IP 00 SERIA 3.6 SERIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2."

Transkrypt

1 STEROWNIKI URZ DZEÑ CH ODNICZYCH typu SCH-12sz-s1 typu SCH-12sz-s3 B IP 00 I. CHRKTERYSTYK I PRZEZNCZENIE Sterowniki SCH-12sz przeznaczone s¹ do kompleksowego sterowania prac¹ sklepowych urz¹dzeñ ch³odniczych. 1. Sterownik SCH-12sz-s1 przeznaczony jest do sterowania jednofazowych ch³odni, lad, rega³ów, komór ch³odniczych, itp. 2. Sterownik SCH-12sz-s3 przeznaczony jest do sterowania trójfazowych urz¹dzeñ ch³odniczych. Sterowniki SCH-12sz zapewniaj¹: - sterowanie mikroprocesorowe, - monitorowanie przebiegu ch³odzenia, - zabezpieczenie agregatu, jednofazowego - S1 i trójfazowego - S3 - odszranianie automatyczne (inteligentne) z samoregulacj¹ cyklu i czasu odszraniania (patent P ), - sygnalizacjê dÿwiêkow¹ i œwietln¹ - informacyjn¹ i ostrzegawcz¹, - system zabezpieczeñ i blokad chroni¹cych agregat, - niezawodne i pewne dzia³anie, - prostotê monta u i obs³ugi. Przy zastosowaniu sterownika SCH-12sz w gotowej aplikacji, kompletne urz¹dzenie nale y poddaæ ocenie zgodnoœci CE. Sterownik SCH-12sz posiada Certyfikat Jakoœci Nr B/12/523/06 oraz Certyfikat Zgodnoœci CE Nr CE/12/098/06 wydane przezbiuro Badawcze d/s Jakoœci SEP w Warszawie. Wszelkie prawa zastrze one. Ochrona patentowa. II. DNE TECHNICZNE SERI 3.6 SERI Przedzia³ moÿliwych nastaw temperatury Zakres I temperatury ch³odzenia... prze³¹cznik zewnêtrzny C C 3. Zakres II temperatury ch³odzenia... prze³¹cznik zewnêtrzny C C 4. Zakres III temperatury ch³odzenia... prze³¹cznik zewnêtrzny C 5. Histereza temperatury 2 C 4 C 5a. PrzekaŸnik agregatu P 30 /250VC, 2HP Pr¹d znamionowy obwodu, Max moc agregatu 6(6), 250V~ 700V 5b. Pr¹d znamionowy obwodów G/W 4(3), 250V~ Minimalny czas postoju agregatu Maksymalny czas nieprzerwanej pracy agregatu Odszranianie inteligentne P czas cyklu odszraniania automatycznie regulowany - maksymalny czas odszraniania automat. regulowany 5 min. 2h automatyczne z samoregulacj¹ cyklu i czasu odszraniania w zakresie 6h 3,0h w zakresie 40 min. 60 min. - temperatura koñca odszraniania - rêczne za³¹czenie odszraniania - czas trwania ociekania po odszranianiu - blokada wyœwietlania rzeczywistej temp. czujnika C1 podczas odszraniania i w 20 min. po jego zakoñczeniu C2 = +5 C lub C1= +25 C blokada przy C2 > +3 C 2 min. wyœwietlona jest temp. C1 zapamiêtana w chwili rozpoczêcia odszraniania 8. Rêczne za³./wy³. odszraniania r, ro dwa krótkie wciœniêcia przycisku MODE 9. Przekroczenie nastawionej temperatury ch³odzenia - w³¹cza siê komunikat 3 z. sygna³em dÿwiêkowym po 3 h sch³adzania. 1

2 Za³¹czenie czasowe agregatu w stanie awaryjnym, gdy czujnik C1 jest zwarty lub rozwarty Zabezpieczenie agregatu przed obni k¹ i wzrostem napiêcia sieci L1 dla S1 oraz przed zanikiem fazy i niedopuszczaln¹ asymetri¹ fazow¹ dla wersji S3 Funkcje specjalne Znamionowe napiêcie zasilania Pobór mocy Stopieñ ochrony obudowy Monta sterownika - na szynie DIN Monta czujników Temperatura otoczenia Czujniki C1, C2 Wymiary SZ x W x D Masa Budowa - na szynê DIN Naprawa Wyposa enie - w³¹cza siê komunikat 1 i mruga LED - agregat za³¹czany jest czasowo - czas za³¹czenia mo na regulowaæ pokrêt³em - obni enie napiêcia - LED mruga wolno - przy niedopuszczalnym napiêciu agregat wy³¹czany jest z opóÿnieniem - LED mruga szybko - LRM dla 1~ przy przekroczeniu 280V~. - mod monitoringu (po 3 sek. wciœniêcia MODE) - mod serwisowy (po 5 sek. wciœniêcia MODE) - kasowanie wyniku monitoringu (po 10 sek... MODE) 230V (- 15,+10%),50 Hz 5V IP00 w obudowach co najmniej IP43, ognioodpornych V0 C1 - w komorze produktów, C2 w parowniku 0 C C (T45) termistorowe PHILIPS 2,2k przy 25 C, wodoszczelne, 8 mm, przewód 2,5 mb, pe³na wymiennoœæ 70 x 90 x 71 mm (4 modu³y) 0,4 kg obudowa plastikowa - V0 (niepalna) listwa zaciskowa pod³¹czeniowa wszelkich napraw dokonuje producent czujnik - 2 szt., instrukcja obs³ugi z kart¹ gwarancyjn¹ III. SCHEMT POD CZENI I USTWIENIE ZKRESU TEMPERTURY Pod³¹czenia i regulacji mo e dokonaæ uprawniony elektryk - serwisant urz¹dzeñ ch³odniczych przy wy³¹czonym napiêciu zasilaj¹cym. zakres temperatury -25 C C -1 C...+9 C - otwór z boku obudowy -10 C...0 C (-15 C...-5 C) Reguluj¹c potencjometrem dostêpnym z boku obudowy nale y wybraæ ¹dany zakres regulacji temp. Szczegó³owy schemat pod³¹czenia sterownika zamieszczony jest na rys. 1 i 2. IV. MONT STEROWNIK Sterownik nale y zamontowaæ na skrzynce DIN w obudowie elektrycznej o szczelnoœci co najmniej IP43. Pod³¹czenia elektrycznego sterownika nale y wykonaæ zgodnie z zamieszczonym schematem przewodami o przekroju y³ 2 0,75 mm / 300V~. Przy odszranianiu grza³k¹ bezwzglêdnie nale y stosowaæ dodatkowy wy³¹cznik termiczny roz³¹czaj¹cy grza³kê podczas awaryjnego przekroczenia temperatury (sklejenie styków itp.) V. OBS UG 1. W³¹czyæ sch³adzarkê do sieci - na kilka sekund zapalaj¹ siê trzy kontrolne lampki: LED, LED i LED 2. Lampka LED - œwieci gdy napiêcie sieci jest prawid³owe, mruga przy nieprawid³owym napiêciu. Lampka LED - œwieci gdy agregat pracuje, mruga przy od³¹czonym lub zwartym czujniku C1. Lampka LED - œwieci podczas odszraniania, mruga przy od³¹czonym lub zwartym czujniku C2. Wyœwietlacz - wskazuje temperaturê ch³odzenia. 3. Nastawiæ pokrêt³em ¹dan¹ œredni¹ temperaturê ch³odzenia - ruszenie pokrêt³em powoduje prze³¹czenie na wyœwietlenie ¹danej (œredniej) temperatury ch³odzenia, - po chwili od zakoñczenia regulacji wyœwietlana jest ponownie aktualna temperatura ch³odzenia. 4. Przycisk MODE dwa krótkie naciœniêcia (r-, ro) powoduj¹ za³¹czenie lub wy³¹czenie odszraniania. - w³¹czenie odszraniania jest blokowane je eli temperatura C2 parownika jest wiêksza od +3 C (informacyjnie mruga LED ) 2

3 230V ~ C1, C2 czujniki termistorowe 2,2 KW PHILIPS W wentylator PG P Tr jednofazowy agregat ch³odniczy lub cewka stycznika za³¹czaj¹cego agregat 1~ zaciski wolne SCH - 12sz-s1 4 6 P, PG przekaÿniki za³¹czaj¹ce agregat, grza³kê i wentylator ~ W 9 G grza³ka odszraniania C1 C2 G Rys 1. Schemat pod³¹czenia SCH-12sz-s1 z agregatem jednofazowym. 6~ ~ PE N L1 230V~ BEZPIECZNIK obwodu L1 z pod³¹czonym agregatem z pod³¹czonym stycznikiem B6 B6 C6 - L3 16 L2 15 L1 14 N V ~ ST trójfazowy agregat ch³odniczy cewka stycznika 230V~ Tr BEZPIECZNIK obwodu L1 3 x 360 kw / 0,6W PG P z pod³¹czonym stycznikiem B6 - SCH - 12sz-s ~ C1 C2 G W 9 ST 6~ 3 x B PE N L1 L2 L3 3 x 230V~ ST PE Rys 2. Schemat pod³¹czenia SCH-12sz-s3 z agregatem trójfazowym. UWG! Schematy zawieraj¹ tylko sposób przy³¹czenia STEROWNIK, natomiast nie uwzglêdniaj¹ pod³¹czenia wymaganych zabezpieczeñ (bezpieczników, kliksona, termika, presostatu, wy³. ochronnego ró nicowo-pr¹dowego itp.). 3

4 SZCZEGÓLNE ŒRODKI OSTRO NOŒCI 1. Skrzynka rozdzielnicy, w której instalowany jest sterownik powinna posiadaæ odpowiedni do warunków otoczenia stopieñ ochrony IP przed cia³ami sta³ymi i wod¹. Najczeœciej dla automatyki ch³odniczej nie stosuje siê ni szego stopnia od IP43 2. Pewnie zamocowaæ sterownik na szynie DIN wciskaj¹c do oporu zapadkê. 3. Pod³¹czenia STEROWNIK i pozosta³ych urz¹dzeñ nale y dokonaæ przewodem o odpowiednich przekrojach 2 i napiêciu izolacji. Nie stosowaæ przewodów o przekrojach mnieszych od 0,75 mm i mniejszym napiêciu izolacji od 300V~. 4. Bezwzglêdnie stosowaæ odpowiednie bezpieczniki topikowe lub automatyczne (do 6) chroni¹ce przed skutkami zwaræ. Watowanie drutem lub stosowanie bezpieczników o wiêkszej obci¹ alnoœci ni 6 jest niedopuszczalne (P. PO i BHP). 5. Wszelkie prze³¹czenia, pod³¹czenia, regulacje w sterowniku mo e wykonaæ tylko uprawniony serwisant lub elektryk przy wy³¹czonym napiêciu. 6. Nale y u ywaæ narzêdzi tylko izolowanych elektrycznie. Z Przewód czujnika w podwójnej izolacji powinien byæ zabezpieczony przed wyrwaniem, przeciêciem na ostrych krawêdziach. 8. Koñcówki przewodów pod³¹czeniowych powinny byæ z zaciœniêt¹ koñcówk¹ rurkow¹ zapewniaj¹c dobry styk elektryczny i mocowanie mechaniczne w listwie przy³¹czeniowej. Przewody powinny byæ wsuniête do oporu w listwê i pewnie dokrêcone. 9. Nale y bezwzglêdnie stosowaæ bezpieczniki, klikson, przekaÿnik termiczny (termik) itp. do zabezpieczenia termicznego agregatu jednofazowego i trójfazowego. Sterowniki SCH chroni¹ agregat tylko przed obni k¹ lub wzrostem napiêcia w przypadku sieci 1~ oraz chroni agregat 3~ przed zanikiem fazy i niedopuszczaln¹ asymetri¹ fazow¹. 10. W obwodzie zasilaj¹cym L1 sterownika SCH (rys.1) nale y bezwzglêdnie stosowaæ bezpiecznik o obci¹ alnoœci do 6. Maksymalny pr¹d ci¹g³y obwodów G W nie mo e przekraczaæ 4~. Maksymalny pr¹d ci¹g³y obwodu nie mo e przekraczaæ 6. Maksymalny pr¹d znamionowy agregatu - do 3. W przypadku wiêkszych obci¹ eñ stosowaæ styczniki. 11. Sieæ zasilaj¹ca 1~ lub 3~, do której przy³¹czana jest sch³adzarka musi byæ dobrej jakoœci zgodnie z wymaganiami norm (odpowiednia moc zainstalowana przy³¹cza sieciowego, prawid³owe wartoœci napiêæ, sztywne napiêcie - ma³e przysiady przy rozruchu sprê arki itd.) Sterownik wykrywa i sygnalizuje wadliw¹ sieæ 1~ poprzez mruganie lampki LED ~. Wadliw¹ sieæ 1~ lub 3~ nale y bezwzglêdnie naprawiæ. 4

5 VI. ZBEZPIECZENI, BLOKDY, SYGNLIZCJ, PRC WRYJN 1. Zabezpieczenie agregatu przed niedopuszczaln¹ obni k¹ i wzrostem napiêcia sieci - S1 i asymetri¹ fazow¹ - S3 - przy nieprawid³owym napiêciu mruga LED, sieæ awaryjn¹ 1~ lub 3~ nale y bezwzglêdnie poprawiæ. - agregat wy³¹czany jest z opóÿnieniem przy niedopuszczalnym napiêciu lub asymetrii faz. (LED mruga szybko), - przy przekroczeniu napiêcia sieci 1~ powy ej 280V~ w³¹cza siê alarm dÿwiêkowy i mrugaj¹ wszystkie segmenty wyœwietlacza, nastêpuje natychmiastowe wy³¹czenie agregatu 1~ i blokada jego za³¹czenia, - ponowne za³¹czenie agregatu po jego wy³¹czeniu ochronnym nastêpuje po co najmniej 3-minutowym postoju co zabezpiecza agregat przed wielokrotnym, szkodliwym za³¹czaniem przy wystêpowaniu awaryjnych wahañ napiêcia sieci. 2. Zwarcie lub rozwarcie czujnika C1-mruga LED, w³¹cza siê komunikat Uruchamiana jest praca awaryjna sterownika - agregat za³¹czany jest czasowo, czas za³¹czenia mo na regulowaæ pokrêt³em w przedziale min., przy sta³ym (20 min.) cyklu za³¹czania. 3. Zwarcie lub rozwarcie czujnika C2 - mruga LED, podczas odszraniania w³¹cza siê komunikat Odszranianie przebiega w sposób uproszczony - co 6 h. Czas odszraniania jest sta³y i wynosi 40 min. 4. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury ch³odzenia - komunikat 3 z sygna³em dÿwiêkowym... 3 Je eli urz¹dzenie ch³odnicze w ci¹gu 3 h pracy nie osi¹gnie nastawionej temperatury ch³odzenia (np. w czasie du ych upa³ów, silnego nas³onecznienia, otwartej komory ch³odzenia, ubytku freonu itp.), to w³¹czy siê komunikat 3 z sygnalizacj¹ dÿwiêkow¹. Po sch³odzeniu do temperatury nastawionej komunikat 3 z sygnalizacj¹ dÿwiêkow¹ s¹ automatycznie wy³¹czane. 5. Odszranianie inteligentne - automatyczne z samoregulacj¹ cyklu i czasu odszraniania (patent P ). Samoregulacja polega na automatycznym dopasowaniu siê sterownika do warunków otoczenia tak, e zapewniane jast zawsze pe³ne odszronienie parownika niezale nie od warunków klimatycznych (wilgotnoœci, temp.) otoczenia. Przy trudnych warunkach odszraniania czas cyklu odszraniania ulega samoregulacji z 6h na 5h,4h a skrajnie do 3h i równoczeœnie wyd³u a siê czas odszraniania z 40 min. na 45, 50 i skrajnie do 60 min. -podczas odszraniania informacyjnie wyœwietlana jest cyklicznie temperatura parownika np. -8.C (dla odró nienia z kropk¹), -odszranianie jest przerywane (zakoñczone) je eli temperatura czujnika C2 osi¹ga wartoœæ +5 C lub je eli temperatura czujnika C1 (komory) osi¹ga wartoœæ +25 C, -podczas odszraniania i w czasie 20 min. po jego zakoñczeniu blokowane jest wyœwietlanie rzeczywistej temp. czujnika C1 (komory) i wyœwietlana jest temperatura zapamiêtana w chwili rozpoczêcia odszraniania. VII. FUNKCJE SPECJLNE 1. MOD MONITORINGU - wyœwietlanie wyników ch³odzenia w ci¹gu 8 dni (temp. min. i max.). S³u y do monitoringu pracy urz¹dzenia ch³odniczego za okres 8 dni. Monitorowanie przedzia³u temperatur ch³odzenia w czasie ostatnich 8 dni daje mo liwoœci przeœledzenia pracy urz¹dzenia w tym okresie i pozwala w porê chroniæ produkty przed zepsuciem w sytuacjach awaryjnych. Szczególnie cenne s¹ informacje po nocy i po dniach zamkniêcia sklepu. Wyœwietlenie monitoringu nastêpuje po wciœniêciu przycisku MODE przez czas ok. 3s (wystêpuje krótki sygna³ dÿwiêkowy potwierdzaj¹cy za³¹czenie wyœwietlania). Na wyœwietlaczu pokazywane s¹ w kolejnoœci nastêpuj¹ce wyniki: WYŒWIETLNIE WYNIKÓW Przyk³ady a) czas pracy agregatu (w godzinach) w ci¹gu ostatnich 24h( doby) (wynik z mrugaj¹c¹ kropk¹)... 12h b) temp. C1 (komory produktów) min. i max. (z kropk¹) jaka panowa³a w ci¹gu ostatnich 8 dni kolejno przedzia³ temperatur w dniu odczytu... min 1 C max +3 C przedzia³ temperatur w dniu poprzednim przedzia³ temperatury 2 dni wczeœniej itd przedzia³ temperatur 7 dni wczeœniej Wyœwietlenie monitoringu mo na za³¹czaæ dowolnie czêsto, najlepiej podczas postoju agregatu. Wy³¹czenie wyœwietlania monitoringu - automatyczne po wyœwietleniu wyników lub rêcznie po ponownym wciœniêciu przycisku przez czas 3s (wystêpuje krótki sygna³ potwierdzaj¹cy wy³¹czenie). 2. KSOWNIE WYNIKÓW MODU MONITORINGU Wyniki monitoringu kasowane s¹ dwoma sposobami: - po wy³¹czeniu napiêcia sieci zasilaj¹cej (krótkotrwa³e wy³¹czenie nie kasuje wyników), kasowane s¹ wyniki "a" i "b" - po wciœniêciu przycisku MODE przez czas ok. 10s (wystêpuje dwutonowy sygna³ i wyœwietlenie znaku potwierdzaj¹cego skasowanie wyniku "a" monitoringu) wyniki "b" nie s¹ kasowane. "- -" Po skasowaniu rozpoczyna siê od nowa rejestracja wyników. 5

6 3. MOD SERWISOWY - SPECJLNY DL SERWISNTÓW Mod serwisowy dostarcza w czasie przeprowadzania serwisu najistotniejszych informacji o pracy urz¹dzenia ch³odniczego i warunkach zasilania z sieci. Za³¹czenie modu serwisowego nastêpuje przez wciœniêcie przycisku MODE na czas ok. 5s (wystêpuje d³ugi sygna³ potwierdzaj¹cy za³¹czenie MODU) po zwolnieniu przycisku wyœwietlana jest seria 3.6 lub 3.9 Reguluj¹c pokrêt³em wybiera siê pozycje nr.1. lub.2. lub.3. lub.4. lub.5. WRUNKI GWRNCJI WYŒWIETLNIE WYNIKÓW Przyk³ady: poz.:.1. - odchy³ka napiêcia L1~ 1~ V~ 190V~ 200V~ 210V~ V~ 245V~ 255V~ poz.:.2. - temp. czujnika C1 komory... 3 czyli C1 = +3 C poz.:.3. - temp. czujnika C2 parownika czyli C2 = -8 C poz.:.4. - histereza temperatury C czyli t = 2,0 C poz.:.5. - przekaÿnik odszraniania... wy³¹czony "- -" lub za³¹czony "ro" UWG: W modzie serwisowym termostat jest wy³¹czony. Przyciskiem MODE mo na za³¹czaæ lub wy³¹czaæ agregat (przy nastawach ) lub grza³kê (przy nastawie.5.). Zapewniæ postój - minimum 1,5 min. PrzekaŸnik odszraniania za³¹cza siê przyciskiem MODE. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa po 45s jest on automatycznie wy³¹czany. W razie potrzeby mo na go w³¹czyæ ponownie. Co pewien czas w³¹czany jest krótki sygna³ dÿwiêkowy, informuj¹cy o trwaniu MODU serwisowego. Wy³¹czenie modu serwisowego nastêpuje automatycznie po 20 min. lub rêcznie po ponownym wciœniêciu przycisku przez czas 5s (wystêpuje d³ugi sygna³ dÿwiêkowy potwierdzaj¹cy wy³¹czenie MODU). 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesiêcy od daty sprzeda y, lecz nie d³u ej ni 18 miesiêcy od daty produkcji.. 2. Wady lub uszkodzenia STEROWNIK ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête bezp³atnie po dostarczeniu do zak³adu ELROT. 3. Nabywcy przys³uguje prawo wymiany STEROWNIK lub CZUJNIK na nowy je eli po wykonaniu w okresie gwarancji trzech napraw nadal wystêpuj¹ w nim wady. 4. Gwarancj¹ nie sa objête: - uszkodzenia powsta³e w wyniku zdarzeñ losowych (wy³adowania burzowe, zalanie, spalenie itp.) - uszkodzenia spowodowane niew³aœciwym monta em i pod³¹czeniem, - uszkodzenia spowodowane niew³aœciw¹ eksploatacj¹ i przeznaczeniem, - uszkodzenia mechaniczne (zgniecenie, oberwanie, przeciêcie itp.), - uszkodzenia chemiczne (zalanie, stopienie, spalenie, zawilgocenie itp.). - zespawanie, upalenie styków przekaÿników, stopienie œcie ek drukowanych itp. 5. Samowolne dokonywanie zmian lub napraw w sterowniku powoduje utratê gwarancji. 6. Producent STEROWNIKÓW nie odpowiada za skutki wynik³e z niew³aœciwego dzia³ania STEROWNIK w wyniku jego uszkodzenia, wadliwego pod³¹czenia lub przy³¹czenia do wadliwej sieci zasilaj¹cej 1~ lub 3~. 7. Pozosta³e warunki gwarancji wg ogólnych zasad. Nr. Fabryczny... Pieczêæ firmowa: Data sprzeda y... ELR T 2008 r. Zak³ad Elektronicznej paratury Sterowniczej Szczecin, ul. Poroniñska 10a, tel./fax: tel. kom , dr in. Miros³aw Czajkowski 6

STEROWNIK. typu SACH-12M IP 44

STEROWNIK. typu SACH-12M IP 44 STEROWI SCH DZRI DO MLE I. CHRTERYSTY I PRZEZCZEIE Sterownik SCH-12M przeznaczony jest do kompleksowego sterowania prac¹ sch³adzarki mleka. Sterownik SCH-12M zapewnia: - sterowanie mikroprocesorowe, -

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU ET ETS OPIS PRODUKTU ELEKTRYCZNE Wisz¹cy kocio³ elektryczny tylko do celów ogrzewania Dostêpne 3 modele o mocy 9, lub 4 kw Wyposa ony w przekaÿniki mocy Pompa cyrkulacyjna c.o. litrowe naczynie wzbiorcze

Bardziej szczegółowo

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000 Instrukcja obs³ugi R315.05 wersje u10 do u19 REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI Typ czujnika: 1 x Pt1000 Wyjœcia: 3 x przekaÿnik Zakres pomiarowy: 0..+120 C Rozdzielczoœæ: do 100 C:0,1,

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1 UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka układu SZR zbudowanego z użyciem modułu automatyki...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU ELMAST BIAŁYSTOK F40-3001 F63-3001 F90-3001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H O G Ó L N E G O Z A S T O S O W A N I A PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ GARCZAREK

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE WENTYLATORÓW

AUTOMATYKA I STEROWANIE WENTYLATORÓW I STEROWANIE WENTYLATORÓW 187 1. SKRZYNKA ZASILAJ CO-STERUJ CA Przeznaczona jest do zasilania i sterowania prac¹ wentylatorów jednobiegowych, dwubiegowych oraz przeciwwybuchowych. Wyposa ona jest w: -

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-5003 S F 40-5003 S F16-5003 S F63-5003 S F90-5003 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Y C H ( Z A I N S T A L O W A N Y C H W P R Z E P O M

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

FULL-APP. PANEL STEROWANIA do systemów dwu-pompowych o mocy od 0,37 do 15 kw

FULL-APP. PANEL STEROWANIA do systemów dwu-pompowych o mocy od 0,37 do 15 kw 2 elektroniczna, zaawansowana tablica sterująco-zabezpieczająca do obsługi dwóch pomp, również umieszczonych w oddzielnych zbiornikach. Kilkadziesiąt funkcji, gotowe programy działania, auto-programowanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012 MR - elektronika Instrukcja obsługi Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810 MR-elektronika Warszawa 2012 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, tel. 22

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1 Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę 1 Przepompownia ścieków sanitarnych PURAPOMP P1 - Rajkowy Wydajność: 0,99 m3/h m i wysokości 3,54 m (wraz z płytą przykrycia) Konieczność

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Stolarz uruchomił pilarkę

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. Płyta czołowa walizki W-30 przedstawiona jest na rys.1. Walizka W-30 zbudowana jest z:

ZASTOSOWANIE. Płyta czołowa walizki W-30 przedstawiona jest na rys.1. Walizka W-30 zbudowana jest z: 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisów zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3 Strona - Strona -3 Strona -3 PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD próg roboczy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD progi robocze. tawiany próg wyłączania

Bardziej szczegółowo

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe ECI - Styczniki elektroniczne zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających bardzo częstych i szybkich załączeń elementów grzejnych zarówno oporowych jak i indukcyjnych. Styczniki te posiadają SCR power

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REJESTRATOR TEMPERATURY DR-400

INSTRUKCJA OBS UGI REJESTRATOR TEMPERATURY DR-400 INSTRUKCJA OBS UGI REJESTRATOR TEMPERATURY DR-400 1. CHARAKTERYSTYKA. Rejestrator DR-400 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury z jednego b¹dÿ dwóch czujników temperatury oraz zdarzeñ z

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A Styczniki K3-10-K3-22 K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx Prąd znamionowy I e : K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V AC3 240V AC3 380-400V AC4 240V AC4 380-400V 1 10A 1 10A 1 1 1 1 22A 22A AC15 220-240V

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Seria CTI 25M, CTI 45MB, CTI 100

Seria CTI 25M, CTI 45MB, CTI 100 Seria CTI 25M, CTI 45MB, CTI 100 Wyłączniki silnikowe z napędem obrotowym zabezpieczają szeroki zakres obwodów elektrycznych od 0,1 do 90A. Wyzwalacz - zarówno termiczny, jak i zwarciowy - wzbogacony o

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

Styczniki CI 110 do CI 420 EI Styczniki CI 110 do CI 420 EI Typoszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 55 do 220 kw. Dla modeli oznaczonych symbolem EI możliwe jest również sterowanie bezpośrednio ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki zmierzchowe Ex9LA i Ex9LD

Wyłączniki zmierzchowe Ex9LA i Ex9LD Wyłączniki zmierzchowe Ex9A i Ex9D Wyłączniki zmierzchowe apięcie znamionowe 230 V AC Wersja analogowa i cyfrowa 1 lub 2 styki sterujące Wersje z oraz bez zintegrowanego sterownika czasowego Wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-301

PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-301 inteligentna elektronika przemysłowa PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1011 S F16-1011 S F6-1111 S F16-1111 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny Seria - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny SERIA Funkcje Przekaênik serwisowy- Auto/wyłàcz/załàcz 10 A Przekaênik jest przeznaczony do przejmowania kontroli nad układami pomp, wentylacji lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka STRONA 4-4 STRONA 4-2 STRONA 4-6 STRONA 4-9

Charakterystyka STRONA 4-4 STRONA 4-2 STRONA 4-6 STRONA 4-9 DO MINISTYCZNIKÓW SERII BG Typ RF9: z wykrywaniem błędu fazy i kasowaniem ręcznym. Typ RFA9: z wykrywaniem błędu fazy i kasowaniem automatycznym. Typ RF9N: bez wykrywania błędu fazy i kasowaniem ręcznym.

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW UKŁADY GWIAZDA - TRÓJKĄT I REWERSYJNE Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW Gotowe układy rozruchowe gwiazda - trójkąt do bezpośredniego montażu Znamionowy prąd AC3 / 400V: od 16A do 300A

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Dokumentacja techniczno-ruchowa Dobry Czas Sp. z o.o. DTR-0021A Spis treści 1. Przeznaczenie i kodowanie oznaczenia.... 2 2. Opis techniczny....

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

МCK MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

МCK MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI inteligentna elektronika przemysłowa МCK-102-14 MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Grzejnik elektryczny, w

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo