Instrukcja obs ugi DSI 785

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi DSI 785"

Transkrypt

1 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785

2 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç nowà zmywark do naczyƒ, która jest rezultatem lat poszukiwaƒ i doêwiadczeƒ nabytych w bezpoêrednim kontakcie z konsumentem. WybraeÊ jakoêç, trwa oêç i wysokà sprawnoêç - cechy charakteryzujàce zmywark Candy. Firma Candy oferuje tak e szeroki asortyment innych urzàdzeƒ AGD, takich jak: pralk automatycznà, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a tak e lodówki i zamra arki. PoproÊ Twojego sprzedawc o kompletny katalog produktów firmy Candy. Przeczytaj uwa nie niniejszà instrukcj, gdy zawiera ona wskazówki dotyczàce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajàcych zoptymalizowaç sposób u ytkowania zmywarki. Zachowaj niniejszà instrukcj w celu pó niejszej konsultacji. Spis treêci Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Otwieranie drzwiczek Regulacja zmi kczania wody Regulacja koszyka górnego Wype nianie zmywarki naczyniami Zmywanie 1/2 za adunku, koszyk górny Ogólny program porównawczy Za adunek Êrodka myjàcego i wyb yszczajàcego Czyszczenie filtrów Rady praktyczne Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Opis panelu sterujàcego Dane techniczne Wybór programu i funkcje szczególne Waterblock Lista programów Usuwanie drobnych usterek stronie 4 stronie 5 stronie 7 stronie 7 stronie 9 stronie 10 stronie 14 stronie 15 stronie 15 stronie 17 stronie 18 stronie 19 stronie 21 stronie 21 stronie 22 stronie 23 stronie 24 stronie 26 Rys. A

3 Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Nale y dok adnie zapoznaç si z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego urzàdzenia, jak równie dostarczajà po ytecznych wskazówek do jak najlepszego korzystania ze zmywarki. Nale y zachowaç niniejszà ksià eczk, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby. Korzystanie z dowolnego urzàdzenia elektrycznego wymaga stosowania si do podstawowych regu bezpieczeƒstwa. W szczególnoêci: - Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d oƒmi ani stopami. - Nie wolno obs ugiwaç urzàdzenia stojàc boso. - Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy od àczaniu urzàdzenia od zasilania elektrycznego - Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia anie czynników atmosferycznych (deszczu, s oƒca, itd...) - Nie pozwalaç dzieciom ani osobom niekompetentnym na korzystanie z urzàdzenia bez nadzoru. - W przypadku niedopasowania wtyczki urzàdzenia do gniazdka nale y poprosiç osob wykwalifikowanà o wymian wtyczki na innà, w aêciwà. Osoba ta przede wszystkim powinna upewniç si, e przekrój przewodów we wtyczce odpowiada mocy pobieranej przez urzàdzenie. - Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata kabla zasilajàcego w energi elektrycznà. - JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest instalacja zmi kczania wody nie zachodzi potrzeba dodawania soli do zmi kczacza zainstalowanego w zmywarce. - Zmywarka jest zaprojektowana do zmywania naczyƒ i garnków u ywanych w gospodarstwie domowym. Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà, farbà, opi kami stali lub elaza, chemicznymi produktami wywo ujàcymi korozj, o odczynie kwaênym lub zasadowym, nie wolno zmywaç w zmywarce. - Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z materia ów nadajàcych si do ponownego u ytku. - W razie koniecznoêci wymiany kabla zasilania zmywarki nale y zwróciç si do upowa nionego Serwisu Technicznego o dokonanie takiej wymiany. - Niniejsze urzàdzenie mo e byç wykorzystywane jedynie do u ytku domowego. - Zabrania si stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed u aczy. - W przypadku awarii lub nieprawid owego dzia ania urzàdzenia nale y je wy àczyç, zamknàç kurek dop ywu wody i nie korzystaç z urzàdzenia. W sprawie ewentualnych napraw nale y zwracaç si wy àcznie do Autoryzowanego Serwisu (adresy serwisów napraw umieszczone sà na karcie gwarancyjnej). Niestosowanie si do powy szych zasad mo e naraziç na niebezpieczeƒstwo U ytkownika. - Nie wolno piç wody pozosta ej w zmywarce lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu pracy urzàdzenia. - Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç si o nià gdy mo e to spowodowaç wywrócenie jej. - No e i nakrycia sà lepiej umyte jeêli umieszcza si je w koszyku z ràczkami zwróconymi ku do owi. Jednak aby uniknàç zranienia ostrymi koƒcami lub ostrzami mo na je umieêciç ràczkami ku górze. 4 INSTALACJA (uwagi techniczne) Zasilanie elektryczne Wa ne! W przypadku instalowania zmywarki na pod odze przykrytej chodnikami lub wyk adzinà dywanowà nale y sprawdziç czy nie sà zatkane otwory wentylacyjne znajdujàce si u podstawy urzàdzenia. Ponadto powinien byç zapewniony atwy dost p do wtyczki urzàdzenia równie po jego zainstalowaniu. Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez POLSKÑ NORM. Pe ne uziemienie urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem uziemiajàcym. Przed wykonaniem pod àczenia nale y sprawdziç: 1) ZgodnoÊç napi ç znamionowych urzàdzenia 2) ZgodnoÊç przekrojów przewodów zasilajàcych 3) ZgodnoÊç doboru zabezpieczeƒ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami W przypadku braku pod àczenia do przewodu ochronnego mo e nastàpiç pora enie u ytkownika zmywarki. CE Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wyrzàdzone ludziom i przedmiotom wynik e z nieprawid owego do àczenia do instalacji uziemiajàcej. Instalacja wodna Elastyczne przewody odp ywowe i zasilajàce mogà byç skierowane w lewo lub w prawo. Zmywark mo na do àczyç do instalacji wody zimnej lub ciep ej pod warunkiem, e temperatura wody nie przekracza 60 C. CiÊnienie wody nie powinno wahaç si w wi kszym zakresie ni pomi dzy wartoêcià minimalnà 0,08 MPa a wartoêcià maksymalnà 0,8 MPa. Przed przewodem dop ywowym do zmywarki nale y zainstalowaç zawór odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç urzàdzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (Rys. 1B). Zmywarka wyposa ona jest w króciec gwintowany 3/4 s u àcy do do àczania do zasilania wodnego (Rys. 2). Przewód zasilania w wod A nale y nakr ciç na kurek doprowadzajàcy wod B za pomocà z àczki 3/4 przy czym nale y sprawdziç, czy po àczenie jest szczelne. W razie potrzeby mo na przed u yç przewód dop ywowy nawet o 1,5 m, u ywajàc elementu przed u ajàcego art Nale y poprosiç Dzia Serwisowy o za o enie filtru D, art , na wejêciu wody jeêli zawiera ona domieszki wapienne lub piaskowe (Rys. 3). 5

4 W tym przypadku filtr D nale y za o yç pomi dzy króçcem doprowadzajàcym wod o gwincie 3/4 B a przewodem zasilania w wod A, nie zapominajàc o za o eniu uszczelek C. JeÊli urzàdzenie pod àczone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie b dàcej w u yciu od d u szego czasu, zanim za o ymy przewód zasilania w wod nale y umo liwiç swobodny sp yw wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania si piasku lub rdzy, mogàcych zatkaç filtr wejêciowy wody Do àczenie do odp ywu Nale y do àczyç przewód odp ywowy do kanalizacji, uwa ajàc aby go nie zgiàç, poniewa mog oby to zak óciç odp yw (Rys. 4). Przewód odp ywowy zamocowany na sta e powinien mieç co najmniej 4 cm Êrednicy wewn trznej i koƒczyç si na wysokoêci co najmniej 40 cm. Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów zaleca si zainstalowanie syfonu (Rys. 4x). W razie potrzeby mo liwe jest przed u enie przewodu odp ywowego nawet o 2,6 m, przy czym wtedy jego koƒcówka musi znajdowaç si na wysokoêci najwy ej 85 cm nad pod ogà. Nale y skorzystaç z elementów przed u ajàcych Nr i ze z àczki Nr Zagi tà koƒcówk przewodu odp ywowego mo na zawiesiç na kraw dzi zlewu (koƒcówka nie powinna byç zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania. (Rys. 4y). W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu 4 powinno zostaç zamocow ane bezpoêrednio pod p ytà w miejscu po o onym mo liwie jak najwy ej (Rys. 4z). Podczas instalacji urzàdzenia nale y upewniç si, e przewody - zasilajàcy i odp ywowy - nie sà za amane. 6 Otwieranie drzwiczek W o yç d oƒ we wg bienie i nacisnàç ku górze. JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne spowoduje automatyczne przerwanie wykonywania zaprogramowanych funkcji. Nie nale y otwieraç drzwiczek zmywarki w trakcie jej pracy gdy zak óca to normalne jej funkcjonowanie. Zamykanie drzwiczek W o yç do Êrodka koszyki wype nione naczyniami do zmywania. Sprawdziç czy talerze lub garnki nie przeszkadzajà w swobodnym obrocie ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i zablokowaç je mocno. Regulacja zmi kczania wody Woda, w zale noêci od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si na naczyniach i pozostawiajàce bia e plamy. Im wi cej tych soli tym woda jest twardsza. Zmywarka do naczyƒ wyposa ona jest w zmi kczacz, który wykorzystujàc sól regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej wapnia (mi kkiej) do zmywania naczyƒ. Zmi kczacz mo e skutecznie oddzia ywaç na wod, której twardoêç osiàga wartoêç do ponad 60 fh (w skali francuskiej), 33 dh (w skali niemieckiej), za poêrednictwem 5 poziomów regulacji. W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie w wod, znajdujàcej si na terenie zamieszkania mo na dowiedzieç si, jaki jest poziom twardoêci wody. Poziom regulacji zmi kczacza wody W poni szej tabeli nale y odszukaç poziom odpowiadajàcy twardoêci wody i wskazówki dotyczàce niezb dnych operacji regulacyjnych: Poziom 0 1 *2 34 TwardoÊç wody fh stopnie francuskie TwardoÊç wody dh stopnie niemieckie Wykorzystanie soli regeneracyjnej NIE TAK TAK TAK TAK Regulacja zmi kczacza BRAK pozycja N.1 pozycja N.2 pozycja N.3 pozycja N.4 Przybli ona liczba zmywaƒ * Zmi kczacz fabrycznie ustawiany jest na poziomie 2, gdy poziom ten zadowala wi kszoêç klientów. JeÊli lokalna woda nale y do poziomu 0 wtedy nie wyst puje potrzeba stosowania soli TYP 1 regeneracyjnej ani dokonywania regulacji gdy woda ta ju jest mi kka. W zale noêci od poziomu przyporzàdkowania miejscowej wody nale y w nast pujàcy sposób wyregulowaç zmi kczacz: - wyjàç dolny koszyk, odkr ciç i wyjàç korek pojemnika na sól generacyjnà znajdujàcy si na dnie pojemnika (Rys. A 1 ); - pos ugujàc si Êrubokr tem lub koƒcem no a TYP 2 ustawiç àdanà pozycj wybieraka

5 Nape nianie solà Zmywarka wyposa ona jest w zmi kczacz, który usuwa z wody mogàcy osadzaç si wapieƒ, co pogarsza warunki pracy. Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól s u àcà do regeneracji zmi kczacza. Mas filtrujàcà instalacji oczyszczania nale y odnawiaç za pomocà soli regeneracyjnej przeznaczonej wy àcznie do zmi kczaczy w zmywarkach. Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne iloêci substancji nierozpuszczalnych, wraz z up ywem czasu mog yby uczyniç nieefektywnym dzia anie uk adu zmi kczania. Aby nape niç pojemnik solà nale y odkr ciç korek pojemnika znajdujàcy si na dnie pojemnika. Podczas operacji nape niania mo e wydostaç si na zewnàtrz niewielka iloêç wody, mimo to nale y kontynuowaç nasypywanie soli mieszajàc y eczkà a do ca kowitego wype nienia pojemnika. Po zakoƒczeniu tej operacji oczyêciç siatk zbierajàc resztki soli i zakr ciç korek. JeÊli w danej chwili nie ma adnego zmywania nale y uruchomiç program zmywania wst pnego na zimno, aby rozlany roztwór soli zosta usuni ty ze zmywarki. Pojemnik na sól ma pojemnoêç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale y okresowo wype niaç pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmi kczacza zmywarki. Wa ne: Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki nale y nape niç zbiornik solà, a nast pnie koniecznie dolaç do pe na wody do zbiornika na sól. Wskaênik nape nienia soli Niniejszy model wyposa ony jest w umieszczony na pulpicie sterowniczym wskaênik elektroniczny, który zapala si w chwili, gdy pojawia si koniecznoêç nape nienia zbiornika soli. Wa ne: Naczynia pokryte bia ymi plamami stanowià istotnà informacj o braku soli. Regulacja koszyka górnego Gdy najcz Êciej u ywamy talerzy o Êrednicy od 27 do 31 cm nale y wk adaç je do koszyka dolnego po ustawieniu koszyka górnego w jednej z dwóch pozycji tej wy szej, post pujàc w sposób nast pujàcy: 1) Wyciàgnij górny kosz. 2) Nast pnie uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. 1). Operacja ta pozwala za adowaç do koszyka górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej 20 cm lecz nie pozwala w górnym po o eniu wykorzystywaç ruchomych podpórek. WYREGULUJ KOSZ W DOLNEJ POZYCJI: 1) Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. 2a). 2) Nast pnie zwolnij powoli uchwyt pozostawiajàc kosz we w aêciwej pozycji (Rys. 2b). UWAGA: NIGDY NIE NALE Y PODNOSIå LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC GO WY ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY(Rys. 3). UWAGA: Zaleca si wyregulowaç kosz przed za adowaniem naczyƒ a b b a 8 9

6 Wype nianie zmywarki naczyniami 1 Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3. Aby rezultaty zmywania by y niezmiennie doskona e nale y usunàç z talerzy najwi ksze resztki jedzenia (koêci, oêci, wyka aczki, resztki mi sa i warzyw, skórki owoców) by nie dopuêciç do zatkania filtrów, przewodu odp ywowego i dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje zmniejszenie sprawnoêci zmywania. Nie jest konieczne p ukanie naczyƒ przed umieszczeniem ich w zmywarce. JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyç przed zmywaniem. Wykorzystanie koszyka górnego Koszyk górny jest wyposa ony w ruchome podpórki zawieszone na kraw dzi bocznej, które mogà zajmowaç dwie pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej podpórki s u à do umieszczenia na nich fili anek herbaty, kawy, d ugich no y i chochli. Na koƒcach podpórek mo na zawiesiç szklanki w pozycji pionowej: Pod spodem mo na umieêciç szklanki, fili anki, talerzyki i talerzyki deserowe. Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj umo liwiajà one umieszczenie na nich p ytkich i g bokich talerzy. Nale y zachowaç uwag podczas wk adania g bokich i p ytkich talerzy w pozycji pionowej - trzeba u o yç je tak, aby wg bieniami by y zwrócone w kierunku obrotu maszyny, przy czym zawsze nale y zostawiç wolne miejsce pomi dzy talerzami aby mog a mi dzy nimi krà yç swobodnie woda. Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoêç koszyka radzimy pogrupowaç talerze wed ug ich kszta tu. Talerze mo na u o yç w jednym rz dzie (Rys. 1) lub w dwóch rz dach (Rys. 2). Radzimy umieszczaç talerze o du ych rozmiarach i Êrednicy równej oko o 270 mm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby atwiej mo na by o wstawiç koszyk do wn trza zmywarki. W koszyku górnym mo na umieêciç ró ne naczynia, takie jak salaterki i wazy z tworzywa, które najlepiej jest zablokowaç aby strumieƒ wody nie przewróci ich. Koszyk górny zosta pomyêlany tak, aby zapewniona by a maksymalna elastycznoêç wykorzystania. Mo e on byç wype niony samymi talerzami umieszczonymi w dwóch rz dach, w iloêci 24 sztuk maksimum, szklankami w pi ciu rz dach, w iloêci 30 sztuk maksimum lub ró nymi naczyniami. Wykorzystanie koszyka dolnego W dolnym koszyku umieszcza si garnki, patelnie, wazy na zup, salaterki, pokrywki, pó miski, talerze p ytkie i g bokie oraz chochle. Nakrycia powinno si wk adaç ràczkà skierowanà ku do owi w przeznaczonym do tego celu pojemniku plastykowym, który nale y umieêciç z kolei w koszyku dolnym (Rys. 3) upewniajàc si, e nie przeszkadza on w swobodnym obrocie ramienia spryskujàcego. 2 3 B H A B C D A G B C D E D F A G E C E F F Koszyk górny (Rys. 1) A = talerze g bokie B = talerze p ytkie C = talerzyki deserowe D = podstawki E = fili anki F = szklanki Koszyk dolny (Rys. 2) A = talerze g bokie B = talerze p ytkie C = talerzyki deserowe D = podstawki E = fili anki F = kieliszki G = szklanki H = pó koszyka na nakrycia Koszyk dolny (Rys. 3) A = garnek Êredni B = garnek du y C = patelnia D = pokrywki E = wazy na zup, pó miski F = nakrycia G = rondle, tortownice Racjonalne i poprawne u o enie naczyƒ jest podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania

7 Przyk adowe u o enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242) W aêciwy za adunek pokazany jest na Rys. 4 dla koszyka górnego, na Rys. 5 dla koszyka dolnego i na Rys. 6 dla koszyka na nakrycia. 4 H 5 C M G E D C Q M F A N P B C N H I L Koszyk górny (Rys. 4) A = szklanek B = 12 podstawek C = fili anki D = ma a waza E = Êrednia waza F = du a waza G = 1+1 widelce H = 1+1 y ki pó miskowe I = y ki L = y eczki do herbaty Koszyk dolny (Rys. 5) M = 8+4 talerzy g bokich N = talerzy p ytkich O = 12 talerzyków deserowych P = pó misek Q = nakrycia Uwaga (Rys. 7) Dolny kosz wyposa ony jest w swojej przedniej cz Êci w dwa rz dy drabinek, które mo na opuszczaç w sposób bardzo atwy i szybki. U atwia to wk adanie salaterek, rondli i pokrywek. ABY OPUÂCIå DRABINKI: 1) Lekko unieê drabinki i pozwól aby zaj y w aêciwe po o enie. 2) Ponowne uniesienie sprowadza je do po o enia pionowego. Koszyk na nakrycia (Rys. 8) Koszyk na nakrycia sk ada si z dwóch rozdzielnych cz Êci dajàcych ró ne mo liwoêci za adunku. Rozdzia koszyka na dwie po ówki odbywa si przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch elementów, jednego wzgl dem drugiego i w celu ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym. O 6 R Koszyk na sztuçce (Rys. 6) UmieÊciç pó eczk w pozycji poziomej i w o yç no y(r); do pozosta ych przegródek w o yç sztuçce ràczkami do do u. Nale y zwróciç uwag, aby nie umieszczaç wi cej ni dwa rodzaje sztuçców w tej samej przegródce

8 Zmywanie 1/2 za adunku, koszyk górny 1 2 C D I L C D E I H E M F F B G B G A H A 1/2 za adunku mieszanego (Rys. 1) A = szklanki B = fili anki C = talerze g bokie D = talerze p ytkie E = talerzyki deserowe F = podstawki G = garnek H = pokrywka I = patelnia L = Êrednia waza M = ma a waza 1/2 za adunku standardowego (Rys. 2) A = 6 szklanek B = 5+1 fili anek C = pó misek D = 6 talerzy g bokich E = 6 talerzy p ytkich F = 6 tlerzyków deserowych G = 6 podstawek H = Êrednia waza I = ma a waza Nakrycia powinno si umieszczaç w przeznaczonym do tego celu koszyku plastikowym. Podczas zmywania normalnego nale y go wstawiç w przeznaczone dla niego miejsce w koszyku dolnym. Ogólny program porównawczy (patrz tabela programów zmywania) Zgodnie z normà EN 50242: 1) Koszyk górny w pozycji dolnej 2) Za adunek znormalizowany 3) Ustawienie Êrodka wyb yszczajàcego na pozycji: 5 4) IloÊç Êrodka do zmywania: - 8 gr dla zmywania wst pnego - 22 gr dla zmywania zasadniczego. Za adunek Êrodka myjàcego i wyb yszczajàcego Niezb dne jest stosowanie Êrodka myjàcego w proszku, p ynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyƒ. Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na przyk ad przeznaczone do zmywania r cznego) nie zawierajà odpowiednich sk adników do mycia maszynowego i nie pozwalajà na poprawne funkcjonowanie zmywarki. Zmywanie normalne Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje si po wewn trznej stronie drzwiczek (Rys. A 2 ). JeÊli pokrywka pojemnika jest zamkni ta, wystarczy nacisnàç przycisk; po zakoƒczeniu ka dego programu zmywania pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do nast pnego wykorzystania. Dawki Êrodka myjàcego sà ró ne w zale noêci od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyƒ. Zaleca si umieêciç w pojemniku (1) od 20 do 30 gr Êrodka myjàcego. Po wlaniu Êrodka do pojemnika nale y zamknàç pokrywk. Poniewa nie wszystkie Êrodki myjàce sà jednakowe, nale y równie zapoznaç si z instrukcjà podanà na opakowaniu. Przypominamy, e niewystarczajàce iloêci Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zb dnym marnotrawstwem. Odpowiednie dawkowanie Êrodka do zmywania stanowi wk ad w ochron Ârodowiska. Zmywanie z zamaczaniem W przypadku, gdy stosujemy program intensywny nale y równie dodaç porcj Êrodka myjàcego, w iloêci 20 gr (1 y ka do zupy), do pojemnika na Êrodek do zmywania wst pnego (2)

9 Pe ny Odblask ciemny 4 3 Pusty Odblask jasny 3 Za adunek Êrodka nab yszczajàcego Po prawej stronie pojemnika na Êrodek myjàcy znajduje si pojemnik na dodatek do p ukania, o obj toêci oko o 130 ml (Rys. A 3 ). Obróciç korek (3) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wlaç p yn a osiàgnie on do wskazany poziom maksymalny. P yn ten zostanie wykorzystany podczas wielu zmywaƒ. Zakr ciç korek. Ârodek ten jest automatycznie dodawany podczas ostatniej operacji p ukania, zapewnia szybkie wysychanie naczyƒ i nie dopuszcza do tworzenia si na nich bia ych plam. Nale y zawsze u ywaç Êrodka do p ukania przystosowanego do automatycznego zmywania. Mo liwe jest skontrolowanie poziomu Êrodka w pojemniku za pomocà wskaênika optycznego, umieszczonego w Êrodku dystrybutora (4). Regulacja dozowania Êrodka do p ukania w zakresie od 1 do 6 Uk ad regulacji znajduje si pod korkiem (3) i mo na nim obracaç u ywajàc monety. Zalecanà pozycj wskazuje liczba 3. ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si przez obecnoêç kamienia kot owego lub przez s abszy stopieƒ wysuszenia. Z tego powodu wa na jest regulacja zu ycia produktu p ukania majàca na celu uzyskanie optymalnych parametrów. W przypadku, gdy po zakoƒczeniu zmywania na naczyniach widoczne sà smugi, nale y zmniejszyç nastaw regulacji o jednà pozycj. W przypadku gdy na naczyniach widoczne sà bia e plamy lub aureole, nale y o jednà pozycj zwi kszyç nastaw regulacji. Czyszczenie filtrów Na uk ad filtrujàcy (Rys. A 4 ) sk adajà si : Ma y pojemnik centralny zatrzymujàcy wi ksze czàstki. P ytka filtrujàca wod do zmywania w sposób ciàg y. Mikrofiltr umieszczony pod p ytkà, przechwytujàcy nawet najdrobniejsze czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób doskona e wyp ukanie. Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed ka dym zmywaniem nale y koniecznie kontrolowaç i czyêciç filtry. Aby wyjàç zespó filtrujàcy wystarczy jedynie uchwyciç za ràczk i obróciç jà w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (Rys. 1). Pojemnik centralny mo na wyjàç, co u atwi operacje czyszczenia (Rys. 2). Nale y wyjàç p ytk filtru (Rys. 3) i umyç wszystko w strumieniu bie àcej wody, pos ugujàc si ewentualnie szczoteczkà. Dla modelu wyposa onego w samooczyszczajàcy si mikrofiltr konserwacja ogranicza si do sprawdzenia zespo u filtrujàcego, które mo na wykonywaç co 15 dni. Zaleca si mimo wszystko po ka dym zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik centralny i p ytka nie sà zatkane. Uwaga: Po oczyszczeniu filtrów nale y sprawdziç, czy sà one poprawnie po àczone ze sobà i czy p ytka jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Nale y dok adnie wkr ciç filtr w p ytk, obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara poniewa niedok adne po àczenie zespo u filtrujàcego mo e ujemnie wp ynàç na prac zmywarki. Wa ne: Nie wolno u ywaç zmywarki bez filtrów

10 Rady praktyczne Wybór programu Niniejsza zmywarka oferuje szerokà gam programów zmywania, przystosowanych do ró nego stopnia zabrudzenia i do ró nych rodzajów naczyƒ. Aby wybraç najbardziej odpowiedni program nale y zapoznaç si z za àczonà LISTÑ PROGRAMÓW. Zalecenia na zakoƒczenie programu Aby uniknàç ewentualnych Êladów kropli spadajàcych z koszyka górnego, nale y tu po zmywaniu wyjmowaç w pierwszej kolejnoêci koszyk dolny. JeÊli pozostawimy na jakiê czas naczynia w zmywarce nale y lekko uchyliç drzwiczki aby u atwiç krà enie powietrza i poprawiç warunki wysychania. Jak OSZCZ DZAå 1) W przypadkach, gdy chcemy zmywaç przy pe nym za adunku, adowanie zmywarki nale y wykonywaç tu po zakoƒczeniu ka dego posi ku, z ewentualnym uruchomieniem programu ZMYWANIE WST PNE NA ZIMNO, majàcym na celu zmi kczenie brudu i odrzucenie najwi kszych kawa ków przed ka dym nast pnym za adunkiem, w oczekiwaniu na wykonanie pe nego cyklu zmywania. 2) W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyƒ lub ma ego stopnia wype nienia koszyków nale y wybraç program OSZCZ DNY, post pujàc zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liêcie programów. Jak post powaç, by uzyskaç mo liwie najlepsze rezultaty zmywania: 1) Uk adaç naczynia otworami ku do owi. 2) W miar mo liwoêci nie dopuszczaç do wzajemnego dotykania si ró nych sztuk naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania. 3) Przed u o eniem naczyƒ w maszynie nale y wyjàç resztki jedzenia (koêci, oêci, resztki mi sa i warzyw, skórki z owoców, niedopa ki papierosów, itd...) które mog yby zatkaç filtr i dysze ramienia myjàcego. 4) Po u o eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami spryskujàce obraca si bez przeszkód. 5) Garnki i inne urzàdzenia kuchenne na których pozostajà przypalone lub przylegaj àce mocno resztki jedzenia nale y zamoczyç w wodzie z dodatkiem Êrodka myjàcego do zmywarek. 6) Aby najlepiej umyç zastaw srebrnà nale y: a) op ukaç jà natychmiast po posi ku, szczególnie jeêli u ywano jej z majonezem, jajkami, rybà, itd... b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków myjàcych c) nie pozostawiaç jej w stycznoêci z innymi metalami. Co ROBIå, jeêli: 1) W przypadku gdy trzeba zatrzymaç zmywark i otworzyç drzwiczki aby do o yç naczyƒ do zmywania, podczas gdy urzàdzenie znajduje si w Êrodkowej fazie zmywania, mo na otworzyç drzwiczki dopiero po wciêni ciu przycisku O/I (Start/Stop). Po otwarciu drzwiczek nale y poczekaç 3 minuty przed ponownym uruchomieniem maszyny. Czego NIE WOLNO zmywaç Nale y pami taç, e nie wszystkie naczynia przystosowane sà do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie cz Êci wykonanych z materia ów termoplastycznych, pokrywek z ràczkà drewnianà lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi ràczkami, naczyƒ aluminiowych, z kryszta u lub ze szk a o owiowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane. Niektóre motywy dekoracyjne majà tendencj do blakni cia, dlatego zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà sztuk w zmywarce i dopiero po upewnieniu si, e nie nast puje odbarwienie zmywaç ca y komplet. Ponadto zalecamy aby nie zmywaç zastawy srebrnej razem z zastawà ze stali oksydowanej aby nie nastàpi a pomi dzy nimi reakcja chemiczna. WA NE Gdy kupujemy nowe naczynia nale y zawsze upewniç si, czy mo na je zmywaç w zmywarkach. Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Obudow zewn trznà mo na czyêciç Êrodkiem do mycia powierzchni emaliowanych, nie zawierajàcym cz Êci ciernych. Zmywarka nie wymaga adnej specjalnej konserwacji, gdy zbiornik myjàcy jest samooczyszczajàcy si. Nale y okresowo, za pomocà wilgotnej gàbki, czyêciç uszczelk gumowà w drzwiczkach aby wyeliminowaç ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka do p ukania. Aby w pe ni zagwarantowaç usuwanie drobnych osadów wapienia lub brudu zaleca si dokonywaç okresowo pe nego zmywania poprzez wlewanie na dno pojemnika szklanki octu i ustawienie programatora na zmywanie delikatne. JeÊli mimo normalnego czyszczenia p ytki i filtru zauwa amy, e naczynia lub garnki nie sà wystarczajàco dobrze zmyte lub wyp ukane, nale y sprawdziç czy otwory w obrotowych ramionach spryskujàcych (Rys. A 5 ) nie sà zatkane. JeÊli wymagajà one czyszczenia nale y dokonaç tego w sposób nast pujàcy: Aby zdjàç rami górne nale y obróciç ramieniem myjàcym a wpust ustawi si w pozycji ukazanej przez strza k (Rys. 1b). Nale y popchnàç je ku górze i utrzymujàc nacisk odkr ciç obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je za o yç nale y powtórzyç te operacj lecz obróciç w kierunku przeciwnym), podczas gdy rami dolne mo na zdjàç pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2). - Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwajàc odpadki zatykajàce dysze. - Na zakoƒczenie operacji umieêciç ramiona obrotowe ponownie w tej samej pozycji, pami tajàc aby w przypadku ramienia górnego wpust znalaz si we w aêciwej pozycji, dokr cajàc go do oporu. 1 1b

11 Wanna zmywarki jak te wewn trzna strona drzwiczek wykonane sà ze stali nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa ymy plamy tlenków, to pochodzà one jedynie z nadmiernego wyst powania w wodzie soli elaza. W celu usuni cia plam, zaleca si zastosowaç Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoêci. Nie nale y stosowaç substancji zawierajàcych chlor ani druciaków PO U YCIU Po ka dym zmywaniu nale y zamknàç kurek doprowadzajàcy wod aby odciàç zmywark od instalacji wodnej i przycisnàç przycisk Start/Stop, co zapewni odci cie jej od zasilania elektrycznego. JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez d u szy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie nast pujàcych czynnoêci: 1. Wykonaç program zmywania bez adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem myjàcym, co pozwoli odt uêciç maszyn. 2. Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. 3. Zamknàç kurek wejêciowy wody. 4. Wype niç odpowiedni pojemnik Êrodkiem do p ukania. 5. Pozostawiç drzwiczki uchylone. 6. Pozostawiç czyste wn trze zmywarki. 7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest ni sza ni 0 C, woda pozosta a w przewodach mo e zamarznàç. Dlatego te nale y doprowadziç temperatur otoczenia do wartoêci wy szej od 0 C i poczekaç oko o 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny. Opis panelu sterujàcego G A B C D E A Przycisk Start/Stop B Przycisk 70 C C Przycisk Ekstra p ukania D Przycisk po owy za adunku E Pokr t o opóênionego startu H F F Pokr t o wyboru programów G Wskaênik Êwietlny pracy zmywarki H Wskaênik Êwietlny braku soli Wymiary: WysokoÊç G bokoêç SzerokoÊç Zajmowane miejsce przy otwartych drzwiczkach cm cm cm cm 82 88, ,8 117 Dane techniczne: IloÊç nakryç (EN 50242) PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami Dopuszczalne ciênienie instalacji wodnej Moc bezpieczników Maksymalna pobierana moc Napi cie 12 dla 8 osób Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) 20 21

12 Uwaga Niniejsza zmywarka wyposa ona jest w uk ad zabezpi eczajàcy przed zalaniem, dzia ajàcy równie przy braku zasilania w energi elektrycznà. Uk ad ten automatycznie blokuje dop yw wody w przypadku awarii powodujàcej przekroczenie dopuszczalnego poziomu wody w zmywarce. Wa ne Aby nie dopuêciç do nieumyêlnego w àczenia uk adu zabezpieczajàcego przed zalaniem nie zaleca si przesuwaç ani przechylaç zmywarki podczas jej dzia ania. W przypadku, w którym zachodzi koniecznoêç przesuni cia lub przechylenia zmywarki nale y sprawdziç wczeêniej, czy zmywanie zakoƒczy o si i czy w zbiorniku zmywarki nie pozosta a woda. WATERBLOCK - Urzàdzenie blokujàce dop yw wody Przewód zasilajàcy jest wyposa ony w urzàdzenie blokujàce dop yw wody w przypadku uszkodzenia w a zasilajàcego w wod. CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk znajdujàcà si w ma ym okienku "A". Nale y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark w wod. JeÊli d ugoêç przewodu nie pozwala na prawid owe do àczenie, sam przewód nale y zamieniç na inny, o poprawnej d ugoêci. Wybór programu i funkcje szczególne Aby dokonaç wyboru programu nale y tak obróciç pokr t em w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby jego wskaênik pokry si z symbolem ( ) wybranego programu, po czym nacisnàç przycisk Start/Stop. Nale y upewniç si, czy otwarty jest kurek dop ywu wody i czy szczelnie zamkni te sà drzwiczki. Urzàdzenie zapobiegajàce odkr ceniu si (aby zdjàç podk adk nale y wcisnàç guzik) Przycisk 70 C Przycisk ten aktywny jest dla programów INTENSYWNE 70 C i CODZIENNY INTENSYWNY 70 C a wciêniecie go powoduje podgrzanie wody w zmywarce od temperatury 50 C do 70 C. Przycisk "Ekstra p ukania" Dodatkowe p ukanie w przypadku "trudnego" zmywania. Przycisk po owy za adunku WciÊni cie tego przycisku umo liwia zmywanie ograniczonej liczby naczyƒ umieszczonych w górnym koszyku, z wyjàtkiem nakryç, które zostanà umieszczone w koszyku dolnym. Wybór tej funkcji pozwala zmniejszyç zu tcie wody i energii elektrycznej. Do zmywania nale y dawkowaç Êrodek do zmywania w iloêciach mniejszych ni dla zmywania normalnego. Wykorzystanie pokr t a opóênionego rozpocz cia zmywania Pokr t o to steruje wy àcznikiem czasowym, który pozwala zaprogramowaç opóênienie poczàtku zmywania: minimalnie o 1 godzin, maksymalnie o 12 godzin. Operacji tej powinno si dokonaç przed wciêni ciem przycisku startu zmywania. A Czerwony wskaênik zablokowanego zaworu 22 23

13 LISTA PROGRAMÓW CzynnoÊci do wykonania Przebieg wykonania programu Czas zmywania w minutach Funkcje dodatkowe Programu Opis Ârodek do zmywania wst pnego Ârodek do zmywania Czyszczenie filtrów i p ytki Kontrola Êrodka wyb yszczajàcego Kontrola zapasu soli Zmywanie wst pne goràce Zmywanie wst pne zimne Zmywanie zasadnicze P ukanie goràce ze Êrodkiem wyb yszczajàcym Wodà zimnà (15 C) Przycisk 70 C Przycisk Ekstra p ukania Przycisk po owy za adunku WST PNE Wst pne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w po udnie, kiedy chcemy przenieêç g ówne zmywanie na okres po kolacji. 6 TAK + INTENSYWNE 70 C Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyƒ i garnków codziennego u ytku. 70 C 150 TAK TAK TAK + UNIWERSALNE ECO 50 C CODZIENNY INTENSYWNY 70 C Przystosowany do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych, z zastosowaniem enzymatycznego Êrodka do zmywania. Program znormalizowany EN Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych. 50 C 70 C 135 TAK 110 TAK TAK TAK TAK CODZIENNY 50 C Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych. Do stosowania tu po zakoƒczeniu posi ku. 50 C 105 TAK TAK DELIKATNY 50 C Program przystosowany do zmywania naczyƒ delikatnych dekorowanych i z kryszta u. Wskazany do zmywania naczyƒ codziennego u ytku w niewielkim stopniu zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków. 50 C 75 TAK TAK GORÑCE NACZYNIA 65 C Program przeznaczony do p ukania naczyƒ nie u ywanych od pewnego czasu oraz do podania do sto u goràcych talerzy, co jest wskazane dla niektórych potraw. 65 C 55 TAK 24 25

14 Usuwanie drobnych usterek Uwaga! Przed wyj ciem dowolnej cz Êci: 1. Pokr t o ustawiç w pozycji STOP. 2. Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. JeÊli zmywarka nie dzia a, z pomocà wezwanego technika serwisowego wykonaç nast pujàce czynnoêci sprawdzajàce: NIEPRAWID OWOÂCI PRZYCZYNY ÂRODKI ZARADCZE 1 - Maszyna nie dzia a dla adnego programu 2 Maszyna nie pobiera wody 3 Maszyna nie odprowadza wody 4 Maszyna odprowadza wod w sposób ciàg y 5 Nie obraca si rami obrotowe 6 W maszynach elektronicznych bez wyêwietlacza migoczà lampka sygnalizacyjna eco i lampka sygnalizacyjna No1 oraz s ychaç sygna dêwi kowy. èle wetkni ta wtyczka sieciowa Nie wciêni ty przycisk O/I (Start/Stop) Drzwiczki otwarte Brak zasilania w energi Patrz przyczyny Nr 1 Zamkni ty kurek z wodà èle ustawiony programator Zagi ty przewód zasilajàcy Zatkany filtr przewodu zasilania w wod Zatkany filtr Zagi ty przewód odp ywowy wody Nieprawid owe przed u enie przewodu odp ywowego wody Przewód odp ywowy skierowany do rury w Êcianie nie ma odpowietrzenia Przewód w po o eniu zbyt niskim Zbyt du o Êrodka myjàcego JakiÊ przedmiot przeszkadza w obrocie ramienia P ytka filtrujàca i filtr zatkane przez nieczystoêci Zamkni ty kurek dop ywu wody 26 Wetknàç wtyczk Wcisnàç przycisk Start/Stop Zamknàç drzwiczki Sprawdziç Skontrolowaç Otworzyç kurek Ustawiç poprawnie programator Wyprostowaç przewód. OczyÊciç filtr umieszczony na zakoƒczeniu przewodu zasilania w wod OczyÊciç filtr Wyprostowaç przewód. Podczas przed u ania przewodu odp ywowego post powaç zgodnie z instrukcjà Wezwaç wykwalifikowanego technika UnieÊç do 40 cm koƒcówk przewodu odp ywowego. Zmniejszyç iloêç Êrodka myjàcego. Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy. Skontrolowaç OczyÊciç p ytk i filtr Wy àczyç maszyn. Otworzyç kurek. Ponownie w àczyç cykl prania NIEPRAWID OWOÂCI PRZYCZYNY ÂRODKI ZARADCZE 7 W maszynach elektronicznych z wyêwietlaczem pojawia si na wyêwietlaczu napis E1 oraz s ychaç sygna dêwi kowy. 8 Naczynia sà zmyte tylko cz Êciowo 9 ObecnoÊç bia ych plam na naczyniach 10 Ha as podczas zmywania 11 Naczynia nie sà dok adnie wysuszone Zamkni ty kurek dop ywu wody Patrz przyczyny Nr 5 Dno garnków nie jest dok adnie umyte Brzeg garnków nie jest dok adnie umyty Dysze ramion spryskujàcych cz Êciowo zatkane Naczynia nie sà dobrze roz o one Koƒcówka przewodu odp ywowego zanurzona jest w wodzie Ârodek myjàcy nie jest prawid owo dawkowany, jest stary lub zbrylony. Korek pojemnika z solà nie jest dok adnie zakr cony. Wybrany program zmywania jest zbyt s aby. Naczynia w koszyku dolnym nie sà umyte. Woda zasilajàca jest szczególnie twarda. Naczynia uderzajà o siebie. Obrotowe ramiona myjàce uderzajà o naczynia. Brak obiegu powietrza Wy àczyç maszyn. Otworzyç kurek. Ponownie w àczyç cykl prania. Skontrolowaç Zbyt uporczywie przyczepione resztki jedzenia, które nale y zdjàç przed zmywaniem w zmywarce Lepiej u o yç garnki Zdemontowaç ramiona spryskujàce odkr cajàc mocujàcà nakr tki mocujàce zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i umyç je pod kranem. Nie uk adaç naczyƒ zbyt ciasno Koƒcówka przewodu odp ywowego nie powinna dotykaç powierzchni wody odprowadzanej. Zwi kszyç dawk zale nie od stopnia zabrudzenia lub wymieniç Êrodek myjàcy. Dokr ciç do oporu. Wybraç program bardziej skuteczny. Wy àczyç przycisk po owicznego za adunku. Sprawdziç poziom soli i Êrodka do p ukania oraz wyregulowaç dawkowanie, jeêli nieprawid owoêç utrzymuje si, poprosiç Dzia Serwisowy o interwencj. Lepiej je rozmieêciç w koszykach. Lepiej u o yç naczynia. Pozostawiç drzwiczki maszyny uchylone po zakoƒczeniu programu zmywania co poprawi warunki naturalnego wysychania. Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy ej nieprawid owoêci jest powodem z ego zmywania lub niewystarczajàcego p ukania, niezb dne jest r czne zebranie brudów z naczyƒ gdy operacja koƒcowa spowoduje wyschni cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by oby w stanie oczyêciç. JeÊli z e dzia anie zmywarki utrzymuje si, nale y zwróciç si do Dzia u Serwisowego podajàc nazw modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si po wewn trznej stronie drzwiczek, w cz Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo liwià dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu. Producent zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoêci za b dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u yteczne bez pogorszenia podstawowych charakterystyk. 27

15 Συγχαρητήρια Kάνατε μια επιλογή χωρίς συμβιβασμούς. Επιλέξατε ό, τι καλύτερο, επιλέξατε μια συσκευή Candy! H Candy με ικανοποίηση σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο πιάτων, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και αδιάκοπης επαφής με τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα πλυντήρια πιάτων Candy είναι συσκευές υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, συσκευές αξιόπιστες σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. H Candy διαθέτει μια μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών: πλυντήρια ρούχων, κουζίνες, εντοιχιζόμενες συσκευές, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες. Για τις συσκευές αυτές μπορείτε να ζητήσετε πληροφοριακό υλικό στο τηλέφωνο Ο Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας. Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε. Όταν χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική Εξυπηρέτηση GIAS SERVICE στο , δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό της σειράς που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευής πίσω από το καπάκι της βάσης στήριξης, τον αριθμό αυτό αναφέρει και το πιστοποιητικό εγγύησης. Δηλώνοντας το μοντέλο και τον αριθμό θα έχετε καλύτερη και άμεση τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα Προδιαγραφές ασφαλείας Εγκατάσταση & Θέση σε λειτουργία Aνοιγμα της πόρτας Μηχανισμός αφαλατωτή νερού Ρύθμιση της επάνω σχάρας (καλάθι) Τοποθέτηση σκευών Πλύση μισού φορτίου Πληροφορίες για εργαστήρια Τοποθέτηση απορρυπαντικού / γυαλιστικού Kαθαρισμός φίλτρων Πρακτικές συμβουλές Kαθαρισμός & συντήρηση. Περιγραφή χειριστηρίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Επιλογή προγραμμάτων και ειδικές λειτουργίες Μηχανισμός διακοπής της ροής του νερού (Watercontrol) Πίνακας προγραμμάτων Εντοπισμός μικρών βλαβών Eικ. A Σελ. 30 Σελ. 31 Σελ. 33 Σελ. 33 Σελ. 35 Σελ. 36 Σελ. 40 Σελ. 41 Σελ. 41 Σελ. 43 Σελ. 44 Σελ. 45 Σελ. 47 Σελ. 47 Σελ. 48 Σελ. 49 Σελ. 50 Σελ. 52 EΓΓΥΗΣΗ Η συσκευή συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης που σας εξασφαλίζει την δωρεάν χρησιμοποίηση για ένα χρόνο των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, με μοναδική επιβάρυνση το αντίτιμο της επίσκεψης του τεχνικού. Μην ξεχάσετε να στείλετε μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο το απόκομμα Α του πιστοποιητικού εγγύησης. Το απόκομμα Β πρέπει να το διατηρήσετε αναλλοίωτο. Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για την ισχύ της εγγύησης που καλύπτει τη συσκευή που αγοράσατε. Διατηρείστε το υπόλοιπο του εντύπου προκειμένου να το δείξετε στις Τεχνικές Υπηρεσίες όταν χρειαστείτε κάποια επέμβαση μαζί με την επίσημη απόδειξη αγοράς που σας έδωσε ο πωλητής

16 Προδιαγραφές ασφαλείας Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας. Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής επιβάλει την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς να φοράτε παπούτσια. Μην τραβάτε το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής για να αποσυνδέσετε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Μην αφήνετε την συσκευή στην ύπαιθρο Μην αφήνετε την συσκευή να την χρησιμοποιούν παιδιά. Αν η πρίζα δεν είναι συμβατή με το φις αλλάξτε το φις και ελέγξτε αν το φις είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της συσκευής. Ελέγξτε πως το καλώδιο παροχής δεν είναι μαγκωμένο από την ίδια την συσκευή ή άλλο έπιπλο. Εάν υπάρχει κεντρική εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού δεν είναι αναγκαίο να προσθέσετε αλάτι στην συσκευή. Το πλυντήριο αυτό έχει κατασκευαστεί για το καθαρισμό οικιακών σκευών, σκεύη που έχουν υπόλοιπα βενζίνης, ρητινών κλπ δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλούμενα υλικά. Η αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής παροχής μπορεί να γίνει μόνο από άτομο των Τεχνικών Υπηρεσιών Gias Service. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και αντάπτορες. Όταν η συσκευή εμφανίσει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, απομονώστε την από την ηλεκτρική παροχή, κλείστε την παροχή νερού και καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση Gias Service. Aπο την Τεχνική Εξυπηρέτηση μπορείτε να προμηθευτείτε για αποκαταστάσεις ζημιών κλπ γνήσια ανταλλακτικά. Το νερό που απομένει στην συσκευή ή στα σκεύη μετά το κύκλο πλυσίματος δεν είναι πόσιμο. Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συσκευής γιατί μπορεί να αναποδογυρίσει. Μαχαίρια και πιρούνια πλένονται καλύτερα αν τοποθετηθούν με την χειρολαβή μέσα στο καλαθάκι. 30 ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗ (τεχνικές πληροφορίες) Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή επάνω σε μοκέτα βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί εξαερισμού παραμένουν ανοικτοί. Η πρίζα της συσκευής πρέπει να είναι εύκολης πρόσβασης και μετά την εγκατάσταση. Ηλεκτρική παροχή Το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα για θέματα ασφάλειας νομοθεσία και συνοδεύεται από τριπολική πρίζα προκειμένου να γειώνεται η συσκευή. Η αποτελεσματική γείωση της συσκευής είναι στενά συνδεδεμένη και με την σωστή γείωση του δικτύου της οικοδομής. Πριν συνδέσετε την συσκευή με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής βεβαιωθείτε 1. Ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη 2. Ότι η ασφάλεια του πίνακα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής που αναγράφονται στο πινακιδάκι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα η πράγματα που προκλήθηκαν από την μη γείωση της συσκευής. Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις υπ αριθ.89/336/cee, 73/23/CEE όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Παροχή νερού. Οι σωλήνες παροχής και αποχέτευση μπορούν να προσανατολιστούν ανεξάρτητα προς τα δεξιά ή αριστερά. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο κρύου ή ζεστού νερού αρκεί αυτό το τελευταίο να μην ξεπερνά του ς 60 C. H πίεση του δικτύου νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.08 Mpa & 0.08 Mpa. Όταν η πίεση του δικτύου είναι μικρότερη πρέπει να συμβουλευθείτε τις Υπηρεσίες Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού πρέπει να συνδεθεί με μία βρύση προκειμένου να απομονώνεται η συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση (Εικ 1β). Ο σωλήνας παροχής καταλήγει σε ένα στόμιο 3/4 με σπείρωμα (Εικ.2). Συνδέστε τον σωλήνα παροχής Α στην βρύση Β με σπείρωμα 3/4 και σιγουρευτείτε ότι έχει συνδεθεί σφικτά. Εάν κρίνετε απαραίτητο να προεκτείνετε το σωλήνα παροχής, μπορείτε να προσαρμόσετε έναν σύνδεσμο προέκτασης. Εάν το νερό περιέχει μικρά σωματίδια, συνιστάται η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φίλτρου, κωδ από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο (εικ.3). 31

17 Το φίλτρο D πρέπει να προσαρμοστεί ανάμεσα στην βρύση Β και στον σωλήνα παροχής Α, περιέχοντας και την ροδέλα C. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο σε νέες σωληνώσεις ή σε σωληνώσεις που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε να τρέξει το νερό για μερικά λεπτά πριν το συνδέσετε με τον σωλήνα παροχής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φραγή του φίλτρου με σωματίδια ή σκουριά Σύνδεση με την παροχή νερού Τοποθετείστε το σωλήνα στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς να υπάρχουν τσακίσματα. (εικ.4) Το στόμιο που θα υποδεχτεί το σωλήνα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 4 εκ, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 40 εκ. Σκόπιμο είναι να υπάρχει και ένα σιφόνι. (εικ.4) Εάν είναι απαραίτητο ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 2,6 μ. πρέπει όμως να απέχει από το έδαφος 85 εκ.. Για αυτή την δουλειά υπάρχει μια επέκταση ως ανταλλακτικό με κωδικό και το ρακόρ σύνδεσης με κωδικό Η καμπύλη άκρη του σωλήνα μπορεί να την ακουμπήσετε στο στόμιο του νιπτήρα ή της μπανιέρας ποτέ όμως δεν πρέπει να είναι μέσα σε νερό γιατί κατά την λειτουργία του πλυντηρίου μπορεί να τραβήξει νερό από την αποχέτευση. Σε περίπτωση που το πλυντήριο τοποθετηθεί κάτω από πάγκο η άκρη του σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο πιο ψηλό σημείο κάτω από τον πάγκο. Όταν τοποθετείτε την συσκευή πρέπει να ελέγχετε ότι οι σωλήνες νερού και αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένοι. 4 Aνοιγμα της πόρτας Βάλτε το χέρι σας μέσα στην χούφτα και πιέστε προς τα επάνω. Εάν ανοίξετε την πόρτα ενώ λειτουργεί η συσκευή, μια ηλεκτρική ασφάλεια θα διακόψει κάθε λειτουργία. Για την σωστή λειτουργία αποφεύγετε το άνοιγμα της πόρτας ενώ το πλυντήριο είναι σε λειτουργία. Kλείσιμο της πόρτας Τοποθετείστε τις σχάρες. Ελέγξτε αν κινούνται κανονικά επάνω στα ροδάκια τους και πως δεν υπάρχουν σκεύη ή πιάτα που εμποδίζουν την κίνηση. Kλείστε την πόρτα και σφραγίστε το με λίγη πίεση. Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού. Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα. Ο αποσκληρυντής μπορεί να επιδράσει σε νερό σκληρότητας μέχρι 60 fh γαλλική σκάλα 33 fh γερμανική σκάλα μέσω 5 διαφορετικών ρυθμίσεων. Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας. Ρύθμιση αποσκλήρυνσης νερού με τον αποσκληρυντή. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία σκληρότητας νερού και ρύθμισης αποσκληρυντή. Eπίπεδο 0 1 *2 34 Σκληρότητα νερού fh (γαλλική σκάλα) Σκληρότητα νερού dh (γερμανική σκάλα) Χρήση αλατιού ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ρύθμιση αφαλατωτή ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ένδειξη 1 Ένδειξη 2 Ένδειξη 3 Ένδειξη 4 Αριθμός πλυσιμάτων * Ο αποσκληρυντής είναι ρυθμισμένος στην θέση 2 που κατά κανόνα ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών. Εάν το νερό του δικτύου σας ανήκει στην Τύπου 1 κατηγορία 0 δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιείτε αλάτι γιατί είναι ήδη μαλακό. Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού του δικτύου σας ρυθμίστε τον αποσκληρυντή ακ: Αφαιρέστε την κάτω σχάρα, ξεβιδώστε το καπάκι της θήκης αλατιού που βρίσκεται στο πυθμένα της λεκάνης ( εικ.α "1") Με ένα κατσαβίδι περιστρέψτε το επιλογέα στην θέση που θέλετε Τύπου

18 Τοποθέτηση Αλατιού Το πλυντήριο διαθέτει ένα αποσκλυρυντή που καθαρίζει το νερό από τα άλατα που μπορεί να δημιουργήσουν πουρί και να το καταστρέψουν. Στο πυθμένα της συσκευής είναι τοποθετημένο ένα δοχείο που δέχεται το αλάτι που βοηθά στην αφαλάτωση του νερού. Το αλάτι που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αποκλειστικά για χρήση πλυντηρίων γιατί άλλα είδη αλατιού περιέχουν ουσίες που μπορεί να αδρανοποιήσουν τον αποσκλυρυντή. Για να τοποθετήσετε το αλάτι ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου που βρίσκεται στον πυθμένα. Όταν κάνετε αυτή την εργασία λίγο νερό μπορεί να βγει, καθαρίστε τη σπείρα από τα υπολείμματα και γεμίστε την θήκη με την βοήθεια ενός κουταλιού. Εάν δεν πρέπει να πλύνετε ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της πρόπλυσης ώστε να φύγει όσο αλάτι έχει βγει έξω από την θήκη ενώ τη γεμίζατε. Το δοχείο μπορεί να δεχτεί 1,5 1,8 κιλά αλάτι. Γεμίζετε την θήκη περιοδικά με αλάτι. Προσοχή: ατά την πρώτη εγκατάσταση αφού γεμίσετε την θήκη με αλάτι προσθέστε νερό έως ότου ξεχειλίσει. Ρύθμιση της επάνω σχάρας. Εάν χρησιμοποιείτε πιάτα διαμέτρου από 27 31, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο κάτω καλάθι αν τοποθετήσετε το επάνω καλάθι στην πιο πάνω θέση: 1) Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω καλάθι. 2) Kατόπιν κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και σηκώστε το προς τα πάνω (εικ. 1). Έτσι στο επάνω καλάθι μπορείτε να βάλετε σκεύη διαμέτρου έως 20 εκατοστά. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΕΤΕ ΤΟ KΑΛΑΘΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. 1) Πιάστε τη σχάρα από τις δυο πλευρές και τραβήξτε τη ν προς τα επάνω (εικ.2α). 2) Αφήστε το καλάθι να πέσει σιγά σιγά κρατώντας το (εικ.2β). Προσοχή: Μην ανεβοκατεβάζετε το καλάθι μόνο από την μια πλευρά(εικ.3). Προσοχή: Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται όταν το καλάθι είναι άδειο a b a b Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού. Αυτό το μοντέλο είναι εφοδιασμένο με ένα φωτάκι στον πίνακα ελέγχου, το οποίο ανάβει κάθε φορά που είναι απαραίτητο να γεμίσετε το δοχείο αλατιού. Σημαντικό: H εμφάνιση λευκών κηλίδων πάνω στα πιάτα είναι γενικά ένα σημαντικό σημάδι που δείχνει ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται γέμισμα

19 Φόρτωση των πιάτων. 1 Ένα σταθερό φορτίο απεικονίζεται στην φωτογραφία (εικ. 1,2,3). Για να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού πρέπει να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα του φαγητού πριν βάλετε τα πιάτα στη συσκευή, έτσι δεν θα βουλώσει το φίλτρο οι οπές εκτόξευσης νερού κλπ Δεν είναι ανάγκη να ξεβγάλετε τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Τηγάνια και κατσαρόλες που έχουν κατακάθια πρέπει να τα αφήνετε πρώτα να μουλιάσουν. A B C D E Επάνω καλάθι (εικ.1) Α = Βαθιά πιάτα B = Επίπεδα πιάτα C = Πιάτα γλυκού D = Πιάτα κούπας E = Φλιτζάνια F = Ποτήρια Χρήση της επάνω σχάρας Το επάνω καλάθι στηρίζετε σε δύο βάσεις κινητές που σας επιτρέπουν να το ρυθμίσετε σε δύο θέσεις, μια επάνω και μια πιο χαμηλά. Όταν οι βάσεις είναι κατεβασμένες μπορείτε να τοποθετήσετε επάνω φλιτζανάκια του καφέ, μεγάλα μαχαίρια και κουτάλες στις άκρες αυτής της σχάρας μπορείτε να τοποθετήσετε τα ποτήρια κρεμαστά. Kάτω από αυτά μπορείτε να τοποθετήσετε ποτήρια, πιατάκια κλπ. Όταν είναι σηκωμένες αυτές οι κινητές βάσεις σας επιτρέπουν αν βάλετε πιάτα φαγητού κανονικά. Τα πιάτα μπαίνουν κάθετα με το κοίλο μέρος προς τα εμπρός,φροντίζοντας να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ του ενός και του άλλου πιάτου ώστε να κυκλοφορεί το νερό. Για την καλύτερη αξιοποίηση της σχάρας συγκεντρώνετε μαζί όμοια πιάτα. Τα πιάτα μπορούν να τοποθετηθούν σε μια (1)ή σε δύο σειρές. (2) Τα μεγάλα πιάτα είναι καλό να τα τοποθετείτε λίγο γερμένα προς τα εμπρός προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος της σχάρας μέσα στο πλυντήριο. Στο επάνω καλάθι μπορείτε να τοποθετήσετε σαλατιέρες και πλαστικά, τα οποία πρέπει να στερεώσετε για να μην αναποδογυρίσουν εξ αιτίας της πίεσης του νερού. Το επάνω καλάθι είναι πολύ εύχρηστο. Μπορεί να τοποθετηθούν μέχρι 24 πιάτα σε δύο σειρές ή 30 ποτήρια σε πέντε σειρές. Χρήση της κάτω σχάρας Στο κάτω καλάθι τοποθετούνται κατσαρόλες, τηγάνια, σαλατιέρες, πιατέλες κλπ Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται με την χειρολαβή προς τα κάτω μέσα στο καλαθάκι. 2 3 B H A G B C D E D F A G E C F F Επάνω καλάθι (εικ.2) Α = Βαθιά πιάτα B = Επίπεδα πιάτα C = Πιάτα γλυκού D = Πιάτα κούπας E = Φλιτζάνια F = Ποτήρια κρασιού G = Ποτήρια νερού H = Mισό καλάθι μαχαιροπήρουνων. Kάτω καλάθι (εικ.3) Α = Μικρή κατσαρόλα B = Μεγάλη κατσαρόλα C = Τηγάνι D = Kαπάκια E = Γαβάθες, και πιατέλες F = Μαχαιροπήρουνα G = Kατσαρολικά. Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσματα της πλύσης

20 Τυποποιημένο φορτίο για 12 σερβίτσια (κατά EN 50242) H σωστή τοποθέτηση του φορτίου απεικονίζεται στην εικ.4 για το επάνω καλάθι και στην εικ.5 για το κάτω καλάθι στην εικ. 6 για το καλαθάκι των μαχαιροπήρουνων. 4 H C G E D C F A B C H I L Επάνω καλάθι (εικ.4) Α = ποτήρια B = 12 πιατάκια καφέ C = κούπες καφέ D = μικρή κούπα E = μεσαία κούπα F = μεγάλη κούπα G = 1+1 πηρούνια H = 1+1 κουτάλες I = κουτάλια γλυκού L = κουτάλια καφέ Προσοχή ( εικ. 7 ) Το κάτω καλάθι έχει δύο σειρές στηριγμάτων τα οποία μπορεί να πέσουν πολύ εύκολα διαμορφώνοντας ένα χώρο που σας επιτρέπει να φορτώσετε με άνεση μεγάλα σκεύη. ΓΙΑ ΝΑ KΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑKΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ. 1) Τραβήξτε τις ράχες προς τα επάνω και αφήστε τις να πέσουν. 2) Για να τις ανασηκώσετε είναι αρκετό να τις τοποθετήσετε κάθετες. Kαλάθι μαχαιροπήρουνων (εικ.8) 5 M Q M N P N Kάτω καλάθι (εικ.5) M = 8+4 βαθιά πιάτα N = 11+1 πιάτα O = 12 πιάτα γλυκού P = Πιατέλα Q = Πηρούνια. Το καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το κινήσετε οριζόντια τα δύο μέρη μεταξύ τους, την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το ενώσετε. O 6 R Kαλάθι μαχαιροπήρουνων (εικ.6) Στο εσωτερικό του καλαθιού τοποθετείστε 6+6 μαχαίρια (R)στις υπόλοιπες θήκες τοποθετείστε τα μαχαιροπήρουνα με τις χειρολαβές προς τα κάτω φροντίζοντας ώστε σε κάθε καλάθι να μην μπαίνουν περισσότερα από δύο ίδια μαχαιροπήρουνα

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL HND 715 T ALU ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL HND 715 T ALU ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως HND 75 T LU ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ SPIS TREÂCI Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Regulacja zmi kczania wody Regulacja koszyka górnego Wype nianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje PL SL HR EL CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA

Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje PL SL HR EL CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA PL SL HR EL Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje Οδηγίες χρήσεως CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy

Bardziej szczegółowo

技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141

技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141 技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141 CDI 5153E10-3-S (CANDY ) 6710005033 PL CZ HR SL RU Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A)

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) PL 1. obudowa kompresora 2. prze àcznik 3. przewód 4. wylot powietrza 5. pokrywka filtra 6. uchwyt podtrzymujàcy nebulizator 7. wylot powietrza 8.

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-grecki

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-grecki Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Θερμά συγχαρητήρια

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1 Uchwyt do o ysk z serii TMMH firmy SKF Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du ych o ysk Przenoszenie Êrednich i du ych o ysk mo e byç skomplikowanym, czasoch onnym i niebezpiecznym zaj ciem. Aby

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

EL PL Instrukcja obsäugi

EL PL Instrukcja obsäugi Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsäugi Συγχαρητήρια GRATULACJE Περιεχόμενα SPIS TREÉCI KΕΦΑΛΑΙO ROZDZIAÄ Με την αγορά αυτής της οικιακής συσκευής Hoover, έχετε δείξει ότι δεν δέχεστε συμβιβασμούς: θέλετε μόνο

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolTop-868

Nap d do rolet RolTop-868 PL Nap d do rolet RolTop-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Dane techniczne Zastosowanie: Armatura do instalacji solarnej oferowana przez firm Oventrop umo liwia po àczenie w obiegu solarnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Szyna Uszczelnienie koƒcowe Klatka Kulki Wózek Pokrywa koƒcowa Przekrój poprzeczny Rys. 1. Przekrój prowadnicy typu HR Budowa i w asnoêci W wózku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI LEISTER Uniplan E Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu.

U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. B.Braun SpaceOneView Program do Zarzàdzania Alarmami U atwia prac na Intensywnej Terapii Automatyczne Systemy Infuzyjne Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu. Sprawne Zarzàdzanie

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne?

Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne? W aêciwa kontrola Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne? Ustalenie prawid owej równowagi metabolicznej to klucz do aktywnego, zdrowego ycia z cukrzycà. Poprzez sta e, w aêciwe kontrolowanie

Bardziej szczegółowo

Co zmienia się po przejściu z terapii insuliną ludzkà na analog insuliny?

Co zmienia się po przejściu z terapii insuliną ludzkà na analog insuliny? Zalecenia lekarza dla osób stosujàcych analogi insuliny (wype nia lekarz prowadzàcy) Co zmienia się po przejściu na analog insuliny? Mo esz spo yç dodatkowy posi ek 2 Zalecony preparat i dawka insuliny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA Aplikacja Import Przelewów Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA SPIS TREÂCI Wst p.................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

FOLDER TECHNICZNY. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa

FOLDER TECHNICZNY. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 03 / 2010 SPIS TREÂCI Dane techniczne 02 Tabliczka znamionowa 03 Budowa urzàdzenia 04 Urzàdzenie i opis dzia ania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Kompostowniki i wiadra ogrodowe

Kompostowniki i wiadra ogrodowe Kompostowniki i wiadra ogrodowe Poradnik dobrego kompostowania Kompostowanie odpadów organicznych nie jest mitem kompostowanie to uk adanie odpadów organicznych w warstwach w taki sposób, aby uleg y rozk

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 35 Wartownik Zespolony separator powietrza

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1324 Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreêlenia wzoru oraz szczegó-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU STAlOwy SySTEM KOMUNIKACJI - STAlOwy SySTEM przeciwśnieżny 1

INSTRUKCJE MONTAŻU STAlOwy SySTEM KOMUNIKACJI - STAlOwy SySTEM przeciwśnieżny 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Stalowy system komunikacji - Stalowy system przeciwśnieżny 1 STALOWY SYSTEM KOMUNIKACJI BRAAS 2 3 System elementów s u Ñcych do chodzenia po dachu Braas/ RuppCeramika, zapewnia bezpiecznñ

Bardziej szczegółowo

Holz Türen Wooden Doors Portes Bois Drzwi drewniane REF / CODE : I 78-00-00 *) EN..2.0.1.X.0. Verpackung Packing unit Emballage Pakowana Komplett / complete 50 St / pcs 1 Kartons / Box kg Flügelteil /

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[03]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi AWM 129 PRALKA

Instrukcja obs ugi AWM 129 PRALKA Instrukcja obs ugi PRALKA Polski Instalacja 2 Rozpakowywanie i poziomowanie 2 Pod àczenie do instalacji wodnej i elektrycznej. 2 Pierwsze pranie 3 Dane techniczne 3 Instrukcja dla montera 4 Opis pralki

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA rozwijamy2 doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA nr 2 o nowych asfaltach drogowych 35/50 i 50/70 produkowanych w Dziale Technologii, Badaƒ i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos. Pytanie: pyt. 1 W ilu warstwach mo na sk adowa i przewozi beczki typ KEG z piwem na palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30 litrowe - waga 35 kg i 50 litrowe waga 51 kg) -

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Franke Diana Fragranit

Franke Diana Fragranit Franke Diana DIG 651 1 128,78 z 925,23 z 068 009 085 068 009 086 068 009 088 odwracalny 970 x 500 wyci cie 950 x 480 (promieƒ zaokràglenia 20 mm) komory 345/400/160 170/320/135 podbudowa od 60 cm zawór

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 217 14509 Poz. 1834 INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PA STWOWYCH NA PRAWO JAZDY LUB POZWOLENIE

Dziennik Ustaw Nr 217 14509 Poz. 1834 INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PA STWOWYCH NA PRAWO JAZDY LUB POZWOLENIE Dziennik Ustaw Nr 217 14509 Poz. 1834 Za àcznik nr 5 INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PA STWOWYCH NA PRAWO JAZDY LUB POZWOLENIE Postanowienia wst pne 1. 1. Instrukcja przeprowadzania egzaminów paƒstwowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo