CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I I FUNKCJE PROGRAMU"

Transkrypt

1 CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

2 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic naley miesic ksigowy zamkn tak, aby uniemoliwi póniejsze zmiany zapisów. Po wejciu widzimy list miesicy. Przy kadym z nich znajduje si informacja czy jest on zamknity czy otwarty. Na prawo od listy znajduje si pole zawierajce nazw pierwszego niezamknitego miesica. Uycie przycisku Zapisz spowoduje zamknicie tego miesica, natomiast uycie przycisku Anuluj nie zmieni dotychczasowej sytuacji. UWAGA! Raz zamknitego miesica nie mona ponownie otworzy! Rozpoczcie nowego roku obrotowego W formularzu który ukae si na ekranie powinnimy okreli od którego miesica którego roku kalendarzowego rozpoczyna si nasz rok obrotowy oraz na którym miesicu którego roku kalendarzowego si koczy. Zmiany lat i miesicy w odpowiednich okienkach dokonujemy klikajc lewym przyciskiem myszki w niewielkie strzałki znajdujce si po prawej stronie kadego z okienek. Strzałka w dół oznacza zmniejszenie liczby, strzałka w gór zwikszenie. Musimy pamita, e rok obrotowy nie zawsze pokrywa si z rokiem kalendarzowym. Nastpnie, jeli po raz pierwszy otwieramy rok obrotowy dla danego zakładu, dokonujemy wyboru jednego z zaproponowanych planów kont. Proponowane s tu cztery moliwoci planów kont : Skrócony, Rozwinity, Skrócony (tylko zespół 4), Rozwinity (tylko zespół 4). Wybrane ustawienia zapisujemy lub (jeli si rozmylilimy) moemy anulowa uywajc odpowiednich przycisków. Jeli otwieramy rok obrotowy dla zakładu który istniał ju w roku poprzednim nie bdziemy wybiera jednego z czterech planów kont. Plan kont zostanie przeniesiony z roku poprzedniego. Jednak mamy moliwo wprowadzenia do niego pewnych modyfikacji. Chodzi tu o tzw. listy kontrahentów (najczciej dostawców lub odbiorców), których analityk czsto chcielibymy w nowym roku zmieni. W praktyce bowiem cz kontrahentów, którzy wystpowali na listach w roku poprzednim moe mie zerowe saldo na koniec roku i nie utrzymywa ju stosunków handlowych z firm dla której otwieramy nowy rok. Takich kontrahentów moemy chcie usun z listy. Wygodnie te jest mie kontrahentów z którymi ma si najczstsze kontakty na pocztku listy a nie na kocu. Moemy by zatem zainteresowani zmian kolejnoci firm znajdujcych si na listach kontrahentów. Do tego włanie cely słuy ukazujca si w takiej sytuacji przegldarka. Przegldarka ta pokazuje nam wszystkich kontrahentów znajdujcych si na kolejnych listach. W kolumnach pokazywana jest Nowa pozycja na licie kontrachentów, Stara pozycja na tej licie, Nazwa kontrahenta i jego NIP. Ponadto znajduj si na niej przyciski Nowy porzdek, Zeruj pozycje z zerowym saldem oraz Zapisz. Za pomoc przycisku Zeruj pozycje z zerowym saldem uzyskamy oznaczenie kontrahentów z zerowymi saldami w kolumnie Nowa pozycja liczb 0. Niezalenie od tego moemy rcznie wpisa dowolne liczby w tej kolumnie dla kadego z kontrahentów wyznaczajc now kolejno analityk w tworzonym planie kont. Konta oznaczone liczb 0 nie wejd w skład nowego wykazu kont analitycznych na danej licie. Moemy jeszcze wycofa si z pozycji oznaczonych 0 uywajc przycisku Cofnij zerowanie pozycji z zerowym saldem, który pojawił si w miejsce przycisku zerujcego. Przycisk Nowy porzdek pokazuje ostateczn kolejno analityk z tym, e analityki oznaczone liczb 0 a znajdujce si na czele listy 2

3 nie wejd do planu kont. Mona ponownie przywróci poprzedni kolejnoc uywajc przycisku Stary porzdek, który pojawił si w miejsce dotychczasowego Nowy porzdek. Koczc operacj porzdkowania kolejnoci kont analitycznych na aktualnej licie uaktywniamy przycisk Zapisz. Program przedstawi nam nastpn list kontrahentów do ewentualnego poprawienia (jeli takowa istnieje). W efekcie otrzymamy nowy plan kont w rozpoczynanym roku obrotowym zgodny z planem ubiegłorocznym ale z uporzdkowan analityk na listach kontrahentów. Wpisywanie bilansu otwarcia Bilans otwarcia jest automatyczne przenoszony z bilansu zamknicia poprzedniego roku obrotowego, jeli był on prowadzony na tym samym programie. Po wyborze tej pozycji jest przedstawiony plan kont wraz z istniejcymi kwotami otwarcia. Kwot otwarcia moemy zmieni w kadej chwili. W tym celu naley ustawi pasek wyboru na wybrane konto i uaktywni przycisk Kwota otwarcia znajdujcy si w zespole przycisków nad tabel kont. Jeli wskazanemu kontu syntetycznemu przyporzdkowane s konta analityczne program pokae ich list i trzeba bdzie ponownie wskaza jedno z nich. Przyjto bowiem zasad, e kwoty otwarcia wpisuje si wyłcznie na najbardziej zagłbionym subkoncie. Po osigniciu najbardziej zagłbionego konta analitycznego otworzy si okienko w którym podana bdzie informacja o numerze konta, którego bilans otwarcia zmieniamy, oraz dwa pola edycyjne Kwota otwarcia Wn i Kwota otwarcia Ma. Naley wpisa właciw kwot na odpowiedni stron konta. Jak zawsze zatwierdzamy zmian przyciskiem Zapisz a wycofujemy si z niej przyciskiem Anuluj. W zespole przycisków znajduj si ponadto przyciski : Subkonta pozwalajcy wej do analityki niszego poziomu do aktualnie pokazywanego konta. Podsumowanie dokonuje podsumowa bilansu otwarcia sumarycznie oraz podsumowa czciowych dotyczcych kont bilansowych i pozabilansowych. Szukaj i Ponów umoliwiaj odszukanie konta o zadanym numerze lub o zadanej nazwie. Jeli wicej ni jedno konto posiada nazw rozpoczynajc si od tego samego słowa przeszukiwanie bdzie kontynuowane po naciniciu przycisku Ponów Drukuj umoliwia dokonanie wydruku planu kont z kwotami otwarcia. Niespłacone dokumenty ubiegłego okresu Ta pozycja menu została opisana w dziale ROZPOCZCIE PRACY. 3

4 Kocowe ksigowania na wynik finansowy Na zakoczenie roku obrotowego naley dokona przeksigowania sald kont grupy 4, 5 oraz 7 (w typowym planie kont) na wynik finansowy. Program opierajc si na posiadanych informacjach o kadym koncie (podanych w trakcie definiowania planu kont) dokona automatycznie odpowiednich przeksigowa. Przeksigowania te zostan umieszczone w dokumencie PK, który znajdzie si w specjalnie utworzonym dzienniku. Po wejciu do opisywanej pozycji menu musimy poda dat dokumentu PK, który zostanie utworzony oraz dat ksigowania tego dokumentu. Nastpnie zostanie automatycznie utworzony dziennik oraz dokument PK z zawartoci. Jest to jedyny dokument, który moemy wykasowa w całoci mimo, e zawiera on w sobie zapisy ksigowe. Mona sobie na to pozwoli ze wzgldu na łatwo z jak moemy utworzy kolejny taki dokument w przypadku przypadkowego skasowania go. Jeli spróbujemy utworzy dokument zawierajcy przeksigowania na wynik finansowy mimo, e uprzednio został ju on utworzony zostaniemy o tym ostrzeeni specjalnym komunikatem. Podobnie jeli wczeniej istniał ju dziennik specjalnie w tym celu utworzony zostaniemy jedynie poinformowani, e nie ma potrzeby tworzenia kolejnego specjalnego dziennika i do wpisania dokumenty PK zostanie uyty dziennik dotychczasowy. Zmiana roku obrotowego Ta pozycja menu pozwala na wybór roku obrotowego sporód istniejcych dla danego zakladu. 4

5 INFORMACJE Salda kont Po wybraniu tej opcji na ekranie pokazuje si przegldarka zawierajca numery i nazwy wszystkich kont syntetycznych oraz ich salda na dzie dzisiejszy. Ponadto w ostatniej kolumnie (widocznej dopiero po przesuniciu w prawo zawartoci okna) typ kadego z kont. Aby przesun w prawo zawarto okna naley klikn w praw strzałk suwaka znajdujcego si w najniszej czci okna. Zespół przycisków znajdujcy si nad przegldark składa si z nastpujcych elementów : Na dzie Umoliwia wybór dnia na który ma by wyliczone saldo wszystkich kont. Kryterium decydujcym o tym czy dany zapis ksigowy zostanie uwzgldniony w wyliczanym saldzie jest jego data ksigowania. Subkonta Za jego pomoc moemy wej w wybrane konto syntetyczne lub analityczne i obejrze salda kont niszego poziomu. Wszystkie Pozwala obejrze jednoczenie salda kont syntetycznych i analitycznych wszystkich poziomów. Po wejciu w omawian opcj przycisk zmienia sw nazw na Syntetyka i uycie go pozwala powróci do stanu wyjciowego czyli do przedstawienia sald kont syntetycznych. Podsumowanie Uycie tego przycisku umoliwia obejrzenie podsumowa sald wybranej grupy kont z podziałem na konta bilansowe i pozabilansowe. Szukaj i Ponów przyciski te umoliwiaj wyszukanie interesujcego nas konta wg kryterium jego numeru lub nazwy. Przycisk Ponów uywany jest gdy np. nazwa wicej ni jednego konta zaczyna si od tego samego słowa a pierwsze odnalezione konto nie jest tym którego szukamy. Drukuj umoliwia dokonanie wydruku sald kont na okrelony dzie. Obroty na kontach Wygld i obsługa okna, które pojawi si po wybraniu tej opcji niczym nie róni si od obsługi okna w którym znajduje si przegldarka kont oraz ich sald opisana w poprzednim punkcie. Jedyna rónica polega na tym, e zamiast sald pokazane s tu obroty na kadym z kont. 5

6 Plan kont Wygld i obsługa tej opcji równie nie róni si niczym od dwóch poprzednich z tym, e pokazana tu jest kwota otwarcia dla kadego z kont. Nie istnieje tu oczywicie moliwo wyboru dnia na który demonstrowane s dane. Zapisy na kontach Opcja ta ma na celu przedstawienie wybranej grupy zapisów znajdujcych si na kontach. Przegldarka, któr zobaczymy po wejciu do tej pozycji menu pokazuje list kont syntetycznych wraz z ich aktualnymi saldami. Aby obejrze zapisy na kontach naley przede wszystkim wskaza o które konta chodzi. W tym celu oznaczamy konto lub grup kont znakiem gwiazdki znajdujcym si w pierwszej kolumnie. Do tego celu słuy przycisk (*) Zaznacz oraz (+) Zaznacz. Pierwszy z nich oznacza gwiazdk wszystkie konta drugi z nich tylko jedno, to na którym znajduje si pasek wskazujcy. Ponowne uycie opisywanych przycisków odznacza konta (kasuje zaznaczenie) odpowiednio, wszystkie lub to na którym znajduje si pasek wskazujcy. Jeli chcemy obejrze wszystkie zapisy w wybranym miesicu lub zapisy we wszystkich miesicach powinnimy uy przycisku Wszystkie zapisy. Zostanie wtedy wywietlona lista miesicy umoliwiajca wybór jednego lub wszystkich miesicy. Aby kontynuowa wykonywanie funkcji naley uaktywni przycisk Wykonaj Subkonta (po wskazaniu kont gwiazdkami) lub Wybrane zapisy (po uyciu przycisku Wszystkie zapisy i wyborze miesica. W obu przypadkach otrzymamy formularz zawierajcy wiele pól z których kade jest wypełnione tak, aby nie wprowadza adnych ogranicze (filtrów). Uycie kadego z pól wprowadza pewne ograniczenie, które ułatwia odnalezienie okrelonych zapisów. Na przykład, wpisanie przedziału dat ksigowa lub dat dokumentu wszego ni podany spowoduje wywietlenie tylko tych zapisów których odpowiednie daty mieszcz si w podanym przedziale. Podobnie podanie konkretnego symbolu dokumentu lub NIP-u kontrahenta spowoduje wywietlenie zapisów tylko o podanym symbolu lub tylko dotyczcych podanego kontrahenta. Podobnie rzecz si ma z pozostałymi polami. Mona stosowa oczywicie wicej ni jedno ograniczenie. Wybrane wtedy bd jedynie jedynie te zapisy, które spełniaj wszystkie podane ograniczenia jednoczenie. Mona równie kolejno zaostrza kryteria a do odnalezienia poszukiwanego zapisu. Wszystkie widoczne na ekranie zapisy mog by podsumowane przy pomocy przycisku Podsumowania. Moliwy jest równie wydruk wybranych zapisów. Zapisy mog by równie wyszukiwane podobnie jak w poprzednio opisywanych funkcjach przy pomocy przycisku Szukaj i Ponów. Przycisk Podgld zapisu pozwala obejrze szczegóły wskazanego paskiem wyboru zapisu. Funkcje Wybrane zapisy mona wykonywa wielokrotnie, w kolejnych krokach zawajc zakres poszukiwa. Zestawienie roczne Znajduje si tu zestawienie sumy przychodów, kosztów oraz wyliczonego dochodu dla kadego miesica oraz podsumowanie tych wartoci dla całego roku. Zestawienie to moe by wydrukowane (przycisk Drukuj). 6

7 Zestawienie programowalne Zestawie programowalnych moemy przygotowa sobie dowoln ilo. Przegldarka, która ukae si po wybraniu tej opcji pokae nam nazwy wszystkich istniejcych zestawie. Po wskazaniu paskiem wyboru właciwego zestawienia moemy je wykona, poprawi lub skasowa uywajc odpowiedniego przycisku. Moemy utworzy te nowe zestawienie uywajc przycisku Nowe zestawienie. Jeli wybierzemy ten ostatni przycisk, ukae si formularz w którym powinnimy poda nazw tworzonego zestawienia a nastpnie, uywajc przycisku oznaczonego liter W, wybra konto, które ma wej do naszego zestawienia. Uywajc przycisku Dodaj konto i kolejny raz przycisku W dodajemy do naszego zestawienia kolejne, wybrane konta syntetyczne (jeli nie posiadaj analityk) lub analityczne. Wykonane zestawienie bdzie zawierało sum obrotów po stronie Wn i po stronie Ma dla tak utworzonej sumy kont, dla kadego z miesicy ksigowych. Jest to w istocie jakby fikcyjne konto utworzone z kilku istniejcych w rzeczywistoci. W zestawieniu podane bdzie równie saldo na koniec kadego z miesicy dla tak utworzonego, fikcyjnego konta. Uzyskane w ten sposób zestawienie moemy wydrukowa uywajc przycisku Drukuj. 7

8 RAPORTY Podatek dochodowy Sporzdzana tu jest odpowiednia dla typu zakładu deklaracja na podatek dochodowy. Dla zakładów o osobowoci prawnej bdzie to CIT-2 a dla pozostałych PIT-5. W tym drugim przypadku przedstawiana jest najpierw lista wspólników. Naley paskiem wyboru wskaza dla którego z wspólników ma by sporzdzona deklaracja PIT-5. Istnieje równie moliwo wprowadzenia nowego wspólnika oraz podania dla niego, oprócz danych administracyjnych procentu udziału w firmie. Mona te poprawi dane płatnika, przejrze jego dane lub usun go z listy. Deklaracja na podatek dochodowy jest przedstawiona z pomoc wielozakładkowego dokumentu wypełnionego w takim zakresie w jakim wynika to z prowadzonych ksig. Wszystkie dane podane w deklaracji maj charakter podpowiedzi i mog by zmienione. Naley pamita, e odpowiedzialno za prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowych ponosi ksigowy firmy a nie program komputerowy, który podobnie jak np. kalkulator jest jedynie narzdziem majcym w tym pomóc. Deklaracje mog by tworzone dla dowolnego miesica (oczywicie ma to sens jeli s zaksigowane dane dla takiego miesica), mog te by wielokrotnie poprawiane. Sporzdzona deklaracja moe by wykasowana lub wydrukowana. Podatek VAT W opcji tej mona wykona deklaracj na podatek VAT dla dowolnego miesica. Po wejciu otrzymujemy tabel miesicy wraz z nastpujcymi danymi dla kadego z nich : dzie na jaki sporzdzono deklaracj, wyliczony podatek naleny oraz podatek płacony. Ta cz danych niezbdnych do wypełnienia deklaracji która jest moliwa do uzyskania na podstawie zapisów w ksigach handlowych bdzie do niej wpisana automatycznie. Pozostałe dane bdziemy musieli dopisa rcznie. W celu sporzdzenia nowej deklaracji ustawiamy pasek wyboru na miesicu którego ona dotyczy i uaktywniamy przycisk Nowa. Podobnie postpujemy gdy deklaracja dla danego miesica ju istnieje. Ustawiamy na niej pasek wyboru i wykorzystujemy przycisk Popraw. Ponadto za pomoc przycisku Kasuj moemy usun wskazan paskiem wyboru deklaracj, bd za pomoc przycisku Drukuj j wydrukowa Opcja p37,p19 powinna by wykorzystywana tylko jeli jest niezbdna do wypełnienia deklaracji VAT-7. Sam formularz deklaracji VAT-7, który zobaczymy po uaktywnieniu przycisku Nowa lub Popraw, składa si z 6 zakładek które dotycz poszczególnych (oznaczonych literami) punktów deklaracji. Przechodzc kolejno przez zakładki wypełniamy odpowiednie pola deklaracji. Jeli uznamy deklaracj za prawidłowo wypełnion zapisujemy j uywajc przycisku Zapisz. 8

9 Bilans Bilans moemy wykona na dowolny, wybrany przez nas dzie. Dlatego po wejciu musimy dokona wyboru tego dnia. Formularz bilansu składa si 4 zakładek dotyczcych aktywów oraz 3 zakładek dotyczcych pasywów. Przechodzc po kolejnych zakładkach przegldamy bilans. Naley przypomnie, e jest on uzyskany dziki zdefiniowaniu w planie kont na któr pozycj bilansu powinno wej saldo kadego z kont. Nieprawidłowe okrelenie tego parametru w planie kont, spowoduje uzyskanie błdnego bilansu. Jednak po dokonaniu poprawki ponownie wykonany bilans bdzie ju prawidłowy. Istnieje moliwo rcznego poprawienia kadej z pozycji bilansu. Po zaakceptowaniu bilansu moemy go od razu wydrukowa. Rachunek Wyników ( Zysków i Strat ) Rachunek Zysków i Strat jest wykonywany dokładnie wg zasad opisanych powyej dla bilansu. Dane prezentowane s na trzech kolejnych zakładkach oznaczonych literami A., G. i K., s to oznaczenia punktów Rachunku od których zaczynaj si kolejne zakładki. Podobnie jak w przypadku bilansu mona zmienia wartoci poszczególnych pól a na zakoczenia cały Rachunek Zysków i Strat wydrukowa. Obrotówki Pozycja ta jest podzielona dodatkowo na Syntetyk, Analityk i Wybrane konto. W przypadku dwóch pierwszych moliwoci oznacza to, e moemy wybra czy naley w obrotówce pokaza konta analityczne czy nie. Obrotówki s wykonywane na okrelony przez nas dzie i bior za podstaw obroty w miesicu którego dotyczy podana przez nas data ale nie póniejsze ni ta data. W przegldarce (tj. tabeli), któr widzimy po wejciu do omawianej opcji widzimy spis wszystkich kont z uwzgldnieniem analityki lub nie, w zalenoci od naszego wyboru. Skrajnie po lewej stronie znajduje si kolumna w której gwiazdk s zaznaczone te konta które maja by wzite pod uwag. Nad przegldark znajduje si nastpujcy zespól przycisków : Wszystkie wszystkie konta zostan oznaczone znakiem * Kosztowe oznaczone zostan tylko konta kosztowe Przychodowe oznaczone zostan tylko konta przychodowe Bilansowe oznaczone bd wszystkie konta bilansowe +Pojed.konto oznaczone bdzie tylko konto na którym znajduje si pasek wyboru Wszystkie wymienione tu przyciski działaj równie odwrotnie tzn. przy ponownym naciniciu skasuj gwiazdk dla tej grupy kont której dotycz. Jeli chcemy upewni si, e wszystkie oznaczenia s usunite najprociej dwukrotnie nacisn przycisk Wszystkie. Wszystkie konta zostan wtedy zaznaczone i od razu odznaczone. Jeli wybralimy ju konta, które maj si znale w naszej obrotówce uaktywniamy przycisk Wykonaj. Po wybraniu dodatkowo daty otrzymamy obrotówk wg stanu na wybrany przez nas dzie. 9

10 Znajduj si na niej nastpujce dane dla kadego z kont : Otwarcie Wn, Otwarcie Ma, Obroty Narastajco Wn, Obroty Narastajco Ma, Nazwa konta i jego Typ. Obroty Wn, Obroty Ma, Saldo Wn, Saldo Ma, Za pomoc przycisku Podsumowania uzyskujemy wywietlenie sum wszystkich pokazanych zapisów w poszczególnych kolumnach z podziałem dodatkowo na konta bilansowe i pozabilansowe. Uzyskane w taki sposób obrotówki moemy wydrukowa wykorzystujc przycisk Drukuj. Za pomoc przycisku oznaczonego symbolem 0 mona usun lub przywróci czysto zerowe pozycje obrotówki. Trzecia z moliwoci czyli Wybrane konto pokazuje obroty, obroty narastajco i salda wybranego konta w podziale na poszczególne miesice. I tu równie istnieje moliwoc wykonania wydruku. Rozliczenia Rozlicze faktur dokonujemy niezalenie dla Sprzeday i dla Zakupów. W obu przypadkach zasada działania jest identyczna. Przegldarka, która ukazuje si po wywołaniu tej pozycji zawiera list faktur dla których podane s w kolumnach nastpujce dane : Symbol dokumentu, Znak dokumentu, Data dokumentu, kwoty Do zapłaty, Zapłacono, Pozostaje, Data płatnoci, Okres przeterminowania oraz NIP, nazwa i adres firmy. Dane te pozwalaj jednoznacznie okreli stan naszych zobowiza lub nalenoci. Aby ułatwi sobie prac mona wybra jednego z kontrahentów i wpisujc NIP lub wybierajc go z listy przyciskiem lub klawiszem F2 na klawiaturze, obejrze dokumenty dotyczce tylko niego. Podobnie za pomoc dwóch pól wyboru Płatno i Termin mona si ograniczy do obejrzenia faktur : Niezapłaconych i nie w pełni zapłaconych, Niezapłaconych, Nie w pełni zapłaconych oraz W pełni zapłaconych. Mona równie ograniczy si do obejrzenia faktur : Nie przeterminowanych Przeterminowanych Moliwe jest równie obejrzenie tylko tych faktur, które spełniaj wszystkie trzy wybrane kryteria jednoczenie a zatem wybranie np. tylko faktur nalecych do jednego wybranego kontrahenta ale tylko tych które s w ogóle nie spłacone a ich spłata jest przeterminowana. Kad z tak wybranych grup faktur moemy, wykorzystujc przycisk Podsumowanie, podsumowa uzyskujc dane o ich sumarycznej kwocie Do zapłaty, Zapłacono i Pozostaje. Dodatkowo mamy moliwo uycia przycisku Na dzie. Umoliwia on obejrzenie stanu rozlicze na okrelony przez nas dzie. Oznacza to, e nie bd brane pod uwag zdarzenia takie jak 10

11 wystawienie faktury bd jej spłata dokonane po podanej przez nas dacie. Mona równie uzyska odpowiedni wydruk grupy faktur. Niezwykle uyteczny jest równie Podgld dowolnej faktury wskazanej za pomoc paska wyboru. Pokae si wtedy formularz, który oprócz danych wybranej faktury bdzie zawierał informacje o wszystkich dokumentach za pomoc których spłacano dan faktur. Jest to pełna historia spłat wskazanej faktury. Przycisk Podsumowanie firm grupuje wszystkie wykazane faktury wg kontrahentów oraz podaje podsumowania kolumn Do zapłaty, Zapłacono oraz Pozostaje dla kadego z nich. Mona równie wydrukowa pogrupowane w ten sposób faktury. Jeli wybierzemy grup faktur nalec do okrelonego kontrahenta uzyskamy moliwo przez uycie przycisku Wezwanie wydrukowania wezwania do zapłaty dla jednej lub wicej wybranych faktur. Naley za pomoc przycisków oznaczonych symbolem gwiazdki lub symbolem krzyyka wskaza faktury dla których chcemy napisa wezwanie do zapłaty a nastpnie wcisn przycisk Drukuj. Dodatkowo moemy uwzgldni na wezwaniu do zapłaty odsetki karne. W tym celu naley uy przycisku Odsetki lub jeli chcemy z nich zrezygnowa Kasuj odsetki. Po wyborze odsetek mamy moliwo zastosowania odsetek ustawowych lub odsetek podatkowych. Ustawianie wysokoci odsetek oraz moliwo uycia innych (np. własnych) tabel odsetkowych jest moliwe w opcji Odsetki znajdujcej si w grupie Rejestry. Po wejciu w opcj Drukuj mona wybra midzy wydrukiem Wezwania do zapłaty a Not odsetkow. Zaliczki, przedpłaty Funkcj analogiczn do funkcji rozlicze s Zaliczki, przedpłaty. Dziki niej moemy obejrze wszystkie zaliczki wpłacone przez nas naszym dostawcom jak równie zaliczki wpłacone nam przez naszych odbiorców. Przypomnijmy, e zaliczki zostały utworzone w wyniku wpłaty lub wypłaty, od lub dla naszego kontrahenta, nie powizanej ze spłat konkretnej faktury. Mog równie by wynikiem nadpłaty przy spłacie której z faktur, która została dokonana na skutek błdu. W takiej sytuacji ow przedpłat lub nadpłat moemy wykorzysta do spłaty niespłaconej lub niespłaconej do koca faktury. W tym celu powinnimy uy przycisku Rozlicz znajdujcego si w zespole przycisków widocznych na górze okna. Naley ustawi wskazujcy pasek na dokumencie, który chcemy rozliczy czyli na tym, na podstawie którego wniesiona została zaliczka lub przedpłata (KP, KW lub wycig bankowy) i uaktywni przycisk Rozlicz. W efekcie ukae si okno zawierajce informacj jak kwot mamy do dyspozycji (do przydzielenia niespłaconym fakturom), kwot jak moemy wykorzysta na spłat pokazanych niej niespłaconych faktur (jest to tylko propozycja) oraz kwot która nadal pozostanie dla takiej propozycji jako zaliczka po spłaceniu pokazanych faktur. Moemy w kolumnie Spłacam (ostatniej) kadej z pokazanych, niespłaconych faktur wpisa kwot jakiej chcemy uy do jej spłaty. Kolumna Pozostaje informuje nas jaka kwota jest niezbdna by całkowicie spłaci dan faktur. Oczywicie jeli bdziemy zmienia proponowan kwot spłaty dla której z faktur bd si odpowiednio zmienia kwoty w polu opisanym jako Na spłat pokazanych faktur oraz Pozostaje jako zaliczka. Jeli uznamy, e rozliczenie zostało dokonane zgodnie z naszymi intencjami uywamy przycisku Zatwierd dla ostatecznego zapisania danych. Powrócimy wtedy do okna prezentujcego list dokumentów wnoszcych przedpłaty (zaliczki). 11

12 Pozostałe przyciski jak Podgld, Podsumowanie i Wydruk działaj analogicznie jak w opisanej poprzednio funkcji Rozliczenia. REJESTRY Kontrahenci Rejestr kontrahentów zawiera listy kontrahentów. Istnieje moliwo tworzenia dowolnej iloci list. Kada z nich nosi swoj nazw i jest przypisana do odpowiedniego konta. Listy kontrahentów mog by rónych typów. Istniej nastpujce, z góry okrelone typy list : ODBIORCY, DOSTAWCY oraz KONTRAHENCI ROZLICZENI. Typ KONTRAHENCI na razie nie jest wykorzystywany, Pierwsze dwa typy list s przywizane do odpowiednich kont rozliczeniowych grupy 2 (np. 201, 203) za trzeci typ to lista kontrahentów (odbiorców i dostawców) z którymi rozlicze nie prowadzimy gdy od razu, całkowicie spłacili oni swoje faktury. Jeli spłacili je do kasy to lista taka powinna by przywizana do konta kasy (np. 100). Lista ta moe by równie przywizana do konta rozliczeniowego ale nie do takiego dla którego tworzone s automatycznie analityki (czyli powizanego z listami typu ODBIORCY lub DOSTAWCY). Dla tej listy w odrónieniu od dwóch poprzednich nie zakłada si adnych analityk. Now list tworzymy uaktywniajc przycisk Nowa lista. Ukae si wtedy formularz pozwalajcy wybra typ tworzonej listy, przywiza do niej odpowiednie konto syntetyczne (klikajc mysz w przycisk W lub naciskajc klawisz F2 na klawiaturze) oraz nada je odpowiedni nazw. Jeli wszystkie elementy formularza wpisane s poprawnie zapisujemy je uaktywniajc przycisk Zapisz. Opisy list mona poprawia, słuy do tego przycisk Popraw. Listy mona równie kasowa uywajc przycisku Kasuj, pod warunkiem, e s puste. Po wyborze listy na której powinien znajdowa si potrzebny nam kontrahent przyciskiem Wybór listy, na ekranie pojawi si jej zawarto czyli kontrahenci okrelonego przez list typu. Lista kontrahentów jest przegldark (tabel) na której w kadym wierszu znajduje si inny kontrahent. W kolejnych kolumnach znajduje si NIP, Nazwa i Adres kontrahenta. Za pomoc przycisku Nowa firma wprowadzamy nowego, nieistniejcego jeszcze kontrahenta co sprowadza si do wypełnienia i zatwierdzenia formularza zawierajcego du liczb danych o nim. Istotne s jedynie dane dotyczce NIP-u, nazwy i adresu firmy. Pozostałe dane maj charakter czysto informacyjny i nie ma koniecznoci ich wprowadza. Przycisk Popraw słuy do poprawiania parametrów ju wpisanej firmy. Naley mie jednak wiadomo, e zmiana NIP-u lub nazwy istniejcej firmy moe spowodowa, e istniejce, wystawione dla niej dokumenty pozostan zawieszone w powietrzu. Po prostu zniknie kontrahent, który istniał w momencie ich tworzenia. Podobnie rzecz si ma jeli skasujemy którego z kontrahentów za pomoc przycisku Kasuj. Przycisk Podgld słuy do ogldania danych firmy bez ryzyka ich przypadkowej zmiany a Powiel ułatwia wprowadzanie nowej firmy, jeli jej dane s zblione do danych firmy ju istniejcej. Powielane s dane tej firmy na której jest ustawiony pasek wyboru. Przycisk Sortuj F3 zmienia kolejno ustawienia poszczególnych kontrahentów na przegldarce. Klikajc kolejno w ten przycisk lub naciskajc klawisz F3 na klawiaturze uzyskujemy kolejno ustawienia wg nastpujcych kryteriów : NIP, Nr kontrahenta, Nazwa. Uyte kryterium zostanie wywietlone w pasku tytułowym okna. Moe to ułatwi odszukanie kontrahenta. Podobnie rzecz si ma z przyciskami Szukaj i Ponów. Słu one do odszukania kontrahenta, którego dane spełniaj jedno z kryteriów zawartych w formularzu, który otworzy si po uaktywnieniu przycisku Szukaj. Mona np. przeszuka list kontrahentów w celu znalezienia takiego który posiada okrelony NIP, 12

13 nazw lub znajduje si na konkretnej ulicy. Jeli znajdziemy np. kontrahenta posiadajcego w adresie szukan ulic a nie jest on tym którego szukamy, moemy kontynuowa przeszukiwanie listy uywajc przycisku Ponów. Mona równie odszuka kontrahenta ustawiajc pasek wyboru w kolumnie NIP i po prostu piszc numer NIP na klawiaturze. Wskanik bdzie si ustawiał po kadej wpisanej cyfrze na kontrahencie którego NIP rozpoczyna si od aktualnie wpisanych cyfr. Jeli nie zostanie znaleziony taki kontrahent pasek wyboru nie zmieni swojego połoenia, Do stanu wyjciowego moemy powróci uywajc klawisza Backspace. Plan kont Tworzenie nowego konta polega praktycznie na podaniu jego numeru i nazwy oraz kilku parametrów okrelajcych jego charakter oraz pozycj w Bilansie oraz Rachunku Zysków i Strat, na któr powinno by wpisane saldo danego konta. Po uaktywnieniu przycisku Nowe konto pojawi si formularz w którym naley wypełni kolejno : Numer konta, Nazw konta, Opis stron konta (to nie jest konieczne dotyczy sytuacji kiedy chcielibymy mie strony konta opisane niestandardowo). Nastpnie musimy okreli na któr pozycj Bilansu i Rachunku Zysków i Strat ma by wpisywane saldo tego konta. Do tego celu słuy przycisk opisany liter W na prawo od duego pola opisanego jako Typ konta. Znajdujcy si poniej przycisk oznaczony trzema kropkami... słuy do wykasowania zawartoci tego pola. Po naciniciu przycisku W pojawi si kolejny formularz zatytułowany KLASYFIKACJA KONTA. Naley ustawi pasek wyboru na właciw z pokazanych pozycji. Jeli uyjemy przycisku Wybór znajdujcego si po prawej stronie okna, wybór pozycji zostanie dokonany. Jeli natomiast chcemy wybra pozycj na poziomie niszym naley uaktywni przycisk W dół. Nastpi wtedy wejcie do niszego poziomu tego działu i trzeba bdzie dokona nastpnego wyboru itd. Przyciski W dół i Do góry słu do poruszania si od pozycji nadrzdnej do podrzdnej i odwrotnie. Jeli bylimy ju na najniszym poziomie przycisk W dół zadziała jak przycisk Wybór. Nastpn czynnoci bdzie okrelenie Rodzaju konta do okrelenia dochodu (naley wybra midzy moliwociami PRZYCHODOWE, KOSZTOWE i NIE DOTYCZY ) oraz Rodzaju konta rozliczeniowego (ODBIORCY, DOSTAWCY, DWUSTRONNE, NIE DOTYCZY). Kolejn czynnoci bdzie ustalenie czy konto jest walutowe czy złotówkowe oraz okrelenie własnoci konta z punktu widzenia sprawozdania z przepływu rodków pieninych. Ustawienia te na razie nie maj znaczenia gdy te fragmenty oprogramowania nie s jeszcze włczone. Po zakoczeniu wprowadzania wszystkich danych naley, tak jak w kadym formularzu, uy przycisku Zapisz lub Anuluj. Ponadto w zespole przycisków w górnej czci okna znajduj si nastpujce przyciski : Subkonta słuy do wejcia do listy kont analitycznych podległych kontu na którym ustawiony jest pasek wyboru. Podległe konta dziedzicz ustawienia od konta nadrzdnego tak, e tylko niektóre parametry mog by w nich zmieniane. Popraw - za jego pomoc moemy zmieni wczeniej ustawione parametry konta na którym ustawiony jest pasek wyboru. Powiel - jeli tworzymy nowe konto moemy pobra jego ustawienia z innego wczeniej wprowadzonego konta. Jako wzorzec zostanie uyte konto na którym ustawimy pasek wyboru. Kasuj - kasowanie konta wskazanego przez pasek wyboru. Podgld - uywajc tego przycisku mona przejrze ustawienia konta na którym stoi pasek wyboru 13

14 bez ryzyka dokonania niechcianej zmiany. Szukaj i Ponów przyciski słuce do wyszukiwania konta o okrelonym numerze lub o okrelonej nazwie. W przypadku gdy istnieje wicej ni jedno konto spełniajce podane warunki, a pierwsze znalezione nie było tym którego szukamy, naley uy przycisku Ponów do kontynuacji szukania. Ewidencje VAT Ewidencje VAT dziel si na dwie czci : sprzeda i zakupy. Dla kadej z nich mona tworzy dowoln liczb ewidencji czyli rejestrów zakupów lub sprzeday VAT. Po dokonaniu tego wyboru ukazuje si przegldarka pokazujca list wszystkich dotychczas istniejcych rejestrów. Dla kadego rejestru podana jest jego nazwa, opis oraz numer kolejny. Mamy do dyspozycji nastpujce przyciski : Wybór dokonuje wyboru rejestru wskazanego przez pasek wyboru. Nowa ewidencja tworzy nowy rejestr, Wystarczy w pojawiajcym si oknie wpisa nazw i opis nowego rejestru aby został on utworzony. Popraw umoliwia poprawienie nazwy i opisu wskazanego rejestru. Kasuj umoliwia kasowane rejestru wskazanego paskiem wyboru, Nie mona kasowa pierwszego rejestru ani takiego w którym znajduj si zapisy, Drukuj słuy do wydrukowania listy rejestrów. Zestawienie umoliwia obejrzenie i wydrukowanie dla wybranego miesica zestawienia zakupów według rodzajów oraz struktury zakupów (dla Ewidencji zakupów VAT) oraz zestawienie rodzajów sprzeday (dla Ewidencji sprzeday VAT). Po wybraniu istniejcego lub utworzeniu nowego rejestru zostanie pokazane okno zawierajce w swej górnej czci spis dokumentów (faktur), który zawiera nastpujce dane : okres do którego naley dany dokument, data zakupu lub sprzeday, numer dokumentu i nazwa kontrahenta. Dane te s poprzedzone symbolem K jeli wpis powstał w wyniku zarejestrowania dokumentu w odpowiednim dzienniku. Jeli wpis został dokonany bezporednio do rejestru VAT brak bdzie tego symbolu. Poniej umieszczony jest komplet danych faktury wskazanej paskiem wyboru. Przesuwajc na górnej czci pasek wyboru z dokumentu na dokument zobaczymy dane zawarte w kolejnych fakturach. W skład tych danych wchodz nazwa i data wystawienia dokumentu, data sprzeday lub zakupu oraz miesic do którego naley ten dokument, NIP, nazwa i adres kontrahenta. Poniej w tabeli pokazane s dla kadej stawki VAT oddzielnie kwoty netto, kwoty VAT i brutto. Jest równie informacja o rodzaju zakupu lub sprzeday. Wszystkie kwoty s podsumowane. Wpisy do rejestru dokonuj si automatycznie na podstawie zapisów w dziennikach. Jeli dokument wpisalimy do dziennika błdnie tylko tam bdziemy mogli go poprawi. Jest to konieczne dla zachowania spójnoci danych zawartych w dziennikach, na kontach i w rejestrach VAT. Ta sama zasada dotyczy kasowania dokumentów. Tym niemniej istnieje moliwo wprowadzenia dodatkowych zapisów do rejestru VAT. Tylko takie, dodatkowo wprowadzone w rejestrze VAT zapisy bd mogły by w nim poprawiane bd kasowane. 14

15 W górnej czci ekranu znajduj si nastpujce przyciski : Nowa pozycja umoliwia wprowadzenie nowego dokumentu do rejestru VAT. Naley w tym celu wypełni dane w oknie które si pojawi a nastpnie zapisa je. Popraw umoliwia poprawienie dokumentu wpisanego wyłcznie z poziomu rejestru VAT. Powiel Kasuj Szukaj Ponów Zestawienie Drukuj analogicznie do Nowa pozycja. Dane nowego dokumentu zostan wstpnie wypełnione danymi z dokumentu wskazanego paskiem wyboru. umoliwia kasowane dokumentu wskazanego paskiem wyboru pod warunkiem, e został on utworzony w rejestrze. słuy do wyszukiwania dokumentów na podstawie nastpujcych kryteriów : numeru dokumentu, daty zakupu (sprzeday), nazwy kontrahenta, jego NIP-u lub kwoty brutto. ponawia przeszukiwanie jeli odnaleziony dokument nie jest tym którego poszukujemy. tworzy moliwo obejrzenia i wydrukowania dla wybranego miesica zestawienia zakupów lub sprzeday według rodzajów oraz struktury dla zakupów. wydruk rejestru zakupu lub sprzeday dla wybranego miesica. Ewidencje pojazdów Ta pozycja menu jest podzielona na Pojazdy, Przebiegi i Rachunki. Rejestr pojazdów zawiera w sobie dane dotyczce eksploatowanych pojazdów takie jak nazwisko właciciela, marka samochodu, jego numer rejestracyjny oraz pojemno silnika. Tak jak kady inny rejestr jest on wyposaony w przyciski umoliwiajce wpisanie nowej pozycji, poprawianie wskazanej paskiem wyboru pozycji, kasowanie jej lub podgld. Przycisk Rozlicz pozwala zobaczy dane dotyczce rozliczenia wybranego samochodu dla kadego z miesicy roku obrotowego. Przedstawiono tu kwoty wydane na wybrany samochód na podstawie rachunków, kwoty wyliczone na podstawie przebiegu samochodu oraz kwoty do zaksigowania i zaksigowane. Ewidencja przebiegów słuy do odnotowywania kadego przebiegu samochodu. Kady z przebiegów wprowadzany jest za pomoc ukazujcego si formularza w którym naley wybra miesic, którego dany przebieg dotyczy, dat wyjazdu, tras przejazdu i jego cel oraz liczb przejechanych kilometrów. Liczba kilometrów mnoona przez odpowiedni stawk daje warto przejazdu. Ostatnim z rejestrów jest rejestr w którym ewidencjonujemy wszystkie rachunki (faktury) zwizane z eksploatacj pojazdu. Formatka która uaktywniana jest przy wprowadzaniu nowego rachunku lub jego poprawianiu pozwala na wybór miesica ksigowego, rodzaju dokumentu oraz pozostałych danych analogicznie jak przy wprowadzaniu faktur (rachunków) zakupów. Dane te bd podstaw do dokonania pełnego rozliczenia pojazdu i pozwol na wypełnienie odpowiedniej kolumny w rozliczeniu, które moemy uzyska wchodzc w opcj Pojazdy. Odsetki Dokonujc rozlicze faktur mamy moliwo wydrukowania wezwa do zapłaty lub not odsetkowych. Czynnoci te s opisane w pozycji menu Rozliczenia. Jednak aby umoliwi automatyczne naliczanie odsetek musimy dysponowa danymi dotyczcymi wysokoci oprocentowania odsetek oraz dat od których dane oprocentowanie obowizuje. Dane te znajduj si w tabelach odsetek, 15

16 których lista ukazuje si po wybraniu tej pozycji menu. Moemy korzysta z dowolnej liczby tabel odsetkowych. Program dostarczany jest z dwoma tabelami odsetek. Jest to tabela odsetek ustawowych oraz tabela odsetek podatkowych. Poniewa co pewien czas nastpuje zmiana oprocentowania odsetek mona samemu do kadej z tych tabel dopisywa now pozycj. Jednak adnej z tych tabel nie moemy sami usun. Mona samemu utworzy nastpne tabele odsetkowe jeli bd one nam potrzebne. Utworzone samodzielnie tabele moemy równie sami usuwa. Lista tabel jest w zwizku z tym wyposaona w przyciski Wybór, Nowa, Popraw, Powiel, Kasuj i Podgld. Przyciski te dzałaj analogicznie jak we wszystkich innych przegldarkach. Nowoutworzon tabel (za pomoc przycisku Nowa) moemy wypełni własnymi danymi i na ich podstawie wylicza odsetki. Po wybraniu jednej z tabel przyciskiem Wybór moemy dopisa now pozycj tabeli zawierajc procent, dat od której on obowizuje oraz informacj czy jest stawka roczna czy dzienna. Moemy w kadej chwili dokona wyliczenia odsetek od dowolnej kwoty za dowolny okres czasu uywajc przycisku Oblicz. Naley w ukazujcej si formatce poda dat płatnoci czyli kiedy dana naleno powinna zosta zapłacona, dat zapłaty czyli kiedy została zapłacona oraz kwot od której naliczane maj by odsetki. W polu Odsetki otrzymamy sumaryczn, naliczon kwot odsetek a w znajdujcej si poniej tabeli znajd si poszczególne okresy obowizywania odsetek o danej wysokoci, ilo dni wchodzcych w dany okres, procent oraz wyliczona kwota odsetek w danym okresie. 16

17 INNE Porzdkowanie Funkcja porzdkowanie moe trwa pewien okres czasu. Na czas ten jest wstrzymana praca programu. Jej zadaniem jest uporzdkowanie baz danych. Powinno si j wykonywa zawsze gdy program pracuje nieprawidłowo lub gdy zaistniały jakie nieprawidłowe zjawiska takie jak awaria zasilania lub sprztu. Parametry zakładu Formularz ten zawiera rónego rodzaju dane potrzebne do wykonywania programu zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Uywajc lewego przycisku myszki wstawiamy kropki w przeznaczone w tym celu okrgłe pola wybierajc w ten sposób potrzebne nam ustawienia. Dokonujemy wyboru w nastpujcych sprawach : metoda wykonywania Rachunku Zysków i Strat - kalkulacyjna lub porównawcza decyzja czy rejestrujc dokumenty chcemy wprowadza dat rejestracji czy nie sposób ułoenia dokumentów w dziennikach, wg kolejnoci wprowadzenia lub według daty dokumentu Moemy równie wybra dzie miesica, który bdzie podpowiadany w polu daty ksigowania dokumentu. Jeli np. wybierzemy liczb 15 to rejestrowany w dzienniku dotyczcym miesica sierpnia dokument bdzie miał podpowiedzian dat ksigowania biecego roku. Wybranie liczby 31 bdzie oznacza, e chodzi nam o ostatni dzie danego miesica niezalenie od tego czy miesic ma 31, 30 czy 29 dni. Wybrana liczba 0 oznacza, e jako dat ksigowania naley przyj dat wystawienia rejestrowanego dokumentu. Odpowiedni liczb mona wpisa uywajc klawiszy cyfr na klawiaturze lub klikajc myszk w malutkie pola oznaczone strzałkami w gór i w dół. Bdzie to powodowa zwikszanie lub zmniejszanie widocznej w okienku liczby o 1. Na kocu formularza znajduje si zestaw kont podpowiadanych na dokumentach w czasie ich rejestracji. W ten sposób moemy ustawi najczciej uywane konta właciwe dla kasy, banku, odchyle (czyli rónicy midzy wartoci brutto faktury a kwot do zapłaty), VAT-u nalenego i VATu naliczonego. Wybór kont odbywa si analogicznie jak na wszystkich innych formularzach. Przyciskiem Zapisz zapamitujemy dokonane ustawienia. 17

18 Kolory Moliwe jest wybranie jednej z piciu palet kolorystycznych. Do wyboru mamy palet szar, piaskow, zielon, niebiesk i ciemn. Zmiana kolorystyki nie dotyczy głównej strony programu. Import (opcja) Funkcja ta umoliwia import dokumentów sprzeday z programu OBROTY firmy RAMZES (dawniej POLSYSTEM-2). W opcji Parametry importu ustala si niezbdne informacje dla prawidłowego przeprowadzenia właciwej operacji importu dokumentów. Wprowadzamy tam nastpujce informacje: ilo dni (dla okrelenia terminu płatnoci) poniewa program OBROTY nie eksportuje informacji o terminie zapłaty faktury, moemy zdecydowa o typowym terminie zapłaty naszych faktur, który zostanie automatycznie uzupełniony podczas importu dokumentów do programu ksigowego (w razie koniecznoci termin ten moemy póniej zmieni dla kadej faktury oddzielnie), konto podatku VAT nalenego naley wpisa odpowiednie konto lub wybra za pomoc klawisza F2 z listy kont, wprowadzajcy naley poda dane osoby dokonujcej importu, strona kodowa importowanego pliku naley okreli za pomoc cyfr stron kodow systemu, w którym pracuje program OBROTY (852 Latin-2, 437 Mazovia); jest to niezbdne dla prawidłowej konwersji polskich znaków diakrytycznych, lista kontrahentów naley za pomoc klawisza F2 wybra list kontrahentów, z której bd pobierane informacje o kontrahencie lub bd dopisywani nowi kontrahenci, konto listy kontrahentów informacja dodatkowa, która pokazuje numer konta wczeniej wybranej listy kontrahentów. Po wybraniu właciwej funkcji Program OBROTY faktury sprzeday naszym oczom ukae si okienko, w którym powinnimy odszuka plik wyeksportowany z programu OBROTY. Jeli chcemy przerwa operacj importu, naley wybra przycisk 'Anuluj' (przycisk 'Pomoc' jest nieaktywny). Po wskazaniu prawidłowego pliku zobaczymy przegldark dzienników, gdzie bdziemy mogli dokona wyboru dziennika, do którego zostan zaimportowane nasze dokumenty. Po wybraniu dziennika rozpocznie si właciwa funkcja importu. Jeli w trakcie importu program stwierdzi, e w importowanym pliku jest kontrahent, którego nie ma na wybranej licie kontrahentów, to wywietli okno wprowadzania nowego kontrahenta z danymi zaimportowanymi z pliku. Pozwala to na sprawdzenie poprawnoci danych i dokonanie ewentualnych korekt. 18

19 ZAKŁADY Program jest sprzedawany w wersji jedno, trzy i wielozakładowej. W dwóch ostatnich przypadkach mamy moliwo wpisania nowego zakładu oraz wybrania do pracy jednego z zainstalowanych zakładów. Cech charakterystyczn programu jest równie jego wieloroczno czyli moliwo pracy w jednym z wybranych lat. Zestaw dostpnych zakładów dla rónych lat moe by róny, Tak wic zakładajc nowy zakład musimy zwróci uwag na to dla którego roku tego dokonujemy. Przełczajc lata bdziemy otrzymywali list zakładów właciw dla danego roku. Punkty poniej opisane dotyczce zakładania nowego zakładu, pozostałych operacji na zakładach oraz otwierania nowego roku dotycz Ksig Handlowych w wersji wielozakładowej. Zakładanie nowego zakładu Za pomoc przycisku Nowy tworzony jest nowy zakład. Uprzednio musimy za pomoc pola wyboru znajdujcego si po prawej stronie zespołu przycisków wybra rok dla którego nowy zakład ma by utworzony. Jeli w polu wyboru nie znajdziemy właciwego roku naley uy przycisku Nowy Rok za pomoc którego mona do listy lat doda kolejny rok. W efekcie tych działa otrzymamy formularz do którego bdziemy musieli wprowadzi dane zakładu. Składa si on z 4 nastpujcych zakładek : Dane ogólne, Adres siedziby, Miejsce działalnoci i Rachunki bankowe. Na zakładce pierwszej musimy ustali przede wszystkim czy nasz zakład jest zakładem głównym czy podrzdnym (podporzdkowanym innemu zakładowi). Jeli wybierzemy zakład podrzdny, w polu Numer zakładu głównego musimy poda jego numer kolejny wzity z listy zakładów widocznych w poprzednim oknie. Wybierajc zakład główny nie musimy tego pola wypełnia. Nastpnie wpisujemy numer NIP oraz wybieramy Rodzaj podatnika. Do wyboru mamy tu : Osoba prawna płatnik VAT Osoba prawna zwolniona z VAT Osoba fizyczna płatnik VAT Osoba fizyczna zwolniona z VAT Spółka osób fizycznych płatnik VAT Spółka osób fizycznych zwolniona z VAT Kolejno wypełniamy pola Nazwa firmy i Nazwa skrócona. Konieczne jest równie wypełnienie adresu firmy znajdujcego si na nastpnej zakładce. Pozostałe pola, znajdujce si na wszystkich czterech zakładkach wypełniamy w miar potrzeb ale nie jest to konieczne. Po zatwierdzeniu wszystkich podanych danych przyciskiem Zapisz nowy zakład zostanie utworzony. Poza opisanymi powyej, w oknie listy zakładów znajduj si jeszcze nastpujce przyciski : Wybór Popraw Kasuj Podgld wybiera do pracy zakład wskazany paskiem wyboru poprawianie danych zakładu wskazanego paskiem wyboru kasowanie całego zakładu wskazanego paskiem wyboru. UWAGA! Wymagana najwysza rozwaga, wskazane zrobienie kopii programu! stwarza moliwo obejrzenia danych wskazanego zakładu bez ryzyka ich 19

20 przypadkowej zmiany, Wspólnicy Drukuj Nowy rok przycisk umoliwia przejrzenie listy wspólników oraz ich procentowego udziału w kadym z miesicy roku obrotowego. wydruk listy zakładów tworzenie bazy danych dla danego zakładu dla nastpnego roku Rozpoczynanie nowego roku Jeli zakoczylimy prac w danym roku obrotowym w przynajmniej jednym zakładzie i chcemy rozpocz prac w nastpnym roku obrotowym naley przede wszystkim utworzy baz danych dla wszystkich zakładów na nastpny rok. W tym celu uaktywniamy przycisk Nowy rok. Ukae si wtedy formatka w której bdzie mona wpisa numer roku dla którego chcemy utworzy nowe bazy danych. Podpowiadany jest oczywicie rok nastpujcy po roku aktualnym. Chcc teraz otworzy nowy rok obrotowy dla dowolnego zakładu w nowym roku naley wybra go przyciskiem Wybór i wyj z listy zakładów. Naley przej do pozycji Operacje głównego menu i wej w opcj Rozpoczcie nowego roku. Kolejne czynnoci, które naley wykona s podane w opisie tej pozycji menu. PODATNICY Celem znajdujcej si tu listy podatników jest sporzdzenie dla kadego z nich deklaracji podatkowej PIT-5. Aby osign ten cel naley wpisa do listy wszystkich podatników a nastpnie kademu z nich przypisa odpowiedni procent udziałów w firmach prowadzonych przez nasz program ksigowy. W oknie listy wspólników znajduj si nastpujce przyciski : PIT-5 Nowy Popraw Kasuj Udziały Podgld Szukaj tworzenie deklaracji PIT-5 dla wspólnika wskazanego paskiem wyboru wpisywanie na list nowego wspólnika poprawianie danych wspólnika wskazanego paskiem wyboru kasowanie wspólnika wskazanego paskiem wyboru przypisywanie udziałów w poszczególnych firmach wspólnikowi wskazanemu paskiem wyboru przegld danych wspólnika wskazanego paskiem wyboru bez ryzyka ich przypadkowej zmiany. niewykorzystany Ponów niewykorzystany Uaktywnienie przycisku Udziały przy pasku wyboru ustawionym na wybranym wspólniku spowoduje wywietlenie okna zawierajcego list zakładów w których wybrany wspólnik posiada udziały. Pusta lista bdzie oznacza, e nie ma on udziałów w adnym zakładzie. Jeli chcemy wpisa udziały 20

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 30.09.2003 1 OPERACJE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic, naley

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH

INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH CZ I INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH 10.10.2003 1 INSTALACJA PROGRAMU Płyta CD-ROM z wersj instalacyjn programu posiada mechanizm autostartu, co oznacza, e po jej włoeniu do czytnika płyt CD-ROM instalacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I edycja 2005-10-31 Program FS-Translator słuy do prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysigłych. Jest to nowoczesna aplikacja pracujca w rodowisku graficznym Windows,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH

INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH CZ I INSTALACJA I WPROWADZANIE DANYCH 30.09.2003 1 INSTALACJA PROGRAMU Płyta CD-ROM z wersj instalacyjn programu posiada mechanizm autostartu, co oznacza, e po jej włoeniu do czytnika płyt CD-ROM instalacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo