Instrukcja obs ugi DSI 785

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi DSI 785"

Transkrypt

1 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785

2 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç nowà zmywark do naczyƒ, która jest rezultatem lat poszukiwaƒ i doêwiadczeƒ nabytych w bezpoêrednim kontakcie z konsumentem. WybraeÊ jakoêç, trwa oêç i wysokà sprawnoêç - cechy charakteryzujàce zmywark Candy. Firma Candy oferuje tak e szeroki asortyment innych urzàdzeƒ AGD, takich jak: pralk automatycznà, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a tak e lodówki i zamra arki. PoproÊ Twojego sprzedawc o kompletny katalog produktów firmy Candy. Przeczytaj uwa nie niniejszà instrukcj, gdy zawiera ona wskazówki dotyczàce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajàcych zoptymalizowaç sposób u ytkowania zmywarki. Zachowaj niniejszà instrukcj w celu pó niejszej konsultacji. Spis treêci Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Otwieranie drzwiczek Regulacja zmi kczania wody Regulacja koszyka górnego Wype nianie zmywarki naczyniami Zmywanie 1/2 za adunku, koszyk górny Ogólny program porównawczy Za adunek Êrodka myjàcego i wyb yszczajàcego Czyszczenie filtrów Rady praktyczne Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Opis panelu sterujàcego Dane techniczne Wybór programu i funkcje szczególne Waterblock Lista programów Usuwanie drobnych usterek stronie 4 stronie 5 stronie 7 stronie 7 stronie 9 stronie 10 stronie 14 stronie 15 stronie 15 stronie 17 stronie 18 stronie 19 stronie 21 stronie 21 stronie 22 stronie 23 stronie 24 stronie 26 Rys. A

3 Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Nale y dok adnie zapoznaç si z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego urzàdzenia, jak równie dostarczajà po ytecznych wskazówek do jak najlepszego korzystania ze zmywarki. Nale y zachowaç niniejszà ksià eczk, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby. Korzystanie z dowolnego urzàdzenia elektrycznego wymaga stosowania si do podstawowych regu bezpieczeƒstwa. W szczególnoêci: - Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d oƒmi ani stopami. - Nie wolno obs ugiwaç urzàdzenia stojàc boso. - Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy od àczaniu urzàdzenia od zasilania elektrycznego - Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia anie czynników atmosferycznych (deszczu, s oƒca, itd...) - Nie pozwalaç dzieciom ani osobom niekompetentnym na korzystanie z urzàdzenia bez nadzoru. - W przypadku niedopasowania wtyczki urzàdzenia do gniazdka nale y poprosiç osob wykwalifikowanà o wymian wtyczki na innà, w aêciwà. Osoba ta przede wszystkim powinna upewniç si, e przekrój przewodów we wtyczce odpowiada mocy pobieranej przez urzàdzenie. - Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata kabla zasilajàcego w energi elektrycznà. - JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest instalacja zmi kczania wody nie zachodzi potrzeba dodawania soli do zmi kczacza zainstalowanego w zmywarce. - Zmywarka jest zaprojektowana do zmywania naczyƒ i garnków u ywanych w gospodarstwie domowym. Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà, farbà, opi kami stali lub elaza, chemicznymi produktami wywo ujàcymi korozj, o odczynie kwaênym lub zasadowym, nie wolno zmywaç w zmywarce. - Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z materia ów nadajàcych si do ponownego u ytku. - W razie koniecznoêci wymiany kabla zasilania zmywarki nale y zwróciç si do upowa nionego Serwisu Technicznego o dokonanie takiej wymiany. - Niniejsze urzàdzenie mo e byç wykorzystywane jedynie do u ytku domowego. - Zabrania si stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed u aczy. - W przypadku awarii lub nieprawid owego dzia ania urzàdzenia nale y je wy àczyç, zamknàç kurek dop ywu wody i nie korzystaç z urzàdzenia. W sprawie ewentualnych napraw nale y zwracaç si wy àcznie do Autoryzowanego Serwisu (adresy serwisów napraw umieszczone sà na karcie gwarancyjnej). Niestosowanie si do powy szych zasad mo e naraziç na niebezpieczeƒstwo U ytkownika. - Nie wolno piç wody pozosta ej w zmywarce lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu pracy urzàdzenia. - Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç si o nià gdy mo e to spowodowaç wywrócenie jej. - No e i nakrycia sà lepiej umyte jeêli umieszcza si je w koszyku z ràczkami zwróconymi ku do owi. Jednak aby uniknàç zranienia ostrymi koƒcami lub ostrzami mo na je umieêciç ràczkami ku górze. 4 INSTALACJA (uwagi techniczne) Zasilanie elektryczne Wa ne! W przypadku instalowania zmywarki na pod odze przykrytej chodnikami lub wyk adzinà dywanowà nale y sprawdziç czy nie sà zatkane otwory wentylacyjne znajdujàce si u podstawy urzàdzenia. Ponadto powinien byç zapewniony atwy dost p do wtyczki urzàdzenia równie po jego zainstalowaniu. Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez POLSKÑ NORM. Pe ne uziemienie urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem uziemiajàcym. Przed wykonaniem pod àczenia nale y sprawdziç: 1) ZgodnoÊç napi ç znamionowych urzàdzenia 2) ZgodnoÊç przekrojów przewodów zasilajàcych 3) ZgodnoÊç doboru zabezpieczeƒ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami W przypadku braku pod àczenia do przewodu ochronnego mo e nastàpiç pora enie u ytkownika zmywarki. CE Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wyrzàdzone ludziom i przedmiotom wynik e z nieprawid owego do àczenia do instalacji uziemiajàcej. Instalacja wodna Elastyczne przewody odp ywowe i zasilajàce mogà byç skierowane w lewo lub w prawo. Zmywark mo na do àczyç do instalacji wody zimnej lub ciep ej pod warunkiem, e temperatura wody nie przekracza 60 C. CiÊnienie wody nie powinno wahaç si w wi kszym zakresie ni pomi dzy wartoêcià minimalnà 0,08 MPa a wartoêcià maksymalnà 0,8 MPa. Przed przewodem dop ywowym do zmywarki nale y zainstalowaç zawór odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç urzàdzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (Rys. 1B). Zmywarka wyposa ona jest w króciec gwintowany 3/4 s u àcy do do àczania do zasilania wodnego (Rys. 2). Przewód zasilania w wod A nale y nakr ciç na kurek doprowadzajàcy wod B za pomocà z àczki 3/4 przy czym nale y sprawdziç, czy po àczenie jest szczelne. W razie potrzeby mo na przed u yç przewód dop ywowy nawet o 1,5 m, u ywajàc elementu przed u ajàcego art Nale y poprosiç Dzia Serwisowy o za o enie filtru D, art , na wejêciu wody jeêli zawiera ona domieszki wapienne lub piaskowe (Rys. 3). 5

4 W tym przypadku filtr D nale y za o yç pomi dzy króçcem doprowadzajàcym wod o gwincie 3/4 B a przewodem zasilania w wod A, nie zapominajàc o za o eniu uszczelek C. JeÊli urzàdzenie pod àczone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie b dàcej w u yciu od d u szego czasu, zanim za o ymy przewód zasilania w wod nale y umo liwiç swobodny sp yw wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania si piasku lub rdzy, mogàcych zatkaç filtr wejêciowy wody Do àczenie do odp ywu Nale y do àczyç przewód odp ywowy do kanalizacji, uwa ajàc aby go nie zgiàç, poniewa mog oby to zak óciç odp yw (Rys. 4). Przewód odp ywowy zamocowany na sta e powinien mieç co najmniej 4 cm Êrednicy wewn trznej i koƒczyç si na wysokoêci co najmniej 40 cm. Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów zaleca si zainstalowanie syfonu (Rys. 4x). W razie potrzeby mo liwe jest przed u enie przewodu odp ywowego nawet o 2,6 m, przy czym wtedy jego koƒcówka musi znajdowaç si na wysokoêci najwy ej 85 cm nad pod ogà. Nale y skorzystaç z elementów przed u ajàcych Nr i ze z àczki Nr Zagi tà koƒcówk przewodu odp ywowego mo na zawiesiç na kraw dzi zlewu (koƒcówka nie powinna byç zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania. (Rys. 4y). W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu 4 powinno zostaç zamocow ane bezpoêrednio pod p ytà w miejscu po o onym mo liwie jak najwy ej (Rys. 4z). Podczas instalacji urzàdzenia nale y upewniç si, e przewody - zasilajàcy i odp ywowy - nie sà za amane. 6 Otwieranie drzwiczek W o yç d oƒ we wg bienie i nacisnàç ku górze. JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne spowoduje automatyczne przerwanie wykonywania zaprogramowanych funkcji. Nie nale y otwieraç drzwiczek zmywarki w trakcie jej pracy gdy zak óca to normalne jej funkcjonowanie. Zamykanie drzwiczek W o yç do Êrodka koszyki wype nione naczyniami do zmywania. Sprawdziç czy talerze lub garnki nie przeszkadzajà w swobodnym obrocie ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i zablokowaç je mocno. Regulacja zmi kczania wody Woda, w zale noêci od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si na naczyniach i pozostawiajàce bia e plamy. Im wi cej tych soli tym woda jest twardsza. Zmywarka do naczyƒ wyposa ona jest w zmi kczacz, który wykorzystujàc sól regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej wapnia (mi kkiej) do zmywania naczyƒ. Zmi kczacz mo e skutecznie oddzia ywaç na wod, której twardoêç osiàga wartoêç do ponad 60 fh (w skali francuskiej), 33 dh (w skali niemieckiej), za poêrednictwem 5 poziomów regulacji. W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie w wod, znajdujàcej si na terenie zamieszkania mo na dowiedzieç si, jaki jest poziom twardoêci wody. Poziom regulacji zmi kczacza wody W poni szej tabeli nale y odszukaç poziom odpowiadajàcy twardoêci wody i wskazówki dotyczàce niezb dnych operacji regulacyjnych: Poziom 0 1 *2 34 TwardoÊç wody fh stopnie francuskie TwardoÊç wody dh stopnie niemieckie Wykorzystanie soli regeneracyjnej NIE TAK TAK TAK TAK Regulacja zmi kczacza BRAK pozycja N.1 pozycja N.2 pozycja N.3 pozycja N.4 Przybli ona liczba zmywaƒ * Zmi kczacz fabrycznie ustawiany jest na poziomie 2, gdy poziom ten zadowala wi kszoêç klientów. JeÊli lokalna woda nale y do poziomu 0 wtedy nie wyst puje potrzeba stosowania soli TYP 1 regeneracyjnej ani dokonywania regulacji gdy woda ta ju jest mi kka. W zale noêci od poziomu przyporzàdkowania miejscowej wody nale y w nast pujàcy sposób wyregulowaç zmi kczacz: - wyjàç dolny koszyk, odkr ciç i wyjàç korek pojemnika na sól generacyjnà znajdujàcy si na dnie pojemnika (Rys. A 1 ); - pos ugujàc si Êrubokr tem lub koƒcem no a TYP 2 ustawiç àdanà pozycj wybieraka

5 Nape nianie solà Zmywarka wyposa ona jest w zmi kczacz, który usuwa z wody mogàcy osadzaç si wapieƒ, co pogarsza warunki pracy. Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól s u àcà do regeneracji zmi kczacza. Mas filtrujàcà instalacji oczyszczania nale y odnawiaç za pomocà soli regeneracyjnej przeznaczonej wy àcznie do zmi kczaczy w zmywarkach. Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne iloêci substancji nierozpuszczalnych, wraz z up ywem czasu mog yby uczyniç nieefektywnym dzia anie uk adu zmi kczania. Aby nape niç pojemnik solà nale y odkr ciç korek pojemnika znajdujàcy si na dnie pojemnika. Podczas operacji nape niania mo e wydostaç si na zewnàtrz niewielka iloêç wody, mimo to nale y kontynuowaç nasypywanie soli mieszajàc y eczkà a do ca kowitego wype nienia pojemnika. Po zakoƒczeniu tej operacji oczyêciç siatk zbierajàc resztki soli i zakr ciç korek. JeÊli w danej chwili nie ma adnego zmywania nale y uruchomiç program zmywania wst pnego na zimno, aby rozlany roztwór soli zosta usuni ty ze zmywarki. Pojemnik na sól ma pojemnoêç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale y okresowo wype niaç pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmi kczacza zmywarki. Wa ne: Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki nale y nape niç zbiornik solà, a nast pnie koniecznie dolaç do pe na wody do zbiornika na sól. Wskaênik nape nienia soli Niniejszy model wyposa ony jest w umieszczony na pulpicie sterowniczym wskaênik elektroniczny, który zapala si w chwili, gdy pojawia si koniecznoêç nape nienia zbiornika soli. Wa ne: Naczynia pokryte bia ymi plamami stanowià istotnà informacj o braku soli. Regulacja koszyka górnego Gdy najcz Êciej u ywamy talerzy o Êrednicy od 27 do 31 cm nale y wk adaç je do koszyka dolnego po ustawieniu koszyka górnego w jednej z dwóch pozycji tej wy szej, post pujàc w sposób nast pujàcy: 1) Wyciàgnij górny kosz. 2) Nast pnie uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. 1). Operacja ta pozwala za adowaç do koszyka górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej 20 cm lecz nie pozwala w górnym po o eniu wykorzystywaç ruchomych podpórek. WYREGULUJ KOSZ W DOLNEJ POZYCJI: 1) Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. 2a). 2) Nast pnie zwolnij powoli uchwyt pozostawiajàc kosz we w aêciwej pozycji (Rys. 2b). UWAGA: NIGDY NIE NALE Y PODNOSIå LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC GO WY ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY(Rys. 3). UWAGA: Zaleca si wyregulowaç kosz przed za adowaniem naczyƒ a b b a 8 9

6 Wype nianie zmywarki naczyniami 1 Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3. Aby rezultaty zmywania by y niezmiennie doskona e nale y usunàç z talerzy najwi ksze resztki jedzenia (koêci, oêci, wyka aczki, resztki mi sa i warzyw, skórki owoców) by nie dopuêciç do zatkania filtrów, przewodu odp ywowego i dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje zmniejszenie sprawnoêci zmywania. Nie jest konieczne p ukanie naczyƒ przed umieszczeniem ich w zmywarce. JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyç przed zmywaniem. Wykorzystanie koszyka górnego Koszyk górny jest wyposa ony w ruchome podpórki zawieszone na kraw dzi bocznej, które mogà zajmowaç dwie pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej podpórki s u à do umieszczenia na nich fili anek herbaty, kawy, d ugich no y i chochli. Na koƒcach podpórek mo na zawiesiç szklanki w pozycji pionowej: Pod spodem mo na umieêciç szklanki, fili anki, talerzyki i talerzyki deserowe. Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj umo liwiajà one umieszczenie na nich p ytkich i g bokich talerzy. Nale y zachowaç uwag podczas wk adania g bokich i p ytkich talerzy w pozycji pionowej - trzeba u o yç je tak, aby wg bieniami by y zwrócone w kierunku obrotu maszyny, przy czym zawsze nale y zostawiç wolne miejsce pomi dzy talerzami aby mog a mi dzy nimi krà yç swobodnie woda. Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoêç koszyka radzimy pogrupowaç talerze wed ug ich kszta tu. Talerze mo na u o yç w jednym rz dzie (Rys. 1) lub w dwóch rz dach (Rys. 2). Radzimy umieszczaç talerze o du ych rozmiarach i Êrednicy równej oko o 270 mm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby atwiej mo na by o wstawiç koszyk do wn trza zmywarki. W koszyku górnym mo na umieêciç ró ne naczynia, takie jak salaterki i wazy z tworzywa, które najlepiej jest zablokowaç aby strumieƒ wody nie przewróci ich. Koszyk górny zosta pomyêlany tak, aby zapewniona by a maksymalna elastycznoêç wykorzystania. Mo e on byç wype niony samymi talerzami umieszczonymi w dwóch rz dach, w iloêci 24 sztuk maksimum, szklankami w pi ciu rz dach, w iloêci 30 sztuk maksimum lub ró nymi naczyniami. Wykorzystanie koszyka dolnego W dolnym koszyku umieszcza si garnki, patelnie, wazy na zup, salaterki, pokrywki, pó miski, talerze p ytkie i g bokie oraz chochle. Nakrycia powinno si wk adaç ràczkà skierowanà ku do owi w przeznaczonym do tego celu pojemniku plastykowym, który nale y umieêciç z kolei w koszyku dolnym (Rys. 3) upewniajàc si, e nie przeszkadza on w swobodnym obrocie ramienia spryskujàcego. 2 3 B H A B C D A G B C D E D F A G E C E F F Koszyk górny (Rys. 1) A = talerze g bokie B = talerze p ytkie C = talerzyki deserowe D = podstawki E = fili anki F = szklanki Koszyk dolny (Rys. 2) A = talerze g bokie B = talerze p ytkie C = talerzyki deserowe D = podstawki E = fili anki F = kieliszki G = szklanki H = pó koszyka na nakrycia Koszyk dolny (Rys. 3) A = garnek Êredni B = garnek du y C = patelnia D = pokrywki E = wazy na zup, pó miski F = nakrycia G = rondle, tortownice Racjonalne i poprawne u o enie naczyƒ jest podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania

7 Przyk adowe u o enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242) W aêciwy za adunek pokazany jest na Rys. 4 dla koszyka górnego, na Rys. 5 dla koszyka dolnego i na Rys. 6 dla koszyka na nakrycia. 4 H 5 C M G E D C Q M F A N P B C N H I L Koszyk górny (Rys. 4) A = szklanek B = 12 podstawek C = fili anki D = ma a waza E = Êrednia waza F = du a waza G = 1+1 widelce H = 1+1 y ki pó miskowe I = y ki L = y eczki do herbaty Koszyk dolny (Rys. 5) M = 8+4 talerzy g bokich N = talerzy p ytkich O = 12 talerzyków deserowych P = pó misek Q = nakrycia Uwaga (Rys. 7) Dolny kosz wyposa ony jest w swojej przedniej cz Êci w dwa rz dy drabinek, które mo na opuszczaç w sposób bardzo atwy i szybki. U atwia to wk adanie salaterek, rondli i pokrywek. ABY OPUÂCIå DRABINKI: 1) Lekko unieê drabinki i pozwól aby zaj y w aêciwe po o enie. 2) Ponowne uniesienie sprowadza je do po o enia pionowego. Koszyk na nakrycia (Rys. 8) Koszyk na nakrycia sk ada si z dwóch rozdzielnych cz Êci dajàcych ró ne mo liwoêci za adunku. Rozdzia koszyka na dwie po ówki odbywa si przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch elementów, jednego wzgl dem drugiego i w celu ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym. O 6 R Koszyk na sztuçce (Rys. 6) UmieÊciç pó eczk w pozycji poziomej i w o yç no y(r); do pozosta ych przegródek w o yç sztuçce ràczkami do do u. Nale y zwróciç uwag, aby nie umieszczaç wi cej ni dwa rodzaje sztuçców w tej samej przegródce

8 Zmywanie 1/2 za adunku, koszyk górny 1 2 C D I L C D E I H E M F F B G B G A H A 1/2 za adunku mieszanego (Rys. 1) A = szklanki B = fili anki C = talerze g bokie D = talerze p ytkie E = talerzyki deserowe F = podstawki G = garnek H = pokrywka I = patelnia L = Êrednia waza M = ma a waza 1/2 za adunku standardowego (Rys. 2) A = 6 szklanek B = 5+1 fili anek C = pó misek D = 6 talerzy g bokich E = 6 talerzy p ytkich F = 6 tlerzyków deserowych G = 6 podstawek H = Êrednia waza I = ma a waza Nakrycia powinno si umieszczaç w przeznaczonym do tego celu koszyku plastikowym. Podczas zmywania normalnego nale y go wstawiç w przeznaczone dla niego miejsce w koszyku dolnym. Ogólny program porównawczy (patrz tabela programów zmywania) Zgodnie z normà EN 50242: 1) Koszyk górny w pozycji dolnej 2) Za adunek znormalizowany 3) Ustawienie Êrodka wyb yszczajàcego na pozycji: 5 4) IloÊç Êrodka do zmywania: - 8 gr dla zmywania wst pnego - 22 gr dla zmywania zasadniczego. Za adunek Êrodka myjàcego i wyb yszczajàcego Niezb dne jest stosowanie Êrodka myjàcego w proszku, p ynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyƒ. Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na przyk ad przeznaczone do zmywania r cznego) nie zawierajà odpowiednich sk adników do mycia maszynowego i nie pozwalajà na poprawne funkcjonowanie zmywarki. Zmywanie normalne Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje si po wewn trznej stronie drzwiczek (Rys. A 2 ). JeÊli pokrywka pojemnika jest zamkni ta, wystarczy nacisnàç przycisk; po zakoƒczeniu ka dego programu zmywania pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do nast pnego wykorzystania. Dawki Êrodka myjàcego sà ró ne w zale noêci od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyƒ. Zaleca si umieêciç w pojemniku (1) od 20 do 30 gr Êrodka myjàcego. Po wlaniu Êrodka do pojemnika nale y zamknàç pokrywk. Poniewa nie wszystkie Êrodki myjàce sà jednakowe, nale y równie zapoznaç si z instrukcjà podanà na opakowaniu. Przypominamy, e niewystarczajàce iloêci Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zb dnym marnotrawstwem. Odpowiednie dawkowanie Êrodka do zmywania stanowi wk ad w ochron Ârodowiska. Zmywanie z zamaczaniem W przypadku, gdy stosujemy program intensywny nale y równie dodaç porcj Êrodka myjàcego, w iloêci 20 gr (1 y ka do zupy), do pojemnika na Êrodek do zmywania wst pnego (2)

9 Pe ny Odblask ciemny 4 3 Pusty Odblask jasny 3 Za adunek Êrodka nab yszczajàcego Po prawej stronie pojemnika na Êrodek myjàcy znajduje si pojemnik na dodatek do p ukania, o obj toêci oko o 130 ml (Rys. A 3 ). Obróciç korek (3) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wlaç p yn a osiàgnie on do wskazany poziom maksymalny. P yn ten zostanie wykorzystany podczas wielu zmywaƒ. Zakr ciç korek. Ârodek ten jest automatycznie dodawany podczas ostatniej operacji p ukania, zapewnia szybkie wysychanie naczyƒ i nie dopuszcza do tworzenia si na nich bia ych plam. Nale y zawsze u ywaç Êrodka do p ukania przystosowanego do automatycznego zmywania. Mo liwe jest skontrolowanie poziomu Êrodka w pojemniku za pomocà wskaênika optycznego, umieszczonego w Êrodku dystrybutora (4). Regulacja dozowania Êrodka do p ukania w zakresie od 1 do 6 Uk ad regulacji znajduje si pod korkiem (3) i mo na nim obracaç u ywajàc monety. Zalecanà pozycj wskazuje liczba 3. ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si przez obecnoêç kamienia kot owego lub przez s abszy stopieƒ wysuszenia. Z tego powodu wa na jest regulacja zu ycia produktu p ukania majàca na celu uzyskanie optymalnych parametrów. W przypadku, gdy po zakoƒczeniu zmywania na naczyniach widoczne sà smugi, nale y zmniejszyç nastaw regulacji o jednà pozycj. W przypadku gdy na naczyniach widoczne sà bia e plamy lub aureole, nale y o jednà pozycj zwi kszyç nastaw regulacji. Czyszczenie filtrów Na uk ad filtrujàcy (Rys. A 4 ) sk adajà si : Ma y pojemnik centralny zatrzymujàcy wi ksze czàstki. P ytka filtrujàca wod do zmywania w sposób ciàg y. Mikrofiltr umieszczony pod p ytkà, przechwytujàcy nawet najdrobniejsze czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób doskona e wyp ukanie. Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed ka dym zmywaniem nale y koniecznie kontrolowaç i czyêciç filtry. Aby wyjàç zespó filtrujàcy wystarczy jedynie uchwyciç za ràczk i obróciç jà w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (Rys. 1). Pojemnik centralny mo na wyjàç, co u atwi operacje czyszczenia (Rys. 2). Nale y wyjàç p ytk filtru (Rys. 3) i umyç wszystko w strumieniu bie àcej wody, pos ugujàc si ewentualnie szczoteczkà. Dla modelu wyposa onego w samooczyszczajàcy si mikrofiltr konserwacja ogranicza si do sprawdzenia zespo u filtrujàcego, które mo na wykonywaç co 15 dni. Zaleca si mimo wszystko po ka dym zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik centralny i p ytka nie sà zatkane. Uwaga: Po oczyszczeniu filtrów nale y sprawdziç, czy sà one poprawnie po àczone ze sobà i czy p ytka jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Nale y dok adnie wkr ciç filtr w p ytk, obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara poniewa niedok adne po àczenie zespo u filtrujàcego mo e ujemnie wp ynàç na prac zmywarki. Wa ne: Nie wolno u ywaç zmywarki bez filtrów

10 Rady praktyczne Wybór programu Niniejsza zmywarka oferuje szerokà gam programów zmywania, przystosowanych do ró nego stopnia zabrudzenia i do ró nych rodzajów naczyƒ. Aby wybraç najbardziej odpowiedni program nale y zapoznaç si z za àczonà LISTÑ PROGRAMÓW. Zalecenia na zakoƒczenie programu Aby uniknàç ewentualnych Êladów kropli spadajàcych z koszyka górnego, nale y tu po zmywaniu wyjmowaç w pierwszej kolejnoêci koszyk dolny. JeÊli pozostawimy na jakiê czas naczynia w zmywarce nale y lekko uchyliç drzwiczki aby u atwiç krà enie powietrza i poprawiç warunki wysychania. Jak OSZCZ DZAå 1) W przypadkach, gdy chcemy zmywaç przy pe nym za adunku, adowanie zmywarki nale y wykonywaç tu po zakoƒczeniu ka dego posi ku, z ewentualnym uruchomieniem programu ZMYWANIE WST PNE NA ZIMNO, majàcym na celu zmi kczenie brudu i odrzucenie najwi kszych kawa ków przed ka dym nast pnym za adunkiem, w oczekiwaniu na wykonanie pe nego cyklu zmywania. 2) W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyƒ lub ma ego stopnia wype nienia koszyków nale y wybraç program OSZCZ DNY, post pujàc zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liêcie programów. Jak post powaç, by uzyskaç mo liwie najlepsze rezultaty zmywania: 1) Uk adaç naczynia otworami ku do owi. 2) W miar mo liwoêci nie dopuszczaç do wzajemnego dotykania si ró nych sztuk naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania. 3) Przed u o eniem naczyƒ w maszynie nale y wyjàç resztki jedzenia (koêci, oêci, resztki mi sa i warzyw, skórki z owoców, niedopa ki papierosów, itd...) które mog yby zatkaç filtr i dysze ramienia myjàcego. 4) Po u o eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami spryskujàce obraca si bez przeszkód. 5) Garnki i inne urzàdzenia kuchenne na których pozostajà przypalone lub przylegaj àce mocno resztki jedzenia nale y zamoczyç w wodzie z dodatkiem Êrodka myjàcego do zmywarek. 6) Aby najlepiej umyç zastaw srebrnà nale y: a) op ukaç jà natychmiast po posi ku, szczególnie jeêli u ywano jej z majonezem, jajkami, rybà, itd... b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków myjàcych c) nie pozostawiaç jej w stycznoêci z innymi metalami. Co ROBIå, jeêli: 1) W przypadku gdy trzeba zatrzymaç zmywark i otworzyç drzwiczki aby do o yç naczyƒ do zmywania, podczas gdy urzàdzenie znajduje si w Êrodkowej fazie zmywania, mo na otworzyç drzwiczki dopiero po wciêni ciu przycisku O/I (Start/Stop). Po otwarciu drzwiczek nale y poczekaç 3 minuty przed ponownym uruchomieniem maszyny. Czego NIE WOLNO zmywaç Nale y pami taç, e nie wszystkie naczynia przystosowane sà do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie cz Êci wykonanych z materia ów termoplastycznych, pokrywek z ràczkà drewnianà lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi ràczkami, naczyƒ aluminiowych, z kryszta u lub ze szk a o owiowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane. Niektóre motywy dekoracyjne majà tendencj do blakni cia, dlatego zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà sztuk w zmywarce i dopiero po upewnieniu si, e nie nast puje odbarwienie zmywaç ca y komplet. Ponadto zalecamy aby nie zmywaç zastawy srebrnej razem z zastawà ze stali oksydowanej aby nie nastàpi a pomi dzy nimi reakcja chemiczna. WA NE Gdy kupujemy nowe naczynia nale y zawsze upewniç si, czy mo na je zmywaç w zmywarkach. Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Obudow zewn trznà mo na czyêciç Êrodkiem do mycia powierzchni emaliowanych, nie zawierajàcym cz Êci ciernych. Zmywarka nie wymaga adnej specjalnej konserwacji, gdy zbiornik myjàcy jest samooczyszczajàcy si. Nale y okresowo, za pomocà wilgotnej gàbki, czyêciç uszczelk gumowà w drzwiczkach aby wyeliminowaç ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka do p ukania. Aby w pe ni zagwarantowaç usuwanie drobnych osadów wapienia lub brudu zaleca si dokonywaç okresowo pe nego zmywania poprzez wlewanie na dno pojemnika szklanki octu i ustawienie programatora na zmywanie delikatne. JeÊli mimo normalnego czyszczenia p ytki i filtru zauwa amy, e naczynia lub garnki nie sà wystarczajàco dobrze zmyte lub wyp ukane, nale y sprawdziç czy otwory w obrotowych ramionach spryskujàcych (Rys. A 5 ) nie sà zatkane. JeÊli wymagajà one czyszczenia nale y dokonaç tego w sposób nast pujàcy: Aby zdjàç rami górne nale y obróciç ramieniem myjàcym a wpust ustawi si w pozycji ukazanej przez strza k (Rys. 1b). Nale y popchnàç je ku górze i utrzymujàc nacisk odkr ciç obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je za o yç nale y powtórzyç te operacj lecz obróciç w kierunku przeciwnym), podczas gdy rami dolne mo na zdjàç pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2). - Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwajàc odpadki zatykajàce dysze. - Na zakoƒczenie operacji umieêciç ramiona obrotowe ponownie w tej samej pozycji, pami tajàc aby w przypadku ramienia górnego wpust znalaz si we w aêciwej pozycji, dokr cajàc go do oporu. 1 1b

11 Wanna zmywarki jak te wewn trzna strona drzwiczek wykonane sà ze stali nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa ymy plamy tlenków, to pochodzà one jedynie z nadmiernego wyst powania w wodzie soli elaza. W celu usuni cia plam, zaleca si zastosowaç Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoêci. Nie nale y stosowaç substancji zawierajàcych chlor ani druciaków PO U YCIU Po ka dym zmywaniu nale y zamknàç kurek doprowadzajàcy wod aby odciàç zmywark od instalacji wodnej i przycisnàç przycisk Start/Stop, co zapewni odci cie jej od zasilania elektrycznego. JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez d u szy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie nast pujàcych czynnoêci: 1. Wykonaç program zmywania bez adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem myjàcym, co pozwoli odt uêciç maszyn. 2. Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. 3. Zamknàç kurek wejêciowy wody. 4. Wype niç odpowiedni pojemnik Êrodkiem do p ukania. 5. Pozostawiç drzwiczki uchylone. 6. Pozostawiç czyste wn trze zmywarki. 7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest ni sza ni 0 C, woda pozosta a w przewodach mo e zamarznàç. Dlatego te nale y doprowadziç temperatur otoczenia do wartoêci wy szej od 0 C i poczekaç oko o 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny. Opis panelu sterujàcego G A B C D E A Przycisk Start/Stop B Przycisk 70 C C Przycisk Ekstra p ukania D Przycisk po owy za adunku E Pokr t o opóênionego startu H F F Pokr t o wyboru programów G Wskaênik Êwietlny pracy zmywarki H Wskaênik Êwietlny braku soli Wymiary: WysokoÊç G bokoêç SzerokoÊç Zajmowane miejsce przy otwartych drzwiczkach cm cm cm cm 82 88, ,8 117 Dane techniczne: IloÊç nakryç (EN 50242) PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami Dopuszczalne ciênienie instalacji wodnej Moc bezpieczników Maksymalna pobierana moc Napi cie 12 dla 8 osób Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) 20 21

12 Uwaga Niniejsza zmywarka wyposa ona jest w uk ad zabezpi eczajàcy przed zalaniem, dzia ajàcy równie przy braku zasilania w energi elektrycznà. Uk ad ten automatycznie blokuje dop yw wody w przypadku awarii powodujàcej przekroczenie dopuszczalnego poziomu wody w zmywarce. Wa ne Aby nie dopuêciç do nieumyêlnego w àczenia uk adu zabezpieczajàcego przed zalaniem nie zaleca si przesuwaç ani przechylaç zmywarki podczas jej dzia ania. W przypadku, w którym zachodzi koniecznoêç przesuni cia lub przechylenia zmywarki nale y sprawdziç wczeêniej, czy zmywanie zakoƒczy o si i czy w zbiorniku zmywarki nie pozosta a woda. WATERBLOCK - Urzàdzenie blokujàce dop yw wody Przewód zasilajàcy jest wyposa ony w urzàdzenie blokujàce dop yw wody w przypadku uszkodzenia w a zasilajàcego w wod. CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk znajdujàcà si w ma ym okienku "A". Nale y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark w wod. JeÊli d ugoêç przewodu nie pozwala na prawid owe do àczenie, sam przewód nale y zamieniç na inny, o poprawnej d ugoêci. Wybór programu i funkcje szczególne Aby dokonaç wyboru programu nale y tak obróciç pokr t em w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby jego wskaênik pokry si z symbolem ( ) wybranego programu, po czym nacisnàç przycisk Start/Stop. Nale y upewniç si, czy otwarty jest kurek dop ywu wody i czy szczelnie zamkni te sà drzwiczki. Urzàdzenie zapobiegajàce odkr ceniu si (aby zdjàç podk adk nale y wcisnàç guzik) Przycisk 70 C Przycisk ten aktywny jest dla programów INTENSYWNE 70 C i CODZIENNY INTENSYWNY 70 C a wciêniecie go powoduje podgrzanie wody w zmywarce od temperatury 50 C do 70 C. Przycisk "Ekstra p ukania" Dodatkowe p ukanie w przypadku "trudnego" zmywania. Przycisk po owy za adunku WciÊni cie tego przycisku umo liwia zmywanie ograniczonej liczby naczyƒ umieszczonych w górnym koszyku, z wyjàtkiem nakryç, które zostanà umieszczone w koszyku dolnym. Wybór tej funkcji pozwala zmniejszyç zu tcie wody i energii elektrycznej. Do zmywania nale y dawkowaç Êrodek do zmywania w iloêciach mniejszych ni dla zmywania normalnego. Wykorzystanie pokr t a opóênionego rozpocz cia zmywania Pokr t o to steruje wy àcznikiem czasowym, który pozwala zaprogramowaç opóênienie poczàtku zmywania: minimalnie o 1 godzin, maksymalnie o 12 godzin. Operacji tej powinno si dokonaç przed wciêni ciem przycisku startu zmywania. A Czerwony wskaênik zablokowanego zaworu 22 23

13 LISTA PROGRAMÓW CzynnoÊci do wykonania Przebieg wykonania programu Czas zmywania w minutach Funkcje dodatkowe Programu Opis Ârodek do zmywania wst pnego Ârodek do zmywania Czyszczenie filtrów i p ytki Kontrola Êrodka wyb yszczajàcego Kontrola zapasu soli Zmywanie wst pne goràce Zmywanie wst pne zimne Zmywanie zasadnicze P ukanie goràce ze Êrodkiem wyb yszczajàcym Wodà zimnà (15 C) Przycisk 70 C Przycisk Ekstra p ukania Przycisk po owy za adunku WST PNE Wst pne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w po udnie, kiedy chcemy przenieêç g ówne zmywanie na okres po kolacji. 6 TAK + INTENSYWNE 70 C Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyƒ i garnków codziennego u ytku. 70 C 150 TAK TAK TAK + UNIWERSALNE ECO 50 C CODZIENNY INTENSYWNY 70 C Przystosowany do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych, z zastosowaniem enzymatycznego Êrodka do zmywania. Program znormalizowany EN Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych. 50 C 70 C 135 TAK 110 TAK TAK TAK TAK CODZIENNY 50 C Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych. Do stosowania tu po zakoƒczeniu posi ku. 50 C 105 TAK TAK DELIKATNY 50 C Program przystosowany do zmywania naczyƒ delikatnych dekorowanych i z kryszta u. Wskazany do zmywania naczyƒ codziennego u ytku w niewielkim stopniu zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków. 50 C 75 TAK TAK GORÑCE NACZYNIA 65 C Program przeznaczony do p ukania naczyƒ nie u ywanych od pewnego czasu oraz do podania do sto u goràcych talerzy, co jest wskazane dla niektórych potraw. 65 C 55 TAK 24 25

14 Usuwanie drobnych usterek Uwaga! Przed wyj ciem dowolnej cz Êci: 1. Pokr t o ustawiç w pozycji STOP. 2. Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. JeÊli zmywarka nie dzia a, z pomocà wezwanego technika serwisowego wykonaç nast pujàce czynnoêci sprawdzajàce: NIEPRAWID OWOÂCI PRZYCZYNY ÂRODKI ZARADCZE 1 - Maszyna nie dzia a dla adnego programu 2 Maszyna nie pobiera wody 3 Maszyna nie odprowadza wody 4 Maszyna odprowadza wod w sposób ciàg y 5 Nie obraca si rami obrotowe 6 W maszynach elektronicznych bez wyêwietlacza migoczà lampka sygnalizacyjna eco i lampka sygnalizacyjna No1 oraz s ychaç sygna dêwi kowy. èle wetkni ta wtyczka sieciowa Nie wciêni ty przycisk O/I (Start/Stop) Drzwiczki otwarte Brak zasilania w energi Patrz przyczyny Nr 1 Zamkni ty kurek z wodà èle ustawiony programator Zagi ty przewód zasilajàcy Zatkany filtr przewodu zasilania w wod Zatkany filtr Zagi ty przewód odp ywowy wody Nieprawid owe przed u enie przewodu odp ywowego wody Przewód odp ywowy skierowany do rury w Êcianie nie ma odpowietrzenia Przewód w po o eniu zbyt niskim Zbyt du o Êrodka myjàcego JakiÊ przedmiot przeszkadza w obrocie ramienia P ytka filtrujàca i filtr zatkane przez nieczystoêci Zamkni ty kurek dop ywu wody 26 Wetknàç wtyczk Wcisnàç przycisk Start/Stop Zamknàç drzwiczki Sprawdziç Skontrolowaç Otworzyç kurek Ustawiç poprawnie programator Wyprostowaç przewód. OczyÊciç filtr umieszczony na zakoƒczeniu przewodu zasilania w wod OczyÊciç filtr Wyprostowaç przewód. Podczas przed u ania przewodu odp ywowego post powaç zgodnie z instrukcjà Wezwaç wykwalifikowanego technika UnieÊç do 40 cm koƒcówk przewodu odp ywowego. Zmniejszyç iloêç Êrodka myjàcego. Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy. Skontrolowaç OczyÊciç p ytk i filtr Wy àczyç maszyn. Otworzyç kurek. Ponownie w àczyç cykl prania NIEPRAWID OWOÂCI PRZYCZYNY ÂRODKI ZARADCZE 7 W maszynach elektronicznych z wyêwietlaczem pojawia si na wyêwietlaczu napis E1 oraz s ychaç sygna dêwi kowy. 8 Naczynia sà zmyte tylko cz Êciowo 9 ObecnoÊç bia ych plam na naczyniach 10 Ha as podczas zmywania 11 Naczynia nie sà dok adnie wysuszone Zamkni ty kurek dop ywu wody Patrz przyczyny Nr 5 Dno garnków nie jest dok adnie umyte Brzeg garnków nie jest dok adnie umyty Dysze ramion spryskujàcych cz Êciowo zatkane Naczynia nie sà dobrze roz o one Koƒcówka przewodu odp ywowego zanurzona jest w wodzie Ârodek myjàcy nie jest prawid owo dawkowany, jest stary lub zbrylony. Korek pojemnika z solà nie jest dok adnie zakr cony. Wybrany program zmywania jest zbyt s aby. Naczynia w koszyku dolnym nie sà umyte. Woda zasilajàca jest szczególnie twarda. Naczynia uderzajà o siebie. Obrotowe ramiona myjàce uderzajà o naczynia. Brak obiegu powietrza Wy àczyç maszyn. Otworzyç kurek. Ponownie w àczyç cykl prania. Skontrolowaç Zbyt uporczywie przyczepione resztki jedzenia, które nale y zdjàç przed zmywaniem w zmywarce Lepiej u o yç garnki Zdemontowaç ramiona spryskujàce odkr cajàc mocujàcà nakr tki mocujàce zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i umyç je pod kranem. Nie uk adaç naczyƒ zbyt ciasno Koƒcówka przewodu odp ywowego nie powinna dotykaç powierzchni wody odprowadzanej. Zwi kszyç dawk zale nie od stopnia zabrudzenia lub wymieniç Êrodek myjàcy. Dokr ciç do oporu. Wybraç program bardziej skuteczny. Wy àczyç przycisk po owicznego za adunku. Sprawdziç poziom soli i Êrodka do p ukania oraz wyregulowaç dawkowanie, jeêli nieprawid owoêç utrzymuje si, poprosiç Dzia Serwisowy o interwencj. Lepiej je rozmieêciç w koszykach. Lepiej u o yç naczynia. Pozostawiç drzwiczki maszyny uchylone po zakoƒczeniu programu zmywania co poprawi warunki naturalnego wysychania. Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy ej nieprawid owoêci jest powodem z ego zmywania lub niewystarczajàcego p ukania, niezb dne jest r czne zebranie brudów z naczyƒ gdy operacja koƒcowa spowoduje wyschni cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by oby w stanie oczyêciç. JeÊli z e dzia anie zmywarki utrzymuje si, nale y zwróciç si do Dzia u Serwisowego podajàc nazw modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si po wewn trznej stronie drzwiczek, w cz Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo liwià dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu. Producent zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoêci za b dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u yteczne bez pogorszenia podstawowych charakterystyk. 27

15 Συγχαρητήρια Kάνατε μια επιλογή χωρίς συμβιβασμούς. Επιλέξατε ό, τι καλύτερο, επιλέξατε μια συσκευή Candy! H Candy με ικανοποίηση σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο πιάτων, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και αδιάκοπης επαφής με τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα πλυντήρια πιάτων Candy είναι συσκευές υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, συσκευές αξιόπιστες σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. H Candy διαθέτει μια μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών: πλυντήρια ρούχων, κουζίνες, εντοιχιζόμενες συσκευές, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες. Για τις συσκευές αυτές μπορείτε να ζητήσετε πληροφοριακό υλικό στο τηλέφωνο Ο Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας. Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε. Όταν χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική Εξυπηρέτηση GIAS SERVICE στο , δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό της σειράς που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευής πίσω από το καπάκι της βάσης στήριξης, τον αριθμό αυτό αναφέρει και το πιστοποιητικό εγγύησης. Δηλώνοντας το μοντέλο και τον αριθμό θα έχετε καλύτερη και άμεση τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα Προδιαγραφές ασφαλείας Εγκατάσταση & Θέση σε λειτουργία Aνοιγμα της πόρτας Μηχανισμός αφαλατωτή νερού Ρύθμιση της επάνω σχάρας (καλάθι) Τοποθέτηση σκευών Πλύση μισού φορτίου Πληροφορίες για εργαστήρια Τοποθέτηση απορρυπαντικού / γυαλιστικού Kαθαρισμός φίλτρων Πρακτικές συμβουλές Kαθαρισμός & συντήρηση. Περιγραφή χειριστηρίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Επιλογή προγραμμάτων και ειδικές λειτουργίες Μηχανισμός διακοπής της ροής του νερού (Watercontrol) Πίνακας προγραμμάτων Εντοπισμός μικρών βλαβών Eικ. A Σελ. 30 Σελ. 31 Σελ. 33 Σελ. 33 Σελ. 35 Σελ. 36 Σελ. 40 Σελ. 41 Σελ. 41 Σελ. 43 Σελ. 44 Σελ. 45 Σελ. 47 Σελ. 47 Σελ. 48 Σελ. 49 Σελ. 50 Σελ. 52 EΓΓΥΗΣΗ Η συσκευή συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης που σας εξασφαλίζει την δωρεάν χρησιμοποίηση για ένα χρόνο των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, με μοναδική επιβάρυνση το αντίτιμο της επίσκεψης του τεχνικού. Μην ξεχάσετε να στείλετε μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο το απόκομμα Α του πιστοποιητικού εγγύησης. Το απόκομμα Β πρέπει να το διατηρήσετε αναλλοίωτο. Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για την ισχύ της εγγύησης που καλύπτει τη συσκευή που αγοράσατε. Διατηρείστε το υπόλοιπο του εντύπου προκειμένου να το δείξετε στις Τεχνικές Υπηρεσίες όταν χρειαστείτε κάποια επέμβαση μαζί με την επίσημη απόδειξη αγοράς που σας έδωσε ο πωλητής

16 Προδιαγραφές ασφαλείας Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας. Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής επιβάλει την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς να φοράτε παπούτσια. Μην τραβάτε το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής για να αποσυνδέσετε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Μην αφήνετε την συσκευή στην ύπαιθρο Μην αφήνετε την συσκευή να την χρησιμοποιούν παιδιά. Αν η πρίζα δεν είναι συμβατή με το φις αλλάξτε το φις και ελέγξτε αν το φις είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της συσκευής. Ελέγξτε πως το καλώδιο παροχής δεν είναι μαγκωμένο από την ίδια την συσκευή ή άλλο έπιπλο. Εάν υπάρχει κεντρική εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού δεν είναι αναγκαίο να προσθέσετε αλάτι στην συσκευή. Το πλυντήριο αυτό έχει κατασκευαστεί για το καθαρισμό οικιακών σκευών, σκεύη που έχουν υπόλοιπα βενζίνης, ρητινών κλπ δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλούμενα υλικά. Η αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής παροχής μπορεί να γίνει μόνο από άτομο των Τεχνικών Υπηρεσιών Gias Service. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και αντάπτορες. Όταν η συσκευή εμφανίσει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, απομονώστε την από την ηλεκτρική παροχή, κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση Gias Service. Aπο την Τεχνική Εξυπηρέτηση μπορείτε να προμηθευτείτε για αποκαταστάσεις ζημιών κλπ γνήσια ανταλλακτικά. Το νερό που απομένει στην συσκευή ή στα σκεύη μετά το κύκλο πλυσίματος δεν είναι πόσιμο. Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συσκευής γιατί μπορεί να αναποδογυρίσει. Μαχαίρια και πιρούνια πλένονται καλύτερα αν τοποθετηθούν με την χειρολαβή μέσα στο καλαθάκι. 30 ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗ (τεχνικές πληροφορίες) Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή επάνω σε μοκέτα βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί εξαερισμού παραμένουν ανοικτοί. Η πρίζα της συσκευής πρέπει να είναι εύκολης πρόσβασης και μετά την εγκατάσταση. Ηλεκτρική παροχή Το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα για θέματα ασφάλειας νομοθεσία και συνοδεύεται από τριπολική πρίζα προκειμένου να γειώνεται η συσκευή. Η αποτελεσματική γείωση της συσκευής είναι στενά συνδεδεμένη και με την σωστή γείωση του δικτύου της οικοδομής. Πριν συνδέσετε την συσκευή με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής βεβαιωθείτε 1. Ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη 2. Ότι η ασφάλεια του πίνακα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής που αναγράφονται στο πινακιδάκι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα η πράγματα που προκλήθηκαν από την μη γείωση της συσκευής. Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις υπ αριθ.89/336/cee, 73/23/CEE όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Παροχή νερού. Οι σωλήνες παροχής και αποχέτευση μπορούν να προσανατολιστούν ανεξάρτητα προς τα δεξιά ή αριστερά. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο κρύου ή ζεστού νερού αρκεί αυτό το τελευταίο να μην ξεπερνά του ς 60 C. H πίεση του δικτύου νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.08 Mpa & 0.08 Mpa. Όταν η πίεση του δικτύου είναι μικρότερη πρέπει να συμβουλευθείτε τις Υπηρεσίες Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού πρέπει να συνδεθεί με μία βρύση προκειμένου να απομονώνεται η συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση (Εικ 1β). Ο σωλήνας παροχής καταλήγει σε ένα στόμιο 3/4 με σπείρωμα (Εικ.2). Συνδέστε τον σωλήνα παροχής Α στην βρύση Β με σπείρωμα 3/4 και σιγουρευτείτε ότι έχει συνδεθεί σφικτά. Εάν κρίνετε απαραίτητο να προεκτείνετε το σωλήνα παροχής, μπορείτε να προσαρμόσετε έναν σύνδεσμο προέκτασης. Εάν το νερό περιέχει μικρά σωματίδια, συνιστάται η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φίλτρου, κωδ από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο (εικ.3). 31

17 Το φίλτρο D πρέπει να προσαρμοστεί ανάμεσα στην βρύση Β και στον σωλήνα παροχής Α, περιέχοντας και την ροδέλα C. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο σε νέες σωληνώσεις ή σε σωληνώσεις που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε να τρέξει το νερό για μερικά λεπτά πριν το συνδέσετε με τον σωλήνα παροχής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φραγή του φίλτρου με σωματίδια ή σκουριά Σύνδεση με την παροχή νερού Τοποθετείστε το σωλήνα στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς να υπάρχουν τσακίσματα. (εικ.4) Το στόμιο που θα υποδεχτεί το σωλήνα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 4 εκ, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 40 εκ. Σκόπιμο είναι να υπάρχει και ένα σιφόνι. (εικ.4) Εάν είναι απαραίτητο ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 2,6 μ. πρέπει όμως να απέχει από το έδαφος 85 εκ.. Για αυτή την δουλειά υπάρχει μια επέκταση ως ανταλλακτικό με κωδικό και το ρακόρ σύνδεσης με κωδικό Η καμπύλη άκρη του σωλήνα μπορεί να την ακουμπήσετε στο στόμιο του νιπτήρα ή της μπανιέρας ποτέ όμως δεν πρέπει να είναι μέσα σε νερό γιατί κατά την λειτουργία του πλυντηρίου μπορεί να τραβήξει νερό από την αποχέτευση. Σε περίπτωση που το πλυντήριο τοποθετηθεί κάτω από πάγκο η άκρη του σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο πιο ψηλό σημείο κάτω από τον πάγκο. Όταν τοποθετείτε την συσκευή πρέπει να ελέγχετε ότι οι σωλήνες νερού και αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένοι. 4 Aνοιγμα της πόρτας Βάλτε το χέρι σας μέσα στην χούφτα και πιέστε προς τα επάνω. Εάν ανοίξετε την πόρτα ενώ λειτουργεί η συσκευή, μια ηλεκτρική ασφάλεια θα διακόψει κάθε λειτουργία. Για την σωστή λειτουργία αποφεύγετε το άνοιγμα της πόρτας ενώ το πλυντήριο είναι σε λειτουργία. Kλείσιμο της πόρτας Τοποθετείστε τις σχάρες. Ελέγξτε αν κινούνται κανονικά επάνω στα ροδάκια τους και πως δεν υπάρχουν σκεύη ή πιάτα που εμποδίζουν την κίνηση. Kλείστε την πόρτα και σφραγίστε το με λίγη πίεση. Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού. Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα. Ο αποσκληρυντής μπορεί να επιδράσει σε νερό σκληρότητας μέχρι 60 fh γαλλική σκάλα 33 fh γερμανική σκάλα μέσω 5 διαφορετικών ρυθμίσεων. Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας. Ρύθμιση αποσκλήρυνσης νερού με τον αποσκληρυντή. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία σκληρότητας νερού και ρύθμισης αποσκληρυντή. Eπίπεδο 0 1 *2 34 Σκληρότητα νερού fh (γαλλική σκάλα) Σκληρότητα νερού dh (γερμανική σκάλα) Χρήση αλατιού ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ρύθμιση αφαλατωτή ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ένδειξη 1 Ένδειξη 2 Ένδειξη 3 Ένδειξη 4 Αριθμός πλυσιμάτων * Ο αποσκληρυντής είναι ρυθμισμένος στην θέση 2 που κατά κανόνα ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών. Εάν το νερό του δικτύου σας ανήκει στην Τύπου 1 κατηγορία 0 δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιείτε αλάτι γιατί είναι ήδη μαλακό. Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού του δικτύου σας ρυθμίστε τον αποσκληρυντή ακ: Αφαιρέστε την κάτω σχάρα, ξεβιδώστε το καπάκι της θήκης αλατιού που βρίσκεται στο πυθμένα της λεκάνης ( εικ.α "1") Με ένα κατσαβίδι περιστρέψτε το επιλογέα στην θέση που θέλετε Τύπου

18 Τοποθέτηση Αλατιού Το πλυντήριο διαθέτει ένα αποσκλυρυντή που καθαρίζει το νερό από τα άλατα που μπορεί να δημιουργήσουν πουρί και να το καταστρέψουν. Στο πυθμένα της συσκευής είναι τοποθετημένο ένα δοχείο που δέχεται το αλάτι που βοηθά στην αφαλάτωση του νερού. Το αλάτι που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αποκλειστικά για χρήση πλυντηρίων γιατί άλλα είδη αλατιού περιέχουν ουσίες που μπορεί να αδρανοποιήσουν τον αποσκλυρυντή. Για να τοποθετήσετε το αλάτι ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου που βρίσκεται στον πυθμένα. Όταν κάνετε αυτή την εργασία λίγο νερό μπορεί να βγει, καθαρίστε τη σπείρα από τα υπολείμματα και γεμίστε την θήκη με την βοήθεια ενός κουταλιού. Εάν δεν πρέπει να πλύνετε ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της πρόπλυσης ώστε να φύγει όσο αλάτι έχει βγει έξω από την θήκη ενώ τη γεμίζατε. Το δοχείο μπορεί να δεχτεί 1,5 1,8 κιλά αλάτι. Γεμίζετε την θήκη περιοδικά με αλάτι. Προσοχή: ατά την πρώτη εγκατάσταση αφού γεμίσετε την θήκη με αλάτι προσθέστε νερό έως ότου ξεχειλίσει. Ρύθμιση της επάνω σχάρας. Εάν χρησιμοποιείτε πιάτα διαμέτρου από 27 31, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο κάτω καλάθι αν τοποθετήσετε το επάνω καλάθι στην πιο πάνω θέση: 1) Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω καλάθι. 2) Kατόπιν κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και σηκώστε το προς τα πάνω (εικ. 1). Έτσι στο επάνω καλάθι μπορείτε να βάλετε σκεύη διαμέτρου έως 20 εκατοστά. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΕΤΕ ΤΟ KΑΛΑΘΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. 1) Πιάστε τη σχάρα από τις δυο πλευρές και τραβήξτε τη ν προς τα επάνω (εικ.2α). 2) Αφήστε το καλάθι να πέσει σιγά σιγά κρατώντας το (εικ.2β). Προσοχή: Μην ανεβοκατεβάζετε το καλάθι μόνο από την μια πλευρά(εικ.3). Προσοχή: Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται όταν το καλάθι είναι άδειο a b a b Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού. Αυτό το μοντέλο είναι εφοδιασμένο με ένα φωτάκι στον πίνακα ελέγχου, το οποίο ανάβει κάθε φορά που είναι απαραίτητο να γεμίσετε το δοχείο αλατιού. Σημαντικό: H εμφάνιση λευκών κηλίδων πάνω στα πιάτα είναι γενικά ένα σημαντικό σημάδι που δείχνει ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται γέμισμα

19 Φόρτωση των πιάτων. 1 Ένα σταθερό φορτίο απεικονίζεται στην φωτογραφία (εικ. 1,2,3). Για να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού πρέπει να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα του φαγητού πριν βάλετε τα πιάτα στη συσκευή, έτσι δεν θα βουλώσει το φίλτρο οι οπές εκτόξευσης νερού κλπ Δεν είναι ανάγκη να ξεβγάλετε τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Τηγάνια και κατσαρόλες που έχουν κατακάθια πρέπει να τα αφήνετε πρώτα να μουλιάσουν. A B C D E Επάνω καλάθι (εικ.1) Α = Βαθιά πιάτα B = Επίπεδα πιάτα C = Πιάτα γλυκού D = Πιάτα κούπας E = Φλιτζάνια F = Ποτήρια Χρήση της επάνω σχάρας Το επάνω καλάθι στηρίζετε σε δύο βάσεις κινητές που σας επιτρέπουν να το ρυθμίσετε σε δύο θέσεις, μια επάνω και μια πιο χαμηλά. Όταν οι βάσεις είναι κατεβασμένες μπορείτε να τοποθετήσετε επάνω φλιτζανάκια του καφέ, μεγάλα μαχαίρια και κουτάλες στις άκρες αυτής της σχάρας μπορείτε να τοποθετήσετε τα ποτήρια κρεμαστά. Kάτω από αυτά μπορείτε να τοποθετήσετε ποτήρια, πιατάκια κλπ. Όταν είναι σηκωμένες αυτές οι κινητές βάσεις σας επιτρέπουν αν βάλετε πιάτα φαγητού κανονικά. Τα πιάτα μπαίνουν κάθετα με το κοίλο μέρος προς τα εμπρός,φροντίζοντας να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ του ενός και του άλλου πιάτου ώστε να κυκλοφορεί το νερό. Για την καλύτερη αξιοποίηση της σχάρας συγκεντρώνετε μαζί όμοια πιάτα. Τα πιάτα μπορούν να τοποθετηθούν σε μια (1)ή σε δύο σειρές. (2) Τα μεγάλα πιάτα είναι καλό να τα τοποθετείτε λίγο γερμένα προς τα εμπρός προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος της σχάρας μέσα στο πλυντήριο. Στο επάνω καλάθι μπορείτε να τοποθετήσετε σαλατιέρες και πλαστικά, τα οποία πρέπει να στερεώσετε για να μην αναποδογυρίσουν εξ αιτίας της πίεσης του νερού. Το επάνω καλάθι είναι πολύ εύχρηστο. Μπορεί να τοποθετηθούν μέχρι 24 πιάτα σε δύο σειρές ή 30 ποτήρια σε πέντε σειρές. Χρήση της κάτω σχάρας Στο κάτω καλάθι τοποθετούνται κατσαρόλες, τηγάνια, σαλατιέρες, πιατέλες κλπ Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται με την χειρολαβή προς τα κάτω μέσα στο καλαθάκι. 2 3 B H A G B C D E D F A G E C F F Επάνω καλάθι (εικ.2) Α = Βαθιά πιάτα B = Επίπεδα πιάτα C = Πιάτα γλυκού D = Πιάτα κούπας E = Φλιτζάνια F = Ποτήρια κρασιού G = Ποτήρια νερού H = Mισό καλάθι μαχαιροπήρουνων. Kάτω καλάθι (εικ.3) Α = Μικρή κατσαρόλα B = Μεγάλη κατσαρόλα C = Τηγάνι D = Kαπάκια E = Γαβάθες, και πιατέλες F = Μαχαιροπήρουνα G = Kατσαρολικά. Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσματα της πλύσης

20 Τυποποιημένο φορτίο για 12 σερβίτσια (κατά EN 50242) H σωστή τοποθέτηση του φορτίου απεικονίζεται στην εικ.4 για το επάνω καλάθι και στην εικ.5 για το κάτω καλάθι στην εικ. 6 για το καλαθάκι των μαχαιροπήρουνων. 4 H C G E D C F A B C H I L Επάνω καλάθι (εικ.4) Α = ποτήρια B = 12 πιατάκια καφέ C = κούπες καφέ D = μικρή κούπα E = μεσαία κούπα F = μεγάλη κούπα G = 1+1 πηρούνια H = 1+1 κουτάλες I = κουτάλια γλυκού L = κουτάλια καφέ Προσοχή ( εικ. 7 ) Το κάτω καλάθι έχει δύο σειρές στηριγμάτων τα οποία μπορεί να πέσουν πολύ εύκολα διαμορφώνοντας ένα χώρο που σας επιτρέπει να φορτώσετε με άνεση μεγάλα σκεύη. ΓΙΑ ΝΑ KΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑKΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1) Τραβήξτε τις ράχες προς τα επάνω και αφήστε τις να πέσουν. 2) Για να τις ανασηκώσετε είναι αρκετό να τις τοποθετήσετε κάθετες. Kαλάθι μαχαιροπήρουνων (εικ.8) 5 M Q M N P N Kάτω καλάθι (εικ.5) M = 8+4 βαθιά πιάτα N = 11+1 πιάτα O = 12 πιάτα γλυκού P = Πιατέλα Q = Πηρούνια. Το καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το κινήσετε οριζόντια τα δύο μέρη μεταξύ τους, την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το ενώσετε. O 6 R Kαλάθι μαχαιροπήρουνων (εικ.6) Στο εσωτερικό του καλαθιού τοποθετείστε 6+6 μαχαίρια (R)στις υπόλοιπες θήκες τοποθετείστε τα μαχαιροπήρουνα με τις χειρολαβές προς τα κάτω φροντίζοντας ώστε σε κάθε καλάθι να μην μπαίνουν περισσότερα από δύο ίδια μαχαιροπήρουνα