Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska"

Transkrypt

1 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska

2 wewnętrzne zewnętrzne

3 Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie

4 Krajowe np. Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej Unijne w ramach dostępnych programów regionalnych i centralnych

5 Środki wypracowane przez przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę ZYSK przeznaczony na dalszy rozwój przedsiębiorstwa np. na inwestycje

6 Zwrotne Kredyt inwestycyjny Leasing Bezzwrotne Dotacja/ Dofinansowanie Cecha wspólna na konkretny cel inwestycyjny!

7 Krajowe np.. dotacja z urzędu pracy dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Unijne 2 rodzaje

8 dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rozpoczęcie działalności gospodarczej czyli. pieniądze na. START

9 Na co? na poszerzenie działalności gospodarczej na dywersyfikacje produkcji na wprowadzenie nowego produktu bądź usługi na rynek na działania marketingowe, doradcze, promocyjne

10 Co można sfinansować? zakup maszyn, urządzeń, specjalistycznej linii technologicznej, środków transportu budowa/dobudowa/remont/modernizacja budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza np. hal produkcyjnych, magazynowych misje/targi gospodarcze, usługi doradcze, marketingowe

11 Z czego sfinansować.? Z jakiego funduszu? EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO tzw. fundusz twardy Z jakich programów? Programy regionalne skupione w regionach 16 programów regionalnych np. LRPO, POWZ Programy Centralne/Krajowe obsługiwane przez Ministerstwa np. POIG

12 Jak wybrać Program? Regionalny czy Krajowy? Rodzaj przedsiębiorstwa Potrzeby inwestycyjne/próg finansowy Zasięg terytorialny projektu projekt o znaczeniu regionalnym czy krajowym Innowacyjność na skale regionu czy kraju (innowacyjność np. technologiczna czy produktowa/usługowa)

13 średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny - nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny - nie przekracza 2 milionów euro.

14 Montaż finansowy projektu/procent dofinansowania np. 50%, 70%, 80% WAŻNE!... fundusze unijne na zasadzie dodatkowości

15 Przykładowy montaż finansowy projektu 100% kosztów kwalifikowalnych 50% - dotacja z Unii Europejskiej 50% - wkład własny Przedsiębiorcy (może pochodzić z kredytu, leasingu, środków własnych wypracowanych przez przedsiębiorstwo)

16 Co to jest całkowita wartość projektu? Co to są koszty kwalifikowalne projektu? Co Z VAT?

17 Dofinansowanie na zasadzie refundacji Co to jest refundacja? Dofinansowanie na zasadzie zaliczki Co to jest zaliczka?

18 Jak otrzymać dofinansowanie? ścieżka. Ogłoszenie o konkursie (konkurs otwarty i zamknięty) Wypełnienie dokumentów aplikacyjnych (wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami np. biznes plan) Złożenie aplikacji do odpowiedniej Instytucji Ocena projektu (formalna, merytoryczna) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu WAŻNE umowa prawa i obowiązki Wnioskodawcy

19 FUNDUSZ EFS fundusz miękki Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jako jeden z funduszy strukturalnych jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej (UE), wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. EFS przeznacza swe środki w szczególności na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

20 W Polsce, w okresie programowania , Europejski Fundusz Społeczny jest wdrażany poprzez: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dla realizacji tego celu przewidziany został zestaw form wsparcia i instrumentów adresowanych do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmujący m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe oferowane w momencie planowania zakładania firmy, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego o charakterze doradczym i finansowym przez okres do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

22 Instytucja Wdrażająca Działanie 6.2 POKL w województwie/regionie Wojewódzki Urząd Pracy

23 w Województwie Lubuskim Projekt Lubuski Przedsiębiorca nie ogranicza się do wybranych powiatów czy wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Zakłada on skierowanie wsparcia do wszystkich zainteresowanych osób z całego województwa lubuskiego niezależnie od ich sytuacji na rynku pracy. Projekt Lubuski Przedsiębiorca jest przedsięwzięciem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i realizowany jest w ramach Działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w terminie od 1 września 2010 r. do 30 kwietnia 2014 r.

24 Projekt będzie realizowany w 5 etapach w 4 czasowych edycjach: rejestracja zgłoszeń kandydatów ocena predyspozycji i preferencji zawodowych na podstawie standaryzowanych testów psychologicznych szkolenia specjalistyczne przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego przekazanie i rozliczenie udzielonego wsparcia

25 Planowane działania do przeprowadzenia w ramach projektu: 1. Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej I blok szkoleniowy rejestracja działalności gosp., aspekty prawne prowadzenia firmy; II blok szkoleniowy podstawy księgowości, formy ewidencji działalności gospodarczej w praktyce, rozliczenia z US i ZUS, pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, obsługa komputera; III blok szkoleniowy zarządzanie i marketing w firmie, warsztaty z komunikacji, promocja i tworzenie wizerunku firmy; IV blok szkoleniowy dobre praktyki, doradztwo grupowe; V blok szkoleniowy biznesplan (połączony z indywidualnymi konsultacjami w zakresie tworzenia i założeń biznesplanu analiza ryzyka, mocne i słabe strony biznesu, szanse powodzenia realizacji itp.)

26 2. Udzielenie wsparcia finansowego dotacja inwestycyjna Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania wsparcia w postaci środków finansowych (do 40 tys. zł) na rozwój nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wsparcie to ma charakter inwestycyjny i będzie musiało być wykorzystane zgodnie z zapisami zatwierdzonego przez Komisję biznesplanu.

27 3. Udzielenie wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego Osobom, które założą działalność gospodarczą w ramach projektu Lubuski Przedsiębiorca przyznane zostanie wsparcie pomostowe podstawowe (przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności) w postaci środków finansowych, przeznaczone na pokrycie tzw. obligatoryjnych opłat wynikających z funkcjonowania nowej firmy np. czynsz, media, ZUS itp. Dodatkowo uczestnik projektu będzie miał możliwość wnioskowania o przedłużenie wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy. Wysokość pomocy będzie wynosić około 700zł/m-c

28 I ETAP rejestracja zgłoszeń kandydatów WUP w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do projektu przeprowadzi rejestrację zgłoszeń kandydatów. Osoby chcące przystąpić do projektu zobowiązane są do wypełnienia i rejestracji Formularza Rekrutacyjnego. Rejestracji Formularza Rekrutacyjnego można dokonać samodzielnie drogą on line lub poprzez dostarczenie Formularza Rekrutacyjnego w wersji papierowej do siedziby Beneficjenta projektu.

29 II ETAP ocena predyspozycji i preferencji zawodowych na podstawie standaryzowanych testów psychologicznych Każda osoba zakwalifikowana do II etapu realizacji projektu ma obowiązek przystąpienia do rozwiązania dwóch testów - Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji oraz Formalnej Charakterystyki Zachowania Kwestionariusz Temperamentu. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Osoby te uzyskają status Beneficjenta Ostatecznego projektu i zostaną skierowane na szkolenie.

30 III ETAP szkolenie specjalistyczne

31 IV ETAP - przyznanie wsparcia finansowego Po zakończonym udziale w szkoleniu Beneficjent Ostateczny, celem podjęcia starań o przyznanie mu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest zobowiązany do złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Beneficjent Ostateczny może wnioskować maksymalnie o kwotę ,00- PLN!

32 Wniosek Biznes Plan jest sprawdzany pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Wniosków Umowa o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej określa: datę i miejsce zawarcia umowy, strony umowy, wysokość przyznanego dofinansowania, warunki przekazania środków, zasady wydatkowania środków, regulacje dotyczące pomocy de minimis, zabezpieczenie umowy, sposób wydatkowania i warunki rozliczenia dotacji, inne regulacje.

33 UMOWA O DOFINANSOWANIE prawa i obowiązki Wnioskodawcy/Beneficjenta Ostatecznego np. obowiązek promocji projektu

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Magdalena Nowak Siwińska

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka

Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POKL.06.02.00-30-035/08 BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY, ZAŁÓś WŁASNĄ FIRMĘ PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREDZKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r.

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r. Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia Łęczyca, 10.04.2013 r. Plan spotkania informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 1 I. Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Kapitalny Biznes jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo