Inteligentny Domek Wstêp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny Domek Wstêp"

Transkrypt

1 Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego inwestora, który chcia³by w swoim domu wykorzystaæ tylko czêœæ ich mo liwoœci, jak sterowanie oœwietleniem, roletami, czy bram¹ gara ow¹. Zastosowanie prostych modu³ów elektronicznych, takich jak przekaÿnik bistabilny i przekaÿnik czasowy pozwala na realizacjê potrzebnych funkcji wzglêdnie tanio. PrzekaŸnik bistabilny Do tego typu instalacji potrzebna jest rozbudowana wersja przekaÿnika bistabilnego, który oprócz wejœcia zmieniaj¹cego stan () posiada dwa dodatkowe zaciski wejœciowe: wejœcie (set) za³¹czaj¹ce i wejœcie (reset) wy³¹czaj¹ce przekaÿnik. aciœniêcie przycisku pod³¹czonego do wejœcia powoduje za³¹czenie przekaÿnika jeœli by³ wy³¹czony, a nie wywo³uje adnej reakcji gdy by³ za³¹czony. Podobnie tylko odwrotnie dzia³a wejœcie. Wyjœcie M sygnalizuj¹ce aktualny stan przekaÿnika pozwala nie tylko na wizualizacjê po³o enia zestyku, lecz mo e byæ wykorzystane do sterowania innymi elementami automatyki. Wykorzystanie wejœæ ipozwala na rozdzielenie przycisków za³¹czaj¹cych i wy³¹czaj¹cych. Pod³¹czenie wejœcia wszystkich przekaÿników do jednego przycisku umieszczonego w przedpokoju umo liwia wy³¹czenie œwiat³a w ca³ym domu. Pod³¹czenie wejœæ wybranych przekaÿników do jednego przycisku pozwala na wy³¹czenie oœwietlenia na parterze lub na piêtrze. Zastosowanie separacji diodami pozwala na ³¹czenie wejœæ przekaÿników z przyciskami w dowolnych kombinacjach, a tym samym realizacjê tak zwanych scen oœwietleniowych. Przy zastosowaniu programatorów czasowych mo na za³¹czaæ œwiat³o w poszczególnych pomieszczeniach, symuluj¹c obecnoœæ domowników. Mo na pod³¹czyæ ca³y system oœwietlenia do instalacji alarmowej tak, aby podczas alarmu pulsowa³y œwiat³a w ca³ym domu. Mo na sterowaæ ca³¹ instalacj¹ przy pomocy komputera, a tak e za³¹czaæ i wy³¹czaæ odbiorniki elektryczne - nie tylko oœwietleniowe - za pomoc¹ przystawki telefonicznej. PrzekaŸnik bistabilno-czasowy W niektórych pomieszczeniach, takich jak klatki schodowe, czy korytarze stosuje siê przekaÿniki czasowe, które za³¹cza siê przyciskiem a wy³¹czenie nastêpuje automatycznie po zadanym czasie. PrzekaŸniki takie znane s¹ pod nazw¹ "automat schodowy" Po³¹czenie w jednym module przekaÿnika bistabilnego z dodatkowymi wejœciami izprogramowanym przekaÿnikiem czasowym pozwala na wykorzystanie wszystkich mo liwoœci przekaÿnika bistabilnego, oraz umo liwia realizacjê dodatkowych funkcji rzadko spotykanych w popularnych automatach schodowych. Wykorzystuj¹c wejœcie mo na za³¹czyæ i wy³¹zyæ oœwietlenie w dowolnym momencie przed up³ywem nastawionego czasu. Mo na tak e za³¹czyæ oœwietlenie blokuj¹c jednoczeœnie funkcjê odmierzania czasu. Œwiat³o bêdzie za³¹czone, a do chwili wy³¹czenia go przyciskim lub pozwalaj¹c spokojnie posprz¹taæ klatkê schodow¹ lub korytarz. Wykorzystuj¹c wejœcia,, i M mo na zrealizowaæ wszystkie opisane powy ej mo liwoœci przekaÿnika bistabilnego. terowanie lampami dwuobwodowymi W tradycyjnej instalacji stosuje siê ³¹cznik œwiecznikowy. W instalacji z przekaÿnikami mo na u yæ odzielnych przekaÿników do sterowania ka dym z obwodów, ale przy montowaniu modu³ów w puszkach potrzebne by³yby dwie puszki dla jednej lampy. Zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem jest u ycie przekaÿnika bistabilnego dwuobwodowego z oddzielnymi - dla ka dego obwodu lampy - wejœciami iiwspólnym wejœciem. Przy pomocy wejœæ imo na sterowaæ grupowo obwodami lampy, a zatem mo e ona braæ udzia³ w realizacji scen oœwietleniowych. Do sterowania indywidualnego mo na u yæ pojedynczego przycisku pod³¹czonego do wejœcia. Krótkie naciœniêcie tego przycisku powoduje za³¹czenie b¹dÿ wy³¹czenie obwodu lampy, który by³ ostatnio u ywany. D³u sze naciœniêcie i przytrzymanie przycisku powoduje cykliczne prze³¹czanie obwodów lampy. tan w jakim lampa znajduje siê w chwili zwolnienia przycisku zostaje zapamiêtany jako nowy "ostanio u ywany". olety i markizy Jako napêdy rolet i markiz stosuje siê zwykle dwufazowe silniki pr¹du przemiennego z kondensatorowym przesuwnikiem fazy do zmiany kierunku. ilnik taki jest przy³¹czny trzema przewodami: jeden wspólny i po jednym dla otwierania i zamykania. Wy³¹cznik krañcowe s¹ z regu³y wbudowane w napêd i nie ma do nich dostêpu. Dlatego przekaÿniki stosowane do sterowania roletami za³aczaj¹ siê na okreœlony czas d³u szy ni czas zamykania i otwierania rolety, a zatrzymanie napêdu realizowane jest wewn¹tz silnika przez od³¹czenia zasilania wy³¹cznikiem krañcowym. Tak jak w przypadku sterowania lampami dwuobwodowymi mo na sterowaæ roletami i markizami za pomoc¹ dwóch przekaÿników bistabilnych, jednak lepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie przekaÿnika zaprojektowanego specjalnie w tym celu. Pozwala on zrealizowaæ w prosty sposób sterowanie indywidualne i grupowe, a przy sterowaniu indywidualnym powala na wybór metody sterowania. Mo na zastosowaæ oddzielne przyciski do otwierania i zamykania przy czym przycisk otwieraj¹cy zatrzymuje zamykanie i odwrotnie przycisk zamykaj¹cy zatrzymuje otwieranie. Mo na te sterowaæ rolet¹ przy pomocy jednego przycisku w cyklu otwórzzatrzymaj-zamknij-zatrzymaj. W tym przypadku dwuprzyciskowy ³¹cznik roletowy steruje dwoma roletami. Pamiêæ stanu Wszystkie wy ej opisane przekaÿniki s¹ wyposa one w pamiêæ stanu, co oznacza e w przypadku zaniku zasilania zapamiêtuj¹ stan w jakim by³y i powracaj¹ do niego po powrocie zasilania. Je eli zachodzi porzeba rezygnacji z tej funkcji, na przyk³ad gdy wychodzimy z domu podczas przerwy w zasilaniu i chcemy by po powrocie zasilania oœwietlenie nie zosta³o za³¹czone, mo na wymusiæ wy³¹czenie wszystkich odbiorników przez podanie impulsu na wejœcia wszystkich przekaÿników za pomoc¹ odpowiednio skonfigurowanego przekaÿnika czasowego. 8.1.A

2 Instalacja Proponowane rozwi¹zanie jest oparte na sterowaniu przewodowym, co oznacza, e nie nadaje siê do zastosowania wprost w istniej¹cej instalacji tradycyjnej. Wejœcia steruj¹ce przekaÿników ³¹czy siê z przyciskami wielo y³owym kablem nieekranowanym o minimalnym przekroju. W zale noœci od potrzeb i mo liwoœci, przekaÿniki wykonawcze mo na umieszczaæ w podtynkowych puszkach instalacyjnych o œrednicy 80mm w bezpoœrednim s¹siedztwie obwodów sterowanych, lub centralnie w szafce rozdzielczej na szynie symetrycznej DI46277/3. W pierwszym przypadku przewód sygna³owy prowadzi siê od puszki do puszki obok przewodów zasilaj¹cych. Przewodem tym mo e byæ na przyk³ad YTDY 10x0,5. Iloœæ y³ dobiera siê w zale noœci od iloœci przekaÿników pod³¹czonych do danej nitki magistrali. Chc¹c zachowaæ pe³n¹ mo liwoœæ rozbudowy systemu w przysz³oœci nale y po³o yæ przewód magistralny o iloœci y³ równej sumie wszystkich wejœæ i wyjœæ sygna³owych wszystkich przekaÿników do³¹czonych do nitki magistrali plus 2 y³y na zasilanie i 2-4 y³ rezerwowych. W przypadku umieszczenia przekaÿników w centralnej szafce rozdzielczej wejœcia i wyjœcia sygna³owe ³¹czy siê tzw. krosówk¹ telefoniczn¹, natomiast gdy mamy wiêcej wiêcej rozdzielnic dobrze jest po³o yæ miêdzy nimi YTDY 10 a nawet 20X0,5. Jako przyciski mo na wykorzystaæ ³¹czniki dzwonkowe (pojedyncze) i roletowe (podwójne) dostêpne w ka dej serii typowego osprzêtu. Zasilanie (np. YDYt 3x1,5) PrzekaŸnik bistabilny w puszce podtynkowej terowanie (np. YTDY 10x0,5) Zasilanie (np. YDYt 3x1,5) terowanie (np. YTDY 10x0,5) Wspó³praca z czujnikiem PI i przekaÿnikiem zmierzchowym. PrzekaŸniki WP12-08 i WP12-08T s¹ przystosowane do wspó³pracy z typowymi czujnikami PI stosowanymi w instalacjach alrmowych. Czujniki te s¹ przystosowane do zasilania pr¹dem sta³ym o napiêciu 12V, dlatego przekaÿniki te wyposa one s¹ w wyjœcie napiêcia stabilizowanego 12V. Wejœcie czujnika PI jest dostosowane do czujników PI zarówno z wyjœciem O (normalnie otwarte) jak i C (normalnie zwarte). Je eli chcemy ograniczyæ funkcjonowanie automatycznego za³¹czania œwiat³a czujnikiem PI do okresów kiedy jest to rzeczwiœcie potrzebne mo na zablokowaæ dzia³anie czujnika ruchu wykorzystyj¹c wejœcie WZ przekaÿnika. Do tego wejœcia mo na pod³¹czyæ dowolne urz¹dzenie (od zwyk³ego ³¹cznika a po komputer czy przystawkê telefoniczn¹) jednak najbardziej naturalnym rozwi¹zaniem jest u ycie przekaÿnika zmierzchowego reaguj¹cego na natê enie œwiat³a naturalnego. Mo na zastosowaæ dowolny przekaÿnik zmierzchowy pod warunkiem, e jego styk wykonawczy jest separowany od zasilania PI PI (chyba, e przekaÿnik zmierzchowy zasilany jest + 12V + 12V C C napiêciem 24VDC i jego styk jest do³¹czony do P O P O WP C WP C T T 24V DC 24V DC ). PrzekaŸnik zmierzchowy powinien mieæ +12Vout +12Vout styk zwarty gdy jest ciemno i rozwarty gdy jest PIin WZ PIin WZ WZ WZ jasno. W przypadku gdy nie korzystamy z wejœcia WZ nale y je do³¹czyæ do (tylko wtedy aktywne bêdzie wejœcie PIin) 8.1.B

3 Przyk³ady Grupy i podgrupy Do wejœæ przekaÿników mo na do³¹czaæ dowoln¹ liczbê przycisków (lub innych modu³ów setruj¹cych). Mo na w ten sposób realizowaæ sterowanie grupami odbiorników. W przeciwieñswie do innych systemów iloœæ grup i podgrup w ramach danej grupy jest nieograniczona. Poni szy rysunek na przyk³adzie jednego wejœcia () ilustruje zasadê separacji diodowej w celu realizacji sterowania grupami i podgrupami. Przyciski P1, P3, P5 i P7 steruj¹ indywidualnie obwodami A,B,CiD.Przycisk P2 steruje grup¹ A+B, P4 - A+C, P4 - A+B+D. Do separacji mo na stosowaæ dowolne diody o minimalnym napiêciu pracy 24V i pr¹dzie co najmniej 20mA, na przyk³ad najpopularniejsze P P P P WT WT WT WT 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC A B C D P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A A+B B A+C C A+B+D D ceny oœwietleniowe ysunek przedstawia przyk³ad instalacji oœwietleniowej pokoju z predefiniowanymi tzw. scenami oœwietlenia. Instalacja sk³ada siê z 2 kinkietów (1, 3) i jednej lampy sufitowej dwuobwodowej (2). ampa umieszczona jest nad sto³em i jej obwód pierwszy œwieci œwiat³em punktowym na stó³, a obwód drugi rozproszonym w sufit. Przyciski P1, P2 i P3 s³u ¹ do indywidualnego sterownia poszczególnymi Ÿród³ami œwiat³a. Przycisk P4 dubluje funkcje przycisku P2, pozwalaj¹c na sterowanie lamp¹ 2 z innego miejsca. Pozosta³e przyciski za³¹czaj¹ sceny oœwietleniowe: P5 - za³¹czone œwiat³o rozproszone lampy sufitowej i oba kinkiety P6 - za³¹czone tylko oœwietlenie punktowe nad sto³em P8 - pe³ne oœwietlenie - za³¹czone kinkiety i oba obwody w lampie sufitowej P7 - wy³¹cza wszystkie lampy P WB 24V DC 1 Kinkiet P1 P2 WB T 24V DC Centralne 1 - punktowe 2 - rozproszone P WB 24V DC 3 Kinkiet 230V 24V P1 P2 P3 P5 P7 P4 P6 P8 8.1.C

4 PrzekaŸnik bistabilno-czasowy WT za³¹cza i wy³¹cza jeden obwód elektryczny z wielu miejsc (jak w umo liwia wy³¹czenie obwodu po zadanym czasie (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy obwodów, tak e do realizacji tzw. scen oœwietlenia. (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu wejœcie zmieniaj¹ce stan zestyku na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast. M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. przewód fazowy 230VAC przewód neutralny P wyjœcie zestyku przekaÿnika Programowanie czasu Podanie impulsu pr¹dowego na wejœcia lub przez czas d³u szy ni 2 sekundy powoduje prze³¹czenie przekaÿnika w specjalne tryby pracy. 2s podanie impulsu trwaj¹cego 2 sekundy powoduje pominiêcie odmierzania czasu, czyli przekaÿnik nie odpadnie po nastawionym czasie i obwód bêdzie zasilany do momentu wy³¹czenia go wejœciem lub ; funkcja ta ma zastosowanie gdy na przyk³ad przekaÿnik steruje oœwietleniem klatki schodowej i œwiat³o gaœnie po okreœlonym czasie, mimo i nikt go nie wy³¹czy³, a w pewnych sytuacjach (np. sprz¹tanie) istnieje potrzeba za³¹czenia œwiat³a na sta³e. 10s podanie impulsu trwaj¹cego 10 sekund wy³¹cza w sposób trwa³y odmierzanie czasu, czyli przekaÿnik nie wy³¹cza zasilania obwodu po czasie i dzia³a jak zwyk³y przekaÿnik bistabilny. 15s podanie impulsu trwaj¹cego 15 sekund rozpoczyna procedurê programowania czasu wy³¹czenia: obwód zostaje za³¹czony i jednoczeœnie rozpoczyna siê odmierzanie czasu; ponowne podanie impulsu na to samo wejœcie ( lub ) powoduje wy³¹czenie zasilania i zapamiêtanie czasu przez jaki by³o za³¹czone. apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...0,6 W odzaj pracy praca ci¹g³a...(c) Poziom zak³óceñ normalny...() Zestyk wyjœciowy...1z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ T 63x63x23mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...w puszce instalacyjnej 80mm 2,2k ED M P Do kolejnych puszek 8.1.1

5 PrzekaŸnik bistabilno-czasowy z wejœciami PI I WZ WP T za³¹cza i wy³¹cza jeden obwód elektryczny z wielu miejsc (jak w umo liwia wy³¹czenie obwodu po zadanym czasie wspó³pracuje z czujnikiem ruchu PI i wy³¹cznikiem zmierzchowym (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy obwodów, tak e do realizacji tzw. scen oœwietlenia. (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu wejœcie zmieniaj¹ce stan zestyku na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast. M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. PI wejœcie czujnika ruchu PI. Za³¹cza zestyk przekaÿnika wykonawczego. eaguje na narastaj¹ce i opadaj¹ce zbocze impulsu pr¹dowego, co umo liwia stosowanie czujników ruchu z normalnie zwartym, lub normalnie otwartym zestykiem przekaÿnika. WZ wejscie blokuj¹ce czujnik PI, podanie napiêcia na przyk³ad ze styku przekaÿnika zmierzchowego uaktywnia wejœcie czujnika PI; gdy wejœcie to jest nie pod³¹czone, lub do³¹czone do masy (0V) czujnik PI jest nieaktywny. +12V wyjœcie zasilania dla zewnêtrznego czujnika ruchu PI przewód fazowy 230VAC Programowanie czasu Podanie impulsu pr¹dowego na wejœcia lub przez czas d³u szy ni 2 sekundy powoduje prze³¹czenie przekaÿnika w specjalne tryby pracy. 2s podanie impulsu trwaj¹cego 2 sekundy powoduje pominiêcie odmierzania czasu, czyli przekaÿnik nie odpadnie po nastawionym czasie i obwód bêdzie zasilany do momentu wy³¹czenia go wejœciem lub ; funkcja ta ma zastosowanie gdy na przyk³ad przekaÿnik steruje oœwietleniem klatki schodowej i œwiat³o gaœnie po okreœlonym czasie, mimo i nikt go nie wy³¹czy³, a w pewnych sytuacjach (np. sprz¹tanie) istnieje potrzeba za³¹czenia œwiat³a na sta³e. 10s podanie impulsu trwaj¹cego 10 sekund wy³¹cza w sposób trwa³y odmierzanie czasu, czyli przekaÿnik nie wy³¹cza zasilania obwodu po czasie i dzia³a jak zwyk³y przekaÿnik bistabilny. 15s podanie impulsu trwaj¹cego 15 sekund rozpoczyna procedurê programowania czasu wy³¹czenia: obwód zostaje za³¹czony i jednoczeœnie rozpoczyna siê odmierzanie czasu; ponowne podanie impulsu na to samo wejœcie ( lub ) powoduje wy³¹czenie zasilania i zapamiêtanie czasu przez jaki by³o za³¹czone. apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...0,6 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...1z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ T 63x63x23mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...w puszce instalacyjnej 80mm 2,2k ED M PI in WZ 12V out P Do kolejnych puszek 8.1.2

6 PrzekaŸnik bistabilny dwuobwodowy W T za³¹cza i wy³¹cza dwa obwody elektryczne z wielu miejsc (jak w 1 (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce obwód pierwszy po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy obwodów, tak e do realizacji tzw. scen oœwietlenia. 1 (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu 2, 2 analogicznie dla drugiego obwodu wejœcie zmieniaj¹ce stan aktualnie aktywnego obwodu na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast impuls d³u szy ni 2 sekundy powoduje cykliczne za³¹czanie obwodów; obwód lub obwody za³¹czone w momencie zaniku impulsu zostaj¹ zapamiêtane jako aktualnie aktywne. 1M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. 2M analogicznie dla drugiego obwodu przewód fazowy 230VAC przewód neutralny apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...1 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...2 x 1Z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ T 63x63x23mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...w puszce instalacyjnej 80mm 2,2k 2,2k ED ED 1M M P1 P2 Do kolejnych puszek 8.1.3

7 PrzekaŸnik bistabilny do sterowania roletami W T steruje rolet¹ lub markiz¹ napêdzan¹ dwufazowym silnikiem pr¹du przemiennego pozwala na realizacjê sterowania indywidualnego i grupowego w przypadku sterowania indywidualnego umo liwia wykorzystanie osprzêtu dwuprzyciskowego (jeden przycisk otwiera, drugi zamyka) b¹dÿ jednoprzyciskowego (w cyklu otwórz-zatrzymaj-zamknijzatrzymaj). Mo na te u yæ ³¹cznika dwuprzyciskowego do sterowania dwoma roletami. (kontynuuje rozpoczêt¹ funkcjê) wyposa ony jest w programow¹ i mechaniczn¹ blokadê jednoczesnego za³¹czenia otwierania i zamykania. GO zwykle u ywane do sterowania grupowego - uruchamia otwieranie rolety. GZ zwykle u ywane do sterowania grupowego - uruchamia zamykanie rolety. IO zwykle u ywane do sterowania indywidualnego - uruchamia otwieranie rolety gdy jest zatrzymana lub zatrzymuje zamykanie. IZ zwykle u ywane do sterowania indywidualnego - uruchamia zamykanie rolety gdy jest zatrzymana lub zatrzymuje otwieranie. OZ zwykle u ywane do sterowania indywidualnego - umo liwia sterowanie rolet¹ przy pomocy jednego przycisku. Kolejne impulsy podane na to wejœcie powoduj¹ cyklicznie otwieranie, zatrzymanie, zamykanie, zatrzymanie. 1M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu otwierania: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. 2M analogicznie dla obwodu zamykania. przewód fazowy 230VAC przewód neutralny O wyjœcie zestyku przekaÿnika dla obwodu otwierania Z wyjœcie zestyku przekaÿnika dla obwodu zamykania Programowanie czasu Poniewa w napêdach rolet nie ma dostêpu do wy³¹czników krañcowych trzeba w sterowniku rolet ustawiæ czas dzia³ania nieco wiêkszy ni czas potrzebny na otwarcie lub zamkniêcie rolety. W celu zaprogramowania tego czasu nale y ca³kowicie zamkn¹æ roletê, a nastêpnie nacisn¹æ i trzymaæ wciœniêty przycisk otwieraj¹cy roletê (IO lub OZ) tak d³ugo, a wy³¹cznik krañcowy zatrzyma roletê w pozycji otwarta. Programowanie czasu jest mo liwe tylko przez 2 minuty od momentu za³¹czenia zasilania sterownika, po czym funkcja ta staje siê nieaktywna, po to, eby uniemo liwiæ przypadkow¹ zmianê tego czasu. apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...1 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...2 x 1Z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ T 63x63x23mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...w puszce instalacyjnej 80mm 2,2k 2,2k Zasilanie napêdu rolety ED ED 1M DC OZ IO IZ GO GZ 2M M O Z Do kolejnych puszek 8.1.4

8 PrzekaŸnik bistabilno-czasowy WT za³¹cza i wy³¹cza jeden obwód elektryczny z wielu miejsc (jak w umo liwia wy³¹czenie obwodu po zadanym czasie (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy obwodów, tak e do realizacji tzw. scen oœwietlenia. (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu wejœcie zmieniaj¹ce stan zestyku na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast instalacji przechodowej). M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. przewód fazowy 230VAC P wyjœcie zestyku przekaÿnika Pominiêcie odmierzania czasu w jednym cyklu. Impuls d³u szy ni 2 sekundy podany na wejœcie lub powoduje pominiêcie odmierzania czasu w jednym cyklu, czyli przekaÿnik nie odpadnie po nastawionym czasie i obwód bêdzie zasilany do momentu wy³¹czenia go wejœciem lub. Wykonanie tej funkcji sygnalizowane jest krótkotrwa³ym (ok. 1 sekundy) zgaszeniem œwiat³a i diody ED. Funkcja ta ma zastosowanie gdy na przyk³ad przekaÿnik steruje oœwietleniem klatki schodowej i œwiat³o gaœnie po okreœlonym czasie, mimo i nikt go nie wy³¹czy³, a w pewnych sytuacjach (np. sprz¹tanie) istnieje potrzeba za³¹czenia œwiat³a na sta³e. Programowanie czasu Do programowania czasu s³u y przycisk POG na obudowie przekaÿnika. ormalnie przycisk ten dzia³a jak wejœcie co pozwala na szybk¹ kontrolê poprawnoœci monta u. Programowanie nale y rozpocz¹æ przy zgaszonej diodzie ED. Wy³¹czenie funkcji odmierzania czasu. Wciœniêcie i przytrzymanie przycisk do momentu zgaœniêcia diody ED (ok. 10 sekund), a nastêpnie zwolnienie go, wy³¹cza w sposób trwa³y odmierzanie czasu, czyli przekaÿnik nie wy³¹cza zasilania obwodu po czasie i dzia³a jak zwyk³y przekaÿnik bistabilny. Programowanie czasu. Aby przejœæ do trybu programowania czasu nale y przytrzymaæ przycisk do czasu zgaœniêcia i ponownego zaœwiecenia diody ED (ok. 15 sekund). Zwolnienie przycisku rozpoczyna odliczanie czasu (dioda ED pulsuje). Kolejne naciœniêcie przycisku powoduje zgaszenie diody ED i zapamiêtanie odmierzonego czasu. W podobny sposób mo na wykonaæ procedurê programowania u ywaj¹c przycisku, z tym e mo na to zrobiæ tylko w ci¹gu pierwszych 4 minut od za³¹czenia zasilania. apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...0,6 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...1z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ 1,5 90x27x60mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...na szynie TH35, E ,2k ED M P 8.1.5

9 PrzekaŸnik bistabilno-czasowy z wejœciami PI I WZ WP za³¹cza i wy³¹cza jeden obwód elektryczny z wielu miejsc (jak w umo liwia wy³¹czenie obwodu po zadanym czasie wspó³pracuje z czujnikiem ruchu PI i wy³¹cznikiem zmierzchowym (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy obwodów, tak e do realizacji tzw. scen oœwietlenia. (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu wejœcie zmieniaj¹ce stan zestyku na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; impuls d³u szy ni 2 sekundy wymusza przejœcie w tryb funkcji specjalnych przekaÿnika; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast. M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. PI wejœcie czujnika ruchu PI. Za³¹cza zestyk przekaÿnika wykonawczego. eaguje na narastaj¹ce i opadaj¹ce zbocze impulsu pr¹dowego, co umo liwia stosowanie czujników ruchu z normalnie zwartym, lub normalnie otwartym zestykiem przekaÿnika. WZ wejscie blokuj¹ce czujnik PI, podanie napiêcia na przyk³ad ze styku przekaÿnika zmierzchowego uaktywnia wejœcie czujnika PI; gdy wejœcie to jest nie pod³¹czone, lub do³¹czone do masy (0V) czujnik PI jest nieaktywny. +12V wyjœcie zasilania dla zewnêtrznego czujnika ruchu PI przewód fazowy 230VAC P wyjœcie zestyku przekaÿnika Pominiêcie odmierzania czasu w jednym cyklu. Impuls d³u szy ni 2 sekundy podany na wejœcie lub powoduje pominiêcie odmierzania czasu w jednym cyklu, czyli przekaÿnik nie odpadnie po nastawionym czasie i obwód bêdzie zasilany do momentu wy³¹czenia go wejœciem lub. Wykonanie tej funkcji sygnalizowane jest krótkotrwa³ym (ok. 1 sekundy) zgaszeniem œwiat³a i diody ED. Funkcja ta ma zastosowanie gdy na przyk³ad przekaÿnik steruje oœwietleniem klatki schodowej i œwiat³o gaœnie po okreœlonym czasie, mimo i nikt go nie wy³¹czy³, a w pewnych sytuacjach (np. sprz¹tanie) istnieje potrzeba za³¹czenia œwiat³a na sta³e. Programowanie czasu Do programowania czasu s³u y przycisk POG na obudowie przekaÿnika. ormalnie przycisk ten dzia³a jak wejœcie co pozwala na szybk¹ kontrolê poprawnoœci monta u. Programowanie nale y rozpocz¹æ przy zgaszonej diodzie ED. Wy³¹czenie funkcji odmierzania czasu. Wciœniêcie i przytrzymanie przycisk do momentu zgaœniêcia diody ED (ok. 10 sekund), a nastêpnie zwolnienie go, wy³¹cza w sposób trwa³y odmierzanie czasu, czyli przekaÿnik nie wy³¹cza zasilania obwodu po czasie i dzia³a jak zwyk³y przekaÿnik bistabilny. Programowanie czasu. Aby przejœæ do trybu programowania czasu nale y przytrzymaæ przycisk do czasu zgaœniêcia i ponownego zaœwiecenia diody ED (ok. 15 sekund). Zwolnienie przycisku rozpoczyna odliczanie czasu (dioda ED pulsuje). Kolejne naciœniêcie przycisku powoduje zgaszenie diody ED i zapamiêtanie odmierzonego czasu. W podobny sposób mo na wykonaæ procedurê programowania u ywaj¹c przycisku, z tym e mo na to zrobiæ tylko w ci¹gu pierwszych 4 minut od za³¹czenia zasilania. apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...0,6 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...1z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ 1,5 90x27x60mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...na szynie TH35, E ,2k ED M PI in WZ 12V out P 8.1.6

10 PrzekaŸnik bistabilny dwuobwodowy W za³¹cza i wy³¹cza dwa obwody elektryczne z wielu miejsc (jak w 1 (ET) wejœcie za³¹czaj¹ce obwód pierwszy po podaniu impulsu pr¹dowego; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do centralnego za³¹czania grupy 1 (EET) wejœcie wy³¹czaj¹ce zestyk po podaniu impulsu 2, 2 analogicznie dla drugiego obwodu wejœcie zmieniaj¹ce stan aktualnie aktywnego obwodu na przeciwny po podaniu impulsu pr¹dowego krótszego ni 2 sekundy; wejœcie to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast impuls d³u szy ni 2 sekundy powoduje cykliczne za³¹czanie obwodów; obwód lub obwody za³¹czone w momencie zaniku impulsu zostaj¹ zapamiêtane jako aktualnie aktywne. 1M jako wyjœcie sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie za³¹czenia, w stanie spoczynku; mo e sterowaæ dodatkowymi zewnêtrznymi przekaÿnikami wykonawczymi. Jako wejœcie: podanie masy (0V) wymusza za³¹czenie zestyku. Wejœcie to jest nadrzêdne w stosunku do wejœæ, i jednak nie zmienia ich stanu - po zdjêciu masy zestyk powraca do stanu w jakim by³ poprzednio. UWAGA: podanie napiêcia na wejœcie M mo e spowodowaæ uszkodzenie przekaÿnika. 2M analogicznie dla drugiego obwodu 1 przewód fazowy 230VAC zasilaj¹cy obwód pierwszy 1P wyjœcie zestyku przekaÿnika dla obwodu pierwszego apiêcie zasilania...24v DC, +10%, -15% - spoczynkowy...0,2 W - maksymalny...1 W odzaj pracy...praca ci¹g³a (C) Poziom zak³óceñ...normalny () Zestyk wyjœciowy...2 x 1Z - zwierny Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zestyku...8a apiêcie znamionowe zestyku...250v AC topieñ ochrony...ip 20 Obudowa...typ 1,5 90x27x60mm Przy³¹cz...zaciski œrubowe posób zamocowania...na szynie TH35, E ,2k ED 2,2k ED 1M M P1 P2 a b 8.1.7

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H01H 43/00. (54) Urządzenie do zasilania instalacji oświetleniowej klatki schodowej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H01H 43/00. (54) Urządzenie do zasilania instalacji oświetleniowej klatki schodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174926 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305847 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1994 (5 1) IntCl6. H01H 47/00 H01H

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹. pl ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia ZNOR Bezpieczeñstwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawnoœci

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober Instrukcja obs³ugi SMC 81 Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych i_smc81_1103 PPH WObit mgr in. Witold Ober www.wobit.com.pl www.silniki.pl www.czujniki.pl SMC 81 1 SPIS TREŒCI 1 OPIS STEROWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania

Bardziej szczegółowo

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90 SERIA SERIA Uniwersalne napięcie zasilania, wielofunkcyjny, montaż panelowy lub w gniazdo Wersje 8 i 11-pinowe Zakresy czasowe od 0.05 s do 100 h 1 po czasie + 1 zestyk natychmiastowy (typ.12) Zacisk do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com. PL CENTRALA STERUJ CA DO SI OWNIKA ICARO INSTRUKCJA INSTALACJI BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.pl Dziêkujemy Pañstwu za wybór

Bardziej szczegółowo

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy SERA SERA Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 1 Z 16 A szerokość 17.5 mm Typ.01 --8 funkcji --Ostrzeganie przed końcem upływu czasu Typ.71 --3 funkcje Zakres czasowy od 30 s do 20 min Załączenie

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Seria 88 - Przekaêniki czasowe wielofunkcyjne 5-8 A

Seria 88 - Przekaêniki czasowe wielofunkcyjne 5-8 A Seria 88 - Przekaêniki czasowe wielofunkcyjne 5-8 A SERIA 88 Funkcje Uniwersalne napi cie zasilania i wielofunkcyjne Monta do gniazda lub na panel Do gniazd 8 i 11 pinowych serii 90 Zakresy czasowe od

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2.

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2. STEROWNIKI URZ DZEÑ CH ODNICZYCH typu SCH-12sz-s1 typu SCH-12sz-s3 B IP 00 I. CHRKTERYSTYK I PRZEZNCZENIE Sterowniki SCH-12sz przeznaczone s¹ do kompleksowego sterowania prac¹ sklepowych urz¹dzeñ ch³odniczych.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec Maty grzejne ELEKTRA SnowTec do ochrony przed œniegiem i lodem ZZastosowanie i zalety Maty grzejne ELEKTRA SnowTec stosuje siê w takich miejscach, gdzie zalegaj¹cy œnieg i lód ograniczaj¹ w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

rozdzielnica Przy³¹cza kablowe prowadzi siê zazwyczaj pod ziemi¹ linia napowietrzna z³¹cze bezpiecznik

rozdzielnica Przy³¹cza kablowe prowadzi siê zazwyczaj pod ziemi¹ linia napowietrzna z³¹cze bezpiecznik Dom pod napiêciem Instalacja elektryczna jest tylko pozornie ³atwa w wykonaniu. Gniazdka, ³¹czniki i oprawy oœwietleniowe powinny byæ tak rozmieszczone, eby by³o wygodnie z nich póÿniej korzystaæ, a sama

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000 Instrukcja obs³ugi R315.05 wersje u10 do u19 REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI Typ czujnika: 1 x Pt1000 Wyjœcia: 3 x przekaÿnik Zakres pomiarowy: 0..+120 C Rozdzielczoœæ: do 100 C:0,1,

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Seria - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A SERIA Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji Szeroki kàt widzenia 18.01

Bardziej szczegółowo

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 3 S³awomir Je ewski*, Micha³ Jaros* Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ 1. Wprowadzenie Obecnie w erze komputerów, które pozwalaj¹ na wizualizacje scen nie tylko

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ W sprzedaży od

NOWOŚĆ W sprzedaży od Bezprzewodowy system sterowania NOWOŚĆ W sprzedaży od 01.2011 EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego (radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych i częściowo

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi. MiCOM P211. Firmware 6.F. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi. MiCOM P211. Firmware 6.F. Instrukcja obsługi Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi MiCOM P211 Firmware 6.F Instrukcja obsługi Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn MiCOM P211 Instrukcja obs³ugi Uwaga: Wszystkie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC - do sterowania si³ownikami - tylko do pomieszczeñ suchych - dwa klawisze steruj¹ce - automatyczna blokada nieaktywnego

Bardziej szczegółowo

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent:

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent: UPS RES 1000 RCK KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 1000 RCK Instrukcja ver.2.0 Obs³ugi Producent: Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS tel. (033) 874-98-00

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterujàca TUESDAY

Aparatura sterujàca TUESDAY Aparatura sterujàca Roz àczniki izolacyjne marki Hager to modu owe aparaty przeznaczone do stosowania w instalacjach elektrycznych jako aparaty zapewniajàce bezpiecznà przerw izolacyjnà w obwodach. Dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 6A 80.0 80. Dost pny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej 80.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania 80. - jednofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku

SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI Sterownika silnika krokowego SSK-B02 4A, 40V, 1/2 kroku Akcesoria CNC 16-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA PRZYSTAWKI SYGNALIZACYJNEJ "PS-5"

INSTRUKCJA SERWISOWA PRZYSTAWKI SYGNALIZACYJNEJ PS-5 INSTRUKCJA SERWISOWA PRZYSTAWKI SYGNALIZACYJNEJ "PS-5" 11-8- 0201-239 SPIS TREŚCI: Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

Bardziej szczegółowo

18.01. 1 zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie

18.01. 1 zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji Szeroki kàt widzenia 18.01 18.11 obiektów Monta na Êcianie Monta na zewnàtrz obiektów Monta

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do

Bardziej szczegółowo

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10 A

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10 A Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10 A SERIA 18 Funkcje Czujnik ruchu na podczerwień - montaż na ścianie iewielkie wymiary Regulowana czułość załączenia Regulowany czas działania Obracana podstawa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE

Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE OŚWIETLENIE Mikro odbiorniki sterujące oświetleniem ON/OFF i ściemniaczami instalujemy w: puszkach instalacyjnych podtynkowych

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje eria - modu³owy przekaÿnik czasowy.0. Dostêpny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania. - jednofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania do wyboru szeœæ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61 KNX Podtynkowy interfejs przycisków 1. Informacje podstawowe KNX Podtynkowy interfejs przycisków posiada sześć (6) wejsc aktywowanych zwarciem do wspolnego zacisku COM i jedno (1) wyjscie - bezpotencjałowy

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA MONTA U 1. Przeznaczenie Zamki elektromagnetyczne O&C przeznaczone do zabezpieczania ka dego typu drzwi: otwierane do œrodka lub na zewn¹trz, pojedyncze, podwójne jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla systemu CMM

Instrukcja dla systemu CMM Instrukcja dla systemu CMM 4-20 ma System CMM 3 Spis treœci Ogólne zalecenia bezpieczeñstwa... 4 System CMM... 5 Modu³y monitorowania ³o ysk BMM / BDM...6 Instalacja modu³ów monitorowania ³o ysk... 8 Zasady

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Instrukcja u ytkownika Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu. Szanowni Pañstwo, Dziêkujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com.

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com. PrzekaŸniki przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria 2012-2013 1 Dzia³ Sprzeda y e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl PrzekaŸniki przemys³owe Typ

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A SERI Przekaźnik bistabilny 8 SERI Przekaźnik bistabilny do kontroli i sygnalizacji.14 Montowany na szynę DIN 35 mm (EN 60715).22 Montowany w gnieździe 11-pinowym typ 90.21 2 lub 4 zestyki przełączne Napięcie

Bardziej szczegółowo

PW DC 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ STA YCH 24/48/110/220V DC

PW DC 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ STA YCH 24/48/110/220V DC SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ STA YCH 24/48/110/220V DC PW DC 01 Siedziba spó³ki: ZIAD-Katowice Spó³ka z o.o. 40-056 Katowice, ul. Jordana 25 zarzad@ziad.katowice.pl; www.ziad.katowice.pl Zak³ad produkcyjny:

Bardziej szczegółowo

www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania exta free exta free www.zamelcet.com

www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania exta free exta free www.zamelcet.com Bezprzewodowy System Sterowania EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego (radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych i częściowo przemysłowych. System

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Cz.2. - Instalacje przekaźnikowe 1. Przekaźnikowe systemy instalacyjne Podstawy przekaźnikowych systemów instalacyjnych Idea zastosowania przekaźnika bądź stycznika Z

Bardziej szczegółowo

RELPOL wysokiej jakości przekaźniki Polskiej produkcji

RELPOL wysokiej jakości przekaźniki Polskiej produkcji 1 RELPOL wysokiej jakości przekaźniki Polskiej produkcji RELPOL wysokiej jakości przekaźniki Polskiej produkcji Firma Relpol jest znanym europejskim producentem wysokiej jakości przekaźników, działającym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Automatyczne załączanie rezerwy Automatyczny przełącznik faz PF 340s 3.6.1

Automatyczne załączanie rezerwy Automatyczny przełącznik faz PF 340s 3.6.1 Spis treści Automaty schodowe 1.A.3 Wyłączniki bistabine 1.A.4 Wyłączniki zmierzchowe 1.A.5 Wyłącznik zmierzchowy WZ 200n 1.1.1 Wyłącznik zmierzchowy WZ 200h 1.1.2 Wyłącznik zmierzchowy WZ 200s1 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG

Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG Typ AT-FM-10K, do kontroli dwóch urz¹dzeñ zewnêtrznych UWAGA... Urz¹dzenia ochronne Poprawnie zainstalowany modu³ bezpieczeñstwa kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Sterowanie stycznikami za pomocą przycisków.

str. 1 Temat: Sterowanie stycznikami za pomocą przycisków. Temat: Sterowanie stycznikami za pomocą przycisków. Na rys. 7.17 przedstawiono układ sterowania silnika o rozruchu bezpośrednim za pomocą stycznika. Naciśnięcie przycisku Z powoduje podanie napięcia na

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 INSTRUKCJA OBS UGI SAMOCZYNNY ZA CZNIK. v. 1.0.0

S Z R - 2 8 1 INSTRUKCJA OBS UGI SAMOCZYNNY ZA CZNIK. v. 1.0.0 GWARACJA GWARACJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYY ZA CZIK REZERWY S Z R - 2 8 1 g o o d i d e a s g o o d s o l u t i o n s ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA. Przed przyst¹pieniem do instalacji i u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ niniejsz¹ instrukcjê. Instrukcjê nale y przechowywaæ

Bardziej szczegółowo