REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, Lublin. 3. Biuro projektu SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH mieści się w Lublinie, ul. Fiołkowa 7 (siedziba firmy). 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 5. Okres realizacji projektu: Zasięg: woj. lubelskie. 7. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 180 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, o których mowa w 3. 2 Zakres wsparcia Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 1. Szkolenie: Komputerowe wspomaganie projektowania 2. Szkolenie: Projektowanie stron internetowych 3. Szkolenie: Komunikacja internetowa 4. Szkolenie: Bezpieczeństwo uŝytkowania programów oraz pracy w środowisku internetowym 1

2 3 Uczestnicy Projektu 1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a, b, c, d,e,f,g są to: a) pracownicy 1 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2 b) pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa lubelskiego c) pracownicy przedsiębiorstw które, nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach d) pracownicy przedsiębiorstw które, nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania oraz Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i nie otrzymały w ramach nich wsparcia pomostowego e) pracownicy przedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z moŝliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). f) pracownicy przedsiębiorstw, które nie pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. g) pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis 4. 1 Przez pracownika naleŝy rozumieć wyłącznie następujące kategorie osób : a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), (tj. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) b)właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c)wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 2 Do celów projektu za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów art.4 ust.1 o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25blutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy do badań i rozwoju (Dz. Urz. WE nr L 63 z 28 lutego 2004 oraz w Załączniku I do Rozp. Komisji WE nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 10 z 13 stycznia 2001 r.) Kwalifikator MŚP zgodny z definicją zawartą w wyŝej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: 3 Aktualna lista przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowym znajduje się na stronie 4 Pomoc de minimis nie moŝe zostać udzielona podmiotowi, który w bieŝącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Wyłączeniu z pomocy de minimis podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: w przypadku spółki akcyjnej, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyŝsza 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyŝsza ¼ wysokości tego kapitału, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyŝsza 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyŝsza ¼ wysokości tego kapitału, spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym. spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym. 2

3 4 Ogólne zasady rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu w Lublinie w sposób ciągły, jawny przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym Kobiet i MęŜczyzn do momentu zrekrutowania 180 uczestników z min. 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej jednej z nast. branŝ: ochr. środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolnospoŝywcze, logistyka, budownictwo. 2. Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach w okresie od d r. lub do skutecznego zrekrutowania min. 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (30 mikro, 10 małych i 10 średnich) - Uczestników Projektu oraz 180 osób Uczestników Szkoleń. Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: ZłoŜenie przez Przedsiębiorstwo osobiście w Biurze projektu lub przesłanie pocztą tradycyjną Regulaminu udziału w projekcie wraz załącznikami (dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu): Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Załącznik nr 2: Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Załącznik nr 3: Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS, w przypadku spółki cywilnej naleŝy dołączyć równieŝ Umowę spółki z wydrukiem z CEIDG poszczególnych wspólników). Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o jej nie otrzymaniu, Załącznik nr 5: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 6: Poświadczone za zgodność z oryginałem Sprawozdanie finansowe z roku bieŝącego i 2 lat poprzednich lub oświadczenie o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego. Załącznik nr 7: Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE. Załącznik nr 8: Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wypełniane przez kandydatów na uczestników szkoleń będących pracownikami lub przedsiębiorcami). Załącznik nr 9: Oświadczenie, o sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Drugi etap rekrutacji obejmuje podpisanie umowy wewnątrzprojektowej 5 Zasady kwalifikacji Uczestników 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złoŝoną z minimum 2 członków zespołu projektowego. 3

4 2. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 180 osób. 3. NiezłoŜenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu lub niezłoŝenie kompletu dokumentów oznaczać będzie rezygnację z uczestnictwa w projekcie. 4. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę: a) spełnianie kryteriów wymienionych w 3 b) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w 4 c) kryteria pierwszeństwa: - płeć (min. 60% stanowiły będą Kobiety) - wielkość przedsiębiorstwa preferowane będą mikroprzedsiębiorstwa d) liczbę przedsiębiorstw: wsparciem objętych zostanie 100 pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, 40 w małych przedsiębiorstwach, 40 zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach. Ogółem wsparcie zostanie objętych 50 przedsiębiorstw (30 mikro i 10 małych i 10 średnich przedsiębiorstw) e) kolejność zgłoszeń na dany kurs w sytuacji, gdy kwalifikacje zawodowe osób chętnych do uczestnictwa w projekcie będą na porównywalnym poziomie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność złoŝenia dokumentów aplikacyjnych. 5. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub owo. 6. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 3 przewyŝszy liczbę 180 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów wskazanych w Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie). 8. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status. 9. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 10. Niepodpisanie umowy wewnątrzprojektowej przez Przedsiębiorstwo równoznaczne będzie z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 11. Podpisanie umowy wewnątrzprojektowej z Przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo. 12. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa wewnątrzprojektowa będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 4

5 13. Kandydaci na uczestników/uczestniczki szkoleń w dniu rozpoczęcia szkolenia podpiszą deklarację uczestnictwa w szkoleniu. 8. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeŝeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niŝ miejsce zameldowania i zatrudnienia Uczestnika. Koszty ponoszone przez Uczestników powinny być dokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) za jedne dzień udziału w projekcie. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych np. tygodniowych, miesięcznych wskazane jest, aby termin waŝności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy (cena biletu: ilość dni waŝności biletu = ilość dni szkolenia). W sytuacji niemoŝności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu moŝe być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po 5 6 Organizacja usług 1. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 180 osób (w tym min. 108 Kobiet) w 4 modułach szkoleniowych. 2. Jeden uczestnik/uczestniczka moŝe wziąć udział tylko w jednym szkoleniu: a) Komputerowe wspomaganie projektowania (105 godzin dydaktycznych) w szkoleniu weźmie udział 60 uczestników /uczestniczek szkolenie zakończy się egzaminem certyfikacyjnym ECDL CAD b) Projektowanie stron internetowych (105 godzin dydaktycznych) w szkoleniu weźmie udział 60 uczestników /uczestniczek szkolenie zakończy się egzaminem certyfikacyjnym ECDL WebStarter c) Komunikacja internetowa (40 godzin dydaktycznych) w szkoleniu weźmie udział 30 uczestników /uczestniczek szkolenie zakończy się egzaminem certyfikacyjnym ECDL e-citizen d) Bezpieczeństwo uŝytkowania programów oraz pracy w środowisku internetowym (40 godzin dydaktycznych) w szkoleniu weźmie udział 30 uczestników /uczestniczek szkolenie zakończy się egzaminem certyfikacyjnym ECDL e-guardian 3. Usługi świadczone będą w Lublinie lub innej miejscowości niŝ Lublin pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej. 4. Zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych średnio 3-4 razy w tygodniu. 5. Warunkiem zorganizowania edycji szkoleniowej jest zebranie pełnej grupy szkoleniowej. 6. Podczas zajęć Uczestnicy otrzymają poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych oraz obiad. 7. Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe w postaci podręczników, teczek, notesów, długopisów. Wyboru materiałów szkoleniowych dokonuje personel projektu w porozumieniu z trenerami/trenerkami.

6 przedstawieniu przez Uczestnika stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg. informacji uzyskanej od przewoźnika). 9. Zwrot kosztów dojazdów jest wypłacany po zakończeniu udziału w projekcie, najpóźniej do dnia r. (zakończenie realizacji projektu). 10. Organizator pokryje koszty dojazdu uczestników / uczestniczek do laboratorium egzaminacyjnego w którym odbywać się będzie egzamin (poza województwo lubelskie oraz koszty noclegów w miejscowości, w której będzie odbywał się egzamin. 11. KaŜdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego zorganizowanego przez akredytowana jednostkę egzaminacyjną oraz uzyskania zaświadczenia o udziale w projekcie. Pozytywny wynik egzaminu umoŝliwi uzyskanie certyfikatu ECDL CAD, ECDL WebStarter, ECDL e-citizen, ECDL e-guardian potwierdzających zdobyte kwalifikacje i umiejętności. 12. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik / czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub jeśli nie będzie to moŝliwe z inną grupą. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemoŝliwiających udział w szkoleniu (maksymalna procentowa absencja 20% nieobecności). 13. NiezaleŜnie od wyniku egzaminu wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu. 7 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy/czki szkoleń zobowiązani są do kaŝdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złoŝenie podpisu na Liście obecności. 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy/czki zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangaŝowanym w realizację POKL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 4. Uczestnicy/czki zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania. 5. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 6

7 6. Uczestnicy/czki mają prawo wpływać na profilowanie tematyki kursu poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Organizatorowi bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 8 Obowiązki Uczestników / Uczestniczek Szkolenia 1. Uczestnicy/czki posiadają następujące obowiązki: a) Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w szkoleniu i Oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 8) b) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu c) Punktualne przychodzenie na zajęcia d) Uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80% obecności e) Potwierdzania kaŝdorazowo obecności na zajęciach poprzez złoŝenie podpisu na liście obecności f) Informowania o planowanych nieobecnościach (osobiście lub telefonicznie) g) Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemoŝliwiających udział w szkoleniu h) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów i) Przystąpienie do egzaminu końcowego j) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w 7 k) ZłoŜenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, potwierdzone przez Przedsiębiorstwo l) ZłoŜenia innych stosownych dokumentów, które będą wymagane przez Instytucje biorące udział we wdraŝaniu PO KL 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie moŝliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora podpisanego przez uczestnika szkolenia i Przedsiębiorstwo. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyŝszej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współŝycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieŝy lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 5. 7

8 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu naleŝy do LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdraŝaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany ww. wytycznych LECHAA CONSULTING Sp. z o. o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu 4. Regulamin wchodzi w Ŝycie w dniu r. 8

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie ZMIANA ROLI Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo