I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T R U K C J A O B S Ł U G I"

Transkrypt

1 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I edycja Program FS-Translator słuy do prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysigłych. Jest to nowoczesna aplikacja pracujca w rodowisku graficznym Windows, cechuje si niezwykł łatwoci oraz intuicyjnoci obsługi.!"# $%&' %(")!!!)* +,- "!. / Proces instalacji naley rozpocz od włoenia płytki instalacyjnej do napdu CD komputera. Po paru sekundach powinien automatycznie uruchomi si kreator instalacji programów pakietu FS-System. Naley nacisn klawisz FS-Translator, który uruchomi instalacj programu. Program domylnie instaluje si w katalogu C:\FS-Translator. Kreator instalacji zada kilka pyta na które naley odpowiada twierdzco zaleca si aby wszystkie ustawienia domylne proponowane przez instalatora zostawi bez zmian. Jeli w Pastwa systemie operacyjnym została zablokowana opcja automatycznego uruchamiania z płyty i kreator instalacji nie zostanie uruchomiony naley wej poprzez ikon Mój komputer na dysk oznaczajcy napd CD do którego

2 została włoona płyta instalacyjna (np. dysk D: lub E:) a nastpnie przej do katalogu FS-Translator i uruchomi znajdujcy si w nim plik setup.exe. Jeli program instalacyjny podczas działania zgłosi komunikat o braku miejsca na dysku naley go zignorowa naciskajc klawisz OK. i kontynuowa instalacj. Komunikat ten pochodzi z programu instalacyjnego wykorzystanego do przeprowadzania instalacji programu FS-Translator i objawia si na niektórych konfiguracjach sprztowych, nie ma on jednak adnego negatywnego wpływu na przebieg instalacji aplikacji FS-Translator. Po pomylnie zakoczonej instalacji program mona uruchomi z menu start lub bezporednio z katalogu programu uruchamiajc plik C:\FS-Translator\translator.exe. Dane zapisywane w programie znajduj si w katalogu C:\FS-Translator\DANE. W celu zabezpieczenia si przed skutkami działania wirusów komputerowych lub awarii dysku twardego naley katalog co jaki czas archiwizowa na płytk CD lub inny zewntrzny nonik np. pendrive w celu przekopiowania danych na dyskietk mona równie skorzysta z zaimplementowanej w programie funkcji ARCHIWIZACJA. Rozpoczcie pracy z programem naley poprzedzi wykonaniem procesu autoryzacji. W tym celu naley uruchomi opcj Administracja/Autoryzacja. W oknie dialogowym, które si uruchomi naley wpisa numerki o których wprowadzenie poprosi program. Znajduj si na umowie licencyjnej dostarczonej wraz z zakupionym programem. Po poprawnym ich wpisaniu mona ju rozpocz prac z programem, w przeciwnym wypadku program bdzie dalej pracował ale w wersji demonstracyjnej. Autoryzacja jest procesem jednorazowym wprowadzone numery zostaj zapisane na stałe w konfiguracji programu. Prac z programem naley rozpocz od konfiguracji typów dokumentów które bdziemy wykorzystywa do stworzenia zlecenia poprzez wybieranie ich z listy. Do tego celu słuy opcja : Kartoteki/Typy dokumentów/nowy Rys. 1. Definiowanie nowego typu dokumentu

3 Wczeniejsze zdefiniowanie typów dokumentów takich, które s najczciej tłumaczone (np. wiadectwo, dyplom, akt małestwa, faktura, zawiadczenie itp.) znacznie przyspieszy i ułatwi prac poniewa zamiast za kadym razem wpisywa dany tekst po prostu moemy wybra go z listy. Kolejnym krokiem powinno by zdefiniowanie kartotek kontrahentów (zleceniodawców) z którymi współpracowalimy wczeniej. Dziki temu gdy dany kontrahent złoy kolejne zlecenie nie bdziemy go ju ponownie definiowa tylko wybierzemy go z listy. W celu wpisania danych kontrahentów naley wybra opcj : Kartoteki/Zleceniodawcy/Nowy. Formularz słucy do definiowania zleceniodawcy przedstawiony został na rysunku nr 2. Rys. 2. Widok przykładowej listy instytucji Jeli nie chcemy, nie musimy wypełnia wszystkich pól. Pola mniej znaczce ale takie które jednoczenie nie mog pozosta puste program sam wypełni kropkami. Definiujc kartoteki kontrahentów przygotowywujemy sobie ju baz kompatybiln z programem fakturujco-magazynowym FS-Faktura dziki czemu po załczeniu si do niej z poziomu tego włanie programu bdziemy mogli wykorzysta wprowadzonych ju klientów do celu wystawienia faktury VAT za wykonan usług. Dokładnie na tej samej zasadzie definiuje si list Instytucji (osób, firm), które s podmiotami sporzdzajcymi dokumenty podlegajce tłumaczeniu. Mona je zdefiniowa uywajc funkcji : Kartoteki/Instytucje/Nowy. W tym przypadku równie działa zasada, i raz zdefiniowana instytucja (urzd, uczelnia, firma) przez któr wydany dokument ju kiedy był przez nas tłumaczony, moe zosta szybko wybrana z listy bez koniecznoci kadorazowego definiowania jej danych w kartotece.

4 Widok listy zdefiniowanych kilku kartotek zleceniodawców oraz instytucji przedstawiony został na rysunkach nr 3 i nr 4. Rys. 3. Widok przykładowej listy zleceniodawców Rys. 4. Widok przykładowej listy instytucji

5 W celu wpisania nowego zlecenia uruchamiany opcj : Zlecenia/ Rejestruj nowe i uzupełniamy pola na formularzu (numer zlecenia nadawany jest automatycznie). Rys. 5. Formularz rejestrowania nowego zlecenia w repertorium Zleceniodawców którzy zostali ju wczeniej zdefiniowani w kartotece mona oczywicie odszuka po czstkowej nazwie lub po prostu wybra z listy. Metoda wyszukiwania jest nastpujca. Jeli szukamy zleceniodawcy : Jan Kowalski to w polu szukaj zleceniodawcy wpisujemy np : Kowa lub Jan lub Kowalski lub alski program odnajdzie pierwsze wystpienie w bazie które jest zgodne z zadanym warunkiem i wpisze dane klienta w pola Zleceniodawca. W przypadku gdy mamy wtpliwoci czy odnaleziony zleceniodawca jest właciwy lub te chcielibymy dopiero dopisa dane klienta naley nacisn klawisz Wybierz zleceniodawc w celu wejcia na list i odszukania właciwej kartoteki lub te stworzenia nowego wpisu. Wybierajc instytucj, która sporzdziła tłumaczenie postpujemy analogicznie jak w przypadku zleceniodawcy. Kolejnym etapem jaki naley wykona jest wybór typu wpisu (dotyczcy tłumaczenia pisemnego, ustnego lub odmowy tłumaczenia) oraz wypełnienie kolejnych pól skojarzonych z tym typem wpisu. Oczywicie takie pola jak jzyk czy nazwa dokumentu (typ) mog by wybierane z listy dziki czemu uzupełnianie formularza staje si jeszcze prostsze i bardziej ergonomiczne. Po zatwierdzeniu wpisu tak zdefiniowane zlecenie bdzie mona obejrze na licie zarejestrowanych zlece. Wszystkie wpisy, które tam si znajduj podlegaj pełnej edycji, mona je dowolnie poprawia lub usuwa. Widok listy przedstawia rys 6.

6 Rys. 6. Lista zarejestrowanych zlece Wpisy znajdujce si na licie oraz na wydruku repertorium mona dowolnie filtrowa uywajc opcji Administracja/Konfiguracja. W funkcji tej okrelamy od jakiej daty maj by widoczne wpisy na licie, dziki czemu moemy odłoy do archiwum np. cały ubiegły rok. Gdyby jednak zaistniała potrzeba sprawdzenia starszych zapisów mona je powtórnie przywróci przez zmian daty w konfiguracji. Z punktu widzenia poprawnoci sortowania i filtrowania wpisów w programie, wane jest aby format daty w systemie Windows był ustawiony na : rrrr-mm-dd. Jeli format ten jest inny naley dokona jego zmiany w opcji : panel sterowania/ opcje regionalne i jzykowe/data krótka. Rys. 7. Konfiguracja filtra wpisanych zlece

7 Gotowe wpisy mona oczywicie wydrukowa lub zobaczy w graficznym podgldzie wydruku. Wydruk repertorium jest prezentowany w formie 3 stron formatu A4. Rys. 6. Wydruk pierwszej czci repertorium Rys. 7. Wydruk drugiej czci repertorium

8 Rys. 8. Wydruk trzeciej czci repertorium To któr cze repertorium bdziemy podglda decydujemy zaznaczajc odpowiedni opcj na formularzu podgldu. Rys. 10. Formularz wyboru podgldu lub wydruku repertorium W podgldzie wydruku mona przemieszcza si pomidzy rekordami za pomoc panelu nawigacyjnego umieszczonego w górnej czci ekranu widocznego na rys.11 Rys. 11. Panel nawigacyjny podgldu wydruku

9 Wybierajc klawisz DRUKUJ spowodujemy otwarcie kolejnego formularza gdzie moemy precyzyjnie okreli, które zlecenia maj zosta wydrukowane. Rys. 12. Wybór zlece do wydruku Okrelamy zarówno cz repertorium jak równie zakres numerów które chcemy wydrukowa. Gdy w systemie Windows mamy zainstalowanych wicej drukarek moemy wybra odpowiedni drukark rozwijajc list. Uywajc drukarek sieciowych naley jednak pamita o tym, i program do pracy wymaga obecnoci sterownika dowolnej drukarki zainstalowanej lokalnie. W programie FS-Translator wprowadzono równie udogodnienia dla tłumaczy jzyka niemieckiego, którzy na formularzu potrzebuj uy niemieckich znaków narodowych niedostpnych normalnie w Windows bez przełczenia rodzaju klawiatury na typ niemiecki. W celu wpisania tych znaków naley uy klawiszy funkcyjnych F1..F7. Znaczenie poszczególnych klawiszy przedstawiono w poniszej tabelce : Naciskany klawisz F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Znak wprowadzany ä Ä ö Ö ü Ü ß W katalogu C:\FS-Translator\Dane znajduje si plik jezyki.txt, modyfikujc jego zawarto mona zmieni list jzyków ładowanych na formularzu rejestracji nowego zlecenia (mona oczywicie usun cz nieuywanych jzyków zwikszajc czytelno i przejrzysto listy lub dopisa nowe, które nie zostały w programie uwzgldnione). Jednym z udogodnie zastosowanych w programie jest zintegrowanie z formularzem rejestracji nowego zlecenia modułu kalkulacyjnego, dziki któremu mona łatwo obliczy naleno za wykonane tłumaczenie. Na formularzu tym wprowadzamy

10 bazow stawk za 1 stron tłumaczenia i podajemy łczn liczb znaków zawartych w całym przekładzie. Na tej podstawie (wiedzc, e 1125 znaków to jedna strona) program obliczy ilo stron tłumaczenia. Obliczon przez program ilo stron mona oczywicie rcznie zmieni zaokrglajc do pełnych liczb zarówno w gór jak i w dół. Po zatwierdzeniu całego formularza Obliczenia uzyskane wartoci : ilo stron oraz kwota tłumaczenia (obliczana jako ilo stron pomnoona przez stawk za stron) zostan wpisane do odpowiednich rubryk na formularzu rejestracji zlecenia. Formularz Oblicznia mona wywoła klikajc na klawisz oznaczony znakiem # lub bdc w polu Ilo stron naciskajc klawisz F1. Rys. 13. Formularz Obliczenia Na stronie w dziale AKTUALIZACJE publikowane s co jaki czas nowe wersje programów. Aplikacje to s dostpne dla osób, które wykupiły licencj na uywanie programu i maj prawo do aktualizacji. Pobran w ten sposób aktualizacj (zwykle jest to plik spakowany w formacie ZIP) naley rozpakowa i otrzymany w ten sposób plik z rozszerzeniem EXE uruchomi rozpoczynajc instaluj najnowszej wersji programu. Instalator aktualizacji podmienia tylko pliki programu dane wprowadzone wczeniej do programu oczywicie pozostaj, dziki czemu mona dokona tej aktualizacji tzw. metod instalacji po wierzchu. W razie pyta lub problemów mog si Pastwo skontaktowa z działem pomocy technicznej korzystajc z formularza zamieszczonego na stronie lub piszc na adres : lub Mona te dzwoni pod numer : 0695/

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów 2. Praca z Windows tworzenie dokumentów Mój komputer: dyski i foldery Informacja gromadzona w komputerze, zapisywana jest na dyskach twardych. Dodatkowo mona zapisywa informacj na dyskach USB, CD, DVD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer

Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu program DOSprn wraz z niniejsz instrukcj. Program DOSprn oferuje moliwo drukowania z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich

Bardziej szczegółowo

Errata. Instalacja sklepu internetowego

Errata. Instalacja sklepu internetowego Errata. Instalacja sklepu internetowego Aplikacja sklepu internetowego została napisana i przetestowana w rodowisku PHP 4 oraz MySQL 4.0. Poniewa jednak na płycie CD-ROM dołczonej do ksiki znajduje si

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; 25-520 Kielce tel. (41) 368 06 01 fax. (41) 368 25 02 e-mail: cdn@complex.com.pl http://www.complex.com.pl Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki Wrocław, 2006 Łukasz Szkup Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM (Implementation of Abstract Computation

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo