Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Opolu"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ W 27 ROKU Opole, kwiecień 28 r. 1

2 WSTĘP Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, i aktywizację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu wyniósł ,- zł w tym: ŚRODKI PRZYZNANE ,- - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytm przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacjię zawodową przyznane decyzją MPiPS z dnia r. ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS I PROGRAMÓW LOKALNYCH ,- - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację SPO RZL ( 688.,- na działanie projekt pn. ASTERIX i ,- zł na działanie 1.3 projekt pn. OBELIX ), przyznane decyzją MPiPS z dnia r. 75.,- - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację programów lokalnych związanych z wykonywaniem prac melioracyjnych, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację SPO RZL ( ,- na działanie projekt pn. ASTERIX i 677.3,- zł na działanie 1.3 projekt pn. OBELIX ), przyznane decyzją MPiPS z dnia r. 4.,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. PRACA DLA MŁODYCH - DOBRY START, przyznane decyzją MPiPS z dnia r. 9.,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. MOJA FIRMA - MÓJ START, przyznane decyzją MPiPS z dnia r. 2

3 11.,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. NOWE PERSPEKTYWY, przyznane decyzją MPiPS z dnia r. Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową wyniosło ,65 zł co stanowi 99,5 % limitu, przy czym wydatkowanie w roku 27 wyniosło ,53 zł, a wydatkowanie związane z płatnością zobowiązań wynikających w 26 r. i kontynuowanych wyniosło ,12 zł. Funduszu Pracy w rozbiciu na realizowane usługi i instrumenty rynku pracy przedstawia poniŝsza tabela: Limit na 27 r. Wykonanie % limitu w 26 r. Zobowiązania na 28 r w tym: ,65 99, , , ,41 - Szkolenia ,98 - Prace interwencyjne Roboty publiczne , - Prace społecznie uŝyteczne , - StaŜe ,17 - Przygotowanie zawodowe ,85 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego ,57 - Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ,68 - Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ, przygotowanie zawodowe, wykonywania prac społecznie uŝytecznych , , , , , , , , ,27 98,4 98,1 99,4 98,1 99,7 99,1 99,7 1, 98, , , ,41 186, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 3

4 - Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki 786,7 - Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 888,85 - Ubezpieczenie społeczne rolników 1.56, - Umorzenia nienaleŝnie pobranych świadczeń 868,9 786,7 888, , 868,9 1, 1, 1, 1, 1.4, 786,7 888,85 52, 868,9 2,153,3 212,8 1.56, Strukturę wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową przedstawia poniŝsza tabela: Tytuł Planowany % limitu Wykonany % w stosunku do ogółu wydatków FP Szkolenia 14,54 14,39 Prace interwencyjne 1,6 1,5 Roboty publiczne 7,54 7,53 Prace społecznie uŝyteczne 1,17 1,15 StaŜe 25,55 25,62 Przygotowanie zawodowe 4,8 4,7 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ, przygotowanie zawodowe, wykonywania prac społecznie uŝytecznych 35,81 35,91 8,36 8,4 1,85 1,84 Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki,1,1 Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,1,1 Ubezpieczenie społeczne rolników,1,1 Umorzenia nienaleŝnie pobranych świadczeń,1,1 OGÓŁEM 1 1 4

5 W 27 r. programami na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej objęto ogółem 4974 osób w tym 825 osób, które kontynuowały program rozpoczęty w 26 roku i 4149 osób skierowanych do programów w 27 roku. PoniŜsza tabela przedstawia dane na temat realizacji poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy w 27 roku: Liczba osób ogółem objętych programem Liczba osób kontynuujących program rozpoczęty w 26 r. skierowanych do Liczba osób kończących program do Liczba osób kontynuujących program w 28 r. Ogółem w tym: Szkolenia - Prace interwencyjne - Roboty publiczne - Prace społecznie uŝyteczne - StaŜe - Przygotowanie zawodowe - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego - Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ lub przygotowanie zawodowe - Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki - Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 - Ubezpieczenie społeczne rolników Dalszy materiał zawiera informacje na temat wydatkowania w rozbiciu na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy Funduszu Pracy 5

6 SZKOLENIA Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie szkoleń osób bezrobotnych wynosił ,98 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły ,36 zł co stanowi 98,4 % moŝliwego do wykorzystania limitu, z czego wydatkowanie wyniosło ,49 zł a wydatkowanie związane z realizacją zobowiązań wynikających w roku 26 wyniosło ,87 zł. Ogółem szkoleniami objęto 14 osób w tym 153 osoby kontynuujące szkolenie rozpoczęte w 26 r. i 1247 osób skierowanych na kursy PoniŜsze zestawienie obrazuje finansowanie szkoleń bezrobotnych w 27 roku w rozbiciu na poszczególne programy. Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r , , , , ,54 - szkolenia finansowane tylko z algorytmu , , , ,54 - program ASTERIX - Działanie 1.2 SPO RZL - EFS + algorytm , ,2 - program OBELIX Działanie 1.3 SPO RZL EFS + algorytm , , ,41 - program TEN DRUGI PIERWSZY RAZ Działanie 1.5 SPO RZL - wkład własny z Algorytmu , ,8 2.34,49 - program INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY - rezerwa ministra , ,7 - program NOWE PERSPEKTYWY rezerwa ministra

7 Do dnia r. udział w szkoleniu zakończyły 1343 osoby. 1Pracę po zakończeniu podjęło 551 osób. Wskaźnik efektywności wyniósł 41 %. PoniŜsza tabela przedstawia liczbę osób objętych szkoleniami wraz z efektywnością wg stanu na dzień r.: objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień Ogółem , % - szkolenia finansowane tylko z algorytmu - program ASTERIX - Działanie 1.2 SPO RZL - program OBELIX - Działanie 1.3 SPO RZL - program TEN DRUGI PIERWSZY RAZ - Działanie 1.5 SPO RZL - program INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE - program NOWE PERSPEKTYWY ,4% 55,6% 53,1% 37,3% 26,3% 16,7% Osiągnięty wskaźnik efektywności szkoleń bezrobotnych jest wyŝszy o 12 punktów procentowych od tego jaki urząd uzyskiwał w poprzednich 2 latach. Świadczy to z jednej strony o polepszającej się sytuacji na rynku pracy, z drugiej o coraz lepszej ofercie szkoleniowej urzędu, dopasowanej do potrzeb bezrobotnych i pracodawców. Średni koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej wyniósł w 26 r. 1.52,59 zł. PRACE INTERWENCYJNE Na realizację prac interwencyjnych w 27 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przeznaczył środki Funduszu Pracy w wysokości 123.9,- zł. W omawianym okresie wykorzystanie przyznanego limitu wyniosło ,13 zł co stanowi 98,1 % limitu, z czego wydatkowanie w roku 27 wyniosło 4.94,13 zł, a wydatkowanie związane z płatnością zobowiązań wynikających w 26 r. wyniosło 8.613,- zł. 7

8 PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie prac interwencyjnych w 27 roku: Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r środki algorytmu , , , 8.613, 4.94, , , ,46 Ogółem w roku 27 programem prac interwencyjnych objęte były 52 osoby, w tym 2 osób skierowanych zostało do pracy przez urząd w 27 roku, 32 osoby kontynuowały zatrudnienie podjęte w 26 roku. W omawianym okresie udział w programie zakończyło 38 osób. 22 osoby zatrudnione zostały na dalszy okres. Wskaźnik efektywności na dzień r. wyniósł 57,9 %. PoniŜa tabela przedstawia liczbę osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 27 roku oraz efektywność : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - środki algorytmu ,9 % 57,9 % W przypadku instrumentu rynku pracy jakim są prace interwencyjne obserwuje się od 25 roku, a więc praktycznie od czasu kiedy pojawił się nowy instrument tj. refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, systematyczny spadek zainteresowania pracodawców tą formą zatrudnienia bezrobotnych. Korzyści finansowe pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych są czterokrotnie niŝsze niŝ tego, który zdecyduje się przyjąć do pracy bezrobotnego w ramach refundacji kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy, a czas utrzymania stanowiska pracy jest taki sam i wynosi dwa lata. Dodatkowo na niekorzyść prac interwencyjnych przemawia fakt, Ŝe w ramach tego instrumentu pracę mogą podjąć jedynie bezrobotni z tzw. grup ryzyka tj. osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, natomiast na stanowisko pracy utworzone w ramach refundacji kosztów jego wyposaŝenia urząd moŝe skierować kaŝdego bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie. Dla 8

9 porównania, liczba osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych wyniosła: 13 osób w 25 roku, 73 bezrobotnych w 26 roku, 2 w 27 roku. Koszt jednostkowy zatrudnienia 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w 27 roku wyniósł 4.486,1 zł. ROBOTY PUBLICZNE Na finansowanie robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przeznaczył kwotę ,- zł. Wykorzystanie limitu i faktyczne wydatkowanie Funduszu Pracy wyniosło ,62 tj. 99,43 % limitu z czego wydatkowanie w roku 27 wyniosło ,21 zł, a wydatkowanie w 26 r. wyniosło ,41 zł. PoniŜsza tabela przedstawia liczbę osób objętych programem w 27 roku oraz efektywność : Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r , - środki algorytmu , , , , , , , , ,88 - program wojewódzki -melioracje W 27 r. w ramach robót publicznych zatrudnionych ogółem było 176 bezrobotnych, w tym 8 osób kontynuujących program rozpoczęty w 26 roku i 168 bezrobotnych skierowanych przez urząd do w 27 roku. Do r. pracę zakończyło 146 osób. 9

10 PoniŜa tabela przestawia realizację zadań z zakresu podjęć pracy w 27 roku, po zakończeniu zatrudnienia w ramach robót publicznych: objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - środki algorytmu - program wojewódzki - melioracje ,8 % 14,9% 25,% Koszt jednostkowy zatrudnienia 1 bezrobotnego w ramach robót publicznych w roku 27 wyniósł 5.966,2 zł. PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE Limit Fundusz Pracy pochodzących z algorytmu, przeznaczony na realizację prac społecznie uŝytecznych wyniósł , zł. kwoty. Wydatki z tego tytułu wyniosły ,72 zł tj. 98,1% moŝliwej do wykorzystania Prace społecznie uŝyteczne to forma wspierania bezrobotnych, nastawiona na aktywizację osób którym najtrudniej znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Do prac społecznie uŝytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, wskazane przez ośrodki pomocy społecznej z poszczególnych gmin powiaty opolskiego i miasta Opola. Bezrobotni wykonują proste prace na rzecz społeczności lokalnej, na terenie gminy w której mieszkają, nie więcej niŝ 1 godzin tygodniowo. Za wykonaną pracę otrzymują świadczenie w wysokości co najmniej 6,3 zł za godzinę. W 27 r. do wykonywania prac społecznie uŝytecznych skierowanych zostało 943 bezrobotnych. Po ich zakończeniu 82 osoby podjęły pracę. Efektywność wyniosła 8,7%. Koszt jednostkowy wyniósł 141,53 zł. 1

11 STAśE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie staŝy wynosił ,17 zł. wyniosło ,8 zł co stanowi 99,7 % limitu w tym wydatki związane z finansowaniem staŝy rozpoczętych w roku 26 r. i kontynuowanych wyniosły ,5 zł, a wydatkowanie wyniosło ,4 zł. StaŜe to instrument rynku pracy, który od lat budzi największe zainteresowanie pracodawców, zarówno tych z sektora publicznego jak i prywatnych przedsiębiorców. Od trzech lat liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia i absolwentów szkół wyŝszych do 27 lat kierowanych do obycia staŝu u pracodawcy utrzymuje się na podobnym, bardzo wysokim poziomie. Pracodawcy świadomie wybierają ten instrument rynku pracy gdyŝ bez ponoszenia kosztów zyskują, często w pełni wykwalifikowane,,,ręce do pracy. Zainteresowanie staŝami obserwuje się u pracodawców niezaleŝnie od ich kondycji finansowej, liczby zatrudnionych pracowników czy profilu działalności. Z drugiej strony równieŝ wśród samej młodzieŝy, z powodu braku ofert stałej pracy dla tej grupy bezrobotnych, wzrasta zainteresowanie tą formą aktywizacji zawodowej. Dodatkowo organizowanie i finansowanie staŝy ułatwia fakt, Ŝe od trzech lat większość z nich finansowana jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez urząd SPO RZL Działanie 1.2. Finansowanie staŝy w 27 roku w rozbiciu na poszczególne programy przedstawia poniŝsze zestawienie. Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r , , , , ,33 - staŝe finansowane tylko z algorytmu , , , ,33 - program ASTERIX Działanie 1.2 SPO RZL - EFS + algorytm , , ,74 - program START - rezerwa ministra , ,47 11

12 Ogółem w roku 27 staŝ odbywało 1242 bezrobotnych, w tym 84 osoby skierowane przez urząd na staŝ w ramach umów z pracodawcami w 27 roku i 438 osób, które kontynuowały staŝ rozpoczęty w 26 roku. Ogółem do końca 27 roku odbywanie staŝu zakończyło 868 osób. 32 bezrobotnych po zakończeniu staŝu podjęło pracę. Efektywność, 3 miesiące po jego zakończeniu wyniosła 36,8 %. PoniŜsza tabela przestawia liczbę osób objętych staŝami wraz z efektywnością : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - staŝe finansowane tylko z algorytmu - program OBELIX - program START ,8% 41,9% 36,9% 16,3% Średni koszt jednostkowy staŝu wyniósł w 27 roku 3.742,81 zł. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie instrumentu rynku pracy pn. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy wynosił ,85 zł. Wykorzystanie powyŝszego limitu i faktyczne wydatkowanie FP wyniosło 47.18,23 zł co stanowi 99,7 % limitu. Ogółem w 27 roku w ramach przygotowania zawodowego zaktywizowano 226 bezrobotnych w tym 19 osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego i 36 bezrobotnych kontynuujących przygotowanie zawodowe rozpoczęte w 26 r. Do końca 27 roku udział w programie zakończyło 136 bezrobotnych. Do r. zatrudnionych zostało 4 osób. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu wyniósł 29,4 %. 12

13 Średni koszt uczestnictwa w programie 1 osoby wyniósł w 27 roku 3.632,11 zł. Realizację w 27 roku przedstawia poniŝsze zestawienie: Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r ,24 - przygotowanie zawodowe finansowane tylko z algorytmu 47.18, , , , , , , ,12 - program OBELIX Działanie 1.3 SPO RZL EFS + algorytm 67.67, , ,97 - program TEN DRUGI PIERWSZY RAZ Działanie 1.5 SPO RZL - wkład własny z algorytmu 23.82, , ,63 Tabela obrazująca liczbę osób objętych programem w 27 roku oraz efektywność : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - przygotowanie zawodowe finansowane tylko z algorytmu - program OBELIX - program TEN DRUGI PIERWSZY RAZ ,4% 26,6% 23,5% 44,% 13

14 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO - DOTACJE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na przyznanie bezrobotnym jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej wynosił w 27 roku ,57 zł. z tego tytułu wyniosło ,53 zł tj. 99,7 % limitu. PoniŜsza tabela przedstawia wydatkowanie FP w 27 roku w rozbiciu na poszczególne programy: Limit na 27 r. Wykonanie ,57 - dotacje udzielane tylko z algorytmu - program ASTERIX - Działanie 1.2 SPO RZL - EFS + algorytm - program OBELIX - Działanie 1.3 SPO RZL EFS + algorytm - program MÓJ SUKCES rezerwa ministra , , , , ,95 Ogółem jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 343 bezrobotnych. Do r. działalność podjęło 295 osób. W przypadku tego instrumentu rynku pracy nie bada się efektywności, gdyŝ z załoŝenia kaŝda osoba bezrobotna która otrzymała środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do jej rozpoczęcia i prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy. Tabela poniŝej przedstawia realizację które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej które rozpoczęły działalność do r. Ogółem z tego : - środki algorytmu - program ASTERIX - program OBELIX - program MÓJ SUKCES

15 Zainteresowanie instrumentem rynku pracy jakim są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów PUP w Opolu. W stosunku do liczby dotacji udzielonych w 25 roku ( 183 ) w 26 roku zaobserwowano 5% wzrost do liczby 274 dotacji. W 27 roku nastąpił kolejny wzrost udzielonych dotacji. W porównaniu do 26 roku o 25% ( 343 dotacje ). Tak duŝe zainteresowanie dotacjami bierze się z faktu, Ŝe z załoŝenia otrzymane środki są bezzwrotne. Ponadto trzeba spełnić minimum warunków by je otrzymać. Praktycznie kaŝda osoba zarejestrowana w urzędzie moŝe ubiegać się o dotację. Warunkiem niezbędnym do uzyskania z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie przez bezrobotnego pięciodniowego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. MoŜna śmiało postawić tezę, Ŝe 28 r. roku jeszcze bardziej wzrośnie liczba aplikujących o dotację. Średnia wysokość dotacji przyznanej wyniosła 12.18,93 zł. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAśENIA LUB DOPOSAśENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosił ,68 zł. z tego tytułu wyniosło 1% limitu ,25 zł co stanowi PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie w 27 roku: Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r ,68 - środki algorytmu , , , , , , , - program INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY - rezerwa ministra , ,18 - program START - rezerwa ministra , ,5 - program NOWE PERSPEKTYWY - rezerwa ministra ,9 15

16 Ogółem w roku 27 w wyniku refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy utworzonych zostało 77 miejsca pracy na których zatrudnione zostały osoby bezrobotne skierowane na te miejsca pracy przez PUP w Opolu Liczba miejsc pracy utworzonych w 27 roku w wyniku refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Ogółem - środki algorytmu - program INWESTYCJE W KWALIFIKACJE DEFICYTOWE NA RYNKU PRACY - rezerwa ministra - program START - rezerwa ministra - program NOWE PERSPEKTYWY - rezerwa ministra Średni koszt refundacji wyniósł ,74 zł. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACY, NA STAś LUB PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY Limit FP przeznaczonych na zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy wynosił 215.,- zł. Wykorzystanie powyŝszego limitu i faktyczne wydatkowanie FP z tego tytułu wyniosło ,27 zł co stanowi 98,82 % limitu, z czego wydatkowanie w roku 27 wyniosło ,27 zł, a wydatkowanie związane z płatnością zobowiązań wynikających w 26 r. wyniosło , zł. Ogółem z tego instrumentu rynku pracy skorzystało 512 bezrobotnych. Zwrot kosztów przejazdu do pracy otrzymało 121 osób, zwrot kosztów przejazdu na staŝ otrzymało 347 bezrobotnych, a zwrot kosztów przejazdu na przygotowanie zawodowe otrzymało 44 bezrobotnych. 16

17 PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie w 27 roku: Limit na 27 r. Wykonanie w 26 r. Zobowiązania na 28 r środki algorytmu , , , , , , , ,53 POZOSTAŁE WYDATKI Dodatkowo wypłacano stypendium 1 osobie bezrobotnej, która podjęła dalszą naukę w systemie studiów zaocznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 786,7 zł. 2 osoby bezrobotne skierowane przez urząd na staŝ otrzymały zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 888,85 zł. 3 osobom rolnikom zarejestrowanym w urzędzie po rozwiązaniu stosunku pracy, urząd pokrywał opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 1.56, zł. Ponadto wydano 1 decyzję o umorzeniu nienaleŝnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 868,9 zł. 17

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt

Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R.

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. Zielona Góra, wrzesień - październik 2006 rok RYNEK PRACY Na koniec

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZA ROK 2005

INFORMACJA ZA ROK 2005 INFORMACJA ZA ROK 2005 Na koniec 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku było zarejestrowanych 4.774 bezrobotnych, w tym 2.715 kobiet. Ponadto 119 osób posiadało status poszukującego pracy.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.)

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) PUP Białystok Magda Jankowska 12.08.2014 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) Działalnie 1.3 Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy"

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy zatwierdził Zarządzeniem nr 2151/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. plan Funduszu Pracy na rok 2005.

Prezydent m. st. Warszawy zatwierdził Zarządzeniem nr 2151/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. plan Funduszu Pracy na rok 2005. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw Pracy. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie zadań w województwie przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w kwietniu 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2013 ROKU . SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GIśYCKU W 2013 ROKU GiŜycko styczeń - 2014 rok SPIS TREŚCI I. Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku 1.1 Struktura organizacyjna Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2007r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2007r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2007r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2007r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet po 50 roku Ŝycia AKTYWNA KOBIETA Zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku BIAŁYSTOK, 8 MAJA 2013 R. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJ. PODLASKIM NA LATA 2007-2035

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl.

- 1 - P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl. - 1 - Wrocław, dnia 21.01.2008 r. P/07/102 LWR-41045-2/2007 Pani Dorota Piotrowska- Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śl. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r.

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 1 Tel. centrala 89 743 3500, sekretariat 89 743 3510, fax. 89 743 3501 www.pupmragowo.pl, e-mail: sekretariat@pupmragowo.pl ; filia: filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim I kwartał 2012 r. Struktura bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim Informacja kwartalna I kwartał 2013 r. Nr 1/2013 D ZIAŁ P ROMOCJI, A NALIZ I P ROJEKTÓW LIPIEC 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r.

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Niniejsze sprawozdanie przedstawia dane statystyczne za okres styczeń grudzień 2005 roku charakteryzujące lokalny rynek pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Formy aktywizacji zawodowej

Formy aktywizacji zawodowej Formy aktywizacji zawodowej Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.06.2009r. Lubin, lipiec 2009r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 30 listopada 2014 r. Mińsk Mazowiecki, 15.12.2014 I. Poziom bezrobocia Na koniec listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów Pierwsza Praca Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Wstęp Monitoring zapoczątkowanego w 2002 roku programu Pierwsza Praca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. W ciągu ostatnich 10 lat najwyŝszą liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI. W toku kontroli ustalono, co następuje: PROTOKÓŁ KONTROLI Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a (kod 76-100), zwanego dalej PUP, Nr statystyczny REGON 331038644. Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie jest od dnia 1stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Urząd Pracy m.st. Warszawy Wspieranie samozatrudnienia z wykorzystaniem środków pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy ŚRODKI NA WŁASNĄ FIRMĘ PODSTAWY PRAWNE I PRZEPISY WEWNĘTRZNE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2012 ROKU . SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GIśYCKU W 2012 ROKU GiŜycko styczeń - 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku 1.1 Struktura organizacyjna Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LUTY LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: NOWA ORGANIZACJA, PLANOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 08 sierpnia 2014 r. PS-III.862.8.2014.AHum Pan Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo