KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO"

Transkrypt

1 KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych. Celem Funduszu pożyczkowego jest udzielanie wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom zamierzającym uruchomić własną działalność gospodarczą. Efektem podejmowanych działań jest rozwój przedsiębiorczości, powstanie nowych firm, ograniczenie bezrobocia poprzez zatrudnienie bezrobotnych w tworzonych i rozwijających się przedsiębiorstwach. Obecnie KSWP udziela pożyczek w ramach następujących funduszy: 1. Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy działanie 1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Fundusz Świętokrzyski 3. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy 4. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (TOR#10) 5. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Fundusz Pożyczkowy,,Polska Wschodnia Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na lata ,,Gotówka na start projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 8. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

2 Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Odbiorcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są także osoby bezrobotne oraz inne osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wartość udzielanych pożyczek: od do złotych. przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). - na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: od 3,75% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 6,75% w skali roku) (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi dot. ustalania stóp referencyjnych); - wymagane: 20% wkładu własnego; - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: od 0,50% kwoty pożyczki do 1,25%, - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat. 2

3 Fundusz Świętokrzyski Odbiorcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego i ościennych. Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są także osoby bezrobotne oraz inne osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wartość udzielanych pożyczek: od do złotych. przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). - na okres do 96 miesięcy z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: od 3,75% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 6,75% w skali roku) (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi dot. ustalania stóp referencyjnych); - wymagane: 20% wkładu własnego; - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: do 2% kwoty pożyczki (w zależności od tabeli ryzyka) - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat. 3

4 Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy Odbiorcy: mali przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 09 sierpnia 2008 r.), którzy posiadają siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności, na terenie powiatu szydłowieckiego. Wartość udzielanych pożyczek: do ,00 zł. przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). - na okres do 60 miesięcy z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: od 3,75% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 6,75% w skali roku) (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi dot. ustalania stóp referencyjnych); - wymagane: 20% wkładu własnego; - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: do 3% kwoty pożyczki (w zależności od tabeli ryzyka) - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat 4

5 Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (TOR#10) Odbiorcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego i ościennych. Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są także osoby bezrobotne oraz inne osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, które należą do jednej z wymienionych kategorii: bezrobotni, zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia, podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 - ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty), skierowanych przez powiatowe urzędy pracy, ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności, przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru Wartość udzielanych pożyczek: do wysokości będącej równowartością w złotych polskich kwoty 20 tysięcy USD według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki przez Komisję Pożyczkową. przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). - na okres do 36 miesięcy z możliwością skorzystania z 3-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: 6,0% (pożyczki udzielane są ze środków FRP, oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki - wymagane: 20% wkładu własnego; - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: do 3% kwoty pożyczki (w zależności od tabeli ryzyka) 5

6 - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Odbiorcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego. Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są także osoby bezrobotne oraz inne osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą Wartość udzielanych pożyczek: od do złotych. przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). - na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: od 0,5% w skali roku, - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: od 0,50% kwoty pożyczki do 1,25%: Przewiduje się preferencje (obniżenie prowizji o 0,5% w stosunku do należnej) dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia innowacyjne lub planujących zakup patentów bądź prac wyników B+R lub planujących nawiązanie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi oraz dla osób bezrobotnych zamierzających założyć działalność gospodarczą: 6

7 - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat. Fundusz Pożyczkowy,,Polska Wschodnia Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na lata Odbiorcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są także osoby bezrobotne oraz inne osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wartość udzielanych pożyczek: od do złotych. przedsiębiorstwa, zakup gruntów, zakup towarów handlowych oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, - na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; - oprocentowanie: 2,5% w skali roku (pożyczki są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis); 7

8 - za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: od 0,50% kwoty pożyczki do 1,25%, - zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat.,,gotówka na start projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "Gotówka na start realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Cel projektu Do projektu zakwalifikowane zostaną 141 osób w tym 75 kobiet i 66 mężczyzn, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Miejsce realizacji Zasięgiem terytorialnym Projektu są powiaty w podregionie radomskim: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki, zwoleński, powiaty w podregionie warszawskim wschodnim: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, powiaty w podregionie warszawskim zachodnim: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski, oraz podregion miasta stołecznego Warszawy. 8

9 Grupa docelowa Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z terenu miejsca realizacji projektu zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu zarejestrowane były w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową). Dostępne formy wsparcia W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie: 1) wsparcie szkoleniowo-doradcze: - pomoc w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia, - doradztwo indywidualne po założeniu działalności gospodarczej: aspekty prawne, księgowopodatkowe, marketingowe, itp. 2) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, liczba przewidzianych mikropożyczek: (75K i 66 M) Warunki uzyskania pożyczki: - kwota pożyczki : do ,00 zł, - oprocentowanie : do 2 % w skali roku, - okres spłaty: do 60 m-cy, - okres karencji: do 12 m-cy. Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata POŻYCZKI do 250 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego; ile: od ,00 do ,00 przy czym łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć ,00 zł, oraz z zastrzeżeniem, że Jednostkowe Pożyczki nie mogą być udzielone częściej niż co 4 miesiące. 9

10 oprocentowanie: 2,5% w skali roku przy pożyczkach udzielanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis); KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki. przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne). zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat. 10