ZA CZNIK F: TABELE KODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA CZNIK F: TABELE KODÓW"

Transkrypt

1 ZA CZNIK F: TABELE KODÓW W za³¹czniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów u ywanych w wielu modu³ach systemu SM-BOSS. SYMBOLE BRAN Bran e dotycz¹ dostawców i odbiorców. Umo liwiaj¹ wprowadzenie podzia³u naszych kontrahentów na grupy, pomocne np. przy tworzeniu zestawieñ. Dla ka dej bran y podajemy: Symbol Opis Dowolny symbol bran y. Opis bran y. Bran e mo emy wprowadzaæ w modu³ach: ZAKUP, SPRZEDA oraz KON- TRAHENCI. W tym celu z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie - Definiowanie symboli bran i Dopisz z górnego menu Tabeli Bran. Bran e mo emy dopisaæ równie w trakcie wprowadzania dostawcy lub odbiorcy do Kartoteki Dostawców lub Odbiorców. Je eli wpiszemy w pole Bran a nowy symbol, to system powiadomi o tym, e nie ma go jeszcze w Tabeli Bran i umo liwi dopisanie. W polu Bran a aktywny jest klawisz Tab jako podpowiedÿ z Tabeli Bran. F-1

2 GRUPY PODATKU VAT Ze wzglêdu na wystêpowanie podatków VAT o ró nych stopach procentowych wystêpuje w systemie mo liwoœæ tworzenia grup podatku o jednakowej stopie. Ka demu produktowi mo emy przypisaæ odpowiedni¹ grupê podatku. Dla ka dej grupy podatku VAT podajemy nastêpuj¹ce informacje: Kod Stopa Opis Kod podatku. Procentowa stopa podatku. Opis podatku. Grupy podatków mo emy definiowaæ w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup podatku VAT. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê podatkow¹. W dowolnym miejscu systemu w polu Kod podatku dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Podatków za pomoc¹ klawisza Tab. F-2

3 GRUPY MAR Y DETALICZNEJ, HURTOWEJ I MINIMALNEJ Podobnie jak w przypadku podatków mo emy okreœliæ grupy mar y detalicznej oraz hurtowej i - zamiast dla ka dego produktu podawaæ stopê procentow¹ mar y - przypisaæ mu grupê mar y. Dla ka dej grupy mar y detalicznej, hurtowej i minimalnej okreœlamy: Kod Stopa Opis Kod mar y. Procentowa stopa mar y. Opis mar y. Grupy mar definiujemy w modu³ach ZAKUP i SPRZEDA. Z menu tych modu- ³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup mar y detalicznej lub Kody grup mar y hurtowej lub Kody grup mar y minimalnej. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê mar y. W dowolnym miejscu systemu w polu Mar a dla danego produktu mo emy skorzystaæ z podpowiedzi z Tabeli Mar za pomoc¹ klawisza Tab. F-3

4 GRUPY ZAKUPU/SPRZEDA Y Grupy zakupu i grupy sprzeda y s¹ istotne ze wzglêdu na dekretacjê i póÿniejsze ksiêgowanie operacji z tych modu³ów. Dla ka dej grupy okreœlamy nastêpuj¹ce parametry: Kod Trzyliterowy kod grupy. Nazwa grupy Nazwa grupy o podanym kodzie. Operacja magazynowa Kod rodzaju operacji magazynowej powi¹zanej z dana grup¹. Kod ten zostanie wpisany na generowanym na podstawie dostawy/faktury dokumencie magazynowym PZ/WZ. Konto przeciwstawne Konto 4-ki Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy (konto 5-tki lub 3-ki) Konto ksiêgowe, na którym bêdzie rozliczana operacja zakupu lub sprzeda y do danej grupy - konto kosztowe Grupy zakupu definiujemy w module ZAKUP, natomiast grupy sprzeda y w module SPRZEDA. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Definiowanie kodów, potem - Kody grup zakupu lub Kody grup sprzeda y. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ grupê. Naciœniêcie klawisza F8 na wybranej grupie pozwala na wybranie kodu domyœlnego. F-4

5 OBS UGA KAS Dziêki Tabeli Kas mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Kasê charakteryzuj¹: Kasa Nazwa Konto Waluta Numer kasy. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem banku. Nazwa kasy. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danej kasy. Waluta, w której pracuje kasa. Kasy definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga kas. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ kasê. Po wprowadzeniu kasy ustalamy uprawnienia u ytkowników do jej obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Kas wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybran¹ kas. Uprawnienia do obs³ugi kasy zmieniamy klawiszem Spacja. F-5

6 OBS UGA BANKÓW Dziêki Tabeli Banków mo emy oddzieliæ operacje finansowe dotycz¹ce okreœlonego miejsca w firmie. Bank charakteryzuj¹: Bank Numer banku. Numer ten musi byæ niepowtarzalny i nie mo e siê pokrywaæ z numerem kasy. W³aœciwe bêdzie zdefiniowanie odrêbnego banku dla ka dego rachunku bankowego. Nazwa/Numer rach. bankowy Konto Waluta Domyœlny Nazwa banku i numer rachunku bankowego. Pole to podpowiadane jest przy przygotowywaniu przelewów. Konto w module FINANSE, na którym ksiêgowane s¹ operacje danego banku. Waluta, w której pracuje bank. Okreœlamy, e zaznaczony rachunek bankowy ma siê domyœlnie pojawiaæ na wydrukach Polecenia Przelewu. Banki definiujemy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA oraz KASA/BANK i ROZ- RACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga kodów i Obs³uga banków. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy bank. Po wprowadzeniu banku ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Tabeli Banków wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy kolejn¹ tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje à mo e obs³ugiwaæ wybrany bank. Uprawnienia do obs³ugi banku zmieniamy klawiszem Spacja. F-6

7 OBS UGA ODSETEK Do obliczenia odsetek za nieterminowe zap³aty slu y Tabela Odsetek. Tabela ta zawiera nastêpuj¹ce dane: Data Odsetki Wyró nik Data, od której obowi¹zuje dany procent odsetek. Procent odsetek. Wyró nik okreœlaj¹cy, czy podany procent odsetek dotyczy skali rocznej, czy miesiêcznej. Naciœniêcie klawisza Spacja powoduje wyœwietlenie listy, z której wybieramy rodzaj odsetek. Tabelê Odsetek wype³niamy w modu³ach ZAKUP, SPRZEDA, KASA/BANK i ROZRACHUNKI. Z menu tych modu³ów wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Obs³uga odsetek. Z górnego menu wyœwietlonej tabeli wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy now¹ pozycjê Tabeli Odsetek. F-7

8 EWIDENCJA MAGAZYNÓW Wszystkie wystêpuj¹ce w firmie magazyny umieszczamy w ewidencji magazynów. Dla ka dego magazynu podajemy: Kod Nazwa Numer magazynu. System poprzedza go liter¹ M. Nazwa magazynu o podanym numerze. Magazyny wprowadzamy w module MAGAZYN. Z menu modu³u wybieramy funkcjê Administracja, nastêpnie funkcjê Ewidencja magazynów. Z górnego menu ewidencji wybieramy funkcjê Dopisz i wprowadzamy nowy magazyn. Po wprowadzeniu magazynu ustalamy uprawnienia u ytkowników do jego obs³ugi. Z górnego menu Ewidencji magazynów wybieramy funkcjê Uprawnienia. Uzyskujemy tabelê, w której podane s¹ numery u ytkowników ze znakiem à (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten u ytkownik, przy którego numerze widnieje TAK mo e obs³ugiwaæ wybrany magazyn. Uprawnienia do obs³ugi magazynu zmieniamy klawiszem Spacja. F-8

9 TABELA WALUT Tabela Walut opisuje waluty wykorzystywane w systemie SM-BOSS. Dla ka dej waluty podajemy: Waluta Skrót Nazwa Kraj Jednostka Przelicznik Symbol waluty. Skrót u ywany do oznaczenia waluty. Pe³na nazwa waluty. Nazwa kraju, w którym u ywa siê danej waluty. Jednostka, dla której podawany jest kurs waluty. Przelicznik EURO okreœla ile jednostek waluty wchodzi na jedn¹ jednostkê EURO. Podczas prowadzenia rozliczeñ pomiêdzy rozrachunkiem wprowadzonym w walucie kraju nale ¹cego do Europejskiej Unii Monetarnej (wyró nikiem jest tu wype³nienie pola Przelicznik EURO wartoœci¹ ró n¹ od zera oraz jeden), a rozrachunkiem w EURO, program automatycznie przeliczy wartoœæ rozliczenia z waluty (np. DEM) na EURO z wykorzystaniem wprowadzonego Przelicznika EURO. Dla danej waluty mo emy ogl¹daæ kolejne kursy danej waluty poprzez Tabele kursów. F-9

10 TABELA KURSÓW Tabela kursów jest tabel¹ aktualnych kursów wszystkich wprowadzonych do modu³u walut. Dla ka dej pozycji tabeli mamy nastêpuj¹ce pola: Kraj Kod Jednostka Waluta Nazwa kraju, z którego pochodzi waluta. Kod (w Tabeli Walut - Skrót) waluty. Jednostka waluty, dla której podane s¹ kursy. Symbol waluty. Kurs œredni/kurs zakupu/kurs sprzeda y Tabela Data Poszczególne kursy obowi¹zuj¹ce dla danej waluty. Numer tabeli NBP, z której pochodz¹ wprowadzone wartoœci kursów. Data ostatniej zmiany kursu. F-10

11 KODY RODZAJÓW KLIENTÓW Kody rodzajów klientów s¹ wykorzytywane w polu Inny w Kartotece Klientów. Umo liwiaj¹ wydzielenie innych grup klientów poza dostawcami i odbiorcami. Kod klienta Opis Podajemy jednoznakowy symbol klienta, np. B, P, U. Wprowadzamy opis tego symbolu, np. Bank, Pracownicy, Urzêdy. RODZAJE OPERACJI KASOWO/BANKOWYCH Ewidencja Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych jest wykorzystywana przy dekretacji pozycji raportu kasowego lub wyci¹gu bankowego. Ka dej operacji s¹ bowiem przypisane odpowiednie konta. Dla ka dego rodzaju operacji mamy nastêpuj¹ce informacje: Rodzaj operacji Okreœlenie, czy dana operacja jest operacj¹ bankow¹ (B), czy te kasow¹ (K). Wp³ata/Wyp³ata Okreœlenie, czy dana operacja jest wp³at¹ (+), czy te wyp³at¹ (-). Kod operacji Dwuznakowy kod operacji. Konto przeciwstawne Numer konta przeciwstawnego. Okreœlamy tu symbol konta ksiêgowego, na które ma byæ ksiêgowana dana operacja. W symbolach kont mo na stosowaæ skróty, które program podczas wykorzystywania zamienia na w³aœciwe konta: F-11

12 P - pocz¹tek konta klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza cyfry zdefiniowane w Parametrach systemu dla poszczególnych rejestrów zakupu i sprzeda y, np.: 201, 202, itp. K - konto ksiêgowe klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza konto ksiêgowe zdefiniowane w kartotece danego klienta, np.: 01001, itp. Konto zespo³u 4-tego Numer konta zespo³u 4-tego. Pole jest wykorzystywane przy ksiêgowaniu kosztów, je eli w systemie ksiêgowo-finansowym FK wykorzystujemy automat kosztowy. Nazwa operacji Opis operacji. Ewidencjê Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych powinniœmy wype³niaæ przy udziale g³ównej ksiêgowej firmy. TABELA SWW/KU Tabela SWW/KU jest wykorzystywana podczas zak³adania i aktualizacji indeksów w Kartotece Produktów. Na jej podstawie mo na skorzystaæ z podpowiedzi w polu SWW- KU, by przypisaæ do produktu w³aœciwy kod SWW-KU. SWW/KU Opis Kod SWW/KU wed³ug wykazu. Opis kodu. Kod i %VAT Kod podatku Vat przypisany do SWW/KU. F-12

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy

System finansowo-księgowy System finansowo-księgowy FkNex Podręcznik użytkownika Nex Spółka z o. o. ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk tel./fax: (058) 305-15-70, e-mail: biuro@nex.gda.pl Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU...4

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI Wygodne zarz¹dzanie i dostêp do danych z Twojego biura rachunkowego dziêki internetowej platformie mojecyferki.pl Krok 1. Zaloguj siê do platformy mojecyferki.pl...2

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW Parametry działania moduł Obrotu Towarowego programu FIRMA w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu Obrót Towarowy należy wejść

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo