EL PL Instrukcja obsäugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EL PL Instrukcja obsäugi"

Transkrypt

1 Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsäugi

2 Συγχαρητήρια GRATULACJE Περιεχόμενα SPIS TREÉCI KΕΦΑΛΑΙO ROZDZIAÄ Με την αγορά αυτής της οικιακής συσκευής Hoover, έχετε δείξει ότι δεν δέχεστε συμβιβασμούς: θέλετε μόνο το καλύτερο. Kupujåc sprzët AGD firmy Hoover dowiodäeé, ãe nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Εισαγωγή Γενικές σημειώσεις κατά την παράδοση Wstëp Uwagi ogólne dotyczåce dostawy 1 Η Hoover με χαρά σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο ρούχων, αποτέλεσμα χρόνων έρευνας και εμπειρίας στην αγορά μέσω άμεσης επαφής με τους καταναλωτές. Έχετε διαλέξει την ποιότητα, διάρκεια και υψηλή απόδοση που προσφέρει αυτό το πλυντήριο ρουχων. Firma Hoover ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå sprawnoéç cechy charakteryzujåce pralkë Hoover. Εγγύηση Μέτρα ασφαλείας Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση και σύνδεση Περιγραφή στοιχείων λειτουργίας Gwarancja Érodki bezpieczeñstwa Dane techniczne Instalacja pralki Opis panelu sterujåcego Η Hoover σας προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από ηλεκτρικές συσκευές: πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια στεγνωτήρια, κουζίνες, φούρνους μικροκυμάτων, φουρνάκια και ηλεκτρικές εστίες, ψυγεία και καταψύκτες. Firma Hoover oferuje takãe szeroki asortyment innych urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki. Πίνακας προγραμμάτων πλυσίματος Επιλογή Συρτάρι απορρυπαντικού Tabela programów Wybór programu Szuflada na proszek Ζητήστε από τον πωλητή σας έναν πλήρη κατάλογο των προιόντων Hoover. Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog produktów firmy Hoover. Το προιόν Πλύσιμο Produkt Pranie Σας παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά, καθώς προσφέρει σημαντικές οδηγίες για ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση και χρήσιμες συμβουλές για άριστα αποτελέσματα κατά την χρήση του πλυντηρίου. Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki. Kαθαρισμός και συνήθης συντήρηση Ανίχνευση σφαλμάτων Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki Lokalizacja usterek Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο, καθώς μπορεί να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε μελλοντικά Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji. Kάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με την Hoover ή κάποια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μην ξεχνάτε να αναφέρετε το Μοντέλο, Νούμερο και Νούμερο G (εάν αναγράφεται στη συσκευή κοιτάξτε στο πλαίσιο). Kontaktujåc sië z firmå Hoover, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje så obwiedzione ramkå na rysunku obok 2 3

3 KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ROZDZIAÄ 1 KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ROZDZIAÄ 2 Γενικές σημειώσεις κατά την παράδοση Kατά την παράδοση, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το πλυντήριο περιέχονται και τα εξής: UWAGI OGÓLNE DOTYCZÅCE DOSTAWY W momencie dostawy sprawdã, czy poniãsze elementy zostaäy dostarczone wraz z pralkå: Εγγύηση Η συσκευη συνοδευεται απο εγγυηση η οποια σας παρεχει δωρεαν τις υπηρεσιες του Service, εκτος απο την χρεωση για την επισκευή, για μια περιοδο ενος ετους απο την ημερα της αγορας. GWARANCJA Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i serwisu w okresie gwarancyjnym. Α) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ A) INSTRUKCJA UÃYTKOWANIA Β) KATAΣTAΣH ΔIEYΘYNΣEΩN ΔIKTYΩN TEXNIKHΣ EΞTΠHPETHΣHΣ B) KARTA GWARANCYJNA Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie gwarancyjnej) Δ) KΑΛΥΜΜΑ D) ZATYCZKA Ε) ΠΛΑΣΤΙKΟ ΑΓKΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓK ΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕKΡΟΗΣ E) KOLANKO WËÃA WYLEWOWEGO A B F) ΘΗKΗ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙKΟΥ Η ΥΓΡΟΥ ΛΕΥKΑΝΤΙKΟΥ F) ZBIORNICZEK NA DETERGENT W P YNIE I WYBIACZ C KΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ PRZECHOWUJ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU D Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν υπέστη καμία ζημιά κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης. Sprawdã, czy pralka i wyposaãenie jest w dobrym stanie i nie ulegäa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku zauwaãenia uszkodzeñ skontaktuj sië ze sklepem, w którym nabyäeé urzådzenie. F E 4 5

4 KΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μέτρα ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: KΑΤΑ ΤΟΝ KΑΘΑΡΙΣΜΟ KΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Βγάλτε την πρίζα. Kλείστε τον διακόπτη παροχής του νερού. Όλες οι συσκευές της Hoover είναι γειωμένες. Βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό ηλεκτρικό κύκλωμα είναι γειωμένο αλλιώς ζητήστε τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρολόγου. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την Οδηγία 89/336/EEC, 73/23/EEC και τις επακόλουθες αλλαγές. ROZDZIAÄ 3 ÉRODKI BEZPIECZEÑSTWA UWAGA: PRZED PRZYSTÅPIENIEM DO JAKIEJKOLWIEK CZYNNOÉCI CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI URZÅDZENIA NALEÃY Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego. Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody. Firma Hoover wyposaãa w uziemiene wszystkie produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij wykwalifikowanego elektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzglëdnieniem póãniejszych poprawek. Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi rëkami lub nogami. Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na posadzce. Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii elektrycznej. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές ή πολλαπλές πρίζες. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες ικανότητες να χρησιμοποιούν το πλυντήριο χωρίς την επίβλεψή σας. Μην τραβάτε το καλώδιο ή το ίδιο το πλυντήριο για να βγάλετε την πρίζα. Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κλπ.). Σε περίπτωση μεταφοράς μην σηκώνετε το πλυντήριο από τα κουμπιά ή το συρτάρι του απορρυπαντικού. Σε περίπτωση μεταφοράς μην τοποθετείτε το πορτάκι προς την πλευρά του τρόλλεϋ μεταφοράς. Προσοχή! Σε περίπτωση που το πλυντήριο τοποθετείται πάνω σε χαλί, βεβαιωθείτε ότι δεν φράσσονται τα κάτω ανοίγματα. Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy elektrycznych. Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz osoby nie zaznajomione z urzådzeniem. W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego urzådzenia. Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników atmosferycznych (deszcz, säoñce itp...) Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania. Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek pralki o wózek. Waãne! W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci pralki. 6 Μην αγγίζετε το πλυντήριο με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια. Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με γυμνά ποδια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα στο μπάνιο, αν και καλό θα ήταν να αποφεύγεται η χρήση τέτοιων συσκευών. ΠΡΟΣΟΧΗ: KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡKΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ Η ΘΕΡΜΟKΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ 90C Πριν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο. OSTRZEÃENIE: W CZASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90 C Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w bëbnie nie ma wody. Σηκώνετε το πλυντήριο με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου (όπως φαίνεται στην εικόνα). Σε περίπτωση λάθους και / ή κακού χειρισμού, διακόψτε τη λειτουργία του πλυντηρίου και κλείστε τον διακόπτη παροχής του νερού. Μην προσπαθείσετε να διορθώσετε μονοι σας τη βλάβη, αλλά επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Hoover και ζητήστε γνήσια ανταλλακτικά Hoover, εφόσον χρειαστούν. Στην αντίθετη περίπτωση θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλυντηρίου σας. Eόν o σωλήνας παρoχής έχει χαλάσει θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ειδικό σωλήνα, διαθέσιμo στo Service της Gias. Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rysunku. W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem serwisowym Hoover. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania urzådzenia. W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel) zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç wykonana tylko przez punkt serwisowy. 7

5 KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ROZDZIAÄ 4 KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ROZDZIAÄ 5 Εγκατάσταση και συνδεση INSTALACJA PRALKI Μεταφερετε το πλυντηριο κοντα στην μονιμη θεση του χωρις το πλαισιο μεταφορας. Ustawiç pralkë w miejscu przeznaczenia bez opakowania. 85 cm 85 cm Kοψτε τις ταινιες που ειναι δεμενοι οι σωληνες. Przeciåç taémy przytrzymujåce wëãe i przewody. Ξεβιδωστε την κεντρικη βιδα (A) ξεβιδωστε τις 4 πλαϊνες βιδες (B) και αφαιρεστε τη μπαρα (C). Wykrëciç érodkowå érubë (A), 4 boczne (B) po czym zdemontowaç blokadë. 60 cm 54 cm 60 cm 60 cm Τεχνικά στοιχεία ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΝ ΡΟΥΧΩΝ DANE TECHNICZNE CIËÃAR PRANIA SUCHEGO 54 cm 60 cm kg 6 7 Γυρτε την συσκευη μπροστα και αφαιρεστε, απο τις πλευρες της συσκευης, τις πλαστικες σακουλες που περιεχουν τα στηριγματα απο πολυεστέρα τραβωντας τα προς τα κατω. Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki styropianowe. KΑΝΟΝΙKΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ KΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90 ) POZIOM NORMALNY WODY MAKSYMALNY POBÓR MOCY ZUÃYCIE ENERGII (PROG. 90 C) l W kwh ,8 Tοποθετειτε την μπριζα (που θα την βρειτε μεσα στον φακελλο με τις οδηγιες) στην υποδοχη. Zatkaç otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå wraz z pralkå. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ (στροφές / λεπτό) ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA OBROTY WIRÓWKI (obr./min) CIÉNIENIE WODY W SIECI NAPIËCIE ZASILANIA A 10 κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA MPa V min. 0,05 max. 0,8 230 ΠΡΟΣΟΧΗ: KΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑKΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕXOMENO THΣ ΣYΣKEYAΣIAΣ ΔIOTI MΠOPEI NA AΠOTEΛEΣEI MEΓIΣTO KYNΔINO. UWAGA: NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ EMENTÓW OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYÃ EMENTY TE MOGÅ STANOWIÇ POTENCJALNE ÃRÓDÄO NIEBEZPIECZEÑSTWA. 8 9

6 Τοπoθετείστε τo φύλλo από "κυμματώδες υλικό" στoν πυθμένα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Συνδέστε το σωλήνα του νερού με τη βρύση. H συσκευη πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας το νέο set σωλήνων παροχής. Tο παλιό set σωλήνων παροχής δεν Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku. Χρησιμοποιήστε καί τα 4 ποδαράκια γιά να ισοροπήσετε σωστά την συσκευή στο έδαφος: Wypoziomuj urzàdzenie za pomocà 4 nó ek: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡ ΥΣΗ ΤΩΡΑ Τοποθετήστε το πλυντήριο κοντά στον τοίχο. Kρεμάστε τον σωλήνα εκροής του πλυντηρίου στην άκρη της μπανιέρας, προσέχοντας ιδιαίτερα να μην υπάρχουν τσακίσματα καθ όλο το μήκος του σωλήνα. Είναι προτιμότερο να ενώσετε τον σωλήνα εκροής του πλυντηρίου με τον σωλήνα της αποχέτευσης, διαμέτρου μεγαλύτερης από τη διάμετρο του σωλήνα εκροής του πλυντηρίου και σε ύψος 50 εnατοστών τουλάχιστον από το έδαφος. Εάν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε το ειδικό πλαστικό άγκιστρο που σας παρέχεται. Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë. Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu. UWAGA: NIE ODKRËCAÇ JESZCZE KRANU Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy na krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i aby byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë z pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 50 cm. W miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka, dostarczonego w komplecie wraz z pralkå. α) Στρίψτε το παξιμάδι της βίδας δεξιόστροφα ώστε να απελευθερώσετε τον βιδωτό ρυθμιστή ύψους του πέλματος. β) Περιστρέφοντας το πέλμα, ψηλώστε το ή κοντύνετέ το έως ότου στέκεται σταθερά στο έδαφος. γ) Σταθεροποιήστε το πέλμα σε αυτή τη θέση, στρίβoντας το παξιμάδι της βίδας αριστερόστροφα, έως ότου φτάσει στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Βεβαιώστε ότι ο επιλογέας προγραμμάτων είναι στη θέση OFF και η πόρτα του πλυντηρίου είναι κλειστή. Βάλτε την πρίζα. a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki. b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa. c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie przylegaäa do dna pralki. Sprawdziç czy pokr t o programów jest na pozycji OFF i czy drzwiczki sà zamkni te. Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda sleciowego. C B A min 4 cm Mετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε οτι η συσκευή είναι σε τέτοια Θέση ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην πρίζα. Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki). max 100 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 10 11

7 KΕΦΑΛΑΙΟ 6 ROZDZIAÄ 6 P B H I L M N Περιγραφή στοιχείων λειτουργίας OPIS EMENTÓW PANU STEROWANIA Q Στοιχεία λειτουργίας OPIS EMENTÓW PANU STEROWANIA C D E F A G O Λαβή της πόρτας Πατήστε το πλήκτρο μέσα στη λαβή της πόρτας για να ανοίξετε την πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΛΥ ΝΤΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙKΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ KΑΙ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. OTWARTE DRZWICZKI Aby otworzyç drzwiczki nale y pociàgnàç za ràczk naciskajàc jà od wewnàtrz. UWAGA: URZÅDZENIE JEST WYPOSAÃONE W SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY ZAPOBIEGA NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU DRZWICZEK TUZ PO ZAKOÑCZENIU PRANIA, PO JEGO ZATRZYMANIU LUB PO ZAKOÑCZENIU WIROWANIA. PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK NALEÃY ODCZEKAÇ 2 MINUTY. A 2 min. Λαβή της πόρτας Λυχνια κλειδωμενης πορτας Kουμπί εκκίνησης Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ Πλήκτρο χρονοκαθυστερησης Πλήκτρο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ Πλήκτρο ευκολου σιδερωματος Πλήκτρο επιλογής στροφων στυψιματοσ Λυχνία επιλογέα Ταχύτητας Στυψίματος Συστημα ενδεικτικων λυχνιων εναπομειναντα χρονου Ενδεικτική Λυχνία Θερμοκρασίας Πλύσης Πλήκτρο Ρύθμισης Θερμοκρασίας πλύσης Φωτεινές ενδείξεις πλήκτρων Επιλογέας προγραμμάτων με θέση OFF. Συρτάρι απορρυπαντικού 12 Otwarte drzwiczki Kontrolka blokada drzwiczek Przycisk start Przycisk Pranie wst pne Przycisk Opóêniony start Przycisk Ekstra p ukanie Przycisk atwe prasowanie Przycisk wybór wirowania Kontrolki obrotów wirówki Kontrolki pozosta ego czasu Kontrolki Temperatura prania Przycisk Wybór temperatury Kontrolki Przycisków Pokr t o programów z OFF Szuflada na proszek A B C D E F G H I L M N O P Q ΛΥΧΝΙΑ KΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ενδεικτική λυχνία "λειδωμένης Πόρτας" ανάβει όταν η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή και η συσκευή είναι σε θέση ΟΝ (υπό τάση). Όταν πατηθεί το πλήκτρο έναρξης (START) και η πόρτα είναι κλειστή, η ενδεικτική αυτή λυχνία θα αναβοσβήσει στιγμιαία και στη συνέχεια θα παραμείνει σταθερά αναμμένη. Αν η πόρτα δεν είναι κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Ένας ειδικός μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πλυσίματος. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος, έως ότου η ενδεικτική λυχνία " λειδωμένης Πόρτας" σβήσει και μετά ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Στο τέλος του προγράμματος, επίσης, θέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF. KONTROLKA BLOKADA DRZWICZEK Kontrolka pali si gdy drzwiczki sà poprawnie zamkni te i pralka jest w àczona. Po w àczeniu przycisku AVVIO/PAUZA na poczàtku kontrolka miga, a potem Êwieci Êwiat em sta ym, a do koƒca cyklu prania. Je eli drzwiczki nie sà poprawnie zamkni te kontrolka stale miga. Specjalny czujnik bezpieczeƒstwa zapobiega natychmiastowemu otwarciu drzwiczek po zakoƒczeniu cyklu prania. Nale y poczekaç 2 minuty, a kontrolka zgaênie, a nast pnie wy àczyç pralk poprzez przestawienie pokr t a programatora na pozycj OFF. B 13

8 Kουμπί εκκίνησης (START) Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, περιμένετε μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία "STOP" αρχίσει να αναβοσβήνει, πριν πατήσετε το πλήκτρο της ΕΝΑΡΞΗΣ. Πατήστε το κουμπί αυτό για να ξεκινήσει ο επιλεγόμενος κύκλος ( ανάλογα με τον επιλεγόμενο κύκλο, μια ενδεικτική λυχνία θα ανάψει). Σημείωση: αφού πατήσετε το κουμπί εκκίνησης (START), η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕKKΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΑΥΣΗ) Ενα πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή (π.χ. για την αλλαγή ορισμένων παραμέτρων της πλύσης κτλ) πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο έναρξης (START/PAUSE) για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή είναι σε φάση παύσης (PAUSE), οι ενδεικτικές λυχνίες "εναπομείναντος χρόνου" και οι λυχνίες των προαιρετικών λειτουργιών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Για να ξεκινήσετε εκ νέου το πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο έναρξης (START) ξανά. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης, περιμένετε για 2 λεπτά εώς ότου ξεκλειδωθεί η πόρτα. Όταν τελειώσετε, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί εκκίνησης (START). Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί ξανά από εκεί που σταμάτησε. PRZYCISK START Po wybraniu programu nale y poczekaç a kontrolka STOP zacznie migotaç, a nast pnie wcisnàç przycisk START. Nale y go wcisnàç aby uruchomiç, ustawiony wczeêniej za pomocà pokr t a programów, cykl prania.( W zale noêci od ustawionego cyklu zapali si jedna z kontrolek czasu pozosta ego do zakoƒczenia prania) UWAGA: PO W ÑCZENIU PRALKI ZA POMOCÑ PRZYCISKU START NALE Y POCZEKAå KILKA SEKUND, A PRALKA ROZPOCZNIE CYKL PRANIA. Zmiana ustawieƒ po uruchomieniu programu (PAUZA) Po uruchomieniu programu mo na zmieniç ustawienia tylko za pomocà przycisków opcje. Wcisnàç przycisk AVVIO/PAUZA i przytrzymaç go przez 2 sekundy. Migotanie kontrolek przycisków funkcji oraz kontrolki pozosta ego czasu, wskazuje, e pralka jest w fazie przerwy. Teraz mo na dokonaç planowanych zmian i ponownie wcisnàç przycisk AVVIO/PAUZA. Pralka zacznie na nowo pracowaç. Je eli chcemy dodaç lub wyjàç jakieê sztuki prania gdy pralka ju pracuje, i poczekaç 2 minuty a zwolni si blokada drzwiczek. Po wyj ciu lub do o eniu czegoê do prania nale y zamknàç drzwiczki i nacisnàç przycisk START. Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który zosta a zatrzymana. SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU W ka dym momencie mo na skasowaç ustawiony program przekr cajàc pokr t o programatora na pozycj OFF. C Οι προαιρετικές λειτουργίες επιλογές (πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα) πρέπει να επιλεγούν ενεργοποιηθούν πριν το πάτημα του πλήκτρου έναρξης (START). ΠΛΗKΤΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ Αυτή η προαιρετική λειτουργία είναι χρήσιμη σε περίπτωση ιδιαίτερα λερωμένων ρούχων και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ορισμένα προγράμματα όπως φαίνεται στον πίνακα οδηγό προγραμμάτων. Τοποθετείστε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση θήκη αυτή που χαρακτηρίζεται με "1" (για περισσότερη κατανόηση δείτε την εικόνα στο κεφάλαιο που αφορά στο συρτάρι απορρυπαντικού) Η ποσότητα του απορρυπαντικού πρέπει να είναι το 20% της συνήθους ποσότητας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Przyciski opcji muszà byç wybrane i wciêni te przed wciêni ciem przycisku start. PRZYCISK PRANIE WST PNE Ta opcja jest korzystna szczególnie przy praniu bardzo zabrudzonej bielizny i mo na jej u yç tylko z niektórymi programami jak to przedstawiono w tabeli programów. Proszek nale y wsypaç do przegródki oznaczonej 1 (wi cej informacji na temat podzia u kasetki na proszek w dalszej cz Êci instrukcji obs ugi). Zalecamy u ycie 20% normalnej porcji proszku. Nie nale y u ywaç zmi kczacza. D 14 ΑKΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, θέστε το χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF. 15

9 ΠΛΗKΤΡΟ ΧΡΟΝΟKΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Η χρονική στιγμή έναρξης της συσκευής μπορεί να καθυστερήσει κατά 3,6 ή 9 ώρες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλυσίματος (η ενδεικτική λυχνία του "STOP" θα αρχίσει να αναβοσβήνει). Πατήστε το πλήκτρο της χρονοκαθυστέρησης (START DAY). άθε φορά που πατάτε το πλήκτρο η έναρξη θα καθυστερεί για 3,6 ή 9 ώρες αντίστοιχα και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία της χρονοκαθυστέρησης θα αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης (START) για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση (η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία της χρονοκαθυστέρησης που επιλέξατε, θα πάψει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη). Στο τέλος του χρονικού διαστήματος χρονοκαθυστέρησης που επιλέξατε η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της. Για να ακυρώσετε τη χρονοκαθυστέρηση : Πατήστε το πλήκτρο της χρονοκαθυστέρησης έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες της χρονοκαθυστέρησης σβήσουν (η λυχνία του "STOP" θα αρχίσει να αναβοσβήνει). Αν θέλετε την άμεση έναρξη του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο "START". Αν θέλετε να σβήσετε τη συσκευή, θέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF. PRZYCISK OPÓèNIONY START Przycisk ten pozwala zaprogramowaç w aczenie cyklu prania za 3, 6 lub 9 godzin. Aby w àczyç opóêniony start nale y: Ustawiç wybrany program (kontrolka STOP zacznie migaç) Wcisnàç przycisk OPÓèNIONY START. Ka de wciêni cie powoduje wybranie czasu rozpocz cia odpowiednio za 3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka odpowiadajàca wybranemu czasowi zacznie migaç.) Wcisnàç przycisk START aby rozpoczàç odliczanie czasu pozosta ego do automatycznego w àczenia si cyklu prania w zaprogramowanym czasie. (kontrolka odpowiadajàca wybranemu czasowi pozostanie zapalona) Mo liwe jest anulowanie ustawienia opóênionego startu w nast pujacy sposób: Wcisnàç kilkakrotnie przycisk OPÓèNIONY START aby zgasiç kontrolki (na potwierdzenie, e opóêniony start jest anulowany kontrolka STOP zacznie migaç). W tym momencie jest mo liwe rozpocz cie cyklu wybranego poprzednio, poprzez wciêniecie przycisku START albo anulowanie cyklu poprzez ustawienie pokr t à programatora na pozycj OFF i nastepnie wybranie innego programu. E ΠΛΗKΤΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ Χάρη στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, πιέζοντας το πλήκτρο είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε έναν νέο ειδικό κύκλο ξεβγάλματος. Η πρόσθεση αρκετού νερού σε συνδυασμό με τις αμφίδρομες περιστροφές του τυμπάνου γεμίζοντας και αδειάζοντας ταυτόχρονα νερό, μας επιτρέπουν να ξεβγάλουμε τέλεια τα ρούχα. Αυτή η λειτουργία έχει μελετηθεί για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, για τα οποία και η παραμικρή παραμονή απορρυπαντικού στα ρούχα, μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις ή και αλλεργία. Ενδείκνυται επίσης η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας για τα παιδιά και στην περίπτωση πολύ βρώμικων ρούχων, για τις οποίες απαιτείται η χρήση μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού, ή σε περίπτωση που πλένετε πετσέτες, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να κατακρατούν το απορρυπαντικό. Αυτή η προαιρετική λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στα ΕΙΔΙKΑ προγράμματα εξαιρούμενου του προγράμματος ΑΘΛΗΤΙKΩΝ ΡΟΥΧΩΝ. PRZYCISK EKSTRA P UKANIE Nowy elektroniczny system pozwala, za pomocà przycisku, wybraç specjalny cykl p ukania, w czasie którego zwi kszona iloêç wody oraz obroty b bna po àczone z kilkakrotnym pobieraniem i wypuszczaniem wody powodujà znacznie dok adniejsze wyp ukanie pranej bielizny. Ten nowy cykl p ukania zosta opracowany specjalnie dla osób o skórze delikatnej i wra liwej, u których nawet minimalne resztki detergentu mogà powodowaç podra nienia i alergie. Doradzamy stosowanie tego programu przy praniu odzie y dzieci cej, oraz przy praniu tkanin silnie zabrudzonych, do których u ywa si zwi kszonych iloêci detergentu, jak równie przy praniu tkanin frotte, które majà sk onnoêç do zatrzymywania detergentów. Ten przycisk nie jest aktywny przy programach specjalnych, z wyjàtkiem programu SPORTS. F 16 17

10 ΠΛΗKΤΡΟ ΕΥKΟΛΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ (Μη διαθέσιμο στα προγράμματα ΒΑΜΒΑKΕΡΩΝ) Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, το τσαλάκωμα (ζάρωμα) των ρούχων μειώνεται στο ελάχιστο. Συγκεκριμένα για τα ΜΙKΤΑ ρούχα, η λειτουργία αυτή συνδυάζει τη βαθμιαία μείωση της θερμοκρασίας του νερού με μη αναδεύσεις του τυμπάνου κατά την αποχέτευση του νερού και με ένα απαλό στύψιμο, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο "χαλάρωμα" των ρούχων. Για τα ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ρούχα, εκτός των ΜΑΛΛΙΝΩΝ, οι φάσεις που λαμβάνουν χώρα είναι όπως περιγράφηκε πιο πάνω για τα ΜΙKΤΑ ρούχα, εκτός από τη φάση βαθμιαίας μείωσης της θερμοκρασίας του νερού, αλλά με την πρόσθεση φάσης με το νερό ακίνητο στον κάδο (μούλιασμα των ρούχων) και φάση stop μετά το τελευταίο ξέβγαλμα. Στα προγράμματα μάλλινων και μεταξωτών, μετά το τελικό ξέβγαλμα, τα ρούχα παραμένουν μέσα σε νερό στο τύμπανο (η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου "Εύκολο Σιδέρωμα θα αρχίσει να αναβοσβήνει ενδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι σε παύση λειτουργίας). Όταν είστε έτοιμοι να αδειάσετε τη συσκευή από τα ρούχα, πατήστε το πλήκτρο "Εύκολο Σιδέρωμα". Τότε το νερό θα αποχετευθεί και η συσκευή θα εκτελέσει την ακολουθία των στυψιμάτων. Αν όμως θέλετε μόνο αποχέτευση του νερού χωρίς στύψιμο: Θέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF. Επιλέξτε το πρόγραμμα "Αποχέτευση Μόνο". Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία πατώντας το πλήκτρο έναρξης START. PRZYCISK ATWE PRASOWANIE Uruchomienie tej funkcji (Nie wyst puje w programie BAWE NA) pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si pranych tkanin przez modyfikacj parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny. Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po àczone dzia anie fazy stopniowego sch adzania wody, braku obrotów b bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si w ókien. W przypadku tkanin delikatnych, z wyjàtkiem we ny, opisane wczeêniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b bnie po ostatnim p ukaniu, a wyeliminowano etap sch adzania wody pozwoli o to uzyskaç najlepsze rezultaty. W programach WE NA, JEDWAB wciêni cie tego przycisku powoduje, e bielizna pozostaje zanurzona w wodzie po zakoƒczeniu ostaniego p ukania, aby w ókna uleg y rozpr eniu. Podczas fazy zatrzymania wody w b bnie kontrolka tego przycisku miga i wskazuje, e pralka jest w fazie przerwy. Aby zakoƒczyç cykl prania tkanin delikatnych, we nianych i jedwabnych nale y: zwolniç przycisk ATWE PRASOWANIE aby zakoƒczyç cykl prania. Aby wykonaç program WYPUSZCZENIE WODY: ustawiç pokr t o programatora na pozycj OFF wybraç program WYPUSZCZENIE WODY uruchomiç na nowo pralk wciskajàc przycisk START. G ΠΛΗKΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Kατά την διάρκεια του στυψίματος είναι πολύ σημαντικό να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από τα υφάσματα χωρίς αυτά να καταστραφούν. Μπορείτε να ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος ώστε το πλυντήριο σας να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος ή ακόμα και να ακυρώσετε τελείως ολόκληρη την διαδικασία. Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την διαδικασία του στυψίματος το μόνο που χρειάζεται είναι να πιέσετε ξανά το πλήκτρο και να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος που επιθυμείτε Για να αποφθεχθεί μια πιθανή καταστροφή των υφασμάτων σας δεν μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη από την αυτόματα επιλεγμένη από το πλυντήριο σας ταχύτητα στυψίματος. Είναι εφικτή η ρύθμιση της ταχύτητας στυψίματος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειαστεί να σταματήσετε προσωρινά τον κύκλο της πλύσης. Λυχνία επιλογέα Ταχύτητας Στυψίματος Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα η λυχνία της μεγαλύτερης επιτρεπτής, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ταχύτητα στυψίματος ανάβει. Επιλέγοντας από το συγκεκριμένο πλήκτρο μια μικρότερη ταχύτητα στυψίματος ή αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙKΤΙKΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με σύστημα ενδεικτικών λυχνιών που πληροφορεί τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ενδεικτική λυχνία 90: εναπομείναν χρόνος μεγαλύτερος των 60 λεπτών Ενδεικτική λυχνία 60: εναπομείναν χρόνος μικρότερος των 60 λεπτών Ενδεικτική λυχνία 30: εναπομείναν χρόνος μικρότερος των 30 λεπτών Ενδεικτική λυχνία 15: εναπομείναν χρόνος μικρότερος των 15 λεπτών Ενδεικτική λυχνία STOP: Τέλος του προγράμματος PRZYCISK WYBÓR WIROWANIA Wybór pr dkoêci wirowania jest wa ny dla przygotowanie bielizny do prasowania. Ten model pralki daje du à mo liwoêç doboru pr dkoêci wirowania do indywidualnych potrzeb. WciÊni cie tego przycisku redukuje pr dkoêç obrotów wirówki, mo liwà dla danego programu, a do ca kowitego jej wy àczenia. Aby w àczyç wirówk nale y ponownie wciskaç ten przycisk, a do uzyskania wybranej pr dkoêci. Dla bezpieczeƒstwa tkanin, nie jest mo liwe zwi kszenie obrotów wirówki ponad poziom automatycznie zaprogramowany w momencie ustawiania programu. Mo na zmieniaç pr dkoêç wirowania w ka dym momencie, bez koniecznoêci ustawiania pralki w funkcji PAUZA. KONTROLKI OBROTÓW WIRÓWKI W momencie wyboru programu odpowiednia kontrolka zaêwieci si automatycznie, pokazujàc maksymalnà mo liwà pr dkoêç wirowania. JeÊli zmniejszymy pr dkoêç wirowania wciskaniem odpowiedniego przycisku, zaêwieci si kontrolka nowo ustawionej pr dkoêci wirówki. KONTROLKI POZOSTA EGO CZASU Wskazujà czas pozosta y do koƒca cyklu prania. Kontrolka 90: czas pozosta y do koƒca cyklu jest wy szy ni 60. Kontrolka 60 : czas pozota y do koƒca jest ni szy ni 60 Kontrolka 30: czas pozosta y do koƒca jest ni szy ni 30 Kontrolka 15: czas pozosta y do koƒca jest ni szy ni 15 Kontrolka STOP: koniec programu. H I L 18 19

11 FI ΕΝΔΕΙKΤΙKΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟKΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ SV KONTROLKI TEMPERATURA PRANIA M Επιλογέας προγραμμάτων με θέση OFF. POKR T O PROGRAMÓW Z OFF P Οταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα, η ανάλογη ένδειξη θα δείξει αυτόματα την μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. Εάν επιλέξετε χαμηλότερη θερμοκρασία με το ειδικό πλήκτρο, πάλι η ανάλογη ένδειξη θα ανάψει. ΠΛΗKΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟKΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ Το πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, επιτρέπει την μείωση (μόνο) της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Kάθε φορά πού πατάτε το πλήκτρο, η θερμοκρασία μειώνεται, με μίνιμουμ τούς 15 C (κρύα πλύση ). W momencie wyboru programu automatycznie zapala si kontrolka wskazujàca maksymalnà dla danego programu temperatur. Kiedy za pomocà odpowiedniego przycisku wybierzemy mniejszà temperatur zapali si kontrolka odpowiadajàca tej temperaturze. PRZYCISK WYBÓR TEMPERATURY Ta opcja pozwala na pranie w dowolnie wybranej temperaturze jednak e tylko ni szej ni przewidziana dla danego programu. Ka de wciêni cie tego przycisku powoduje zmniejszenie temperatury do minimum 15 C (pranie na zimno ). N ΓΥΡΙΖΕΙ KΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ KΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία (ΟΝ) επιλέγοντας ένα πρόγραμμα μέσω του κουμπιού του χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων. Τότε η ενδεικτική λυχνία του STOP θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρις ότου πατηθεί το πλήκτρο έναρξης (START) ή η συσκευή τεθεί πίσω ξανά στη θέση OFF. Πιέστε το πλήκτρο έναρξης/ λήξης της λειτουργίας ("Start/Pause") για ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα συνεχίζει, ενώ ο επιλογέας των προγραμμάτων (χρονοδιακόπτης) παραμένει ακίνητος στο αρχικά επιλεγμένο σημείο, μέχρι το τέλος του προγράμματος. MO NA NIM OBRACAå W OBIE STRONY. KIEDY WYBIERA SI PROGRAM, PO KILKU SEKUNDACH KONTROLKA STOP ZACZYNA MIGAå. ABY ZGASIå KONTROLK STOP NALE Y PRZEKR CIå POKR T O PROGRAMATORA NA POZYCJ OFF. Wcisnàç przycisk START/PAUZA aby uruchomiç cykl prania. Cykl prania b dzie si odbywa z pokr t em programatora ustawionym na wybranym programie a do koƒca prania. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗKΤΡΩΝ KONTROLKI PRZYCISKÓW O Όταν ολοκληρωθί η πλύση, θέστ το πλυντήριο κτός λιτουργίας γυρίζοντας τον πιλογέα προγραμμάτων στη θέση "OFF" Po zakoñczeniu cyklu prania wy àczyç pralk ustawiajàc pokr t o programatora na pozycji OFF. Η φωτεινή ένδειξη γύρω από τα πλήκτρα επιλογής, θα ανάψει όταν επιλέξουμε το ανάλογο πλήκτρο. Εάν επιλέξετε ένα πλήκτρο πού δέν είναι συμβατό με το πρόγραμμα πού έχετε επιλέξει, η φωτεινή ένδειξη δεν θα ανάψει. Zapalajà si w momencie wciêni cia odpowiadajàcych im przycisków. W wypadku wyboru opcji nie kompatybilnej z wybranym programem nie zapali si Êwiate ko kontrolki. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί του χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων πρέπει πάντα να τίθεται στη θέση OFF μετά το τέλος ενός προγράμματος ή πριν επιλεγεί ένα νέο πρόγραμμα πλυσίματος. UWAGA: POKR T O PROGRAMATORA MUSI BYå USTAWIONE NA POZYCJ OFF ZAWSZE PO ZAKO CZENIU PRANIA I PRZED WYBOREM NOWEGO PROGRAMU

12 KΕΦΑΛΑΙΟ 7 Πίνακας προγραμμάτων ΤΥΠΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: MAX ΒΑΡΟΣ (kg) ** ΘΕΡΜ. ( C) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙKΟΥ 2 1 Ανθεκτικά υφάσματα AA 40 C 6 7 Mέχpι: 40 Ανθεκτικά υφάσματα Βαμβακερά, λινά Βαμβακερά, μικτά, ανθεκτικά (* Mέχpι: 90 Mέχpι: 60 Σας παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις σημειώσεις **) Μέγιστο φορτίο πλύσης στεγνών ρούχων, ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου (κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών) Βαμβακερά Μικτά υφάσματα, συνθετικά Μικτά, ανθεκτικά Πολύ ευαίσθητα υφάσματα ΞΕΒΓΑΛΜΑ (* 6 3 1,5 7 3,5 2 Mέχpι: 40 Mέχpι: 50 Mέχpι: 40 Γιά πολύ λερωμένα εσώρουχα μην ξεπερνάτε την ποσότητα των 4 κιλών. * Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται επίσης γιά πλύσεις με χαμηλή θερμοκρασία (χαμηλότερη της ενδεικνυόμενης μέγιστης θερμοκρασίας). Προγράμματα σύμφωνα με oδηγίες EN O επιλογέας στροφών στυψίματος επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών στυψίματος από μια μέγιστη τιμή (ανάλογα με το μοντέλο) μέχρι και την πλήρη ακύρωση του στυψίματος, ανάλογα με το είδος των ρούχων. Οι μέγιστες τιμές στυψίματος λαμβάνουν χώρα κατά το τελευταίο στύψιμο και σύμφωνα με την τιμή που έχει τεθεί από τον κατασκευαστή για κάθε κύκλο πλυσίματος. Μόνο αν έχει επιλεγεί πρόπλυση μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου (στα προγράμματα όπου προβλέπεται πρόπλυση). Ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τη μείωση μόνο της θερμοκρασίας πλυσίματος σε σχέση με εκείνη που έχει τεθεί εργοστασιακά σε καθένα πρόγραμμα. ΣΤΥΨΙΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΟΝΟ WOOLMARK (ΜΑΛΛΙΝΑ) 40 (* 1 1,5 Mέχpι: 40 Αν κάποια υφάσματα έχουν λεκέδες οι οποίοι χρειάζονται υγρό λευκαντικό, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα προκαταρτικό πλύσιμο από το πλυντήριο. Τοποθετήστε το υγρό λευκαντικό μέσα στην θήκη του υγρού λευκαντικού. Τοποθετήστε το μέσα στην θήκη με το νούμερο "2" στο συρτάρι των απορρυπαντικών, και ενεργοποιήστε το ειδικό πρόγραμμα ξεβγαλμάτων. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος γυρίστε των επιλογέα των προγραμμάτων στην θέση "OFF", προσθέστε και τα υπόλοιπα ρούχα μέσα στον κάδο και επιλέξτε το πιο κατάλληλο για τα υφάσματα σας πρόγραμμα πλύσης. Ειδικά προγράμματα ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΘΕKΤΙKΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΘΕKΤΙKΑ ή ΜΙKΤΑ/ΣΥΝΘΕΤΙKΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΘΕKΤΙKΑ ή ΜΙKΤΑ/ΣΥΝΘΕΤΙKΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ,5 2 1,5 3 3,5 2 Mέχpι: 30 Mέχpι: 60 Mέχpι: 40 Mέχpι: 40 ΜΙKΤΑ/ΣΥΝΘΕΤΙ Α ΥΦΑΣΜΑΤΑ Sports 30 2,5 2,5 Mέχpι:

13 ROZDZIAÄ 7 TABA PROGRAMÓW MATERIAÄ POKR T O PROGRAMATORA ZE WSKAèNIKAMI PROGRAMÓW MAKS. ÄADUNEK kg ** TEMP C ÉRODEK PIORÅCY 2 1 Materiaäy wytrzymaäe baweäna, len AA 40 C 6 7 Do: 40 Materiaäy wytrzymaäe baweäna, len baweäna, len mieszane wytrzymaäe (* Do: 90 Do: 60 Uwagi: ** Maksimum mengde tørt vasketøy, beregnet etter hvilke tekstiler det gjelder (se tabell). baweäna Materiaäy mieszane i syntetyczne mieszane,wytrzymaäe Bardzo delikatne materiaäy P ukanie Wirowanie (* 6 3 1,5 7 3,5 2 Do: 40 Do: 50 Do: 40 W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki maksymalnie 4 kg bielizny. Mo na równie zmniejszyç szybkoêç wirowania zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce materia owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca kowicie wy àczyç wirowanie. * Program jest tak e zalecany do prania w niskich temperaturach (ni szych ni maksymalna wskazana). Programy zgodne z normå EN Jedynie przy w àczonym przycisku PRANIE WST PNE. (Programy z aktywnà opcjà PRANIE WST PNE) Temperatur prania mo na regulowaç dowolnie pokr t em termostatu, ale ustawiana temperatura musi byç zawsze ni sza ni maksymalna temperatura przewidziana dla danego programu. wypuszczanie wody we na do prania w pralce 40 (* 1 1,5 Do: 40 JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni cia plam Êrodkami wybielajàcymi mo na wykonaç wst pne odplamianie w pralce. Nale y w o yç do przedzia u 2 w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek, wlaç do niego p yn wybielajàcy i ustawiç program P UKANIA. Po zakoƒczeniu tego programu nale y ustawiç pokr t o programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie. jedwab pranie r czne ,5 Do: 30 Specjalne tkaniny odporne tkaniny odporne/mieszane tkaniny odporne/mieszane , ,5 2 Do: 60 Do: 40 Do: 40 tkaniny mieszane Sports 30 2,5 2,5 Do:

14 KΕΦΑΛΑΙΟ 8 Επιλογή προγράμματος Για τα διάφορα είδη υφασμάτων και το βαθμό που αυτά είναι λερωμένα, το πλυντήριο διαθέτει διαφορετικά προγράμματα που διαφέρουν ως προς: τον τύπο του προγράμματος, την θερμοκρασία και την διάρκεια του προγράμματος (βλέπε πίνακα με τα προγράμματα). ΕΙΔΙKΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΑ" στους 40 C Αυτό το ειδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να επιτυγχάνει άριστη αποτελεσματικότητα πλύσης, ακόμα και με πλήρες φορτίο ρούχων, όπως στο πρόγραμμα Βαμβακερών ρούχων στους 60 C (το οποίο είναι και το πρόγραμμα αναφοράς των ενεργειακών κατατάξεων και αποδόσεων πλυσίματος), αλλά με το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης ενέργειας εξαιτίας της χαμηλότερης θερμοκρασίας πλυσίματος (40 C αντί για 60 C). Η διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι περίπου 3 ώρες. Ανθεκτικά uφάσματα Τα προγράμματα έχουν εξελιχθεί ώστε vα επιτυγχάvoυν τo καλύτεpo απoτέλεσμα πλύσης και τα ξέβγάλματα με φάσεις στιψίματoς εξασφαλίζoυv τo τέλειo ξέβγαλμα. Μικτά και σuvθετικά uφάσματα Η κυρίως πλύση κσι το ξέβγαλμα δίvoυv καλύτεpα απoτελέσματα χάpιv στoυς pυθμoύς πεpιστpoφής τoυ κάδoυ και τα επίπεδα vεpoύ. Έvα ευαίσθητo στίφιμo θα εξασφαλίσει ότι τα poύχα θα είvαι λιγότεpo τσαλακωμέvα. ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Πρόκειται για μια εντελώς νέα αντίληψη στο πλύσιμο, με ένα πρόγραμμα που περιέχει περιόδους παύσης, τα προγράμματα αυτά είναι ιδανικά για το πλύσιμο πολύ ευαίσθητων ρούχων όπως τα ολόμαλλα. Τόσο το πλύσιμο όσο το ξέβγαλμα γίνονται σε μεγάλη ποσότητα νερού. ROZDZIAÄ 8 WYBÓR PROGRAMU Pralka posiada róãne grupy programów stosowane w zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia zabrudzenia. Programy te róãniå sië rodzajem prania, temperaturå i däugoéciå cyklu prania (patrz tabela programów prania). PROGRAM SPECJALNY 40 C AA Program ten zosta wymyêlony specjalnie w tym celu, aby uzyskaç rezultaty prania równe praniu bawe ny w temperaturze 60 C, przy pe nym za adunku (cykl normatywny), ale ze znacznà oszcz dnoêcià energii elektrycznej wynikajàcej z zastosowanej temperatury 40 C zamiast 60 C. Z tego powodu czas trwania tego cyklu jest wyd u ony prawie do 3 godzin. MATERIAÄY WYTRZYMAÄE Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego rozwiniëcia fazy prania i päukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia doskonaäe efekty. Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody. MATERIAÄY Z WTÓKIEN MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.delikatne odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin. MATERIAÄY WYJÅTKOWO DIKATNE Jest to nowe podejêcie do prania, które sk ada si z naprzemiennych okresów prania i pauz, szczególnie odpowiednich do prania bardzo delikatnych tkanin. Pranie i p ukanie odbywa si w du ej iloêci wody, co zapewnia najlepsze wyniki. HAPTER 7 PROGRAM FOR Resistant fabrics Cotton, linen Cotton, mixed resistant Cotton Resistant fabrics Mixed fabrics and synthetics Mixed, resistant ery delicate fabrics PROGRAMMES SECTOR ON: EN TABLE OF PROGRAMMES AA 40 C WEIGHT MAX Kg AA 40 C (* TEMP. C Up to: 90 Up to: 60 Up to: 40 Up to: 40 Up to: 50 Up to: 40 CH ΕΙΔΙKΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΩΝ Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιεί τρεις κύκλους ξεβγαλμάτων με ένα ενδιάμεσο κύκλο στύψιμος (για το οποίο μπορεί να επιλεγεί η μείωση της ταχύτητας ή ακόμα και η ακύρωση του στυψίματος χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πλήκτρα). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα οποιουδήποτε τύπου υφάσματος πχ. για χρήση με το πλύσιμο στο χέρι. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κύκλος πλύσης με την χρήση Λευκαντικού (δείτε τον πίνακα των προγραμμάτων). ΕΙΔΙKΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΤΟΥ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα δυνατού στυψίματος πραγματοποιεί ένα κύκλο στυψίματος στην μέγιστη δυνατή ταχύτητα στυψίματος (η οποία μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο) Aποχέτευση Το πρόγραμμα "Aποχέτευση" αποχετεύει το νερό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΛΙΝΩΝ ΡΟΥΧΩΝ (WOOLMARK) Είναι πρόγραμμα σχεδιασμένο για το πλύσιμο ρούχων που φέρουν το σήμα "Woolmark". Στο πρόγραμμα αυτό εναλλάσσονται κύκλοι απαλών αναδεύσεων και παύσεων. Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος είναι 40 C και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 3 ξεβγάλματα και ένα σύντομο στύψιμο χαμηλών στροφών. ΕΙΔΙKΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με πρόγραμμα " Πλύσιμο στο Χέρι". Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει το πλύσιμο υφασμάτων που χαρακτηρίζονται με το σήμα "Πλύσιμο στο Χέρι Μόνο" καθώς και το πλύσιμο Μεταξωτών υφασμάτων και ρούχων. Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος είναι 30 C και περιλαμβάνει 3 ξεβγάλματα και καθόλου τελικό στύψιμο. PROGRAM SPECJALNY P UKANIA Program ten wykonuje 3 p ukania bielizny z poêrednimi odwirowaniami (które mo na zredukowaç lub anulowaç specjalnym przyciskiem). Mo na w ten sposób p ukaç wszelkie typy tkanin, tak e odzie wypranà uprzednio r cznie. Program ten mo e te byç u ywany do ODAMIANIA. (patrz tabela programów.) PROGRAM SPECJALNY SZYBKIE WIROWANIE Program ten wykonuje wirowanie o maksymalnej pr dkoêci. (Obroty mogà byç redukowane specjalnym przyciskiem). TYLKO WYPUSZCZENIE WODY Program tilko wypuszczenie wody przeznaczony jest tylko do wypuszczenia wody. PROGRAM WE NA Program ten jest przeznaczony wy àcznie do prania tkanin we nianych dopuszczonych do prania w pralce. W cyklu tym naprzemiennie sà momenty prania i momenty pauzy, przy temperaturze maksymalnej 40 C z 3 p ukaniami i jednym delikatnym wirowaniem. SPECJALNY PROGRAM JEDWAB Pralka wyposa ona jest w delikatny kompletny cykl prania przeznaczony dla tkanin do prania r cznego i dla tkanin jedwabnych dopuszczonych do prania w pralce. Cykl ten wykonywany jest w temperaturze do 30 C z 3 p ukaniami, bez koƒcowego wirowania

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙKΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ "Α" 59 (λεπτών) Είναι πρόγραμμα σχεδιασμένο να επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα πλυσίματος "A" με σημαντική όμως μείωση του χρόνου πλυσίματος. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να πλένει μέγιστο φορτίο ρούχων 3 κιλών στους 60 οc και περιλαμβάνει 2 ξεβγάλματα και ακολουθία υψηλόστροφων στυψιμάτων. ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 40 C) Επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα πλυσίματος, τα Γρήγορα Προγράμματα επιτρέπουν την ευελιξία στον καθορισμό του χρόνου της καθημερινής πλύσης. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 2 ημερήσια γρήγορα προγράμματα στους 40 C, ιδανικά για ελαφρά λερωμένα ρούχα και για μικρά ή μεσαία φορτία. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 40 C ΔΙΑΡKΕΙΑ 44 (λεπτά) Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα πλυσίματος (πλύσιμο, ξέβγαλμα, στύψιμο) διάρκειας περίπου 44 λεπτών κατάλληλο για πλύσιμο: μέγιστου φορτίου 3,5 κιλών ρούχων ελαφρά λερωμένων ρούχων (βαμβακερών και μικτών/συνθετικών) Για εξοικονόμιση χρημάτων, συνιστάται δόση απορρυπαντικού 30% λιγότερη της ποσότητας μιας κανονικής πλύσης. PRANIE KLASA A 59 Program ten zapewnia najwy szà skutecznoêç prania a jednoczeênie ma wielkà zalet : znaczne zredukowanie czasu prania..cykl ten odbywa si w temperaturze 60 C, z 2 p ukaniami i jednym wirowaniem o du ej predkoêci, przy za adunku do 3 kg. PRANIE CODZIENNE 40 C CYKLE SZYBKIE Pralka jest wyposa ona w 2 programy szybkie, codzienne, z temperaturà 40 C przeznaczone do prania za adunków Êrednich i ma ych.programy te pozwalajà uzyskaç Êwietne rezultaty prania codziennego dla Êrednio zabrudzonych tkanin. PRANIE CODZIENNE 40 C CYKL SZYBKI 44 Kompletny cykl prania (pranie, p ukanie i wirowanie) w czasie oko o 44. za adunek do 3,5 kg tkaniny ma o zabrudzone (bawe na i mieszane) W programie tym zaleca si u ycie tylko 30% z normalnie stosowanej iloêci detergentu. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙKΑ Το πλυντήριο έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα αθλητικά. Πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραμμα για τα μικτά υφάσματα που δεν μπορούν να αντέξουν υψηλές θερμοκρασίες. Το πρόγραμμα ξεκινά με πρόπλυση με κρύο νερό που μαλακώνει το νερό και αφαιρεί την πολύ βρωμιά, δηλαδή πλένει στους 30 C, ξεβγάζει και στύβει τα ρούχα απαλά. Η διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι περίπου 2 ώρες. SPORTS Program sportowy jest patentem firmy Hoover. Niniejsza pralka dysponuje wyjàtkowym programem prania artyku ów sportowych. Jest on specjalnie zaprojektowany do prania tkanin z w ókien mieszanych stosowanych do wyrobów sportowych, których nie wolno praç w wy szych temperaturach i przeznaczony jest do usuwania zabrudzeƒ oraz plam powsta ych podczas uprawiania sportu. Program ten rozpoczyna si od zimnego prania wst pnego, które zmywa wszelki brud, po czym nast puje pranie w letniej temperaturze 30 C, dwukrotne p ukanie, w tym jedno ze zmi kczaczem tkanin i powolne wirowanie zapewniajàce delikatne traktowanie mocno zabrudzonych ale delikatnych wyrobów. Z tego powodu czas trwania tego cyklu jest wyd u ony prawie do 2 godzin. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 40 C ΔΙΑΡKΕΙΑ 29 (λεπτά) Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα πλυσίματος (πλύσιμο, ξέβγαλμα, στύψιμο) διάρκειας περίπου 29 λεπτών κατάλληλο για πλύσιμο: μέγιστου φορτίου 2 κιλών ρούχων ελαφρά λερωμένων ρούχων (βαμβακερών και μικτών/συνθετικών) Για εξοικονόμιση χρημάτων, συνιστάται δόση απορρυπαντικού 20% λιγότερη της ποσότητας μιας κανονικής πλύσης. 28 PRANIE CODZIENNE 40 CCYKL SZYBKI 29 Kompletny cykl prania (pranie, p ukanie, wirowanie) w czasie oko o 29. za adunek do 2 kg tkaniny ma o zabrudzone (bawe na i mieszane) W programie tym zaleca si u ycie tylko 20% z normalnie stosowanej iloêci detergentu. 29

16 KΕΦΑΛΑΙΟ 9 ROZDZIAÄ 9 KΕΦΑΛΑΙΟ 10 ROZDZIAÄ 10 ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙKΟΥ SZUFLADA NA PROSZEK Το προϊόν PRODUKT Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι χωρισμένο σε τρεις θήκες Η πρώτη θήκη, με την ένδειξη 1, χρησιμεύει για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης Η δεύτερη θήκη, με το σήμα χρησιμεύει για τα πρόσθετα,το μαλακτικό, την κόλλα,το λουλάκι κλπ. Η τρίτη θήκη,με την ένδειξη 2, χρησιμεύει για το απορρυπαντικό της πλύσης. Το πλυντήριο διαθέτει ειδική θήκη για τη χρήση απορρυπαντικού σε υγρή μορφή, η οποία τοποθετείται μέσα στο συρτάρι (βλέπε εικόνα). Αυτό το ειδικό εξάρτημα θα πρέπει να το τοποθετήσετε μέσα στο συρτάρι του απορρυπαντικού στην θήκη με το νούμερο "2". Επίσης θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε το "ΕΙΔΙKΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΩΝ" σαν κύκλο πλύσης με την χρήση "ΛΕΥKΑΝΤΙKΟΥ". ΠΡΟΣΟΧΗ : μερικά απορρυπαντικά απορροφώνται με δυσκολία,σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα να τα τοποθετούμε απ ευθείας στον κάδο μέσα στην θήκη που τα συνοδεύει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δεύτερη θήκη δέχεται μόνο υγρά. Η συσκευή είναι προγραμματισμένη ώστε να απορροφά αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα τα πρόσθετα Szuflada na proszek jest podzielona na 3 przegródki: Przegródka 1 jest przeznaczona na érodek do prania wstëpnego. Przegródka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze. Przegródka 2 jest przeznaczona na proszek do prania zasadniczego. Uãywajåc érodków päynnych moãna skorzystaç ze specjalnego pojemniczka doäåczonego do pralki, który moãna wäoãyç do szuflady (patrz rysunek). Ten zbiorniczek nale y w o yç do przedzia u 2 pojemnika na detergenty tak e wtedy gdy chce si u yç programu P UKANIA jako cyklu ODAMIANIA. UWAGA: PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE ÉRODKI PIORÅCE SÅ TRUDNE DO USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIË UÃYCIE POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM PIORÅCYM WKÄADANEGO BEZPOÉREDNIO DO BËBNA PRALKI. UWAGA: PRZEGRÓDKA PRZEZNACZONA JEST WY ÑCZNIE NA SPECJALNE DODATKI. PRALKA AUTOMATYCZNIE POBIERA ÂRODKI DODATKOWE PODCZAS OSTATNIEGO P UKANIA WE WSZYSTKICH CYKLACH. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν πλένετε χαλιά, καλύμματα ή άλλα βαριά κομμάτια, σας συμβουλεύουμε να μην τα στίβετε. Πριν βάλετε στο πλυντήριο μάλλινα ρούχα, σιγουρευτείτε ότι αναγράφεται στην ετικέτα ότι επιτρέπεται το πλύσιμο στο πλυντήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν βάζετε τα ρούχα στο πλυντήριο βεβαιωθείτε ότι: δεν υπάρχουν στα ρούχα μεταλλικά αντικείμενα (όπως καρφίτσες, παραμάνες, κέρματα κλπ.) όπου υπάρχουν κουμπιά να είναι κουμπωμένα, τα φερμουάρ να είναι κλεισμένα, ζώνες ή μακριές λωρίδες υφάσματος να είναι δεμένες σε κόμπο. τα πιαστράκια από τις κουρτίνες να έχουν απομακρυνθεί προσέξτε τις ταμπέλες των ρούχων δύσκολοι λεκέδες στα ρούχα είναι προτιμότερο να καθαρίζονται με ειδικά προϊόντα, που υποδεικνύεται στην ετικέτα τους, πριν τα βάλετε στο πλυντήριο WAÃNE: Ciëãkich pledów, narzut na äoãka lub innych ciëãkich wyrobów nie naleãy odwirowywaç. Odzieã lub inne wyroby z weäny moãna praç w pralce, jeéli na metce umieszczony jest odpowiedni symbol Pure new wool i informacja nie filcuje sië lub moãna praç w pralce UWAGA: Przy sortowaniu odzieãy przed praniem naleãy dopilnowaç, aby: nie wrzucaç do pralki razem z odzieãå metalowych przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.); powäoczki na poduszki zapiëte byäy na guziki, zapiëte równiez zamki bäyskawiczne i haftki, natomiast luãne paski i däugie tasiemki przy sukniach zawiåzane byäy w wëzeäki; zdjåç pozostale ewentualnie ãabki do firanek; zapoznaç sië z treéciå wszytych w odzieã metek; uporczywe plamy usunåç przed praniem specjalnå pastå lub érodkiem do plam

17 KΕΦΑΛΑΙΟ 11 ROZDZIAÄ 11 Πλύσιμο PRANIE XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡ ΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σύντομες συμβουλές για την καλή χρήση της συσκευής σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και με τη μέγιστη οικονομία. ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Για την ελαχιστοποίηση πιθανής σπατάλης ενέργειας, νερού ή απορρυπαντικού, σας συστήνουμε, όπου είναι εφικτό, να χρησιμοποιείτε την μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης του πλυντηρίου σας. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η οικονομία ενέργειας έως και 50% συγκρίνοντας μία μόνο πλύση με πλήρες φορτίο με δύο πλυσίματα Μισού Φορτίου. PORADY DLA KLIENTA Kilka wskazówek dotyczåcych ekonomicznego i przyjaznego érodowisku uãycia urzådzenia. MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE WIKOÉCI ZAÄADUNKU Najlepsze wykorzystanie energii, wody, érodków pioråcych i czasu przez uãycie rekomendowanej, maksymalnej wielkoéci zaäadunku. Moãna zaoszczëdziç do 50% energii pioråc jeden peäny zaäadunek zamiast praç dwa razy poäowë wsadu. ΜETABΛHTH XΩPHTIKOTHTA Το πλυvτήριo είvαι σε θέση vα υπoλoγίσει αυτόματα τo επίπεδo ύδατoς σύμφωvα με τov τύπo και τηv πoσότητα τωv ρoύχωv. Eίvαι λoιπόv εφικτό vα εξασφαλίσετε μία πλύση "πρoσωπική" ακόμα και σε εvεργειακό επίπεδo. Aυτό τo σύστημα επιτυγχάvει μία μείωση της ηλεκτρικής εvέργειας και μία αισθητή επίσης μείωση τoυ χρόvoυ πλύσης. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ιδιαίτερα ευαίσθητα ρούχα μπορείτε να τα βάζετε μέσα σε διχτάκι. Ας υποθέσουμε ότι η πλύση περιλαμβάνει πολύ λερωμένα βαμβακερά (ιδιαίτερα δύσκολοι λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται ξεχωριστά με ειδική κρέμα). ZMIENNY POZIOM WODY Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i iloéci pranej bielizny. W ten sposób moãliwe jest uzyskanie zindywidualizowanego prania z punktu widzenia zuãycia energii. System ten pozwala zmniejszyç zuãycie energii oraz znacznie skróciç czas prania. PRZYKÄAD: W przypadku szczególnie delikatnych materiaäów powinna byç uãywana specjalna siateczka. Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z MOCNO ZABRUDZONEJ BAWEÄNY (trudne do usuniëcia plamy mogå byç usuniëte za pomocå wybielacza). ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Α ΧΡ ΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΛΥΣΗ? Μόνο για ρούχα ιδιαίτερα λερωμένα! Εχετε από 5 έως 15% οικονομία ενέργειας με την αποφυγή της πρόπλυσης για ρούχα όχι πολύ λερωμένα. CZY JEST POTRZEBNE PRANIE WSTËPNE? Tylko dla bardzo zabrudzonej bielizny. Moãna zaoszczëdziç érodek pioråcy, czas, wodë i zmniejszyç od 5 do 15% zuãycie energii nie wybierajåc Prania Wstëpnego dla lekko i normalnie zabrudzonej bielizny. Σας συμβουλεύουμε να μην πλένετε μαζί πολλές πετσέτες, διότι απορροφούν πολύ νερό και επιβαρύνουν υπερβολικά το πλυντήριο. Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού. Nie zaleca sië komponowania prania caäkowicie skäadajåcego sië z materiaäów typu rëcznikowego, które wchäaniajå duão wody i stajå sië zbyt ciëãkie. Otwórz szufladë na proszek. ΠΟΙΑ ΘΕΡΜΟ ΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ? Η χρήση ειδικών καθαριστικών ρούχων πριν το πλύσιμο στο πλυντήριο ελαχιστοποιεί την ανάγκη πλυσίματος σε θερμοκρασία άνω των 60 C. Είναι εφικτή η οικονομία μέχρι και 50% όταν χρησιμοποιείτε την θερμοκρασία πλυσίματος των 60 C. CZY JEST POTRZEBNE PRANIE W GORÅCEJ WODZIE? Moãna przed praniem polaç plamy wybielaczem lub namoczyç bieliznë w wodzie, aby nie uãywaç programu dla prania w goråcej wodzie. Moãna zaoszczëdziç do 50% energii uãywajåc programu do prania w 60 C. Τοποθετήστε 120 g μέσα στο συρτάρι του απορρυπαντικού στην θήκη νούμερο 2. Βάλτε 50 κ.εκατοστά από κάποιο πρόσθετο καθαριστικό εάν επιθυμείτε στο τμήμα με την ένδειξη. Kλείστε το συρτάρι του απορρυπαντικού. Wsyp do pojemnika g proszku do prania. Wlej 50 cc wybranego érodka do przegródki na dodatki. Zamknij szufladë na proszek

18 Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή. Upewnij sië, ãe kran doprowadzajåcy wodë jest odkrëcony. KΕΦΑΛΑΙΟ 12 ROZDZIAÄ 12 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκροής βρίσκεται στη θέση του. Επιλογή προγράμματος Kοιτάξτε στον πίνακα προγραμμάτων για να επιλέξετε το πλέον κατάλληλο. Γυρίζοντας τον επιλογέα, το επιθυμητό πρόγραμμα ενεργοποιείται. Περιμένετε μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία "STOP" αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε το πλήκτρο της ΕΝΑΡΞΗΣ. Όταν το κουμπί εκκίνησης (START) πατηθεί, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Το πρόγραμμα συνεχίζει, ενώ ο επιλογέας των προγραμμάτων (χρονοδιακόπτης) παραμένει ακίνητος στο αρχικά επιλεγμένο σημείο, μέχρι το τέλος του προγράμματος. Προειδοποίηση: αν υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της πλύσης, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγόμενο πρόγραμμα και όταν το ρεύμα αποκατασταθεί, η συσκευή συνεχίζει τη λειτουργία της από εκεί που είχε μείνει. Στο τέλος του προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία τέλους κύκλου "end cycle" θα ανάψει. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά έως ότου απελευθερωθεί ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας της συσκευής. Σβήστε τη συσκευή θέτοντας το χρονοδιακόπτη επιλογέα προγραμμάτων στη θέση OFF. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και βγάλτε τα ρούχα. oraz, ãe wåã odprowadzajåcy jest na swoim miejscu. WYBÓR PROGRAMU Aby wybraç najlepszy program prania prosz przejrzeç tabel programów. Ustawiç pokr t o programatora na wybrany program. Poczekaç, a kontrolka STOP zacznie migaç. Nast pnie wcisnàç przycisk START. Po wciêni ciu przycisku START pralka rozpocznie pranie. Cykl prania b dzie si odbywa z pokr t em programatora ustawionym na wybranym programie a do koƒca prania. UWAGA: Je eli nastàpi przerwa w dostawie pràdu w trakcie prania, specjalna pami ç pralki zapami ta ustawienia i po w àczeniu pràdu pralka rozpocznie pranie w tym momencie, w którym zosta o przerwane. Po zakoƒczeniu programu zapala si kontrolka koƒca cyklu. Poczakaç a zgaênie kontrolka blokady drzwiczek (2 min po koƒcu programu) Wy àczyç pralk przekr cajàç pokr t o programów na pozycje OFF. Otworzyç drzwiczki i wyjàç pranie. Kαθαρισμός και συνήθης συντήρηση Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, οινόπνευμα ή διαλυτικό για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου / στεγνωτηρίου. Αρκεί το καθάρισμα με υγρό πανί. Για τη συντήρηση του πλυντηρίου δε χρειάζεται παρά να: καθαρίσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού καθαρίσετε το φίλτρο μεταφορά ή μεγάλες περίοδοι μη χρήσεως του πλυντηρίου KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑ ΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙKΟΥ Παρόλο που η διαδικασία αυτή δεν είναι αυστηρώς απαραίτητη, σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τις θήκες του απορρυπαντικού, του λευκαντικού και των υπολοίπων καθαριστικών περιστασιακά. Ξεπλύνετε με νερό. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA PRALKI Do czyszczenia zewnëtrznej obudowy pralki nie uãywaj érodków ãråcych, spirytusów ani rozpuszczalników. Wystarczy uãyç zmoczonej szmatki. Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu. Jest to: czyszczenie przegródek szuflady na proszki, czyszczenia filtra. a takãe przy przewoãeniu lub po däugim postoju. CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI Pomimo, ãe nie jest to konieczne zaleca sië czyszczenie od czasu do czasu przegródek na proszek, wybielacz i dodatki. Delikatnie ciågnåç wyjmij przegródki. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑKΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KΑΙ ΑKΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙKΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ. DLA KAÃDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDÃ TABË PROGRAMÓW I POSTËPUJ WE WSKAZANY SPOSÓB. Ξαναβάλτε τις θήκες στη θέση τους. Czyéç za pomocå wody. Wäóã przegródki z powrotem na swoje miejsce

19 KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Το πλυντήριο διαθέτει ειδικό φίλτρο που συγκρατεί μεγάλα αντικείμενα (πχ. κέρματα, κουμπιά κλπ.) εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την απόφραξη της αποχέτευσης. Η διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου έχει ως εξής: Ανοίξτε το καπάκι Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα: Τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα λεκανάκι. Πρίν αφαιρέσετε το φίλτρο, τοποθετήστε μία πετσέτα από κάτω του γία να μαζέψει το λιγοστό νερό πού πιθανόν υπάρχει στην αντλία. Ξεβιδώστε το φίλτρο, στρίβoντας αριστερόστροφα, έως ότου σταματήσει σε κάθετη θέση. Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το. Μετά τον καθαρισμό, βάλτε το φίλτρο στη θέση του γυρίζοντας την εγκοπή που βρίσκεται στη βάση του δεξιόστροφα. Ακολουθείστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω κατά την αντίθετη σειρά. CZYSZCZENIE FILTRA Pralka jest wyposaãona w specjalny filtr, którego zadaniem jest zatrzymywanie duãych ciaä obcych, które mogäyby zatkaç wëãe odpäywowe, takich jak drobne monety, guziki itp. Przedmioty te mogå byç äatwo odzyskane. Procedura czyszczenia filtra wyglåda nastëpujåco: Otwórz klapk okienka Tylko w niektórych modelach: Wyciàgnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz wod do pojemnika Przed odkr ceniem filtra nale y pod o yç pod pralk sciereczk na którà Êcieknie resztka wody z filtra. Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej. Wyjmij i oczyéç filtr. Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα 2. Δεν παίρνει νερό 3. Δεν αδειάζει νερό 4. Νερά στο πάτωμα γύρω από το πλυντήριο 5. Δεν στίβει 6. Δυνατή δόνηση κατά το στίψιμο Δεν έχετε βάλει την πρίζα KΕΦΑΛΑΙΟ 13 Δεν έχετε ανοίξει τον κεντρικό διακόπτη Δεν τροφοδοτείται με ρεύμα Έχει πέσει η ασφάλεια Η πόρτα του πλυντηρίου είναι ανοικτή Αίτια κατηγορίας (1) ΑΙΤΙΑ Η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή Ο χρονοδιακόπτης δεv βρίσκεται στη σωστή θέση Ο σωλήνας εκροής έχει τσαnίσει Kάποιο αντικείμενο έχει φράξει το φίλτρο Διαρροή στο σημείο σύνδεσης της βρύσης με το σωλήνα παροχής νερού Το πλυντήριο δεν έχει αδειάσει το νερό Έχετε πατήσει το πλήκτρο ΟΧΙ ΣΤΙΨΙΜΟ (δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα) Το πλυντήριο δεν είναι τελείως οριζιντoωμένο Οι σύνδεσμοι μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί Βάλτε την πρίζα Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF) Ελέγξτε Ελέγξτε Kλείστε την πόρτα του πλυντηρίου Ελέγξτε Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού Βάλτε το χρονοδιακόπτη στη σωστή θέση Ισιώστε το σωλήνα εκροής Ελέγξτε το φίλτρο ΛΥΣΗ Μετακινήστε το πλυντήριο και σφίξτε το σωλήνα στη βρύση Περιμένετε έως ότου αδειάσει το νερό Γυρίστε το ρυθμιστή προγράμματος στην ένδειξη για στίψιμο Προσαρμόστε τα ειδικά πέλματα Αφαιρέστε τους συνδέσμους μεταφοράς 36 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕ ΡΙΟΔΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Όταν το πλυντήριο πρόκειται να μεταφερθεί ή εάν πρόκειται να μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρο που δε θερμαίνεται, ο σωλήνας εκροής πρέπει να αδειάζεται τελείως. Το πλυντήριο πρέπει να είναι κλειστό και η πρίζα να έχει βγει. Φέρτε μια λεκάνη. Τραβήξτε τον σωλήνα εκροής ώστε να απελευθερωθεί από το άγκιστρο, και αφήστε τον χαμηλά πάνω από τη λεκάνη έως ότου αδειάσει όλο το νερό. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τον σωλήνα παροχής νερού. PRZEPROWADZKI I OKRESY DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI Przy przeprowadzce lub okresie däuãszego przestoju pralki w nieogrzewanych pomieszczeniach wåã odprowadzajåcy powinien zostaç opróãniony z resztek wody. Urzådzenie powinno zostaç wyäåczone i odäåczone od sieci. Odäåcz od odpäywu wåã odprowadzajåcy wodë i opuéç go do miski, aby caäa woda mogäa wypäynåç. Powtórz operacjë z wëãem doprowadzajåcym wodë. Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα Kατανέμετε ομοιόμορφα τα ρούχα στον κάδο ΣHMEIΩΣH: H ΣYΣKEYH EINAI EΞOΠΛIΣMENH ME EIΔIKO HΛEKTPONIKO AIΣΘHTHPIO ΠOY AΠOTPEΠEI THN EKTEΛEΣH TOY KYKΛOY ΣTIΨIMATOΣ AN TA POYXA ΣTO TYMΠANO ΔEN EINAI OMOIOMOPΦA KATANEMHMENA. AYTO AΠOTPEΠEI TO ΘOPYBO KAI TIΣ ΔONHΣEIΣ KAI EΞAΣΦAΛIZEI MEΓAΛYTEPH ΔIAPKEIA ZΩHΣ THΣ ΣYΣKEYHΣ. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής βοήθειας της Hoover. Για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση δώστε τον αριθμό του μοντέλου του πλυντηρίου, που θα βρείτε σε ειδική ταμπέλα στο εσωτερικό του ανοίγματος της πόρτας του πλυντηρίου ή στο πιστοποιητικό της εγγύησης. Προσοχή 1 Η χρήση απορρυπαντικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: Το νερό κατά το ξέβγαλμα μπορεί να είναι πιο θολό λόγω λευκών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος. Παρουσία λευκών υπολειμμάτων στα ρούχα κατά το τέλος της πλύσης. Τα υπολείμματα αυτά δεν ενσωματώνονται στο ύφασμα και δεν επηρεάζουν τα χρώματα. Παρουσία αφρού κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ατελές ξέβγαλμα. Μη ιονικοί επιφανειακοί ενεργητικοί παράγοντες που περιέχονται στα απορρυπαντικά πλυντηρίων είναι δύσκολο να αφαιρεθούν από τα ρούχα και έστω και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να κάνουν ορατό το σχηματισμό αφρού. Στις περιπτώσεις αυτές, τα επιπλέον ξεβγάλματα δεν προσφέρουν κανένα αποτέλεσμα. 2 Εάν το πλυντήριο δε λειτουργεί, ελέγξτε τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω προτού ειδοποιήσετε την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Hoover. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη κατά την εκτύπωση του φυλλαδίου αυτού. Ο κατασκευαστής έχει επίσης το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των προϊόντων χωρίς βεβαίως να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 37

20 LOKALIZACJA USTEREK ROZDZIAÄ 13 USTERKA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIËCIA 1. Pralka nie dziaäa na ãadnym programie 2. Pralka nie nabiera wody. 3. Pralka nie usuwa wody. 4. Woda na podäodze wokóä pralki. 5. Nie dziaäa wirówka. 6. W czasie wirowania odczuwalne znaczne wibracje. Kabel zasilajåcy nie podäåczony do sieci Wäåcznik nie zostaä wciéniëty Brak zasilania Przepalony bezpiecznik sieciowy. Drzwiczki pralki otwarte Patrz przyczynë 1. Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony. Pokrëtäo programatora ãle ustawione. Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë. Kawaäek materiaäu blokuje filtr. Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem doprowadzajåcym wodë. Pralka nie wylaäa jeszcze wody. Ustawienie bez wirówki (niektóre modele) Pralka nie zostaäa dokäadnie wypoziomowana. Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe. Ãle rozäoãony äadunek bëbna. Wäóã wtyczkë do gniazdka Wciénij wäåcznik Sprawdã sieç Sprawdã bezpiecznik Zamknij drzwiczki Sprawdã Odkrëç kran. Ustaw prawidäowo pokrëtäo. Wyprostuj wåz. Sprawdã filtr. Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie. Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje wodë. Przestaw program na wirówkë. Wyreguluj specjalne nóãki. Zdejmij klamry. Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie. UWAGA PRALKA WYPOSAÃONA JEST W EKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ ÃYWOTNOÉÇ. Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej. Uwaga: 1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy efekt: Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç samego päukania. Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor. Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania. Niejonowe powierzchniowoczynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany. W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione. 2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Hoover wykonaj powyãsze sprawdziany. 38 Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο.επίσης ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει κατάλληλες τροποποιήσεις στα προιόντα του, χωρίς να αλλάζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά. Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów drukarskich.

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-grecki

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-grecki Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Θερμά συγχαρητήρια

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

CZ EL PL RU EN. Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions CSBE 840 TS

CZ EL PL RU EN. Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions CSBE 840 TS Automatická praöka Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsäugi Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions CSBE 840 TS ÚVOD Συγχαρητήρια GRATULACJE ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! OUR COMIMTS VáÏen zákazníku, Dûkujeme Vám, Ïe jste

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi DSI 785

Instrukcja obs ugi DSI 785 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA HWB 280

Instrukcja obsługi PRALKA HWB 280 Instrukcja obsługi PRALKA HWB 280 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 284

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 284 Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 284 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

EL DE ES CZ PL. Bedienungsanleitung Instrucciónes para el uso. Aquamatic 6 T

EL DE ES CZ PL. Bedienungsanleitung Instrucciónes para el uso. Aquamatic 6 T DE ES CZ PL Οδηγίες χρήσεως Bedienungsanleitung Instrucciónes para el uso Automatická praöka Instrukcja obsäugi Aquamatic 6 T Συγχαρητήρια HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! ENHORABUENA UPÜÍMNË BLAHOPÜEJEME NASZE

Bardziej szczegółowo

CBE 825 TS. Instruções de utilização PT EL PL RU EN. Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions

CBE 825 TS. Instruções de utilização PT EL PL RU EN. Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions Instruções de utilização Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsäugi Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè User instructions CBE 8 TS PARABÉNS! Συγχαρητήρια GRATULACJE ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! OUR COMIMTS Ao adquirir este electrodoméstico

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

Indesit Company S.p.A. Indesit Company Polska Sp.z o.o. ul. Dąbrowskiego 216 93-231 Łódź Tel: 042/645 51 00 Fax: 042/645 51 91. Pralki Kolekcja 2009

Indesit Company S.p.A. Indesit Company Polska Sp.z o.o. ul. Dąbrowskiego 216 93-231 Łódź Tel: 042/645 51 00 Fax: 042/645 51 91. Pralki Kolekcja 2009 Indesit ompany S.p.. Indesit ompany Polska Sp.z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 93-231 Łódź Tel: 042/4 1 00 Fax: 042/4 1 91 Pralki Kolekcja 2009 qualtis Doskonała doza inteligencji i innowacji QLF9D 9 U (EU)/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny; Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i technologicznie zaawansowane produkty w pełnej gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego wsparcia w

Bardziej szczegółowo

Pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi GOY TXT

Pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi GOY TXT PL Pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi GOY TXT Spis treêci Strona Wst p 3 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 4 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 4 Szybki start 5 Instalacja 6 U yteczne rady dotyczàce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PL EN HNS 9125 INTER@CT 3D

PL EN HNS 9125 INTER@CT 3D PL EN pralek automatycznych serii washing machine Instrukcja obs ugi User instructions HNS 9125 INTER@CT 3D Spis treêci Strona Wst p 3 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 4 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 4

Bardziej szczegółowo

Platinum - Wave. Design Team Elica. LI2X9G Ed. 03/09

Platinum - Wave. Design Team Elica. LI2X9G Ed. 03/09 Platinum - Wave Design Team Elica LI2X9G Ed. 03/09 DE EN FR NL IT ES PT RU EL PL HU CS TR NO FI SV DA 13-17 18-21 22-26 27-31 32-36 37-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL Aby uzyskać bardziej kompleksową pomoc i wsparcie techniczne, prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 4963 D

PL Instrukcja obsługi 4963 D PL Instrukcja obsługi EVO W 4963 D GRATULACJE Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiedliście Państwo, że nie akceptujecie kompromisów i zależy Wam na posiadaniu produktów najwyższej jakości. Firma Candy ma

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register. Instrukcję użytkowania można

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl 3 miesiące gwarancji

LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl 3 miesiące gwarancji OFEROWANE NOWOŚCI LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl Wymiary: wys. 875 mm, szer. 540 mm, gł. 545 mm Pojemność brutto: 126 l Pojemność netto: 120 l Klasa energetyczna:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna. Instrukcja obs ugi. Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji przed pod àczeniem urzàdzenia! WMD 23560 R WMD 23580 T WMD 23500 T

Pralka automatyczna. Instrukcja obs ugi. Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji przed pod àczeniem urzàdzenia! WMD 23560 R WMD 23580 T WMD 23500 T Instrukcja obs ugi Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji przed pod àczeniem urzàdzenia Pralka automatyczna WMD 23560 R WMD 23580 T WMD 23500 T WMD 23500 TS WMD 23520 T Informacje podstawowe Drogi u

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące środowiska

Uwagi dotyczące środowiska PL HR BG ES EN Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem w codziennym, bezproblemowym praniu bielizny, nawet najdelikatniejszej.

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;

Spis treści. Uwagi dotyczące środowiska. l WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny; PL Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i technologicznie zaawansowane produkty w pełnej gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Dla instalatora. Dla u ytkownika

Spis treêci. Dla instalatora. Dla u ytkownika Spis treêci Dla u ytkownika Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa 3 Utylizacja 4 Paƒstwa nowa pralka automatyczna 4 Opis urzàdzenia 5-7 - Widok z przodu, Widok z ty u - Panel sterujàcy Ogólne wskazówki dotyczàce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi DYN P8

PL Instrukcja obsługi DYN P8 PL Instrukcja obsługi DYN P8 1 GRATULACJE Nabywając sprzęt AGD firmy Hoover okazaliście Państwo bezkompromisowość: pragniecie nabyć produkt najlepszy. Firma Hoover z radością przedstawia Wam nowe urządzenie,

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! TempoTec elero z nastawionym zegarem Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309021 Nr. 18 100.3101/0604

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Instrukcja instalacji i obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 Instalacja, -3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny Przebieg

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12

TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL HND 715 T ALU ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL HND 715 T ALU ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως HND 75 T LU ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ SPIS TREÂCI Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Regulacja zmi kczania wody Regulacja koszyka górnego Wype nianie

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi AWM 129 PRALKA

Instrukcja obs ugi AWM 129 PRALKA Instrukcja obs ugi PRALKA Polski Instalacja 2 Rozpakowywanie i poziomowanie 2 Pod àczenie do instalacji wodnej i elektrycznej. 2 Pierwsze pranie 3 Dane techniczne 3 Instrukcja dla montera 4 Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna EMAWP 8143 LSLDW Pralka KOD PRODUCENT GWARANCJA HWAMIRFSAWP8143 Amica 24 miesięcy - gwarancja normalna Opis Klasa efektywności energetycznej A+++ Nowoczesny design to nie jedyna droga do zadowolenia klienta.

Bardziej szczegółowo

PRALKO-SUSZARKA MW200 INSTRUKCJA OBS UGI

PRALKO-SUSZARKA MW200 INSTRUKCJA OBS UGI PRALKO-SUSZARKA MW200 INSTRUKCJA OBS UGI WA NE ZASADY BEZPIECZE STWA Korzystajàc z urzàdzeƒ elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeƒstwa, àcznie z ni ej podanymi: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Instrukcja instalacji i obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 Instalacja, -3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel kontrolny Przebieg

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

EWFB 1294BR. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWFB 1294BR. PL Pralka Instrukcja obsługi EWFB 1294BR PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj!

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! SoloTel elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolSmart-868

Nap d do rolet RolSmart-868 PL Nap d do rolet RolSmart-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wbudowaniu nap du niniejszà instrukcj monta u nale y elektrykowi przymocowaç do kabla. Funkcje urzàdzenia: Ochrona zas ony (wy àczenie momentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

PRALKI CANDY Z SERII GRAND Q (CHRONOVISION): DIAGNOSTYKA I KODY BŁĘDÓW

PRALKI CANDY Z SERII GRAND Q (CHRONOVISION): DIAGNOSTYKA I KODY BŁĘDÓW Serwis klienta Biuro techniczne Gias - Włochy Notka techniczna N 804 LB del 29/03/2006 (Aktualizacja: 10 grudzień 2008) PRALKI CANDY Z SERII GRAND Q (CHRONOVISION): DIAGNOSTYKA I KODY BŁĘDÓW 1) CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register Przed użyciem urządzenia, prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści PWSE W

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści PWSE W Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 PWSE 61271 W Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSG 601

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści WMSG 601 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści Polski,1 Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 4 Odłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi CAWD 129 PRALKO-SUSZARKA

Instrukcja obs ugi CAWD 129 PRALKO-SUSZARKA Instrukcja obs ugi PRALKO-SUSZARKA Polski Instalacja 2 Rozpakowywanie i poziomowanie 2 Pod àczenie do instalacji wodnej i elektrycznej. 2 Pierwsze pranie 3 Dane techniczne 3 Instrukcja dla montera 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4

Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4 PL Instrukcja obsługi Pralka L86560TLP4 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7 5.

Bardziej szczegółowo