DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2007 r. Nr 514 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 3398 Rady Gminy Che³miec z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Che³miec na 2007 r Rady Miasta Gorlice w sprawie zmian bud etu miasta na 2007 rok Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Gródek n/dunajcem na 2007 r Rady Gminy w ¹cku z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy na 2007 r Rady Gminy Sêkowa w sprawie zmian w bud ecie Gminy na rok Uchwa³a Nr X/86/ 2007 Rady Gminy Che³miec z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Che³miec na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c i d Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póÿn. zm.) art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póÿn. zm.) oraz 10 Uchwa³y Bud etowej Gminy Che³miec na 2007 rok Rady Gminy Che³miec Nr VI/30/2007 z dnia 23 marca 2007 r. Rada Gminy Che³miec uchwala co nastêpuje: 3. Przychody bud etowe ,00 z³ 4. Rozchody bud etowe ,00 z³ 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek 1 1. Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud etu przeniesienia miêdzy rozdzia³ami zgodnie z za³¹cznikiem Nr Dokonuje siê zmian w planie wydatków maj¹tkowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 2 Bud et Gminy po zmianach wyniesie: 1. Dochody bud etowe ,81 z³ 2. Wydatki bud etowe ,81 z³

2 14882 Poz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr X/86/2007 Rady Gminy Che³miec z dnia 20 czerwca 2007 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY CHE MIEC NA 2007 ROK Dzia³ Rozdzia³ NAZWA Zwiêkszenia kwota (z³) Zmniejszenia kwota (z³) Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne wydatki bie ¹ce Usuwanie skutkow klêsk ywio³owych wydatki majatkowe RAZEM WYDATKI OBJAŒNIENIA: Dzia³ 600 Dzia³ 600 zwiêkszenia na kwotê (w z³) przeniesienia miêdzy dzia³ami wydatki maj¹tkowe: Odbudowa drogi gminnej "Pó³rolek" w miejscowoœci Kleczanyroboty budowlane ,07 z³ w tym œr w³asne ,07 z³ Odbudowa drogi gminnej " ¹cznik dróg krajowych" w miejscowoœci D¹browa ,80 z³ w tym œr w³asne ,80 z³ Nadzór i dokumentacja nad odbudow¹ dróg gminnych : "Pó³rolek" w miejscowosci Klêczany oraz " ¹cznik dróg krajowych " w miejscowoœci D¹browa zmniejszeniawydatki bie ¹ce na utrzymanie dróg wydatki majatkowe na odbudowê dróg gminnych po powodzi , , , Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH BUD ETU GMINY CHE MIEC NA 2007 ROK Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr X/86/2007 Rady Gminy Che³miec z dnia 20 czerwca 2007 r. Dzia³ Rozdzia³ NAZWA Zwiêkszenia kwota (z³) Zmniejszenia kwota (z³) Transport i ³¹cznoœæ Usuwanie skutkow klêsk ywio³owych wydatki majatkowe zmniejszenie wydatkow na odbudowê dróg gminnych po powodzi zwiêkszenie wydatków na : Odbudowa drogi gminnej "Pó³rolek" w miejscowoœci Kleczanyroboty budowlane ,07 z³ w tym œr. w³asne ,07 z³ Odbudowa drogi gminnej " ¹cznik dróg krajowych" w miejscowoœci D¹browa ,80 z³ w tym œr w³asne ,80 z³ Nadzór i dokumentacja nad odbudow¹ dróg gminnych : "Pó³rolek" w miejscowosci Klêczany oraz " ¹cznik dróg krajowych " w miejscowoœci D¹browa , , , Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

3 14883 Poz Uchwa³a Nr 69/XI/2007 Rady Miasta Gorlice w sprawie zmian bud etu miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.), art. 24 ust. 5 oraz art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póÿn. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zmian w Uchwale Bud etowej na rok 2007 Nr 19/V/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2007 r. w nastêpuj¹cy sposób: 1. dochody bud etu ulegaj¹ zwiêkszeniu o z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y, 2. wydatki bud etu ulegaj¹ zwiêkszeniu o z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y, 3. w za³¹czniku Nr 7 w zakresie wydatków maj¹tkowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y, 2 Ustala siê dotacjê celow¹ w kwocie z³ na sfinansowanie wydatków maj¹tkowych zak³adu bud etowego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach z przeznaczeniem na zakup kosiarki. 3 Bud et miasta na 2007 rok, po zmianach okreœlonych w 1 bêdzie równy: 1. Dochody bud etu miasta ogó³em z³. 2. Wydatki bud etu miasta ogó³em z³. 3. Deficyt wynosi z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹ganych kredytów i po yczek w kwocie z³, b) wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ z lat ubieg³ych w kwocie z³, c) nadwy ki bud etowej z lat ubieg³ych w kwocie z³. 4. Przychody bud etu w kwocie z³ stanowi¹: a) po yczki i kredyty z³, b) wolne œrodki z lat ubieg³ych z³, c) nadwy ka bud etowa z lat ubieg³ych z³. 5. Rozchody bud etu w kwocie z³ obejmuj¹ sp³aty rat kredytów i po yczek. 4 Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Gorlice. 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Musia³ Dochody Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr 69/XI/2007 Rady Miasta Gorlice Dz Transport i łączność wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) Działalność usługowa Treść dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej( 2020) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych( 0020) Oświata i wychowanie środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (zwiazkow Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) Plan dochodów na 2007 r. w zł zwiększenia Zwiększenie dochodów Przewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Musia³

4 14884 Poz Wydatki Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr 69/XI/2007 Rady Miasta Gorlice Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków na 2007 r. w zł zwiększenia 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Działalność usługowa Cmentarze Wydatki bieŝące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieŝące Gimnazja Wydatki bieŝące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki majątkowe w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki majątkowe w tym: dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych Zwiększenie wydatków Przewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Musia³ Wydatki maj¹tkowe bud etu Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr 69/XI/2007 Rady Miasta Gorlice Dz. Rozdz. Nazwa zadania Chodnik i zatoka autobusowa przy ul.dukielskiej Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Glinik Górny w Gorlicach Dotacja celowa na pomoc finansową Wykonanie klimatyzacji w sali wystawowej Dworu Karwacjanow Dotacja celowa dla zakładu budŝetowego Zakup kosiarki Zwiększenie wydatków majątkowych Plan na 2007 r. w zł zwiększenia Przewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Musia³

5 14885 Poz Uchwa³a Nr IX/73/2007 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Gródek n/dunajcem na 2007 rok. Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie Gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz ze zm. Rada Gminy w Gródku n/dunajcem uchwala co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza plan dochodów bud etu Gminy o kwotê z³ tj. do kwoty z³ 2. Zwiêksza plan wydatków bud etu Gminy o kwotê z³ tj. do kwoty z³. Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y 3. Dokonuje przesuniêæ w planie wydatków bud etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y, 2 Dokonuje zmniejszenia o z³otych, oraz zwiêkszenia o z³otych kwoty na wydatki maj¹tkowe bud etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusiak Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr IX/73/2007 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. Zmiany w planie dochodów Dz. Wyszczególnienie Kwota w zł Zmniejsz. Kwota w zł Zwiększ. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM podatek od nieruchomości OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin) RAZEM:

6 14886 Poz Dokonane zmiany w planie dochodów dotycz¹ jego zwiêkszenia o z³otych, co w poszczególnych dzia³ach przedstawia siê nastêpuj¹co: Dz.600 transport i ³¹cznoœæ, zwiêkszono planowane dochody o z³otych tytu³em dobrowolnych wp³at mieszkañców na bie ¹ce remonty dróg Gminnych (w m.przydonica), Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zwiêkszono planowane dochody z tytu³u podatku od nieruchomoœci osób prawnych o z³otych, Dz. 801 oœwiata i wychowanie, zwiêkszono planowane dochody o z³otych tytu³em I transzy dotacji ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w oparciu o pismo Marsza³ka Województwa ES.III /07 z dnia 07 maja 2007 roku. Dz.852 pomoc spo³eczna, zwiêkszono o z³otych tytu³em zwiêkszonej kwoty dotacji celowej z bud etu pañstwa na zadania w³asne Zarz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego nr 160/07, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych w czêœci gwarantowanej z bud etu pañstwa. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusiak Zmiany w planie wydatków Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr IX/73/2007 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł Zmniejsz. Kwota w zł Zwiększ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Gminne wydatki bieŝące pozostałe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne 2.wydatki bieŝące pozostałe 3.wydatki majątkowe inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne 2.wydatki bieŝące pozostałe Gimnazja Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne 2.wydatki bieŝące pozostałe POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące pozostałe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieŝące pozostałe RAZEM:

7 14887 Poz Dokonane zmiany w planie wydatków dotycz¹ zwiêkszenia o kwotê z³otych co w poszczególnych dzia³ach przedstawia siê nastêpuj¹co: a) dzia³ 600 transport i ³¹cznoœæ, zwiêkszono o z³otych z przeznaczeniem na wydatki bie ¹ce zwi¹zane z remontem dróg Gminnych w m. Przydonica, b) dzia³ 801 oœwiata i wychowanie, zwiêkszono o z³ote w tym z przeznaczeniem na: wydatki bie ¹ce oœwiaty z³ote, oraz wydatki maj¹tkowe z³, c) dzia³ 852 pomoc spo³eczna zwiêkszono o z³otych z przeznaczeniem na wydatki bie ace zwi¹zane z wyp³ata zasi³ków okresowych gwarantowanych, zgodnie z otrzyman¹ na ten cel dotacj¹. d) dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza, zwiêkszono o z³otych z przeznaczeniem na wydatki bie ¹ce w tym wynagrodzenia i pochodne z³otych oraz stypendia motywacyjne dla uczniów z³. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusiak Zmiany w planie wydatków Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr IX/73/2007 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł Zmniejsz. Kwota w zł Zwiększ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Gminne wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące pozostałe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśROWA Ochotnicze StraŜe PoŜarne wydatki majątkowe inwestycyjne GOSPODARKSA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieŝące pozostałe RAZEM: Dokonane zmiany w planie wydatków dotycz¹ przesuniêæ w planie wydatków pomiêdzy dzia³ami. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusiak

8 14888 Poz. 3400, 3401 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr IX/73/2007 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH zmiany Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 754 Kwota zł Zmniejszenia Kwota w zł Zwiększenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I IOCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze StraŜe PoŜarne Remiza OSP w Przydonicy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Budowa Sali gimnastyczne przy Zespole Szkół w Podolu RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusiak 3401 Uchwa³a Nr 42/2007 Rady Gminy w ¹cku z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ; z póÿn. zm. ), art. 165, art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 4120) Rada Gminy w ¹cku uchwala, co nastêpuje: 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: H. Czepielik 1 Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w kwocie z³. miêdzy dzia³ami w bud ecie Gminy na 2007 r., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2 Bud et Gminy po wprowadzeniu zmian okreœlonych w 1 bêdzie wynosi³: Dochody ,31 z³. Wydatki ,31 z³. 3 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

9 14889 Poz. 3401, 3402 Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y 42/2007 Rady Gminy w ¹cku z dnia 22 czerwca 2007 r. Przeniesienie planu wydatków miêdzy dzia³ami w bud ecie Gminy na 2007 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia w zł. Kwota zwiększenia w zł. 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne W tym Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe W tym Wydatki bieŝące Z tego Wynagrodzenia o pochodne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W tym Wydatki majątkowe RAZEM : UZASADNIENIE W zwi¹zku z potrzeb¹ dofinansowania niektórych zadañ wynikaj¹c¹ z postêpowañ przetargowych postanowiono, jak powy ej: w Dziale 600 Transport i ³¹cznoœæ zwiêksza siê o z³. planowane wydatki na zakup p³yt a urowych na wykonanie utwardzenia dróg Gminnych " Pod Skalicê, Boconiec, Równica Byniowa w miejscowoœci Zagorzyn w Dziale 801 Oœwiata i wychowanie zmniejsza siê planowane wydatki na bie ¹ce utrzymanie szkó³ zarezerwowane w budzecie na potrzeby wyp³at odpraw emerytalnych i zasi³ków na zagospodarowanie o kwotê z³. w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiêksza siê o z³. planowane wydatki na dokoñczenie budowy szatni przy stadionie sportowym w Szczere u realizacja projektu wspó³finansowanego ze œrodków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Dzia³anie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego p.n." Poprawa bazy sportoworekreacyjnej " (3 701 z³.roboty budowlane, z³. nadzór) Przewodnicz¹cy Rady Gminy: H. Czepielik 3402 Uchwa³a Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa w sprawie zmian w bud ecie Gminy na rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4oraz pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z póÿn. zm.) Rada Gminy Sêkowa uchwala co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zmian w bud ecie Gminy polegaj¹cych na: 1. Zwiêkszeniu planu dochodów o kwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr Zwiêkszeniu planu wydatków na ogóln¹ kwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr Zwiêksza siê deficyt bud etu Gminy Sêkowa o kwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3, i ustala siê, e Ÿród³em pokrycia bêd¹ przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych kredytów i po yczek. 2 Zwiêkszenia wydatków okreœlonych w 1, ust. 2 obejmuj¹: a) zwiêkszenie wydatków maj¹tkowych o kwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4 b)zwiêkszenie dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 3 Zmienia siê limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata i przyjmuje zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y. 4 Zmienia siê plan wydatków na programy realizowane ze œrodków Funduszu Spójnoœci i przyjmuje zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6a do niniejszej uchwa³y

10 14890 Poz Zmienia siê treœæ prognozy sp³aty d³ugu publicznego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 13 do Uchwa³y Bud etowej Nr IV/21/2007 Rady Gminy Sêkowa z dnia 23 lutego 2007 r. który otrzymuje brzmienie jak Za³¹cznik Nr 7. 6 W Uchwale Bud etowej Nr IV/21/2007 Rady Gminy Sêkowa z dnia 23 lutego 2007 r. zmienia siê brzmienie 9, pkt 2 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie: Ustala siê roczne limity dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u kredytów (po yczek) zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³. 7 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Sêkowa Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoœci mieszkañcom Gminy przez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w urzêdzie Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa ZWIÊKSZENIE PLANU DOCHODÓW (w z³otych) Dz. NAZWA DOCHODY ZWIÊKSZENIE LEŒNICTWO Wp³ywy ze sprzeda y wyrobów TRANSPORT I CZNOŒÆ Wp³ywy z ró nych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji Gmin (zwi¹zków Gmin), Powiatów (zwi¹zków Powiatów)samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa ZWIÊKSZENIE PLANU WYDATKÓW (w z³otych) Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększ. Wydatki Zmniejsz. 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna w tym: wydatki bieŝące

11 14891 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększ. Wydatki Zmniejsz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Gminne w tym: wydatki bieŝące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna w tym: wydatki bieŝące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieŝące Z tego: dotacje KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe W tym. wydatki majątkowe RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa (w z³otych) Lp Nazwa Plan Zwiêksz. Plan po zmianach Przychody z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych Nadwy ka z lat ubieg³ych RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik

12 14892 Poz Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa WYDATKI MAJ TKOWE ZWIÊKSZENIE (w z³otych) Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan Zwiêksz. Plan po zmianach Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W tym. Kompleks sportoworekreacyjny w Sêkowej etap I zaplecze socjalne stadionu Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 r. (w z³otych) Dz. Rozdz. Nazwa instytucji Plan Zwiększenia Plan po zmianach 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieŝące: dotacje Biblioteki wydatki bieŝące: dotacje RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik

13 Lp. Program jego cel i zadania LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE na lata Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku 2008 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa Wysokość wydatków w roku 2009 i w latach następnych Budowa wodociągu Sękowa Urząd Gminy Budowa wodociągu Owczary Urząd Gminy Budowa kanalizacji w Męcinie Wielkiej, Wapiennem Urząd Gminy Budowa kanalizacji Bodaki (oczyszcz.przydom.) Urząd Gminy Budowa kanalizacji Bartne (oczyszcz.przydom.) Urząd Gminy Budowa kanalizacji Męcina Mała Urząd Gminy Budowa kanalizacji Małastów, Pętna (oczyszcz. przydom.) Urząd Gminy Budowa kanalizacji w Owczarach Urząd Gminy Budowa kanalizacji Krzywa Jasionka Urząd Gminy Budowa chodnika w miejscowości; Sękowa, Ropica Górna, Małastów Urząd Gminy Kompleks sportowo rekreacyjny w Sękowej Urząd Gminy Oświetlenie uliczne m. Sękowa "Kawiory", "Męcianki" Urząd Gminy Oświetlenie uliczne m. Małastów, Pętna, Bartne, Krzywa Urząd Gminy Przebudowa dachu Ośrodek Zdrowia Sękowa Urząd Gminy Budowa świetlicy remiza Wapienne Urząd Gminy Modernizacja remizy Małastów Urząd Gminy Rozbudowa Urzędu Gminy Sękowa Urząd Gminy Adaptacja świetlicy w Bartnem na "Centrum Kultury Łemkowskiej" Urząd Gminy Budowa przedszkola Sękowa Urząd Gminy Odnowa centrum wsi Siary, Sękowa, Wapienne Urząd Gminy RAZEM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Poz. 3402

14 Lp. 1. Program jego cel i zadania Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Budowa kanalizacji w Męcinie Wielkiej, Wapiennem Jednostka organizacyj na realizująca program Urząd Gminy I. Wydatki na program realizowany ze œrodków Funduszu Spójnoœci na lata Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2007 środki budŝetu Gminy poŝyczka inwestycyjn a NFOŚiGW środki z F. Spójności środki budŝetu Gminy Wysokość wydatków w roku 2008 poŝyczka inwestycyjna NFOŚiGW środki z F. Spójności Za³¹cznik Nr 6a do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa Wysokość wydatków w roku 2009 środki budŝetu Gminy poŝyczka inwestycyjn a NFOŚiGW , , środki z F. Spójności ŁĄCZNIE: ,00 1. środki budŝetu Gminy: 2. poŝyczka inwestycyjna NFOŚiGW: 3. środki z F. Spójności: , ,48 Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku ,00 środki poŝyczka środki z środki poŝyczka środki z budŝetu inwestycyjn budŝetu inwestycyjna Gminy a NFOŚiGW F. Spójności Gminy NFOŚiGW F. Spójności II. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich (w z³otych) Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Poz. 3402

15 PROGNOZA KWOTY D UGU PUBLICZNEGO Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr VII/62/2007 Rady Gminy Sêkowa (w z³otych) I. Dochody budŝetu ogółem: w tym : a)podatek i opłaty lokalne b)udziały w podatkach c)dochody z mienia d)subwencje e)dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych f)środki z budŝetu Unii Europejskiej Fundusz Spójności II. Przychody budŝetu PoŜyczki krajowe NFOŚiGW Kredyty bankowe NadwyŜka z lat ubiegłych Wolne środki Przychody z emisji papierów wartościowych 2.6 Przychody z prywatyzacji majątku Ogółem pozycja I i II Poz. 3402

16 III. Wydatki budŝetu w tym: 3.1 koszty obsługi długu (odsetki) Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji IV. Rozchody budŝetu spłata kredytów spłata poŝyczek wykup papierów wartościowych V. Ogółem IV VI. Łączne zadłuŝenie na koniec roku budŝetowego raty kredytów raty poŝyczek zobowiązania z tytułu wyemitowania papierów wartościowych 6.4 odsetki od zaciągniętych kredytów, poŝyczek lub papierów wartościowych inne rodzaje zadłuŝenia (np. zobowiązania wymagalne) VII. Wskaźniki zadłuŝenia 7.1 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (V : I? 15%) 7.2 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych ( VI : I? 60%) 1,2 1,2 2,5 4,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,0 3,9 9,1 7,6 4,1 3,2 3,0 2,5 1,6 1,1 0,8 0,0 0,0 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik Poz. 3402

17 14897

18 14898 Wydawca: Wojewoda Ma³opolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Sk³ad, druk i kolporta : Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) Egzemplarze bie ¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, Kraków, ul. Basztowa 22 Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale y telefonicznie na nr: (12) do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Kraków, ul. Basztowa 22 do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione. Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (12) , Zam. 1879/Tj/07/07 ISSN Cena egz. poza prenumerat¹ 12,52 z³ brutto

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2008 r. Nr 389 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA NA 2008 ROK: 2463 Rady Gminy w Brzeszczach z dnia 24 stycznia 2008 r.................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 wrzeœnia 2009 r. Nr 567 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 4199 Rady Gminy Koœcielisko z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 paÿdziernika 2007 r. Nr 720 TREŒÆ: Poz.: Str. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY MA OPOLSKIEGO: 4738 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jab³onka........

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia grudnia 6 r. Nr 86 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 5 w sprawie zmiany Uchwa³y Bud etowej Miasta Bokowno na rok 6 Nr LX/6/6 z dnia marca 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 listopada 26 r. Nr 812 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 4898 Rady Gminy Gródek n/dunajcem z dnia 27 paÿdziernika 26 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 maja 28 r. Nr 34 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 2166 Rady Gminy w BrzeŸnicy z dnia 28 marca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/14. RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR II/5/14. RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX/57/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2007 r

Uchwała nr IX/57/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2007 r Uchwała nr IX/57/07 z dnia 28 września 2007 r w sprawie: zmiany Uchwały BudŜetowej na 2007 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Na podstawie art.212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN. z dnia 30 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1799 UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014 Na podstawie art. podstawie art.18 ust. 2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 4802 UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 listopada 2006 r. Nr 825 TREŒÆ: Poz.: Str. ROZPORZ DZENIE WOJEWODY MA OPOLSKIEGO: 4991 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzañska....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIX/248/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIX/248/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA Nr XXXIX/248/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2018 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR LVIII/489/18 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2008 rok Nr 109/XIV/08

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018.

Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2007 r. Nr 600 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 3946 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany bud etu na 2007 rok. 16 913 3947

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY CISEK. z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY CISEK. z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok UHWŁ NR II/11/2014 RDY GMINY ISEK z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy isek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 7068 UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 3580 UCHWAŁA NR L.474.2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 258/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d, pkt. 10 oraz art. 51

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 8990 UCHWAŁA NR X.51.2015 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR XXVIII/280/17 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 20 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR XXVIII/280/17 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 20 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR XXVIII/280/17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok. UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r

Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 marca 2010r w sprawie zmiany budŝetu Miasta Dębicy na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/137/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/137/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/137/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371 UCHWAŁA Nr 485/XXXVII/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/182/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/182/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok. UCHWAŁA NR XXXII/182/18 RADY GMINY KIWITY z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo