REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU BUSINESS ENGLISH ZARZĄDZANIE DOSKONAŁE. SZKOLENIA DLA KADRY MSP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Business English i zarządzanie doskonałe. Szkolenia dla kadry MSP województwa opolskiego realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego a siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcie 16/1, Poznań 3. Biuro projektu projekcie Business English i zarządzanie doskonałe. Szkolenia dla kadry MSP województwa opolskiego mieści się w Opolu przy ul. Katowickiej 39 lok 3a (oddział Fundacji) 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu 5. Okres realizacji projektu: Zasięg: woj. Opolskie 7. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 60 przedsiębiorstw i ich pracownicy (144 osób) spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, o których mowa w 3. 2 Zakres wsparcia Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 1. Szkolenie z języka angielskiego realizowane w 12 grupach 12 osobowych (240 h/ grupa szkoleniowa): Przynależność uczestnika do grupy i poziom zaawansowania kursu określone zostaną na podstawie indywidualnej diagnozy przeprowadzonej na etapie rekrutacji Szkolenie zakończy się zdaniem przez uczestnika projektu egzaminu i uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu 2. Szkolenie zarządzanie doskonałe realizowane w 12 grupach 12 osobowych (50h/grupa szkoleniowa) Cele i rodzaje zarządzania: zasobami ludzkimi, finansowe, czasem, projektami, jakością, ryzykiem, wiedzą

2 Asertywność, skuteczna komunikacja Motywowanie i techniki NLP- jak dobrze wyznaczać cel, techniki dążenia do celu, wartości i samorealizacja, modelowanie sukcesu Motywowanie pracowników, rozwijanie zespołu Zarządzanie marką, promocja Projekty marketingowe, aktywne pozyskiwanie klientów PDCA i ciągłe doskonalenie Według założeń projektu każdy/a uczestnik/czka bierze udział we wszystkich formach wsparcia. 3 Uczestnicy Projektu 1. Projekt skierowany jest wyłącznie do podmiotów/osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a, b, c, d, e, f, g, h, i są to: a) Przedsiębiorcy sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1 i/lub ich kadra zarządzająca i pracownicy 2, którzy posiadają wykształcenie min. gimnazjalne. b) osoby zamieszkałe 3 i/lub zatrudnione na obszarze województwa opolskiego i/lub przedsiębiorcy prowadzący działalność (posiadający jednostkę organizacyjną) na terenie województwa opolskiego c) Przedsiębiorcy i/lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy, które ukończyły 18 lat d) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących rzeczywistą i przeważającą działalność gospodarczą w jednej z branż uznanych za kluczowe w woj. opolskim: budowlana, metalurgiczna; chemiczna, drzewna, spożywcza, energetyczna, usługowa. e) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, którzy wykazują min. podstawową znajomość języka angielskiego. f) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis 4 1 Do celów projektu za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisow art.4 ust.1 o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25blutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy do badań i rozwoju (Dz. Urz. WE nr L 63 z 28 lutego 2004 oraz w Załączniku I do Rozp. Komisji WE nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 10 z 13 stycznia 2001 r.) Kwalifikator MŚP zgodny z definicją zawartą w wyżej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: 2 Pracownicy muszą zostać oddelegowani na szkolenie przez Pracodawcę 3 W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 4 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez

3 g) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które do dnia ogłoszenia konkursu tj r. nie korzystały ze wsparcia w latach w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woj. opolskim również ze swojej inicjatywy. h) Przedsiębiorcy nie prowadzący działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). i) Przedsiębiorcy nie pozostający w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 2. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minims w momencie podpisania umowy szkoleniowej, natomiast pracownicy oddelegowani do korzystania ze wsparcia szkoleniowego nabywają status w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wraz z dołączonymi załącznikami (dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu ul. Katowickiej 39 lok. 3a w Opolu). 2. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania POKL wymienionych w Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 5 Zasady kwalifikacji Uczestników 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z minimum 2 członków zespołu projektowego. 2. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona z zachowaniem równości szans od do lub momentu pozytywnego zakwalifikowania 144 osób. 3. Rekrutacja otwarta obejmie zasięgiem obszar woj. opolskiego. Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Wyłączeniu z pomocy de minimis podlega przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: -akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego (zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa jedną czwartą wysokości tego kapitału, ej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa jedną czwartą. wysokości tego kapitału,

4 4.Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę: Kryteria formalne: a) spełniania kryteriów wymienionych w 3 b) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w 4 c) wielkość przedsiębiorstwa: wsparciem objętych zostanie 60 przedsiębiorstw sektora MSP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. opolskiego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania d) pozytywna ocena z testu diagnozującego składającego się z 3 części: Część 1 test językowy Cześć 2 - test z zakresu predyspozycji miękkich i zarządzania Część 3 test motywacji do udziału w projekcie Aby uzyskać pozytywną ocenę należy udzielić min. 30% pozytywnych odpowiedzi z części 1 oraz min. 60% z części 2 i 3. Kryteria pierwszeństwa: e) płeć (w pierwszej kolejności przyjmowane będą kobiety min. 94) f) przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw o wykształceniu co najwyżej średnim lub zasadniczym zawodowym. g) Ilość odbytych szkoleń 0-10 pkt.; do 2-5 pkt.; do 5 0 pkt. h) kolejność zgłoszeń na dany kurs w sytuacji, gdy kryteria formalne i pierwszeństwa będą takie same, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność złożenia dokumentów aplikacyjnych. 5. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista rankingowa podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz rezerwowa, obie listy zostaną opublikowane na stronie projektu. Oprócz tego osoby, które pozytywnie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub owo przez pracownika Biura projektu. 6. Niepodpisanie umowy szkoleniowej przez Przedsiębiorstwo równoznaczne będzie z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 7. W przypadku gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne, o których mowa w 3 na daną grupę szkoleniową przewyższy liczbę 12, utworzone zostaną listy rezerwowe do każdej grupy szkoleniowej. Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów wskazanych w 5 pkt. 4.

5 8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych przed rozpoczęciem szkolenia. 9. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status oraz kolejność zgłoszeń 10.Podpisanie umowy wewnątrz-projektowej z Przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo. 11. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa szkoleniowa będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 6 Organizacja usług 1. Usługi świadczone będą w Opolu lub innej miejscowości niż Opole pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej. 2. Zajęcia odbywają się w grupach 12 osobowych. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach niekolidujących z godzinami pracy uczestnika oraz w formie spotkań weekendowych ( sobota niedziela). 3. Warunkiem zorganizowania edycji szkoleniowej jest zebranie pełnej grupy szkoleniowej. 4. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek w formie uzależnionej od ilości godzin szkolenia 5. Uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe w postaci materiałów dydaktycznych oraz piśmienniczych. 6. Szkolenie językowe zakończy się zdaniem egzaminu i uzyskaniem honorowanego certyfikatu przez Uczestników/czki projektu. Oprócz tego Uczestnicy/czki szkoleń z zarządzania otrzymają świadectwa nabycia kwalifikacji uwzględniające ocenę, zakres nabytej wiedzy. 7. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych Uczestnik/czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć. 8. Dopuszcza się absencję na poziomie 20%. Absencja wyższa niż 20% wiąże się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zwrotem przez Uczestnika kosztów poniesionych przez Organizatora szkolenia w wysokości pomocy de minimis udzielonego wsparcia w wysokości (3.523,53 zł ) 9. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczeń. 10. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika. Koszty ponoszone przez Uczestników powinny być

6 dokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) z każdego dnia udziału w projekcie. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych np. tygodniowych, miesięcznych wskazane jest, aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy (cena biletu: ilość dni ważności biletu = ilość dni szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestnika stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg. informacji uzyskanej od przewoźnika). 11. Zwrot kosztów dojazdów jest wypłacany po zakończeniu udziału w projekcie, najpóźniej do dnia r.(zakończenie realizacji projektu). 7 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy/czki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności. 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w szkoleniach i po ich zakończeniu oraz wyrażają zgodę na badanie ewaluacyjne w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu 3. Uczestnicy/czki zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania 4. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej II-stopnia. 8 Obowiązki Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: a) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu b) Punktualne przychodzenie na zajęcia c) Uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80% obecności d) Potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności

7 e) Informowania o planowanych nieobecnościach (osobiście lub telefonicznie) f) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów g) Przystąpienie do egzaminu końcowego h) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w 7 i) Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. j) Złożenia innych stosownych dokumentów, które będą wymagane przez Instytucje biorące udział we wdrażaniu PO KL 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w biurze projektu.. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. Rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się z obciążeniem finansowym w wysokości udzielonej pomocy de minimis (3.523,53 zł) 5. Decyzję o zwrocie otrzymanego wsparcia podejmuje Kierownik Projektu. 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez personel projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany ww. wytycznych Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu r.

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11

Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Twój kierunek rozwoju opracowane

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Szybka reakcja 01.12.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szybka reakcja realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób po 50 roku życia UDA-POKL.06.01.01-22-066/13

Aktywizacja osób po 50 roku życia UDA-POKL.06.01.01-22-066/13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Aktywizacja osób po 50 roku życia UDA-POKL.06.01.01-22-066/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE. Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE. Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja UDA-POKL/8.1.2/A1/1/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Twarda kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne Załącznik nr 13 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WYŻSZE KWALIFIKACJE WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ. Aktualizacja Regulaminu z dnia 28.05.2014 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WYŻSZE KWALIFIKACJE WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ. Aktualizacja Regulaminu z dnia 28.05.2014 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WYŻSZE KWALIFIKACJE WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ Aktualizacja Regulaminu z dnia 28.05.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie WYŻSZE

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc... rok... w....... PESEL...... NIP... Wiek w latach:......

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Elastyczne Mazowsze UDA-POKL. 08.01.02-14-081/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Elastyczne Mazowsze. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny start!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny start! REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny start! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. 1 Postanowienia ogólne Objaśnienia skrótów i używanych terminów: REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ EFS PO KL Uczestnik Projektu Projekt Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik/Uczestniczka

Bardziej szczegółowo

Projekt Kobieta na szlaku sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kobieta na szlaku sukcesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU KOBIETA NA SZLAKU SUKCESU zaktualizowany w dniu 18.12.2012 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KOBIETA NA SZLAKU SUKCESU realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny uczestnik/uczestniczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Nowa szansa lepsze życie!

Nowa szansa lepsze życie! REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa szansa lepsze życie! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu uczestnik/uczestniczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Czas na zmiany

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Czas na zmiany Wersja 02 z dn. 12.02.2014 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Czas na zmiany 1 Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: 1) Projekt projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykwalifikowana kadra CSI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wykwalifikowana kadra CSI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WYKWALIFIKOWANA KADRA CSI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie WYKWALIFIKOWANA KADRA CSI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Nasza szansa! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Nasza szansa! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Nasza szansa! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Nasza szansa! Instytucja pośrednicząca oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla rynku pracy

Edukacja dla rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w

Bardziej szczegółowo