Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej"

Transkrypt

1 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, wchodz¹cy w sk³ad linii InsERT GT. Program wyposa ony jest w pe³n¹ gamê funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia ksi¹g handlowych. Zapewnia równie obs³ugê œrodków trwa³ych i podstawow¹ obs³ugê p³ac, nie ma ograniczenia iloœci stanowisk. Uwzglêdnia wymogi prawa obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej, jest w pe³ni zgodny z Ustaw¹ o rachunkowoœci. Dziêki prostej i intuicyjnej obs³udze zapewnia najwy sz¹ ergonomiê i wygodê pracy. Przeznaczony jest zarówno dla samodzielnych ksiêgowych, jak i biur rachunkowych oraz doradców podatkowych. Ksi¹ ka Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej to podrêcznik, który w prosty sposób pokazuje, jak sprawnie pos³ugiwaæ siê tym programem finansowo-ksiêgowym. Korzystaj¹c z tego przewodnika, poznasz zasady ewidencjonowania œrodków trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych oraz innych sk³adników zasobów maj¹tkowych i Ÿróde³ ich finansowania. Dowiesz siê, w jaki sposób automatycznie generowaæ wzorcowy plan kont i dokonywaæ jego modyfikacji, a tak e jak definiowaæ i wyliczaæ podstawowe sprawozdania finansowe oraz tworzyæ konta analityczne przez pod³¹czanie kartotek. Praca z programem Parametry Rewizora GT Rejestry ksiêgowe Wprowadzanie dokumentów Dokumenty obrotu kasowego i bankowego Zestawienia ewidencje VAT Sprawozdania bilans, rachunek zysków i strat Deklaracje skarbowe i deklaracje ZUS Zamkniêcie roku

2 Spis tre ci Wprowadzenie 5 Rozdzia 1. Rozpoczynanie pracy z programem Uruchamianie programu Wprowadzanie nowej firmy Rejestry ksi gowe Parametry Rewizora GT Podsumowanie Definiowanie u ytkowników Uzupe nianie danych kartotekowych Modyfikowanie i uzupe nianie planu kont Dodawanie konta syntetycznego Dodawanie konta analitycznego Wprowadzanie bilansu otwarcia 29 Rozdzia 2. Wprowadzanie dokumentów Dokumenty proste Wprowadzanie i dekretowanie faktur Dokumenty operacji na rodkach trwa ych Piecz cie ksi gowe Dokumenty obrotu kasowego i bankowego 45 Rozdzia 3. Zestawienia Ewidencje VAT Finanse Ksi gowe Pozosta e 54

3 4 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksi gowej Rozdzia 4. Sprawozdania Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przep ywów pieni nych 59 Rozdzia 5. Deklaracje Deklaracje skarbowe Deklaracje ZUS 64 Rozdzia 6. Zamkni cie roku 65 Dodatek A Zadania 69 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Dodatek B G ówne skróty w Rewizorze GT 89 Skorowidz 93

4 2 Wprowadzanie dokumentów Wprowadzanie i dekretowanie dokumentów odbywa si g ównie w module Dekretacja i ksi gowanie (rysunek 2.1). W zakresie operacji na rodkach trwa ych oraz operacji finansowych (kasa, bank) dokumenty generowane s automatycznie przez system. Aby wprowadzi nowy dokument do systemu, nale y wybra modu Dekretacja i ksi gowanie. Zostanie wy wietlone okno dialogowe, w którym mo na wykona nast puj ce operacje na dokumentach Dodaj, Popraw, Poka, Ksi guj, Drukuj Dokumenty proste Aby wprowadzi dokument, nale y wybra polecenie Dodaj. Pojawi si okno wprowadzania danych dokumentu do dekretacji (rysunek 2.2). W lewym górnym rogu nale y wybra w a ciwy rejestr (np. rejestr kosztowy RKK). Aby wprowadzi nowy rejestr, nale y wybra polecenie Dodaj rejestr, a nast pnie wprowadzi nazw i parametry nowego rejestru. W polu Dokument ród owy nale y wprowadzi informacje dotycz ce dokumentu ród owego, jego numer oraz dat wystawienia. Uzupe nienia wymaga równie pole data operacji. Kolejnym krokiem jest wybór kategorii z rozwijanej listy. Je eli u ytkownik uzna za konieczne wprowadzenie nowej kategorii, mo e uzupe ni list,

5 34 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksi gowej Rysunek 2.1. Wprowadzanie danych modu Dekretacja i ksi gowanie Rysunek 2.2. Wprowadzanie danych dokumenty proste

6 Rozdzia 2. W p r o w a d z anie dokumentów 35 wybieraj c przycisk oznaczony plusem (+). W polu tym mo na wybra pozycj (brak). Pozycja dotycz ca powi zania z VAT, w przypadku dokumentów innych ni faktury, zostaje oznaczona jako (brak). Po uzupe nieniu powy szych danych w polu Kontrola bilansowania nale y wybra sposób bilansowania zapisów: bilansowanie grup i ca o ci dekretu, bilansowanie ca o ci dekretu. Dekretowanie dokumentu rozpoczyna si od wprowadzenia numeru konta ksi gowego w polu Konto. Konto ksi gowe mo na wybra z listy, któr rozwijamy, naciskaj c klawisz F2 lub korzystaj c z mechanizmu InsTYNKT, czyli wpisuj c kolejne cyfry numeru konta. W przypadku kont analitycznych wystarczy wybra konto syntetyczne i wprowadzi znak minusa (-). Wy wietli si wówczas lista kont analitycznych. Podczas dekretacji nale y pami ta o konieczno ci wyboru konta z najni szego poziomu analityki. Po wybraniu konta nale y po w a ciwej stronie wprowadzi kwot dekretu. Kolejno nale y wprowadzi wszystkie wymagane konta i kwoty. Po zako czeniu dekretacji mo na klikn przycisk Zapisz wówczas pojawi si lista zadekretowanych dokumentów, lub Zapisz i kontynuuj co pozwoli na wprowadzanie kolejnych dokumentów i ich zadekretowanie. Zaznaczaj c na li cie wybrane dokumenty, mo na je zaksi gowa przez wybranie polecenia Ksi guj. List dokumentów do ksi gowania mo na filtrowa wg wybranych kryteriów, takich jak: okres, status, rejestr, pochodzenie. Po wybraniu polecenia Ksi guj pojawi si komunikat informuj cy o ksi gowaniu, zawieraj cy pytanie: Czy na pewno zaksi gowa?. Na tym etapie u ytkownik mo e jeszcze zrezygnowa z zaksi gowania wybranych dokumentów, wybieraj c przycisk Nie (rysunek 2.3). Zaksi gowane dokumenty mog by poprawione jedynie za pomoc storna. Do u ytkownika nale y wybór, czy b dzie to storno czarne, czy czerwone. Nale y jedynie pami ta o nadaniu dokumentowi storna takiego symbolu, który umo liwi powi zanie go z dokumentem pierwotnym.

7 36 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksi gowej Rysunek 2.3. Wprowadzanie danych ksi gowanie 2.2. Wprowadzanie i dekretowanie faktur Wprowadzanie dokumentów VAT wymaga uzupe nienia pól istotnych z punktu widzenia rozlicze VAT (rysunek 2.4). Wprowadzaj c dokument, w polu Powi zanie VAT nale y wybra rodzaj transakcji sprzeda lub zakup. W momencie dokonania wyboru w dolnej cz ci okna pojawia si zak adka VAT. W polu Konto nale y wprowadzi numer konta, wybieraj c go z listy dost pnej po wci ni ciu klawisza F2 lub wpisuj c go r cznie. Nast pnie trzeba po w a ciwej stronie wpisa kwot. Zaleca si, aby dekretowanie faktur rozpocz od kwoty brutto. Podczas wprowadzania konta rozrachunkowego system automatycznie otwiera okno rozrachunków.

8 Rozdzia 2. W p r o w a d z anie dokumentów 37 Rysunek 2.4. Wprowadzanie danych dokumenty VAT W oknie tym podpowiadane s dane dotycz ce rozrachunku: nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego powsta rozrachunek, data jego powstania, termin p atno ci wynikaj cy z ustalonych wcze niej parametrów domy lnych oraz kwota (rysunek 2.5). W polu Termin p atno ci mo liwe jest r czne wprowadzenie daty lub liczby dni. W tabeli znajduj cej si w dolnej cz ci okna mo na, zaznaczaj c w a ciw pozycj, wybra rozrachunek do rozliczenia. Wówczas system po czy wybrane pozycje rozrachunków. W przyk adowym oknie zosta a po czona faktura sprzeda y z wcze niejsz wp at (rysunek 2.6). Po zatwierdzeniu rozrachunku powracamy do okna dekretacji, gdzie w kolejnym wierszu nale y wprowadzi kwot netto lub VAT oraz w a ciwe konta (rysunek 2.7). W generowanym planie kont konta rozlicze z tytu u VAT maj analityk zgodn z obowi zuj cymi stawkami podatku VAT, nale y wi c pami ta o wybraniu w a ciwego konta analitycznego, zgodnego ze stawk podatku. Po wprowadzeniu np. kwoty netto oraz w a ciwego konta system automatycznie wyliczy kwot podatku VAT.

9 38 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksi gowej Rysunek 2.5. Wprowadzanie danych dokumenty VAT Rysunek 2.6. Wprowadzanie danych dokumenty VAT

10 Rozdzia 2. W p r o w a d z anie dokumentów 39 Rysunek 2.7. Wprowadzanie danych dokumenty VAT Nast pnie nale y przej na zak adk VAT, by sprawdzi i ewentualnie poprawi istniej ce zapisy. Na podstawie numeru konta rozrachunkowego system umieszcza dane kontrahenta. A na podstawie zapisu dotycz cego powi zania VAT wprowadza dane do ewidencji VAT (rysunek 2.8). Je eli nie chcemy, aby system automatycznie wylicza kwoty, usuwamy zaznaczenie pola Automatyczne przeliczanie kwot. Po uzupe nieniu wszystkich wymaganych pól nale y wybra przycisk Zapisz lub Zapisz i kontynuuj. Podobnie nale y post powa w przypadku wprowadzania faktur zakupu oraz faktur koryguj cych Dokumenty operacji na rodkach trwa ych Dokumenty operacji na rodkach trwa ych generowane s w module Kartoteki/ rodki trwa e (rysunek 2.9). Aby doda dowoln operacj na rodku trwa ym, nale y zaznaczy te rodki, których ma ona dotyczy,

11 40 Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksi gowej Rysunek 2.8. Wprowadzanie danych dokumenty VAT Rysunek 2.9. Wprowadzanie danych modernizacja rodka trwa ego

12 Rozdzia 2. W p r o w a d z anie dokumentów 41 klikn pozycj Dodaj operacj, a nast pnie z rozwijanego menu wybra jej typ. Je li wybierzemy na przyk ad modernizacj, w oknie dialogowym trzeba b dzie uzupe ni pola dotycz ce tej operacji. Po zatwierdzeniu dokument nie b dzie widoczny w kartotece rodków trwa ych. Aby zadekretowa ten dokument, w górnym menu Widok nale y wybra Ewidencje pomocnicze/dokumenty do dekretacji. W wy- wietlonym oknie pojawi si dokument oznaczony jako MO Modernizacja, który nale y zadekretowa (rysunek 2.10). Rysunek Wprowadzanie danych dekretowanie dokumentu W tym celu nale y zdefiniowa Schemat importu i dekretacji (rysunek 2.11). Definiowanie mo liwe jest przez rozwini cie listy znajduj cej si w lewym górnym rogu okna i wybranie opcji Schematy importu i dekretacji. W oknie przedstawiaj cym schematy importu i dekretacji nale y wybra polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno definiowania schematu (rysunek 2.12). W polu Nazwa nale y wpisa unikatow nazw schematu. Kolejno nale y uzupe ni pola: Typ dokumentu nale y wybra z listy w a ciwy typ dokumentu; w naszym przypadku b dzie to pozycja MO Modernizacja rodka trwa ego.

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo