elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!"

Transkrypt

1 TempoTec elero z nastawionym zegarem Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Nr /0604

2 Spis treêci Spis treêci Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa Opis przycisków i symboli Informacje ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Monta Pod àczenie w funkcji sterownika nap du Uruchomienie/Ustawienia fabryczne ObjaÊnienia funkcji Prze àcznik suwakowy trybu pracy r cznej/ automatycznej, stan gotow Przyciski Godzina/data, program, Astro wieczór, indywidualnie Blokada Ustawienia Funkcja urlop, po o enie kraƒcowe, pozycja poêrednia Wentylacja/obrót, wybór j zyka obs ugi, przesuni cie, wybór miasta, d ugoêç/ szerokoêç/strefa czasowa Przestawienie czasu letniego/zimowego Funkcje (tylko dla wykwalifilowanego personelu) Tryb Expert Przeglàd opcji menu Ustawianie godziny/daty Funkcja Astro wieczór Indywidualny czas uruchamiania vb Funkcja urlop Pozycja poêrednia, wentylacja/obrót, po o enie kraƒcowe Wybór j zyka obs ugi/ przesuni cie Wybór miasta/ tryb Expert (stopnie d ugoêci, szerokoêci geogr./ strefa czasowa) Automatyczne przestawienie czasu letniego/ zimowego Funkcje (tylko dla wykwalifikowanego personelu) Wybór kurtyny, data pierwszego uruchomienia Dane techniczne Wymiana beterii Czyszczenie Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych -24 Ogólne oêwiadczenie zgodnoêci

3 Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa Opis przycisków i symboli Uwaga! Wa ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa! Prosz stosowaç si do poni szych zaleceƒ. Niebezpieczeƒstwo doznania obra eƒ cia a w wyniku pora enia pràdem. Przy àcza elektryczne do sieci o napi ciu 230 V muszà byç wykonywane przez wykwalifikowanego elektrykan. Przed rozpocz ciem monta u od àczyç przewód zasilajàcy od êród a napi ciai. Podczas przy àczania przestrzegaç przepisów w aêciwego miejscowo Zak adu Energetycznego oraz wytycznych dotyczàcych mokrych i wilgotnych pomieszczeƒ wed ug VDE 100 (Zwiàzku Elektrotechników Niemieckich). Stosowaç wy àcznie w suchych pomieszczeniach. Stosowaç wy àcznie oryginalne cz Êci elero. Nie przebywaç w bezpoêrednim zasi gu dzia ania urzàdzeƒ. Nie dopuszczaç dzieci do urzàdzeƒ sterujàcych. Przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych w danym kraju. Zu yte baterie usunàç w sposób zgodny z przepisami ochrony Êrodowiska. Baterie zastàpiç wy àcznie bateriami tego samego typu (CR 2032). JeÊli instalacja sterowana jest za pomocà jednego lub kilku urzàdzeƒ, podczas pracy musi byç ona dobrze widoczna. Urzàdzenie sk ada si z elementów atwych do po kni cia. Opis przycisków i symboli prze àcznik suwakowy trybu pracy r cznej/ automatycznej lampka kontrolna os ona panelu obs ugi Przyciski panelu obs ugi pod os onà przycisk MENU przycisk Symbole wyêwietlacza Program godzina/data pole tekstowe wskaênik cyfrowy dni tygodnia (pn.-niedz.) 31 S min MENU - TempoTec 31 Reset ustawianie S min przycisk Reset przycisk + przycisk funkcje Astro wieczór podnoszeni opuszcza przycisk W GÓR przycisk STOP przycisk W DÓ -3-4

4 Informacje ogólne/zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Monta /Pod àczenie Informacje ogólne Urzàdzenie TempoTec z ustawionà fabrycznie aktualnà datà i godzinà (czas Êrodkowoeuropejski) steruje nap dem rano o zaprogramowanym czasie uruchamiania i wieczorem w porze Astro (o zachodzie s oƒca). Monta W ka dej chwili mo liwa jest obs uga r czna urzàdzenia TempoTec. Zasilanie bateryjne umo liwia programowanie tak e w przypadku wyj tego panelu obs ugi, poniewa komunikat na wyêwietlaczu zostaje zachowany.. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Urzàdzenie TempoTec s u y wy àcznie do sterowania instalacjami rolet i aluzji. Pod àczenia urzàdzeƒ zewn trznych dokonaç mo na wy àcznie po konsultacji z doradcà technicznym producenta. Pod àczenie w funkcji sterownika nap du Uwaga! Niebezpieczeƒstwo doznania obra eƒ cia a w wyniku pora enia pràdem. Pod àczeƒ dokonywaç mogà tylko osoby wykwalifikowane! W przypadku gdy TempoTec steruje wi cej ni jednym nap dem, nap dy te nale y roz àczyç za pomocà przekaênika. Nale y zwróciç uwag na obcià enie styków urzàdzenia. 1. Zdjàç nasadki ochronne.. 2. Pod àczyç. PE Sieç 230 V/50 Hz N L N L 1~ M TempoTec 3. Nasadki ochronne ponownie na o yç na gniazdo. 4. Gniazdo zamocowaç w puszce. 5. Panel obs ugi osadziç w ramce i umieêciç w gnieêdzie. -5-6

5 Uruchomienie/Ustawienia fabryczne ObjaÊnienia funkcji Uruchomienie Zegar zostaje uchomiony przy pierwszym przyciêni ciu dowolnego przycisku. Teraz, za pomocà przycisków +/-, mogà Paƒstwo wybraç i zapisaç w pami ci j zyk obs ugi, potwierdzajàc przyciskiem. Zegar znajduje si w trybie pracy automatycznej. Ustawienia fabryczne CZAS/DATA: aktualny czas Êrodkowoeuropejski i aktualna data : -7 ASTRO WIECZÓR W czasy uruchamiania poniedzia ek-piàtek (1-5) v godz. 7:00 b ASTRO WIECZÓR USTAWIANIE: URLOP WY. (OFF) PO O ENIE KRA COWE LATO/ZIMA W. (ON) FUNKCJE: Wskazówka: ROLETA Czasy uruchamiania sobota, niedziela (6,7) v godz. 8:00, b ASTRO WIECZÓR PrzyciÊni cie przycisku RESET (za pomocà d ugopisu bàdê podobnego przedmiotu) powoduje przywrócenie ustawieƒ fabrycznych urzàdzeniatempotec. Wyjàtek: opcja menu Funkcje, Wybór j zyka i Wybór miasta. ObjaÊnienia funkcji Prze àcznik suwakowy trybu pracy r cznej/automatycznej W pozycji prze àcznika suwakowego, oznaczajàcej tryb pracy r cznej Hand, realizowane sà polecenia ruchu wydawane wy àcznie r cznie. W pozycji prze àcznika suwakowego, oznaczajàcej tryb pracy automatycznej Auto, realizowane sà polecenia ruchu wydawane r cznie oraz automatycznie (np. godzina, Astro wieczór, funkcje,...). Stan gotowoêci Na wyêwietlaczu widoczna jest godzina Przycisk PrzyciÊni cie przycisku powoduje zapisanie w pami ci aktualnie wyêwietlonych parametrów. Przyciski +/- Przyciski +/- umo liwiajà: menu W zmiana parametrów tryb - Auto W przeglàd informacji przycisk + W nast pny automatyczny czas uruchamiania v przycisk W nast pny automatyczny czas uruchamiania b przycisk + i W odczytanie godziny czasu Astro v przycisk i W odczytanie godziny czasu Astro b Przycisk MENU PrzyciÊni cie przycisku MENU umo liwia przeglàd opcji menu jak równie przejêcie do stanu gotowoêci. Aktualnie wyêwietlane parametry nie sà zapisywane w pami ci. Przycisk RESET PrzyciÊni cie przycisku RESET (za pomocà d ugopisu bàdê podobnego przedmiotu) powoduje przywrócenie ustawieƒ fabrycznych urzàdzenia TempoTec. Wyjàtek: opcja menu Funkcje, Wybór j zyka,wybór miasta. -8

6 ObjaÊnienia funkcji ObjaÊnienia funkcji Czas/data CZAS/DATA W tej opcji menu ustawia si godzin oraz dat.. Program W opcji menu mo na ustawiç ró ne czasy uruchamiania: Astro wieczór (1-5 i 6,7) indywidualnie (1-5 i 6,7) BLADA Zapobiega zbyt wczesnemu zamykaniu rolety przez funkcj ASTRO WIECZÓR.. Przyk ad: Czas Astro b: 17:00 Blokada b: 19:30 Roleta nie zamyka si przed godz. 19:30. 05:00 godzina 07:00 godzina blokada otwierania wschód słoƒca ASTRO WIECZÓR Steruje podnoszeniem wed ug ustawionego czasu uruchamiania. Opuszczanie wed ug funkcji Astro. 05:00 godzina czas zimowy czas letni czas letni czas zimowy 09:00 godzina grudzie stycze luty marzec kwiecieƒ maj czerwie lipiec sierpie wrzesieƒ paêdzie listopad grudzie blokada 16:00 godzina 19:00 godzina 22:00 godzina zamykanie blokada zamykania zachód słoƒca 07:00 godzina Schaltzeit Auf 09:00 godzina grudzie stycze luty marzec kwiecieƒ maj czerwie lipiec sierpie wrzesieƒ paêdzie listopad grudzie Astro wieczó 16:00 godzina zamykanie 19:00 godzina 22:00 godzina czas zimowy czas letni czas letni czas zimowy zachód s oƒca INDYWIDUALNIE Steruje podnoszeniem i opuszczaniem wed ug ustawionych przez Paƒstwa czasów uruchamiania

7 Ustawienia Ustawienia Ustawienia Opcja menu USTAWIANIE zawiera nast pujàce mo liwoêci: URLOP POZYCJA POÂREDNIA WENTYLACJA/OBRÓT PROG (PO O ENIE KRA COWE, POZYCJA POÂREDNIA, WENTYLACJA/OBRÓT) Wybór j zyka obs ugi (POLSKI) PRZESUNI CIE b Wybór miasta (WARSZAWA) -11 D UGOÂå GEOGR SZEROÂå GEOGR STREFA CZASOWA Wyst puje tylko w przypadku aktywnego TRYBU EXPERT W. (ON) LATO/ZIMA (Automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego) W celu rozpocz cia ustawiania przyciskaç przycisk do momentu wyêwietlenia àdanej opcji menu. URLOP Zadaniem funkcji urlopu jest symulacja zamieszka ego domu podczas pobytu w aêcicieli na urlopie. JeÊli funkcja jest w àczona (ON), podnoszenie i opuszczanie rolety/ aluzji przesuwa si w czasie w stosunku do zaprogramowanych godzin (max.+ 30 min.). PO O ENIE KRA COWE Po o eniem kraƒcowym nazywa si punkt, w którym roleta/ aluzja osiàga swojà najwy szà lub najni szà pozycj. POZYCJA POÂREDNIA Pozycja poêrednia jest dowolnie wybranà pozycjà rolety/ aluzji pomi dzy jej górnym i dolnym po o eniem kraƒcowym. Po zaprogramowaniu roleta lub aluzja osiàga t pozycj poruszajac si w dó poczàwszy od górnego po o enia kraƒcowego. W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W DÓ. W przypadku aluzji, o ile zosta o to ustawione, w po àczeniu z osiàgni ciem pozycji poêredniej nast puje automatyczny obrót lameli. k WENTYLACJA/OBRÓT Pozycja wentylacji/obrotu jest dowolnie wybranà pozycjà rolety/ aluzji pomi dzy jej dolnym i górnym po o eniem kraƒcowym. Funkcja ta umo liwia podniesienie pancerza rolety, poczàwszy od dolnego po o enia kraƒcowego, do pozycji, w której pojawia si perforacja profili. W przypadku aluzji nast puje obrót lameli. W tym celu dwukrotnie krótko przycisnàç przycisk W GÓR. Wybór j zyka obs ugi (POLSKI) Funkcja ta pozwala Paƒstwu wybraç swój ojczysty j zyk. PRZESUNI CIE Ustawienie tej opcji umo liwia przesuni cie czasu Astro b (max. +/- 120 min.). 16:00 godzina 19:00 godzina 22:00 godzina czas zimowy czas letni zamykanie czas letni czas zimowy Astro offset + 60 min. Wybór miasta (WARSZAWA przy ustawieniu na j zyk POLSKI) Wybór miasta wa ny jest ze wzgl du na funkcj Astro. W tym miejscu nale y wybraç miasto po o one najbli ej Paƒstwa miejsca zamieszkania. D UGOÂå GEOGR./SZEROÂå GEOGR./STREFA CZASOWA (tylko w przypadku aktywnego TRYBU EXPERT W.) Opcja ta umo liwia dok adne dopasowanie funkcji Astro do Paƒstwa miejsca zamieszkania. Wspó rz dne geograficzne ustala si np. przy pomocy atlasu. zachód s oƒca -12

8 Ustawienia/Funkcje LATO/ZIMA LATO/ZIMA okreêla automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego. Fabrycznie ustawiona jest pozycja W. (ON); urzàdzenie TempoTec dopasowuje si automatycznie. MENU G ÓWNE (Przeglàd opcji menu) MENU G ÓWNE MENU FUNKCJE Tryb ten przeznaczony jest wy àcznie dla wykwalifikowanego personelu! (Pojawia si tylko w przypadku wyj tego panelu obs ugi) Opcja menu FUNKCJE pozwala ustawiç nast pujàce warianty: ROLETA/ ALUZJA (wybór typu kurtyny) TRYB EXPERT URUCHOMIENIE (do celów serwisowych) PRZEKAèNIK (do celów serwisowych) CA KOWITY CZAS PRACY (do celów serwisowych) + + CZAS/DATA USTAWIANIE FUNKCJE PROG1 /- PROG2 1. Przycisnàç przycisk MENU. Pojawia si napis CZAS/DATA. 2. W celu wybrania kolejnych opcji menu, przyciskaç przyciski +/-. 3. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU. CZAS/DATA (Ustawianie godziny i daty) CZAS/DATA TRYB EXPERT JeÊli Paƒstwa zdaniem opcja Wybór miasta jest zbyt ma o dok adna (TRYB EXPERT WY. (OFF)), istnieje mo liwoêç precyzyjnego ustawienia poprzez okreêlenie stopni d ugoêci i szerokoêci geograficznej (TRYB EXPERT W. (ON)). K O GODZ. R MIESIÑC DZIE /- CZAS/DATA 1. Przycisnàç przycisk MENU. Pojawia si napis CZAS/DATA. 2. Przyciskiem przejêç do napisu GODZ. 3. Przyciskami +/- ustawiç aktualnà godzin. 4. Po nastawieniu godziny, potwierdziç przyciskiem. 5. Przy ustawianiu R, MIESIÑC oraz DZIE, post powaç wed ug powy szego opisu. Pojawia si napis CZAS/DATA. 6. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU

9 ASTRO WIECZÓR (podnoszenie W czas uruchamiania, opuszczanie W zachód s oƒca) ASTRO WIECZÓR -15 CZAS URUCHAMIANIA v CZAS O URUCHAMIANIA v O BLADA b 1. Przycisnàç przycisk MENU. 2. Aby wybraç opcj menu PROGAM, przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu PROGAM. 3. Potwierdziç przyciskiem. 4. Ponownie przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu ASTRO WIECZÓR. 5. Potwierdziç przyciskiem. 6. Przyciskami +/- ustawiç CZAS URUCHAMIANIA v od poniedzia ku do piàtku (1-5). 7. Potwierdziç przyciskiem. 8. Przyciskami +/- ustawiç BLADA b od poniedzia ku do piàtku (1-5). 9. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem. 10. Przyciskami +/- ustawiç CZAS URUCHAMIANIA v od soboty do niedzieli (6,7). 11. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem. 12. Przyciskami +/- ustawiç BLADA b od soboty do niedzieli (6,7). 13. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis PROGAM. 14. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU. BLADA b INDIVIDUELL (podnoszenie/opuszczanie W czas uruchamiania) INDYWIDUALNIE CZAS CZAS URUCHAMIANIA v URUCHAMIANIA b CZAS O O CZAS URUCHAMIANIA v URUCHAMIANIA b 1. Przycisnàç przycisk MENU. 2. Aby wybraç opcj menu, przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu. 3. Potwierdziç przyciskiem. 4. Ponownie przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu INDYWIDUALNIE. 5. Potwierdziç przyciskiem. 6. Przyciskami +/- ustawiç CZAS URUCHAMIANIA v oraz CZAS URUCHAMIANI b vod poniedzia ku do piàtku (1-5) oraz od soboty do niedzieli (6,7). 7. Ka de ustawienie potwierdziç przyciskiem. 8. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU. -16

10 URLOP (Urlop WY./W. (OFF/ON)) USTAWIANIE 1. Przycisnàç przycisk MENU. 2. Aby wybraç opcj menu USTAWIANIE, przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu USTAWIANIE. 3. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis URLOP W./WY. (ON / OFF). 4. Przyciskami +/- mo na ustawiç funkcj urlopu na W. (ON) lub WY. (OFF). 5. Wybór potwierdziç przyciskiem. Funkcja URLOP zosta a zaprogramowana. Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na nast pnych stronach. -17 URLOP WY URLOP W patrz nast pna strona USTAWIANIE POZYCJA POÂREDNIA, WENTYLACJA/OBRÓT, PROG PO O ENIE KRA COWE ( czasu/po o enia) patrz poprzednia strona POZYCJA POÂREDNIA WENTYLACJA (OBRÓT) Funkcja URLOP/ CZUJNIK ÂWIAT A zosta a potwierdzona. Pojawia si napis POZYCJA POÂREDNIA. 1. Za pomocà przycisków +/- mo na ustawiç czas poruszania do punktu POZYCJI POÂREDNIEJ. PROG1 PO O ENIE KRA COWE PROG1 POZYCJA POÂREDNIA PROG1 WENTYLACJA/ OBRÓT patrz nast pna strona Czas nale y wprowadziç w sekundach lub przyciskiem W DÓ przesunàç pancerz do punktu POZYCJI POÂREDNIEJ, poczàwszy od górnego po o enia kraƒcowego. 2. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis WENTYLACJA/OBRÓT. 3. Za pomocà przycisków +/- mo na ustawiç czas poruszania do punktu WENTYLACJA/OBRÓT. Czas nale y wprowadziç w sekundach lub przyciskiem W GÓR przesunàç pancerz do punktu WENTYLACJA/OBRÓT, poczàwszy od dolnego po o enia kraƒcowego. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis PROG PO O ENIE KRA COWE. 4. Przyciski +/- umo liwiajà wybór pomi dzy PROG PO O ENIE KRA COWE, PROG POZYCJA POÂREDNIA oraz PROG WENTYLACJA/OBRÓT. 5. Wybrane ustawienie potwierdziç przyciskiem. Funkcja PROG PO O ENIE KRA COWE zosta a zaprogramowana. Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na nast pnych stronach. -18

11 USTAWIANIE POLSKI / PRZESUNI CIE b (Wybór j zyka obs ugi, Przesuni cie Astro wieczór) USTAWIANIE (Wybór miasta, TRYB EXPERT (D UGOÂå GEOGR., SZEROÂå GEOGR., STREFA CZASOWA)) patrz strona poprzednia PRZESU- POLSKI NI CIE b patrz strona nast pna patrz strona poprzednia WARSZAWA TRYB EXPERT W./WY. patrz strona nast pna Funkcja PROG PO O ENIE KRA COWE zosta a potwierdzona. Pojawia si napis POLSKI. 1. Za pomocà przycisków +/- mo na ustawiç àdany j zyk obs ugi. 2. Ustawienie potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis PRZESUNI CIE b. 3. Za pomocà przycisków +/- mo na ustawiç àdane przesuni cie b (max. +/- 120 min.). 4. Potwierdziç przyciskiem. Funkcja PRZESUNI CIE b zosta a zaprogramowana. Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na nast pnych stronach. -19 D UGOÂå SZEROÂå STREFA CZASOWA Funkcja PRZESUNI CIE b zosta a potwierdzona. Pojawia si wybór miasta (WARSZAWA). 1. Za pomocà przycisków +/- mo na ustawiç miasto po o one najbli ej. 2. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis D UGOÂå. (Istnieje mo liwoêç dok adniejszego okreêlenia po o enia Paƒstwa miejscowoêci poprzez wprowadzenie jej wspó rz dnych, tj. stopni d ugoêci i szerokoêci geograficznej.) Wskazówka: Napisy D UGOÂå/SZEROÂå/STREFA CZASOWA pojawiajà si w oknie dialogowym tylko wtedy, gdy w opcjach menu TRYB EXPERT ustawiono jako W. (ON). 3. Przyciskami +/- mo na ustawiç wybrany stopieƒ D UGOÂCI geograficznej. 4. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis SZEROÂå. 5. Przyciskami +/- mo na ustawiç wybrany stopieƒ SZEROÂCI geograficznej. -20

12 6. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis STREFA CZASOWA. 7. Przyciskami +/- mo na ustawiç wybranà STREF CZASOWÑ, w której si Paƒstwo znajdujà. 8. Potwierdziç przyciskiem. Funkcja STREFA CZASOWA zosta a zaprogramowana. Opis dalszych kroków programowania w menu USTAWIANIE znajdà Paƒstwo na nast pnych stronach. USTAWIANIE LATO/ZIMA (Automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego) patrz strona poprzednia LATO/ZIMA W. LATO/ZIMA WY. USTAWIANIE Funkcja STREFA CZASOWA zosta a potwierdzona. Pojawia si napis LATO/ZIMA. 1. Przyciskami +/- mo na w àczyç lub wy àczyç opcj LATO/ZIMA. 2. Wybór potwierdziç przyciskiem. 3. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU. FUNKCJE (tylko w przypadku wyj tego panelu obs ugi, wy àcznie dla wykwalifikowanego personelu) ROLETA/ ALUZJA, URUCHOMIENIE (Wybór typu kurtyny, data pierwszego uruchomienia) + TRYB ROLETA/ EXPERT FUNKCJA ALUZJA WY /W FUNKCJA /- ÑCZNY CZAS PRACY URUCHOMIENIE PRZEKAèNIK 1. Przycisnàç przycisk MENU. 2. Aby wybraç opcj menu FUNKCJE, przyciskaç przycisk + do momentu pojawienia si napisu FUNKCJE. 3. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis ROLETA/ ALUZJA. 4. Przyciskami +/- mo na wybraç pomi dzy roletà/ aluzjà. 5. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napistryb EXPERT WY./W. (OFF/ON). 6. Za pomocà przycisków +/- wybraç àdane ustawienie. 7. Wybór potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis URUCHOMIENIE. 8. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis PRZEKAèNIK. (PRZEKAèNIK oznacza cz stoêç àczeƒ przekaênika.) 9. Potwierdziç przyciskiem. Pojawia si napis ÑCZNY CZAS PRACY. ( ÑCZNY CZAS PRACY okreêla àczny czas dzia ania zegara.) 10. Wybór potwierdziç przyciskiem. 11. Aby powróciç do stanu gotowoêci, przycisnàç przycisk MENU

13 Dane techniczne/wymiana baterii/ Czyszczenie Dane techniczne Napi cie nominalne V AC / Hz Obcià enie styków 5 A /250 V AC przy cos j =1 Typ baterii CR 2032 Stopieƒ ochrony IP 20 Klasa ochrony II??????????????? Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do +55 C Rodzaj monta u podtynkowy mocowanie w Êcianie l 58 natynkowy mocowanie na tynku w odpowiedniej obudowie Wymiana baterii CR2032 Czyszczenie 1. Wyjàç panel sterowania. 2. Wyjàç bateri. 3. W o yç nowà bateri, w aêciwie ukierunkowujàc bieguny 4. Ustawiç godzin. Wskazówka: Ustawione parametry zostajà zachowane. Urzàdzenie czyêciç wy àcznie wilgotnà Êciereczkà. Nie stosowaç adnych Êrodków czyszczàcych, poniewa mogà one uszkodziç powierzchni z tworzywa. Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych/ogólne oêwiadczenie zgodnoêci Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych Problem Przyczyna Usuni cie Nap d nie pracuje. Nieprawid owe Sprawdziç poprawnoêç pod àczenie. pod àczenia. Nap d obraca si w Nieprawid owe Przewody V i B zamieniç z ym kierunku. pod àczenie. miejscami w gnieêdzie. Program Astro nie 1. Nieprawid owa data. 1. Ustawiç prawid owà dzia a poprawnie. dat. 2. èle wybrano miasto 2. Wybraç odpowiednie lub wprowadzono miasto lub wprowadziç z e wspó rz dne poprwawne geograficzne. wspó rz dne geogr. 3. W àczona funkcja 3. Wy àczyç funkcj urlopu. urlopu. 4. W àczona funkcja 4. Dopasowaç parametry przesuni cia. przesuni cia. Urzàdzenie TempoTec Prze àcznik suwakowy Prze àcznik suwakowy nie realizuje ustawiony na tryb przestawiç na tryb pracy ustawionych poleceƒ pracy r cznej. automatycznej. ruchu. Urzàdzenie TempoTec W àczona funkcja Wy àczyç funkcj realizuje ustawione urlopu. urlopu. polecenia ruchu w sposób niedok adny. Roleta nie osiàga Nie ustawiono pozycji Ustawiç pozycje po o eƒ po o enia po o eƒ kraƒcowych. kraƒcowych w menu kraƒcowego. USTAWIENIA PROG PO O ENIE KRA COWE. Ogólne oêwiadczenie zgodnoêci: Firma elero GmbH oêwiadcza niniejszym, e urzàdzenie o nazwie TempoTec jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi wa nymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE

14 Warnhinweise

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instrukcję należy zachować!

Instrukcja obsługi Instrukcję należy zachować! Instrukcja obsługi Instrukcję należy zachować! Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......... 5 Opis wyświetlacza i przycisków............ 6 Informacje ogólne............ 7 Zastosowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika:

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika: 1 Czasowy termo-sterownik proporcjonalny A L F A Sterownik ALFA s y do sterowania zaworami przep ywu wody grzewczej do zasobnika i w konsekwencji stabilizacji jej temperatury w zale no ci od pory dnia

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis Uno smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis Uno smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Multi Send

Instrukcja i-r Multi Send Instrukcja i-r Multi Send Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 5 Opis wyświetlacza i przycisków... 6 Informacje ogólne... 7 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 7 Montaż... 8 Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

elero z nastawionym zegarem AstroTec-868 Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero z nastawionym zegarem AstroTec-868 Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! AstroTec-868 elero z nastawionym zegarem elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! 309058 Nr. 18 100.4501/0604

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolSmart-868

Nap d do rolet RolSmart-868 PL Nap d do rolet RolSmart-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wbudowaniu nap du niniejszà instrukcj monta u nale y elektrykowi przymocowaç do kabla. Funkcje urzàdzenia: Ochrona zas ony (wy àczenie momentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 8 Ocena dokładności wskazań odbiornika MAGELLAN FX324 MAP COLOR Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu radiowego czujnika zewnętrznego i analogowego radiowego układu zdalnej obsługi

Instrukcja obsługi i montażu radiowego czujnika zewnętrznego i analogowego radiowego układu zdalnej obsługi Instrukcja obsługi i mtażu radiowego czujnika zewnętrznego Możliwość mtażu: 1. Radiowy czujnik zewnętrzny i odbiornik 2. Radiowy układ zdalnej obsługi (max. 7) i odbiornik 3. Radiowy czujnik zewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący w pilocie z wyświetlaczem Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOSCI WS350 NADAJNIK WSPÓ PRACUJE Z ODBIORNIKAMI WS 3xx Bezprzewodowy czujnik wilgotności ma zastosowanie w pomieszczeniach gdzie wymagane jest stałe utrzymywanie poziomu wilgotności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo