Mechanika i wytrzymałość materiałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanika i wytrzymałość materiałów"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Mechanika i wytrzymałość materiałów KIERUNEK: Odnawialne Źródła Energii STOPIEŃ/SEMESTR: I, inżynierski / II semestr TRYB: stacjonarny I. KARTA PRZEDMIOTU KOD ECTS: 6.19-MWM NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT: Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej CEL PRZEDMIOTU C1- Zapoznanie studentów ze skutkami oddziaływania obciążeń zewnętrznych, rodzajami więzów konstrukcyjnych i ich oddziaływaniami oraz przypadkami wytrzymałościowymi C2- Zapoznanie studentów z postaciami i warunkami równowagi jakie muszą być spełnione przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych C3- Zapoznanie studentów z metodami i metodyką badań oraz opisem i oceną własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych C4- Zapoznanie studentów z opisem i oceną własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych C5- Zapoznanie studentów z metodami doboru dopuszczalnych obciążeń i wymiarów elementów konstrukcyjnych dla różnych przypadków wytrzymałościowych. C6- Zapoznanie studentów z ogólnymi prawami opisującymi ruch ciał. C7- Zapoznanie studentów z zastosowaniem mechaniki i wytrzymałości w praktycznym rozwiązywaniu zagadnień technicznych oraz oddziaływaniem obciążeń i obiektów na środowisko WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość matematyki na poziomie, co najmniej podstawowym 2. Znajomość podstaw statystyki - opracowywania wyników badań EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W 1- Wykazuje się wiedzą z zakresu podstaw mechaniki oraz podstaw wytrzymałości materiałów oraz stosowanego w tej dziedzinie słownictwa jak i pojęć. Ma niezbędną wiedze potrzebną do formułowania warunków wytrzymałościowych dla danego elementu konstrukcyjnego, zna zasady obowiązujące przy przeprowadzaniu obliczeń wytrzymałościowych dla podstawowych, typowych konstrukcji technicznych W 2 - Ma niezbędną wiedze potrzebną do przeprowadzania analizy skutków działania obciążeń na konstrukcję, zna podstawowe metody badań i oceny właściwości mechanicznych materiałów. Umiejętności U 1 - Student potrafi zidentyfikować rodzaje więzów, dokonać ich doboru, wyjaśnić ich oddziaływanie, uzewnętrzniać siły wewnętrzne w elementach konstrukcyjnych, wytłumaczyć i zinterpretować zjawiska, a także podać skutki jakie zachodzą w ciałach poddawanych oddziaływaniu obciążeniom. Student potrafi 1

2 sformułować warunki równowagi dla zbieżnego, równoległego i dowolnego płaskiego układu sił. Umie opisać i rozróżnić podstawowe ruchy ciał. Potrafi opracować, zinterpretować i ocenić wyniki obliczeń, a także zastosować metodykę rozwiązywania zagadnień technicznych w praktyce. Potrafi ze zrozumieniem analizować opracowania techniczne z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów U 2 - Student potrafi zidentyfikować rodzaje przypadków wytrzymałościowych jakiemu poddawany jest element konstrukcyjny, analizować stany naprężeń i odkształceń występujące w elementach konstrukcyjnych, a także podać skutki jakie zachodzą w ciałach poddawanych oddziaływaniu obciążeniom. Potrafi sformułować kryteria wytrzymałościowe dla typowych podstawowych przypadków wytrzymałościowych oraz dokonać ich interpretacji, obliczyć oraz dobrać dopuszczalne wartości obciążeń i wymiary elementów konstrukcyjnych dla różnych przypadków wytrzymałościowych. Student potrafi także dobrać rodzaje badań wymaganych do oceny własności mechanicznych materiałów i ocenić wyniki tych badań. Potrafi ze zrozumieniem analizować opracowania techniczne. Kompetencje społeczne K 1- Jest świadom swej społecznej roli inżyniera, odpowiedzialności za prezentowane zagadnienia i wyniki obliczeń oraz potrafi dyskutować i myśleć koncepcyjnie, wykazując jednocześnie umiejętność i kreatywność w rozwiązywaniu zagadnień technicznych. K 2- Jest świadom skutków oddziaływania obciążeń na elementy konstrukcyjne i swojej odpowiedzialności społecznej za prezentowane zagadnienia, potrafi przedstawić i omówić w sposób popularno-naukowy oddziaływania obciążeń na obiekty techniczne oraz środowisko, a także potrafi pracować samodzielnie jak i zespołowo. 2

3 Forma zajęć wykłady (W) (Tematy wykładów) Liczba godzin Forma zajęć laboratorium (L), konwersatorium (K), seminarium (S), zajęcia projektowe (P) W1-Podstawowe pojęcia i definicje, siły i układy sił oraz więzy. 2 L1a - Zajęcia wprowadzające - zakres i wymogi. 1 Oddziaływanie obciążeń na obiekty i środowisko. W2- Rzutowanie wektorów. Redukcja i warunki równowagi 1 L1b - Rozkładanie i składanie sił oraz uzewnętrznianie sił wewnętrznych. 1 zbieżnego układu sił. W3- Moment siły, para sił, zagadnienie redukcji dowolnego 1 L2 - Identyfikacja i wyznaczanie sił wewnętrznych w płaskich 2 układu sił, warunki równowagi dowolnego układu sił zbieżnych układach prętowych i cięgnowych W4- Kratownice i ramy. Geometria mas, moment bezwładności. 1 L3 - Próba stycznego rozciągania i ściskania metali. 1 W5-Tarcie - rodzaje i prawa tarcia. Równia samohamowna 1 L4 - Kolokwium nr 1 1 W6-Własności ciał odkształcalnych oraz stosowane modele 1 L5 Wyznaczanie udarności metali. Pomiary twardości metali 2 elementów konstrukcyjnych. Rodzaje naprężeń. metodami Brinella, Vickersa i młotkiem Poldiego W7-Prawo Hooke a. Doświadczalne określanie własności 1 L6- Rozwiązywanie zagadnień technicznych, w których występują 4 materiałów, naprężenia dopuszczalne. dowolne płaskie układy sił W8- Analiza jednoosiowego stanu naprężeń. Rodzaje odkształceń 1 L7 - Próba skręcania prętów o dowolnym przekroju oraz ba- 2 i naprężeń. danie belek poddawanych zginaniu. Tensometria elektro- oporowa W9- Zbiorniki cienkościenne - analiza stanu naprężenia. Ścinanie 1 L8 - Dobór przekroju oraz wyznaczanie obciążeń dopuszczal- 2 techniczne. Warunki wytrzymałościowe nych i odkształceń prętów poddanych ściskaniu lub roz- ciąganiu. W10-Skręcanie prętów stan naprężenia i odkształcenia. Warunki 1 L9 - Obliczanie zbiorników cienkościennych - dobór wymia- 2 wytrzymałościowe rów W11- Zginanie prętów prostych. Moment zginający, siła poprzeczna 1 L10a - Kolokwium nr 2. 1 i tnąca. Czyste zginanie W12- Hipotezy wytężeniowe. Wytrzymałość złożona 1 L10b- Badanie i analiza stanu naprężenia w prętach podlegających 1 wyboczeniu. Analiza wyników kol. nr 2 W13-Wyboczenie i naprężenia krytyczne. 1 L11- Dobór obciążeń i wymiarów elementów podlegających 2 ścinaniu oraz skręcaniu W14- Wprowadzenie do opisu ruchu i podstaw dynamiki punktu 1 L12-Dobór i obliczanie elementów podlegających zginaniu. 4 materialnego. L13 - Kolokwium nr L14- Analiza stanu naprężenia w elementów, w których występuje złożony stan naprężenia. Liczba godzin 1 3

4 Suma godzin - L15- Kolokwium poprawkowe i zaliczenie zajęć

5 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład z prezentacją multimedialną i lub wykład problemowy. 2. Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z wytrzymałości materiałów 3. Przezrocza, rysunki i modele elementów konstrukcyjnych oraz więzów. 4. Zbiory zadań z mechaniki oraz wytrzymałości materiałów wraz metodyką ich rozwiązywania oraz komentarzem. 5. Metoda projektów, rozwiązywanie zagadnień technicznych, praca w grupach oraz pokazy badań materiałów. SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA) F1. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych F2. Ocena stopnia przygotowania do zajęć laboratoryjnych. F3. Ocena członków grupy wykonujących obliczenia. F4. Ocena członków grupy przeprowadzających badania P1. Kolokwium pisemne z wykładu (test). P2 Kolokwia pisemne z zajęć laboratoryjno-konwersatoryjnych P3. Testy sprawdzające przygotowanie studentów do zajęć laboratoryjnych. P4. Ocena średnia z kolokwiów oraz sprawozdań i przygotowania do zajęć. Forma aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoryjnych (rozwiązywanie zestawów zadań) Przygotowanie się do kolokwium z wykładu Udział w konsultacjach SUMA SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności udział w wykładach: 15 godz. udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz. 45 godzin 15 godzin 5 godzin 110 godzin 3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. Osiński Z., Mechanika ogólna. Wyd. PWN, Warszawa Janka R.M.: Podstawy mechaniki. Teoria i zagadnienia metodyczne statyki. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole Głowacki H.: Mechanika techniczna. Wytrzymałość materiałów. Oficyna Wyd. PW, Warszawa Lewiński J., Wilczyński A., Witemberg-Perzyk D.: Podstawy wytrzymałości materiałów. Oficyna Wyd. PW, Warszawa Cieślar B.: Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Wyd. PŚl, Gliwice Praca zbiorowa pod red. M. Banasiaka, Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa, PWN, 2009 PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. Wykład : prof. ndzw. dr hab. inż. Ryszard Marian Janka 2. laboratorium (i konwersatorium): mgr Izabela Pietkun-Greber. 3. Adres 5

6 II. FORMY OCENY SZCZEGÓŁY Efekty kształcenia W 1 W 2 W 3 U 1 U 2 U 3 na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Nie zna podstawowych praw mechaniki, oznaczeń więzów, ich oddziaływań, uzewnętrzniania sił wew., skutków obciążeń oraz nie potrafi rozpoznawać przypadków wytrzymałościowych Nie zna metod i metodyki badania materiałów, opracowywania i interpretacji wyników badań wytrzymałościowych Nie potrafi sformułować i wykorzystać kryteria wytrzymałościowe dla wszystkich podstawowych przypadków wytrzymałościowych Nie umie sformułować równań równowagi oraz nie zna metod i metodyki badania materiałów, opracowywania i interpretacji wyników badań wytrzymałościowych Nie potrafi sformułować i wykorzystać kryteria wytrzymałościowe dla wszystkich podstawowych przypadków wytrzymałościowych Nie potrafi obliczyć dopuszczalnego obciążenia i dobrać wymiary dla elementu konstrukcyjnych pod- Wiedza Zna oznaczenia więzów i ich oddziaływania oraz metodę uzewnętrzniania sił skutki oddziaływania obciążeń oraz umie rozpoznawać przypadki wytrzymałościowe Zna metody i metodykę badań wł. mechanicznych, ich znaczenie i potrafi opracować wyniki badań Potrafi podać i zastosować praktycznie warunki wytrzymałościowe, lecz nie umie dokonać ich odpowiedniej interpretacji Umiejętności Potrafi napisać równania równowagi oraz podać metody badania materiałów, opracowywania i interpretacji wyników badań wytrzymałościowych Potrafi podać i zastosować praktycznie warunki wytrzymałościowe, lecz nie umie dokonać ich odpowiedniej interpretacji Potrafi obliczyć dopuszczalne obciążenie i wymiary dla najprostszych przypadków wytrzymało- Potrafi określać rodzaje oddziaływań, uzewnętrzniać siły wewnętrzne, skutki oddziaływań, analizować i rozróżniać przypadki wytrzymałościowe Zna metody i metodykę badań wł. mech., umie opracować wyniki badań, potrafi dokonać ich interpretacji, dobrać metody badań do danego analizowanego przypadku Potrafi sklasyfikować i praktycznie sformułować warunki wytrzymałościowe oraz dokonać ich analizy i interpretacji Potrafi dokonać przekształcenia rów. równowagi, sprawdzić wyniki oraz wyciągać wnioski z badań Potrafi sklasyfikować i praktycznie sformułować warunki wytrzymałościowe oraz dokonać ich analizy i interpretacji Potrafi praktycznie dobierać dopuszczalne obciążenia i wymiary dla elementu konstruk- Umie samodzielnie dobrać więzy dla danej konstrukcji i dokonać uzasadnienia, dokonać interpretacji danego przypadku wytrzymałościowego Zna dodatkowo praktycznie zastosowanie i dodatkowo szereg innych metod badań wł. mech. materiałów oraz inne metody opracowywania wyników badań Potrafi samodzielnie formułować warunki wytrzymałościowe, stosować hipotezy wytrzymałościowe i dodatkowo optymalizować konstrukcję Potrafi dokonać przekształcenia rów. równowagi, wyciągać wnioski oraz dokonać uogólnień wyników obliczeń i badań Potrafi samodzielnie formułować warunki wytrzymałościowe, stosować hipotezy wytrzymałościowe i dodatkowo optymalizować konstrukcję Potrafi modyfikować i optymalizować obciążenia konstrukcji oraz dokonać ich analizy i modelować no- 6

7 K 1 K 2 dawanych różnym obciążeniom Nie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych oraz nie wykazuje umiejętności rozwiązywania zagadnień technicznych Nie zna analizowanych zagadnień, nie poczuwa się do odpowiedzialności za prezentowane treści i wyniki obliczeń ściowych Kompetencje społeczne Sporadycznie i bez zaangażowania uczestniczy w dyskusjach, miernie angażuje się w pracę zespołową i słabo rozwiązuje zagadnienia techniczne Ma fragmentaryczne wiadomości na dyskutowane zagadnienia, potrafi przygotować prezentację analizowanego zagadnienia. Zna oddziaływania obciążeń na obiekty i środowisko. cyjnego poddawanych różnym obciążeniom oraz sformułować odpowiednie wnioski Aktywnie uczestniczy w dyskusjach, angażuje się w pracę zespołową i wykazuje inicjatywę przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych Potrafi przedstawiać rozwiązania dla dyskutowanych zagadnień, dobrze je referuje oraz ilustruje, potrafi pracować w zespole śność rozpatrywanej konstrukcji Chętnie i twórczo uczestniczy w dyskusjach, pracach koncepcyjnych i zespołowych oraz wykazuje pomysłowość przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych Wykazuje inicjatywę i wnosi duży wkład tworzenie zespołów dyskusyjnych i obliczeniowych, ładnie prezentuje analizowane zagadnienia. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Informacje podstawowe o zajęciach i ich treściach są zamieszczane w gablotach Zakładu Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem, ul. Dmowskiego 7-9 oraz podane na stronie internetowej Samodzielnej Katery Inżynierii Procesowej. 2. Zajęcia przeprowadzane są w pomieszczeniach Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej, Opole, ul. Dmowskiego 7-9 oraz Laboratoriom Wytrzymałości Materiałów 3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/godzina) 4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) Konsultacje dla studentów odbywają się w sali D.153 oraz D.156. Efekty kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny W 1 C1, C2, C5, C6 W1-W6, W8-W14, 1,2,3,5 F3,P1, P2,P4 L1,L6,L8-L10,L11- L15 W 2 C3, C4, C6,C7 W5, W7, L3, L5, L7, L10, L14 1,2,3,4,5 F1,F2,F3,F4, P1,P2,P,P4 U 1 C1, C2, C5, C7 W1, W5,W6,W7, L1, L2, L6,L8,L11, L14 1,3,4,5 F2,F3, P1,P2, P4 U 2 C1, C2, C5, C7 W6,W7, W9, W12- W10, L2, L5,L10 1,2,4,5 F!,F2,F3,P2,P3, P4 K 1 C1, C4, C7 L1, L2, L6, L8, L9, L11-L15 3,4,5 F1, F3,F4, P2,P4 K 2 C1, C5, C7 L2,L3,L6,L11, L14, L15 1,2,4,5 F3, F4, P2,P4 7

8 Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia Wiedza W 1 Wykazuje się wiedzą z zakresu podstaw mechaniki oraz K_W08 podstaw wytrzymałości materiałów oraz stosowanego w tej dziedzinie słownictwa jak i pojęć. Ma niezbędną wiedze potrzebną do formułowania warunków wytrzymałościowych dla danego elementu konstrukcyjnego, zna zasady obowiązujące przy przeprowadzaniu obliczeń wytrzymałościowych dla podstawowych, typowych konstrukcji technicznych W 2 Ma niezbędną wiedze potrzebną do przeprowadzania K_W02 analizy skutków działania obciążeń na konstrukcję, zna podstawowe metody badań i oceny właściwości mechanicznych materiałów. Umiejętności U 1 Student potrafi zidentyfikować rodzaje więzów, dokonać K_U04 ich doboru, wyjaśnić ich oddziaływanie, uzewnętrzniać siły wewnętrzne w elementach konstrukcyjnych, wytłumaczyć i zinterpretować zjawiska, a także podać skutki jakie zachodzą w ciałach poddawanych oddziaływaniu obciążeniom. Student potrafi sformułować warunki równowagi dla zbieżnego, równoległego i dowolnego płaskiego układu sił. Umie opisać i rozróżnić podstawowe ruchy ciał. Potrafi opracować, zinterpretować i ocenić wyniki obliczeń, a także zastosować metodykę rozwiązywania zagadnień technicznych w praktyce. Potrafi ze zrozumieniem analizować opracowania techniczne z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów. U 2. Student potrafi zidentyfikować rodzaje przypadków wytrzymałościowych jakiemu poddawany jest element kon- K_U03 strukcyjny, analizować stany naprężeń i odkształceń występujące w elementach konstrukcyjnych, a także podać skutki jakie zachodzą w ciałach poddawanych oddziaływaniu obciążeniom. Potrafi sformułować kryteria wytrzymałościowe dla typowych podstawowych przypadków wytrzymałościowych oraz dokonać ich interpretacji, obliczyć oraz dobrać dopuszczalne wartości obciążeń i wymiary elementów konstrukcyjnych dla różnych przypadków wytrzymałościowych. Student potrafi także dobrać rodzaje badań wymaganych do oceny własności mechanicznych materiałów i ocenić wyniki tych badań. Potrafi ze zrozumieniem analizować opracowania techniczne. Kompetencje społeczne K 1 Jest świadom swej społecznej roli inżyniera, odpowiedzialności za prezentowane zagadnienia i wyniki obliczeń K_K03 oraz potrafi dyskutować i myśleć koncepcyjnie, wykazując jednocześnie umiejętność i kreatywność w rozwiązywaniu zagadnień technicznych. K 2 Jest świadom skutków oddziaływania obciążeń na elementy konstrukcyjne i środowisko oraz swojej odpowie- K_K02 dzialności społecznej za prezentowane zagadnienia, wyniki obliczeń, a także potrafi pracować samodzielnie jak i zespołowo. Odniesienie do efektów obszarowych P1A_W08 InzA_W01 InzA_W02 InzA_W05 T1A_W01 P1A_W03 P1A_U05 T1A_U10 InzA_U03 T1A_U09 InzA_U02 P1A_K05 P1A_K07 P1A_K02 8

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademicki A P Przedmiot: Wytrzymałość Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 6-_0 Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../1 z dnia.... 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Wytrzymałość materiałów Nazwa modułu w języku angielskim Strength

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia. Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia. Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia II stopnia Przedmiot: Wybrane zagadnienia budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 6 8-0_ Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metodyka i metodologia badań naukowych Methodology of the scientific research Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot fakultatywny Rodzaj zajęć: seminarium

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PODSTAWY ROBOTYKI Fundamentals of Robotics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 6 59-3 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 2. Kod przedmiotu: Kxa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia organizacja i kosztorysowanie robót instalacyjnych The technology, organization and cost estimation of plumbing Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 4.2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM N 0 8-2 _0 Rok: III Semestr: V Forma

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Projekt KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Projektowanie Systemów Mechanicznych Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU MECHANIKA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR KOSTNYCH I IMPLANTÓW Strength and Mechanics of Bone Structure and Implants Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Linear algebra and analytical geometry Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Podstawy budowy pojazdów Obowiązkowy/kierunkowy. Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Podstawy budowy pojazdów Obowiązkowy/kierunkowy. Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy budowy pojazdów Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 3 38-0_ Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Welded constructions

Konstrukcje spawane Welded constructions Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA 1.1.1 Rachunkowość podatkowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo