RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA ORAZ SPO WKP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA ORAZ SPO WKP WARSZAWA 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Zakres badania WaŜniejsze ustalenia Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Opinie pozostałych funduszy poŝyczkowych Działalność funduszy poŝyczkowych Zakres terytorialny programów poŝyczkowych Realizacja programów poŝyczkowych Parametry poŝyczek Rodzaje zabezpieczeń udzielonych poŝyczek Struktura branŝowa i cele programów Wymagania stawiane poŝyczkobiorcom PrzynaleŜność instytucjonalna i struktura zatrudnienia funduszy poŝyczkowych Plany na przyszłość w zakresie rozwoju działalności funduszy Inne obszary działalności instytucji świadczących usługi funduszy poŝyczkowych Fundusze a banki: konkurencja czy komplementarność ofert? Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Opinie pozostałych funduszy poręczeniowych Działalność funduszy poręczeniowych Zakres terytorialny działania funduszy poręczeniowych Rok rozpoczęcia działalności poręczeniowej Źródła finansowania funduszy poręczeniowych Wymagania stawiane poręczeniobiorcom Parametry udzielonych poręczeń Rodzaje zabezpieczeń udzielonych poręczeń Usługi świadczone przez instytucje prowadzące fundusze poręczeniowe PrzynaleŜność instytucjonalna i struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia Plany rozwojowe funduszy poręczeniowych Fundusze poręczeniowe a banki Ocena porównawcza poddziałania i dokonana przez beneficjentów...79 Aneks...82 I. Informacja o przebiegu badania II. Informacja o bazach danych klientów funduszy - struktura danych o przedsiębiorstwach korzystających z poŝyczek/poręczeń III. Informacja o metodologii pomiaru nowych miejsc pracy utworzonych jako efekt wsparcia finansowego

3 1. Wprowadzenie 1.1. Zakres badania Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników I etapu ewaluacji działania 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie obejmowało dwa poddziałania: Dokapitalizowanie funduszy mikropoŝyczkowych oraz Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych. Problematyka i zakres oceny przedstawione w raporcie obejmują podsumowanie poddziałań, których celem było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Powiększenie kapitału funduszy mikropoŝyczkowych oraz poręczeń kredytowych dzięki środkom programu miało umoŝliwić wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP, funkcjonujących na terenie Polski. Beneficjentami poddziałań były regionalne i lokalne fundusze mikropoŝyczkowe oraz regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych. Pierwszy etap ewaluacji objął całą populację funduszy poŝyczkowych oraz funduszy poręczeniowych działających na terenie Polski 1. W badaniu uwzględniono zatem zarówno te fundusze, które skorzystały z dotacji programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, jak i fundusze, które nie otrzymały środków SPO WKP. Uczestnictwo obu tych grup w badaniu miało na celu przeprowadzenie analizy porównawczej ich działalności oraz jej rozwoju. W ramach badania oddzielnie potraktowano fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe. Specyfika ich działalności wymagała zastosowania odrębnych kwestionariuszy i sformułowania innych pytań badawczych. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o technikę ankiety internetowej (CAWI ang. Computer-Assisted Web Interviewing). Część badania poświęcona funduszom poręczeniowym została zrealizowana przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych. 1 Informacje charakteryzujące populację funduszy zawierają okresowe raporty na temat stanu sektora funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, które są przygotowywane niezaleŝnie przez Polskie Stowarzyszenie Funduszy PoŜyczkowych oraz Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. 3

4 1.2. WaŜniejsze ustalenia 92,9% funduszy poŝyczkowych planuje w najbliŝszym roku podnieść wartość kapitału funduszu; 66,1% poszerzyć krąg odbiorców; 51,8% (29) zatrudnić nowych pracowników; 50% poszerzyć zakres swojej działalności; 35,7% rozszerzyć terytorialny obszar działalności; 8,9% zmienić siedzibę funduszu; 3,6% zmniejszyć zatrudnienie; 1,8% zmniejszyć wartości kapitału funduszu; 1,8% zawęzić zakres świadczonych usług; w roku 2007 fundusze poŝyczkowe dysponowały łączną kwotą: ok ,00 zł ze środków własnych, ,00 zł ze środków otrzymanych w ramach SPO WKP, ,00 zł z dotacji ze środków samorządowych, ,00 zł w ramach TOR 10 oraz ,00 z kredytów i poŝyczek; w latach systematycznie wzrastał i potroił się kapitał poręczycielski funduszy poręczeniowych; w latach sukcesywnie rosła wartość poręczeń, liczba przedsiębiorstw, które uzyskały poręczenia, liczba nowych miejsc pracy stworzonych dzięki udzielonym poręczeniom oraz liczba nowych miejsc pracy stworzonych dla kobiet dzięki udzielonym poręczeniom; między beneficjentami i niebeneficjentami działania SPO WKP nie ma większych róŝnic, jeśli chodzi o strukturę celową: programy kierowane są przede wszystkim na cele inwestycyjne, cele obrotowe; wśród funduszy, które skorzystały ze wsparcia SPO WKP 12,3% (10) programów obejmowało terytorium całego kraju, podczas gdy wśród funduszy niebeneficjentów odsetek ten wynosił 6,9% - co oznacza, iŝ wśród wszystkich programów ogólnopolskich przeszło 83% stanowiły programy realizowane przez beneficjentów SPO WKP; fundusze poŝyczkowe dokapitalizowane w ramach SPO WKP realizowały 81 programów (73,6%). Beneficjenci SPO WKP realizowali prawie 3 razy więcej programów poŝyczkowych od funduszy, które nie skorzystały ze wsparcia programu; beneficjenci poddziałania oferują dłuŝsze minimalne okresy spłaty poŝyczki (około 14 miesięcy dłuŝsze od niebeneficjentów) oraz dłuŝsze maksymalne okresy karencji w spłacie poŝyczek (około 2 miesięcy dłuŝsze od niebeneficjentów); 4

5 biorąc pod uwagę wszystkie źródła finansowania, wartość przeciętnego programu realizowanego przez beneficjentów wynosiła ok. 6,1 mln zł, podczas gdy fundusze niebeneficjenci wydawały średnio na program 2,7 mln zł - czyli prawie trzykrotnie mniej od funduszy, które skorzystały z pomocy SPO WKP; fundusze, które skorzystały z pomocy programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw otrzymały przeszło dwukrotnie wyŝsze dotacje ze środków samorządowych (średnio na jeden program 250 tys. zł) od niebeneficjentów (średnio na jeden program 101 tys. zł); fundusze nie stanowią konkurencji dla innych instrumentów finansowania (banki, kasy poŝyczkowe); zwiększenie kapitalizacji funduszy przyczynia się do efektywniejszego zarządzania informacją przez fundusze m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną dokonywaną przez podmioty prowadzące fundusz; według niektórych funduszy zasady udzielania wsparcia nie były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności funduszu, a takŝe zasady przyznawania dotacji traktowały stare i nowo powstające fundusze jednakowo, nie dając moŝliwości skorzystania ze środków na pomoc techniczną niezbędną przy rozwijaniu działalności 2 ; wśród wskazań, co naleŝałoby zmienić, aby zasady lepiej pasowały do potrzeb sektora MSP, beneficjenci poddziałania wskazywali, iŝ trzeba: 1) określić wyŝszą kwotę jednej poŝyczki dla przedsiębiorstw; 2) uwzględnić większe ryzyko funduszy, aby poŝyczki rzeczywiście mogły trafiać do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą; 3) przedłuŝyć moŝliwy okres spłaty poŝyczki. Generalnie, fundusze wskazywały na konieczność uelastycznienia czasu i wartości udzielanych poŝyczek; 92% funduszy poŝyczkowych uznało, iŝ zakres podmiotowy poŝyczek współfinansowanych ze środków SPO WKP odpowiadał społeczno-ekonomicznym potrzebom danego regionu; W przypadku 12,8% funduszy-beneficjentów skorzystanie ze wsparcia poddziałania wywołało efekty, których się nie spodziewano. Najczęściej były to efekty negatywne, jak chociaŝby konieczność utrzymania płynności akcji poŝyczkowej ze środków własnych z powodu znacznych opóźnień w wypłatach transz dotacji, niechęć poŝyczkobiorców do składania zaświadczeń, zawieszenie składania wniosków o poŝyczki w oczekiwaniu na dotacje, czy trudności zabezpieczaniu poŝyczek, a takŝe wykorzystanie prowizji za zarządzanie spowodowało konieczność zapłacenia podatku dochodowego od 2 Odpowiedź pochodzi z pytania otwartego zawartego w kwestionariuszu. Pytanie miało charakter jakościowy, nie moŝna określić tego w ujęciu ilościowym. 5

6 odsetek zwiększających fundusz. Ponadto fundusze wskazywały efekty niespodziewane takie jak: konkurencja ze strony innych funduszy, czy trudności w dotarciu do odbiorców poŝyczek; 35% funduszy, które finalnie nie skorzystały z poddziałania SPO WKP, rozwaŝało skorzystanie z dotacji, 70% funduszy poręczeniowych równieŝ rozwaŝało skorzystanie z dotacji; Zgodnie z logiką średnie oceny poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP wystawione przez niebeneficjentów okazały się znacznie niŝsze, niŝ w przypadku funduszy-beneficjentów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku poddziałania SPO WKP; zarówno w przypadku funduszy poŝyczkowych, jak i poręczeniowych fundusze, które skorzystały z dotacji SPO WKP mają średnio lepsze zdanie o przygotowaniu poddziałań oraz 1.2.2; fundusze poręczeniowe średnio wyŝej - od funduszy poŝyczkowych - oceniają sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o dotację, kryteria potrzebne do zakwalifikowania danego wniosku oraz sprawność i szybkość procedur oceniania wniosków natomiast prostota i klarowność oraz dostęp do informacji - nieznacznie lepiej oceniane są przez fundusze poŝyczkowe; fundusze poręczeniowe w przypadku oceny efektów udziału w SPO WKP są w pełni zgodne co do sensu poniesionych nakładów, zasad udzielania oraz zakresu podmiotowego wsparcia, nieco mniej zgodne są w tych kwestiach fundusze poŝyczkowe, choć oceny negatywne pojawiają się tylko w przypadku 15% funduszy 3 ; niespodziewane efekty podczas udziału w działaniu 1.2 SPO WKP wystąpiły u 12,8% funduszy poŝyczkowych oraz u 7,1% funduszy poręczeniowych; natomiast co czwarty fundusz poręczeniowy (25%) wskazał na czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe projektu(ów) przy 15% wskazań w tym zakresie funduszy poŝyczkowych. Przykładowe czynniki wymieniane przez fundusze to niestabilne otoczenie legislacyjne, nieprecyzyjne zapisy dokumentacji projektowej 4. 3 Więcej na stronie 49 w raporcie. 4 Więcej na stronie 11 w raporcie. 6

7 2. Wyniki oceny poddziałania Oceny i opinie beneficjentów poddziałania SPO WKP Spośród 39 beneficjentów poddziałania SPO WKP 38 funduszy stwierdziło, iŝ efekty udziału warte były poniesionych nakładów. Jeden fundusz był zdania przeciwnego, jednak jako uzasadnienie swojego stanowiska podał brak wiedzy na temat końcowych efektów poniesionych nakładów, gdyŝ projekt nie został jeszcze zakończony, co oznacza, Ŝe nie moŝna zakwalifikować tego stanowiska, jako negatywnego. Identyczną sytuację mamy w przypadku kwestii dopasowania zasad udzielania wsparcia tylko jeden fundusz uznał, iŝ zasady udzielania wsparcia nie były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności funduszu. Mimo, iŝ fundusz przystąpił do poddziałania krytycznie odniósł się do zasad udzielania wsparcia, stwierdził, Ŝe okres realizacji projektu był zbyt krótki, oraz Ŝe zasady przyznawania dotacji traktowały stare i nowo powstające fundusze jednakowo nie dając moŝliwości skorzystania ze środków na pomoc techniczną niezbędną przy rozwijaniu działalności. Generalnie, beneficjenci poddziałania SPO WKP bardzo spójnie oceniają efekty udziału oraz dostosowanie zasad udzielania wsparcia do potrzeb i charakteru działalności funduszy: tylko jeden fundusz na 39 udzielił na oba pytania odpowiedzi negatywnej. Na pytanie o dostosowanie zasad wsparcia w ramach poddziałania SPO WKP do potrzeb polskiego sektora MSP 33 beneficjentów odpowiedziało pozytywnie (84,6%), natomiast sześciu beneficjentów uznało (15,4%), iŝ zasady te nie były dobrze dostosowane do realiów polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród wskazań, co naleŝałoby zmienić, aby zasady lepiej pasowały do potrzeb sektora MSP, beneficjenci wskazywali, iŝ trzeba: 1) dopuścić wyŝsze kwoty jednej poŝyczki dla przedsiębiorstw; 2) przedłuŝyć moŝliwy okres spłaty poŝyczki; 3) w przypadku poŝyczek skierowanych do start-up naleŝy uwzględnić większe ryzyko funduszy; 36 z 39 beneficjentów uznało, iŝ zakres podmiotowy poŝyczek współfinansowanych ze środków poddziałania SPO WKP odpowiadał społeczno-ekonomicznym potrzebom danego regionu. Wśród opinii przeciwnych (7,7%) pojawiały się wypowiedzi, iŝ pomoc powinna być kierowana do: podmiotów gospodarczych planujących rozpocząć działalność gospodarczą w powiązaniu z programami dotacji, oraz do podmiotów prowadzących działalność na terenach wiejskich. Warto jednak podkreślić, Ŝe formuła poddziałania SPO WKP dopuszczała taki zakres podmiotowy udzielanych poŝyczek - o ofercie dla poŝyczkobiorców decydowały poszczególne fundusze. 7

8 Tabela 1. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) Elementy poddziałania SPO WKP Średnie oceny Dostęp do informacji ,97 Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu ,84 Kryteria kwalifikowalności ,66 Prostota i klarowność dokumentacji ,33 Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność ,15 Wykres 1. Średnia ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) Spraw ność i szybkość procedur rozpatryw ania w niosków o płatność 3,15 Prostota i klarow ność dokumentacji 3,33 Kryteria kw alifikow alności 3,66 Spraw ność i szybkość procedury oceny w niosku o dokapitalizow anie funduszu 3,84 Dostęp do informacji 3, Wśród elementów poddziałania najwyŝsze średnie oceny otrzymał dostęp do informacji (3,97 na skali od 1 do 5), następnie sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,84 najniŝej beneficjenci oceniali sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność zaledwie 7 ocen dobrych i 3 bardzo dobre (średnia 3,15). Średnia dla wszystkich badanych elementów wyniosła 3,59 co w wolnej interpretacji tej skali moŝna nazwać trójką z duŝym plusem. Tabela 1a. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez beneficjentów (na skali od 1 do 5) według przynaleŝności do KSU Fundusze Fundusze Elementy poddziałania SPO WKP nienaleŝące do naleŝące do KSU KSU Dostęp do informacji 3,72 4,12 Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,78 3,88 8

9 Kryteria kwalifikowalności 3,57 3,72 Prostota i klarowność dokumentacji 3,11 3,52 Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność 3,01 3,24 Warte odnotowania róŝnice w ocenach poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP występują między funduszami naleŝącymi i nienaleŝącymi do KSU. NajwyŜsze średnie oceny funduszeczłonkowie KSU wystawiały dostępowi do informacji, podczas gdy fundusze niezrzeszone wyŝej oceniały sprawność i szybkość procedury oceny wniosków. W odniesieniu do pozostałych elementów kierunek rangowania pozostaje podobny, natomiast warto podkreślić, Ŝe fundusze naleŝące do KSU miały wyraźnie wyŝsze średnie oceny całego poddziałania SPO WKP. Wykres 2. Średnie oceny elementów poddziałania według przynaleŝności do KSU 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,12 3,72 3,78 3,88 Dostęp do informacji Sprawność i szybkość procedury oceny wniosku o dokapitalizowanie funduszu 3,72 3,57 Kryteria kwalifikowalności 3,52 3,11 3,24 3,01 Prostota i klarowność dokumentacji Sprawność i szybkość procedur rozpatrywania wniosków o płatność Fundusze nienaleŝące do KSU Fundusze naleŝące do KSU W przypadku oceny współpracy z PARP w zakresie obsługi projektów oceny dokonywano na skali sześciostopniowej (od 1 do 6). 48,7% funduszy oceniło tę współpracę jako dobrą, 38,5 jako bardzo dobrą, 7,7% jako dostateczną natomiast celującą wystawiają PARP dwa fundusze. 9

10 Wykres 3. Ocena współpracy z PARP w ramach poddziałania SPO WKP dostateczna; 3 celujaca; 2 bardzo dobra; 15 dobra; 19 Ponadto, wyraźnie rysuje się trend ku wyŝszemu ocenianiu współpracy z PARP przez fundusze poŝyczkowe naleŝące do KSU, które to najczęściej wystawiały tej współpracy ocenę bardzo dobrą (52%), dobrą (36%) oraz celującą (8%). Fundusze, które nie naleŝą do KSU choć generalnie w większości równieŝ dobrze oceniają współpracę z PARP znacznie częściej wystawiają ocenę dostateczną (14,3% do 4%) i znacznie rzadziej ocenę bardzo dobrą (14,3% w porównaniu do wspomnianych 52%). Wśród tych funduszy ani razu nie pojawia się ocena celująca dla współpracy z PARP. Wykres 4. Ocena współpracy z PARP wśród funduszy poŝyczkowych naleŝących i nienaleŝących do KSU (w %) 10

11 Warto zauwaŝyć, iŝ w przypadku pięciu funduszy-beneficjentów (12,8%) skorzystanie ze wsparcia poddziałania wywołało efekty, których się nie spodziewano. Najczęściej opisywano je jako negatywne, jak chociaŝby konieczność utrzymania płynności akcji poŝyczkowej ze środków własnych z powodu znacznych opóźnień w wypłatach transz dotacji, zawieszenie przyjmowania wniosków o poŝyczki w oczekiwaniu na dotacje z SPO WKP, czy trudności w zabezpieczaniu poŝyczek. Pojawiła się takŝe wypowiedź, Ŝe wykorzystanie prowizji za zarządzanie spowodowało konieczność zapłacenia podatku dochodowego od odsetek zwiększających fundusz. Fundusze zwróciły równieŝ uwagę na fakt, Ŝe poŝyczkobiorcy są niechętni do składania zaświadczeń 5.. Ponadto fundusze wskazywały efekty niespodziewane takie jak: konkurencja ze strony innych funduszy, czy trudności w dotarciu do odbiorców poŝyczek. Jednym z pozytywnych efektów poddziałania SPO WKP zdaniem funduszy jest korzystniejsza obecnie oferta kredytowa banków lokalnych dla przedsiębiorców - do czego przyczynił się dynamiczny rozwój funduszy poŝyczkowych po ich dofinansowaniu (m.in. korzystne oprocentowanie). Ponadto, wystąpiło większe zainteresowanie ofertą poŝyczkową funduszy oraz wzrost znaczenia funduszy na rynku regionalnym. Sześć spośród przebadanych funduszy (15,4%) stwierdziło, iŝ w trakcie realizacji projektów wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe. Podobnie, jak w przypadku badanych efektów nieprzewidzianych, tu takŝe moŝna wskazać czynniki bezpośrednio związane z programem, oraz wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu działalności funduszy. Najczęstszym wskazywanym problemem były: nieprecyzyjne zapisy dokumentacji projektowej, dotyczące zasad rozliczania dotacji; niestabilne otoczenie legislacyjne, tj. zmieniające się akty prawne dotyczące programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Fundusze narzekały takŝe na długie okresy oczekiwania na płatność i weryfikację dokumentacji załączonej do wniosku o płatność. Fundusze zwracały równieŝ uwagę na brak wsparcia z programu w zakresie marketingu i reklamy w celu budowania pozytywnego wizerunku funduszy wśród potencjalnych poŝyczkobiorców (ostatecznych odbiorców poddziałania 1.2.1) 6. Fundusze wskazały takŝe na gwałtowny wzrost zainteresowania sektorem MSP ze strony banków w wyniku wysokiej koniunktury gospodarczej, co wywoływało większe moŝliwości kredytowe banków i wzrost popytu na poŝyczki ze strony przedsiębiorców. Fundusze wyraziły swój niepokój dotyczący powstawania wielu instytucji para-bankowych, które pogarszają wizerunek instytucji udzielających poŝyczek. 5 Takie zaświadczenia są wymagane przez fundusze, gdyŝ są formą weryfikacji danych deklarowanych przez poŝyczkobiorców. 6 Koszty marketingu i reklamy dla działalności funduszy poŝyczkowych nie były kwalifikowane w ramach programu. Ewentualną działalność w tym zakresie fundusze podejmowały w oparciu o środki własne. 11

12 2.2. Opinie pozostałych funduszy poŝyczkowych Badaniem objęto takŝe dwadzieścia funduszy, które nie skorzystały z poddziałania SPO WKP (zwani dalej niebeneficjentami ). Niebeneficjentów zapytano m.in. o ocenę trzech tych samych elementów SPO WKP, co beneficjentów, w celu uzyskania moŝliwości porównania odpowiedzi pomiędzy obiema grupami. 7 funduszy (35%) niebeneficjentów rozwaŝało skorzystanie z dotacji. Na pytanie o powody braku zainteresowania ofertą SPO WKP, fundusze wymieniały bardzo róŝne argumenty, wśród których najczęściej pojawiał się brak środków na wymagany wkład własny 7 czy generalnie kłopoty finansowe (kapitałowe) instytucji. Wykres 5. Powody nieskorzystania z poddziałania SPO WKP Niewielkie zainsteresowanie poŝyczkami w regionie; 8% Niespełnienie wymogów formalnych; 24% Brak kadry; 5% Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej ; 19% Za wysoki próg wkładu własnego; 44% Jako główny powód nie skorzystania z dotacji wymieniano za wysoki próg wkładu własnego (44% fundusze), następnym wskazywanym powodem (24%) było niespełnienie wymogów formalnych oraz nie prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot (19%), oraz niewielkie regionalne zainteresowanie poŝyczkami (8%) i brak kadry (5%). 7 Wkład własny wynosił 30% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, był pokrywany przez projektodawcę w gotówce. W dwóch pierwszych rundach aplikacyjnych wartość dotacji była nie mniejsza niŝ 5 mln zł i nie większa niŝ 50 mln zł. W trzeciej rundzie aplikacyjnej obniŝeniu uległa minimalna kwota dotacji do 3 mln zł, co pozwoliło na obniŝenie progu wymaganego wkładu własnego wnoszonego przez beneficjent. 12

13 Warto zaznaczyć, iŝ średnie oceny poszczególnych elementów poddziałania SPO WKP wystawiane przez przedstawicieli funduszy poŝyczkowych, które nie skorzystały z dotacji, są znacznie niŝsze, niŝ oceny dokonane przez beneficjentów 8. Przypomnijmy, iŝ średnia ocen beneficjentów wynosiła 3,59 podczas gdy niebeneficjenci oceniają całość na 2,7 czyli o punkt niŝej. Pomimo to, według 85% niebeneficjentów (6 przypadków na 7) zasady udzielania wsparcia w ramach SPO WKP były dostosowane do potrzeb polskiego sektora MSP. Wśród kwestii, które według niebeneficjentów naleŝałoby poprawić w tego typu programach w przyszłości, jest ułatwienie lokalnym funduszom dostępu do kapitału, przez co środki będą mogły być dostępne bliŝej miejsca działania przedsiębiorców. Według 57% niebeneficjentów zasady udzielania wsparcia z SPO WKP były dostosowane do potrzeb i charakteru działalności ich instytucji zaledwie 3 fundusze twierdziły przeciwnie, a 13 nie miało zdania na ten temat. Przedstawiciele trzech funduszy uznali, Ŝe kapitał ich funduszu był zbyt mały, a o wsparcie mogły starać się fundusze, które posiadały odpowiednio wysoki wkład własny 9. Generalnie, fundusze uwaŝały, Ŝe zasady udzielenia wsparcia z poddziałania bardziej promowały duŝe fundusze poŝyczkowe 10. Tabela 2. Ocena elementów poddziałania SPO WKP dokonana przez niebeneficjentów (na skali od 1 do 5) Średnie Elementy poddziałania SPO WKP oceny Dostęp do informacji ,57 Kryteria kwalifikowalności ,57 Prostota i klarowność dokumentacji ,0 8 Udział w badaniu niebeneficjentów miał za zadanie dostarczyć materiału porównawczego i poznania opinii zewnętrznych, niezaangaŝowanych w realizację programu podmiotów. 9 Por. przypis Podczas trzeciej rundy aplikacyjnej zmniejszono minimalną kwotę wsparcia, o jaką mógł się ubiegać fundusz z 5 mln do 3 mln zł. Dzięki temu droga do dotacji została otwarta dla mniejszych funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, zwłaszcza o charakterze lokalnym, które dotychczas nie dysponowały wystarczającym wkładem własnym. W przypadku funduszu mikropoŝyczkowego wymagany wkład wynosi 30% w gotówce, a w przypadku funduszu poręczeniowego 20%. 13

14 3. Działalność funduszy poŝyczkowych Zakres terytorialny programów poŝyczkowych Prawie 11% (12) ze wszystkich 110 programów poŝyczkowych ma zakres ogólnokrajowy; 72 programy mają zasięg wojewódzki, 24 programy obejmują wyłącznie terytorium powiatu; dwa programy adresowane były do mieszkańców tylko dwóch gmin. Biorąc pod uwagę wszystkie programy wdraŝane na poziomie województwa, najwięcej 30 programów - realizowanych jest w województwie wielkopolskim, następnie w łódzkim - 20, dolnośląskim 19; najrzadziej programy wdraŝane są w województwie pomorskim (4) oraz lubuskim (5). Z danych zagregowanych wynika, Ŝe 15,08% ze wszystkich programów realizowano w województwie wielkopolskim, a najmniej 2% obejmowało zasięg województwa pomorskiego. Województwa łódzkie, mazowieckie oraz dolnośląskie fundusze poŝyczkowe wskazywały w zakresie terytorialnym około 10% swoich programów, warmińsko-mazurskie w 8,5% programów, małopolskie w 7,54%, śląskie i podkarpackie w około 6% - na dalszych miejscach uplasowały się województwa opolskie (5%), świętokrzyskie (4%) oraz zachodniopomorskie (4%), kujawsko-pomorskie (3,5%). Do powiatów, w których realizowane są pojedyncze programy, naleŝą, powiat: białogardzki, bieszczadzki, braniewski, brodnicki, ciechanowski, dębicki, dzierŝoniowski, elbląski, giŝycki, gołdapski, gostyński, iławski, jeleniogórski, kościański, leski, lidzbarski, limanowski, m. Szczecin, m. śory, mielecki, niŝański, olecki, ostrowski, piotrkowski, pleszewski, płocki, poznański, średzki, stalowowolski, strzyŝowski, wałbrzyski, warszawski zachodni, zambrowski. W ośmiu powiatach realizowany jest więcej niŝ jeden program: po 2 programy w powiatach: konińskim, koszalińskim, krotoszyńskim i ostródzkim; po 3 programy w powiatach: kaliskim, kępińskim, radomskim oraz świdnickim. Zasadniczą róŝnicę między programami realizowanymi na poziomie całego kraju (w sumie 11%) oraz programami lokalnymi (wojewódzkimi, powiatowymi bądź gminnymi) stanowi wykorzystanie środków własnych, środków otrzymanych w ramach SPO WKP oraz innych źródeł finansowania. Programy ogólnopolskie mają znacznie wyŝszy udział środków własnych od programów realizowanych na niŝszych poziomach administracyjnych. Programy o mniejszym zasięgu znacznie częściej oraz w większym zakresie finansowane są z dotacji samorządowych oraz z innych źródeł. 11 Dane finansowe zamieszczone w niniejszym podrozdziale dotyczą funduszy, które wzięły udział w badaniu. Nie odnoszą się do całej populacji funduszy poŝyczkowych, dlatego teŝ nie pokrywają się z danymi finansowymi prezentowanymi w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych pt. Raport o stanie Funduszy PoŜyczkowych w Polsce, Nr 9/ Stan na dzień Dodatkowo, dane dotyczą funduszy, które skorzystały z dotacji programu SPO WKP oraz funduszy, które nie korzystały z dotacji. 14

15 Wykres 6. Struktura źródeł finansowania poŝyczek ze względu na zakres terytorialny programu (średnie wartości programów w zł) Wśród funduszy, które skorzystały ze wsparcia SPO WKP 12,3% (10) programów obejmowało terytorium całego kraju, podczas gdy wśród funduszy niebeneficjentów odsetek ten wynosił 6,9% - co oznacza, iŝ wśród wszystkich programów ogólnopolskich przeszło 83% stanowiły programy realizowane przez beneficjentów SPO WKP Realizacja programów poŝyczkowych Fundusze poŝyczkowe mogą prowadzić równolegle kilka programów poŝyczkowych, skierowanych do róŝnych podmiotów oraz regulowanych odrębnymi zasadami. Najwięcej programów poŝyczkowych załoŝono w roku 2005 (34,9%), następnym rekordowym rokiem był rok 2006, a potem kolejno rok 1996 (10,1%) oraz lata 2003 i 2004 po 8 programów co stanowiło 7,3% wszystkich 110 wdraŝanych programów. Z danych wynika, iŝ fundusze realizowały średnio rocznie 7,3 programu w okresie Na podstawie danych zagregowanych widać wyraźnie trend rosnący: od początku istnienia liczba programów realizowanych przez fundusze sukcesywnie wzrastała aŝ do roku Następnie trend nieco wyhamował, choć nadal liczba programów w tym okresie była wyŝsza od przeciętnej z połowy lat dziewięćdziesiątych. W sumie na przebadanych 56 funduszy przypada 110 programów średnio na jeden fundusz wypadają zatem prawie dwa programy. 15

16 Wykres 7. Liczba programów poŝyczkowych w poszczególnych latach Wykres 8. Liczba programów poŝyczkowych w poszczególnych okresach Przeciętny program poŝyczkowy włączając w to wszystkie źródła finansowania miał wartość około 2,6 mln zł. Analizując strukturę finansowania, najczęściej fundusze finansowały swoje programy ze środków własnych (średnia na program ok. 2,8 mln zł), w drugiej kolejności były to środki otrzymane w ramach SPO WKP (średnia na dany program ok. 6,6 mln zł), następnym w kolejności źródłem finansowania były dotacje ze środków samorządowych w przeciętnej kwocie ok. 801 tys. zł na program; środki otrzymane w ramach TOR znalazły się w 20 programach (średnia dotacja 701 tys. zł), natomiast najrzadziej, choć w znacznej kwocie, źródłem finansowania programów były kredyty lub poŝyczki średnia dla programu 1,4 mln zł. 12 Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR 10 był realizowany w ramach poŝyczki z Banku Światowego, którą rząd polski uzyskał w 1991 r. w wysokości 80 mln USD. Głównym celem projektu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, nakierowanych na pomoc osobom bezrobotnym lub zagroŝonych utratą pracy oraz szukających swojej Ŝyciowej szansy w załoŝeniu własnej firmy. Projekt realizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, korzystające z pomocy technicznej Uniwersytetu Stanowego Ohio. Projekt zakładał organizacyjne, merytoryczne i finansowe wsparcie wybranych w drodze konkursu (I edycja 1993 r., II edycja 1995 r.) lokalnych instytucji pozarządowych typu non-profit (stowarzyszeń i fundacji), tak aby mogły rozwijać swoją aktywność w zakresie: pomocy dla bezrobotnych i zagroŝonych utratą pracy, którzy 16

17 Tabela 3. Struktura źródeł finansowania programów poŝyczkowych Źródło finansowania Liczba programów Średnia (w zł) Mediana (w zł) Dominanta (w zł) środki własne środki otrzymane w ramach SPO WKP dotacje ze środków samorządowych środki uzyskane w ramach TOR kredyty/poŝyczki Poza wyszczególnionymi w badaniu kategoriami, reprezentanci funduszy wymieniali jeszcze inne, dodatkowe źródła finansowania. W przypadku 23 programów pojawiały się dotacje PARP (zapewne respondenci omyłkowo wymieniali tę kategorię jako dodatkową), respondenci wymieniali równieŝ budŝet państwa - 10 wskazań, dochody z działalności funduszu 8 wskazań (prawdopodobnie chodziło o inne środki własne), odsetki stanowiły dodatkowe źródło finansowania w 5, a banki w 3 przypadkach. Incydentalnie pojawiały się takŝe wskazania na dotacje z Funduszu Phare, Kanadyjskiego Funduszu PoŜyczkowego oraz budŝety wojewódzkie, które moŝna zaliczyć do odrębnej kategorii środków samorządowych. Tylko jeden program był wspierany przez prywatnego inwestora (sponsor). Fundusze poŝyczkowe dysponowały łączną kwotą: 200,5 mln zł ze środków własnych, 324,5 mln zł ze środków otrzymanych w ramach SPO WKP, 23 mln zł z dotacji ze środków samorządowych, 14 mln zł w ramach TOR 10 oraz 5,8 mln zł z kredytów i poŝyczek 13. wykazują predyspozycje do stania się przedsiębiorcami oraz integracji lokalnych środowisk w celu aktywnego przezwycięŝania bezrobocia. 13 Dane dotyczą funduszy uczestniczących w badaniu, nie jest to pełen obraz rynku funduszy poŝyczkowych. 17

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.09.2008 r.

Gdańsk, 10.09.2008 r. Unia Europejska Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo