systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

2 SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspieraj¹cy zarz¹dzanie przychodami i kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i administracyjnej instytucji publicznych. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu finansami: planowania i wykonania bud etów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych kosztów czy Ÿróde³ finansowania. Zaawansowane mechanizmy automatów ksiêguj¹cych pozwalaj¹ na rozliczanie kosztów z u yciem wskaÿników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnêtrznych w tym na wygodn¹ pracê nad bud etami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych. Funkcjonalnoœæ systemu umo liwia tworzenie bud etów wg uk³adu tradycyjnego jak i zadaniowego z mo liwoœci¹ definicji iloœciowej i jakoœciowej oceny efektywnoœci poszczególnych zadañ. System zapewnia: tworzenie bud etów jednostek organizacyjnych wg przyjêtej struktury bud etowej mo liwoœæ rejestrowania ró nych Ÿróde³ finansowania obs³uga bud etów zadaniowych z mo liwoœci¹ definicji kart zadañ bud etu identyfikacja kosztów rodzajowych wg struktury zadaniowej bud etu obs³uga zakupów w ramach zdefiniowanego planu zamówieñ publicznych obs³uga rezerwacji i blokowania œrodków pod realizacjê bud etów obs³uga bud etów z poziomu arkusza kalkulacyjnego (Excel) tworzenie zintegrowanego planu rzeczow- finansowego dla jednostki bud etowej definiowanie uprawnieñ dla zespo³u projektowego ³atwe tworzenie bud etów w oparciu o istniej¹ce wzorce dokumentów import dokumentów wzorcowych klienta do systemu Bud et koszów BUD ETOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW tworzenie wielu wariantów bud etów bezpoœrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych globalne i okresowe bud ety kosztów, przychodów i wyników dla jednostki jako ca³oœci, jak równie dla jej jednostek organizacyjnych grupowanie kategorii bud etowych (kosztów) wed³ug ich rodzaju (np.. wydatki bie ¹ce) z jednoczesnym wyodrêbnieniem kategorii wydatków (np. wynagrodzenia) budowa projektu bud etu na podstawie zarejestrowanych planów finansowych komórek organizacyjnych Bud et przychodów rejestracja planowania wykonania bud etu jednostek organizacyjnych w ujêciu miesiêcznym (harmonogram kosztów i przychodów) tworzenie przymiarki do projektu planu bud etowego na rok nastêpny w oparciu o nastêpuj¹ce dane: - plan z roku bie ¹cego - prognozowane wykonanie roku bie ¹cego - zapotrzebowanie jednostek bud etowych automatyczne przenoszenie niewykorzystanego bud etu na kolejny okres bud etowy import danych z szablonów planowania w formacie xls SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

3 ZARZ DZANIE BUD ETAMI wbudowane mechanizmy kontroli rejestracji zmian bud etu w referencji z wykonaniem mo liwoœæ zmian struktury bud etu w ci¹gu roku bud etowego - dostosowania struktury bud etu do zachodz¹cych zmian prawnych (m.in. klasyfikacji bud etowej), oraz zmian wewn¹trz organizacji zarz¹dzanie informacj¹ o aktualnym poziomie wykorzystania przeznaczonych œrodków finansowych w oparciu o poniesione koszty zawarte w: fakturach, zapisach ksiêgowych z Ksiêgi G³ównej, zap³atach, refundacjach, wystawionych dowodach OT, zwiêkszeniach/zmniejszeniach œrodka trwa³ego definiowanie widoków bud etów tworzenie bud etów w podziale na dowolne okresy czasu (np. kwartalne) wersjonowanie i archiwizowanie bud etów, mo liwoœæ tworzenia ró nych scenariuszy, wariantów bud etów ród³a finansowania Okresy bud etowania ROZLICZANIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW automatyczna kontrola bud etu (blokady systemu przy przekroczeniach) kontrola realizacji bud etów poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy mo liwoœæ definiowania kluczy do rozliczania kosztów do³¹czanie dokumentów zwi¹zanych z konkretnym bud etem/zadaniem bezpoœrednio w systemie automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, iloœæ pracowników œledzenie wykonania i odchyleñ bud etu bezpoœrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych RÓD A FINANSOWANIA definiowanie Ÿróde³ finansowania dla planowanych wydatków rozliczanie kosztów i przychodów w referencji do Ÿróde³ finansowania kontrola kwot na poziomie zdefiniowanych limitów dla poszczególnych Ÿróde³ dynamiczne w³¹czanie i wy³¹czanie obs³ugi Ÿróde³ finansowania

4 systemy informatyczne SIMPLE DEFINICJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO definiowanie szablonów planów rzeczow- finansowych powi¹zanie planów rzeczowo-finansowych z bud etami kosztów i przychodów definiowanie struktury bud etowej jednostki w dowolnej liczbie przekrojów decyzyjnych eksport danych z szablonów planowania w formacie xls opracowywanie planów rocznych, wieloletnich i wycinkowych w formie iloœciowej i wartoœciowej. ZARZ DZANIE ZAKUPAMI - OBS UGA ZAKUPÓW W RAMACH PLANU ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH definiowanie potrzeb zakupowych, zasobów wewnêtrznych (urz¹dzenia, za³oga) dla dzia³añ projektowych plany zakupowe w referencji do Ÿróde³ finansowania obs³uga planów zakupowych wg rodzajów kosztów i grup bud etowych obs³uga planów zakupowych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Plan zamówieñ publicznych WNIOSKI O REZERWACJÊ ŒRODKÓW rejestrowanie przekazywanych przez jednostki (dysponentów) wniosków o zminê bud etu - zadanie bud etowe - Ÿród³o finansowania - uzasadnienie mo liwoœæ blokowania zmian planu powoduj¹cych zmniejszenie kwoty poni ej aktualnego zaanga owania lub wykonania definiowanie prowizorium bud etowego uwzglêdniaj¹cego dostêpne œrodki i zarejestrowane wnioski pod realizacji automatyczne i rêczne rozliczanie wniosków o rezerwacjê œrodków

5 systemy informatyczne SIMPLE ANALIZY wyznaczanie rentownoœci dla poszczególnych jednostek bud etowych w oparciu o podzia³ kosztów. tworzenie przekrojowych raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i wspó³dzielenie dokumentów, raportów, wskaÿników i analiz analiza kosztów i przychodów wed³ug ich rodzajów i miejsc powstawania wielowymiarowa analiza odchyleñ bud etowych budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych analiza wskaÿnikowa bud etów - definiowanie wskaÿników poprzez ró ne formu³y matematyczne. obs³uga danych archiwalnych Rozliczenie kosztów i dochodów na oddzia³y Rachunek zysków i strat prezentacja danych liczbowych (tabelarycznie i graficznie) w postaci arkuszy kalkulacyjnych analiza finansowa w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych i prowadzonej dzia³alnoœci analiza kosztów bezpoœrednich w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów i energii dla poszczególnych bud etów jak i ca³ej jednostki analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, Porównanie sprzeda y Korzyœci i zalety: 1. atwe planowanie przychodów i kosztów 2. Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podzia³owych 3. Zintegrowany system zarz¹dzania bud etem jednostki 4. Bie ¹ca kontrola nad planowanymi i realizowanymi zakupami 5. Skrócenie czasu przygotowania planu bud etu 6. Plany bud etowe z dok³adnoœci¹ do miesiêcznych okresów 7. atwe zarz¹dzanie uprawnieniami oraz kontrola poziomu dostêpu do danych bud etowych 8. Zwiêkszenie efektywnoœci przep³ywu informacji finansowych pomiêdzy jednostkami 9. atwe zarz¹dzanie wolnymi œrodkami przesuniêcia kwot bud etowych pomiêdzy poszczególnymi jednostkami 10. Integracja z oprogramowaniem biurowym w zakresie przygotowywania szablonów bud etowych SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

6 SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem

Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem GABRIELA MAZUR JACEK OBRZUD Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Wstêp Dzisiejszy œwiatowy rynek podlega nieustannym zmianom, które wymuszaj¹ na przedsiêbiorstwach ci¹g³e dostosowywanie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo