Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość"

Transkrypt

1 Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad

2 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem Konstrukcja finansowania Charakterystyka kredytu bankowego Wymagania i wykluczenia Proces ubiegania się o kredyt Kryteria wypłaty premii technologicznej Rozliczenie premii technologicznej

3 Działanie 4.3. Kredyt POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) IV Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3 Kredyt Instytucją wdraŝającą jest BGK przy współpracy z bankami komercyjnymi Działanie 4.3 Działanie reguluje m.in.: ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730); Beneficjentami działania mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MŚP nabór wniosków ma charakter ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń

4 Działanie 4.3. Kredyt Kredyt to kredyt inwestycyjny, który moŝe być częściowo spłacony za pomocą premii technologicznej środków przyznawanych przez BGK w ramach dofinansowania Kredyt inwestycyjny w Banku Millennium Działanie 4.3 Kredyt Dotacja w formie premii technologicznej na spłatę kredytu Alokacja środków Całkowity budŝet działania 4.3 ustalony został na poziomie EURO, z czego do wykorzystania w roku 2010 pozostaje wciąŝ ,01 PLN!

5 Kredyt zakres przedmiotowy Definicja Kredyt udzielany jest na realizację inwestycji ch, mających na celu zakup i wdroŝenie nowych technologii, których uruchomienie umoŝliwi wytwarzanie nowych, bądź znacząco udoskonalonych wyrobów lub usług Inwestycja technologiczna Zakup nowej technologii i jej wdroŝenie, bądź wdroŝenie własnej technologii, następnie uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Nowa technologia W postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umoŝliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłuŝej niŝ 5 lat. Innowacyjność produktu/usługi

6 Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem Wydatki kwalifikowane zakup na warunkach rynkowych nowych lub uŝywanych środków trwałych rozbudowa istniejących środków trwałych (budynki, maszyny i urządzenia) instalacja oraz uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe najem, dzierŝawa lub leasing środków trwałych jeśli umowa przewiduje ich nabycie po okresie dzierŝawy lub leasingu; gruntów, budynków lub budowli (jeśli będą nierozłączne z inwestycją przez kolejne 3 lata od daty jej zakończenia) zakup lub leasing, jeŝeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia z upływem okresu leasingu wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej i pozostaną nierozłączne z inwestycją technologiczną przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji. Wydatki niekwalifikowane min. koncepcje i projekty techniczne, ekspertyzy, prace przedrealizacyjne,

7 Konstrukcja finansowania - przykład Premia technologiczna do 4 mln PLN (do 70% wart. kredytu) zł Wkład własny Kredyt Finansowanie kredytem do 75% wydatków kwalifikowanych zł zł Wydatki niekwalifikowane zł Wydatki kwalifikowane Wartość inwestycji 100% zł zł

8 Charakterystyka kredytu Kredyt to kredyt inwestycyjny z moŝliwością częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Warunki kredytu Wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wydatków kwalifikowanych, moŝe to być np. zwykły kredyt inwestycyjny lub środki własne Warunki cenowe - na warunkach rynkowych dla kredytów inwestycyjnych Kwota kredytu - ustawa nie określa min. i max. kwoty kredytu (max wartość inwestycji - 50 mln EUR) Waluta kredytu wyłącznie PLN Zabezpieczenie zabezpieczenie płynne, nieruchomości i środki trwałe ustalane indywidualnie z bankiem

9 Wymagania i wykluczenia Kryteria dostępu Przedsiębiorcy sektora Mikro- i MŚP (max. zatrudnienie 249 osób, max. przychody 50 mln EUR, max. suma bilansowa 43 mln EUR) Posiadanie zdolności kredytowej umoŝliwiającej spłatę odpowiedniej kwoty przyznanego kredytu inwestycyjnego (technologicznego) Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości minimum 25% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu Wykluczenia budownictwo okrętowe; rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i akwakultura; hutnictwo Ŝelaza i stali; wytwarzanie i obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne; przemysł włókien syntetycznych; górnictwo węgla;

10 Proces ubiegania się o kredyt KLIENT ZłoŜenie wniosku o kredyt w Banku Millennium wraz z dokumentami BANK MILLENNIUM Weryfikacja formalna wniosku Analiza kredytowa i podjęcie decyzji kredytowej przyznanie promesy kredytu technologicznego BGK Weryfikacja projektu w oparciu o wytyczne programu (ocena merytoryczna) Przyznanie promesy premii technologicznej (kwalifikowalność wydatków) BANK MILLENNIUM Uruchomienie kredytu technologicznego KLIENT Przeprowadzenie inwestycji Rozpoczęcie sprzedaŝy nowych produktów/usług BANK BGK MILLENNIUM ZłoŜenie wniosku o płatność za pośrednictwem Banku Millennium Wypłata premii technologicznej przez BGK do Banku (na spłatę części kredytu) BGK

11 Kryteria wypłaty premii technologicznej Kryteria wypłaty dofinansowania Poniesienie wydatków kwalifikujących się do wsparcia Wykorzystanie całości kredytu inwestycyjnego Zakończenie inwestycji technologicznej (potwierdzone dokumentami) SprzedaŜ towarów lub usług, będących wynikiem wdroŝenia nowej technologii (potwierdzona fakturami sprzedaŝowymi) Nieprzekroczenie progów pomocy publicznej, określonych regionalną mapą pomocy publicznej i zapisami ustawy. Od w województwie mazowieckim mikro i małe 50%, średnie przedsiębiorstwa 40% Intensywność wsparcia dla Przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Mikro i małe/ Średnie Miasto stołeczne Warszawa 50% / 40% Województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Województwa: Kujawsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie 60% / 50% 70% / 60%

12 Rozliczenie premii technologicznej Premia technologiczna wypłacana jest przez BGK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Beneficjentem do banku kredytującego, bezpośrednio na poczet spłaty kredytu. Premia technologiczna wypłacana jest jednorazowo lub w ratach na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających sprzedaŝ nowych produktów/usług. (wniosek składany nie częściej niŝ raz na 3 miesiące) Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości oznaczonej w umowie o dofinansowanie, na podstawie osiągniętej sprzedaŝy. Podstawą wyliczenia premii jest 100% wartości netto (bez VAT) faktur sprzedaŝy towarów, procesów lub usług wyprodukowanych w wyniku wdroŝenia nowej technologii. (max. 4 mln PLN) Istotne daty BGK moŝe przyznać promesę premii technologicznej do 15 września 2013 r Banki kredytujące mogą zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r BGK moŝe wypłacać premię technologiczną do 31 grudnia 2015 r

13 Zapraszamy do odwiedzenia witryny: Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące kredytu technologicznego moŝecie Państwo uzyskać kontaktując się z Doradcą Bankowym lub pod numerem tel

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych

Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych Konferencja naukowo techniczna Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Nowe możliwości finansowania małych inwestycji energetycznych 1 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego

Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego Cz. I Pozyskiwanie funduszy na innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego Paweł Stępniak Warszawa, 03 marca 2011 Nowa perspektywa finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo