Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ"

Transkrypt

1 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg Regulamin udzielania pżyczek z funduszu pżyczkweg MIŚ

2 Fundusz Pżyczkwy Fundacji na Rzecz Rzwju Plskieg Rlnictwa pd nazwą MIS zstał utwrzny dzięki dfinanswaniu ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg Prirytet I Twrzenie warunków dla rzwju ptencjału innwacyjneg i przedsiębirczści na Mazwszu działanie 1.4 Wzmcnienie instytucji tczenia biznesu, raz śrdków własnych Fundacji. Pstanwienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin jest uchwalny przez Zarząd Fundacji na rzecz Rzwju Plskieg Rlnictwa i dtyczy udzielania pżyczek z funduszu MIŚ Fundacji na rzecz Rzwju Plskieg Rlnictwa. 2 Użyte w Regulaminie kreślenia znaczają: 1) Śrdki trwałe składniki majątku trwałeg, mające pstać nieruchmści (grunty, budynki i budwle, w tym także będące drębną własnścią lkale), maszyn, urządzeń, śrdków transprtu raz innych, kmpletnych i zdatnych d użytku w mmencie przyjęcia d użytkwania przedmitów, przewidywanym kresie użytkwania dłuższym niż rk, przeznaczne na własne ptrzeby jednstki lub ddane d używania na pdstawie najmu, dzierżawy lub innej umwy pdbnym charakterze. 2) FDPA Fundacja na rzecz Rzwju Plskieg Rlnictwa 3) Przedsiębirca -mikrprzedsiębirca i mały przedsiębirca, rzumiany jak sba fizyczna, sba prawna i jednstka rganizacyjna nie będąca sba prawną, której drębna ustawa przyznaje zdlnść prawną wyknująca we własnym imieniu działalnść gspdarczą w rzumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 swbdzie działalnści gspdarczej, wpisana dpwiedni d Ewidencji Działalnści gspdarczej lub rejestru przedsiębirców w KRS, spełniająca pnadt przesłanki kreślne w Załączniku nr 1 d Rzprządzenia Kmisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 zgdnie z którym a) przez małe przedsiębirstw rzumie się pdmit spełniający kryteria wymienine pwyżej, który c najmniej w jednym z dwóch statnich lat brtwych Zatrudniał średnircznie mniej niż 50 pracwników raz Osiągnął rczny brót nett ze sprzedaży twarów, wyrbów usług i peracji finanswych nieprzekraczających równwartści w złtych 10 milinów eur lub suma aktywów jeg bilansu sprządzneg na kniec jedneg z tych lat nie przekrczyła równwartści w złtych 10 milinów eur; b) przez mikrprzedsiębirstw rzumie się pdmit spełniający kryteria wymieninej pwyżej, który c najmniej w jednym z dwóch statnich lat brtwych Zatrudniał średnircznie mniej niż 10 pracwników raz Osiągnął rczny brót nett ze sprzedaży twarów, wyrbów usług i peracji finanswych nieprzekraczających równwartści w złtych 2 milinów eur lub suma aktywów jeg bilansu sprządzneg na kniec jedneg z tych lat nie przekrczyła równwartści w złtych 2 milinów eur;. 4) Inwestycje krótk- i średniterminwe - inwestycje, w których generwane przepływy śrdków pieniężnych pzwlą na spłatę pżyczki w kresie 36 miesięcy. 5) Kmisja Pżyczkwa- kmisja pwłana przez Zarząd FDPA d rzpatrywania wnisków pżyczkwych Zapisy gólne dt. działalnści Funduszu pżyczkweg 1. Celem działalnści funduszu jest zwiększenie dstępnści przedsiębirstw z sektra MSP d kapitału zewnętrzneg pprzez twrzenie systemu wsparcia finansweg przedsiębirstw. 2. Fundusz kieruje się kniecznścią pwiększania kapitału na cele prwadznej działalnści. 3. Wypracwany zysk jest przeznaczany na cele statutwe związane z rzwjem przedsiębirczści, przy zachwaniu dpwiednieg pzimu kapitałów. 4. Kapitał funduszu jest zarządzany z uwzględnieniem bezpieczeństwa lkat/inwestycji kapitałwych. Kapitał mże być lkwany jedynie w bezpiecznych i płynnych instrumentach, tzn. w szczególnści w lkatach terminwych, bligacjach Skarbu Państwa, papierach wartściwych emitwanych przez NBP, depzytach bankwych, jednstkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężneg, działających na pdstawie Ustawy z dnia funduszach inwestycyjnych (DZ.U> nr 146 pz.1546), bligacjach kmunalnych z gwarancja djścia emisji d skutku, udzielna przez bank rganizujący emisję. 5. Fundusz pżyczkwy psiada pracwany i wdrżny standard rganizacyjny raz standard świadczenia usług pżyczkwych w frmie bwiązująceg w FDPA Systemu Zarządzania Jakścią i Prcedury pżyczkwej, pzwalające również na dknanie ceny, czy w każdym indywidualnym przypadku przyznanie pżyczki jest związane z udzieleniem pmcy publicznej, raz jej wyskści. 6. Fundusz Psiada również regulamin twrzenia rezerw, pisany w Plityce rachunkwści FDPA 7. Fundusz prwadzi ewidencje udzielnych pżyczek, umżliwiającą sprządzenie kreswych raprtów aktualnej wartści pżyczek. Przedmit pżyczki 3 Pżyczki mgą być przeznaczne na finanswanie przedsiębirstw, będących na etapie pwstawania, wczesnej działalnści (włącznie z kapitałem na rzruch) lub rzszerzania pzarlniczej działalnści tych przedsiębirstw i tylk w działania, które Kmisja Pżyczkwa ceni jak ptencjalnie gspdarcz rentwne Pżyczki ze śrdków kreślnych w 1 mgą być przeznaczne na sfinanswanie wszelkich krótk- i średniterminwych inwestycji raz na śrdki brtwe wyłącznie na ptrzeby przedsiębirstw wymieninych w 2 pkt Pżyczki mgą finanswać kszty utwrzenia nwych miejsc pracy. 3. Ze śrdków funduszu nie mgą być finanswane pżyczki przeznaczne na cele knsumpcyjne. Pdmity uprawnine d ubiegania się pżyczkę 5 1. Pżyczkbircą mże być wyłącznie przedsiębirca, który spełnia warunki kreślne w 2 pkt. 3, będący na etapie pwstawania, wcze- Strna 2 z 5

3 snej działalnści lub jej rzszerzania raz prwadzi działalnść gspdarczą na terenie wjewództwa mazwieckieg. 2. Pżyczki nie są udzielane przedsiębircm znajdującym się w trudnej sytuacji, w rzumieniu Wytycznych Wspólntwych dtyczących pmcy państwa w celu ratwania i restrukturyzacji zagrżnych przedsiębirstw (Dz. U. C 244 z ). Warunki udzielania pżyczek 6 1. Pżyczki udzielane są w złtych plskich. Minimalna wartść pżyczki wynsi zł, a maksymalna kwta zł. 2. Łączne zaangażwanie śrdków FDPA w pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z późn. zm.) nie mże przekrczyć 5% wartści funduszu pżyczkweg MIS. 7 Pżyczki mgą być udzielane na kres d 3 d 60 miesięcy, wliczając w t kres karencji w spłacie rat pżyczki nie przekraczający 6 miesięcy. Okres spłaty i karencji ustalany jest w zależnści d typu przedsięwzięcia i przeznaczenia pżyczki. 8 Minimalny udział własny w planwane przedsięwzięcie pwinien wynsić 20% wniskwanej pżyczki. Udział ten w przypadku pżyczek na śrdki brtwe, pwinien być w frmie gtówki, w przypadku pżyczek inwestycyjnych w frmie aktywów trwałych lub brtwych, raz ewentualnie rbcizny zwiększającej wartść aktywów trwałych będących wkładem własnym pżyczkbircy Nie przewiduje się, aby w ramach funduszu pżyczkweg MIS, były wypłacane pżyczki preferencyjne, stanwiące pmc publiczną, udzielana na pdstawie Rzprządzenia Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie udzielania pmcy przez fundusze pżyczkwe i pręczeniwe w ramach reginalnych prgramów peracyjnych (DZ.U. z 2009 r. nr 105 pz.874) 2. Oprcentwanie pżyczek płacne przez pżyczkbircę(-ów) jest stałe w kresie spłaty pżyczki i jest nie niższe niż stpa referencyjna kreślna przez Kmisję Eurpejską, publikwana w Kmunikacie Kmisji Eurpejskiej ws zmiany metdy ustalania stóp referencyjnych i dyskntwych (2008/C 14/02) i bwiązująca w dniu zawarcia umwy pżyczkwej. 3. Wyskść prcentwania, prwizji i płat pżyczki Kmisja Pżyczkwa ustala w parciu Tabelę płat i załącznika Tabela marż, wprwadznych uchwałą Zarządu FDPA. 10 Spłata pżyczki następuje w równych miesięcznych ratach, bejmujących raty kapitałwe i dsetki należne naliczne d malejąceg salda pżyczki. 11 Od należnści przeterminwanych naliczana jest płata administracyjna w wyskści kreślnej w umwie pżyczkwej. 12 Wyskść prcentwania pżyczki, wyskść pbieranych d Pżyczkbircy prwizji i innych płat d uiszczenia, których zbwiązany jest Pżyczkbirca ustalna jest na pdstawie Tabeli płat uchwalanej przez Zarząd FDPA, stanwiącej Załącznik d niniejszeg Regulaminu. 13 Za datę spłaty rat pżyczek przyjmuje się datę wpływu spłaty na rachunek FDPA. Dtyczy t również ewentualnych spłat dknywanych przez pręczycieli. 14 W trakcie realizacji pżyczki pżyczkbirca mże dknać wcześniejszej spłaty kwty pżyczki bez ddatkwych ksztów. Zabezpieczenie pżyczki Zabezpieczenie pżyczki indywidualnej stanwi weksel in blanc wraz z deklaracja wekslwą, wystawiny przez pżyczkbircę i pręczny (awalizwany) przez współmałżnka (knkubenta) raz pręczycieli. raz ddatkw w zależnści d kwty pżyczki i stpnia jej ryzyka: 1) Pręczenie sób fizycznych lub prawnych udkumentwanych, regularnych dchdach. Pręczycielem mże być wyłącznie sba pełnletnia. 2) Umwa przewłaszczenia majątku ruchmeg stanwiąceg własnść pżyczkbircy, cesja plisy ubezpieczeniwej d kradzieży, gnia i wdy. 3) Inne frmy zabezpieczenia przewidziane przez praw (np. zastaw, kaucja, hipteka). Zasady ubiegania się i przyznawania pżyczek 17 Udzielenie pżyczki pprzedzne jest: a) sptkaniem pżyczkbircy(-ów) z przedstawicielem FDPA, w trakcie któreg ustalny zstaje cel pżyczki, kwta, udział śrdków własnych pżyczkbircy, źródła spłaty, terminy i spsób spłaty, a także sprawdzna zstaje wiarygdnść raz dknana cena prpnwaneg zabezpieczenia b) wizytacją pżyczkbircy(-ów) przez ficera pżyczkweg FDPA, w celu ceny stanu przygtwania i realnści przedsięwzięcia, które ma być sfinanswane z pżyczki Pdstawę udzielenia pżyczki stanwi pisemny wnisek pżyczkę wraz z infrmacjami i dkumentami ptwierdzającymi mżliwść spłaty pżyczki, niezbędnymi d pdjęcia decyzji udzieleniu pżyczki, a w szczególnści: a) ze strny pżyczkbircy: - dwa dkumenty tżsamści i pświadczenie zameldwania, jeżeli brak takiej infrmacji w dwdzie sbistym; - dkumenty załżycielskie firmy: aktualny wypis/ wydruk z Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej Rzeczypsplitej Plskiej lub aktualny dpis z rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg, w przypadku spółek umwa spółki, - niezbędne d prwadzenia działalnści zezwlenia i kncesje; - zaświadczenie nie zaleganiu ze składkami ZUS, KRUS i US wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złżenia wnisku; - akt własnści, umwa dzierżawy lub umwa najmu lkalu przeznaczneg d prwadzenia przedsiębirstwa; - świadczenie majątkwe; - PIT za statni kres rzliczeniwy, a w przypadku kntynuwanej działalnści gspdarczej ddatkw PIT za cały pprzedni rk brtwy; - zaświadczenie z banku i innych instytucji finanswych terminwych spłatach psiadanych kredytów, pżyczek i umów leasingwych lub in- Strna 3 z 5

4 ne dkumenty przedstawine d wglądu na pdstawie, których ficer pżyczkwy mże stwierdzić terminwść spłat zaciągniętych zbwiązań b) ze strny pręczyciela: - zaświadczenie dchdach wystawine przez pracdawcę; - świadczenie majątkwe pręczyciela i jeg współmałżnka; - w przypadku prwadzenia własnej działalnści gspdarczej PIT za statni kres rzliczeniwy. c) inne dkumenty kreślne przez ficera pżyczkweg. 2. Wniski nie spełniające wymgów, których mwa w punkcie 1. nie będą rzpatrywane. 3. Wnisek składany jest d BT FDPA w frmie papierwej lub pczta elektrniczną P złżeniu, wnisek jest piniwany przez pracwnika FDPA, a następnie przedkładany Kmisji Pżyczkwej w celu wydania decyzji. 2. Od przyjęcia wnisku pbierana jest bezzwrtna płata manipulacyjna w wyskści kreślnej w Tabeli Opłat. 3. Każdy wnisek spełniający wymgi frmalne zstaje zarejestrwany w Ewidencji Wnisków Pżyczkwych FDPA. 20 Na pdstawie złżnych dkumentów Kmisja Pżyczkwa FDPA dknuje: 1. Frmalnej ceny wnisku, w zakresie jeg kmpletnści i pprawnści 2. Oceny prpnwaneg zabezpieczenia spłaty pżyczki raz wypłacalnści prpnwanych pręczycieli, raz jakści prpnwaneg zabezpieczenia 3. Analizy i ceny planu eknmiczn-finansweg przedsięwzięcia raz zdlnści kredytwej O decyzji w sprawie przyznania pżyczki wniskdawca jest pwiadamiany telefnicznie w terminie d trzech dni d daty psiedzenia Kmisji. 2. Decyzje dmwne są dręczane z uzasadnieniem. 3. Przedsiębirca, któremu nie przyznan pżyczki, mże się nią pnwnie ubiegać na zasadach gólnych. 22 Decyzja Kmisji Pżyczkwej przyznaniu pżyczki jest stateczna i nie przysługuje d niej dwłanie. 23 Decyzja przyznaniu pżyczki pwinna być pdjęta w ciągu dwóch tygdni d daty zarejestrwania w FDPA prawidłweg i kmpletneg wnisku pżyczkweg. 24 Uruchmienie pżyczki nastąpi na pdstawie umwy zawartej pmiędzy pżyczkbircą a FDPA. Wypłata pżyczki następuje na rachunek bankwy wskazany przez pżyczkbircę w umwie pżyczkwej p ustanwieniu zabezpieczeń pżyczki. Obwiązki pżyczkbircy i kntrle Szczegółwe bwiązki pżyczkbircy wbec FDPA reguluje umwa pżyczkwa 2. Pżyczkbirca jest zbwiązany d udkumentwania wykrzystania 100% kwty pżyczki w frmie kpii faktur, rachunków i zarejestrwanych umów kupna/sprzedaży ptwierdznych za zgdnść z ryginałem wraz z ptwierdzeniem ich zapłaty, w terminie d trzech miesięcy d daty wypłaty pżyczki. 3. Kntrlę nad prawidłwścią wykrzystania pżyczki będzie sprawwała FDPA. 4. Kntrla, której mwa w punkcie 3, mże dbywać się w szczególnści pprzez: a) wzywanie pżyczkbirców d kazania dkumentów, ptwierdzających należyte wykrzystanie pżyczki lub b) dknywanie inspekcji w siedzibie pżyczkbircy, celem stwierdzenia spsbu wykrzystania pżyczki. 5. Wszelkie infrmacje uzyskane w tku działań, których mwa w pkt. 3 i 4 będą wykrzystane wyłącznie w celu kntrli nad należytym wykrzystaniem pżyczki. Spłata pżyczki zwalnianie zabezpieczeń 26 W ciągu 30 dni d statniej spłaty pżyczki, dsetek i płaty administracyjnej, FDPA na piśmie pinfrmuje pżyczkbircę wygaśnięciu umwy pżyczkwej w związku z jej pełną spłatą i kmisyjnym zniszczeniu weksla in blanc. Pism t stanwi pdstawę d złżenia w sądzie wnisku wykreślenie hipteki lub zastawu rejestrweg. W przypadku umwy przewłaszczenia, zawartej pd warunkiem rzwiązującym sam fakt wygaśnięcia umwy pżyczki z tytułu jej pełnej spłaty jest równznaczny z wygaśnięciem umwy przewłaszczenia. Warunki wypwiedzenia umwy pżyczkwej 27 FDPA mże wypwiedzieć umwę pżyczki w całści lub części i żądać jej natychmiastwej spłaty wraz z dsetkami i płatami administracyjnymi w razie zaistnienia któregklwiek z następujących zdarzeń: 1) Niedtrzymania przez Pżyczkbircę isttnych warunków umwy, w tym zwłaszcza celu wykrzystania pżyczki lub braku ustanwienia zabezpieczenia 2) Niespłacenia przez Pżyczkbircę którejś z rat kapitałwych i dsetkwych w terminach kreślnych harmngramem. 3) Nie udkumentwania wykrzystania pżyczki w 100% w terminie trzech miesięcy d daty uruchmienia pżyczki. 28 FDPA mże wypwiedzieć umwę pżyczki w całści lub części i żądać natychmiastwej spłaty pżyczki wraz z dsetkami alb żądać ddatkweg prawneg zabezpieczenia jeżeli: 1) Zagrżna jest terminwa spłata pżyczki lub dsetek z pwdu niekrzystnej sytuacji finanswej i gspdarczej pżyczkbircy, 2) Wartść przyjęteg zabezpieczenia pżyczki uległa znacznemu zmniejszeniu lub istnieją klicznści wskazujące na niemżnść zaspkjenia się z ustanwineg zabezpieczenia. 29 FDPA mże dstąpić d umwy, jeżeli świadczenia złżne przez Pżyczkbircę lub infrmacje pdane we wnisku przyznanie pżyczki lub dkumenty, na pdstawie których zawart umwę pżyczki, zawierają dane niezgdne ze stanem faktycznym lub prawnym. Pstanwienie kńcwe Niniejszy Regulamin wchdzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 2. Wszelkie zmiany d niniejszeg Regulaminu i Załączników d nieg bwiązują p upływie 14 dniu d ich publikwania na strnie internetwej FDPA. Strna 4 z 5

5 Fundacja na rzecz Rzwju Plskieg Rlnictwa ul. Gmbrwicza Warszawa tel. (022) , fax (022) Biur Terenwe FDPA w Siedlcach ul. Starwiejska Siedlce tel./fax (025) Biur Terenwe FDPA w Płcku ul. Królewiecka Płck tel./fax (024) Otrzymałem (data, pdpis Wniskdawcy) Strna 5 z 5

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo