IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2"

Transkrypt

1 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików z przelewami - instrukcja Import plików z wykorzystaniem okna czasowego Import plików z wykorzystaniem kodów SMS Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików 12 11

2 1 Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW Citibank Online 1. U ytkownik wczytuje do systemu Citibank Online wygenerowany z systemu finansowo-ksi gowego plik z przelewami. 2. System Citibank Online wysy a przelewy do realizacji. 3. Zaimportowane przez u ytkownika przelewy trafiajà na rachunki beneficjentów. 4. Uaktualnienie w Citibank Online informacji o przelewach/saldach. 5. U ytkownik mo e pobraç z systemu Citibank Online plik zawierajàcy histori operacji na rachunkach i nast pnie zaimportowaç do systemu finansowo-ksi gowego. Plik mo e zostaç pobrany w kilku formatach (XLS, CSV, QIF, OFX). 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW W celu zwi kszenia bezpieczeƒstwa przelewów dokonywanych za pomocà funkcjonalnoêci import przelewów nale y: 1) zaimportowany do Citibank Online plik autoryzowaç kodem SMS Uwaga: Opcja dost pna dla Klientów posiadajàcych aktywnà funkcjonalnoêç Aktywacja odbiorców kodem SMS. FunkcjonalnoÊç ta umo liwia jednoczeênie aktywacj nowych odbiorców oraz autoryzacj plików z importem przelewów lub 2) przed rozpocz ciem importu plików z przelewami uruchomiç okno czasowe w Automatycznym Bankierze. Uruchomione okno czasowe oznacza, e zaimportowane w tym czasie przelewy nie b dà wymaga y dodatkowej autoryzacji kodem SMS. 2

3 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 1. Nie posiadam uruchomionej funkcjonalnoêci Aktywacja odbiorców kodem SMS. Czy mog autoryzowaç zaimportowany plik? Nie. Aby autoryzowaç zaimportowany plik, nale y w pierwszej kolejnoêci uruchomiç funkcjonalnoêç Aktywacja odbiorców kodem SMS lub okno czasowe, nast pnie ponownie zaimportowaç plik. Aktywacja odbiorców kodem SMS oraz okno czasowe mo na uruchomiç w Automatycznym Bankierze. 2. Kiedy nale y uruchomiç okno czasowe? Okno czasowe nale y uruchomiç przed rozpocz ciem importu przelewów. 3. Jak d ugo mog korzystaç z Kodu autoryzacyjnego import przelewów? Kod autoryzujàcy import przelewów jest wa ny 15 minut od chwili wygenerowania i mo e byç u yty do autoryzacji pojedynczego importowanego pliku 4. Ile zaimportowanych plików mo na zautoryzowaç jednym kodem SMS? Jednym kodem SMS mo na zautoryzowaç jeden zaimportowany plik z przelewami. 5. Jak d ugo aktywne jest okno czasowe? Czas aktywnoêci okna czasowego wynosi jednorazowo 15 minut od momentu jego uruchomienia w Automatycznym Bankierze. 6. Czy podczas aktywnego okna czasowego mog zaimportowaç wi cej ni jeden plik? Tak. Uruchomione okno czasowe pozwala na zaimportowanie dowolnej liczby plików. Po wygaêni ciu, okno czasowe mo na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze. 7. Jakie przelewy mo na importowaç? Obecnie mo liwe jest importowanie przelewów krajowych, w tym równie przelewy do US i ZUS. Nie mo na importowaç przelewów zagranicznych. 8. Kto mo e korzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW? U ytkownicy systemu Citibank Online, którzy majà dost p do funkcji Tworzenie przelewów. 9. Jakie warunki nale y spe niç, aby skorzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW? Aby korzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW, nale y przystosowaç posiadany system finansowo-ksi gowy tak, aby eksportowany z niego plik mia prawid owà struktur, akceptowanà przez Citibank Online (struktura pliku opisana zosta a w pkt 4.4). 10. Ile przelewów mo e zawieraç plik? Jeden plik mo e zawieraç maksymalnie 200 przelewów. Plik z wi kszà iloêcià przelewów b dzie odrzucany. 11. W jakich sytuacjach plik mo e zostaç odrzucony? Plik zostanie odrzucony, je eli b dzie zawieraç powy ej 20 b dnych przelewów oraz wtedy, kiedy jego struktura b dzie nieodpowiednia. Je eli struktura b dzie poprawna, ale pojawià si b dy w poszczególnych przelewach, plik zostanie przyj ty, a wykryte b dy, np. w dacie przysz ej przelewu, numerze rachunku, kodzie banku, b dzie mo na sprawdziç w opcji Sprawdê Zaimportowane Pliki. 12. Co dzieje si z zaimportowanymi przelewami? a) Je eli przelewy zosta y przygotowane przez u ytkownika, który ma uprawnienia do ich samodzielnego tworzenia i wysy ania, przelewy zostanà automatycznie wys ane do realizacji. b) Je eli przelewy zosta y przygotowane przez u ytkownika, który ma prawo tylko do ich tworzenia, a nie ma uprawnieƒ do wysy ania, przelewy zostanà wys ane do kolejki przelewów oczekujàcych na autoryzacj. 13. Jakie korzyêci daje funkcja IMPORT PRZELEWÓW? Funkcja IMPORT PRZELEWÓW w systemie Citibank Online umo liwia pe nà automatyzacj procesu wysy ania przelewów i ksi gowania transakcji w systemach finansowo-ksi gowych naszych Klientów, co pozwala oszcz dziç czas oraz wyeliminowaç niebezpieczeƒstwo pope nienia b dów, które mogà pojawiç si podczas r cznego wprowadzania danych. 3

4 4. Import plików z przelewami instrukcja Przelewy mo e importowaç u ytkownik, który ma dost p do funkcjonalnoêci Tworzenia przelewów. 4.1 Import plików z wykorzystaniem okna czasowego. Przed rozpocz ciem importowania pliku: a) Zadzwoƒ do Citiphone: * lub (22) b) Wybierz 1 - Menu us ug bankowych c) Wprowadê numer karty oraz CitiPhone PIN d) Wybierz 3 - P atnoêci i przelewy e) Wybierz 6 - Uruchomienie okna czasowego w Citibank Online f) Wybierz 1 - Uruchomienie okna czasowego Okno czasowe, wygaênie po 15 minutach od chwili jego uruchomienia. W tym czasie mo na importowaç pliki z przelewami bez dodatkowych zabezpieczeƒ. Gdy okno czasowe wygaênie, b dzie je mo na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze. Rozpocznij import plików. Importowanie przelewów Rys.4 Import przelewów 4

5 Potwierdê uruchomienie okna czasowego oraz rozpocz cie procesu importu plików. Rys.5 Potwierdzenie rozpocz cia importu przelewów Wybierz funkcj przeglàdaj i wska plik, który b dzie importowany. Potwierdzenie wyboru pliku do zaimportowania Rys.6 Import plików z przelewami 5

6 Wybierajàc funkcj Zatwierdê import, mo na sprawdziç poprawnoêç formatu przygotowanego pliku oraz poszczególnych przelewów. Rys.7 Zatwierdzenie importu przelewów Je eli plik ju wczeêniej zosta zaimportowany, mo na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj Przetwarzaj zduplikowany plik. Rys.8 Wynik weryfikacji 6

7 Import plików mo na kontynuowaç, wybierajàc Importuj inny plik. Rys. 9 Potwierdzenie przyj cia przelewów do realizacji System umo liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy. 7

8 4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS. Aby korzystaç z kodów SMS, nale y uaktywniç funkcjonalnoêç: Aktywacja odbiorców kodem SMS. FunkcjonalnoÊç ta umo liwia jednoczeênie aktywacj nowych odbiorców oraz autoryzacj plików z importem przelewów. Rys. 10 Import przelewów Rys.11 Potwierdzenie rozpocz cia Importu przelewów 8

9 Wybierz funkcj przeglàdaj i wska plik, który b dzie importowany. Potwierdzenie wyboru pliku do zaimportowania. Rys. 12 Import plików z przelewami Je eli plik ju wczeêniej zosta zaimportowany, mo na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj Przetwarzaj zduplikowany plik. Przetwarzaj plik. Rys.13 Wynik weryfikacji 9

10 Aby zaimportowany plik zosta przyj ty do realizacji nale y go zautoryzowaç kodem SMS. W celu wygenerowania kodu SMS kliknij w Zamów Kod autoryzujàcy import przelewów. Rys. 14 Zaimportowanie pliku i zamawianie kodu SMS System wygeneruje kod SMS i poprosi o wprowadzenie go na nast pnym ekranie Otrzymay kod autoryzacyjny b dziesz móg wprowadziç na nast pnym ekranie. Rys. 15 Generowanie Kodu autoryzujàcego Import przelewów 101

11 Otrzymany Kod SMS nale y wprowadziç do Citibank Online, a nast pnie zatwierdziç import. Kod autoryzujàcy import przelewów: Numer karty:7777 Data:09/10/ :31 Citibank Handlowy Rys. 16 Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego import przelewów Rys. 17 Potwierdzenie przyj cia przelewów do realizacji System umo liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy. 111

12 4.3 Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików. Po wykonaniu importu plików istnieje mo liwoêç podglàdu w szczegó y zaimportowanych plików. Sprawdê zaimportowane pliki. Rys 18. Sprawdê zaimportowanie pliki System informuje, czy plik zosta przyj ty w ca oêci, cz Êciowo, czy zosta odrzucony. Szczegó y zaimportowanego pliku mo na przeglàdaç w sekcji z Stanu pliku. Rys 19. Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików 121

13 Rys. 20 Szczegó y zaimportowanych plików 131

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA Aplikacja Import Przelewów Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA SPIS TREÂCI Wst p.................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

BankowoÊç dla ka dego

BankowoÊç dla ka dego BankowoÊç dla ka dego PIENIÑDZE POD KONTROLÑ czyli jak zachowaç równowag finansowà WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEå O KONTACH CZEKOWYCH BANKOWOÂå I P ACENIE RACHUNKÓW ONLINE KONTA OSZCZ DNOÂCIOWE BEZ TAJEMNIC

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo