LUCJAN ADAMCZUK METODOLOGIA BADANIA PROBLEMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUCJAN ADAMCZUK METODOLOGIA BADANIA PROBLEMATYKA"

Transkrypt

1 LUCJAN ADAMCZUK METODOLOGIA BADANIA PROBLEMATYKA Archidiecezja katowicka funkcjonuje na terenach o najwyższym poziomie urbanizacji i uprzemysłowienia, a jed-nocześnie jest największym pod względem liczby ludności (1,9 ml), kościołem lokalnym w Polsce. Już choćby z tych tylko powodów życie religijne i społeczne jakie się tu to-czy budzi zainteresowanie zarówno socjologów religii jak i hierarchów Kościoła. Potrzeba uzyskania w miarę pełnego i klarownego obrazu socjologicznego tego życia nabiera szcze-gólnego znaczenia w sytuacji nieodległej już perspektywy integracji z krajami Unii Europejskiej i przyśpieszenia związanych z tym procesów gospodarczych, społecznych i re-ligijnych. Problemy i wyzwania jakie w związku z tym stają przed Kościołem katowickim, a szczególnie poszukiwanie spo-sobów ich rozwiązywania są istotne dla całego Kościoła ka-tolickiego w Polsce. Warunkiem sprostania tym wyzwaniom jest posiadanie profesjonalnie przygotowanej diagnozy sytu-acji religijnej i społecznej w archidiecezji. Uzyskanie da-nych do takiej diagnozy stanowił główny cel badania, które-go wyniki będą w tym raporcie zaprezentowane. Przystępując do pracy nad koncepcją badania brano rów-nież pod uwagę potrzebę dynamicznego i porównawczego ujęcia niektórych zagadnień. Przesądzało to zarówno wybór metody, jak i pewnych konkretnych tematów badania. Tematy te związa-ne są z pomiarem podstawowych parametrów religijności oraz poglądów religijnych i postaw wobec wiary. Podstawowa metodą stosowaną dla uzyskania informacji na te tematy jest wywiad kwestionariuszowy na próbie reprezentatywnej, stwarzający warunki do uzyskania najpełniejszych i najbardziej wiarygod-nych danych. Taka właśnie procedura zastosowana została w największym ogólnopolskim badaniu religijności z 1991 r., do którego zamierzamy nawiązać w pełnym opracowaniu wyników te-go badania. Uznano również za celowe nawiązanie do wyników badania przeprowadzonego w 1997 r. w diecezji włocławskiej, w którym badano kompleks zagadnień dotyczących postaw i po-glądów społeczno-politycznych związanych z zachowaniami wy-borczymi. Teza o wpływie antyklerykalizmu na postawy spo-łeczno-polityczne diecezjan, sformułowana na podstawie tego badania, będzie poddana weryfikacji w archidiecezji kato-wickiej. Biorąc za podstawę te wstępne ustalenia obszarów tema-tycznych, wynikające z badań wcześniejszych, włączono rów-nież do problematyki naszego badania kilka nowych wątków specyficznych dla regionu śląskiego. Dotyczy to zwłaszcza tradycji śląskiej w odniesieniu do pielgrzymek stanowych oraz religijnych zwyczajów i obrzędów ludowych i rodzinnych. Zgodnie z sugestiami zleceniodawcy badania, rozszerzona zo-stała również problematyka obecności wiernych w życiu spo-łecznym, m.in. poprzez udział w Akcji Katolickiej. 1 / 5

2 KWESTIONARIUSZ Wszystkie wymienione wcześniej obszary badawcze prze-łożone na język konkretnych pytań tworzą kwestionariusz wy-wiadu składający się łącznie z 56 pytań głównych i 12 pytań metryczkowych. Układają się one w następujące grupy tema-tyczne: A. POSTAWY WOBEC WIARY B. POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE C. OCENA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU (MEDIÓW) D. ZWIĄZEK Z KOŚCIOŁEM I PARAFIĄ E. POSTAWY WOBEC WARTOŚCI F. PRAKTYKI I ZACHOWANIA RELIGIJNE G. LOKALNE WIĘZI I ŚLĄSKA OBYCZAJOWOŚĆ RELIGIJNA H. DANE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE Większość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu zo-stała sprawdzona w szeregu wcześniejszych badaniach ISKK i innych ośrodków badawczych. Kilka pytań jest jednak nowych i uzyskane wyniki nie mają odniesienia do innych tego typu badań. Dotyczy to zwłaszcza pytania o przykazania (15) i o sakramenty (16), które mogły być odebrane przez responden-tów jako i trudne i drażliwe, sprawdzały bowiem poziom wie-dzy religijnej, który powinien być ukształtowany już w cza-sie szkolnego nauczania katechetycznego. Z tego też powodu należało się liczyć albo ze wzrostem liczby odmów udziału w badaniu, albo z ulgowym potraktowaniem tego pytania przez ankieterów i w związku z tym sztucznym zawyżeniem uzyskanych wyników. PRÓBA BADAWCZA Konieczność uzyskania wyników reprezentatywnych dla ar-chidiecezji katowickiej nastręczała pewne trudności zarówno z określeniem populacji generalnej, jak i z doborem próby która by ją reprezentowała. Trudności te wynikały z tego, że pełne dane ludnościowe opracowywane są przez GUS tylko w przekroju gmin i województw. Nie ma więc możliwości ustale-nia liczby ludności według diecezji, gdyż ich granice bardzo często przecinają się zarówno na poziomie województw jak gmin. W tej sytuacji postanowiono określić dane ludnościowe archidiecezji zliczając ludność wszystkich gmin których sie-dziby znajdują się na terytorium archidiecezji. Ustalona w ten sposób liczba ludności w archidiecezji może być obarczo-na niewielkim błędem ze względu na to że granica archidiece-zji przecina niektóre gminy pozostawiając część ich teryto-rium w innej archidiecezji niż tej na której znajduje się siedziba gminy. Powstające na skutek tego nadmiary lub nie-dobory terytorium i ludności w znacznym stopniu się wyrównu-ją. Ludność archidiecezji katowickiej określona w ten spo-sób, wynosi na koniec 1997 r tys. osób, w tym 906 tys. mężczyzn (48,8%) i 952 tys. kobiet (51,2%). Na podsta-wie danych GUS określono również poziom urbanizacji wyraża-jący się w tym, że 92,7% ludności mieszka w miastach. Próba badawcza reprezentująca ludność archidiecezji do-brana została przez Urząd Statystyczny w Katowicach przy przyjęciu następujących założeń: 2 / 5

3 1) za podstawę doboru należało przyjąć gospodarstwa domo-we objęte badaniami US na terenie województwa, 2) na podstawie danych ISKK należało zlokalizować te go-spodarstwa, które znajdowały się na terenie archidiecezji, 3) w każdym wylosowanym gospodarstwie wywiad należało przeprowadzić tylko z jedną, losowo wybraną osobą spośród wszystkich osób dorosłych (w wieku 18 i więcej lat). W wyniku zastosowania tej procedury ustalono, iż próba badawcza liczyć będzie 969 osób. W takcie realizacji badania uzyskano 761 wywiadów (78,5 %). Ponieważ termin re-alizacji badania był bardzo ograniczony, nie dopuszczano również żadnych podmian osób wylosowanych, liczba wywia-dów nie zrealizowanych wyniosła 208 (21,5%), w tym z powodu odmowy (bez podania przyczyn)-12 %. Uzyskane wyniki reali-zacyjne badania nie odbiegają więc od innych badań tego ro-dzaju prowadzonych w Polsce, i pozwalają na analizę i opis sytuacji społeczno-religijnej w archidiecezji katowickiej. ORGANIZACJA BADANIA I OPRACOWANIA WYNIKÓW Organizacja badania zależy w znacznym stopniu od wyboru terenowego realizatora badania. Z merytorycznego punktu wi-dzenia celowa byłaby współpraca z zespołem badawczym Urzędu Statystycznego w Katowicach, gdyż mógł on zapewnić warunki badania maksymalnie zbliżone do tych z 1991 r. co jest ważna dla porównywalności danych. Ankieterzy US stanowią też do-świadczony, dobrze zorganizowany zespół, gwarantujący rze-telne i szybkie przeprowadzenie badania. Tak się też istot-nie stało: badania zrealizowano w ciągu 12 dni (16 28 ma-rzec 1998 r.) przekazując do ISKK w Warszawie skontrolowany i uporządkowany zbiór kwestionariuszy. Raport z badania został przygotowany z myślą o potrze-bach wewnętrznych archidiecezji katowickiej, i nie jest przeznaczony do publikacji. Ma w związku z tym głównie cha-rakter sprawozdawczy i opisowy, nie wyczerpując w większości możliwości warsztatowych autorów ani możliwości pogłębionych analiz materiału empirycznego. Jego celem jest dokonanie szybkiego przeglądu uzyskanych wyników i wstępne zasygnali-zowanie problemów ważnych dla opisu aktualnej sytuacji spo-łeczno-religijnej w archidiecezji i wymagających pogłębionej analizy i refleksji w pełnym opracowaniu. Struktura raportu ma nieco inny układ niż struktura kwestionariusza, co wynika zarówno ze specyfiki zaintereso-wań badawczych członków zespołu naukowego ISKK, jak rów-nież z ich zróżnicowanych obciążeń pracami zawodowymi i dy-daktycznymi. Dla przyśpieszenia prac na raportem i wzmocnie-nia jego naukowych walorów, do jego opracowania włączyli się również stali współpracownicy naukowi ISKK z KUL, w osobach ks. prof. Władysława Piwowarskiego i ks. prof. Janusza Ma-riańskiego, a także prof. Wojciech Świątkiewicza z Uniwersy-tetu Śląskiego w Katowicach. Ostatecznie nad przygotowaniem raportu pracowało 7 osób starając się, na podstawie wyników badania, przedstawić następujące zagadnienia: 3 / 5

4 Spis treści raportu: dr Lucjan Adamczuk (Zespół Wyznań Religijnych GUS, Warszawa) METODOLOGIA BADANIA ks. prof. Władysław Piwowarski (KUL Lublin) POSTAWY WOBEC WIARY ks. prof. Witold Zdaniewicz (ISKK, ATK, Warszawa) ZACHOWANIA RELIGIJNO-MORALNE prof. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski, Kato-wice) RELIGIJNOŚĆ W SPECYFICE REGIONALNEJ KULTURY Dr Elżbieta Firlit (Kolegium Ekonomiczne SGH, Warsza-wa) POSTAWY OBYWATELSKI I ZAUFANIE DO INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO Ks. prof. Janusz Mariański (KUL Lublin) KOŚCIÓŁ I PARAFIA W ŚWIADOMOŚCI KATOLIKÓW Prof. Andrzej Ochocki (ATK, Warszawa) POSTAWY WOBEC WARTOŚCI Mgr Robert Stępisiewicz (ISKK, Warszawa) TABLICE KORELACYJNE WYNIKÓW BADANIA ZESPÓŁ NAUKOWY I REALIZACYJNY BADANIA W pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem bada-nia brali udział członkowie Kolegium OŚRODKA SONDAŻY SPOŁECZNYCH OPINIA, który jest wyspecjalizowana placówką ISKK. Ks. prof. Witold Zdaniewicz Dr Tadeusz Zembrzuski Dr Elżbieta Firlit Prof. Andrzej Ochocki Dr Lucjan Adamczuk Mgr Robert Stępisiewicz Konsultantem matematycznym w zakresie losowania był mgr Bronisław Lednicki z Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Dzięki życzliwości kierownictwa Urzędu Statystycznego w Katowicach w osobach Dyrektora Edmunda Czarskiego i Wicedy-rektor Lucyny Przybylskiej udało się zorganizować sprawny zespół ankieterski, który pod kierunkiem Małgorzaty Widuch i Marioli Roch przeprowadził badanie terenowe. Informatyczny zbiór danych założony został przez pracow-ników ISKK, a klasyfikacji i kodowania pytań otwartych doko-nano w Zespole Wyznań i Narodowości GUS. Obliczenia staty-styczne i tablice korelacyjne wykonał przy pomocy pakietu SPSS Robert Stępisiewicz z ISKK. 4 / 5

5 5 / 5

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo