do udziału w projekcie kwalifikowane będą osoby, które uzyskają najwyższą ilość pkt. na teście), 3. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub owo. 4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 5. Z zakwalifikowanymi Przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy szkoleniowe, pod warunkiem że Przedsiębiorstwo ma prawo do uzyskania pomocy de minimis jaką objęte są działania szkoleniowe wskazane powyżej. 6. Podpisanie umowy szkoleniowej z Przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo. 7. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa szkoleniowa będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 8. Niepodpisanie umowy szkoleniowej w umówionym terminie przez Przedsiębiorstwo będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia przedsiębiorstwa z uczestnictwa w projekcie. 9. Kandydaci na uczestników projektu w dniu rozpoczęcia szkolenia podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie. 10. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 3 przewyższy liczbę 60 osób (po 30 osób w każdej z edycji), utworzone zostaną listy rezerwowe. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów wskazanych w pkt Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych pod warunkiem nie wyznaczenia przez Przedsiębiorstwo z którego zrezygnował uczestnik nowego kandydata zgodnie z warunkami podpisanej umowy szkoleniowej oraz na zasadach określonych w 4. Kwaliikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 30% zrealizowanych zajęć lub do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia zajęć). 12. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 7 Zasady monitoringu uczestników 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w projekcie. 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do współdziałania z pracownikami projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania projektu. 3. Na potrzeby ewaluacji projektu uczestnicy zobowiązani są do:

8 Strona 8 wypełniania kwestionariuszy ankiet oceniających jakość oferowanego wsparcia uczestnictwa w testach kompetencji na początku i na końcu każdego szkolenia uczestnictwa we wszystkich formach monitoringu wymienionych w pkt. 3 7 prowadzonych również przez inne instytucje uczestniczące w realizacji PO KL w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu 4. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do: informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania potwierdzenia odbioru otrzymanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy obecności, materiały dydaktyczne) 8 Obowiązki uczestników 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązania są do: Podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia) Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości oraz przekazanie danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (przy umowie szkoleniowej). Przestrzegania niniejszego Regulaminu. Punktualnego przychodzenia na zajęcia. Uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80% obecności. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów. Potwierdzenia każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Informowania o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie). Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. Przystąpienie do egzaminów końcowych. Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, których mowa w 7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn. Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie potwierdzone przez Przedsiębiorstwo.

9 Strona 9 Udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. Złożenia innych stosownych dokumentów, które będą wymagane przez Instytucje biorące udział we wdrażaniu PO KL. 2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udziału w projekcie przedsiębiorstwo, z którym zawarta została umowa szkoleniowa. 9 Obowiązki organizatora 1. Organizator zobowiązany jest do: zorganizowania usług szkoleniowych zapewnienia materiałów szkoleniowych. zapewnienia wyżywienia. zapewnienia kadry trenerów. 10 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora podpisanego przez uczestnika projektu oraz Przedsiębiorstwo. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, trenera lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie nowa osoba zgodnie z zasadami zawartymi w 6.

10 Strona W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od uczestnika projektu) przedsiębiorstwo może zostać wezwane do zwrotu 100% kosztów szkolenia zaplanowanych w projekcie w trybie natychmiastowym. 11 Kary umowne 1. Kwestia kar umownych będzie uregulowana w umowie szkoleniowej. 2. Maksymalna wysokość kary umownej za jedną osobę wynosi ,00 zł (średni koszt projektu przypadający na jednego uczestnika). 12 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora Projektu. 2. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych UNIVERSUS Sławomir Nadłonek zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu r. Załączniki: Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do projektu Program rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. Załącznik nr 2: Karta zgłoszeniowa przedsiębiorcy/pracownika delegowanego na szkolenie. Załącznik nr 3: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de mninimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o jej nie otrzymaniu. Załącznik nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik nr 5: Oświadczenie o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz (jeśli dotyczy) poświadczenie za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa. Załącznik nr 7: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską.

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Firma z pozytywną energią realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Akademia Sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Śląska Akademia Sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU ŚLĄSKA AKADEMIA SUKCESU Wersja zaktualizowana z dnia 04.11.2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Śląska Akademia Sukcesu realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Kobieta na szlaku sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kobieta na szlaku sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU KOBIETA NA SZLAKU SUKCESU zaktualizowany w dniu 18.12.2012 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KOBIETA NA SZLAKU SUKCESU realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny 01.08.2013 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Mikro-przyszłość Lubelszczyzny realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny 01.01.2013 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wsparcie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Lubelska akademia e-przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Lubelska akademia e-przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKA AKADEMIA E-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie LUBELSKA AKADEMIA E-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Akademia Nowoczesnego Nauczyciela współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Akademia Nowoczesnego Nauczyciela współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Akademia Nowoczesnego Nauczyciela 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Akademia Nowoczesnego Nauczyciela, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie Pogłębianie kwalifikacji 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pogłębianie kwalifikacji realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Konkurencyjna Lubelszczyzna współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Konkurencyjna Lubelszczyzna współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU KONKURENCYJNA LUBELSZCZYZNA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KONKURENCYJNA LUBELSZCZYZNA realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Nauczyciel - Specjalista ds. ICT współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nauczyciel - Specjalista ds. ICT współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Nauczyciel Specjalista ds. ICT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nauczyciel Specjalista ds. ICT, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykwalifikowana kadra CSI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wykwalifikowana kadra CSI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WYKWALIFIKOWANA KADRA CSI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie WYKWALIFIKOWANA KADRA CSI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt Akademia Nowoczesnego Nauczyciela współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Akademia Nowoczesnego Nauczyciela współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Akademia Nowoczesnego Nauczyciela 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia Nowoczesnego Nauczyciela, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym

REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym 1 Pojęcia Ilekroć w niniejszym Regulaminie projektu jest mowa o: 1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt realizowany przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie: Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin udziału w projekcie: Klucz do sukcesu II edycja Regulamin udziału w projekcie: Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Klucz do sukcesu II edycja realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla lubelskich podmiotów leczniczych

Wsparcie dla lubelskich podmiotów leczniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regulamin Projektu: Wsparcie dla lubelskich podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej

KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej REGULAMIN PROJEKTU KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży budowlanej 1 Pojęcia Ilekroć w niniejszym Regulaminie projektu jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt realizowany przez firmę EKSPERT

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Zaadaptuj się do zmian! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zaadaptuj się do zmian! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Zaadaptuj się do zmian! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zaadaptuj się do zmian! realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA KWALIFIKACJI IT I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA KWALIFIKACJI IT I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik 2 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA KWALIFIKACJI IT I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRACOWNIK 1 WŁAŚCICIEL PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE WSPÓLNIK, W TYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIZNES XXI WIEKU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIZNES XXI WIEKU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIZNES XXI WIEKU 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie BIZNES XXI WIEKU realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EFEKTYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SKIERUJ FIRMĘ NA ROZWÓJ - szkolenia kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej

REGULAMIN PROJEKTU SKIERUJ FIRMĘ NA ROZWÓJ - szkolenia kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej REGULAMIN PROJEKTU SKIERUJ FIRMĘ NA ROZWÓJ - szkolenia kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej 1 Pojęcia Ilekroć w niniejszym Regulaminie projektu jest mowa o: 1. Projekcie - należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN. DOJRZAŁOŚĆ DOBRZE ZAPROJEKTOWANA - PROGRAM ROZWOJU JAKOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

REGULAMIN PROJEKTU PN. DOJRZAŁOŚĆ DOBRZE ZAPROJEKTOWANA - PROGRAM ROZWOJU JAKOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM REGULAMIN PROJEKTU PN. DOJRZAŁOŚĆ DOBRZE ZAPROJEKTOWANA - PROGRAM ROZWOJU JAKOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zarządzanie informacją i dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zarządzanie informacją i dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zarządzanie informacją i dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Zarządzanie informacją i dokumentacją w nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekspert systemów informacji przestrzennej

Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekspert systemów informacji przestrzennej Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekspert systemów informacji przestrzennej 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Ekspert systemów informacji przestrzennej współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik projektu osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Uprawnienia energetyczne dla instalatora realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Wersja 0 z dn. 00203 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: ) Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Metoda na kryzys

REGULAMIN PROJEKTU Metoda na kryzys REGULAMIN PROJEKTU Metoda na kryzys 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Metoda na kryzys realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA JĘZYKÓW

REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA JĘZYKÓW REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA JĘZYKÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie MAZOWIECKA AKADEMIA JĘZYKÓW realizowanym w ramach Priorytetu IX: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 50+ W cyfrowym świecie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 50+ W cyfrowym świecie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 50+ W cyfrowym świecie. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 50+ w cyfrowym świecie, który współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Eko Budownictwo 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Eko Budownictwo Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FIRMA Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FIRMA Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik 2 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FIRMA Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ I: DANE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRACOWNIK 1 WŁAŚCICIEL PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE WSPÓLNIK, W TYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI!,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla rynku pracy

Edukacja dla rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.2 w partnerstwie z: Powiatem Legionowskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU Wykwalifikowani-konkurencyjni 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowani-konkurencyjni, realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia ECDL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych ECDL START, ECDL APLIKACJE BIUROWE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r.

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków w ramach I edycji szkolenia Akademia Kraków dla NGO skierowanej do organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.08.01.01-06-204/10 Numer umowy:

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin Projektu @trakcyjna e-dukacja POKL.09.04.00-24-048/12 w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizator: O.K. centrum Języków Obcych sp. z o.o. Ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WARSZTAT MOśLIWOŚCI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WARSZTAT MOśLIWOŚCI. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WARSZTAT MOśLIWOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie WARSZTAT MOśLIWOŚCI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Jak przewieźć słonia samolotem. realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej

Regulamin projektu. Jak przewieźć słonia samolotem. realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej Regulamin projektu Jak przewieźć słonia samolotem realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 w partnerstwie z: Urzędem Dzielnicy Włochy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA ICT"

REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA ICT REGULAMIN PROJEKTU MAZOWIECKA AKADEMIA ICT" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie MAZOWIECKA AKADEMIA ICT realizowanym w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo