REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, pokój, I piętro Rekrutację prowadzi: Fundacja Polska Europa Polonia, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, Warszawa

2 L.P. SPIS TREŚCI STR. Wstęp I Cele i tło projektu II Warunki uczestnictwa w projekcie III Działania informacyjno-promocyjne IV Proces rekrutacji uczestników projektu V Etapy realizacji projektu A Wsparcie psychologiczno-doradcze B Warsztaty aktywizująco-motywujące C Szkolenia zawodowe D Pośrednictwo pracy VI Postanowienia końcowe VII ZAŁĄCZNIKI

3 WSTĘP 1. Projekt jest realizowany przez Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. o dofinansowanie projektu Zostań na wsi Elektrykiem zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania POKL na terenie woj. mazowieckiego) w partnerstwie z Fundacją Polska Europa Polonia. 2. Regulamin zawiera opis Projektu, w tym: cele i tło projektu, zasady uczestnictwa w Projekcie, działania informacyjno-promocyjne, proces i warunki rekrutacji, etapy realizacji Projektu, zasady i warunki udzielanego wsparcia, 3. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta i Partnera Projektu. 4. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. 5. DEFINICJE (zgodne z wytycznymi POKL i wnioskiem): 5.1. Projekt oznacza projekt Zostań na wsi elektrykiem 5.2. Beneficjent Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie OEIT SEP Partner Fundacja Polska Europa Polonia w Warszawie FPEP Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny) oznacza to osobę fizyczną biorącą udział w projekcie realizowanym przez beneficjenta w ramach Podziałania 6.1.1, Działania 6.1, Priorytetu VI POKL, spełniającą warunki określonej grupy docelowej tego Podziałania zapisane w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL i w niniejszym Regulaminie Osoba bezrobotna - oznacza osobę, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 lit. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 5.6. Osoba pozostająca bez zatrudnienia oznacza to osobę w wieku lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 lit. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. Zm.) 5.7. Biuro Projektu przez Biuro projektu rozumie się siedzibę wykonawcy Projektu tj.: Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój

4 I. CELE I TŁO PROJEKTU 1. Projekt Zostań na wsi elektrykiem realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Celem Działania 6.1 jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie realizowane w ramach Działania kierowane jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. 2. Okres realizacji Projektu od r. do r. 3. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych elektryka z uprawnieniami SEP do 1 kv potwierdzonych egzaminem państwowym. Cele szczegółowe odnoszące się do uczestników projektu to: zmotywowanie, ukierunkowanie na rozwój oraz wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie elektryka z uprawnieniami SEP do 1 kv potwierdzonych egzaminem państwowym, wzrost mobilności na rynku pracy. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W projekcie mogą brać udział OSOBY: 1. nieaktywne zawodowo, w tym zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy w powiatach: lipskim, przysuskim, m. Radom, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, m. Ostrołęka. 2. zamieszkałe i zameldowane na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: lipski, przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, ciechanowski, przasnyski, makowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka. 3. w wieku lata. Osoby nie spełniające wszystkich w/w warunków kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie nazywa się Beneficjentami Ostatecznymi (BO). III. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 1. Działania informacyjne i promocyjne w ramach Projektu prowadzi Partner Fundacja Polska Europa Polonia w Warszawie. 2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone są wśród potencjalnych uczestników projektu oraz wśród społeczności lokalnej w powiatach: lipskim, przysuskim, m. Radom, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, m. Ostrołęka. 3. Działania informacyjne i promocyjne w ramach Projektu prowadzone są poprzez:

5 Biuro Projektu, stronę internetową OEIT SEP oraz FPEP w Aktualnościach oraz w zakładce Zostań na wsi elektrykiem, materiały promocyjne, w tym plakaty, którymi będą oznakowane pomieszczenia, w których odbywać się będzie realizacja Projektu tj.: pomieszczenie Biura Projektu, sale szkoleniowe, spotkania informacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, artykuły publikowane w lokalnych mediach. 4. W Biurze Projektu oraz na stronie internetowej dostępna będzie dokumentacja projektowa oraz informacje dotyczące zadań realizowanych w Projekcie. Zamieszczane na stronie internetowej informacje będą na bieżąco aktualizowane. IV. PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych prowadzi Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich wraz z Fundacją Polska Europa - Polonia, zgodnie z Regulaminem Projektu, Formularzem Rekrutacyjnym i kryteriami naboru. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników, w oparciu o: - Formularz Rekrutacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu Projektu, - Ocenę Predyspozycji Zawodowych i Poziomu Motywacji do zmiany swej sytuacji na rynku pracy dokonaną przez Doradcę Zawodowego podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalną BO. 3. Podczas spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi uczestnikami Projektu badana będzie kwalifikowalność BO, ich predyspozycje i stopień motywacji oraz potrzeby pod kątem udziału w Projekcie. Każdy potencjalny BO zostanie zapoznany z ogólnymi zasadami naboru, selekcji, uczestnictwa w projekcie, formach wsparcia. 4. Potencjalny uczestnik Projektu wypełnia Formularz Rekrutacyjny, kompletuje wymagane załączniki i składa (osobiście) komplet dokumentów w Biurze Projektu/Biurze Partnera Projektu lub wyznaczonym przez Beneficjenta miejscu, gdzie będzie prowadzone szkolenie. Dokumenty można składać w wyznaczonym terminie, który będzie opublikowany na stronie internetowej projektu i w materiałach informacyjnych. W przypadku przekroczenia 110% planowanych wskaźników rekrutacyjnych nabór będzie wstrzymany na 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej OEIT SEP dot. Wstrzymania naboru. Informacja w sprawie ewentualnego wydłużenia naboru uczestników do Projektu będzie podana na stronie internetowej Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich wraz z Fundacji Polska Europa - Polonia. 5. Osoby nie spełniające warunków podstawowych kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. 6. Formularze Rekrutacyjne niekompletne lub złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do projektu. 7. Osoby należące do kategorii osób wymienionych poniżej będą oceniane dodatkowo według następujących kryteriów: KRYTERIUM PUNKTY osoba po 50 roku życia 10

6 osoba do 25 roku życia 7 osoba zamieszkała na obszarach wiejskich 5 8. Weryfikacji kwalifikowalności BO dokonuje Beneficjent na podstawie dokumentów poświadczających przynależność do kategorii osób wskazanych w punkcie 7. Ww. dokumenty to: Kryterium osoba bezrobotna osoba do 25 roku życia i po 50 roku życia osoba zamieszkała na obszarach wiejskich zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na danym stanowisku Dokument potwierdzający spełnianie warunku określonego danym kryterium Dokument wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy dowód osobisty do wglądu na miejscu dowód osobisty do wglądu na miejscu wymagane po zakwalifikowaniu na szkolenie zawodowe 9. Na podstawie ww. kryteriów tworzona jest dla każdej grupy Wstępna Lista Rankingowa (12 osób na liście podstawowej + max. 5 osób na liście rezerwowej) lista osób zakwalifikowanych do Oceny Predyspozycji i Poziomu Motywacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą Zawodowym. 10. Wstępna Lista Rankingowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej OEIT SEP i FPEP w terminie do 3 dni od dnia wstrzymania naboru. Każdy potencjalny BO z w/w listy (podstawowej i rezerwowej) zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę z Doradcą Zawodowym i Komisją Rekrytacyjną. 11. Po dokonaniu przez Doradcę Zawodowego indywidualnych Ocen Predyspozycji i Poziomu Motywacji kandydatów do projektu i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną, Komisja Rekrutacyjna zatwierdza Listę osób zakwalifikowanych do Projektu. 12. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu tj. Beneficjentów Ostatecznych Projektu (12 osób) oraz lista rezerwowa (do 5 osób) dostępne będą w Biurze Projektu i zamieszczone na stronach internetowych OEIT SEP i FPEP. 13. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i odrębny dla każdej grupy szkoleniowej. V. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: I. wsparcie psychologiczno-doradcze, coaching II. warsztaty aktywizująco-motywujące, III. szkolenie zawodowe, IV. warsztaty poszukiwania pracy, 2. Każda z ww. form wsparcia objęta będzie monitoringiem w zakresie poprawności jej realizacji. Monitoring prowadzony będzie przez Specjalistę ds. monitoringu i rozliczeń w formie kontroli w miejscu realizacji poszczególnych etapów. 3. Wsparciem, o którym mowa w pkt. 1 objętych będzie 192 Beneficjentów Ostatecznych wyłonionych w wyniku rekrutacji.

7 4. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich zawrze z Beneficjentem Ostatecznym Umowę w sprawie uczestnictwa w projekcie. 5. Każda osoba kobieta/mężczyzna zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, z którą zawarta została ww. Umowa, zobowiązana jest do uczestnictwa kolejno w następujących po sobie formach wsparcia, o których mowa w punkcie Beneficjent Ostateczny przerywający uczestnictwo w projekcie na którymkolwiek z etapów jego realizacji z jakichkolwiek przyczyn (za wyjątkiem opisanych w punkcie 18), zobowiązany jest na podstawie Umowy, o której mowa w punkcie 4 do zwrotu środków, jakie zostały poniesione przez Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich w związku z jego uczestnictwem w projekcie. 7. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który będą przekazywane płatności. Każdy Beneficjent Ostateczny - po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, a przed pierwszymi płatnościami ze strony OEIT SEP - zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego. 8. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest świadczeniem nieodpłatnym, koszty organizacji ponosi OEIT SEP. 9. Przed podpisaniem ww. Umowy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest złożyć kserokopię dowodu osobistego, Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty określone w punkcie IV.8 Regulaminu projektu. 10. Dzień szkoleniowo-doradczy obejmuje 8 godzin lekcyjnych. 11. Na potrzeby zajęć Beneficjenci Ostateczni podzieleni zostaną na osobowych grup (przy czym dopuszcza się możliwość zmiany liczebności grup szkoleniowych). Skład grup zajęciowych wraz z harmonogramem realizacji zajęć podany będzie na stronie internetowej OEIT SEP oraz przesłany mailem i/lub pocztą tradycyjną. Informacja będzie również dostępna w Biurze Projektu. 12. Potwierdzeniem obecności na zajęciach szkoleniowo-doradczych jest własnoręczny podpis Beneficjenta Ostatecznego na Liście Obecności. 13. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia udzielonego w ramach projektu - zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów przejazdu. 14. Uczestnikom/Uczestniczkom warsztatów i szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie. 15. Uczestnicy/Uczestniczki projektu wyrażają zgodę na przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e -mail). 16. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu, OEIT SEP wzywa BO (za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 17) do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest po uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności - m. in. powodów rezygnacji, naruszenia Regulaminu Projektu, konsekwencji finansowych nałożonych na organizatora decyzją IP i innych. 17. Rezygnacja z udziału nie pociąga za sobą restrykcji finansowych jeżeli: Beneficjent Ostateczny zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie na trzy dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie, w związku z podjęciem zatrudnienia,

8 rezygnacja następuje w związku ze zdarzeniami niezależnymi od uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili składania dokumentów rejestracyjnych, wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych) uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. V.A WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE W ramach projektu uczestniczka otrzyma średnio 6 godzin doradztwa na które składać się będzie: 1. Coaching 3h(2x1,5h) osobisty trener pomoże Uczestnikowi/Uczestniczce projektu określić swój potencjał, mocne i słabe strony, zasoby indywidualne i środowiskowe, pomoże w budowaniu motywacji do samodzielnego działania. 2. Poradnictwo zawodowe 2h (2x1h) spotkania z doradcą zawodowym mają na celu analizę własnych potrzeb i preferencji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczestnika/Uczestniczki. 3. Poradnictwo psychologiczne 1h spotkania mają na celu podniesienie poziomu kompetencji osobistych i społecznych oraz redukcję negatywnych uczuć hamujących aktywność Uczestnika/Uczestniczki. V.B WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu weźmie udział w 48-godzinnych warsztatach aktywizacji zawodowej. Warsztaty aktywizacji zawodowej podzielone są na 3 części część pierwsza (1-3) odnosić się będzie do powrotu na rynek pracy, motywacji, podniesienia samooceny oraz kompetencji społecznych, część druga (3-6) będzie dotyczyć identyfikacji potrzeb, aktywnego poszukiwania pracy i technicznego przygotowania do rozmów rekrutacyjnych (studium przypadków). Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, case study, odgrywanie rół i symulacją rozmowy kwalifikacyjnej (gry, scenki), testy). V.C SZKOLENIA ZAWODOWE 1. Beneficjenci Ostateczni, po zakończeniu udziału w warsztatach oraz doradztwie indywidualnym, kierowani są do uczestnictwa w szkoleniu elektrycznym po którym można przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka do 1kV. 2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Organizatora projektu, potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności, 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego otrzymają Beneficjenci Ostateczni, którzy uczestniczyli przynajmniej w 80% zajęć objętych programem. Niższa frekwencja skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu oraz restrykcjami finansowymi opisanymi w punkcie V.16.

9 V.D WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki 2 sesje po 1,5h pośrednictwa pracy (PP). Spotkania mają na celu dobór ofert pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, skierowanie do konkretnych pracodawców, wsparcie UP podczas rekrutacji. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje Beneficjantów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Formularz Rekrutacyjny Załącznik Nr 2 Karta oceny formalnej i merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Umowa z Beneficjentem Ostatecznym Regulamin zwrotu kosztów przejazdu między miejscem zamieszkania a miejscem odbywania wsparcia psychologiczno-doradczego, warsztatów i szkoleń

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo