Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania"

Transkrypt

1

2 Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: r.

3 Plityka Państwa w zakresie finanswania OZE Dnald Tusk świadczył, że nwe praw OZE nie pwinn dpuścić d nadmierneg rzwju farm wiatrwych, bigazwni czy PV c przełżyłby się jeg zdaniem na wzrst cen energii

4 Stanwisk rządu w kwestii OZE wpływa pśredni na plitykę KNF - Kmisji Nadzru Finansweg (Rekmendacja J) raz stanwisk ZBP (Związku Banków Plskich) a tym samym plitykę banków w stsunku c d mżliwści finanswanie inwestycji OZE raz plityki kredytwej dla nieruchmści finanswanych w ramach wsparcia pza kredytweg dtacje i subwencje raz śrdków i plityki wsparcia z UE na małe i mikr źródła energii raz dmy niskenergetyczne.

5 Finanswanie OZE w Plsce dbywa się w za pmcą śrdków pchdzących z: 1. Kredytów bankwych 2. Pżyczek bankwych i pza bankwych (śrdki Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści. 3. Śrdków pchdzących z NFOŚiGW 4. Funduszy Unijnych w ramach różnych prgramów 5. Mechanizmów Funduszy Nrweskich

6 Bankwe instrumenty finanswe Banki w finanswaniu eklgii Finanswanie preferencyjne w ramach realizacji prgramów UE i krajwych prgramów celwych 1. Kredyt technlgiczny na inwestycje innwacyjne, z częściwym umrzeniem w frmie Premii Technlgicznej (POIG) 2. Kredyty preferencyjne w ramach współpracy z funduszami chrny śrdwiska i gspdarki wdnej 3. Kredyty na przedsięwzięcia termmdernizacyjne z premia z Funduszu Termmdernizacji i Remntów 4. Kredyty w ramach współpracy z innymi funduszami i fundacjami 5. Pżyczki na innwacje w ramach śrdków Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści dla małych i mikr przedsiębirców. Finanswanie kredytami kmercyjnymi 1. Kredyty na zadania współfinanswane dtacjami UE (kredyty pmstwe, uzupełniające, prmesy kredytwe) 2. Kredyty inwestycyjne 3. Kredyty na prwadzenie działalnści gspdarczej (brtwe) 4. Gwarancje bankwe Inna działalnść 1. Obsługa bieżąca firm 2. Pmc w pzyskiwaniu śrdków

7 Pżyczka na innwację Skierwana jest d mikr przedsiębirców raz małych i średnich przedsiębirców, psiadających siedzibę w Plsce Limity kwt pżyczki: Wielkść pżyczki nie mże przekrczyć 75% wydatków kwalifikwanych - górna granica t kwta ,00 zł. Wydatki na zakup usług dradczych nie mgą przekrczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się d bjęcia pżyczką. Oprcentwanie pżyczki: Pżyczka jest prcentwana nie niżej niż według stpy referencyjnej 4,8% (stpa interwencyjne, rep - prcentwanie krótkterminwych papierów wartściwych sprzedawanych przez bank centralny bankm kmercyjnym; w ramach peracji twarteg rynku) Karencja w spłacie pżyczki: Wniskdawca ma praw d zawieszenia spłaty kapitału i dsetek w kresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w kresie 2 lat. Okres spłaty pżyczki: Pżyczka udzielana jest na kres nie dłuższy niż 10 lat. Wniski przyjmwane są na bieżąc

8 Główne kierunki inwestwania przedsiębirców w OZE finanswane przez banki Ochrna atmsfery Odnawialne źródła energii Termmdernizacja Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Ochrna wód i gspdarka wdna Oczyszczalnie ścieków Kanalizacja sanitarna Ochrna pwierzchni ziemi Zagspdarwanie dpadów Systemy selektywnej zbiórki Ograniczenie wytwarzania dpadów technlgicznych Ochrna przyrdy, mnitring śrdwiska, edukacja eklgiczna

9 Frmy finanswania inwestycji preklgicznych Kredyty preferencyjne i mntaże finanswe w ramach współpracy z dnatrami śrdków: kredyty ze śrdków dnatrów kredyty ze śrdków Banku z dpłatami d dsetek lub kapitału kredyty w ramach wspólneg finanswania Finanswanie inwestycji na warunkach wynikających z zasad Funduszu Kredyty kmercyjne na przedsięwzięcia współfinanswane śrdkami UE we współpracy z zagranicznymi instytucjami finanswymi standardwe kredyty inwestycyjne Inne instrumenty finanswe bligacje kmunalne i krpracyjne wykup wierzytelnści Faktring

10 Bankwe instrumenty finanswe kredyty preferencyjne Z dpłatami NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Udzielane na zasadach kreślnych w pszczególnych Prgramach Prirytetwych Śrdki publiczne, jakimi zarządza i psiada swjej dyspzycji NFOŚIGW, będący beneficjentem płat zastępczych dtyczących OZE i kgeneracji raz kar pieniężnych pchdzących z wpływów, których mwa w art. 401 ust.7 pkt.4 (d 1 stycznia 2010 w art.401 ust.9) Prawa Ochrny Śrdwiska. Wyskie kryteria ceny frmalnej, składanych wnisków t główny hamulec wydatkwania śrdków na innwacje w dziedzinie instalacji OZE z NFOŚIGW

11 We współpracy z WOJEWÓDZKIMI FUNDUSZAMI OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Na zasadach i warunkach kreślanych w umwach z pszczególnymi Funduszami Realizacja prirytetów reginalnych Prirytety Wykrzystanie dnawialnych źródeł energii Termmdernizacja Eliminacja niskiej emisji Warunki kredytwe ustalane indywidualnie przez każdy WFOSiGW: Przedmit finanswania (lista zadań prirytetwych) Pdmit uprawniny d ubiegania sie finanswanie Wyskść finanswania Oprcentwanie Okres spłaty i kres karencji Warunki zabezpieczenia

12 Bankwe instrumenty finanswe kredyty kmercyjne Kredyt inwestycyjny udzielany zazwyczaj na kresy nie dłuższe ni 15 lat, mżliwa karencja w spłacie kapitału kredytu (d 12 m-cy d daty zakńczenia kresu wypłaty kredytu) harmngram spłaty kredytu (wielkść i częsttliwść pszczególnych spłat dstswana d prjekcji finanswych zawartych w biznesplanie Prjektu) Kredyt brtwy rewlwingwy zazwyczaj przeznaczny na finanswanie pdatku VAT jest t kredyt typu brtweg w rachunku kredytwym - dnawialny. Pdczas trwania umwy kredytwej każde spłacenie całści lub części wzięteg wcześniej kredytu niesie za sbą dnwienie wlneg limitu kredytu spłacną kwtę, umżliwiając kredytbircy wielkrtne wykrzystania limitu, ale tylk d czasu całkwiteg wygaśnięcia zawartej umwy. Kredyty rewlwingwe są zaciągane na gół na krótki kres - jeden rk.

13 Wymagania banków udzielających kredtyt PROCEDURY UDZIELANIA KREDYTU W każdym przypadku pdstawą ceny mżliwści udzielenia kredytu jest psiadanie zdlnści kredytwej i mżliwści zabezpieczenia kredytu Parametry eknmiczne prjektu: przewidywane kszty planwana struktura finanswania (w tym pzim i frma wkładu śrdków własnych) ewentualne zaangażwanie dtacji unijnej i zaawanswanie w jej pzyskiwaniu planwane przychdy (umwy dtyczące sprzedaży energii i świadectw pchdzenia)

14 Frmy finanswania kmercyjneg dtyczyć mgą prjektów realizwanych z udziałem dtacji ze śrdków UE KREDYTY POMOSTOWE d czasu wpływu śrdków z dtacji Przeznaczny na finanswanie prjektów wspieranych dtacjami z Funduszy Unii Zapewnia finanswanie w kresie przed uzyskaniem dtacji Kwta kredytu dpwiada wartści dtacji Finansuje część ksztów kwalifikwanych KREDYTY NA UZUPEŁNIENIE SRODKÓW przeznacznych na inwestycje realizwane ze wsparciem UE Zapewnia współfinanswanie czyli pkrycie wymaganeg wkładu własneg Pkrywa cześć ksztów kwalifikwanych i ksztów niekwalifikwanych

15 Bankwe instrumenty finanswe emisja bligacji Szybki dstęp d śrdków finanswych Mżliwść ptraktwania emisji jak wkładu własneg w prjekty współfinanswane z UE Dstswanie finanswania d ptrzeb inwestycyjnych Finanswanie prjektów długterminwych Brak wymgu rganizwania zamówienia publiczneg Prmcja Emitenta na rynku kapitałwym Pewnść finanswania dzięki bjęciu przez BOS S.A. 100% emisji Obligacja jest papierem wartściwym, narzędziem kredytu dla jej emitenta. Jest jedną z frm pzyskania śrdków finanswych na planwane zamierzenia inwestycyjne. W Plsce emisję i brót bligacjami regulują różne akty prawne. Najważniejsze z nich t: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. bligacjach (wraz z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa Praw publicznym brcie papierami wartściwymi z dnia 21 sierpnia 1997r. (wraz z późniejszymi zmianami i nwelizacją). 3. Zarządzenia Ministra Finansów emisji bligacji skarbwych.

16 Bankwe instrumenty finanswe Wykup EKO wierzytelnści przez BOŚ dtyczy wierzytelnści pwstałych w związku z realizacja inwestycji (wyknawstw/ Pdwyknawstw lub dstawy maszyn/urządzeń), w wyniku której zstanie siągnięty efekt eklgiczny wykup wierzytelnści dbywa sie na pdstawie faktur wystawinych przez Zbywcę i ptwierdznych przez Dłużników przeznaczny jest dla klientów krpracyjnych i klientów segmentu finansów publicznych prcentwanie: WIBOR + mara maksymalny kres finanswania wynsi d 10 lat finanswane mże być d 80% wartści wykupywanej wierzytelnści

17 SCHEMAT WYKUPU WIERZYTELNOŚCI

18

19 Fakty kredytach

20 Obecnie rynek usług finanswych jest dść graniczny dla finanswania przedsięwzięć OZE. Stan taki nie wynika z braku prduktów finanswych a braku stabilnści rynku OZE, barier prawnych i regulacji wpływających na rentwnść przedsięwzięć OZE. Kredyty udzielne w kresach mininych częst brykają się ze statusem kredytów zagrżnych, c skutkuje tym iż bsługa takieg kredytu ksztuje bank duż więcej (gdyż bank musi uruchmić rezerwy) i spadają wyniki banku, czemu z klei przygląda się bacznie KNF i pdejmuje dpwiednie działania w stsunku c d banku. Bank z klei jest zbwiązany d renegcjacji umwy kredytu któreg analiza i wynik rentwnści był party zielne certyfikaty - w przypadku ich znaczneg spadku wartści jak becnie.

21 W przypadku znaczących kłptów inwestycji i braku siągnięcia zakładanych przychdów z instalacji, a tym samym strat na inwestycji banki stawiają kredyt jak wymagalny, żądając spłaty zaciągnięteg kredytu, aby nie pwiększać deficytu. W takim wypadku pwstaje ujemne sald między wartścią rynkwą a księgwą, raz sprzedażą wymuszną za 2/3 wartści rynkwej inwestycji. Jeżeli rynek nadal będzie przesycny zielnymi certyfikatami, banki ppadną w kłpty, a raczej klienci banków. Kszty stateczne zapłacą klienci krzystający z energii zwyżką cen energii.

22 Metdy ceny standingu finansweg przedsiębirstwa z branży OZE Różnią się w pszczególnych bankach Oparte są na analizie następujących bszarów działalnści firmy: rentwnść, płynnść finanswa, sprawnść działania firmy - renma, zadłużenie, pzycja przedsiębirstwa na rynku, charakter branży, kwalifikacje kadry zarządzającej, wiarygdnść firmy.

23 Bankw-hipteczna wartść nieruchmści Prces bankwej wyceny pdlega specyficznym zasadm i pwinien być dknywany z zachwaniem należytej strżnści, pnieważ szacwana wartść ma zabezpieczać udzielny kredyt hipteczny przez cały kres trwania kredytu. Sprzedaż nieruchmści mże nastąpić w dwlnym mmencie kredytwania. Knieczne staje się parcie mdelu wyceny trwałe czynniki, decydujące wartści nieruchmści. Bezpśredni d prblemu wyceny dnsi się art. 22 ustawy listach zastawnych i bankach hiptecznych, który stwierdza, że wycena bankw-hiptecznej wartści nieruchmści pwinna być dknywana z zachwaniem należytej starannści i strżnści, a zwłaszcza z uwzględnieniem jedynie tych cech nieruchmści raz związanych z nią dchdów, które przy załżeniu racjnalnej eksplatacji mgą mieć trwały charakter i które mże uzyskać każdy psiadacz nieruchmści. Wartść tę ustala bank hipteczny lub inne pdmity na zlecenie banku hipteczneg w drdze ekspertyzy na pdstawie własnych regulaminów banku.

24 Kszty kł kredytwe Ubezpieczenia bankwe Ubezpieczenia nieruchmści z PV Cesje plis ubezpieczeniwych na rzecz banków

25 Dziękuję za uwagę

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo