PRZED PIERWSZYM PRANIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED PIERWSZYM PRANIEM"

Transkrypt

1 PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹ rozpakowaæ i zestawiæ z polistyrenowej podstawy opakowania a nastêpnie zdemontowaæ p³askownik z tylnej œciany pralki (patrz rozdzia³ Odblokowanie pralki ). W³¹czenie zablokowanej pralki mo e byæ przyczyn¹ jej powa nego uszkodzenia. 2. Pierwszy cykl prania W celu oczyszczenia pralki z kurzu i drobnych zanieczyszczeñ pralkê nale y w³¹czyæ na jeden cykl prania bez bielizny. 1. Nastawiæ program do prania bielizny kolorowej 60 C 2. Do komory II wsypaæ 2 ³y ki œrodka pior¹cego 3. W³¹czyæ pralkê pokrêt³em w³./wy³.. Po zakupieniu pralki nale y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. Uszkodzenia wynikaj¹ce z nie prawid³owej instalacji lub z nie prawid³owej obs³ugi nie s¹ objête gwarancj¹ 44

2 SPIS TREŒCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRALKI str. 46 PANEL OBS UGI str. 46 ROZPAKOWANIE PRALKI str. 47 UWAGI str. 48 NAPE NIANIE PRALKI BIELIZN str. 48 DOZOWANIE ŒRODKÓW PIOR CYCH I DODATKÓW str. 49 NASTAWIANIE WYBRANEGO PROGRAMU str. 50 UWAGI DOTYCZ CE FUNKCJI PRALKI str. 51 PRZERWANIE PROGRAMU str. 51 WYBÓR PROGRAMÓW PRANIA str. 52 KONSERWACJA PRALKI str. 53/54 DIAGNOSTYKA USZKODZEÑ str. 55 NAPRAWY str. 55 ODBLOKOWANIE PRALKI str. 56 USTAWIENIE PRALKI str. 56 POD CZENIE DO SIECI WODOCI GOWEJ str. 56 POD CZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ str. 57 POD CZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ str

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRALKI 1. Drzwiczki pralki 2. Drzwiczki zbiornika 3. Zasobnik œrodków pior¹cych 4. Drzwiczki bêbna 5. Pompka odprowadzaj¹ca wodê 6. DŸwignia podwozia 7. Listwa PANEL OBS UGI Pokrêt³o programatora S³u y do nastawienia wybranego programu poprzez ustawienie pokrêt³a na odpowiedni symbol umieszczony na p³ycie. Pokrêt³o nale y obracaæ tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara inaczej mo e dojœæ do uszkodzenia pokrêt³a. W trakcie programu pokrêt³o siê obraca. Pokrêt³o nie wykona ca³ego obrotu przy adnym z programów. 2. Przycisk po³owy wsadu Wciœniêcie przycisku spowoduje obni enie zu ycia wody co z koleji obni y zu ycie energi elektrycznej i œrodków pior¹cych. Przycisk wciska siê przy praniu ma³ej iloœci bielizny ok. po³owy iloœci zalecanej dla danego rodzaju bielizny. Uwaga: Podczas prania ma³ej iloœci bielizny nale y zmniejszyæ iloœæ stosowanych œrodków pior¹cych. 3. Pokrêt³o wyboru temperatury Pokrêt³o umo liwia nastawienie temperatury prania od zimnego do 90 C. Podczas prania ma³o zabrudzonej bielizny nale y nastawiæ ni sz¹ temperaturê prania (zamiast 90 C nastawiæ 90 e, lub zamiast 60 C 60 e), przy czym czas prania pozostanie nie zmieniony. Nastawienie temperatury e spowoduje zmniejszenie zu ycia energi elektrycznej przy zachowaniu jakoœci prania. 4. Pokrêt³o prze³¹cznika w³./wy³. oraz wybór odwirowania Prze³¹cznik ma trzy pozycje: O pralka jest wy³¹czona pralka jest w³¹czona, program z odwirowaniem pralka jest w³¹czona, program bez odwirowania, bielizna pozostanie w wodzie (nie bêdzie podniecona). Dla wylewania wody pokrêt³o ustawiæ na znak. Uwaga: Nie u ywaæ dla prania we³ny. 46

4 1. Pralkê nale y rozpakowaæ wed³ug instrukcji graficznej umieszczonej na jej opakowaniu. Podczas wyjmowania polistyrenowej podstawy nale y zróciæ uwagê czy w betonowej przeciwwadze pralki nie pozosta³ czarny element z tworzywa sztucznego, który jest czêœci¹ podstawy. Poszczególne elementy opakowania (folia, podstawa, wk³adki z polistyrenu itp.) nale y umieœciæ w miejscu, w którym nie bêd¹ stanowi³y niebezpieczeñstwa dla dzieci. 2. Ka dy element opakowania pralki wykonany jest z materia³u przystosowanego do u ycia wtórnego i oznaczony symbolem danego materia³u. 3. Pralka wykonana jest z materia³u przystosowanego do u ycia wtórnego i dlatego w wypadku decyzji o zakoñczeniu jej eksploatacji nale y odci¹æ kabel zasilaj¹cy a pralkê przekazaæ do punktu skupu surowców wtórnych. 4. Po rozpakowaniu pralki nale y sprawdziæ czy nie zosta³a uszkodzona podczas transportu i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo. 5. Pralka s³u y tylko do prania bielizny w gospodarstwie domowym. Eksploatacja pralki w innych celach jest przyczyn¹ utraty gwarancji. 6. Instalacjê pralki nale y wykonaæ zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi. Prawid³owe uziemienie stanowi ochronê przed pora eniem pr¹dem elektrycznym. Uziemienie musi odpowiadaæ wymaganiam obowi¹zuj¹cych krajowych przepisów i norm. W przypadku braku pewnoœci co do prawid³owego dzia³ania sieci elektrycznej, kontrolê sieci nale y powierzyæ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Transport pralki: 1. Zamkn¹æ dop³yw wody a od zaworu odkrêciæ w¹ doprowadzaj¹cy wodê 2. Od³¹czyæ pralkê od sieci elektrycznej 3. Wylaæ z pralki resztkê wody otwieraj¹c pompkê wodn¹, 4. Pralkê przewoziæ w pozycji pionowej. ROZPAKOWANIE PRALKI 47

5 UWAGI 1. Ochrona przed pora eniem pr¹dem elektrycznym Przed manipulacj¹ we wnêtrzu pralki pralkê nale y bezwzglêdnie od³¹czyæ od sieci elektrycznej. Nieprawid³owa manipulacja mo e byæ przyczyn¹ zwarcia lub pora enia pr¹dem elektrycznym. 2. Pralki nie nale y przeci¹ aæ Nie zaleca siê prania du ych kawa³ków materia³ów poch³aniaj¹cych du ¹ iloœæ wody dywany, pokrowce z d³ugim w³osem itp. 3. Przed nape³nieniem pralki bielizn¹ nale y sprawdziæ czy: kieszenie s¹ puste, haftki (suwaki) s¹ zapiête, paski, klamry itp. s¹ zamkniête, wewnêtrzne szwy spodni s¹ wyczyszczone, rozprute miejsca s¹ zaszyte, plamy by³y wstêpnie oczyszczone. 4. Do prania stosowaæ wy³¹cznie proszki lub p³yny przeznaczone do prania w pralkach automatycznych œrodki te maj¹ obni ony stopieñ pienienia. Œrodki pior¹ce stosowaæ w iloœci zgodnej z zaleceniami zamieszczonymi na ich opakowaniu. Uwaga: Przedawkowanie œrodków pior¹cych ujemnie wp³ywa nie tylko na œrodowisko ale równie na pralkê (je eli bielizna p³ywa w pianie obni a siê jakoœæ prania i p³ukania oraz powstaje niebezpieczeñstwo wyciekania piany). NAPE NIANIE PRALKI BIELIZN 1. Otworzyæ drzwiczki pralki (poci¹gaj¹c je w górê), 2. Otworzyæ drzwiczki zbiornika (poci¹gaj¹c rêkojeœæ), 3. Otworzyæ drzwiczki bêbna naciskaj¹c mniejsze i przytrzymuj¹c wiêksze drzwiczki, 4. Nape³niæ bêben posortowan¹ bielizn¹, 5. Zamkn¹æ drzwiczki bêbna i sprawdziæ czy s¹ dobrze zamkniête. Maksymalna iloœæ pranej bielizny w zale noœci od jej rodzaju: 2 1 bawe³na maks. 5 kg (pozostawiæ niewielk¹ przestrzeñ na zamkniêcie drzwiczek), mat. syntetyczne maks. 2 kg aby unikn¹æ pogniecenia bielizny, delikatne tkaniny i we³na maks. 1 kg aby unikn¹æ pogniecenia i sfilcowania (nape³niaæ æwieræ bêbna). 3 Podczas nape³niania bêbna wk³adaæ na przemian du e i ma³e kawa³ki. 48

6 DOZOWANIE ŒRODKÓW PIOR CYCH I DODATKÓW Pralka wyposa ona jest w trójkomorowy zasobnik umieszczony w drzwiczkach zbiornika. Zasobnik mo na nape³niaæ proszkami lub p³ynami: pranie wstêpne I pranie zasadnicze II œrodki pomocnicze, krochmalenie Œrodki pior¹ce stosowane w danym programie nale y umieœciæ w zasobniku przed w³¹czeniem pralki. Œrodki p³ynne nale y wlewaæ poma³u, stopniowo. Nie nale y przekroczyæ poziomu oznaczonego na szybie drzwiczek kresk¹ MAX poniewa po zamkniêciu drzwiczek p³yn natychmiast sp³ynie do zbiornika pralki. W wypadku zastosowania silnych koncentratów nie nale y przekroczyæ poziomu oznaczonego pierwsz¹ kresk¹. Drzwiczki zasobnika zamykaæ poma³u. Je eli podczas prania do zbiornika dostan¹ siê œrodki pomocnicze i zmieszaj¹ ze œrodkiem pior¹cym dojdzie do silnego spienienia roztworu pior¹cego. Dlatego nale y kierowaæ siê zasadami opisanymi powy ej Œrodki pomocnicze Œrodki pomocnicze zmiêkczaj¹ wypran¹ bieliznê, u³atwiaj¹ prasowanie oraz uprzyjemniaj¹ jej noszenie dziêki neutralizowaniu ³adunków elektrostatycznych. Wybielanie, farbowanie, odfarbianie Powy sze czynnoœci mo na w zasadzie przeprowadzaæ w pralkach automatycznych ale nie jest to zalecane ze wzglêdu na: ryzyko korozji metalowych czêœci (bêben) spowodowanej chlorem, który zawieraj¹ œrodki wybielaj¹ce i odfarbiaj¹ce, zafarbowanie elementów z gumy i tworzywa przy farbowaniu. W wypadku stosowania wy ej wymienionych œrodków nale y bezwzglêdnie stosowaæ siê do zaleceñ producenta a po nape³nieniu nimi pralki natychmiast rozpocz¹æ pranie. Pokropione zewnêtrzne elementy pralki natychmiast wytrzeæ. Twarda i miêkka woda W miejscach wystêpowania twardej wody, razem ze œrodkami pior¹cymi nale y stosowaæ œrodki zmiêkczaj¹ce wodê poniewa twarda woda jest przyczyn¹ osadzania siê kamienia na grza³ce. W miejscach wystêpowania bardzo miêkkiej wody œrodki pior¹ce bêd¹ nadmiernie spienione. W tym wypadku nale y stosowaæ œrodki obni aj¹ce pienienie. Wy ej wymienione œrodki pomocnicze umieszcza siê razem ze œrodkiem pior¹cym w komorze II. Ochrona przed pienieniem Pralka wyposa ona jest w ochronê przed nadmiernym pienieniem podczas odwirowywania (pienienie, które powstanie w wyniku zastosowania nadmiernej iloœci œrodków pior¹cych). W wypadku kiedy podczas w³¹czenia odwirowania w pralce bêdzie nadmierna iloœæ piany, ochrona wy³¹czy silnik a bielizna pozostanie nie odwirowana. 49

7 NASTAWIANIE WYBRANEGO PROGRAMU 1. Otworzyæ zawór doprowadzaj¹cy wodê do pralki, 2 2. Ustaviæ pokrêt³o programatora na pocz¹tek wybranego programu poprzez obrót pokrêt³a w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 3 3. W wypadku prania mniejszej iloœci bielizny wcisn¹æ przycisk 1/ Pokrêt³o wyboru temperatury ustawiæ na odpowiedni¹ temperaturê prania W³¹czyæ pralkê pokrêt³em w³./wy³. ustawiaj¹c pokrêt³o w po³o eniu: program z odwirowaniem, program bez odwirowania, bielizna pozostanie w wodzie, pokrêt³o programatora zatrzyma siê na znaku. 50

8 UWAGI DOTYCZ CE FUNKCJI PRALKI Program prania jest zbyt skomplikowany aby mo na go by³o opisaæ w instrukcji obs³ugi. Program zosta³ opracowany na podstawie najnowszych badañ dotycz¹cych procesu prania, jakoœci œrodków pior¹cych i konserwacji materia³ów. Dlatego skoki programatora maj¹ ró n¹ d³ugoœæ, bêben obraca siê z ró n¹ iloœci¹ obrotów itp. Dlatego abyœcie Pañstwo nie mieli obaw co do prawid³owego dzia³ania pralki chcemy zwróciæ uwagê Pañstwa na kilka szczegó³ów: 1. Pralka nie zacznie pracowaæ natychmiast po w³¹czeniu ale zacznie napuszczaæ wodê dopiero po ok sek. tzn. po okresie czasu niezbêdnym do elektrycznego zablokowania drzwiczek. Bêben zacznie siê obracaæ dopiero po napuszczeniu odpowiedniej iloœci wody, 2. Podczas prania bawe³ny i odpornych materia³ów syntetycznych, po zakoñczeniu odwirowania program nie koñczy siê ale bêben jeszcze siê obraca ok. 3 minut zmieniaj¹c kierunki obrotów co powoduje rozluÿnienie siê bielizny po odwirowaniu. 3. Rozruch odwirowywania jest przerywany bêben kilkakrotnie zacznie siê obracaæ i zatrzymywaæ jest to tzw. odwirowanie okresowe z podwy szon¹ jakoœci¹ odwirowywania bielizny. 4. Je eli pokrêt³o do nastawiania obrotów odwirowania bêdzie ustawione w pozycji, pralka zatrzyma siê przed koñcowym odwirowaniem a bielizna bêdzie p³ywa³a w wodzie. 5. Przód górnej p³yty i obudowa pralki ogrzewa siê podczas prania od elektrycznego zamka drzwiczek co nie oznacza uszkodzenia pralki. PRZERWANIE PROGRAMU Zmiana nastawionego programu 1. Wy³¹czyæ pralkê ustawiaj¹c pokrêt³o w³/wy³ w po³o eniu O 2. Przy pomocy pokrêt³a programatora wybraæ nowy program 3. Przy pomocy pokrêt³a wyboru temperatury nastawiæ now¹ temperaturê 4. W³¹czyæ pralkê ustawiaj¹c pokrêt³o w³/wy³ w po³o eniu , lub. W³o enie dodatkowej sztuki bielizny Cykl prania mo na przerwaæ w którymkolwiek miejscu: 1. Wy³¹czyæ pralkê pokrêt³em w³./wy³. 2. Poniewa podczas prania drzwiczki pralki s¹ zamkniête elektrycznie, po wy³¹czeniu pralki nale y odczekaæ ok. 1 minuty (je eli w pralce znajduje siê gor¹ca woda czas otwarcia drzwiczek mo e przed³u yæ siê nawet do 15 minut w zale noœci od temperatury wody), 3. Otworzyæ drzwiczki zbiornika i bêbna i w³o yæ bieliznê, 4. Ponownie zamkn¹æ wszystkie drzwiczki, 5. W³¹czyæ pralkê pokrêt³em w³./wy³. Pranie bêdzie kontynuowane od miejsca programu, w którym program zosta³ przerwany. Koniec programu Cykl prania jest zakoñczony w momencie kiedy pokrêt³o programatora osi¹gnie pozycjê oznaczaj¹c¹ koniec odwirowania. Pralkê wy³¹czyæ pokrêt³em w³./wy³. pozycja O. Zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy wodê i od³¹czyæ pralkê od sieci elektrycznej. Nale y pamiêtaæ, e drzwiczki pralki mo na otworzyæ dopiero po up³ywie ok. 1 minuty od momentu zakoñczenia prania. 1. Otworzyæ drzwiczki pralki, zbiornika i bêbna, 2. Opró niæ pralkê. Podczas wyjmowania bielizny nale y zwróciæ uwagê na ma³e kawa³ki bielizny, które mog¹ spaœæ pomiêdzy zbiornik i obudowê pralki. 51

9 52 TABELA PROGRAMÓW Rodzaj bielizny Pokrêt³o Maks. iloœæ programatora I Zasobnik II Przycisk 1/2 Temperatura o C Pokrêt³o w³./wy³ D³ugoœæ programu Bawe³na bia³a z praniem wstêpnym(maks. 90 o C) 5 kg l 90 o C min. Bawe³na bia³a (maks. 90 o C) 5 kg l 90 o C min. Bawe³na kolorowa(maks. 60 o C) 5 kg l 60 o C min. Materia³y syntetyczne trwa³e(maks. 40 o C) P³ukanie i odwirowanie / 2 kg 25 kg l 40 o C min. 22 min. Odwirowanie 25 kg min. Delikatne materia³y syntetyczne(maks. 40 o C) 2 kg 40 o C min. We³na(maks. 40 o C) P³ukanie i odwirowanie / 1 kg 12 kg 40 o C min. 16 min. Odwirowanie 12 kg min. Wylevanie wody 15 kg 3 min. l Przycisk wcisn¹æ tylko przy praniu 1/2 iloœci a) wed³ug etykiet na bieli nie Posortowaæ bieliznê wed³ug odpornoœci na temperaturê,,,. b) wed³ug materia³u, z którego jest wyprodukowana Bawe³na bia³a Bawe³na kolorowa Materia³y syntetyczne i tkaniny mieszane Delikatne materia³y syntetyczne i firanki We³na SORTOVANIE BIELIZNY Uwagi W wypadku braku pewnoœci co do farbowania bielizny, bieliznê praæ oddzielnie Plamy wyczyœciæ przed praniem Mocno zabrudzone mankiety i ko³nierzyki koszul przepraæ rêcznie przy pomocy miêkkiej szczoteczki Temperatura wody odprowadzanej po praniu zasadniczym jest zawsze ni sza od temperatury nastawionej (och³adzanie wody pod koniec prania)

10 KONSERWACJA PRALKI Pralka wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych. Obudowê i elementy z tworzywa sztucznego nale y wytrzeæ œciereczk¹ lub g¹bk¹ nawil on¹ w roztworze œrodka myj¹cego i ciep³ej wody. Po umyciu poszczególne elementy nale y wytrzeæ do sucha. Do konserwacji nie nale y stosowaæ szorstkich œrodków chemicznych. 2 Czyszczenie komór zasobnika 1. Otworzyæ drzwiczki zbiornika, w których znajduje siê zasobnik, 2. Jednoczeœnie wcisn¹æ dwie zapadki po obu stronach drzwiczek zbiornika co spowoduje zwolnienie spodu drzwiczek. Spód drzwiczek odchyliæ w dó³, 3. Poszczególne komory zasobnika wyczyœciæ w nastêpuj¹cy sposób: komorê nape³niæ gor¹c¹ wod¹ a nastêpnie szybko zamkn¹æ drzwiczki zbiornika i odczekaæ 1 minutê. Gor¹ca woda wycieknie z komory przez otwory A w ten sam sposób oczyœciæ pozosta³e komory. 4. Po oczyszczeniu zasobnika zamkn¹æ wszystkie drzwiczki i w³¹czyæ program P³ukanie z odwirowaniem. 3 53

11 Czyszczenie pompki wodnej Pralka wyposa ona jest w tzw. filtr samoczyszcz¹cy wychwytuj¹cy tylko wiêksze przedmioty (spinki, monety, guziki), które mog¹ zablokowaæ ³opatki pompki wodnej. Dlatego co pewien czas nale y sprawdziæ zawartoœæ filtra i w razie potrzeby go oczyœciæ. Filtr nale y oczyœciæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. Wylaæ z pralki resztkê wody umieszczaj¹c koniec wê a odprowadzaj¹cego wodê w naczyniu jak najbli ej pod³ogi, 2. Odchyliæ dÿwigniê podwozia prostopadle do przedniej œciany obudowy pralki, 3. Obydwiema rêkami odchyliæ do przodu plastikow¹ listwê obudowy, za któr¹ znajduje siê pompka wodna, 4. Odkrêciæ os³onê pompki (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara), przy czym pod filtr pod³o yæ dobrze nasi¹kaj¹c¹ œcierkê, w któr¹ wsi¹knie resztka wody z filtra, 5. Wyczyœciæ filtr i wnêtrze pompki wodnej po czym filtr wkrêciæ do pompki, 6. Listwê i dÿwigniê podwozia umieœciæ na swoim miejscu. Wyjmowanie przedmiotów, które wpad³y do zbiornika Bêben pralki posiada otwory zamkniête os³on¹, przez które mo na wyj¹æ przedmioty, które przez nieuwagê spad³y do zbiornika pralki. Os³ona umieszczona jest naprzeciwko drzwiczek bêbna. Os³ona demontuje siê w nastêpuj¹cy sposób: 1. Wyj¹æ bieliznê z bêbna i zamkn¹æ drzwiczki bêbna, bêben obróciæ o po³owê obrotu, 2. Przy pomocy œrubokrêtu wcisn¹æ plastikow¹ zapadkê os³ony a os³onê przesun¹æ w prawo (os³ona spadnie do bêbna), 3. Bêben ponownie obróciæ drzwiczkami do góry, otworzyæ drzwiczki i przez otwory wyj¹æ przedmioty, które spad³y do zbiornika, 4. Os³onê umieœciæ na swoim miejscu wk³adaj¹c zapadki do rozszerzonej czêœci otworów i przesuwaj¹c j¹ w lewo, 5. Zamkn¹æ drzwiczki bêbna, bêben obróciæ o po³owê obrotu i sprawdziæ czy wszystkie zapadki znajduj¹ siê na swoim miejscu i czy ko³ek zabezpieczaj¹cy wszed³ do otworu w bêbnie. KONSERWACJA PRALKI 54

12 DIAGNOSTYKA USZKODZEÑ Pralka nie dzia³a: Drzwiczki pralki s¹ zamkniête? Zawór doprowadzaj¹cy wodê jest otwarty? Pralka pod³¹czona jest do sieci elektrycznej, nie ma przerwy w dop³ywie pr¹du (prawid³owy bezpiecznik)? Pokrêt³o w³./wy³. nie znajduje siê w po³o eniu O? Pokrêt³o programatora jest ustawione na pocz¹tku programu? Bielizna nie jest odwirowana: Pokrêt³o w³./wy³. by³o ustawione w po³o eniu ? Czy w pralce nie znajduje siê nadmierna iloœæ œrodków pior¹cych, które spowodowa³y nadmierne pienienie a ochrona silnika wy³¹czy³a odwirowywanie? Pralka przesta³a dzia³aæ w trakcie programu: Nie ma przerwy w dop³ywie pr¹du, bezpiecznik, itp.? Nie ma przerwy w dop³ywie wody? Nikt przez nieuwagê nie wy³¹czy³ pralki? Pralka nape³nia siê wod¹ zbyt d³ugo: Zawór doprowadzaj¹cy wodê jest ca³kowicie otwarty? Nie jest za³amany w¹ doprowadzaj¹cy wodê? Pralka cieknie: Prawid³owo zamkniêty jest filtr pompki? Prawid³owo pod³¹czony jest w¹ doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê? Nie mo na otworzyæ drzwiczek pralki: Up³ynê³a ju jedna minuta od zakoñczenia prania, po której nastêpuje otwarcie elektrycznego zamka drzwiczek? Pralka nie dzia³a zaraz po w³¹czeniu: Pralka dzia³a prawid³owo poniewa wodê zacznie nabieraæ dopiero po elektrycznym zamkniêciu drzwiczek (ok. 15 sek.) a bêben zacznie siê obracaæ dopiero po napuszczeniu odpowiedniej iloœci wody, W zasobniku pozostaj¹ resztki œrodków pior¹cych: Doprowadzana woda ma odpowiednie ciœnienie? Zawór doprowadzaj¹cy wodê jest ca³kowicie otwarty? Za du o piany: Czy nie za du o œrodków pior¹cych? Czy œrodki pior¹ce s¹ przeznaczone do prania w pralkach? Pralka jest wci¹ nape³niana wod¹, która wycieka wê em odprowadzaj¹cym wodê: W¹ odprowadzaj¹cy wodê jest umieszczony za nisko, W¹ odprowadzaj¹cy wodê jest hermetycznie po³¹czony z sieci¹ kanalizacyjn¹ Obni ona jakoœæ prania bielizny: W bêbnie nie by³o zbyt wiele bielizny? Czy nie za ma³o œrodków pior¹cych? Czy nastawiony program by³ odpowiedni, czy nastawiona temperatura by³a odpowiednia? Bielizna siê zbieg³a lub wyblak³a: Czy nastawiony program by³ odpowiedni? Czy nastawiona temperatura by³a odpowiednia? NAPRAWY Przed zg³oszeniem naprawy 1. Przed wezwaniem montera nale y sprawdziæ czy przyczyn¹ nieprawid³owego dzia³ania pralki nie jest jej z³e pod³¹czenie lub z³a obs³uga, 2. Nale y jeszcze raz rozpocz¹æ program, w którym dosz³o do zak³óceñ w dzia³aniu pralki i sprawdziæ czy do zak³óceñ dosz³o ponownie. W razie pewnoœci co do nieprawid³owego dzia³ania pralki, przy zg³oszeniu naprawy nale y podaæ typ pralki (12 cyfrowy numer) oraz numer produkcyjny pralki. Obydwa numery umieszczone s¹ na tabliczce znamionowej z napisem SERVICE umieszczonej na tylnej œcianie pralki. Taka sama tabliczka znajduje siê równie pod listw¹ pralki. DANE TECHNICZNE Rozmiary: W x S x G = 85 x 40 x 60 cm, Doprowadzana woda: zimna woda o ciœnieniu N/cm 2 (0,5 10 atm) Waga netto: ok. 62 kg, Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 10 A, Moc grza³ki: 1850 W, Maksymalny wsad: 5 kg suchej bielizny, Obroty odwirowania: min 1 55

13 1. Rozpakowaæ pralkê wed³ug rysunku umieszczonego na pokrywie opakowania, 2. Pralkê odchyliæ do ty³u i wyj¹æ z pod pralki podstawê z polistyrenu. Skontrolowaæ czy w pralce nie pozosta³ czarny element z tworzywa sztucznego, który stanowi czêœæ podstawy. Omawiany element nie mo e pozostaæ w pralce. 3. Z tylnej œciany pralki zdemontowaæ metalowy p³askownik, który unieruchamia³ zbiornik pralki œrubokrêtem lub kluczem nr 8 odkrêciæ 2 œruby A, tym samym narzêdziem odkrêciæ 4 œruby B i zdj¹æ p³askownik 4. Z zaczepu wê y na tylnej œcianie pralki zdj¹æ 2 szare pod³u ne zaœlepki C. Zaœlepki wcisn¹æ do otworów D w obudowie pralki. ODBLOKOWANIE PRALKI USTAWIENIE PRALKI W razie potrzeby przesuniêcia pralki w inne miejsce odchyliæ dÿwigniê ruchomego podwozia (z lewej strony listwy), mniej wiêcej prostopadle do listwy pralki, co spowoduje wysuniêcie siê podwozia. DŸwigniê podwozia ci¹gn¹æ równolegle do pod³ogi dÿwigni nie podnosiæ w górê. Uwagi 1) Podczas prania podwozie musi byæ zasuniête dÿwignia w po³o eniu podstawowym w lewo, 2) Pralka podczas prania nie mo e staæ na dywanie ani na innej wyk³adzinie. Je eli pralka znajduje siê w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza mo e spaœæ poni ej 0 C, po ka dym praniu w zimie nale y wylaæ z pralki resztki wody otworzyæ filtr pompki wodnej oraz od³¹czyæ w¹ doprowadzaj¹cy wodê do zaworu. W¹ doprowadzaj¹cy wodê nale y pod³¹czyæ do zaworu zimnej wody zakoñczonego gwintem G 3/4". Nakrêtkê dokrêciæ mocno rêk¹ bez u ycia klucza, p³askoszczypów itp. Podczas prania zawór doprowadzaj¹cy wodê musi byæ ca³kowicie otwarty. Wartoœæ ciœnienia w sieci wodoci¹gowej musi byæ w granicach 0,05 1,00 MPa (0,5 10 atm.). O ile wartoœæ ciœnienia jest inna nale y zasiêgn¹æ porady specjalisty. POD CZENIE DO SIECI WODOCI GOWEJ 56

14 POD CZENIE DO KANALIZACJI Istniej¹ trzy sposoby pod³¹czenia wê a odprowadzaj¹cego wodê do kanalizacji: a) bezpoœrednio do rury kanalizacyjnej LuŸny koniec wê a, wzmocniony na zgiêciu przy pomocy podpórki, w³o yæ do rurki po³¹czonej z kanalizacj¹. Wewnêtrzna œrednica rurki powinna wynosiæ min. 3 cm. Koniec wê a powinien znajdowaæ siê min. 55 cm nad pod³og¹ co zapobiega wyciekaniu wody w wyniku zjawiska syfonu. b) odprowadzenie wody do umywalki lub zlewu LuŸny koniec wê a, wzmocniony na zgiêciu przy pomocy podpórki, zawiesiæ na brzegu umywalki (zlewu) a podpórkê wê a przymocowaæ aby w¹ nie spad³ w wyniku dzia³ania ciœnienia wyciekaj¹cej wody lub przypadkowego przesuniêcia przez dzieci itp. Umywalka (zlew) powinna mieæ na tyle szybki odp³yw aby nie dosz³o do przelania siê wody. c) bezpoœrednio do syfonu umywalki (zlewu) Je eli syfon umywalki (zlewu) wyposa ony jest w koñcówkê do pod³¹czenia wê a, w¹ odprowadzaj¹cy wodê z pralki mo na pod³¹czyæ do koñcówki pod warunkiem, e koniec wê a bêdzie znajdowa³ siê na wysokoœci min. 55 cm nad pod³og¹. POD CZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ Pralkê pod³¹cza siê do jednofazowej sieci elektrycznej o napiêciu V / 50 Hz. Obwód zasilania musi byæ wyposa ony w 10 A bezpiecznik i gniazdo z uziemieniem. Pralka wykonana jest zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej 87/308/CCE oraz wszystkich zwi¹zanych z tym norm i przepisów. Sieæ elektryczna, do której ma byæ pod³¹czona pralka musi byæ wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami. Je eli pralka umieszczona jest w pomieszczeniu wilgotnym (pralnia, ³azienka) musi byæ uziemiona a wszystkie elementy metalowe w zasiêgu obs³uguj¹cego musz¹ byæ wzajemnie po³¹czone i do³¹czone do uziemienia. Zabrania siê pod³¹czania pralki do sieci elektrycznej przez elementy poœrednie. Nie zaleca siê równie podwójnego gniazda. W razie w¹tpliwoœci pod³¹czenie powierzyæ elektrykowi. Pralka wyposa ona jest w specjalny kabel zasilaj¹cy. W wypadku kiedy zaistnieje potrzeba jego wymiany, wymianê nale y powierzyæ odpowiedniemu wyspecjalizowanemu punktowi us³ugowemu, który dysponuje oryginalnymi kablami zasilaj¹cymi numer czêœci zamiennej Wszelkie naprawy oraz manipulacjê wewn¹trz pralki nale y powierzyæ przeszkolonym mechanikom. Przed jak¹kolwiek manipulacj¹ pralkê nale y od³¹czyæ od sieci elektrycznej wyci¹gaj¹c wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego. Producent nie odpowiada za szkody i ujmê na zdrowiu wynikaj¹ce z niedostosowania siê do powy szych zaleceñ. 57

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150 Siena ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró ne w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 W ramach realizacji projektu budowy Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6)

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6) Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ

bezpieczna ARGHERITA Pralka Tajniki tkanin Margherita i ³atwa w u yciu AL 88 Instrukcja instalacji i obs³ugi Kaszmir Gold Aby lepiej praæ M ARGHERITA Tajniki tkanin Aby lepiej praæ Instrukcja instalacji i obs³ugi AL 88 PL Kaszmir Gold Pierwsza pralka, która zyska³a oficjalne uznanie ze strony "The Woolmark Company". Margherita Pralka bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na Automatycznie oczyszczane kraty hakowe (typ SÈÈ) s¹ uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze œcieków. Znajduj¹ one zastosowanie w oczyszczalniach œcieków i stacjach uzdatniania wody, w

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec Maty grzejne ELEKTRA SnowTec do ochrony przed œniegiem i lodem ZZastosowanie i zalety Maty grzejne ELEKTRA SnowTec stosuje siê w takich miejscach, gdzie zalegaj¹cy œnieg i lód ograniczaj¹ w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

KARTA KATALOGOWA OPzS blok Typoszereg baterii OPzS blok został zaprojektowany jako kompaktowe, rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania. Baterie firmy BATER typu OPzS blok, dzięki

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Instrukcja u ytkownika Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu. Szanowni Pañstwo, Dziêkujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer. INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ 321 i 322 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 321_322_166K.p65 1 SZANOWNY KLIENCIE! Odkurzacze nasze s¹ produkowane od

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO

Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO Instrukcja u ytkowania i konserwacji Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektyw¹ 93/42/EWG Parlamentu Europejskiego i ady w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent

Bardziej szczegółowo

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2.

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2. STEROWNIKI URZ DZEÑ CH ODNICZYCH typu SCH-12sz-s1 typu SCH-12sz-s3 B IP 00 I. CHRKTERYSTYK I PRZEZNCZENIE Sterowniki SCH-12sz przeznaczone s¹ do kompleksowego sterowania prac¹ sklepowych urz¹dzeñ ch³odniczych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu Szanowni Pañstwo. Gwarant bezp³atnie usunie ewentualn¹ niesprawnoœæ produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi. Niniejsza gwarancja obejmuje swym

Bardziej szczegółowo