S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl"

Transkrypt

1 S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM

2 SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku nale ¹cego do jednostki. Z pomoc¹ modu³u mo liwe jest odwzorowanie pe³nej struktury budynków oraz pomieszczeñ wraz z pe³nym rozliczeniem mediów, œrodków transportu oraz ich ewidencj¹, obs³ug¹ aparatury, urz¹dzeñ, zg³oszeñ i powiadomieñ od u ytkowników koñcowych sk³adników maj¹tku a tak e repozytorium dokumentów umo liwiaj¹ce przechowywanie dokumentacji w postaci za³¹czników do obiektów systemowych. Modu³ bêd¹c czêœci¹ systemu klasy ERP umo liwia ³¹czenie zarejestrowanych w nim informacji z danymi z pozosta³ych obszarów SIMPLE.ERP, co pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz pe³ne rozliczenie kosztów zwi¹zanych z budynkami, œrodkami transportu czy aparatur¹. Zapewnia to u ytkownikowi pe³n¹ obs³ugê procesów zwi¹zanych z remontami i inwestycjami, pozwala zarejestrowaæ plan remontowy, przygotowaæ i rozliczyæ projekt inwestycyjny. Dziêki modu³owi mo na tworzyæ i analizowaæ bud ety wraz z postêpami inwestycji z pe³nym rozliczeniem projektu. Modu³ podzielony jest na trzy czêœci: Ewidencja, rozliczanie, analizy zwi¹zane z Budynkami, Infrastruktur¹, Wyposa eniem i Aparatur¹, Ewidencja, rozliczanie, analizy zwi¹zane z Œrodkami transportu i maszynami, Tworzenie struktur danych, obs³uga uprawnieñ, przegl¹danie i wyszukiwanie zbiorcze w Repozytorium dokumentów.

3 Dzia³ki, Budynki, Pomieszczenia, Infrastruktura Obszar pozwalaj¹cy kompleksowo zarz¹dzaæ Licznik. Dla ka dego z tych elementów mo liwa informacjami oraz powi¹zaniami zwi¹zanymi jest dowolna iloœæ pól dodatkowych oraz z z a b u d o w a n i a m i. M o n a w n i m za³¹czników w postaci plików przechowywanych ewidencjonowaæ informacje na temat bezpoœrednio w bazie danych lub linków do nastêpuj¹cych sk³adników maj¹tku: Dzia³ka, zasobów sieciowych. Budynek, Pomieszczenie, Infrastruktura, Dziêki definicji struktury system umo liwia miêdzy innymi: odwzorowanie podzia³u na kondygnacje/ pomieszczenia, p r z y p i s a n i e d o p o m i e s z c z e ñ i c h wyposa enia (ksiêga inwentarzowa, liczniki mediów), Dziêki modu³owi mo liwe jest pe³ne rozliczenie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem nie tylko z dok³adnoœci¹ do budynku jak to by³o dostêpne do tej pory, ale z dowoln¹ precyzj¹ ograniczon¹ tylko poprzez szczegó³owoœæ zarejestrowanych w systemie informacji. przypisanie do pomieszczeñ pracowników (automatyczne generowanie indeksów i ksi¹ ek telefonicznych), przechowywanie w postaci skanów w systemie pe³nej dokumentacji budynków, instalacji, konstrukcji. Mo liwe jest tak e zarejestrowanie i obs³uga zdarzeñ zwi¹zanych z ewidencjonowanymi obiektami. Uprawnieni u ytkownicy mog¹ rejestrowaæ zg³oszenia zwi¹zane z bie ¹c¹ obs³ug¹, awariami, ale te planami zwi¹zanymi z remontem czy rozbudow¹. Wyposa enie, Urz¹dzenia Dziêki zebraniu w jednym miejscu informacji nie tylko o budynkach i pomieszczeniach, ale tak e o wyposa eniu, mo liwe sta³o siê w pe³ni intuicyjne zarz¹dzanie nie tylko lokalizacjami, ale tak e generowanie Ksi¹g Inwentarzowych pomieszczeñ, automatyczna identyfikacja miejsca (z dok³adnoœci¹ do pomieszczenia w budynku) wyst¹pienia awarii urz¹dzenia czy jasne okreœlenie odpowiedzialnoœci maj¹tkowej za podleg³y sprzêt. Pe³na obs³uga wyposa enia i urz¹dzeñ w systemie pozwala tak e w jednym miejscu zbieraæ i analizowaæ informacje o awariach, przegl¹dach, rozbudowach i modernizacjach, co umo liwia z jednej strony agregacjê kosztów z pe³n¹ dok³adnoœci¹ a z drugiej u³atwia podejmowanie decyzji o inwestycjach w oparciu o historiê zg³oszeñ dotycz¹cych danego dostawcy, modelu czy serwisanta. Modu³ umo liwia rejestrowanie wszystkich zdarzeñ i procesów zachodz¹cych z u yciem lub na sk³adniku wyposa enia czy na urz¹dzeniu.

4 Œrodki Transportu Rosn¹ce potrzeby zwi¹zane z koniecznoœci¹ coraz bardziej szczegó³owej obs³ugi floty s a m o c h o d ów / m a s z y n w o r g a n i z a c j i, spowodowa³o powstanie obszaru Œrodki Transportu. Umo liwia on zarejestrowanie kartoteki samochodu/maszyny, udostêpniaj¹c tym samym mo liwoœæ zbierania w systemie informacji o zdarzeniach zwi¹zanych z kartotek¹. Id¹c dalej mo liwa jest rejestracja pe³nych kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ samochodu/maszyny wraz z informacjami o wykonanej pracy (karty drogowe, karty pracy maszyn), umo liwiaj¹c przypisanie tych kosztów do konkretnego zlecenia, projektu czy bud etu. systemu, umo liwia przygotowanie zestawieñ d o o p ³ a t y œ ro d ow i s kow e j, z e b ra n i e i opracowanie danych potrzebnych do wykonania analiz kosztów czy pe³nego przypisania danych o kosztach. Obszar zapewnia kompleksowe podejœcie do awarii, przegl¹dów i remontów. Po uruchomieniu modu³u, mo liwe jest wyliczanie rzeczywistego kosztu kilometra/ roboczogodziny samochodu/maszyny. Dostêp do informacji z pozosta³ych obszarów Repozytorium Dokumentów Repozytorium dokumentów to nowe podejœcie do za³¹czników. Pozwala przechowywaæ bezpoœrednio w bazie danych te dane, które do tej pory zapisywane by³y na udostêpnionych dyskach sieciowych. Pozwala to na prostsze i bardziej intuicyjne przegl¹danie za³¹czonych informacji mo na je przegl¹daæ z dowolnego miejsca bez koniecznoœci fizycznego przebywania w obrêbie sieci firmowej. Dodatkowo obszar pozwala na definiowanie struktur, w których przechowujemy za³¹czniki, co umo liwia usystematyzowanie danych, prostszy do nich dostêp, bardziej dok³adne wyszukiwanie oraz ograniczenie uprawnieñ operatorów do konkretnych zasobów. Obszar repozytorium zosta³ wyposa ony w zbiorcze okno pozwalaj¹ce przegl¹daæ wszystkie za³¹czniki niezale nie od kontekstu w systemie, w którym zosta³y one do³¹czone. Pozwala to na dostêp z poziomu jednego okna do np. wszystkich Umów najmu/dzier awy niezale nie od tego, którego budynku, pomieszczenia, kontrahenta one dotycz¹. Dziêki temu odpowiednie jednostki maj¹ szybki dostêp do wszystkich potrzebnych im danych bez koniecznoœci przegl¹dania archiwum papierowego czy wyszukiwania tych informacji w wielu miejscach w systemie. Dodatkowo dziêki repozytorium ka dy wydrukowany z systemu raport miêdzy innymi Faktury sprzeda y, dokumenty Wydania, Zamówienia do dostawców, bêdzie móg³ zostaæ automatycznie zapisany w bazie danych i u yty, jako cyfrowe archiwum.

5 Obs³uga Zg³oszeñ W celu pe³nej ewidencji zdarzeñ zwi¹zanych ze sk³adnikami zarz¹dzania maj¹tkiem w systemie istnieje mechanizm obs³ugi zg³oszeñ. Umo liwia on zbieranie zg³oszeñ od u ytkowników sk³adników maj¹tku, mog¹ to byæ zg³oszenia awarii, sugestie dotycz¹ce wymiany czy modernizacji, wszystkie 'pisma' zwi¹zane z obs³ug¹ pomieszczenia czy urz¹dzenia sp³ywaj¹ce od jego u ytkowników. Dziêki funkcjonalnoœci API dokumenty te mog¹ pochodziæ z dowolnego zewnêtrznego systemu jak Obieg dokumentów czy Portal Pracowniczy. Dziêki temu obszarowi mo liwe jest zarejestrowanie w systemie pe³nego obiegu Planu remontowego i Inwestycyjnego. Mo liwe jest zbieranie zg³oszeñ, dodawanie ich do planu wraz z wstêpn¹ wycen¹, opiniowanie i akceptacja lub odrzucenie punktów planu, harmonogramowanie prac a na koniec szczegó³owe rozliczanie realizacji. D o k u m e n t y t e t r a f i a j ¹ d o o s o b y odpowiedzialnej za sk³adnik maj¹tku, którego dotycz¹ lub do odpowiedniej jednostki w organizacji, na przyk³ad dzia³u Remontów czy Utrzymania Ruchu, gdzie s¹ rozpatrywane, opiniowane i kierowane do dalszej realizacji lub odrzucane. Korzyœci i zalety Zarz¹dzania Maj¹tkiem: Budynki, Infrastruktura, Wyposa enie i Aparatura: rejestracja pe³nej struktury sk³adników maj¹tku, obs³uga rozliczeñ kosztów mediów z dok³adnoœci¹ do metra kwadratowego, ewidencja i rozliczanie umów najmu i dzier awy, generowanie raportu dla podatku od nieruchomoœci, szczegó³owa obs³uga planu inwestycji i remontów, ew i d e n c j a i o b s ³ u g a z g ³ o s z e ñ o d u ytkowników/operatorów wraz ze œcie k¹ opiniowania, akceptacji i realizacji, k o m p l e k s o w a o b s ³ u g a u r z ¹ d z e ñ i wyposa enia wraz z obs³ug¹ zdarzeñ wystêpuj¹cych na tych obiektach, obs³uga awarii mo e powodowaæ automatyczne powiadamianie zainteresowanych w firmie wraz z wymuszeniem przeplanowania harmonogramu produkcji dla wy³¹czonej maszyny, Œrodki Transportu i Maszyny: zarz¹dzanie flot¹ samochodów/maszyn w przedsiêbiorstwie, planowanie, przypominanie i rozliczanie przegl¹dów, remontów, awarii, mo liwoœæ generowania z systemu raportu op³at œrodowiskowych. Repozytorium Dokumentów: z a p i s z a ³ ¹ c z a n y c h d o k u m e n t ó w bezpoœrednio w bazie danych, m o l i w o œ æ s t w o r z e n i a s t r u k t u r y dokumentów i nadawania uprawnieñ do ka dego jej wêz³a, zbiorcze okno pozwalaj¹ce zarz¹dzaæ, wyszukiwaæ i edytowaæ wszystkie za³¹czniki w systemie bez wzglêdu na ich oryginalny kontekst, archiwum wszystkich dokumentów bezpoœrednio w systemie ERP, automatyczna archiwizacja wysy³anych z firmy dokumentów (faktury, zamówienia, etc.).

6 SIMPLE S.A. ul. Bronislawa Czecha 49/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22)

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA www.simple.com.pl SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Monitoring i analiza sieci 00 101 10 OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych.

Bardziej szczegółowo