II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

2 Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN

3 SPIS TREŒCI II.1. PRZEZNACZENIE MODU U... II-5 II.2. PODSTAWOWE POJÊCIA MODU U... II-6 MAGAZYN... II-6 KARTOTEKA PRODUKTÓW... II-6 KARTOTEKA MAGAZYNOWA... II-7 KARTA PRODUKTU... II-8 WYKAZ DOSTAW... II-8 KARTOTEKA KLIENTÓW... II-9 DOKUMENTY OBROTOWE... II-10 RODZAJ OPERACJI... II-11 ZATWIERDZANIE DOKUMENTU... II-11 KSIÊGOWANIE DOKUMENTU... II-12 II.3. WYKAZ FUNKCJI... II-13 II.4. PIERWSZE CZYNNOŒCI... II-19 UTWORZENIE EWIDENCJI MAGAZYNÓW (JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH)... II-19 ZDEFINIOWANIE KODÓW RODZAJÓW OPERACJI... II-20 ZDEFINIOWANIE KODÓW PODATKU VAT / MAR Y HURTOWEJ / MAR Y DETALICZNEJ / MAR Y MINIMALNEJ... II-22 ZDEFINIOWANIE KODÓW RODZAJÓW KLIENTÓW... II-22 TABELA SWW-KWIU... II-22 WPROWADZANIE BILANSU OTWARCIA... II-23 WPROWADZANIE PRODUKTÓW DO KARTOTEKI MAGAZYNOWEJ... II-24 WYDRUKOWANIE BILANSU OTWARCIA... II-31 ZAKOÑCZENIE BILANSU OTWARCIA... II-32 II.5. CODZIENNA EKSPLOATACJA... II-33 WPROWADZANIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH... II-33 DOKUMENTY POWSTAJ CE AUTOMATYCZNIE W INNYCH MODU ACH... II-39 DOKUMENTY POWSTAJ CE AUTOMATYCZNIE W MODULE MAGAZYN W FUNKCJACH INWENTARYZACJI I PRZESZACOWANIA STANÓW... II-40 EKSPORT/IMPORT DOKUMENTÓW... II-41 OBS UGA ZBIORÓW TEKSTOWYCH... II-42 GENEROWANIE NOWYCH DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE ISTNIEJ CYCH DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH... II-45 DRUKOWANIE DOKUMENTÓW... II-45 AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH... II-46 USTALENIE CENY DLA DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH... II-47 KONTROLA POPRAWNOŒCI DOKUMENTÓW... II-48 ROZDZIELENIE DOKUMENTÓW JEDNOSTRONNYCH NA DWUSTRONNE... II-48 AKTUALIZACJA KARTOTEKI MAGAZYNOWEJ PRZY ZATWIERDZANIU DOKUMENTU... II-49 II-1

4 AKTUALIZACJA KARTOTEKI PRODUKTÓW PRZY ZATWIERDZANIU DOKUMENTU... II-49 PRZEPISANIE ZATWIERDZANYCH DOKUMENTÓW DO ZBIORU DOKUMENTÓW ZATWIERDZONYCH... II-50 AUTOMATYCZNE NALICZANIE CEN W KARTOTECE PRODUKTÓW... II-50 KALKULACJA CEN NA POZIOMIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH.... II-52 WYDRUK PRZYWIESZEK NA PRODUKTY... II-53 ZAK ADANIE NOWEJ KARTY PRODUKTU... II-55 ZAK ADANIE NOWEJ KARTY MAGAZYNOWEJ... II-60 WPROWADZENIE SUBSTYTUTU... II-63 REZERWACJA TOWARÓW W MAGAZYNIE... II-64 PRZEGL DANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH... II-66 PRZEGL DANIE STANÓW PRODUKTÓW CA EJ FIRMY... II-66 PRZEGL DANIE OBROTÓW DOSTAWCÓW I KLIENTÓW... II-67 OBS UGA KODÓW KRESKOWYCH Z POZIOMU KARTOTEKI PRODUKTÓW... II-68 HISTORIA PRODUKTU... II-68 WYDRUK ETYKIETY NA PRODUKTY Z POZIOMU KARTOTEKI PRODUKTÓW... II-69 OBLICZANIE STANU MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO NA PODSTAWIE OBROTÓW I DODATKOWYCH PARAMETRÓW OBS UGIWANYCH W KARTOTECE MAGAZYNOWEJ... II-70 JEDNOCZESNA OBS UGA KILKU MIESIÊCY MAGAZYNOWYCH... II-72 PRZECENA (PRZESZACOWANIE) STANÓW... II-72 INWENTARYZACJA... II-74 ZAMKNIÊCIE MIESI CA... II-76 ZAMKNIÊCIE ROKU... II-77 KONTROLA KARTOTEK... II-78 KONTROLA STANÓW KP Z KM... II-78 KONTROLA STANÓW KM ZE SPECYFIKACJAMI DOSTAW... II-79 KONTROLA CENY KARTOTEKOWEJ W KP WG KM... II-79 KONTROLA CEN W KM Z CENAMI ZE SPECYFIKACJI DOSTAW... II-79 RAPORT O CENACH PRODUKTÓW... II-79 KONTROLA JEDNOSTKI MIARY W KM Z KP... II-79 KONTROLA REZERWACJI NA DOKUMENTY ROZCHODOWE... II-79 NAPRAWA KARTOTEK... II-79 NALICZANIE STANÓW KP Z KM... II-80 NALICZANIE STANÓW KM ZE SPECYFIKACJI DOSTAW... II-80 NALICZANIE CENY KARTOTEKOWEJ W KP WG KM... II-81 NALICZANIE CEN W KM Z CEN ZE SPECYFIKACJI DOSTAW... II-81 NALICZANIE REZERWACJI... II-81 PRZENOSZENIE JEDNOSTKI MIARY Z KP DO KM... II-81 NALICZANIE STANU MIN/MAX W KP WG KM... II-81 NALICZANIE STANU MIN/MAX W KM WG OBROTÓW... II-81 DOSTOSOWANIE PRACY MODU U DO SPECYFIKI FIRMY - PARAMETRY SYSTEMU... II-82 WYDRUKI... II-93 II-2

5 II.6. PYTANIA I ODPOWIEDZI... II-105 Kiedy mo na usun¹æ kartê produktu z Kartoteki Magazynowej?... II-105 Jak usun¹æ nie u ywan¹ kartê produktu z Kartoteki Magazynowej?... II-105 Jak usun¹æ nie u ywan¹ kartê produktu z Kartoteki Produktów?... II-105 Jak uzyskaæ zestawienie o zrealizowanej mar y na sprzeda y?... II-106 Jakie zestawienie najlepiej wykorzystaæ do wspomagania tworzenia zamówieñ dla dostawców?... II-106 Czy mo na zablokowaæ dostêp do pewnych funkcji niektórym u ytkownikom?... II-106 Co zrobiæ, gdy iloœæ w obrotach miesiêcznych i rocznych w Kartotece Magazynowej nie zgadza siê z obrotami z dokumentów dostêpnymi na klawiszu F4?... II-107 Kiedy mo na skasowaæ lub zaktualizowaæ zatwierdzony dokument magazynowy?... II-107 II-3

6 II.1. PRZEZNACZENIE MODU U Modu³ MAGAZYN jest przeznaczony do obs³ugi gospodarki magazynowej w firmie. W module wpisujemy ró nego rodzaju dokumenty magazynowe. Samo wprowadzenie dokumentu nie powoduje adnych widocznych efektów w kartotekach i rejestrach. Dokumenty s¹ bowiem wprowadzane najpierw do zbiorów roboczych, a potem - poprzez zatwierdzenie - do Zbioru Obrotów. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu nastêpuje aktualizacja wielu informacji w kartotekach np. zmiana stanów magazynowych. Dokumenty magazynowe mo emy drukowaæ zarówno przed jak i po zatwierdzeniu. Do modu³u MAGAZYN przekazywane s¹ równie dokumenty, które powsta³y w innych modu³ach, np. dokument PZ tworzony w module ZAKUP. Ich pojawienie siê w module MAGAZYN nie wp³ywa na iloœæ i wartoœæ produktów w magazynach, s¹ bowiem wprowadzane do zbiorów dokumentów roboczych. Z dokumentami tymi postêpujemy tak samo, jak z wprowadzonymi bezpoœrednio w module MAGAZYN. Dla ka dego towaru prowadzimy Kartotekê Produktów oraz Kartoteki Magazynowe. Inne wa ne funkcje modu³u to inwentaryzacja i przecena produktów. Czynnoœciom tym towarzyszy automatyczne utworzenie odpowiednich dokumentów. Modu³ MAGAZYN umo liwia uzyskanie szeregu aktualnych informacji, np.: o stanie towarów w firmie, o iloœciach poni ej stanu minimalnego lub powy ej stanu maksymalnego, o obrotach i towarach nie wykazuj¹cych ruchu. Proponujemy wykorzystanie tego modu³u w magazynach firmy. II-5

7 II.2. PODSTAWOWE POJÊCIA MODU U Zanim przyst¹pimy do opisania dzia³ania wa niejszych funkcji modu³u MAGA- ZYN, przedstawimy podstawowe pojêcia, którymi bêdziemy siê pos³ugiwaæ. S¹ nimi: Magazyn Magazyn jest wydzielon¹ jednostk¹ organizacyjn¹, obs³ugiwan¹ przez modu³. Magazyn jest okreœlany przez dwa parametry: Kod Nazwa Jest to numer magazynu. Nazwa charakteryzuj¹ca magazyn. Magazyny zalecamy wprowadziæ do modu³u MAGAZYN przed przyst¹pieniem do Bilansu Otwarcia (Administracja -> Obs³uga kodów -> Dopisz). Kartoteka Produktów Kartoteka Produktów zawiera karty wszystkich produktów znaduj¹cych siê we wszystkich magazynach obs³ugiwanych przez modu³. Podstawowymi identyfikatorami towaru s¹: Indeks Indeks towaru jest jednoznacznym jego identyfikatorem w ca³ym systemie SM-BOSS. Ka dy produkt mo na znaleÿæ w systemie pos³uguj¹c siê jego indeksem. Nazwa towaru Jest drugim identyfikatorem towaru. Wyszukiwanie towaru mo na te przeprowadziæ wed³ug nazwy. W przypadku faktur obcojêzycznych w drugiej linii nazwy produktu mo na wpisaæ tekst w jêzyku obcym. II-6

8 Karta towaru zawiera wszystkie podstawowe dane charakteryzuj¹ce dany produkt wraz z sumarycznymi informacjami o stanie i obrotach tego produktu. Kartoteka Magazynowa Zawiera karty produktów w poszczególnych magazynach. Danymi identyfikacyjnymi dla karty produktu w magazynie s¹: Magazyn Indeks Numer magazynu, w którym znajduje siê produkt. Indeks produktu, którego dotyczy karta magazynowa; jednoznaczny identyfikator produktu. Karta produktu w magazynie - poza danymi identyfikacyjnymi - zawiera informacje o: œredniej cenie kartotekowej produktu w danym magazynie, stanie aktualnym, stanie na pocz¹tek roku i sumarycznych obrotach rocznych, stanie na pocz¹tek miesi¹ca i sumarycznych obrotach miesiêcznych. W Kartotece Magazynowej wartoœci s¹ podawane wed³ug przyjêtych cen kartotekowych. Modu³ MAGAZYN oferuje trzy systemy cen kartotekowych: 1) wed³ug cen ewidencyjnych sta³ych - cena produktu o danym indeksie jest sta³a, mo na j¹ zmieniæ jedynie poprzez przecenê; wszystkie przychody i rozchody magazynowe tego produktu s¹ wykonywane w tej cenie, 2) wed³ug cen œredniowa onych - produkt w magazynie ma cenê œredni¹, wyliczan¹ na podstawie cen z dokumentów przychodowych; rozchody magazynowe wykonywane s¹ wed³ug aktualnej ceny œredniowa onej, II-7

9 3) system FIFO - FIRST INPUT FIRST OUTPUT - pierwsze wesz³o, pierwsze wysz³o (dawna cena ruchoma ) - system charakteryzuje siê tym, e karta magazynowa ka dego produktu posiada wykaz nierozchodowanych dostaw, których suma daje aktualny stan produktu w magazynie; przychód do magazynu rejestrowany jest wed³ug cen zakupu jako kolejna dostawa; rozchód z magazynu wykonywany jest wed³ug cen najstarszej dostawy, w razie potrzeby - je eli najstarsza dostawa nie wystarczy na pokrycie ca³ego rozchodu - pobierane s¹ ceny z kolejnych dostaw; cena wykazywana w karcie magazynowej produktu jest informacyjn¹ cen¹ œredni¹, jest ona wyliczana ponownie po ka dym obrocie magazynowym. Wyboru systemu cen kartotekowych, obowi¹zuj¹cego dla ca³ego systemu SM- BOSS, dokonujemy podczas instalacji. Karta Produktu Kart¹ produktu jest zestaw informacji dla okreœlonego indeksu i nazwy produktu w Kartotece Produktów oraz zestaw informacji dla okreœlonego magazynu i indeksu produktu w Kartotece Magazynowej. Wykaz dostaw Jest to specyfikacja nierozchodowanych dostaw, sk³adaj¹ca siê na stan danego produktu w danym magazynie. Dostawy s¹ uporz¹dkowane wed³ug daty dostawy, któr¹ okreœla data dokumentu magazynowego powoduj¹cego przychód do magazynu i numer kolejnej dostawy w tym dniu. Ka dy rozchód magazynowy zmniejsza stan kolejnych dostaw licz¹c od najstarszej. Dostawy ca³kowicie rozchodowane s¹ usuwane z wykazu dostaw, z wyj¹tkiem ostatniej. Z ka d¹ dostaw¹ zwi¹zana jest cena zakupu, bêd¹ca cen¹ kartotekow¹ danej dostawy. Dla ka dej dostawy mo e te byæ okreœlona ró na cena sprzeda y. II-8

10 Kartoteka Klientów Kartoteka ta zawiera dane o dostawcach i klientach wprowadzane na ogó³ w innych modu³ach systemu SM-BOSS. Najwa niejsze z nich to: Symbol Miasto Symbol dostawcy/klienta jest jego jednoznacznym identyfikatorem w Kartotece Klientów. Symbol powinien byæ tak dobrany, by kojarzy³ siê nam z klientem, st¹d nie polecamy stosowania cyfr. W symbolu nie powinny wystêpowaæ spacje pomiêdzy znakami (patrz: OII.2. Symbol klienta). Mamy tu wpisan¹ siedzibê klienta. Miasto stanowi dodatkowy identyfikator klienta, wed³ug którego mo emy go szukaæ w kartotece. Konto ksiêgowe Jest to numer klienta, na podstawie którego tworzone jest analityczne konto rozrachunkowe w planie kont w module FINANSE. Pozosta³e informacje opisuj¹ce dostawcê/klienta to: - nazwa, - bran a, - szczegó³owy adres (kod pocztowy, województwo, ulica, numer domu), - numer telefonu, faxu, - nazwisko osoby, z któr¹ mo emy siê kontaktowaæ, wraz z zajmowanym przez ni¹ stanowiskiem, - nazwê banku i numer konta, - numer podatnika VAT (NIP), numer REGON i PESEL, - uwagi. II-9

11 W kartotece za pomoc¹ klawiszy specjalnych mo emy ponadto uzyskaæ (pomoc na klawiszu F1): Podgl¹d obrotów wartoœciowych Dla danego klienta otrzymujemy wykaz dokumentów magazynowych, zawieraj¹cych jego symbol, znajduj¹cych siê w zbiorze dokumentów zatwierdzonych, w archiwum lub w zbiorze dokumentów roboczych wraz z wartoœci¹ magazynow¹ tych dokumentów. Podgl¹d obrotów towarowych Dla danego klienta otrzymujemy informacjê, jakie produkty (indeks, nazwa) otrzymaliœmy od niego lub jakie produkty mu sprzedaliœmy. Specyfikacje rezerwacji Dla danego klienta otrzymujemy informacjê, jakie produkty (indeks, iloœæ) zosta³y przez niego zarezerwowane. Dokumenty obrotowe Modu³ obs³uguje kilka typów dokumentów obrotu magazynowego: Dokumenty przychodowe: PZ - przychód zewnêtrzny ZW - zwrot wewnêtrzny PW - przychód z produkcji Dokumenty rozchodowe: WZ - rozchód zewnêtrzny RW - rozchód wewnêtrzny WD - zwrot do dostawcy II-10

12 Inne dokumenty: MM - przesuniêcie miêdzymagazynowe PC - przecena towarów lub przesuniêcie z indeksu na nowy indeks IW - ró nice inwentaryzacyjne IN - inne dokumenty. Dokumenty te w wiêkszoœci s¹ jednostronne. Dokument MM mo e byæ rejestrowany jako dwustronny lub jednostronny, w zale noœci od decyzji podjêtej podczas instalacji. Podczas zatwierdzania dokumenty dwustronne rozbijane s¹ na dwa dokumenty jednostronne: rozchodowy i przychodowy. Wszystkie dokumenty sk³adaj¹ siê z nag³ówka i specyfikacji pozycji. W jednym dokumencie mo e wyst¹piæ maksymalnie pozycji. Rodzaj operacji Jest to drugi - poza typem - identyfikator dokumentu. S³u y on do dodatkowego, bardziej szczegó³owego podzia³u dokumentów obrotowych, np. dokumenty PZ mo emy podzieliæ na: przychód od dostawcy, darowizna, zwrot z naprawy obcej itp. Ka dej operacji przyporz¹dkowujemy jednoznaczny kod i dodatkowo konto ksiêgowe. Zatwierdzanie dokumentu Wprowadzenie dokumentu obrotu magazynowego do modu³u MAGAZYN - zarówno rêcznie za pomoc¹ funkcji Dokumenty robocze, jak i automatycznie za poœrednictwem innym modu³ów systemu SM-BOSS - nie powoduje adnych zmian w kartotekach. Aby zaktualizowaæ zbiory, nale y zatwierdziæ dokument. II-11

13 Zatwierdzenie dokumentu (funkcja Blokowanie) oznacza wykonanie przez modu³ MAGAZYN nastêpuj¹cych czynnoœci: ustalenie ceny magazynowej lub kartotekowej dla dokumentów rozchodowych w zale noœci od przyjêtego systemu cen kartotekowych, kontrola poprawnoœci dokumentu, rozdzielenie dokumentów dwustronnych na jednostronne, aktualizacja Kartoteki Magazynowej, aktualizacja Kartoteki Produktów, przepisanie zatwierdzonego dokumentu ze zbioru roboczego do zbioru dokumentów zatwierdzonych. Ksiêgowanie dokumentu Ksiêgowanie dokumentów obrotu magazynowego odbywa siê w module FINAN- SE w funkcji Generator dowodów z modu³ów. II-12

14 II.3. WYKAZ FUNKCJI W rozdziale tym przedstawiamy za pomoc¹ schematu strukturê menu modu³u MAGAZYN wraz z pozycjami dostêpnymi przy u yciu górnego menu poszczególnych ewidencji lub klawiszy funkcyjnych. MAGAZYN Bilans otwarcia Kartoteka Produktów Obs³uga Kartoteki Produktów Podgl¹d na stany i ceny w Kartotece Magazynowej Kody kreskowe Substytuty Historia produktu Ceny automatycznie naliczane Etykiety produktów Wydruki B.O.Kartoteka Produktów wg indeksu B.O.Kartoteka Produktów wg nazwy Kartoteka Magazynowa Obs³uga Kartoteki Magazynowej Specyfikacje dostaw Substytuty Wydruki B.O.Kartoteka Magazynowa Pozycje B.O.Zestawienie sum dla magazynów Zakoñczenie B.O. Obs³uga kartotek Kartoteka Produktów Obs³uga Kartoteki Produktów Podgl¹d na stany i ceny w Kartotece Magazynowej Obroty wed³ug kontrahenta Obroty wed³ug kontrahenta z archiwum Obroty Obroty z archiwum Kody kreskowe Substytuty Specyfikacja rezerwacji Historia produktu Ceny automatycznie naliczane Etykiety produktów Wydruki Stan na kartotekach Stan ogó³em Kartoteki Produktów Stany dla poszczególnych indeksów Stany i obroty sumaryczne II-13

15 Towary nie wykazuj¹ce ruchu Zapasy poni ej minimum (maksimum) Zapasy powy ej maksimum Zestawienia w/g indeksu Stany i obroty sumaryczne dla Kartoteki Produktów Stany i obroty sumaryczne dla grup indeksów Stany i obroty sumaryczne dla indeksów Cennik wg wybranego rodzaju ceny Pe³na analityka obrotowa ze stanami wg indeksów Stany zarezerwowane Stany magazynowe w/g indeksów na koniec wybranego m-ca Cena i mar a detaliczna i hurtowa Sprawozdanie dla GUS wg SWW-KU Analityka obrotowa od pocz¹tku roku Kartoteka Magazynowa Obs³uga Kartoteki Magazynowej Specyfikacje dostaw Podgl¹d na stany zarezerwowane Obroty wed³ug kontrahenta Obroty wed³ug kontrahenta z archiwum Obroty Obroty z archiwum Substytuty Specyfikacja rezerwacji Naliczanie rezerwacji ze specyfikacji Wydruki Stan na kartotekach Stan sumaryczny wszystkich magazynów Stany sumaryczne poszczególnych magazynów Stany dla poszczególnych indeksów w magazynach Stany i obroty sumaryczne wg magazynów i indeksów Towary nie wykazuj¹ce ruchu Zapasy poni ej minimum (maksimum) Zapasy powy ej maksimum Zestawienia w/g indeksu Stany i obroty sumaryczne dla Kartoteki Magazynowej Stany i obroty sumaryczne dla grup indeksów Stany i obroty sumaryczne dla indeksów Stany i obroty sumaryczne wg indeksów i magazynów Cennik wg wybranego rodzaju ceny Pe³na analityka obrotowa ze stanami wg indeksów Stany zarezerwowane Stany magazynowe w/g indeksów na koniec wybranego m-ca Stany magazynowe i lokalizacja Sprawozdanie dla GUS wg SWW-KU Analityka obrotowa od pocz¹tku roku Kartoteka Klientów II-14

16 Obs³uga kartoteki Klientów Opis klienta Obroty wartoœciowe Obroty wartoœciowe z archiwum Obroty wartoœciowe z dokumentów roboczych Obroty towarowe Obroty towarowe z archiwum Obroty towarowe z dokumentów roboczych Ewidencja rozmów z klientami Historia kontaktów z klientem Ewidencja rezerwacji Wydruki Klienci Rozmowy-skrót Rozmowy-opis Kontakty-skrót Kontakty-opis Kontrola kartotek Kontrola stanów KP z KM Kontrola stanów KM ze specyfikacjami dostaw Kontrola ceny kartotekowej w KP wg KM Kontrola cen w KM z cenami ze specyfikacji dostaw Raport o cenach produktów Kontrola jedn.materia³owej w KM z KP Kontrola rezerwacji na dokumenty WZ, MM,RW i IN- Naprawa kartotek Naliczanie stanów KP z KM Naliczanie stanów KM ze specyfikacji dostaw Naliczanie ceny kartotekowej w KP wg KM Naliczanie cen w KM z cen ze specyfikacji dostaw Naliczanie rezerwacji Przenoszenie jedn.materia³owej z KP do KM Naliczanie stanu min/max w KP wg KM Kasowanie kartotek Obs³uga dokumentów Dokumenty robocze Wszystkie dokumenty PZ Przychód zewnêtrzny ZW Zwrot wewnêtrzny PW Przychód z produkcji WZ Wydanie zewnêtrzne RW Rozchód wewnêtrzny WD Zwrot do dostawcy MM Przes. miêdzy mag. IN Inne dokumenty PC Przecena Towarów Wydruki Zestawienie obrotów wg magazynów i rodz. dok. Obroty sumaryczne magazynów II-15

17 Obroty sumaryczne dokumentów Pe³na analityka obrotowa wg magazynów i dokumentów Zestawienie obrotów wg magazynów i indeksu Obroty sumaryczne magazynów Obroty sumaryczne wg magazynów i indeksów Obroty sumaryczne wg magazynów, indeksów i dat Pe³na analityka obrotowa wg magazynów i indeksów Zestawienie obrotów wg indeksu Obroty sumaryczne wg grup indeksów Obroty sumaryczne indeksów Pe³na analityka obrotowa wg indeksów Sumaryczne obroty wszystkich magazynów Zestawienie obrotów zewnêtrznych wg kontrah. Wg dokumentów (wartoœciowe) Wg indeksów (il.-wart.) Zestawienie obrotów wewnêtrznych wg kontrah. Wg dokumentów (wartoœciowe) Wg indeksów (il.-wart.) Raport sprzeda y z dokumentów WZ Wg dokumentów Wg indeksów Wg kontrahentów Wg indeksów i nr faktury Zestawienie b³êdów blokowania Wg dokumentów Wg indeksów Zatwierdzanie zbioru dokumentów Wg magazynu Wg listy Dokumenty zatwierdzone Wszystkie dokumenty PZ Przychód zewnêtrzny ZW Zwrot wewnêtrzny PW Przychód z produkcji WZ Wydanie zewnêtrzne RW Rozchód wewnêtrzny WD Zwrot do dostawcy MM Przes. miêdzy mag. IN Inne dokumenty PC Przecena Towarów IW Ró nice inwentaryzacyjne Wydruki Zestawienie obrotów wg magazynów i rodz. dok. Obroty sumaryczne magazynów Obroty sumaryczne dokumentów Pe³na analityka obrotowa wg magazynów i dokumentów Zestawienie obrotów wg magazynów i indeksu Obroty sumaryczne magazynów Obroty sumaryczne wg magazynów i indeksów Obroty sumaryczne wg magazynów, indeksów i dat II-16

18 Pe³na analityka obrotowa wg magazynów i indeksów Zestawienie obrotów wg indeksu Obroty sumaryczne wg grup indeksów Obroty sumaryczne indeksów Pe³na analityka obrotowa wg indeksów Sumaryczne obroty wszystkich magazynów Zestawienie obrotów zewnêtrznych wg kontrah. Wg dokumentów (wartoœciowe) Wg indeksów (il.-wart.) Zestawienie obrotów wewnêtrznych wg kontrah. Wg dokumentów (wartoœciowe) Wg indeksów (il.-wart.) Raport sprzeda y z dokumentów WZ Wg dokumentów Wg indeksów Wg kontrahentów Wg indeksów i nr faktury PZ - dostawy nierozchodowane Wybór magazynu Obs³uga zbiorów tekstowych Wczytanie dokumentów ze zbioru tekstowego Przes³anie dokumentów do zbioru tekstowego Obs³uga raportu o zmianie cen w KP Przetwarzanie Zamkniêcie miesi¹ca Zamkniêcie roku Inwentaryzacja Wybór kartotek do inwentaryzacji Wprowadzanie stanów faktycznych, zestawienia Rezygnacja z inwentaryzacji Zakoñczenie inwentaryzacji Wydruki Ró nice inwentaryzacyjne Rozliczenie inwentaryzacji Zestawienie nadwy ek inwentaryzacyjnych Zestawienie niedoborów inwentaryzacyjnych Arkusz spisu z natury Przeszacowanie stanów Wybór kartotek do przeceny Wprowadzanie nowych cen, zestawienia Rezygnacja z przeceny Zakoñczenie przeceny Wydruki Przecena wg magazynów Przecena wg indeksów Podsumowanie przeceny Wybór oddzia³u/zestawu danych Administracja II-17

19 Parametry systemu Parametry drukarki Ustawianie kolor Definiowanie klawiszy Ustawianie has³a Parametry dodatkowe Obs³uga kodów Ewidencja magazynów Ewidencja kodów klientów Kody rodzajów operacji Ewidencja kodów kreskowych Tabela SWW/ KWiU Operacje na zbiorach Indeksowanie Reorganizacja Archiwacja Odtworzenie Informacja o module II-18

20 II.4. PIERWSZE CZYNNOŒCI Zanim przyst¹pimy do codziennej obs³ugi modu³u MAGAZYN, musimy przygotowaæ kilka zbiorów danych, z których póÿniej bêdziemy korzystaæ. S¹ nimi: Ewidencja Magazynów, tabela Rodzajów Operacji, tabela kodów podatku VAT, tabela kodów mar y hurtowej, tabela kodów mar y detalicznej, tabela kodów mar y minimalnej, tabela kodów klientów. Kolejn¹ niezbêdn¹ czynnoœci¹ jest wprowadzenie Bilansu Otwarcia, czyli okreœlenie stanu pocz¹tkowego wszystkich posiadanych w magazynach produktów. UTWORZENIE EWIDENCJI MAGAZYNÓW (JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH) Z menu modu³u MAGAZYN wybieramy funkcjê Administracja, z nastêpnego menu Obs³uga kodów - funkcjê Ewidencja magazynów i z górnego menu - funkcjê Dopisz. W podœwietlone pola wprowadzamy: Kod Nazwa Numer magazynu. Nazwê opisuj¹c¹ magazyn. II-19

21 Uwaga! Korzystaj¹c z funkcji Uprawnienia z górnego menu mo emy jeszcze okreœliæ, którzy u ytkownicy (o jakich numerach) bêd¹ mieli dostêp do kartotek magazynowych i dokumentów danego magazynu oraz je zatwierdzaæ (blokowaæ). ZDEFINIOWANIE KODÓW RODZAJÓW OPERACJI Kody Rodzajów Operacji wprowadzaj¹ podzia³ dokumentów obrotowych w zale - noœci od celów i zdarzeñ gospodarczych, których one dotycz¹, np. dokument PZ mo e powstaæ na skutek zakupu od dostawcy, darowizny, przyjêcia do naprawy itp. W ten sposób dla jednego typu dokumentu mo emy mieæ kilka Kodów Rodzajów Operacji. Funkcja jest dostêpna z menu Administracji -> Obs³uga kodów. Poniewa dwa pola, opisuj¹ce Kody Rodzajów Operacji, zawieraj¹ symbol konta wykorzystywany w module finansowo-ksiêgowym FINANSE, podczas definiowania Kodów Rodzajów Operacji konieczna jest konsultacja z g³ówn¹ ksiêgow¹ firmy. MAGAZYN M-C EWIDENCJA KODÓW RODZAJÓW OPERACJI GPS Polska 11:35:38 Zestaw danych:baza Oddzia³:POKAZ Szukaj Nastêpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj Zakoñcz R.dok.Operacja Konto przeciwst. Konto 4-ki Opis Domyœlny MM MMM 311 MM dwustronna T MM + MMP 311 MM przychodowa T MM - MMR 311 MM rozchodowa T PC PCX 341 Przecena T PW + PPR 311 Przyjêcie z produkcji T PZ + PZA 301 Przychód zewnêtrzny-materia³y T PZ + PZT 330 Przychód zewnêtrzny-towary N RW - WPR Wydanie na produkcjê N RW - WZU Zu ycie w firmie T WZ - WFA 742 Sprzeda zewnêtrzna-materia³y T WZ - WFP 707 Sprzeda zewnêtrzna-produkty N WZ - WFT 732 Sprzeda zewnêtrzna-towary N ZW + ZPR Zwrot z produkcji materia³ów T Dla ka dego rodzaju operacji wpisujemy: II-20

22 Rodzaj dokumentu Operacja Dwuznakowy symbol rodzaju dokumentu (PZ, WZ itd.), dla którego chcemy utworzyæ rodzaj operacji. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ rodzajów dokumentów obs³ugiwanych przez modu³. Po przejœciu do kolejnego pola przy symbolu rodzaju dokumentu pojawia siê znak kierunku obrotu: + oznacza przychód, - oznacza rozchód, puste pole dokument dwustronny. Symbol operacji stanowi¹ dowolne cztery znaki np. WZSP. Konto przeciwstawne Konto 4-ki Opis Domyœlny Symbol konta przeciwstawnego wprowadzamy po konsultacjach z ksiêgowym, poniewa w oparciu o to konto nastêpowaæ bêdzie tworzenie PK do modu³u FI- NANSE. Konto zespo³u 4-tego, wykorzystywane przy ksiêgowaniu dokumentów magazynowych, zwi¹zanych z kosztami, np.: dokumentów RW, ZW. Charakteryzujemy, czego dotyczy wprowadzona operacja. Dla ka dego typu dokumentu ustalamy jeden z rodzajów operacji jako domyœlny, wpisuj¹c w tym polu T. Oznacza to, e modu³ MAGAZYN dla okreœlonego typu dokumetu bêdzie podpowiada³ ten w³aœnie rodzaj operacji, konto przeciwstawne i konto zespo³u 4-tego. II-21

23 ZDEFINIOWANIE KODÓW PODATKU VAT / MAR Y HURTOWEJ / MAR Y DETALICZNEJ / MAR Y MINIMALNEJ Kody i stopy procentowe podatku VAT oraz mar definiuje siê w module ZAKUP lub SPRZEDA. Je eli tam nie zdefiniujemy tych kodów, to mo emy tego dokonaæ podczas wprowadzania nowego produktu do Kartoteki Produktów. ZDEFINIOWANIE KODÓW RODZAJÓW KLIENTÓW Kody rodzajów klientów s¹ wykorzytywane w polu Inny w Kartotece Klientów. Umo liwiaj¹ one wydzielenie innych grup klientów poza dostawcami i odbiorcami. Kod klienta Opis Podajemy jednoznakowy symbol klienta, np. B, P, U. Wprowadzamy opis tego symbolu, np. Bank, Pracownicy, Urzêdy. TABELA SWW-KWiU Jest to ewidencja pomocnicza, jej zadaniem jest podpowiedÿ kodu SWW/KU podczas zak³adania nowego produktu w Kartotece Produktów. SWW/KU Opis Kod, % VAT Symbol kodu SWW- KWiU. Krótki opis kodu, pozwalaj¹cy na ³atwa identyfikacjê. Nale y podaæ kod stawki VAT przypisanej do kodu SWW/KU. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ z ewidencji kodów podatku VAT. II-22

24 WPROWADZANIE BILANSU OTWARCIA Przed przyst¹pieniem do codziennej eksploatacji modu³u trzeba koniecznie wykonaæ Bilans Otwarcia. Czynnoœæ ta polega na za³o eniu Kartoteki Produktów i Kartotek Magazynowych ze stanami produktów w momencie rozpoczêcia obs³ugi modu³u. Po wpisaniu wszystkich pozycji, wydrukowaniu i sprawdzeniu zestawieñ z Bilansu Otwarcia uruchamiamy funkcjê Zakoñczenie Bilansu Otwarcia. Teraz nie mo na ju dopisywaæ ani aktualizowaæ pozycji w kartotekach. Zmiany stanów produktów s¹ realizowane od tej pory za pomoc¹ magazynowych dokumentów obrotowych. Dopisywanie nowych kart w kartotekach oraz ich aktualizacjê mo na wykonaæ w funkcji Obs³uga Kartotek modu³u MAGAZYN. Je eli magazyn prowadzony jest wed³ug metody FIFO, w Kartotece Magazynowej dostawy powinny byæ wprowadzane wed³ug metody FIFO, czyli ka da dostawa w osobnej, dotycz¹cej jej cenie, z zachowaniem kolejnoœci w ich ewidencji.. Je eli nie ma potrzeby stosowania dok³adnych wyliczeñ, wtedy dostawy wchodz¹ce na stan Bilansu Otwarcia mo na wprowadzaæ jako jeden zapis ze œredni¹ cen¹. Uwaga! Zalecamy rozpoczêcie wprowadzania Bilansu Otwarcia od tworzenia Kartotek Magazynowych. W takim przypadku nastêpuje automatyczne wpisanie wprowadzonego indeksu równie do Kartoteki Produktów. Je eli post¹pimy odwrotnie, bêdziemy musieli wprowadzaæ ka dy indeks dwukrotnie: najpierw w Kartotece Produktów, nastêpnie w Kartotece Magazynowej. Nie mo na zapomnieæ o funkcji Zakoñczenia Bilansu Otwarcia. Dopóki nie wykonamy tej funkcji, bêdziemy mogli rejestrowaæ dokumenty magazynowe, ale niemo liwe bêdzie ich zatwierdzanie, co oznacza brak aktualizacji stanów i obrotów magazynowych. Pamiêtajmy o wydrukowaniu Bilansu Otwarcia i dok³adnym jego sprawdzeniu. Je eli eksploatacjê modu³u MAGAZYN rozpoczynamy od zerowego stanu magazynów, niezbêdne jest tylko wykonanie funkcji Zakoñczenie Bilansu Otwarcia. II-23

25 WPROWADZANIE PRODUKTÓW DO KARTOTEKI MAGAZYNOWEJ II. MAGAZYN Z menu modu³u MAGAZYN wybieramy pozycjê Bilans Otwarcia, z kolejnego menu funkcjê Kartoteka Magazynowa, a nastêpnie funkcjê Dopisz. Wype³niamy nastêpuj¹ce pola: Magazyn MAGAZYN M-C BILANS OTWARCIA - KARTOTEKI MAGAZYNOWE GPS Polska Zestaw danych:baza Oddzia³:FIRMA Esc- rezygnacja z dopisywania Mag. 1 Indeks Cena Wartoœæ Nazwa ŒRUBA 0.5 Data b.o Lokalizacja 22WB56 Jedn. miary Iloœæ aktualna Stan min Stan max Uwagi: Stan na pocz.roku Przychody roczne Rozchody roczne Iloœæ Iloœæ Iloœæ Wartoœæ Wartoœæ Wartoœæ Stan na pocz.m_ca Przychody miesiêczne Rozchody miesiêczne Iloœæ Iloœæ Iloœæ Wartoœæ Wartoœæ Wartoœæ Numer magazynu (wed³ug wczeœniej zdefiniowanej tabeli magazynów) mo e zawieraæ jedynie cyfry. Za pomoc¹ klawisza Tab lub Alt+F1 uzyskujemy podpowiedÿ z Ewidencji Magazynów. II-24

26 Indeks Wprowadzamy indeks produktu. Jest to bardzo istotny parametr, poniewa s³u y do rozpoznawania danego produktu przez system SM-BOSS. Postaæ indeksu towarowego okreœlamy w Administracji w funkcji Parametry systemu. Tam te okreœlamy, czy trzeba wype³niæ ca³e pole. Jedynie podczas wprowadzania Bilansu Otwarcia mo na poprawiæ lub zmieniæ - za pomoc¹ funkcji Aktualizuj - zawartoœæ tego pola. Indeks nie mo e siê powtórzyæ w ramach tego samego magazynu (patrz: OII.1. Budowa indeksu produktu). Je eli dopisujemy nowy indeks, to przechodzimy automatycznie do dopisywania w oknie Kartoteki Produktów, w którym podajemy nastêpuj¹ce dane: MAGAZYN M-C DOPISANIE NOWEGO INDEKSU GPS Polska Zestaw danych:baza Oddzia³:FIRMA INDEKS Pod. VAT : 22.0% Symbol SWW-KU Mar a detal. : % Rodzaj towaru SUROWIEC Mar a hurtowa:6 6.0% Mar a minim. : 3.0% Nazwa: ŒRUBA 0.5 J.M.1 Indeks producenta: G³ówny dostawca: Œrubex Cena --- Bez podat Z podatki %m Stan aktualny 0.00 ZAKUPU BEZ PODATK HURTOWA Stan min 0.00 DETALICZNA Stan max 0.00 MINIMALNA Konto materia³owe: 331 Cena kart Wart MIN MAX Dat.Zm.cen. Dat.za³ UWAGI: Symbol SWW/KU Wpisujemy symbol produktu w Systematycznym Wykazie Wyrobów. Jest to niezbêdne dla produktów o obni onej lub zerowej stopie podatku VAT. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ z tabeli SWW/KWiU II-25

27 Rodzaj towaru Nazwa Wpisujemy dowolne znaki. Pole to s³u y do podzia³u produktów na grupy, co mo - na wykorzystaæ podczas przygotowywania wydruków. Rodzajem towaru mog¹ byæ np. proszki, nabia³, czêœci metalowe itd. Wpisujemy pe³n¹ nazwê produktu. Dany produkt mo emy wyszukiwaæ w Kartotece Magazynowej wg magazynu i indeksu, a w Kartotece Produktów wg indeksu lub wg nazwy. Indeks producenta Wpisujemy symbol, który nada³ produktowi jego producent, np. symbol katalogowy. G³ówny dostawca Wprowadzamy symbol dostawcy, który dostarcza nam wiêkszœæ danego produktu. Podatek VAT Wprowadzamy kod podatku VAT, a modu³ w polu obok wyœwietla odpowiadaj¹c¹ mu wartoœæ stopy podatkowej. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ z Tabeli Kodów Podatku VAT. Je eli wpiszemy kod, który nie wystêpuje w tabeli, modu³ udostêpnia wprowadzenie go do Tabeli Kodów Podatku VAT. Mar a detaliczna Wprowadzamy kod mar y detalicznej, a modu³ w polu obok wyœwietla odpowiadaj¹c¹ mu wartoœæ stopy procentowej. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ z Tabeli Kodów Mar y Detalicznej. Je eli wpiszemy kod, który nie wystêpuje w tabeli, modu³ udostêpnia wprowadzenie go do Tabeli Kodów Mar y Detalicznej. Mar a hurtowa Wprowadzamy kod mar y hurtowej, a modu³ w polu obok wyœwietla odpowiadaj¹c¹ mu wartoœæ stopy podatkowej. Klawisz Tab udostêpnia podpowiedÿ z Tabeli Kodów Mar y Hurtowej. Je eli wpiszemy kod, który nie wystêpuje w tabeli, II-26

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK F: TABELE KODÓW

ZA CZNIK F: TABELE KODÓW ZA CZNIK F: TABELE KODÓW W za³¹czniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów u ywanych w wielu modu³ach systemu SM-BOSS. SYMBOLE BRAN Bran e dotycz¹ dostawców i odbiorców. Umo liwiaj¹ wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA SM-BOSS [FINANSE] GDYNIA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA SM-BOSS [FINANSE] GDYNIA PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA SM-BOSS [FINANSE] GDYNIA PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA Great Plains Software Polska S.A. 81-366 Gdynia, ul. 10 Lutego 11 tel. 661-22-22, fax 620-49-40 Wszystkie prawa zastrze one. adna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

IV. S P R Z E D A. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

IV. S P R Z E D A. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi IV. S P R Z E D A q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u SPRZEDA SPIS TREŒCI IV.1.

Bardziej szczegółowo

IX. C E N N I K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja

IX. C E N N I K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja . C E N N I K q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u CENNIK SPIS TREŒCI.1. PRZEZNACZENIE MODU U... -3.2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi V. K A S A / B A N K q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u KASA/BANK SPIS TREŒCI V.1.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE ZA CZNIKI ZA CZNIK : WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W za³¹czniku opiszemy funkcje umieszczone w Administracji wiêkszoœci modu- ³ów systemu SM-OSS. Do funkcji tych nale ¹: Parametry drukarki Ustawianie

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o programie INTRASTAT ++

Ogólne informacje o programie INTRASTAT ++ Ogólne informacje o programie INTRASTAT ++ Program Intrastat ++ s³u y do wygodnego, szybkiego i niezawodnego wystawiania deklaracji intrastat. Przeznaczony jest dla firm przygotowuj¹cych dokumenty we w³asnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO SM BOSS WERSJI 4.70

SUPLEMENT DO SM BOSS WERSJI 4.70 SUPLEMENT DO SM BOSS WERSJI 4.70 Spis treœci W CA YM SYSTEMIE SM-BOSS... 1 ZMIANY DOTYCZ CE CA EGO SYSTEMU SM-BOSS... 1 SZCZEGÓ OWY OPIS ZMIAN CA EGO SYSTEMU SM-BOSS.. 1 Zablokowanie mo liwoœci wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

VI. R O Z R A C H U N K I

VI. R O Z R A C H U N K I VI. R O Z R A C H U N K I q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u ROZRACHUNKI SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE Spis treści Wstęp...2 Konfigurowanie programu...2 Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...6 Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym...7 Współpraca ze Skarbnikiem...8 wersja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

1 of 5 2013-09-06 21:26

1 of 5 2013-09-06 21:26 1 of 5 2013-09-06 21:26 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów. w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów. w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 3 2 ZESTAWIENIE WG SERII TRANSAKCJE, FAKTURY, ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie

Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie Zastosowanie Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość.

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo