ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB"

Transkrypt

1 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1

2 SIGMA PLATAN Sp. z o.o SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) , fax (0-58) Konsultacje techniczne i serwis (0-58) Wszelkie prawa zastrze one Sopot ver. 2.05

3 Instalacja sterownika USB Instalacja sterownika USB Aby komputer móg³ komunikowaæ siê z central¹ SIGMA za pomoc¹ portu USB, musi byæ zainstalowany w nim sterownik USB napisany przez firmê Platan Sp. z o.o. Poni ej przedstawiono krok po kroku procedurê instalacji sterowanika USB o nazwie SIGMA. Pierwsza instalacja sterownika USB Podczas pierwszej instalacji sterownika USB do wspó³pracy z central¹ SIG- MA, nale y mieæ zainstalowany program SigmaPC. Nastêpnie nale y otworzyæ Panel sterowania systemu operacyjnego Windows i wybraæ Dodaj nowy sprzêt.... Przy pomocy Kreatora dodawania nowego sprzêtu systemu Windows, wybieramy do zainstalowania Inne Urz¹dzenia a nastêpnie przechodzimy do okna wyboru urz¹dzenia przedstawionego poni ej: W oknie tym wybieramy urz¹dzenie Z dysku wskazuj¹c w kolejnym oknie miejsce, w którym ¹dany sterownik siê znajduje. W naszym przypadku jest to katalog, wktórym zainstalowany jest program SigmaPC. Domyœlnie œcie ka jest nastêpuj¹ca: C:\Program Files\Platan\Centrale\Sigma\driverUSB. 3

4 SIGMA Po wskazaniu œcie ki dostêpu do pliku Sigma.inf wciskamy przycisk Dalej. W kolejnym oknie pojawi siê urz¹dzenie do zainstalowania. Prawid³owo powinno siê pokazaæ urz¹dzenie SIGMA a nastêpnie wciskamy kolejny raz przycisk Dalej. Kreator dodawania nowego sprzêtu zainstaluje sterownik USB i zakoñczy zadanie. Aby sprawdziæ, czy sterownik USB jest prawid³owo zainstalowany nale y po³¹czyæ kablem USB centralê SIGMA z komputerem, w³¹czyæ centralê i w systemie Windows otworzyæ okno Mened er urz¹dzeñ (Ustawienia -> Panel sterownia -> System). W systemie operacyjnym Windows 2000/XP pojawi siê urz¹dzenie takie jak na powy szym obrazie, tj. w grupie Centrale firmy PLATAN urz¹dzenie: SIGMA. 4 ver. 2.05

5 Instalacja sterownika USB W systemie Windows 98 tworzy siê grupa PLATAN a w niej urz¹dzenie: SIGMA. Przy pomocy zainstalowanego sterownika USB mo na komunikowaæ siê z central¹ z u yciem szybkiego portu USB, oczywiœcie po odpowiednim skonfigurowaniu programu SigmaPC (menu: Ustawienia -> Wybór portu komunikacyjnego). Aktualizacja zainstalowanego sterownika USB Kiedy zajdzie potrzeba zaktualizowania sterownika USB w komputerze, a aktualnie jest ju zainstalowana starsza wersja tego sterownika nale y postêpowaæ zgodnie z poni szymi wskazówkami. 1. Centrala musi byæ w³¹czona i po³¹czona z komputerem kablem USB. 2. Otwieramy okno w Windows Mened er urz¹dzeñ (patrz: powy szy rysunek) i zaznaczamy mysz¹ urz¹dzenie, którego sterownik chcemy zaktualizowaæ (w tym przypadku jest to SIGMA). 3. Wciskamy W³aœciwoœci tego urz¹dzenia. Pojawia siê okno W³aœciwoœci: SIGMA. 4. W tym oknie przechodzimy do zak³adki Sterownik a nastêpnie wciskamy przycisk Aktualizuj sterownik. Pojawia siê Kreator aktualizacji sprzêtu, w którym wybieramy opcjê Aktualizowanie z okreœlonej lokalizacji: 5

6 SIGMA 5. Wciskamy przycisk Dalej i wskazujemy lokalizacjê nowego sterownika USB, jaki chcemy zainstalowaæ, podobnie jak w przypadku pierwszego instalowania sterownika USB (patrz: Pierwsza instalacja sterownika USB ). 6. Po wskazaniu lokalizacji akceptujemy pytania Kreatora aktualizacji sprzêtu i po chwili stary sterownik USB zostanie zast¹piony nowym Programowanie centrali i upgrade Nowa centrala jest wstêpnie zaprogramowana i dostarczona klientowi jest gotowa do u ycia. Jednak zaleca siê, aby ka dy u ytkownik lub instalator dostosowa³ pracê centrali SIGMA do w³asnych potrzeb i wed³ug w³asnych upodobañ. Programowanie dokonuje siê g³ównie przy pomocy komputera pod³¹czonego do centrali wraz z zainstalowanym programem komputerowym SigmaPC (czêœæ funkcji mo na zaprogramowaæ jedynie z aparatu telefonicznego np. nagrywanie i ods³uchiwanie zapowiedzi s³ownych). Komputer mo e byæ pod³¹czony do centrali SIGMA na trzy sposoby: - przez port szeregowy RS-232, - przez port USB, - przez modem zewnêtrzny lub TCP/IP. Wybór portu odbywa siê w programie SigmaPC: menu Ustawienia -> Wybór portu komunikacyjnego Programowanie SIGMA mo e odbywaæ siê przez powy sze porty i modem. Oczywiœcie najszybsza transmisja danych jest poprzez port USB i zaleca siê korzystanie w³aœnie z tego portu. 6 ver. 2.05

7 Instalacja sterownika USB Upgrade centrali mo na dokonaæ za pomoc¹ portu RS 232, portu USB a nawet za pomoc¹ modemu. Sposób postêpowania w przypadku aktulizacji opisany jest w Rozdziale 6.7. Przy programowaniu przez port RS 232 zaleca siê stosowanie kabla z optoizolacj¹ (patrz: Instrukcja obs³ugi centrali Sigma roz. 5.5). W przypadku u ywania kabla bez optoizolacji na p³ycie zasilacza nale y przestawiæ zworkê JP2 (poz. 1-2 z optoizolacj¹, poz. 2-3 bez optoizolacji). Przy korzystaniu z komputera przenoœnego czêsto wymagane jest dla poprawnej transmisji przez port RS 232 zwarcia zworki JP1 na zasilaczu centrali. Szczegó³owe informcje znajduj¹ siê w Instrukcji obs³ugi centrali Sigma, rozdzia³ 5.5. Program komputerowy SigmaPC umo liwia instalatorowi wys³anie ca³ej konfiguracji do centrali. Jest oczywiœcie mo liwe równie wysy³anie konfiguracji czêœciowej tj. ka dego okna oddzielnie. Dla u³atwienia wysy³ania konfiguracji czêœciowej wprowadzono podœwietlenie przycisku Do Sigmy po dokonaniu jakichkolwiek zmian w aktywnym oknie programu. 7

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów

Ma³a sieæ: dostrajanie. problemów Rozdzia³ 30 Rozwi¹zywanie problemów z protoko³em TCP/IP 835 Rozwi¹zywanie problemów z folderem Moje miejsca sieciowe 843 Narzêdzia do rozwi¹zywania problemów z sieci¹ 844 Ma³a sieæ: dostrajanie i rozwi¹zywanie

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

QNX SOFTWARE DEVELOPMENT PLATFORM v6.5 10 kroków do Pañstwa pierwszego programu w QNX 2010 QNX Software Systems GmbH & Co. KG, firma nale ¹ca do koncernu Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo