Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS"

Transkrypt

1 Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów monta owych Dostêpne modele z uchwytami do monta u tablicowego Zgodny z EN , EN , oraz EN Nie wymagaj¹cy konserwacji (do 300 W) dziêki naturalnej cyrkulacji powietrza WskaŸnik alarmowy informuj¹cy o aktywacji funkcji zabezpieczaj¹cych (300,600 W) Uniwersalne wejœcie AC: 100 do 240 VAC Certyfikaty UL/CSA, EN60950 (IEC950) i VDE0160. Dostêpna instrukcja w 6 jêzykach ywotnoœæ - min. 10 lat Modele w obudowie zamkniêtej posiadaj¹ os³onê zacisków œrubowych (zgodnie z VDE0106/P100). RC W Oznaczenia Typ obudowy Zamkniêta Otwarta Napiêcie wejœciowe Moc znamionowa Napiêcie wyjœciowe do o VAC C 50 W 5V 10 A C CD 12 V 4.2 A C CD 2.1 A C CD 100 W 4.5 A C CD 150 W 6.5 A C CD 300 W 14 A C CD 600 W 27 A C W 5V 10 A D 12 V 4.2 A D 2.1 A D 100 W 4.5 A D 150 W 6.5 A D do o VAC C Pr¹d wyjœciowy Do monta u tablicowego Do monta u na szynie DIN Opis oznaczenia: -jjjjjjj Moc znamionowa: 050: 50 W 100: 100 W 150: 150 W 300: 300 W 600: 600 W 2. Napiêcie wejœciowe 5V 05: 12: 12 V 24: 3. Konfiguracja Obud. zamkniêta z uchwytami do monta u tablicowego C: D: Obud. otwarta z uchwytami do monta u na szynie DIN CD: Obud. zamkniêta z uchwytami do monta u na szynie DIN brak: Obud. otwarta z uchwytami do monta u tablicowego 3 17

2 Specyfikacja Dane znamionowe Sprawnoœæ (typowa) Parametr 50 W 100 W 150 W 300 W 600 W 75 do 87% (zale nie od modelu) Wejœcie Napiêcie 100 do 240 VAC (85 do 264 VAC) Czêstotliwoœæ Pr¹d (patrz Uwaga 1) Wspó³czynnik mocy (patrz uwaga 1) Pr¹d up³ywu (patrz Uwaga 1) Pocz¹tk. pr¹d rozruchowy (25 C, zimny start) (p. Uwaga 1) 47 do 450 Hz 0.9 lub 0.45 A max typowy 0.5 lub 1.0 ma max. 25 lub 50 A max. Wyjœcie Zakres regulacji napiêcia 5% do 10% Funkcje dodatkowe Pulsacja (patrz Uwaga 1) Wp³yw napiêcia wejœciowego Wp³yw obci¹ enia Wp³yw zmian temperatury (p. uwaga 1) Czas narastania Czas podtrzymania (patrz Uwaga 1) Ochrona przed przeci¹ eniem Ochrona przed przepiêciem 2% (p p) max. 1.8 lub 0.9 A max. 2.7 lub 1.4 A max. 5.4 lub 2.7 A max. 10 lub 5 A max. 0.4% max. (przy wejœciu VAC lub VAC, 100% obci¹ enia) 0.8% max. (wejœcie znamionowe, 0 do 100% obci¹ enia) 0.05%/ C max. 1,000 ms max. (do 90% napiêcia wyjœciowego przy znamionowych parametrach) 20 ms min. 105% min. (dla modeli 600-W, wyjœcie jest od³¹czane po 5 sek.min) Tak Ochrona przed przegrzaniem Brak Tak WskaŸnik alarmowy Brak Tak (czerwony) Praca równoleg³a Brak Tak, max. 2 jednostki Inne Promieniowanie termiczne Naturalna cyrkulacja powietrza Wentylator Temperatura otoczenia Wilgotnoœæ otoczenia 25% do 85% Wytrzyma³oœæ dielektryczna Izolacja Podczas pracy: patrz "krzywa obni enia obci¹ enia znamionowego" w czêœci "Dane techniczne" (bez kondensacji oblodzenia) Podczas magazynowania: 25 C do 65 C (bez kondensacji i oblodzenia) 3.0 kvac, 50/60 Hz przez 1 minutê (pomiêdzy wszystkimi wejœciami i wyjœciami) 2.2 kvac, 50/60 Hz przez 1 minutê (pomiêdzy wszystkimi wejœciami i zaciskami GR) 1 kvac, 50/60 Hz przez 1 minutê (pomiêdzy wszystkimi wyjœciami i zaciskami GR) 100 MΩ min.(pomiêdzy wszystkimi wejœciami i wyjœciami/zaciskami GR przy 500 VDC) Odpornoœæ na wibracje 10 do 55 Hz, amplituda 0.75-mm przez 2 godz. w kierunkach X, Y, Z. Odpornoœæ na wstrz¹sy 300 m/s 2 (ok. 30G), 3 razy w kierunkach ±X, ±Y, ±Z WskaŸnik wyjœcia Tak (zielony) Moment docisku œrub zaciskowych 1.08 N m {11 kgf cm} (patrz Uwaga 2) Zak³ócenia elektromagnetyczne Dopuszczenia i certyfilaty Zgodnie z FCC klasa B, EN UL508, UL1012, CSA C22.2 No. 950, CSA C22.2 No. 14, EN60950, VDE0160. Zgodne z UL1950 i CSA E.B. 1402C Niezawodnoœæ (MTBF) (patrz Uwaga 3) Min. 135,000 godzin. Min. 60,000 godzin ywotnoœæ (patrz Uwaga 4) Min. 10 lat (przy temperaturze 40 C dla znamionowych parametrów wejœæ, z 50% obci¹ eniem) Waga (patrz Uwaga 5) 420 g max. 700 g max. 900 g max. 2,200 g max. 3,500 g max. Sposób monta u Monta tablicowy lub na szynie DIN Monta tablicowy Uwagi: % obci¹ enia dla znamionowego napiêcia wejœciowego (100 VAC lub 200 VAC) 2. Podczas dokrêcania zacisków œrubowych nie nale y dociskaæ listwy zaciskowej si³¹ przekraczaj¹c¹ 75 N {7.6 kgf}. 3. MTBF(Mean Time Between Failures) oznacza czas miêdzy usterkami, obliczany na podstawie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia przypadkowych usterek urz¹dzenia, okreœlaj¹cy niezawodnoœæ urz¹dzeñ. Nie jest on równoznaczny z czasem ywotnoœci urz¹dzenia. 4. ywotnoœæ, opisana w powy szej tabeli, dotyczy œredniego czasu pracy przy temperaturze otoczenia 40 C i obci¹ eniu 50%. ywotnoœæ zasilacza jest œciœle powi¹zana z ywotnoœci¹ wbudowanych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych. Nale y zauwa yæ, e powy sze wartoœci nie dotycz¹ ywotnoœci wentylatora wbudowanego w model 600 W. 5. Podana waga odnosi siê do modeli w obudowie otwartej (dla modeli 300 W and 600-W - ³¹cznie z os³on¹) 18

3 Dane techniczne Krzywa obni enia obci¹ enia znamionowego Modele w obudowie otwartej Obci¹ enie (%) Modele 50- do 150-W Wymuszone ch³odzenie powietrzem Modele 50- do 150-W Naturalne ch³odzenie powietrzem Obci¹ enie (%) Modele w obudowie zamkniêtej Modele 50- do 300-W Wymuszone ch³odzenie powietrzem, model 600-W Modele 50- do 300-W Nat. ch³odzenie powietrzem Temperatura otoczenia ( C) Temperatura otoczenia ( C) Uwaga: 1. Objêtoœæ powietrza przy ch³odzeniu wymuszonym nie mo e byæ mniejsz ni 1 m 3 /mm. 2. Powy sza krzywa dotyczy instalacji standardowej. Kszta³t krzywej jest zale ny od kierunku monta u zasilacza. Instalacja standardowa Model 50W 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. Instalacja standardowa Model 100/150W 30 mm min. 30 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 30 mm min. 30 mm min. 20 mm min. 20 mm min. Instalacja standardowa Model 300W 30 mm min. 30 mm min. 20 mm min. 20 mm min. Instalacja standardowa Model 600W 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 20 mm min. 19

4 Ochrona przed przeci¹ eniem Modele 50 do 300 W Zasilacz jest wyposa ony w funkcjê ochrony przed przeci¹ eniem, zabezpieczaj¹c¹ obci¹ enie i zasilacz przed mo liwym uszkodzeniem pr¹dem nadmiarowym. Funkcja ochrony uaktywnia siê, gdy pr¹d obci¹ enia wzrasta ponad nastawion¹ wartoœæ (105% znamionowego pr¹du obci¹ enia). W przypadku zwarcia lub pr¹du nadmiarowego trwaj¹cego mniej ni 20 sek., napiêcie wyjœciowe jest obni ane w celu ochrony zasilanych urz¹dzeñ. Gdy wartoœæ pr¹du spada do wartoœci znamionowej, funkcja ochrony automatycznie siê wy³¹cza. Napiêcie wyjœciowe (V) Praca przerywana Znamionowy pr¹d wyjœciowy (%) Uwaga: W sytuacji zwarcia lub pr¹du nadmiarowego, trwaj¹cego d³u ej ni 20 sek., nale y natychmiast przerwaæ pracê zasilacza, gdy grozi to jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Modele 600 W Jeœli nadmierny pr¹d bêdzie p³yn¹³ przez 5 sek. lub d³u ej, wyjœcie zostanie wy³¹czone i równoczeœnie zaœwieci siê wskaÿnik alarmu. Aby zresetowaæ zasilacz, nale y od³¹czyæ napiêcie wejœciowe, odczekaæ co najmniej 3 minuty i ponownie je w³¹czyæ. Uwaga: W sytuacji wyst¹pienia zwarcia lub pr¹du nadmiarowego na zaciskach wyjœciowych, nale y natychmiast przerwaæ pracê zasilacza, gdy grozi to jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ochrona przed przepiêciem Modele 100 W, wyjœcie 5V Zasilacz jest wyposa ony w funkcjê ochrony przed przepiêciem, która zabezpiecza obci¹ enie i zasilacz przed mo liwym uszkodzeniem spowodowanym przepiêciem. Jeœli napiêcie wyjœciowe wzroœnie powy ej nastawionej wartoœci (120% znamionowego napiêcia wyjœciowego), uaktywnia siê funkcja ochrony, odcinaj¹c napiêcie wyjœciowe. W takim przypadku nale y zresetowaæ zasilacz, wy³¹czaj¹c go na co najmniej 1 min. i w³¹czyæ go ponownie. Modele 300- i 600W Jeœli napiêcie wyjœciowe wzroœnie powy ej 115% wartoœci znamionowej, zostanie wy³¹czone i jednoczeœnie zaœwieci siê wskaÿnik alarmu. Aby zresetowaæ zasilacz nale y od³¹czyæ napiêcie wejœciowe, odczekaæ co najmniej 1 minutê i ponownie je w³¹czyæ. Napiêcie wyjœciowe (V) Znamionowe napiêcie wyjœciowe 0 V Aktywacja funkcji ochronnej Dopuszczalne wahania napiêcia Funkcja ochrony przed przegrzaniem Tylko model 600W Jeœli temperatura zasilacza nadmiernie wzroœnie z powodu usterki wentylatora lub z innej przyczyny, zadzia³a obwód ochronny, zabezpieczaj¹cy przed przegrzaniem i jednozeœnie zaœwieci siê wskaÿnik alarmu. Aby zresetowaæ zasilacz, nale y od³¹czyæ napiêcie wejœciowe, odczekaæ co najmniej 1 minutê i nastêpnie ponownie je w³¹czyæ. Pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy, czas narastania, czas podtrzymania Napiêcie wejœciowe AC Wejœcie ON Wejœcie OFF Pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy Pr¹d wejœciowy AC 90% 96.5% Napiêcie wyjœciowe Czas narastania (1,000 ms max.) Czas podtrzymania (20 ms min.) 20

5 Dzia³anie Schematy blokowe -050 (50 W) AC(L) Bezpiecznik AC(N) Prostownik Filtr przeciwzak³óceniowy Obwód zabezpiecz. przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym Kontrola pr¹du sinusoidalnego Wyg³adzanie Prostownik/ obwód wyg³adzaj¹cy +V WYJŒCIE DC V Obwód kontrolny Obwód wykrywania przeci¹ enia Detektor Obwód wykrywania przeci¹ enia (100 W) (150 W) (300 W) AC(L) Bezpiecznik AC(N) Prostownik Filtr przeciwzak³óceniowy Obwód zabezpiecz. przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym Kontrola pr¹du sinusoidalnego Wyg³adzanie Prostownik/ obwód wyg- ³adzaj¹cy +V V WYJŒCIE DC Obwód kontrolny Obwód wykrywaj¹cy przeci¹ enie Detektor Obwód wykrywa-- j¹cy przeci¹ enie C (600 W) AC(L) Bezpiecznik AC(N) Prostownik Kontrola pr¹du sinusoidalnego Filtr przeciwzak³óceniowy Obwód zabezp. przed pocz¹tk. pr¹dem rozruch. Wyg³adzanie Prostownik/ obwód wyg³adzaj¹cy +V V WYJŒCIE DC Obwód kontr. Wentylator Wykrywacz Wykrywanie pr¹du nadmiarowego Wykrywanie przegrzania Obwód wykrywaj¹cy przeci¹ enie 21

6 Wymiary Uwaga: Jeœli nie opisano inaczej, wszystkie wymiary podane s¹ w mm. Modele do monta u tablicowego -050 (50 W) -050 C (50 W) 11.5 max. Piêæ zacisków œrubowych M4 3.5 dia. 3.5 dia. Trzy, M3 (g³êbokoœæ: 6 max) Modele 50W ±0.2 Otwory monta owe Uchwyt mocuj¹cy Przy³ó uchwyt mocuj¹cy do panela i lekko przykrêæ go dwoma wkrêtami. Umieœæ zaznaczone czêœci uchwytu (b) w prostok¹tnych otworach zasilacza (a) i nastêpnie dokrêæ wkrêty Dwa, 3.5 dia Dwa, M (100 W) C (100 W) 11.5 max. Uchwyt mocuj¹cy Piêæ zacisków œrubowych M4 4.5 dia. Otwory monta owe (równie po przeciwnej stronie) 4.5 dia. Trzy, M4 (g³êb.: 6 max) 22

7 (150 W) C (150 W) 11.5 max. Piêæ zacisków œrubowych M4 4.5 dia. Otwory monta owe (tak e po przeciwnej stronie) 4.5 dia. Trzy, M4 (g³êb. max.: 6) Uchwyt do monta u tablicowego dla modeli na 100/150W Wymiary monta owe uchwytu Wymiary z uchwytem Miejsce monta u uchwytu Uchwyt monta owy 5 dia. 115 max. Dwa, 5 dia. Osiem, M4 (równie po stronie przeciwnej) C (300 W) Siedem zacisków œrubowych M4 (14) Cztery, M4 (g³êb.: 8 max.) 23

8 -60024C (600 W) Siedem, M4 (g³êb.: 8 max.) Osiem, M4 (g³êb.: 8 max., tak e po stronie przeciwnej) Cztery, M4 (g³êb.: 8 max., tylko strona przeciwna) Cztery, M4 (g³êb.: 8 max.) Uchwyt mocuj¹cy do monta u tablicowego dla modeli 300/600W Wymiary monta owe uchwytu Wymiary z uchwytem mont. Modele 300 W 10 dia. Monta uchwytu mocuj¹cego Uwaga: Œruby monta owe s¹ dostarczane razem z zasilaczem Modele 300 W Dwa, 5 dia. Modele 600 W Cztery, M4 Uwaga: Zasilacz nale y zamontowaæ w odleg³oœci 21,6 mm od powierzchni monta owej, aby zapewniæ odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza od tylnej strony zasilacza. Modele 600 W Cztery, M4 Uwaga: Zasilacz nale y zamontowaæ w odleg³oœci 28 mm od powierzchni monta owej, aby zapewniæ odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza od tylnej strony zasilacza. 24

9 Wymiary z uchwytem do monta u na szynie DIN Uchwyt do monta u na szynie DIN Uchwyt jest dostarczany ³¹cznie z zasilaczem -050 D (50 W) -050 CD (50 W) 11.5 max. Piêæ zacisków œrubowych M4 3.5 dia. 5.6 (po wysuniêciu uchwytu: 9 max.) D (100 W) CD (100 W) 11.5 max. Piêæ zacisków œrubowych M4 4.5 dia. 5.6 (po wysuniêciu uchwytu: 9 max.) D (150 W) CD (150 W) 11.5 max. Piêæ zacisków œrubowych M4 4.5 dia. 5.6 (po wysuniêciu uchwytu: 9 max.) 25

10 -30024CD (300 W) Siedem zacisków œrubowych M4 (14) 5.6 (po wysuniêciu uchwytu: 9 max.) Wyposa enie dodatkowe Szyna monta owa (zamawiana dodatkowo) PFP-100N/PFP-50N PFP-100N ± ±0.3 27± ± ,000 (500) (patrz Uwaga) (5) (patrz Uwaga) , Uwaga: wartoœci w nawiasach dotycz¹ PFP-50N. Instalacja Modele 50 W Modele 100/150 W

11 Modele 300 W Modele 600 W Zaciski wyjœcia DC: Do tych zacisków nale y pod³¹czyæ przewody obci¹ enia 2. Zaciski wejœcia: Do tych zacisków nale y pod³¹czyæ przewody wejœciowe Uwaga: Bezpiecznik wewnêtrzny od strony zacisku AC (L) Zacisk uziemienia (GR): Do tego zacisku nale y pod³¹czyæ przewód uziemienia 4. WskaŸnik wyjœcia (DC ON): Œwieci, gdy obwód pr¹du sta³ego jest za³¹czony 5. Regulacja napiêcia wyjœciowego (V.ADJ): Umo liwia zwiêkszenie lub zmniejszenie napiêcia wyjœciowego o 10% 6. WskaŸnik alarmu: WskaŸnik zaœwieci siê na czerwono, gdy za³¹czy siê funkcja ochrony przed przepiêciem (dla modeli 300/600 W) lub przegrzaniem (dla modeli 600 W). WskaŸnik zaœwieci siê równie w przypadku wykrycia przetê enia (modele 600 W). U w a g i! UWAGA Upewnij siê, e zosta³ pod³¹czony przewód uziemienia, gdy w przeciwnym razie grozi to pora eniem elektrycznym. Generowanie napiêcia wyjœciowego (±) Napiêcie wyjœciowe ± mo e byæ generowane przy u yciu dwóch zasilaczy (patrz rysunek poni ej), gdy urz¹dzenie posiada nieuziemione (p³ywaj¹ce) wyjœcie.! Ostrze enie Nie wolno próbowaæ rozkrêcaæ ani dotykaæ wewnêtrznych elementów zasilacza kiedy jest on pod³¹czony do pr¹du, gdy mo e to groziæ pora eniem elektrycznym. Nie wolno dotykaæ zacisków zasilacza przez 1 minutê po wy³¹czeniu zasilania, gdy mo e to groziæ pora eniem elektrycznym. Nie wolno dotykaæ zasilacza ani radiatora kiedy jest on pod³¹czony do pr¹du lub zaraz po jego wy³¹czeniu, gdy mo- e to groziæ poparzeniem skóry. Monta Aby zapewniæ niezawodnoœæ dzia³ania zasilacza przez d³ugi okres czasu, nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na warunki jego monta u, umo liwiaj¹ce odpowiednie odprowadzanie ciep³a. Zasilacz jest tak zaprojektowany, aby ciep³o odprowadzane by³o poprzez naturalny przep³yw powietrza, nale y wiêc go zamontowaæ w miejscu, które gwarantuje odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza. Zalecany jest monta zasilacza do metalowej p³yty. Zalecane jest wymuszone ch³odzenie powietrzem. Zalecane jest, aby przestrzeñ wokó³ zasilacza by³a wiêksza, ni pokazana na str.3 ("Standardowa instalacja"). Wejœcie Praca szeregowa Praca szeregowa jest mo liwa tylko dla modeli 100/150 W. Jak pokazuje poni szy schemat, napiêcie wyjœciowe dwóch zasilaczy mo e byæ sumowane. + V V + V V +V V +V V Obci¹ enie Obci¹ enie Obci¹ enie 27

12 Praca równoleg³a Praca równoleg³a jest mo liwa tylko w przypadku modeli 300 i 600 W. Po po³¹czeniu równoleg³ym mog¹ one osi¹gn¹æ max. 90% wartoœci znamionowych. Nie wolno pod³¹czaæ innych modeli równolegle. Upewnij siê, czy wszystkie przewody pod³¹czone do obci¹ enia s¹ tej samej gruboœci i d³ugoœci, aby unikn¹æ ró nych spadków napiêcia wyjœciowego. Zestaw z wentylatorem: Wentylator (poni ej), 4 œruby M4 x 35, instrukcja i opakowanie. Wentylator nale y wymieniæ zgodnie z poni sz¹ ilustracj¹. + V V Obci¹ enie + V V Wymiana wentylatora Wentylator powinien dzia³aæ przez ok godzin (przy 25 C). Czas jego dzia³ania mo e jednak ulec zmianie, spowodowanej zmian¹ temperatury otoczenia lub innymi warunkami œrodowiskowymi, np. du ym zapyleniem. Aby zapewniæ niezawodnoœæ dzia- ³ania wentylatora, pracuj¹cego w temper. 40 C, nale y wymieniæ go po 2 latach (dostêpny jako czêœæ zamienna). Model: S82Y-JFAN WSZYSTKIE WYMIARY PODANE S W MM. Aby przeliczyæ je na cale, nale y pomno yæ przez Aby zmieniæ gramy na uncje - pomno yæ przez

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy S82F. Do ogólnych celów przemysłowych. Napięcie wyjściowe 24VDC S82F-1524 S82F-3024 S82F-1224P S82F-2424P 12VDC S82F

Zasilacz impulsowy S82F. Do ogólnych celów przemysłowych. Napięcie wyjściowe 24VDC S82F-1524 S82F-3024 S82F-1224P S82F-2424P 12VDC S82F OMRON Zasilacz impulsowy Łatwy w zastosowaniu zasilacz z uniwersalnymi funkcjami (S82F). Idealny dla trudnych obciążeń, takich jak silniki i cewki (S82-P). S82F! Funkcja zdalnego sterowania.! Funkcja teledetekcji

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moduł z zaciskami śrubowymi Moduł z zaciskami konektorowymi (zob. uwaga 3)

Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moduł z zaciskami śrubowymi Moduł z zaciskami konektorowymi (zob. uwaga 3) Zasilacz impulsowy Modułowy zasilacz impulsowy do montażu na szynie DIN Zakres mocy od 60 do 240 W, dostępny dzięki łączeniu modułów (modele 24 V). Łatwe tworzenie uniwersalnych źródeł zasilania przez

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober Instrukcja obs³ugi SMC 81 Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych i_smc81_1103 PPH WObit mgr in. Witold Ober www.wobit.com.pl www.silniki.pl www.czujniki.pl SMC 81 1 SPIS TREŒCI 1 OPIS STEROWNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

E3S-A. Specyfikacja. Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem. ! " #$%&' # (%(

E3S-A. Specyfikacja. Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem. !  #$%&' # (%( Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem.! #$%&' # (%( lub PNP, w wersji pionowej lub poziomej. )$*+,-.(/012-.(! 3 4! ) 351 6 odbiciowego z reflektorem. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

¹czniki krzywkowe mog¹

¹czniki krzywkowe mog¹ ¹czniki krzywkowe SK Zastosowanie ¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów. ¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach

Bardziej szczegółowo

S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W)

S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W) Zasilacz impulsowy S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W) Modele 15/30 W wielkie, wąskie zasilacze, które można zainstalować niemal wszędzie dzięki czemu można ograniczać wielkość panelu sterowania Zwarte,

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE seria MCHQVxB Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy W z funkcją ściemniania (3 w 1) Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 35VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi UPS RES 3000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 3000 MODEL FTP3000-01 RES 3000 Rack MODEL FTP3000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower.

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower. SERIA DIN DIN 10W~96W WĄSKIE 10W~96W W MDR ĄSKIE SERIA MDR 15W~100W W OBUDOWIE, II KLASA DR OBUDOWIE MODUŁOWEJ, II KLASA IZOLACJI SERIA DR 45W~480W JEDNOFAZOWEJ W I KLASIE IZOLACJI SERIA DR 240W~960W TRÓJFAZOWET

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji

Bardziej szczegółowo

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Technika sygnalizacyjna - lampy LED

Technika sygnalizacyjna - lampy LED Lampa LED serii: LT Mo liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym (sterowane z zewn¹trz) Dostêpna w wielu wersjach napiêciowych Emisja b³ysku w obrêbie 360 3 lata gwarancji producenta! Kompaktowa lampa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent:

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent: UPS RES 1000 RCK KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 1000 RCK Instrukcja ver.2.0 Obs³ugi Producent: Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS tel. (033) 874-98-00

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. POLSKI Str. 1 / 16 POLSKI

OPIS KONSTRUKCJI. POLSKI Str. 1 / 16 POLSKI OPIS KONSTRUKCJI Wyposa enie standardowe 1. Zacisk uziemiaj¹cy 2. Zaciski Sn 3. Przeù¹cznik zaczepów Sn 4. Uzwojenie Sn 5. Uzwojenie nn 6. Stabilizator cewek 7. Przyù¹cze szynowe nn 8. Rdzeñ magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA MONTA U 1. Przeznaczenie Zamki elektromagnetyczne O&C przeznaczone do zabezpieczania ka dego typu drzwi: otwierane do œrodka lub na zewn¹trz, pojedyncze, podwójne jak

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem

Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem MPL Power Elektro Sp. z o.o. ul. Wschodnia 40 44-119 Gliwice tel.: (32) 440-03-02...05 fax.: (32) 440-03-00...01 e-mail: power@mplpower.pl e-mail 2: led@mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku

SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI Sterownika silnika krokowego SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku Akcesoria CNC 16-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

Zasilacze - Seria DIN

Zasilacze - Seria DIN Zasilacze - Seria DIN 10W~96W 15W~100W 45W~480W 240W~960W 120W~480W - wąskie - seria MDR - w obudowie modułowej, II klasa izolacji - seria DR - jednofazowe w I klasie izolacji - seria DR - trójfazowe -

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W.

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W. ZASIACZE MODUŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe. apięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: 10...100W. Str. -2 Str. -3 ZASIACZE PRZEMYSŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe.

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2 Wstęp oduły zasilające 1 SIATIC Rysunki wymiarowe 2 S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIATIC S7-300 Informacja produktowa Niniejszy opis jest częścią dokumentacji Systemu Automatyki

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacze SITOP.

Zasilacze SITOP. Zasilacze SITOP www.siemens.pl/sitop Szeroka oferta zasilaczy SITOP modular, SITOP smart SITOP 2 Nowy 3-fazowy zasilacz SITOP 3 Temperatura pracy od -20 o o +/- 1 2 4 1 2 4 oraz www.siemens.pl/sitop

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE NAPIĘCIOWE

ZASILACZE NAPIĘCIOWE RODZINA ZASILACZY SILVERLINE Jest to cała rodzina zasilaczy impulsowych niemieckiej firmy PULS (2,5; 5; 10, 20 i 30 A). Aby stworzyć zasilacz jaknajbardziej przyjazny użytkownikowi, firma rozpoczęła projektowanie

Bardziej szczegółowo