Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu"

Transkrypt

1

2 Szanowni Pañstwo. Gwarant bezp³atnie usunie ewentualn¹ niesprawnoœæ produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem produkty marki JEDO. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ WARUNKI GWARANCJI P.P.H.U. Jêdroch udziela gwarancji na zakupiony przez Pañstwa produkt marki JEDO w okresie 24 miesiêcy od daty zakupu. Napraw gwarancyjnych dokonuje Producent za poœrednictwem Sprzedawcy. (Produkt powinien zostać dostarczony bezpiecznie zapakowany, najlepiej w karton, wraz z instrukcją obsługi) Wady produktu wykryte w okresie gwarancji bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie 14 dni od daty dostarczenia go, za poœrednictwem Sprzedawcy do Producenta. Okres gwarancji ulega przed³u eniu o czas naprawy. Sposób naprawy okreœla Gwarant. Gwarancja wa na jest jedynie z dowodem zakupu, posiadaj¹c wype³nion¹ datê zawarcia oraz podpisy obu stron. Wpisy w gwarancji mog¹ dokonywaæ jedynie serwisanci Gwaranta pod rygorem niewa noœci. Brak umowy gwarancyjnej wyklucza gwarancjê. Gwarancja nie obejmuje : - uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego przechowywania, - uszkodzeñ mechanicznych i technicznych powsta³ych w wyniku niew³aœciwego u ytkowania, b¹dÿ u ywania niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi, - zmiany koloru (odbarwienie) tkaniny przy silnym nas³onecznieniu lub stosowaniu niew³aœciwych œrodków chemicznych, - naturalnego zu ycia elementów mechanicznych bêd¹cych wynikiem eksploatacji. Wprowadzanie jakichkolwiek w³asnych zmian konstrukcyjnych produktu powoduje utratê gwarancji. - Wszelkich przebarwień powstałych w wyniku kontaktu gumy z podłożem (np. PCV, linoleum, parkiety drewniane lakierowane) Porady Serwisu Aby utrzymaæ wózek w poprawnym stanie konieczne s¹ okresowe przegl¹dy kó³, osi oraz mechanizmów pracuj¹cych przy sk³adaniu wózka. Do konserwacji elementów jezdnych wózka zalecany jest lekki olej w aerozolu. Przed konserwacj¹ nale y oczyœciæ dany element z piachu, kurzu lub innych zabrudzeñ, przemyæ pod bie ¹c¹ wod¹ i dok³adnie osuszyæ. Je eli ko³o piszczy u yj œrodka zawieraj¹cego silkon. Wa ne jest aby œrodek dosta³ siê pomiêdzy oœ i zespó³ kó³.

3 FYN CLASSIC, MEMO Spis treœci Spis treœci... Zawartoœæ opakowania... Wa ne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... Monta wózka/siedziska... U ytkowanie wózka... Pielêgnacja i konserwacja... Zawartoœæ opakowania Z³o ony stela wózka z koszem na zakupy Stela siedziska Kó³ko Gondola z wyœció³k¹ Tapicerka siedziska Budka Okrycie na gondolę Okrycie na nó ki siedziska Barierka z ekoskóry Pas bezpieczeñstwa Os³ony piêciopunktowego pasa bezpieczeñstwa Torba Instrukcja u ytkowania 4 szt. 2 szt. 2 szt. Przed u ytkowaniem przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê i zachowaæ ja na pó niej. Bezpieczeñstwo dziecka mo e byæ zagro one, jeœli zalecenia niniejszej instrukcji nie bêd¹ stosowane 3

4 Wa ne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa OSTRZE ENIE! Pozostawieniedzieckaw wózkubez opiekimo e groziæ niebezpieczeñstwem. OSTRZE ENIE! Przed u yciemwózkaupewniæsiê, e wszystkiemechanizmysk³adañ zosta³y zablokowane OSTRZE ENIE! U ywaæszelek, gdy dzieckozaczniesamodzielniesiadaæ. OSTRZE ENIE! Ka de obci¹ enie zawieszonena prowadnicywózkanarusza jego stabilnoœæ. OSTRZE ENIE! Zawsze u ywaæpaska krokowegow po³¹czeniu z paskiem biodrowym. OSTRZE ENIE! Wózek powinienbyæu ytkowanyprzez jednodziecko. OSTRZE ENIE! Nie stosowaæmateracykagrubszegoni 30 mm OSTRZE ENIE! Przed u yciemsprawdziæ,czy gondolawzglêdniesiedzisko s¹ prawid³owozablokowanew zatrzaskach - Wózek jest przeznaczonydo transportudzieci od 0 miesi¹ca ycia, do maksymalnejmasy cia³a 15 kg. Przy projektowaniu,testowaniu i produkcji tego wyrobu zwracano szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo.przed przyst¹pieniemdo u ytkowaniawózkanale ydok³adnieprzeczytaæponi sze wskazówkii ostrze enia.nale y zachowaæinstrukcjêu ytkowania. Has³o OSTRZE ENIE oznaczainformacjeistotnedla bezpieczeñstwadziecka/dzieci. Has³o WA NE oznaczainformacje(³¹cznie z instrukcj¹ u ytkowania)u³atwiaj¹ceobs³ugêwózka. OSTRZE ENIE Nie zastosowaniesiê do wskazówek odnoœnieu ytkowaniai monta u wózka, mo e skutkowaæ ciê kim zranieniemdzieckai uszkodzeniemwózka. Dziecko musi byæzapiêtew pas bezpieczeñstwa. Za bezpieczeñstwodzieckajest odpowiedzialnyjego doros³y opiekun. Uwaga! Nigdy nie pozostawiaædzieckabez nadzoru! Uwagi odnoœniebezpieczeñstwaoraz wskazówkizawartew niniejszejinstrukcji nie s¹ w stanie uwzglêdniæ wszystkichmo liwychsytuacjii warunkówu ytkowania.ze zrozumia³ychwzglêdów nie da siê wyposa yæniniejszegoproduktuw zdrowy rozs¹dek, ostro noœæ czy troskliwoœæ. Walory te powinnawnieœæ osoba u ytkuj¹ca i obs³uguj¹ca wózek. Wa nym jest, ebyka daosobau ytkuj¹ca wózeki jegowyposa eniedodatkowedobrzerozumia³a niniejsz¹ instrukcjê. Dlategoka d¹ osobê, która bêdziepos³ugiwa³asiê wózkiem,nawetprzez bardzokrótki czas, nale y poinstruowaæco do zasad jego prawid³owegou ytkowania. Je eli wskazówkiinstrukcji s¹ niejasne, zachodzipotrzebabli szych wyjaœnieñ lub odpowiedzi na jakiekolwiekinnepytania,nale yzwróciæsiê do autoryzowanegoprzedstawicielahandlowego firmy JEDO. Dziecku znajduj¹cymsiê wózkunale yzawszena³o yæpiêciopunktowypas bezpieczeñstwa Nale y upewniæsiê, czy paski biodrowebêd¹ce elementamipasa bezpieczeñstwa,s¹ prawid³owo po³¹czone z elementamiw kszta³cielitery D po obu stronach siedzenia. 4

5 Ten wózekzaprojektowanoz przeznaczeniemdo transportowaniadzieci o wadzedo 15 kg. Siedzisko lub gondolawózka nie mog¹ byæu ywanejako foteliksamochodowy. Wózka nie nale y nigdy u ywaæjako ³ó eczka. Siedzisko jest zaprojektowanedla dzieci w wieku od 6 miesiêcy do 3 lat. Wózek powiniens³u yætylko do transportowania.dzieci nie powinnybawiæsiê w wózku, lub te bawiæsiê wózkiem. Nie nale y pozostawiaæwózka na postojubez zaci¹gniêtych hamulców. W czasie umieszczaniadzieckaw wózkulub wyjmowaniugo z wózka,hamulcemusz¹ byæzawsze zaci¹gniête. Wózka nie nale y nigdy pozostawiaæna postojuna pochy³oœciach W czasie regulowaniaustawieñ wózka, jego czêœciruchome powinny znajdowaæsiê poza zasiêgiemdziecka. U ywanie dodatkowego(fotelik, torba, os³ona przed deszczemitp.), nie dopuszczonegoprzez producentawyposa enia, mo e negatywniewp³ywaæna bezpieczeñstwo. Umieszczeniezbytdu egociê aruw wózku,nieprawid³owymonta lub u ywanieniedozwolonego wyposa eniadodatkowegomog¹ prowadziædo uszkodzenialub zniszczeniawózka. Nie nale y pozostawiaæwózka w miejscach niebezpiecznych,tak e jeœlijest pusty. Nie nale ypokonywaæ wózkiemschodów,tak eruchomych,oraz miejsc bardzostromych.mo e to byæniebezpiecznedla dziecka. Uwaga! Torby zawieszanena prowadnicy(r¹czce) upoœledzaj¹stabilnoœæ wózka. Nigdy nie nale y umieszczaæ adnychprzedmiotówna budcewózka. Dostarczany w kompleciez wózkiemkosz na zakupyma dopuszczaln¹ ³adownoœæ 3 kg. Ciê sze przedmiotyumieszczaæzawsze na œrodkukosza. Nierównomiernerozmieszczenieciê aru w koszu mo e upoœledzaæ stabilnoœæ wózka. Przedmiotyw koszu nie mog¹ wystawaæna bokachpozaobrêbkosza, poniewa mog¹ siê wkrêciæ w szprychy. Zastosowanienie dopuszczonychprzez producentaczêœcizamiennychmo e byæ niebezpiecz ne. Dogl¹danie stanu technicznegowózka jest obowi¹zkiemu ytkownika. Nale y unikaæpozostawianiawózkaprzez d³u szyczas na jasnych wyk³adzinachpod³ogowych. Materia³,z któregowykonanes¹ oponymo e farbowaæ. Przy przenoszeniuwózkaprzez przeszkody(np. schody) nale y uwa aæ, eby adnez po³¹czeñ zatrzaskowychsiê nie odblokowa³o. Uwaga: Odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwodzieckaspoczywana opiekunie.dziecipowinnymieæ zawsze za³o onypas bezpieczeñstwai nigdy nie powinny pozostawaæbez opieki. Przy zmianie ustawieñwózkajego czêœciruchomepowinnyznajdowaæsiê poza zasiêgiemdziecka. U ytkownik musi systematyczniedbaæo dobry stan technicznywózka. Umieszczaniew wózku zbyt du ych ciê arów, wadliwy monta wózka oraz stosowanie niedozwolonegowyposa eniadodatkowego mog¹ prowadziædo uszkodzenialub zniszczeniawózka. Nale y zawsze stosowaæsiê do instrukcji producenta. 5

6 blokada bezpieczeñstwa zamkniêcie zatrzaskowe podwozia kolo sprê yna ko³a peda³ hamulca zamknięcie zatrzaskowe 14 gondoli/siedziska budka uchwyty do montowania budki okrycie na nó ki barierka uchwyty do montowania barierki regulacja prowadnicy blokada podnó ka oparcie uchwyt sk³adania wózka prowadnica grzechotka

7 MONTA WÓZKA 1 Rozk³adanie wózka Roz³o eniewózkanastêpujepoprzezpoci¹gniecieprowadnicy(r¹czki) (16) dogóryprzyjednoczesnymprzytrzymaniu ramy podwozia.(zdj.) Gdy prowadnicaznajdziesiê w odpowiedniejpozycji nastêpujeautomatyczniejej zablokowaniew zamkniêciu zatrzaskowym (2), któremu towarzyszy wyraÿnie s³yszalne klikniêcie. Przypadkowemuz³o eniu siê wózka, gdybyzamkniêciezatrzaskowenie znajdowa³o siê w pozycji zablokowanej,zapobiegauruchomienie blokadyzabezpieczaj¹cej(1). Ostrze enie! Przed u yciem wózka nale y zawsze sprawdziæ,czy zamkniêcie zatrzaskoweznajdujesiê w pozycjizablokowanej.je eli zamkniêcienie jest w prawid³owejpozycji, u ycie wózkajest niebezpieczne. 2 Montowanie kó³ Zdj¹æ plastikowe ochraniacze z koñcówek osi wózka. Ochraniacze zachowaæcelem zabezpieczeniaosi, gdy wózek nie bêdzie ju u ywany. FYN Za³o yætylne ko³a 12 calowe z zêbatkami(3) na oœ.nacisn¹æ do oporu sprê ynê ko³a (4) na ko³pakachkó³ i nasun¹æ ko³o do oporu na oœ.zwolnic sprê ynê ko³a i poci¹gn¹æ ko³o do siebie,az do us³yszenia klikniêcia oznaczaj¹cegozablokowanieko³a we w³aœciwejpozycji. Zamontowaæ drugie ko³o w ten sam sposób. Zamontowacprzednie10 calowe ko³o z wide³kami poprzez w³o enieosi wide³ek do obrotnicy, a do us³yszenia klikniêcia oznaczaj¹cegozablokowanieko³a we w³aœciwej pozycji. Przednieko³a mo na zablokowacdo jazdy na wprost poprzeznaciœniêcieblokadyobrotnicy. Modele FYN wyposa ones¹ z przodu w 2 ko³a pompowane10 calowe, a z ty³u w 2 ko³a pompowane12 calowe. Ostrze enie! Na ko³achjest smar, który mo e zabrudziætekstylia. Niebezpieczeñstwouduszenia:zadbaæ, eby plastikoweochraniaczekoñcówekosi nie dosta³y siê w rêce dziecka. 7

8 3 Uruchamianie hamulców Wózek hamuje siê naciskaj¹c poprzecznypeda³ hamulca (5), tak eby koñcówki dr¹ ka hamuj¹cego zablokowa³yzêbatkikó³. Zwolnieniehamulcanastêpujepoprzezpoci¹gniêcie peda³uhamulcado góry. Ostrze enie! Na postojuwózekpowinienbyæzawsze zahamowany. Nale y zawsze kontrolowaæ,czy dr¹ ek hamuj¹cy w pe³niblokujezêbatkikó³. Nie nale y pozostawiaæwózkana postój na pochy³oœciach. W czasie umieszczaniadzieckaw wózkui jegowyjmowaniawózekmusi byæzahamowany. 4. Monta gondoli : Za³o yægondolênapodwoziewózkawprowadzaj¹cbolceznajduj¹cesiê w dolnejjejczêœciw zamkniêcie zatrzaskowegondoli(6). Poci¹gn¹æ gondolêdo siebie, zamkniecienast¹pi automatycznie. Ostrze enie! Przed u yciemsprawdziæ,czy gondolawzglêdniesiedziskos¹ prawid³owozablokowane w zatrzaskach 5. Monta budki: (dotyczy tylko wersji CLASSIC) Za³o yæbudkê (7) poprzezw³o eniejêzyka grzechotkido plastikowych uchwytów(8). Odpi¹æprzed³u eniebudki poprzez odsuniêciezamka b³yskawicznego.zapi¹ænapy znajduj¹ce siê w tylnejczêœcibudkii gondoli.ustawienieodpowiedniejpozycji budkinastêpujepoprzezpoci¹gniêciegórnejjej czêœcido przodu lub ty³u wózka.(zdj.) Ostrze enie! Nie nale y u ywaæwózka, je eli budka nie jest poprawnieza³o ona. Ważne! W wersji MEMO budkagondolizamontowanajest na stałe. Uchwyt w jej górnej części stanowi jednocześnierączkę do przenoszenia. 6. Demontaż budki: (dotyczy tylko wersji CLASSIC) W celu zdemontowaniabudki ze stelaża gondoli/ siedziska spacerowegonależy wcisnąć w kierunku wnętrza gondoli/ siedziska plastikowezabezpieczeniagrzechotkiznajdującesię z zewnętrznejstrony gondoli/siedziska i pociągnąćlekkobudkę do góry, czynność powtórzyćz drugiejstrony. Ważne! W przypadku demontażu budki z gondoli, plastikowe zabezpieczeniegrzechotkiznajdujesię pomiędzywewnętrzną, a zewnętrznątkaninągondoli(na wysokości zamka). Ważne! Nie wolnoprzenosićwózkatrzymającgo za budkę.(dotyczy tylko wersji CLASSIC) 7. Monta okrycia na nó ki Za³o yæokrycie na nó ki na gondolêi zapi¹æna napyznajduj¹ce siê na bokachbudkii okrycia (9) 8

9 8. Monta siedziska ( wk³adu spacerowego) - W celu uzyskania wózka spacerowegonale y zdemontowaæ gondolêz podwoziapoci¹gaj¹æ w dó³ uchwytyznajduj¹ce siê w zamkniêciuzatrzaskowymgondoli(6) i odepchn¹ægondolêod siebie - Umieœciæ siedzisko na podwoziuwózka wprowadzaj¹cbolce znajduj¹ce siê po obu stronach siedziska w zamkniêciezatrzaskowegondoli (6). Poci¹gn¹æ siedzisko do siebie, zamkniêcie nast¹pi automatycznie.siedzisko mo ebyæmontowanena dwasposoby, podnó kiemw stronê kierunkujazdy lub odwrotnie. Ostrze enie! Przed u yciem sprawdziæ,czy gondolawzglêdniesiedzisko s¹ prawid³owozablokowane w zatrzaskach Za³o yctapicerkêsiedziskanaci¹gaj¹c j¹ na ramê siedziska, nastêpnienaci¹gn¹æboczneczêœci tapicerkina boczneczeœciramy siedziska. Ostrze enie! Przed u yciemwózkanale y zawsze sprawdziæ,czy oparciejest prawid³owozablokowane. 9. Monta barierki Umieœciæ barierkêochronn¹ na ramie siedziska poprzezw³o eniejej do plastikowychuchwytów(11) Ostrze enie! Zawsze u ywaæpaska krokowego w po³¹czeniu z paskiem biodrowym Ostrze enie! U ywaæszelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadaæ 10. Demontaż barierki W celu zdemontowaniabarierkiz siedziska należywcisnąć w kierunkuwnętrzasiedziska plastikowezabezpieczeniegrzechotkiznajdującesię z zewnętrznejstrony siedziska i pociągnąćlekko barierkędo góry, czynność powtórzyćz drugiejstrony. 11*. Monta okrycia na nó ki Naci¹gn¹æ okrycie na siedzisko i przypi¹æje za pomoc¹ nap. U YTKOWANIE WÓZKA 12. Sk³adanie wózka W celu z³o eniawózkanale yzdemontowaæ gondolêlub siedzisko poci¹gaj¹c w dó³ uchwyty zamkniêciazatrzaskowegogondoli(6) i odepchn¹ægondolêlub siedzisko od siebie. Nastêpnie nale yz³o yæpodwoziepoci¹gaj¹æku górzeplastikoweuchwytysk³adaniawózka(15) znajduj¹ce sie na prowadnicy.nast¹pi zablokowanie.odwodz¹c blokadêbezpieczeñstwa(1) znajduj¹c¹ sie na zamkniêciuzatrzaskowymdokoñczyæsk³adanie.celemdalszegozmniejszeniawymiaru wózkamo na zdj¹æko³a. demonta kó³: nacisn¹ædo oporusprê ynêko³a(4) i poci¹gn¹æko³odo siebiea do zsuniêciaz osi demonta przednichkó³w modelufyn 4DS. Nacisn¹ædo oporusprê ynêobrotnicy i poci¹gn¹æ ko³o z wide³kamido do³u. Wa ne! Przed ponownymzamontowaniemkó³ nale y oczyœciæ koñcówkiosi z bruduczy piasku. 9

10 13. Regulowanie wysokoœci prowadnicy Nale y jednoczeœnienacisn¹æ na dwa czarne przyciski umieszczone na prowadnicy po obu jej stronach, od wewn¹trz (12), i przesuwaj¹c prowadnicêodpowiednio,zmniejszaælub zwiêkszaæ jej wysokoœæ (zdj.). 14. Ustawianie pozycji budki (dotyczy tylko wersji CLASSIC) Celem ustawieniag³êbokoœci budki nale y uchwyciæjej przednie obramowaniei poci¹gn¹æ za nie delikatnie,wzglêdnieje odpychaæ, a do uzyskania ¹danej pozycji. (patrz zdj.). 14 a. W celu zmiany pozycji budki MEMO należy wcisnąć od strony zewnętrznej znajdującesie po obustronachpałąkablokady,któreumiejsccowionesą w jego dolnejczęści. Następnieodchylicją do tyłu Użytkowanie siedziska spacerówki 15. Ustawianie pozycji podnó ka Podnó ekmo na ustawiæw trzech pozycjach. Pozycja niska (opuszczona):znajduj¹cy siê w pozycjipoziomejpodnó ek nale y poci¹gn¹æ do siebie uchwyt blokady podnó ka (13) (zdj.) i ostro nieopuœciæ w dó³. Pozycja pozioma:podnó eknale yunieœæ z pozycjiopuszczonejdo poziomu,blokada nastêpuje automatycznie 16. Regulowanie oparcia siedziska Oparcie siedziska mo na ustawiæw czterechpozycjach. Z pozycjipionowejdo poziomej Nale y chwyciæelementregulacjioparcia (14) (zdj.) i poci¹gn¹æ go ostro niedo góry, a nastêpnieopuszczaæoparcie, a do automatycznegozablokowaniatego oparcia w zamkniêciach zatrzaskowych.sprawdziæ,czy oparciejest dobrzezablokowane. 14 Z pozycjipoziomejdo pionowej Nale yuchwyciæelementregulacjioparciai popchn¹æje delikatniedo góry, a do automatycznego zablokowaniaoparciaw zamkniêciachzatrzaskowych. Sprawdziæ,czy oparciejest dobrzezablokowane 16 a. Regulawanie oparcia w gondoli MEMO Regulacjaoparciaodbywasię za pomocąpokrętłaznajdującegosie w tylnej, dolnej, zewnętrznej części gondoliwózka. 10

11 17. Regulacja piêciopunktowego pasa bezpieczeñstwa Pasek (zdj. ) prze³o yæmiêdzy nó kami w kierunku brzuszka dziecka. Koñcówki pasków biodrowych(18) wsun¹ædo zamka pasa bezpieczeñstwa,a do us³yszenia klikniêcia. Sprawdziæ,czy paski biodrowes¹ dobrzezablokowanew zamku. 18 Za pomoc¹ suwaków (19) nale y tak wyregulowaæd³ugoœæ wszystkich paskówsk³adaj¹cych siê na pas bezpieczeñstwa, eby dzieckoby³oprzez nie dobrzeprzytrzymywane. Ostrze enie! Nale yzawszeupewniæsiê, czy pas bezpieczeñstwajest prawid³owo po³¹czony z siedziskiem. Gdy dziecko znajdujesiê w wózku, powinnobyæzapiêtew pas bezpieczeñstwa. 19 Pielêgnacja i konserwacja - wskazówki ogólne Nie nale y pozostawiaæwózkana d³u ejw miejscach silnie nas³onecznionych. W przypadkuopadówdeszczu lub œniegustosowaæos³onêprzeciwdeszczow¹ Nie przechowywaæ wózkaw miejscu zimnymi wilgotnym. W czasie transportuuwa aæ, eby nie uszkodziæczêœciwózkawykonanychz tkaniny Wózek nale yprzechowywaæ w suchymmiejscu. Je eli rama wózkajest mokra, nale yj¹ starannie osuszyæ. Mo liwe jest wyst¹pienienaloturdzy na elementachramy i kó³wózka.w takimprzypadkunale y usun¹ærdzê za pomoc¹ œrodkado czyszczeniawyrobówchromowanych. W przypadkukontaktuwózkaz wod¹ morsk¹ lub u ytkowaniago na ulicachposypywanychsol¹, nale y ramê wózkaumyæi osuszyæ Pow³oki zabezpieczaj¹ceelementyramy wózka, zarównote wykonanemetod¹ natrysku lakierniczego najwy szej jakoœci,jak i, w mniejszym stopniu, te wykonanemetod¹ chromowania, maj¹ tendencjêdo powstawaniaodprysków.nale yzachowaæostro noœæ przy transportowaniu i przechowywaniuwózka. Nie nale ypozostawiaæ wózkana d³u szyczas na jasnychwyk³adzinachpod³ogowych,zw³aszcza wykonanychz PCV lub na linoleum.guma oponmo e zabarwiæwyk³adzinêna czarno. Powstaj¹ce wskutek dzia³aniaozonu oraz promieniuv drobnespêkania na powierzchniopon nie upoœledzaj¹w³aœciwoœci jezdnychi bezpieczeñstwai nie s¹ objêtegwarancj¹. 11

12 Bie ¹ca kontrola stanu technicznego Regularnie myæstela wózka, po myciu wytrzeædo sucha. Posmarowaæruchome po³¹czenia stela a œrodkiemzawieraj¹cym silikon np. CX_80 - silikon spray Zalecanejest smarowaniekoñcówekosi oraz zawieszeniaco trzy miesi¹ce. Przed smarowaniem nale yoczyœciæ szmatk¹ koñcówkiosi. Do smarowaniaosi mo nau ywaæwazelinytechnicznej lub oleju samochodowego. Nale y kontrolowaæ, czy wszystkiezamkniêciazatrzaskowestela afunkcjonuj¹prawid³owo,oraz czy blokadabezpieczeñstwanie jest uszkodzona,i czy jest w pe³nymzakresie ruchoma. Nale y kontrolowaæ,czy ciœnieniepowietrzaw oponachjest odpowiednie. Ciœnieniew ko³achpompowanychpowinnowynosiæ0,14-0,17 Mpa Nale y sprawdzaæ,czy wszystkie nity, œrubyi nakrêtkidobrzetrzymaj¹ i nie s¹ uszkodzone. Kontrolowaæ,czy czêœciplastikowenie s¹ pêkniêtelub uszkodzone. Sprawdzaæstan tulei kó³ Kontrolowaæ,czy wszystkie zaczepytypu rzep w obrêbiesiedziska dobrzetrzymaj¹ Kontrolowaæ,czy prawid³owozapiêtes¹ napy ³¹cz¹ce tapicerkêsiedziska. Sprawdzaæ,czy któraœz taœmgumowychnie utraci³aelastycznoœci. Je eli wózekjest stawianyna ma³o odpornychwyk³adzinachpod³ogowych,pod³o yæpod ko³a podk³adkêchroni¹c¹ wyk³adzinê. Uwaga! W kwestii obs³ugitechnicznej,z zastosowaniemoryginalnychczêœcizamiennychfirmy JEDO, lub innychproblemówtechnicznychwymagaj¹cychinterwencjifachowca,nale yskontaktowaæ siê z działemserwisu firmy JEDO W przypadkuzakupuniniejszegoproduktuobowi¹zuj¹ nowe, zreformowanezasady udzielania gwarancji. Je eli kupuj¹cy ma powodydo reklamacji towaru, przys³uguj¹ mu okreœloneprawa. Kupuj¹cy ma prawo uzyskaæinformacjêna ich temat od pracownikadziałuserwisufirmy JEDO. Instrukcja prania tapicerki Budka Zdemontowaæbudkê i roz³o yæj¹. Praæod strony zewnêtrznejw letniej wodzie z dodatkiem ³agodnegoœrodkapior¹cego. Po dok³adnymwyp³ukaniuzamontowaæ budêi suszyæw pozycji naci¹gniêtej. W wersji MEMO w celu demontażuposzyciabudkiodpiąć2 zamkiznajdującesie w jegownętrzu wzdłuzpałakaoraz napy umiejscowionena zewnątrz. Gondola i wyœció³kagondoli Zdemontowaægondolêze stela a. Praæod strony zewnêtrznejw letniej wodzie z dodatkiem ³agodnegoœrodkapior¹cego. Dok³adniewyp³ukaæ. Wyœció³kêgondoli praærêcznie w letniej wodzie z dodatkiem³agodnegoœrodkapior¹cego. Materia³wewnêtrzny,z któregowykonanajest wyœció³ka,nie jest tkanin¹ - nale y obchodziæ siê z nim ostro nie. Po wypraniuwysuszyæ. 12

13 Tapicerka siedziska i piêciopunktowypas bezpieczeñstwa Zdj¹æ tapicerkê siedziska ze stela a. Tapicerkê praærêcznie w letniej wodzie z dodatkiem ³agodnegoœrodkapior¹cego, a nastêpniedok³adniej¹ wyp³ukaæi wysuszyæ.zdjêcietapicerki ze stela a dajedostêpdo pasa bezpieczeñstwa.pasa nie nale ypraæ.wszystkie paski nylonowe i elementyplastikowe,z których sk³ada siê pas bezpieczeñstwawystarczy przetrzeæwilgotn¹ szmatk¹ i odczekaædo wyschniêcia. Tapicerka okrycia na nó ki Zdj¹æ tapicerkêokrycia. Materia³praærêcznie w letniejwodziez dodatkiem³agodnegoœrodka pior¹cego.dok³adniewyp³ukaæ.materia³wewnêtrzny,z któregowykonanajest wyœció³ka, nie jest tkanin¹ - nale y obchodziæsiê z nim ostro nie. Po wypraniususzyæw pozycjinaci¹gniêtej. Tapicerka okrycia na nó ki siedziska. Zdj¹æ tapicerkêokrycia. Materia³praærêcznie w letniejwodziez dodatkiem³agodnegoœrodka pior¹cego.dok³adniewyp³ukaæ.po wypraniususzyæw pozycjinaci¹gniêtej. Informacje ogólne Prasowanie: tapicerkênale y prasowaæprzez szmatkêze stuprocentowejbawe³ny. Zarówno zewnêtrznymateria³tapicerki (100% poliester), jak i jej materia³wewnêtrzny(65% bawe³ny/35%poliester) nale y prasowaæ elazkiemnastawionymna niewysok¹ temperaturê. Przed ponownymz³o eniemwózka sprawdziæ,czy wszystkie jego czêœcis¹ suche. Sprawdziæ szwy i przeszyciatapicerkisiedziska na spodzieoparcia Po wypraniumo nazewnêtrznymateria³tapicerkiwózkazaimpregnowaæ. Czynnoœæ te nale y przeprowadziæ jeszcze przedponownymmonta emwózka. Uwaga! Nie wolnoumieszczaædzieckaw wózkuprzedup³ywamprzynajmniej24 godzin od wykonania impregnacji. Sk³adanie wózka po zabiegach pielêgnacyjnych i konserwacyjnych Uwaga! Nale y zwracaæuwagê, eby wszystkie czêœcizosta³y zmontowaneprawid³owo,zgodnie ze wskazówkamiinstrukcji u ytkowania 13

14 imiê i nazwiskou ytkownika/ name and surname ulica / street kod pocztowy,miejscowoœæ/ postal code, city tel. / telephone data zakupu/ date of purchase piecz¹tka sprzedawcy stamp of assistant 14

15 zakres naprawy service detail data date piecz¹tka i podpis signature/stamp 15

16

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko SWITCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Only for Light Line 10 11 12 13 14 Seggiolino Switch Completo Seggiolino Switch Sportivo 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO

Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO Wózek specjalny dzieciêcy HIPPO Instrukcja u ytkowania i konserwacji Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektyw¹ 93/42/EWG Parlamentu Europejskiego i ady w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA JEDO PONAD 40 LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

AKCESORIA JEDO PONAD 40 LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI WÓZKÓW DZIECIĘCYCH kolekcja 2017 JEDO PONAD 40 LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI WÓZKÓW DZIECIĘCYCH AKCESORIA Na co dzień odpowiadamy na wyzwania, które stawiają przed nami potencjalni odbiorcy, staramy się sprostać wymaganiom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Rozkładanie i składanie

INSTRUKCJA MONTAŻU. Rozkładanie i składanie INSTRUKCJA MONTAŻU Rozkładanie i składanie Składanie: Rączkę wózka podnieś do góry aż do usłyszenia kliknięcia blokady. Należy skontrolować czy zamknięcia wózka zostały dobrze zablokowane. Rozkładanie:

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

... Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny, nie. podać okoliczności w których doszło do uszkodzenia. 9.W piśmie zgłaszającym reklamację powinno się

... Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny, nie. podać okoliczności w których doszło do uszkodzenia. 9.W piśmie zgłaszającym reklamację powinno się Warunki gwarancji 1. Firma KUNERT udziela gwarancji na zakupiony wózek w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem że będzie on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 2. Wszelakie reklamacje z tytułu

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent:

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent: MADRAS TYP 22 - Szafa 2D przesuwana Indeks wyrobu: PRO-016-2201 Data : 30-04-2013 2000mm 635mm 1650mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Wózek dziecięcy SOLA CITY

Wózek dziecięcy SOLA CITY Numer wersji v.1.1. Wózek dziecięcy SOLA CITY Produkt przeznaczony dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZEK WIELOFUNKCYJNY COMPASS. www.caretero.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZEK WIELOFUNKCYJNY COMPASS. www.caretero.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZEK WIELOFUNKCYJNY COMPASS WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

PL

PL PL PL Należy przeczytać niniejszą instrukcję uważnie przed użyciem i zachować ją na przyszłość, w celu poprawnego użytkowania wózka! Możesz narazić twoje dziecko na niebezpieczeństwo, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt.

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. Spis części nr nazwa części ilość rysunek poglądowy 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. 5 Stopery gumowe 6 szt. 6 Lusterko 2 szt. 7 Spoiler tylny 1 szt. 8 Koła

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Wózek dziecięcy URBO²

Wózek dziecięcy URBO² Numer wersji v.1.1. Wózek dziecięcy URBO² Produkt przeznaczony dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA POP.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA POP. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA POP WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Już od ponad roku obecna jest na rynku oferta ekskluzywnych wózków dziecięcych marki JUNAMA. Junama to brend wyjątkowy, gdyż w swoim portfolio ma

Już od ponad roku obecna jest na rynku oferta ekskluzywnych wózków dziecięcych marki JUNAMA. Junama to brend wyjątkowy, gdyż w swoim portfolio ma exclusive prams Już od ponad roku obecna jest na rynku oferta ekskluzywnych wózków dziecięcych marki JUNAMA. Junama to brend wyjątkowy, gdyż w swoim portfolio ma wózki, które ułatwiają i zmieniają życie

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wózek dziecięcy

Uniwersalny wózek dziecięcy Uniwersalny wózek dziecięcy Instrukcja obsługi użytkownika Ważne informacje i uwagi dotyczące bezpieczeństwa PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WARUNKAMI GWARANCJI PRZED EKSPLOATACJĄ

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

AQUILA Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy Przeznaczony dla dziecka od 0 do 3 lat (0-15kg), Wykonany wg normy EN-1888:2003/A1,A2,A3:2005

AQUILA Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy Przeznaczony dla dziecka od 0 do 3 lat (0-15kg), Wykonany wg normy EN-1888:2003/A1,A2,A3:2005 AQUILA Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy Przeznaczony dla dziecka od 0 do 3 lat (0-15kg), Wykonany wg normy EN-1888:2003/A1,A2,A3:2005 DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO WÓZKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego "PRZEMKO"

Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego PRZEMKO Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego "PRZEMKO" GT GT GT 2 GT plus Niniejsza gwarancja obowi¹zuje Klientów, którzy zakupili towar w punktach sperzda y na terenie RP. Przed

Bardziej szczegółowo

dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003

dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003 dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003 Niniejsza gwarancja obowi¹zuje Klientów, którzy zakupili towar w punktach sprzda y na terenie RP. Zalecenia eksploatacyjne Szanowni Rodzice

Bardziej szczegółowo

Wózek dziecięcy URBO

Wózek dziecięcy URBO Numer wersji v.1.1. Wózek dziecięcy URBO Warto przeczytać: Dziękujemy kilka słów od twórców marki. O produkcie. Ostrzeżenia pamiętaj zdrowie i życie Twojego dziecka jest najważniejsze. Spis: Produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO-001-4401 Data : 29-01-2010

Indeks wyrobu: PRO-001-4401 Data : 29-01-2010 VENTI TYP 44 - Komoda 7s Indeks wyrobu: PRO-00-440 Data : 945mm 450mm 985mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Pomoce do pionizacji. Pionizator statyczny HMV 28.29.01.0000. Wydanie KW 07/08

Instrukcja obs³ugi. Pomoce do pionizacji. Pionizator statyczny HMV 28.29.01.0000. Wydanie KW 07/08 Instrukcja obs³ugi Pionizator statyczny HMV 28.29.01.0000 Pomoce do pionizacji Wydanie KW 07/08 Producent ponosi odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe funkcjonowanie sprzêtu wy³¹cznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU WÓZKA DZIECIĘCEGO FREESTYLE ECO

INSTRUKCJA MONTAśU WÓZKA DZIECIĘCEGO FREESTYLE ECO INSTRUKCJA MONTAśU WÓZKA DZIECIĘCEGO FREESTYLE ECO Rozkładanie i składanie Składanie: Rączkę wózka podnieś do góry aŝ do usłyszenia kliknięcia blokady. NaleŜy skontrolować czy zamknięcia wózka zostały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA MAGNUS. www.caretero.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA MAGNUS. www.caretero.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁKO DO KARMIENIA MAGNUS WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Fotel biurowy BSU. Global Players S.C.

Instrukcja obsługi. Fotel biurowy BSU. Global Players S.C. Instrukcja obsługi Fotel biurowy BSU Global Players S.C. Instrukcja montażu 1. Do gniazd podstawy (H) wciskamy kółka (A), następnie do środkowego otworu podstawy nasadzamy siłownik fotela (G) wraz z teleskopową

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy. Wydanie 06.14

Instrukcja użytkowania. PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy. Wydanie 06.14 Instrukcja użytkowania PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy Wydanie 06.14 Konserwacja Pokrycie prać ręcznie w temperaturze do 30. Utrzymuj ruchome połączenia w czystości i smaruj je używając płynnego

Bardziej szczegółowo

Fotel biurowy Fabio BSF

Fotel biurowy Fabio BSF Instrukcja obsługi Fotel biurowy Fabio BSF Global Players S.C. Instrukcja montażu 1. Do gniazd podstawy (6) wciskamy kółka (7), następnie do środkowego otworu podstawy nasadzamy siłownik fotela (5) wraz

Bardziej szczegółowo

BEST-RM175 Regał magazynowy

BEST-RM175 Regał magazynowy Instrukcja obsługi BEST-RM175 Regał magazynowy Instrukcja oryginalna - 1 - - 2 - Gratulujemy i dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego produktu, dając dowód na to, że nie akceptują

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania tunelu teleskopowego

Instrukcja użytkowania tunelu teleskopowego Instrukcja użytkowania tunelu teleskopowego 1. Przygotowanie podłoża pod tunel. 2. Specyfikacja techniczna produktu. 3. Rozsuwanie oraz zsuwanie tunelu. 4. Użytkowanie. 5. Konserwacja tunelu. 6. Warunki

Bardziej szczegółowo

Number of items STÜCK SZTUK. Mark Bezeichnung Oznaczenie. Nr No. Nr. 3,5x9,5 DIN

Number of items STÜCK SZTUK. Mark Bezeichnung Oznaczenie. Nr No. Nr. 3,5x9,5 DIN Premium Plus S 7. 8. 5 4 2 Nr No. Nr Mark Bezeichnung Oznaczenie Number of items STÜCK SZTUK. 2.. 4. 5..,5x9,5 DIN 798 7. 7.2 7. 7.2 8. 8.2 8. 8.2 2 x y x y A A 000 200 400 00 800 x ~97 ~7 ~7 ~57 ~77 B

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Instrukcja u ytkownika Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu. Szanowni Pañstwo, Dziêkujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA oraz KARTA GWARANCYJNA dla wózków PRZEMKO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA oraz KARTA GWARANCYJNA dla wózków PRZEMKO nr gwarancji data zakupu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA oraz KARTA GWARANCYJNA dla wózków PRZEMKO Niniejsza gwarancja obowiązuje Klientów, którzy zakupili towar w punktach sprzedaży na terenie RP. pieczątka sklepu

Bardziej szczegółowo

www.lozeczkaturystyczne.pl

www.lozeczkaturystyczne.pl www.lozeczkaturystyczne.pl SPIS TREŚCI Ważne informacje... 3 OSTRZEŻENIA... 3 OTWIERANIE KOJCA... 4 SKŁADANIE KOJCA... 5 WARUNKI GWARANCJI... 8 www. lozeczkaturystyczne.pl 2 WAŻNE INFORMACJE PRZED ZMONTOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN]

Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy. Stawka VAT [%] ZP-P-I.271.1.4.2016. Cena jedn. Netto [PLN] Wartość netto [PLN] Wartość brutto [PLN] Załącznik nr 5b do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy L. p. Przedmiot zamówienia wymagania Zamawiającego J. m. Ilość 1. 2. Krzesło konferencyjne lub do poczekalni, kubełkowe, ramowe rys. poglądowy nr 1. Siedzisko

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

ann cloj=klk=tsvjmsvqp^

ann cloj=klk=tsvjmsvqp^ ann cloj=klk=tsvjmsvqp^ 3 6 8 11 13 15 17 20 22 24 26 28 31 34 36 39 41 43 45 47 49 51 54 57 59 62 64 67 P Q R Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa i wskazówek dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Krzesełko do karmienia PIXI

Krzesełko do karmienia PIXI Numer wersji v.1.1. Krzesełko do karmienia PIXI Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

739,00. Oferta handlowa ważna od 15 lutego do 14 marca 2015 r., bądź do wyczerpania asortymentu. szt. Joie. wózek spacerowy LITETRAX 3

739,00. Oferta handlowa ważna od 15 lutego do 14 marca 2015 r., bądź do wyczerpania asortymentu. szt. Joie. wózek spacerowy LITETRAX 3 Oferta handlowa ważna od 15 lutego do 14 marca 2015 r., bądź do wyczerpania asortymentu 599 00 Joie 739,00 wózek spacerowy LITETRAX 3 unikalny system łatwego i szybkiego składania jedną ręką kompaktowy

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na Automatycznie oczyszczane kraty hakowe (typ SÈÈ) s¹ uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze œcieków. Znajduj¹ one zastosowanie w oczyszczalniach œcieków i stacjach uzdatniania wody, w

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: Nie stosuj dodatkowych materacyków oraz materacyka innego niż firmowy grubszego niż 30 mm.

OSTRZEŻENIE: Nie stosuj dodatkowych materacyków oraz materacyka innego niż firmowy grubszego niż 30 mm. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WARUNKAMI GWARANCJI PRZED EKSPLOATACJĄ WÓZKA I ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

REGULACJE OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102. Tapicerka - możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny:

REGULACJE OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102. Tapicerka - możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny: OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102 KUBEŁEK Tapicerowany tkaniną lub skórą z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia optymalny komfort. Tapicerka

Bardziej szczegółowo

Fotel biurowy Bruno BSZ

Fotel biurowy Bruno BSZ Instrukcja obsługi Fotel biurowy Bruno BSZ Global Players S.C. Instrukcja montażu 1. Do gniazd podstawy (6) wciskamy kółka (7), następnie do środkowego otworu podstawy nasadzamy siłownik fotela (5) wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

HOLTS. W bogatej ofercie tej firmy znale¼æ mo na miêdzy innymi takie produkty jak:

HOLTS. W bogatej ofercie tej firmy znale¼æ mo na miêdzy innymi takie produkty jak: HOLTS HOLTS to znany na ca³ym wiecie producent chemii samochodowej. Szeroka gama produktów tej firmy pozwala zaspokoiæ potrzeby najbardziej wymagaj±cych u ytkowników samochodów. Za³o ona w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Krzesełko do karmienia JUICE

Krzesełko do karmienia JUICE Numer wersji v.1.1. Krzesełko do karmienia JUICE Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

I K Z Ó W & Y R E N E T N O K 111

I K Z Ó W & Y R E N E T N O K 111 111 KONTENERY & WÓZKI ELEMENT WYMIARY SYMBOL WERSJE KONTENERÓW KOLORYSTYKA W zale noœci od konstrukcji szuflad dostêpne s¹ nastêpuj¹ce typy kontenerów:: - z szufladami plastikowymi - z szufladami metalowymi

Bardziej szczegółowo

kierunku jazdy użytkownika ECE R44 04 Grupa Ciężar Wiek kg 4-12 l

kierunku jazdy użytkownika ECE R44 04 Grupa Ciężar Wiek kg 4-12 l Przodem do kierunku jazdy Podręcznik użytkownika ECE R44 04 Grupa Ciężar Wiek 2-3 15-36 kg 4-12 l 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Up FIX Firma BeSafe zaprojektowała ten fotelik z dużą troską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FOTELIK SAMOCHODOWY. PRESTO FIX kg.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FOTELIK SAMOCHODOWY. PRESTO FIX kg. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FOTELIK SAMOCHODOWY PRESTO FIX 15-36 kg WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE. 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada. Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE. 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada. Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK 4-1 - SK2 SK3 SK 5/1 SK5/2 Przykłady szaf kartotekowych - 2 - Model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m Tyłem do kierunku jazdy INSTRUKCJA OBSŁUGI EKG R44 04 Grupa WAGA Wiek 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go ISOfix Firma BeSafe zaprojektowała ten fotelik z dużą troską o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ważne informacje... 3 OSTRZEŻENIA... 4 OTWIERANIE KOJCA... 5 MONTOWANIE KÓŁ I HAMULCÓW... 6 SKŁADANIE KOJCA... 6 WARUNKI GWARANCJI...

SPIS TREŚCI. Ważne informacje... 3 OSTRZEŻENIA... 4 OTWIERANIE KOJCA... 5 MONTOWANIE KÓŁ I HAMULCÓW... 6 SKŁADANIE KOJCA... 6 WARUNKI GWARANCJI... SPIS TREŚCI Ważne informacje... 3 OSTRZEŻENIA... 4 OTWIERANIE KOJCA... 5 MONTOWANIE KÓŁ I HAMULCÓW... 6 SKŁADANIE KOJCA... 6 WARUNKI GWARANCJI... 7 2 WAŻNE INFORMACJE PRZED ZMONTOWANIEM TEGO KOJCA UWAŻNIE

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró ne w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga

Bardziej szczegółowo

METALOWY KOJEC WIELOFUNKCYJNY DLA DZIECI

METALOWY KOJEC WIELOFUNKCYJNY DLA DZIECI METALOWY KOJEC WIELOFUNKCYJNY DLA DZIECI WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ. NIEWŁAŚCIWY MONTAŻ MOŻE SPRAWIĆ, ŻE KOJEC BĘDZIE STANOWIĆ ZAGROŻENIE. PRZECHOWUJ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Fotel gamingowy GSA. Global Players S.C.

Instrukcja obsługi. Fotel gamingowy GSA. Global Players S.C. Instrukcja obsługi Fotel gamingowy GSA Global Players S.C. Instrukcja montażu 2 1. Do gniazd podstawy (E) wciskamy kółka (D), następnie do środkowego otworu podstawy nasadzamy siłownik fotela (M) wraz

Bardziej szczegółowo

Wózek wielofunkcyjny Adamex Marcello 2w1 lub 3w1

Wózek wielofunkcyjny Adamex Marcello 2w1 lub 3w1 Dane aktualne na dzień: 10-10-2017 10:13 Link do produktu: http://www.sklepikdzieciecy.pl/wozek-wielofunkcyjny-adamex-marcello-2w1-lub-3w1-p-2428.html Wózek wielofunkcyjny Adamex Marcello 2w1 lub 3w1 Cena

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzałka. Touch Pro. Touch Pro Ultra. Touch Pro Steel

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzałka. Touch Pro. Touch Pro Ultra. Touch Pro Steel INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzałka Touch Pro Touch Pro Ultra Touch Pro Steel PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego 65 42-506 Będzin-Grodziec tel/fax +48 32 265 22 00 sklep@kolba.pl DYSTRYBUTOR dystrybutor

Bardziej szczegółowo

najbezpieczniejsze miejsce na kółkach

najbezpieczniejsze miejsce na kółkach 96 2001 05 2007 1993 1999 2 0 0 9 najbezpieczniejsze miejsce na kółkach 315 311 313 222 313 221 CLIPPER 3 nowoczesny mechanizm skrętny 360 stopni z blokadą, 4 łatwy montaż kół, dodatkowa budka z okienkiem

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Imię i Nazwisko klienta / użytkownika:..... Miejsce zamieszkania: Ulica, numer domu:. Kod pocztowy:. Numer Telefonu:.

Bardziej szczegółowo

montowany przodem do kierunku jazdy

montowany przodem do kierunku jazdy montowany przodem do kierunku jazdy Instrukcja obsługi Produkt zgodny z normą europejską ECE R44 04 Grupa Waga Wiek 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Comfort. Firma BeSafe

Bardziej szczegółowo