ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA CZNIK B: WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE"

Transkrypt

1 ZA CZNIKI

2 ZA CZNIK : WSPÓLNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W za³¹czniku opiszemy funkcje umieszczone w Administracji wiêkszoœci modu- ³ów systemu SM-OSS. Do funkcji tych nale ¹: Parametry drukarki Ustawianie kolorów Aktualizacja has³a Definiowanie klawiszy funkcyjnych Operacje na zbiorach Parametry dodatkowe PARAMETRY DRUKARKI Ka dy U ytkownik mo e za³o yæ dowoln¹ liczbê indywidualnych definicji ustawieñ drukarki. Uruchamiaj¹c funkcjê "Parametry drukarki" (Administracja -> Parametry drukarki), nale y wybraæ zestawy parametrów drukarek: Zestaw parametrów Zmiana Zestawy parametrów drukarek Zestaw parametrów: [STANDARD]_ [ Zmiana ] [ Nowy ] [Usuniêcie] [ Zapis ] Pokazuje aktualnie aktywny zestaw parametrów, za pomoc¹ klawisza Spacja mo - liwoœæ wyœwietlenia listy zdefiniowanych drukarek (je eli istnieje wiêcej ni jeden zestaw parametrów). Modyfikacja parametrów aktualnie wybranego zestawu ustawieñ drukarek -1

3 Nowy Usuniêcie Dodanie nowego zestawu parametrów drukarek Wykasowanie aktualnie wybranego zestawu parametrów Zapis Zapisanie zmian wykonanych w zestawach parametrów drukarek Okno parametrów drukarki umo liwia ustawienie: Zbiór wyjœciowy Sterownik Nazwa portu, do którego przy³¹czona jest drukarka (najczêœciej LPT1) lub nazwa zbioru, je eli chcemy przes³aæ wydruk do zbioru na dysku. Nazwê zbioru podajemy bez rozszerzenia. Automatycznie dodawane jest rozszerzenie PRN. Po naciœniêciu klawisza Spacja uzyskujemy listê sterowników drukarek, z której wybieramy sterownik odpowiedni dla drukarki, z której chcemy aktualnie korzystaæ. -2

4 Polskie litery Parametr reguluje obs³ugê polskich liter na drukarce. Mamy mo liwoœæ wyboru: standardów Mazowia lub Latin 2, ackspace - drukowana jest litera ³aciñska, nastêpnie g³owica drukarki cofa siê i drukuje na tej literze odpowiedni¹ kreskê, aciñskie - zamiast polskich liter drukowane bêd¹ ich odpowiedniki ³aciñskie, ez zmian - polskie litery bêd¹ drukowane w standardzie bazy danych, tj. Latin 2 Szerokoœæ strony Iloœæ znaków w wierszu w trybie o normalnej gêstoœci wydruku. D³ugoœæ strony Iloœæ linii na stronie wydruku. Automatyczne podawanie papieru [X] [X] - je eli drukarka posiada podajnik papieru lub za³o ony jest papier ci¹g³y, [ ] - je eli papier bêdzie podawany rêcznie. Wysuniêcie strony po wydruku [X] [X] - je eli po znaku koñca strony papier jest wysuwany na d³ugoœæ strony, [ ] - je eli nowa strona ma byæ drukowana zaraz po poprzedniej, co daje oszczêdnoœæ papieru. W³¹czone kody steruj¹ce [X] Zalecane jest ustawienie na [X]. Je eli ustawimy na [ ], wydruk bêdzie wyprowadzany bez znaków steruj¹cych, a ewentualne zmiany gêstoœci bêdzie mo na zrobiæ tylko z pulpitu drukarki. -3

5 USTAWIANIE KOLORÓW Mo emy ustaliæ kolor t³a i napisów dla nastêpuj¹cych elementów ekranu: Tekst normalny Tekst podœwietlony Aktualne pole danych Pozosta³e pola danych Aktywne menu Nieaktywne menu Tekst komunikatów Tekst podpowiedzi Po wybraniu ka dego z wymienionych elementów uzyskujemy tabelê mo liwych zestawów kolorów t³a i napisów. T³o napisów mo e byæ: czarne, niebieskie, zielone, morskie, czerwone, fioletowe, br¹zowe lub bia³e. Dla ka dego z tych kolorów t³a mo emy wybraæ nastêpuj¹ce kolory napisów: czarny, szary, niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, morski, jasnomorski, czerwony, jasnoczerwony, fioletowy, jasnofioletowy, br¹zowy, ó³ty, bia³y, jasnobia³y. Wyboru zestawu kolorów dokonujemy za pomoc¹ klawiszy strza³ek. U do³u tabeli wyœwietlany jest na bie ¹co efekt wyboru. Je eli dany zestaw kolorów nam odpowiada naciskamy klawisz Enter i wracamy do listy elementów ekranu. Po zakoñczeniu ustalania kolorów naciskamy klawisz Esc. Na pytanie, czy zapisaæ zmienion¹ definicjê kolorów, odpowiadamy TAK, je eli chcemy zapamiêtaæ wprowadzone zmiany lub NIE, je eli rezygnujemy z tych zmian. AKTUALIZACJA HAS A Funkcja umo liwia u ytkownikowi zmianê w³asnego has³a. Has³o podajemy dwukrotnie w celu wyeliminowania pomy³ki. -4

6 DEFINIOWANIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH Funkcja pozwala na przyporz¹dkowanie klawiszomu funkcyjnym od F2 do F10 tekstów, które mo na wywo³ywaæ podczas wprowadzania danych. Przyspiesza to znacznie tê mudn¹ czynnoœæ. Klawiszami strza³ek wybieramy odpowiedni klawisz z wyœwietlonej listy i naciskamy klawisz Enter. W udostêpnione pole wprowadzamy dowolny tekst, np. 000,000. Ponowne wciœniêcie klawisza Enter powoduje zapamiêtanie tekstu pod wybranym klawiszem funkcyjnym. Rezygnacja zapamiêtania tekstu nastêpuje po wciœniêciu klawisza Esc. Zakoñczenie pracy w tej funkcji mo emy wykonaæ w dwojaki sposób: poprzez funkcjê Wyjœcie lub funkcjê Zapisanie. Funkcja Wyjœcie powoduje zapamiêtanie tekstów przypisanych do klawiszy funkcyjnych tylko na czas aktualnej pracy systemu, tzn. do wyjœcia do DOS-u. Funkcja Zapisanie zapamiêtuje teksty tak, e mo na z nich korzystaæ przy nastêpnym uruchomieniu systemu. OPERACJE NA ZIORACH Do operacji wykonywanych na zbiorach zaliczamy: indeksowanie zbiorów, reorganizacjê zbiorów, archiwacjê zbiorów, odtwarzanie zbiorów. Indeksowanie zbiorów Funkcja powoduje ponowne uporz¹dkowanie danych w wybranym zbiorze bazy, zgodnie z kluczem zawartym w zbiorze indeksowym i przepisanie zbioru indeksowego. Powinna byæ wykonywana zapobiegawczo co jakiœ czas, np. co tydzieñ, a zw³aszcza wówczas, gdy mamy w¹tpliwoœci co do poprawnego funkcjonowania systemu. -5

7 Reorganizacja zbiorów Reorganizacja polega na usuniêciu rekordów pustych (zaznaczonych jako skasowane) i ponownym u³o eniu wszystkich rekordów w kolejnoœci g³ównych kluczy. Efektem dzia³ania tej funkcji jest wiêc zmniejszenie objêtoœci zbiorów bazowych i przyspieszenie prac wykonywanych na tym zbiorze. Archiwacja zbiorów Archiwacja powoduje przeniesienie wybranych zbiorów bazowych na przygotowane dyskietki archiwacyjne lub na osobny katalog na dysku. Ma to przede wszystkim na celu zabezpieczenie zbiorów danych na wypadek ich uszkodzenia podczas awarii sprzêtu, przerwy zasilania itp. Z posiadanych kopii mo na wówczas odtworzyæ stan bazy danych sprzed awarii. Istotne jest wiêc okresowe, np. co tydzieñ, wykonywanie kopii wszystkich zbiorów systemu SM-OSS. Wspominaliœmy ju o tym zabezpieczeniu w rozdziale II. Praktyczne wskazówki. Po uruchomieniu funkcji dla aktualnego oddzia³u i zestawu danych mo emy wybraæ grupy danych, które chcemy archiwizowaæ (Wybrane grupy danych) lub przyst¹piæ do archiwizowania wszystkich danych zwi¹zanych z danym oddzia³em i zestawem danych (Ca³oœæ). W pierwszym przypadku uzyskamy listê grup danych aktualnego zestawu danych. Wyboru grup danych dokonujemy poprzez podœwietlenie jej nazwy klawiszami strza³ek i naciœniêcie klawisza Spacja. Wybrana grupa zostanie wyró niona znakiem à. Rezygnacja z wyboru zaznaczonej grupy nast¹pi po ponownym podœwietlneiu jej nazwy i naciœniêciu klawisza Spacja. Polecamy wykonywanie kopii archiwacyjnych ze wszystkich zbiorów (Ca³oœæ) jako sposób wygodniejszy i bardziej bezpieczny. Pozwala on bowiem odzyskaæ kompletn¹ bazê danych. Nastêpnie podajemy nastêpuj¹ce parametry archiwacji: Nazwa zbioru Nazwa zbioru, w którym zapisywane s¹ zarchiwizowane dane. Mo emy zaakceptowaæ nazwê podpowiadan¹ przez system. -6

8 Opis archiwum Szerszy opis rodzaju danych, jakie bêdzie zawiera³ zbiór, np.: Archiwacja danych modu³u ZAKUP. Napêd docelowy System sprawdza wszystkie dostêpne napêdy i sporz¹dza ich listê. Obok wyœwietlonej nazwy napêdu wystêpuje znak â, który oznacza, e po naciœniêciu w tym miejscu klawisza Spacja nast¹pi rozwiniêcie pe³nej listy znalezionych napêdów. Po liœcie tej poruszamy siê za pomoc¹ klawiszy strza³ek, a wyboru dokonujemy poprzez naciœniêcie klawisza Enter. Zalecamy zapisywanie archiwum. Teraz klawiszami strza³ek podœwietlamy OK, naciskamy klawisz Enter i rozpoczyna siê archiwacja. Na zakoñczenie archiwacji mo emy obejrzeæ na ekranie lub wydrukowaæ raport. Odtwarzanie zbiorów Odtwarzanie umo liwia przeniesienie skopiowanych wczeœniej zbiorów z dyskietek lub katalogów archiwacyjnych do odpowiedniego katalogu systemu. Korzystamy z tej funkcji w przypadku uszkodzenia lub utraty zbiorów. Po uruchomieniu funkcji podajemy: Napêd Z listy napêdów wybieramy ten, w którym znajduje siê zbiór archiwum, podœwietlaj¹c go przy u yciu klawiszy strza³ek i naciskaj¹c klawisz Enter. Archiwum do odtwarzania System wyœwietli listê zbiorów archiwalnych, znalezionych w podanym wczeœniej napêdzie. Zbiór do odtworzenia wybieramy podœwietlaj¹c jego nazwê i naciskaj¹c klawisz Enter. -7

9 Zestaw danych do odtwarzania Je eli odtwarzamy dane do aktualnego oddzia³u i zestawu danych, to wybieramy odpowiedÿ Tak na pytanie "Odtworzyæ bie ¹cy zestaw danych". W przeciwnym wypadku wybieramy odpowiedÿ Nie i z wyœwietlonych list wybieramy kolejno oddzia³ i zestaw danych, do którego ma byæ odtworzony zbiór archiwum. Grupy danych Je eli chcemy odtwarzaæ wszystkie grupy danych, to wybieramy odpowiedÿ Tak na pytanie "Czy chcesz odtwarzaæ wszystkie grupy danych?". W przeciwnym wypadku wybieramy odpowiedÿ Nie i na wyœwietlonej liœcie zaznaczamy grupy danych do odtworzenia poprzez podœwietlenie i naciœniêcia klawisza Spacja. Obok zaznaczonej grupy pojawi siê znak à. Ponowne naciœniêcie klawisza Spacja umo liwia rezygnacjê z wyboru grupy. Proponujemy odtwarzanie wszystkich grup danych ze wzglêdu na spójnoœæ ca³ej bazy danych systemu SM-OSS, szczególnie jeœli archiwizowaliœmy równie wszystkie grupy danych. Po odtworzeniu zbiorów nale y je przeindeksowaæ. -8

10 PARAMETRY DODATKOWE Parametry dodatkowe stanowi¹: Iloœæ sygna³ów dÿwiêkowych po b³êdzie Iloœæ sygna³ów dÿwiêkowych generowana przez system po wykryciu b³êdu. Je eli wpiszemy 0, pojawieniu siê b³êdu nie bêd¹ towarzyszy³y sygna³y dÿwiêkowe. Czas wyœwietlania komunikatu o b³êdzie Czas w sekundach, przez jaki na ekranie wyœwietlany jest komunikat ostrzegawczy. Nale y go ustawiæ tak, by zd¹ yæ odczytaæ komunikat, ale nie wstrzymywaæ pracy systemu na zbyt d³ugo. Czas oczekiwania na dostêp do zbioru Czas w sekundach, przez jaki system czeka na dostêp do zbioru - przy pracy w sieci - bez komunikatu o b³êdzie. Czas oczekiwania na dostêp do rekordu Czas w sekundach, przez jaki system czeka na dostêp do rekordu - przy pracy w sieci - bez komunikatu o b³êdzie. INFORMACJE O MODULE Na ekranie zostaj¹ wyœwietlone informacje o wersji danego modu³u, ca³ego systemu SM-OSS i bibliotek. Informacje te s¹ bardzo cenne wówczas, gdy mamy pytania dotycz¹ce pracy modu³u lub gdy zauwa ymy jakieœ nieprawid³owoœci w jego funkcjonowaniu. Je eli bêd¹ siê Pañstwo kontaktowaæ z dealerem w tego typu sprawach, prosimy zanotowaæ te informacje. êd¹ one bardzo pomocne podczas rozmowy. -9

11 -10

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi V. K A S A / B A N K q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u KASA/BANK SPIS TREŒCI V.1.

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver. 1.0.2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika... 3 2. Modu³y Wstêp...5

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo