RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA ORAZ SPO WKP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA ORAZ SPO WKP WARSZAWA 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Zakres badania WaŜniejsze ustalenia Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Opinie pozostałych funduszy poŝyczkowych Działalność funduszy poŝyczkowych Zakres terytorialny programów poŝyczkowych Realizacja programów poŝyczkowych Parametry poŝyczek Rodzaje zabezpieczeń udzielonych poŝyczek Struktura branŝowa i cele programów Wymagania stawiane poŝyczkobiorcom PrzynaleŜność instytucjonalna i struktura zatrudnienia funduszy poŝyczkowych Plany na przyszłość w zakresie rozwoju działalności funduszy Inne obszary działalności instytucji świadczących usługi funduszy poŝyczkowych Fundusze a banki: konkurencja czy komplementarność ofert? Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Opinie pozostałych funduszy poręczeniowych Działalność funduszy poręczeniowych Zakres terytorialny działania funduszy poręczeniowych Rok rozpoczęcia działalności poręczeniowej Źródła finansowania funduszy poręczeniowych Wymagania stawiane poręczeniobiorcom Parametry udzielonych poręczeń Rodzaje zabezpieczeń udzielonych poręczeń Usługi świadczone przez instytucje prowadzące fundusze poręczeniowe PrzynaleŜność instytucjonalna i struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia Plany rozwojowe funduszy poręczeniowych Fundusze poręczeniowe a banki Ocena porównawcza poddziałania i dokonana przez beneficjentów...79 Aneks...82 I. Informacja o przebiegu badania II. Informacja o bazach danych klientów funduszy - struktura danych o przedsiębiorstwach korzystających z poŝyczek/poręczeń III. Informacja o metodologii pomiaru nowych miejsc pracy utworzonych jako efekt wsparcia finansowego

3 1. Wprowadzenie 1.1. Zakres badania Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników I etapu ewaluacji działania 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie obejmowało dwa poddziałania: Dokapitalizowanie funduszy mikropoŝyczkowych oraz Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych. Problematyka i zakres oceny przedstawione w raporcie obejmują podsumowanie poddziałań, których celem było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Powiększenie kapitału funduszy mikropoŝyczkowych oraz poręczeń kredytowych dzięki środkom programu miało umoŝliwić wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP, funkcjonujących na terenie Polski. Beneficjentami poddziałań były regionalne i lokalne fundusze mikropoŝyczkowe oraz regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych. Pierwszy etap ewaluacji objął całą populację funduszy poŝyczkowych oraz funduszy poręczeniowych działających na terenie Polski 1. W badaniu uwzględniono zatem zarówno te fundusze, które skorzystały z dotacji programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, jak i fundusze, które nie otrzymały środków SPO WKP. Uczestnictwo obu tych grup w badaniu miało na celu przeprowadzenie analizy porównawczej ich działalności oraz jej rozwoju. W ramach badania oddzielnie potraktowano fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe. Specyfika ich działalności wymagała zastosowania odrębnych kwestionariuszy i sformułowania innych pytań badawczych. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o technikę ankiety internetowej (CAWI ang. Computer-Assisted Web Interviewing). Część badania poświęcona funduszom poręczeniowym została zrealizowana przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych. 1 Informacje charakteryzujące populację funduszy zawierają okresowe raporty na temat stanu sektora funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, które są przygotowywane niezaleŝnie przez Polskie Stowarzyszenie Funduszy PoŜyczkowych oraz Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. 3

4 1.2. WaŜniejsze ustalenia 92,9% funduszy poŝyczkowych planuje w najbliŝszym roku podnieść wartość kapitału funduszu; 66,1% poszerzyć krąg odbiorców; 51,8% (29) zatrudnić nowych pracowników; 50% poszerzyć zakres swojej działalności; 35,7% rozszerzyć terytorialny obszar działalności; 8,9% zmienić siedzibę funduszu; 3,6% zmniejszyć zatrudnienie; 1,8% zmniejszyć wartości kapitału funduszu; 1,8% zawęzić zakres świadczonych usług; w roku 2007 fundusze poŝyczkowe dysponowały łączną kwotą: ok ,00 zł ze środków własnych, ,00 zł ze środków otrzymanych w ramach SPO WKP, ,00 zł z dotacji ze środków samorządowych, ,00 zł w ramach TOR 10 oraz ,00 z kredytów i poŝyczek; w latach systematycznie wzrastał i potroił się kapitał poręczycielski funduszy poręczeniowych; w latach sukcesywnie rosła wartość poręczeń, liczba przedsiębiorstw, które uzyskały poręczenia, liczba nowych miejsc pracy stworzonych dzięki udzielonym poręczeniom oraz liczba nowych miejsc pracy stworzonych dla kobiet dzięki udzielonym poręczeniom; między beneficjentami i niebeneficjentami działania SPO WKP nie ma większych róŝnic, jeśli chodzi o strukturę celową: programy kierowane są przede wszystkim na cele inwestycyjne, cele obrotowe; wśród funduszy, które skorzystały ze wsparcia SPO WKP 12,3% (10) programów obejmowało terytorium całego kraju, podczas gdy wśród funduszy niebeneficjentów odsetek ten wynosił 6,9% - co oznacza, iŝ wśród wszystkich programów ogólnopolskich przeszło 83% stanowiły programy realizowane przez beneficjentów SPO WKP; fundusze poŝyczkowe dokapitalizowane w ramach SPO WKP realizowały 81 programów (73,6%). Beneficjenci SPO WKP realizowali prawie 3 razy więcej programów poŝyczkowych od funduszy, które nie skorzystały ze wsparcia programu; beneficjenci poddziałania oferują dłuŝsze minimalne okresy spłaty poŝyczki (około 14 miesięcy dłuŝsze od niebeneficjentów) oraz dłuŝsze maksymalne okresy karencji w spłacie poŝyczek (około 2 miesięcy dłuŝsze od niebeneficjentów); 4

5 biorąc pod uwagę wszystkie źródła finansowania, wartość przeciętnego programu realizowanego przez beneficjentów wynosiła ok. 6,1 mln zł, podczas gdy fundusze niebeneficjenci wydawały średnio na program 2,7 mln zł - czyli prawie trzykrotnie mniej od funduszy, które skorzystały z pomocy SPO WKP; fundusze, które skorzystały z pomocy programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw otrzymały przeszło dwukrotnie wyŝsze dotacje ze środków samorządowych (średnio na jeden program 250 tys. zł) od niebeneficjentów (średnio na jeden program 101 tys. zł); fundusze nie stanowią konkurencji dla innych instrumentów finansowania (banki, kasy poŝyczkowe); zwiększenie kapitalizacji funduszy przyczynia się do efektywniejszego zarządzania informacją przez fundusze m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną dokonywaną przez podmioty prowadzące fundusz; według niektórych funduszy zasady udzielania wsparcia nie były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności funduszu, a takŝe zasady przyznawania dotacji traktowały stare i nowo powstające fundusze jednakowo, nie dając moŝliwości skorzystania ze środków na pomoc techniczną niezbędną przy rozwijaniu działalności 2 ; wśród wskazań, co naleŝałoby zmienić, aby zasady lepiej pasowały do potrzeb sektora MSP, beneficjenci poddziałania wskazywali, iŝ trzeba: 1) określić wyŝszą kwotę jednej poŝyczki dla przedsiębiorstw; 2) uwzględnić większe ryzyko funduszy, aby poŝyczki rzeczywiście mogły trafiać do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą; 3) przedłuŝyć moŝliwy okres spłaty poŝyczki. Generalnie, fundusze wskazywały na konieczność uelastycznienia czasu i wartości udzielanych poŝyczek; 92% funduszy poŝyczkowych uznało, iŝ zakres podmiotowy poŝyczek współfinansowanych ze środków SPO WKP odpowiadał społeczno-ekonomicznym potrzebom danego regionu; W przypadku 12,8% funduszy-beneficjentów skorzystanie ze wsparcia poddziałania wywołało efekty, których się nie spodziewano. Najczęściej były to efekty negatywne, jak chociaŝby konieczność utrzymania płynności akcji poŝyczkowej ze środków własnych z powodu znacznych opóźnień w wypłatach transz dotacji, niechęć poŝyczkobiorców do składania zaświadczeń, zawieszenie składania wniosków o poŝyczki w oczekiwaniu na dotacje, czy trudności zabezpieczaniu poŝyczek, a takŝe wykorzystanie prowizji za zarządzanie spowodowało konieczność zapłacenia podatku dochodowego od 2 Odpowiedź pochodzi z pytania otwartego zawartego w kwestionariuszu. Pytanie miało charakter jakościowy, nie moŝna określić tego w ujęciu ilościowym. 5

6 odsetek zwiększających fundusz. Ponadto fundusze wskazywały efekty niespodziewane takie jak: konkurencja ze strony innych funduszy, czy trudności w dotarciu do odbiorców poŝyczek; 35% funduszy, które finalnie nie skorzystały z poddziałania SPO WKP, rozwaŝało skorzystanie z dotacji, 70% funduszy poręczeniowych równieŝ rozwaŝało skorzystanie z dotacji; Zgodnie z logiką średnie oceny poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP wystawione przez niebeneficjentów okazały się znacznie niŝsze, niŝ w przypadku funduszy-beneficjentów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku poddziałania SPO WKP; zarówno w przypadku funduszy poŝyczkowych, jak i poręczeniowych fundusze, które skorzystały z dotacji SPO WKP mają średnio lepsze zdanie o przygotowaniu poddziałań oraz 1.2.2; fundusze poręczeniowe średnio wyŝej - od funduszy poŝyczkowych - oceniają sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o dotację, kryteria potrzebne do zakwalifikowania danego wniosku oraz sprawność i szybkość procedur oceniania wniosków natomiast prostota i klarowność oraz dostęp do informacji - nieznacznie lepiej oceniane są przez fundusze poŝyczkowe; fundusze poręczeniowe w przypadku oceny efektów udziału w SPO WKP są w pełni zgodne co do sensu poniesionych nakładów, zasad udzielania oraz zakresu podmiotowego wsparcia, nieco mniej zgodne są w tych kwestiach fundusze poŝyczkowe, choć oceny negatywne pojawiają się tylko w przypadku 15% funduszy 3 ; niespodziewane efekty podczas udziału w działaniu 1.2 SPO WKP wystąpiły u 12,8% funduszy poŝyczkowych oraz u 7,1% funduszy poręczeniowych; natomiast co czwarty fundusz poręczeniowy (25%) wskazał na czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe projektu(ów) przy 15% wskazań w tym zakresie funduszy poŝyczkowych. Przykładowe czynniki wymieniane przez fundusze to niestabilne otoczenie legislacyjne, nieprecyzyjne zapisy dokumentacji projektowej 4. 3 Więcej na stronie 49 w raporcie. 4 Więcej na stronie 11 w raporcie. 6

7 2. Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Spośród 39 beneficjentów poddziałania SPO WKP 38 funduszy stwierdziło, iŝ efekty udziału warte były poniesionych nakładów. Jeden fundusz był zdania przeciwnego, jednak jako uzasadnienie swojego stanowiska podał brak wiedzy na temat końcowych efektów poniesionych nakładów, gdyŝ projekt nie został jeszcze zakończony, co oznacza, Ŝe nie moŝna zakwalifikować tego stanowiska, jako negatywnego. Identyczną sytuację mamy w przypadku kwestii dopasowania zasad udzielania wsparcia tylko jeden fundusz uznał, iŝ zasady udzielania wsparcia nie były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności funduszu. Mimo, iŝ fundusz przystąpił do poddziałania krytycznie odniósł się do zasad udzielania wsparcia, stwierdził, Ŝe okres realizacji projektu był zbyt krótki, oraz Ŝe zasady przyznawania dotacji traktowały stare i nowo powstające fundusze jednakowo nie dając moŝliwości skorzystania ze środków na pomoc techniczną niezbędną przy rozwijaniu działalności. Generalnie, beneficjenci poddziałania SPO WKP bardzo spójnie oceniają efekty udziału oraz dostosowanie zasad udzielania wsparcia do potrzeb i charakteru działalności funduszy: tylko jeden fundusz na 39 udzielił na oba pytania odpowiedzi negatywnej. Na pytanie o dostosowanie zasad wsparcia w ramach poddziałania SPO WKP do potrzeb polskiego sektora MSP 33 beneficjentów odpowiedziało pozytywnie (84,6%), natomiast sześciu beneficjentów uznało (15,4%), iŝ zasady te nie były dobrze dostosowane do realiów polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród wskazań, co naleŝałoby zmienić, aby zasady lepiej pasowały do potrzeb sektora MSP, beneficjenci wskazywali, iŝ trzeba: 1) dopuścić wyŝsze kwoty jednej poŝyczki dla przedsiębiorstw; 2) przedłuŝyć moŝliwy okres spłaty poŝyczki; 3) w przypadku poŝyczek skierowanych do start-up naleŝy uwzględnić większe ryzyko funduszy; 36 z 39 beneficjentów uznało, iŝ zakres podmiotowy poŝyczek współfinansowanych ze środków poddziałania SPO WKP odpowiadał społeczno-ekonomicznym potrzebom danego regionu. Wśród opinii przeciwnych (7,7%) pojawiały się wypowiedzi, iŝ pomoc powinna być kierowana do: podmiotów gospodarczych planujących rozpocząć działalność gospodarczą w powiązaniu z programami dotacji, oraz do podmiotów prowadzących działalność na terenach wiejskich. Warto jednak podkreślić, Ŝe formuła poddziałania SPO WKP dopuszczała taki zakres podmiotowy udzielanych poŝyczek - o ofercie dla poŝyczkobiorców decydowały poszczególne fundusze. 7

8 Tabela 1. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) Elementy poddziałania SPO WKP Średnie oceny Dostęp do informacji ,97 Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu ,84 Kryteria kwalifikowalności ,66 Prostota i klarowność dokumentacji ,33 Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność ,15 Wykres 1. Średnia ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) Spraw ność i szybkość procedur rozpatryw ania w niosków o płatność 3,15 Prostota i klarow ność dokumentacji 3,33 Kryteria kw alifikow alności 3,66 Spraw ność i szybkość procedury oceny w niosku o dokapitalizow anie funduszu 3,84 Dostęp do informacji 3, Wśród elementów poddziałania najwyŝsze średnie oceny otrzymał dostęp do informacji (3,97 na skali od 1 do 5), następnie sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,84 najniŝej beneficjenci oceniali sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność zaledwie 7 ocen dobrych i 3 bardzo dobre (średnia 3,15). Średnia dla wszystkich badanych elementów wyniosła 3,59 co w wolnej interpretacji tej skali moŝna nazwać trójką z duŝym plusem. Tabela 1a. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) według przynaleŝności do KSU Fundusze Fundusze Elementy poddziałania SPO WKP nienaleŝące do naleŝące do KSU KSU Dostęp do informacji 3,72 4,12 Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,78 3,88 8

9 Kryteria kwalifikowalności 3,57 3,72 Prostota i klarowność dokumentacji 3,11 3,52 Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność 3,01 3,24 Warte odnotowania róŝnice w ocenach poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP występują między funduszami naleŝącymi i nienaleŝącymi do KSU. NajwyŜsze średnie oceny funduszeczłonkowie KSU wystawiały dostępowi do informacji, podczas gdy fundusze niezrzeszone wyŝej oceniały sprawność i szybkość procedury oceny wniosków. W odniesieniu do pozostałych elementów kierunek rangowania pozostaje podobny, natomiast warto podkreślić, Ŝe fundusze naleŝące do KSU miały wyraźnie wyŝsze średnie oceny całego poddziałania SPO WKP. Wykres 2. Średnie oceny elementów poddziałania według przynaleŝności do KSU 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,12 3,72 3,78 3,88 Dostęp do informacji Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,72 3,57 Kryteria kwalifikowalności 3,52 3,11 3,24 3,01 Prostota i klarowność dokumentacji Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność Fundusze nienaleŝące do KSU Fundusze naleŝące do KSU W przypadku oceny współpracy z PARP w zakresie obsługi projektów oceny dokonywano na skali sześciostopniowej (od 1 do 6). 48,7% funduszy oceniło tę współpracę jako dobrą, 38,5 jako bardzo dobrą, 7,7% jako dostateczną natomiast celującą wystawiają PARP dwa fundusze. 9

10 Wykres 3. Ocena współpracy z PARP w ramach poddziałania SPO WKP dostateczna; 3 celujaca; 2 bardzo dobra; 15 dobra; 19 Ponadto, wyraźnie rysuje się trend ku wyŝszemu ocenianiu współpracy z PARP przez fundusze poŝyczkowe naleŝące do KSU, które to najczęściej wystawiały tej współpracy ocenę bardzo dobrą (52%), dobrą (36%) oraz celującą (8%). Fundusze, które nie naleŝą do KSU choć generalnie w większości równieŝ dobrze oceniają współpracę z PARP znacznie częściej wystawiają ocenę dostateczną (14,3% do 4%) i znacznie rzadziej ocenę bardzo dobrą (14,3% w porównaniu do wspomnianych 52%). Wśród tych funduszy ani razu nie pojawia się ocena celująca dla współpracy z PARP. Wykres 4. Ocena współpracy z PARP wśród funduszy poŝyczkowych naleŝących i nienaleŝących do KSU (w %) 10

11 Warto zauwaŝyć, iŝ w przypadku pięciu funduszy-beneficjentów (12,8%) skorzystanie ze wsparcia poddziałania wywołało efekty, których się nie spodziewano. Najczęściej opisywano je jako negatywne, jak chociaŝby konieczność utrzymania płynności akcji poŝyczkowej ze środków własnych z powodu znacznych opóźnień w wypłatach transz dotacji, zawieszenie przyjmowania wniosków o poŝyczki w oczekiwaniu na dotacje z SPO WKP, czy trudności w zabezpieczaniu poŝyczek. Pojawiła się takŝe wypowiedź, Ŝe wykorzystanie prowizji za zarządzanie spowodowało konieczność zapłacenia podatku dochodowego od odsetek zwiększających fundusz. Fundusze zwróciły równieŝ uwagę na fakt, Ŝe poŝyczkobiorcy są niechętni do składania zaświadczeń 5.. Ponadto fundusze wskazywały efekty niespodziewane takie jak: konkurencja ze strony innych funduszy, czy trudności w dotarciu do odbiorców poŝyczek. Jednym z pozytywnych efektów poddziałania SPO WKP zdaniem funduszy jest korzystniejsza obecnie oferta kredytowa banków lokalnych dla przedsiębiorców - do czego przyczynił się dynamiczny rozwój funduszy poŝyczkowych po ich dofinansowaniu (m.in. korzystne oprocentowanie). Ponadto, wystąpiło większe zainteresowanie ofertą poŝyczkową funduszy oraz wzrost znaczenia funduszy na rynku regionalnym. Sześć spośród przebadanych funduszy (15,4%) stwierdziło, iŝ w trakcie realizacji projektów wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe. Podobnie, jak w przypadku badanych efektów nieprzewidzianych, tu takŝe moŝna wskazać czynniki bezpośrednio związane z programem, oraz wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu działalności funduszy. Najczęstszym wskazywanym problemem były: nieprecyzyjne zapisy dokumentacji projektowej, dotyczące zasad rozliczania dotacji; niestabilne otoczenie legislacyjne, tj. zmieniające się akty prawne dotyczące programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Fundusze narzekały takŝe na długie okresy oczekiwania na płatność i weryfikację dokumentacji załączonej do wniosku o płatność. Fundusze zwracały równieŝ uwagę na brak wsparcia z programu w zakresie marketingu i reklamy w celu budowania pozytywnego wizerunku funduszy wśród potencjalnych poŝyczkobiorców (ostatecznych odbiorców poddziałania 1.2.1) 6. Fundusze wskazały takŝe na gwałtowny wzrost zainteresowania sektorem MSP ze strony banków w wyniku wysokiej koniunktury gospodarczej, co wywoływało większe moŝliwości kredytowe banków i wzrost popytu na poŝyczki ze strony przedsiębiorców. Fundusze wyraziły swój niepokój dotyczący powstawania wielu instytucji para-bankowych, które pogarszają wizerunek instytucji udzielających poŝyczek. 5 Takie zaświadczenia są wymagane przez fundusze, gdyŝ są formą weryfikacji danych deklarowanych przez poŝyczkobiorców. 6 Koszty marketingu i reklamy dla działalności funduszy poŝyczkowych nie były kwalifikowane w ramach programu. Ewentualną działalność w tym zakresie fundusze podejmowały w oparciu o środki własne. 11

12 2.2. Opinie pozostałych funduszy poŝyczkowych Badaniem objęto takŝe dwadzieścia funduszy, które nie skorzystały z poddziałania SPO WKP (zwani dalej niebeneficjentami ). Niebeneficjentów zapytano m.in. o ocenę trzech tych samych elementów SPO WKP, co beneficjentów, w celu uzyskania moŝliwości porównania odpowiedzi pomiędzy obiema grupami. 7 funduszy (35%) niebeneficjentów rozwaŝało skorzystanie z dotacji. Na pytanie o powody braku zainteresowania ofertą SPO WKP, fundusze wymieniały bardzo róŝne argumenty, wśród których najczęściej pojawiał się brak środków na wymagany wkład własny 7 czy generalnie kłopoty finansowe (kapitałowe) instytucji. Wykres 5. Powody nieskorzystania z poddziałania SPO WKP Niewielkie zainsteresowanie poŝyczkami w regionie; 8% Niespełnienie wymogów formalnych; 24% Brak kadry; 5% Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej ; 19% Za wysoki próg wkładu własnego; 44% Jako główny powód nie skorzystania z dotacji wymieniano za wysoki próg wkładu własnego (44% fundusze), następnym wskazywanym powodem (24%) było niespełnienie wymogów formalnych oraz nie prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot (19%), oraz niewielkie regionalne zainteresowanie poŝyczkami (8%) i brak kadry (5%). 7 Wkład własny wynosił 30% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, był pokrywany przez projektodawcę w gotówce. W dwóch pierwszych rundach aplikacyjnych wartość dotacji była nie mniejsza niŝ 5 mln zł i nie większa niŝ 50 mln zł. W trzeciej rundzie aplikacyjnej obniŝeniu uległa minimalna kwota dotacji do 3 mln zł, co pozwoliło na obniŝenie progu wymaganego wkładu własnego wnoszonego przez beneficjent. 12

13 Warto zaznaczyć, iŝ średnie oceny poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP wystawiane przez przedstawicieli funduszy poŝyczkowych, które nie skorzystały z dotacji, są znacznie niŝsze, niŝ oceny dokonane przez beneficjentów 8. Przypomnijmy, iŝ średnia ocen beneficjentów wynosiła 3,59 podczas gdy niebeneficjenci oceniają całość na 2,7 czyli o punkt niŝej. Pomimo to, według 85% niebeneficjentów (6 przypadków na 7) zasady udzielania wsparcia w ramach SPO WKP były dostosowane do potrzeb polskiego sektora MSP. Wśród kwestii, które według niebeneficjentów naleŝałoby poprawić w tego typu programach w przyszłości, jest ułatwienie lokalnym funduszom dostępu do kapitału, przez co środki będą mogły być dostępne bliŝej miejsca działania przedsiębiorców. Według 57% niebeneficjentów zasady udzielania wsparcia z SPO WKP były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności ich instytucji zaledwie 3 fundusze twierdziły przeciwnie, a 13 nie miało zdania na ten temat. Przedstawiciele trzech funduszy uznali, Ŝe kapitał ich funduszu był zbyt mały, a o wsparcie mogły starać się fundusze, które posiadały odpowiednio wysoki wkład własny 9. Generalnie, fundusze uwaŝały, Ŝe zasady udzielenia wsparcia z poddziałania bardziej promowały duŝe fundusze poŝyczkowe 10. Tabela 2. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez niebeneficjentów (na skali od 1 do 5) Średnie Elementy poddziałania SPO WKP oceny Dostęp do informacji ,57 Kryteria kwalifikowalności ,57 Prostota i klarowność dokumentacji ,0 8 Udział w badaniu niebeneficjentów miał za zadanie dostarczyć materiału porównawczego i poznania opinii zewnętrznych, niezaangaŝowanych w realizację programu podmiotów. 9 Por. przypis Podczas trzeciej rundy aplikacyjnej zmniejszono minimalną kwotę wsparcia, o jaką mógł się ubiegać fundusz z 5 mln do 3 mln zł. Dzięki temu droga do dotacji została otwarta dla mniejszych funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, zwłaszcza o charakterze lokalnym, które dotychczas nie dysponowały wystarczającym wkładem własnym. W przypadku funduszu mikropoŝyczkowego wymagany wkład wynosi 30% w gotówce, a w przypadku funduszu poręczeniowego 20%. 13

14 3. Działalność funduszy poŝyczkowych Zakres terytorialny programów poŝyczkowych Prawie 11% (12) ze wszystkich 110 programów poŝyczkowych ma zakres ogólnokrajowy; 72 programy mają zasięg wojewódzki, 24 programy obejmują wyłącznie terytorium powiatu; dwa programy adresowane były do mieszkańców tylko dwóch gmin. Biorąc pod uwagę wszystkie programy wdraŝane na poziomie województwa, najwięcej 30 programów - realizowanych jest w województwie wielkopolskim, następnie w łódzkim - 20, dolnośląskim 19; najrzadziej programy wdraŝane są w województwie pomorskim (4) oraz lubuskim (5). Z danych zagregowanych wynika, Ŝe 15,08% ze wszystkich programów realizowano w województwie wielkopolskim, a najmniej 2% obejmowało zasięg województwa pomorskiego. Województwa łódzkie, mazowieckie oraz dolnośląskie fundusze poŝyczkowe wskazywały w zakresie terytorialnym około 10% swoich programów, warmińsko-mazurskie w 8,5% programów, małopolskie w 7,54%, śląskie i podkarpackie w około 6% - na dalszych miejscach uplasowały się województwa opolskie (5%), świętokrzyskie (4%) oraz zachodniopomorskie (4%), kujawsko-pomorskie (3,5%). Do powiatów, w których realizowane są pojedyncze programy, naleŝą, powiat: białogardzki, bieszczadzki, braniewski, brodnicki, ciechanowski, dębicki, dzierŝoniowski, elbląski, giŝycki, gołdapski, gostyński, iławski, jeleniogórski, kościański, leski, lidzbarski, limanowski, m. Szczecin, m. śory, mielecki, niŝański, olecki, ostrowski, piotrkowski, pleszewski, płocki, poznański, średzki, stalowowolski, strzyŝowski, wałbrzyski, warszawski zachodni, zambrowski. W ośmiu powiatach realizowany jest więcej niŝ jeden program: po 2 programy w powiatach: konińskim, koszalińskim, krotoszyńskim i ostródzkim; po 3 programy w powiatach: kaliskim, kępińskim, radomskim oraz świdnickim. Zasadniczą róŝnicę między programami realizowanymi na poziomie całego kraju (w sumie 11%) oraz programami lokalnymi (wojewódzkimi, powiatowymi bądź gminnymi) stanowi wykorzystanie środków własnych, środków otrzymanych w ramach SPO WKP oraz innych źródeł finansowania. Programy ogólnopolskie mają znacznie wyŝszy udział środków własnych od programów realizowanych na niŝszych poziomach administracyjnych. Programy o mniejszym zasięgu znacznie częściej oraz w większym zakresie finansowane są z dotacji samorządowych oraz z innych źródeł. 11 Dane finansowe zamieszczone w niniejszym podrozdziale dotyczą funduszy, które wzięły udział w badaniu. Nie odnoszą się do całej populacji funduszy poŝyczkowych, dlatego teŝ nie pokrywają się z danymi finansowymi prezentowanymi w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych pt. Raport o stanie Funduszy PoŜyczkowych w Polsce, Nr 9/ Stan na dzień Dodatkowo, dane dotyczą funduszy, które skorzystały z dotacji programu SPO WKP oraz funduszy, które nie korzystały z dotacji. 14

15 Wykres 6. Struktura źródeł finansowania poŝyczek ze względu na zakres terytorialny programu (średnie wartości programów w zł) Wśród funduszy, które skorzystały ze wsparcia SPO WKP 12,3% (10) programów obejmowało terytorium całego kraju, podczas gdy wśród funduszy niebeneficjentów odsetek ten wynosił 6,9% - co oznacza, iŝ wśród wszystkich programów ogólnopolskich przeszło 83% stanowiły programy realizowane przez beneficjentów SPO WKP Realizacja programów poŝyczkowych Fundusze poŝyczkowe mogą prowadzić równolegle kilka programów poŝyczkowych, skierowanych do róŝnych podmiotów oraz regulowanych odrębnymi zasadami. Najwięcej programów poŝyczkowych załoŝono w roku 2005 (34,9%), następnym rekordowym rokiem był rok 2006, a potem kolejno rok 1996 (10,1%) oraz lata 2003 i 2004 po 8 programów co stanowiło 7,3% wszystkich 110 wdraŝanych programów. Z danych wynika, iŝ fundusze realizowały średnio rocznie 7,3 programu w okresie Na podstawie danych zagregowanych widać wyraźnie trend rosnący: od początku istnienia liczba programów realizowanych przez fundusze sukcesywnie wzrastała aŝ do roku Następnie trend nieco wyhamował, choć nadal liczba programów w tym okresie była wyŝsza od przeciętnej z połowy lat dziewięćdziesiątych. W sumie na przebadanych 56 funduszy przypada 110 programów średnio na jeden fundusz wypadają zatem prawie dwa programy. 15

16 Wykres 7. Liczba programów poŝyczkowych w poszczególnych latach Wykres 8. Liczba programów poŝyczkowych w poszczególnych okresach Przeciętny program poŝyczkowy włączając w to wszystkie źródła finansowania miał wartość około 2,6 mln zł. Analizując strukturę finansowania, najczęściej fundusze finansowały swoje programy ze środków własnych (średnia na program ok. 2,8 mln zł), w drugiej kolejności były to środki otrzymane w ramach SPO WKP (średnia na dany program ok. 6,6 mln zł), następnym w kolejności źródłem finansowania były dotacje ze środków samorządowych w przeciętnej kwocie ok. 801 tys. zł na program; środki otrzymane w ramach TOR znalazły się w 20 programach (średnia dotacja 701 tys. zł), natomiast najrzadziej, choć w znacznej kwocie, źródłem finansowania programów były kredyty lub poŝyczki średnia dla programu 1,4 mln zł. 12 Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR 10 był realizowany w ramach poŝyczki z Banku Światowego, którą rząd polski uzyskał w 1991 r. w wysokości 80 mln USD. Głównym celem projektu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, nakierowanych na pomoc osobom bezrobotnym lub zagroŝonych utratą pracy oraz szukających swojej Ŝyciowej szansy w załoŝeniu własnej firmy. Projekt realizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, korzystające z pomocy technicznej Uniwersytetu Stanowego Ohio. Projekt zakładał organizacyjne, merytoryczne i finansowe wsparcie wybranych w drodze konkursu (I edycja 1993 r., II edycja 1995 r.) lokalnych instytucji pozarządowych typu non-profit (stowarzyszeń i fundacji), tak aby mogły rozwijać swoją aktywność w zakresie: pomocy dla bezrobotnych i zagroŝonych utratą pracy, którzy 16

17 Tabela 3. Struktura źródeł finansowania programów poŝyczkowych Źródło finansowania Liczba programów Średnia (w zł) Mediana (w zł) Dominanta (w zł) środki własne środki otrzymane w ramach SPO WKP dotacje ze środków samorządowych środki uzyskane w ramach TOR kredyty/poŝyczki Poza wyszczególnionymi w badaniu kategoriami, reprezentanci funduszy wymieniali jeszcze inne, dodatkowe źródła finansowania. W przypadku 23 programów pojawiały się dotacje PARP (zapewne respondenci omyłkowo wymieniali tę kategorię jako dodatkową), respondenci wymieniali równieŝ budŝet państwa - 10 wskazań, dochody z działalności funduszu 8 wskazań (prawdopodobnie chodziło o inne środki własne), odsetki stanowiły dodatkowe źródło finansowania w 5, a banki w 3 przypadkach. Incydentalnie pojawiały się takŝe wskazania na dotacje z Funduszu Phare, Kanadyjskiego Funduszu PoŜyczkowego oraz budŝety wojewódzkie, które moŝna zaliczyć do odrębnej kategorii środków samorządowych. Tylko jeden program był wspierany przez prywatnego inwestora (sponsor). Fundusze poŝyczkowe dysponowały łączną kwotą: 200,5 mln zł ze środków własnych, 324,5 mln zł ze środków otrzymanych w ramach SPO WKP, 23 mln zł z dotacji ze środków samorządowych, 14 mln zł w ramach TOR 10 oraz 5,8 mln zł z kredytów i poŝyczek 13. wykazują predyspozycje do stania się przedsiębiorcami oraz integracji lokalnych środowisk w celu aktywnego przezwycięŝania bezrobocia. 13 Dane dotyczą funduszy uczestniczących w badaniu, nie jest to pełen obraz rynku funduszy poŝyczkowych. 17

18 Wykres 9. Łączny kapitał funduszy poŝyczkowych w podziale na źródła finansowania Prawie 30% programów nie przekracza łącznej wartości miliona złotych; dalsze 20% zawiera się w przedziale od jednego do dwóch milionów złotych. Jedynie 10% programów (5) dysponowało budŝetem powyŝej 10 milionów złotych. Z łącznych zestawień średnich wielkości finansowania funduszy poŝyczkowych wynika, iŝ przynaleŝność instytucjonalna (do KSU) nie wiąŝe się z wyŝszą kapitalizacją funduszy poŝyczkowych. Jedynie w przypadku środków otrzymanych w ramach SPO WKP oraz w przypadku kategorii kredytów/poŝyczek fundusze naleŝące do KSU mają średnio większe środki finansowe. Tabela 4. Źródła finansowania funduszy poŝyczkowych w rozróŝnieniu na przynaleŝność do KSU Łączne kwoty posiadane przez fundusze poŝyczkowe w ramach: Fundusze naleŝące do KSU Pozostałe środki własne , ,0 środki otrzymane w ramach SPO WKP , ,0 dotacje ze środków samorządowych , ,0 środki uzyskane w ramach TOR , ,0 kredyty/poŝyczki ,0 0 Średnie kwoty (na jeden program) posiadane przez fundusze Fundusze naleŝące do KSU Pozostałe 18

19 poŝyczkowe w ramach: środki własne , ,25 środki otrzymane w ramach SPO WKP , ,9 dotacje ze środków samorządowych , ,1 środki uzyskane w ramach TOR , ,2 kredyty/poŝyczki ,7 0 Wykres 10. Inne źródła finansowania wymieniane przez fundusze Fundusze dokapitalizowane w ramach SPO WKP realizowały w sumie 81 programów (73,6%). Beneficjenci SPO WKP realizowali prawie 3 razy więcej programów niŝ fundusze, które nie skorzystały ze wsparcia programu. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła finansowania, wartość przeciętnego programu realizowanego przez beneficjentów wynosiła ok. 6,15 mln zł, podczas gdy fundusze niebeneficjenci wydawały średnio na program 2,7 mln zł czyli prawie trzykrotnie mniej od funduszy, które skorzystały z pomocy PARP. Beneficjenci otrzymali przeszło dwukrotnie wyŝsze dotacje ze środków samorządowych (średnio na jeden program ,53 zł) niŝ niebeneficjenci (średnio na jeden program ,65 zł). Natomiast, przeciętny program realizowany przez niebeneficjentów posiadał więcej środków z TOR 10 średnio ,13 zł (82640,59 zł w przypadku beneficjentów). Największy udział w finansowaniu programów miały środki otrzymane w ramach SPO WKP prawie 50% (średnio na jeden program 2,9 mln zł łącznie 4 mln zł) - stąd struktura pozostałych źródeł finansowania odgrywa inną rolę dla niebeneficjentów. 19

20 Wykres 11. Łączny kapitał funduszy poŝyczkowych w podziale na źródła finansowania oraz na beneficjentów i niebeneficjentów inne źródła , ,067 TOR , ,59259 dotacje ze środków samorządowych , ,5309 środki otrzymane w ramach SPO WKP ,704 kredyty/poŝyczki , beneficjenci nie beneficjenci 3.3. Parametry poŝyczek Wśród funduszy limitujących minimalne kwoty wartości poŝyczki, kwota ta wyniosła w roku 2004 średnio: zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł. Warto nadmienić, iŝ nie wszystkie programy określały minimalną kwotę poŝyczki. Maksymalna wartość udzielanych poŝyczek rosła do roku 2006: z 93260,4 do ,2 zł, po czym nieco spadła w roku ,4 zł. Wartości te dotyczą wszystkich programów poŝyczkowych, nie tylko tych dokapitalizowanych ze środków SPO WKP, gdzie maksymalna kwota wynosiła 120 tys. zł. 20

Wyniki ewaluacji poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Wyniki ewaluacji poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP 2008 2009 Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wyniki ewaluacji poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP 16-17 września 2009 r. O badaniu I etap ewaluacji działania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w rozwój firmy -

Zainwestuj w rozwój firmy - Zainwestuj w rozwój firmy - Pozabankowe możliwości finansowania bieżącej działalności i zaplanowanych inwestycji alternatywą na rozwój przedsiębiorstwa Katarzyna Duda Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

2010-05-18. Wystartuj z dotacją. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r.

2010-05-18. Wystartuj z dotacją. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r. Wystartuj z dotacją V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 13 maja 2010 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ 13 grudnia 2012 r. Nowy Targ Usługi doradcze Usługi informacyjne Usługi finansowe Okres realizacji projektu listopad 2011 październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013

Oferta dla Organizacji Pozarządowych. Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 Fundusze poŝyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Oferta dla Organizacji Pozarządowych Mariusz Kękuś 12 grudzień 2013 MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w roku 1993

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Fundusz Pożyczkowy - udzielone pożyczki Od początku swojej działalności do dnia 31 grudnia 2013r. WARP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej - koneckich

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku 1. Cele Ochrona terenów przed powodzią,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Z badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach projektu finansowanego z grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

I. część A: Informacje o Wnioskodawcy

I. część A: Informacje o Wnioskodawcy Nr sprawy - - /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Legnicy w dniu... nr... /pieczątka PCPR/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Anna Szatkowska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Toruń, 24 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009 Inhaltsverzeichnis ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Złotniki, 7 maja 2009 Działalność WARP Strategia rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26 Dotacje: Regionalna Instytucja Finansująca Kwota dotacji udzielonych w ramach RIF

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro główne w Warszawie ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61 Program pożyczkowy Cel: zapewnienie środków finansowych

Bardziej szczegółowo

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008 VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Gdańsk sk- Sztokholm 4-6.09.2008 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Barbara

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo