wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0"

Transkrypt

1 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

2 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5 URUCHOMIENIE PROGRAMU...7 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU...8 KARTOTEKI GŁÓWNE...8 PRZYCISKI NAWIGACYJNE...9 KLAWISZE FUNKCYJNE...10 OPIS PRACY W SYSTEMIE...11 KOLEJNE KROKI W SYSTEMIE...11 REJESTRACJA PROGRAMU...11 REJESTR JEDNOSTEK...12 EWIDENCJA KLAS...12 EWIDENCJA UCZNIÓW...13 WYPEŁNIANIE...15 DRUKOWANIE...18 NARZDZIA...20 WSPÓLNE WPROWADZANIE DANYCH...20 ARCHIWIZACJA...21 POBIERANIE WZORÓW WIADECTW PRZEZ INTERNET...22 IMPORT DANYCH Z SEKRETARIATU DDJ...22 IMPORT DANYCH ZE WIADECTW W IMPORT DANYCH Z SYSTEMU OMIKRON...25 IMPORT DANYCH Z HERMESA...26 IMPORT DANYCH Z SOU...27 OBSŁUGA PROMOCJI...28 PROJEKTOWANIE WZORÓW WIADECTW...31 USTAWIENIA...34 PODPOWIEDZI PRZY URUCHAMIANIU...34 PYTANIE PRZY ZAMYKANIU...34 POMOC...35 ZAKOCZENIE PRACY W PROGRAMIE

3 Wstp WIADECTWA s nowoczesnym i łatwym w obsłudze programem słucym do wypełniania wiadectw szkolnych oraz przygotowywania arkuszy ocen. Wypełnianie wiadectw za pomoc programu polega na uzupełnieniu danych na wybranym wzorze wiadectwa. Zalet jest drukowanie całego wiadectwa (zawierajcego orzełka, tekst i podkrelenia) na specjalnym barwnym papierze zwanym giloszem. Program daje równie moliwo wypełniania gotowego wzoru wiadectwa (oryginału). Program zawiera: - ewidencj jednostek, klas oraz uczniów danej klasy - funkcj wydruku wiadectw - funkcj wydruku arkuszy ocen, - aktualne wzory wiadectw opublikowanych oficjalnie przez MENiS oraz moliwo aktualizacji wzorów przez Internet z poziomu programu bezporednio z serwerów firmy ProgMan, - funkcje wydruku wiadectw na papierze giloszowym co umoliwia bardzo szybki wydruk wiadectw nawet dla duych jednostek, - funkcje projektowania i wydruku na oryginale wiadectw szkolnych wszelkiego typu. Program komputerowy WIADECTWA 6.0 współpracuje z programem Sekretariat DDJ firmy ProgMan Software ProgMan Software - wszelkie prawa zastrzeone. yczymy Pa stwu przyjemnej pracy z naszym oprogramowaniem. ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia tel. (58) fax. (58)

4 Wymagania sprztowe Konfiguracja zalecana: Procesor: Pentium 1,56 GHz 256 MB RAM, karta grafiki VGA - 8 MB, zalecana rozdzielczo 1024x768, MB miejsca wolnego na dysku, w zalenoci od wybranych składników przy instalacji. Konfiguracja minimalna: Procesor: Pentium II 433 MHz, 64 MB RAM, karta grafiki VGA - 4 MB, min. rozdzielczo 800x600, 20 MB 50 MB miejsca wolnego na dysku, w zalenoci od wybranych składników przy instalacji. Program wymaga zainstalowanego systemu Windows 98/2000/ME/NT/XP oraz zainstalowanej przegldarki internetowej Internet Explorer w wersji 6. Pomoc techniczna Pytania i uwagi dotyczce naszego oprogramowania prosimy kierowa: listownie na adres firmy (pierwsza strona), faksem ( ), telefonicznie ( ), do lokalnego przedstawicielstwa, 4

5 Instalacja programu Zakładamy, e znaj Pa stwo podstawowe zasady obsługi komputera oraz rodowiska WINDOWS. Aby zainstalowa program przy uyciu CD-ROM naley: 1. pozamyka wszystkie inne uruchomione w tym czasie programy. Wyj płyt z opakowania, trzymajc j za krawd włoy do napdu CD, etykiet do góry. Dwukrotnie klikn ikon MÓJ KOMPUTER znajdujc si na Pulpicie. W otwartym oknie naley klikn ikon napdu CD ( płyty. ). Wywietlony zostanie ekran z zawartoci 2. dwukrotnie klikn mysz na pliku instalacyjnym programu WIADECTWA uruchomiony zostanie proces instalacyjny. Uytkownik bdzie wykonywał kolejne operacje kierujc si wskazówkami Instalatora. Rysunek 1. Plik instalacyjny programu WIADECTWA dokładnie zapozna si ze wszystkimi wywietlonymi informacjami, aby kontynuowa proces instalacji naley zaakceptowa warunki Umowy Licencyjnej i klikn przycisk Tak. Rysunek 2. Okno instalatora z Umowa licencyjn. Domylnie program zostanie zainstalowany w katalogu ProgMan, a pełna cieka do programu to C:\Program Files\ProgMan\wiadectwa 6.0. Jeeli Uytkownik chce zmieni miejsce 5

6 instalacji programu musi wskaza now ciek korzystajc z przycisku Przegldaj i wybra folder, w którym instalator zainstaluje pliki. Rysunek 3. Okno instalatora z moliwoci wyboru lokalizacji instalacji programu. Aby zako czy Instalacj naley klikn na przycisk ZAKOCZ 6

7 Uruchomienie programu Opisywany program nosi nazw WIADECTWA 6.0 i po instalacji zlokalizowany jest domylnie w katalogu o nazwie..\progman\wiadectwa 6.0 Po zako czeniu pracy instalatora program zostanie standardowo umieszczony w pasku zada i na pulpicie monitora z nastpujc ikon: wiadectwa 6.0 Rysunek 4. Ikona programu WIADECTWA 6.0. Wywołanie programu po uruchomieniu komputera powinno wyglda nastpujco: Posługujc si klawiatur lub myszk naley znale ikon WIADECTWA 6.0 (patrz Rysunek 4 ) i dwukrotnie klikn na niej lub nacisn ENTER. 7

8 Okno główne programu Rysunek 5. Główne okno programu WIADECTWA 6.0. Kartoteki główne Program zawiera niezbdne informacje wykorzystywane przy wypełnianiu wiadectw szkolnych. Posiada wzory wiadectw dostosowane do formularzy opublikowanych oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Program podzielony jest na nastpujce moduły: Jednostki - Klasy - Uczniowie - ewidencja placówek szkolnych rejestr klas według wybranych jednostek kartoteka ucznia zawierajca imi i nazwisko ucznia, przyporzdkowanie do danej jednostki, przypisanie wzoru wiadectwa i arkusza ocen Wypełnianie okno w którym nastpuje uzupełnianie uczniom informacji, które maj si znale na drukowanym wiadectwie 8

9 Drukowanie opcja okrelajca parametry wydruku wiadectwa Menu systemowe Po uruchomieniu programu WIADECTWA 6.0 otwiera si okno główne, które składa si z menu: Nawigacja Jednostki Klasy Uczniowie Wypełnianie Drukowanie Zamknij Widok pełny ekran Narzdzia import z dyskietki eksport na dyskietk archiwizacja i odtwarzanie danych pobierz wzory wiadectw z Internetu import danych z Sekretariatu DDJ import danych ze wiadectw w.5 import danych z Omikrona import danych z Hermesa import danych z SOU obsługa promocji projektowanie wzorów wiadectw Ustawienia podpowiedzi przy uruchamianiu pytanie o zamknicie programu parametry dane placówki (właciciela programu) Pomoc tematy pomocy, o programie Przyciski nawigacyjne Praca w programie WIADECTWA opiera si na uzupełnianiu informacji, które raz zapisane wielokrotnie bd wykorzystywane przy wydrukach wiadectw oraz arkuszy ocen. Konieczny jest do tego porzdek wicy dane w logiczn cało. Dlatego system podzielony został na kartoteki zawierajce niezbdne informacje. Uytkownik przemieszcza si pomidzy modułami klikajc mysz na kolejne przyciski nawigacyjne znajdujce si w głównym oknie programu. Ułoenie przycisków nawigacyjnych wskazuje poprawn kolejno wprowadzania danych, zwłaszcza gdy dane od pocztku uzupełniane s rcznie bez wykorzystania opcji importu z programu SEKRETARIAT DDJ. 9

10 Rysunek 6. Przyciski nawigacyjne w głównym oknie programu. Klawisze funkcyjne Obsługujc poszczególne kartoteki naley korzysta z przycisków funkcyjnych Nowy, Popraw, Skasuj, Zatwierd, Anuluj (Rysunek 7). S one dostpne bezporednio z okna głównego i słu do dodawania informacji, zatwierdzenia ich, poprawienia bd skasowania. Nowy - dopisywanie nowych danych (klas, uczniów) Popraw - poprawianie istniejcych danych, Skasuj - usuwanie danych, Zatwierd - zapisanie, potwierdzenie poprawnoci wprowadzonych danych, Anuluj - anulowanie, rezygnacja z wpisanych danych, Rysunek 7. Przyciski funkcyjne. 10

11 Opis pracy w systemie Kolejne kroki w systemie 1. Rejestracja programu 2. Wprowadzenie jednostki / jednostek moduł Jednostki, 3. Stworzenie rejestru klas dla wybranych jednostek moduł Klasy, 4. Dopisywanie danych uczniów oraz przypisanie im wzorów wiadectw moduł Uczniowie, 5. Uzupełnianie pól na wiadectwie i zapisanie ich moduł Wypełnianie 6. Wydruk przygotowanego wczeniej wzoru wiadectwa dla ucznia bd całej klasy 7. Archiwizacja zbiorów Rejestracja programu W celu legalnego uywania programu naley zarejestrowa go wpisujc numer licencji w oknie Informacje o włacicielu menu Ustawienia Parametry Dane Placówki (właciciela programu). Numery licencji zmieniaj si wraz z aktualizacj programu, w zwizku z czym, wyej opisan czynno naley powtarza po kadej instalacji nowej wersji programu WIADECTWA 6.0. Rysunek 8. Okno z moliwoci uzupełnienia danych Uytkownika programu. UWAGA! Pełna nazwa właciciela i miejscowoci powinna by wpisana tak samo jak na licencji, któr Uytkownicy otrzymuj wraz z płyt instalacyjn. 11

12 Rejestr Jednostek Jednostk w programie jest kada samodzielna szkoła. Na opis Jednostki szkolnej składa si: - nazwa jednostki - rodzaj jednostki Aby dopisa kolejn Jednostk szkoln naley klikn przycisk znajdujcy si w górnej czci okna Nowy, a nastpnie przy pomocy klawiatury wypełni formularz opisu (Rysunek 9). Po uzupełnieniu danych poprawno zapisu potwierdza si przyciskiem Zatwierd. Rysunek 9. Formularz opisu Jednostki. Od odpowiedniego przypisania rodzaju jednostki zaley dalsze przypisywanie uczniom wzorów wiadectw. Ewidencja klas Kolejnym etapem pracy w programie WIADECTWA 6.0 jest zaewidencjonowanie klas z przypisaniem ich do właciwej Jednostki. Daje to moliwo wywietlenia rejestru klas przyporzdkowanych do poszczególnych jednostek szkolnych. 12

13 Rysunek 10. Okno do wprowadzania informacji o klasach. Opis klasy powinien składa si liczby i oznaczenia literowego (wielk liter). Ewidencja uczniów W kartotece Uczniowie ewidencjonowane s dane uczniów poszczególnych klas. Okno główne podzielone jest na zakładki z nazwami Jednostek, listy klas w danej jednostce oraz danych o uczniach z przypisanymi wzorami wiadectw. Jeeli w programie prowadzonych jest kilka jednostek, wówczas kada z nich jest umieszczona na oddzielnej zakładce na górze ekranu, a kliknicie na jedn z nich spowoduje otwarcie listy wszystkich klas wchodzcych w skład tej jednostki. Nastpnie rozwinicie znaku przy klasach pokae wszystkich przypisanych uczniów do danej klasy (patrz Rysunek 11). Dodanie nowego ucznia nastpuje poprzez klikniecie przycisku Nowy, pamitajc, aby by na zakładce właciwej jednostki. Pola w dolnej czci okna podwietl si kolorem zielonym w które naley: - wprowadzi nazwisko i imi ucznia - przypisa klas - przypisa odpowiednio wzór wiadectwa oraz arkusza ocen (opcjonalnie) W oknie tym mona take przypisa kilku wybranym osobom wzór, np. z wyrónieniem. Naley wówczas przy wybranych nazwiskach uczniów zaznaczy fistaszek, a nastpnie z rozwijanej listy Przypisz wszystkim zazn. wybra wzór i klikn przycisk, który przypisze wszystkim zaznaczonym uczniom wybrane wiadectwo (patrz Rysunek 12). Podobnie mona przypisa take arkusze ocen. 13

14 Kady wzór wiadectwa i arkusza ocen jest w programie krótko opisany. Opisy te znajduj w prawym dolnym rogu okna modułu Uczniowie i zostan wywietlone po zaznaczeniu ucznia z listy, któremu zostały przypisane wzory. Na opis ten składaj si informacje o szkole oraz uczniach, dla jakich jest przeznaczony dany wzór. Rysunek 11. Okno główne modułu Uczniowie. Rysunek 12. Opcja przypisania zaznaczonym uczniom wzoru wiadectwa. 14

15 Wypełnianie Wypełnianie wiadectw szkolnych odbywa si bezporednio na wczeniej wybranym wzorze wiadectwa. Okno wypełniania danych na wiadectwie zawiera w głównej czci wzór wiadectwa zawierajcy pola bazodanowe w których uzupełniane bd: - informacje o uczniu - informacje o klasie - informacje o jednostce - oceny osigni edukacyjnych Rysunek 13. Okno modułu wypełniania wiadectwa. Aby rozpocz wypełnianie wzoru wiadectwa naley: 1) wybra z listy Jednostk oraz klas 2) z wywietlonej listy uczniów wybra ucznia, którego dane bdziemy uzupełnia. Pole Wzór wiadectwa, bdzie uzupełnione, gdy przechodzi z wczeniej wypełnionego okna. Dodatkowa kolumna Gotowe słuy odznaczeniu uczniów, których wiadectwo zostało w pełni uzupełnione i jest gotowe do wydruku. 3) na gotowym formularzu wiadectwa znajduj si pola bazodanowe podwietlone odpowiednio kolorami: - Zielony informacje dotyczce ucznia - ółty wspólne informacje dla jednostki - Ciemny ółty wspólne informacje dla klasy Pola wspólne naley uzupełni przed rozpoczciem wypełniania pierwszego wzoru korzystajc z opcji Dane wspólne (patrz Rysunek 14). Po uzupełnieniu tych danych naley klikn przycisk Zatwierd i zastosuj dla wszystkich uczniów (patrz Rysunek 15), co spowoduje powielenie dla kadego wypełnianego wiadectwa danej informacji Klasy / 15

16 Jednostki. Dane wspólne zapisz si równie automatycznie po wypełnieniu wiadectwa pierwszego ucznia. Rysunek 14. Okno opcji wypełniania danych wspólnych. Rysunek 15. Przycisk zastosowania danych wspólnych. Aby wypełni wiadectwo naley: - wybra stron wiadectwa, która ma by wypełniana - klikn myszk w odpowiednie pole bazodanowe na wzorze wiadectwa - uzupełni niewypełnione pola Poruszanie si pomidzy polami nastpuje poprzez kliknicie myszk w pole bazodanowe bd przejcie za pomoc klawisza Tab z klawiatury. Program zawiera funkcj automatycznego przekształcania daty, np >> 12 lutego oraz zamian ocen arabskich na oceny słownie. Uzupełnione informacje naley zapisa uywajc do tego przycisku Zapisz. W pełni wypełnione wiadectwo mona dodatkowo zaznaczy fistaszkiem jako ju gotowe do wydruku uywajc do tego znacznika wiadectwo gotowe. Wypełnianie drugiej strony wiadectwa (zawierajcej oceny). Wypełnianie polega na klikniciu myszk w pola podwietlone odpowiednio kolorami. Wprowadzanie ocen na wiadectwo nastpuje poprzez kliknicie myszk pola np. historia i wprowadzenie cyfr oceny (4) - program sam zamieni j na ocen słownie (dobry). Przejcie do nastpnej oceny nastpuje poprzez kliknicie myszk, bd skorzystanie z przycisku Tab z klawiatury. 16

17 Rysunek 16. Okno przykładowego wiadectwa strona z ocenami. Ocenianie opisowe Zaznaczenie typu jednostki w oknie Jednostki oraz Klasy spowoduje pojawienie si dodatkowej zakładki Ocenianie opisowe. Program umoliwia bezporednie wypełnianie wiadectwa wpisujc w odpowiednie miejsca tre, bd stosujc gotowe frazy (lewa strona okna). Rysunek 17. Okno przykładowego wiadectwa opisowego. 17

18 Program zawiera z lewej strony okna zakładk, w której znajduj si frazy ocen. Frazy zostały odpowiednio pogrupowane w zalenoci od rodzaju grupy przedmiotów. Aby zobaczy list fraz danej grupy naley klikn przycisk. Rozwinie si lista fraz (Rysunek 17), których wstawienie na wiadectwo polega na klikniciu przycisku Zastosuj fraz lub jej dwukrotnym klikniciu mysz. Uytkownik moe sam doda now fraz wraz z opisem. Jest to przydatna opcja w przypadku nauczania zintegrowanego. Aby doda now fraz naley klikn przycisk Nowy. W oknie, które si pojawi naley wprowadzi nazw grupy, np. nauczanie zintegrowane, wprowadzi tre frazy, a nastpnie zapisa wprowadzone informacje klikajc przycisk Zapisz. Wszystkie wprowadzone grupy fraz oraz same frazy mona dowolnie edytowa. Pola, które w trakcie wypełniania nie zostan uzupełnione, przy wydruku zostan wykrelone automatycznie. Uzupełnione informacje na wiadectwie naley zapisa uywajc przycisku Zapisz. Wypełnione wiadectwo mona w razie potrzeby w dowolnej chwili edytowa. Po uzupełnieniu wszystkich danych na wiadectwie i ich zachowaniu, oceny mog zosta automatycznie przeniesione wprowadzone na arkusz ocen. Aby to zrobi, naley klikn klawisz ARKUSZ OCEN w module wypełniania. Nastpnie w otwartym oknie Pytanie wybra TAK, jeli oceny maj by przeniesione. Nastpnie naley okreli semestr, na który oceny maj by przeniesione do arkusza i klikn Zatwierd. Nastpnie program przejdzie do podgldu Arkusza Ocen na stron, na któr zostały przeniesione oceny. Drukowanie Moduł drukowania został podzielony na dwie czci. Pierwsza, zawierajca list uczniów przypisanych do danej klasy / jednostki oraz druga cz, opcjonalna, dotyczc przygotowania wydruku. Wydruk wiadectw nastpuje poprzez: - zaznaczenie nazwisk uczniów fistaszkiem przy nazwisku - zaznaczenie w lewej czci okna odpowiednich opcji wydruku - kliknicie przycisku Drukuj wiadectwo. 18

19 Rysunek 18. Okno modułu Drukowania. Cz opcjonalna wydruku umoliwia: Wydruk według - Kolejnych uczniów umoliwia wydruk wiadectwa (obu stron) dla zaznaczonych uczniów - Stron wiadectwa druk danej strony wszystkim zaznaczonym uczniom. (odpowiedni opcj naley zaznaczy kropk) Przesunicie całoci umoliwia całociowe przesunicie pól wiadectwa w mm Rozmiar papieru ustawienie formatu wydruku jest istotne w przypadku drukowania wiadectw A3, wówczas w oknie drukowania naley take wskaza drukark A3. Program umoliwia take zamian wydruku wiadectwa A3 na formacie A4. W tym celu naley zaznaczy przy wydruku wiadectw kropk format A4 Druk na giloszu (zaznaczony fistaszek) jeli jest odznaczony fistaszek wydruk bdzie sporzdzony dla oryginału wiadectwa. Dodatkowo mona przygotowa wydruk janiejszych kropek na wiadectwie Zmiana czcionki dodatkowo dla wszystkich pól wypełnionych na wiadectwie jest moliwo zmiany czcionki. Wówczas naley zaznaczy fistaszek przy tej opcji i z listy dostpnych czcionek wybra odpowiedni. Kliknicie przycisku Drukuj wiadectwo wywoła okno Ustawienia strony, w którym naley wskaza ródło pobierania papieru oraz inne właciwoci druku. Nastpnie zostanie wywietlone okno z podgldem przygotowanego wzoru wiadectwa. Wydruk nastpi po klikniciu przycisku Drukuj. 19

20 Narzdzia Wspólne wprowadzanie danych Wspólne wprowadzanie danych polega na uzupełnieniu informacji na wiadectwie oraz danych uczniów i zapisie ich do pliku przez róne osoby, a nastpnie import tych danych w programie głównym znajdujcym si w szkole. Eksport danych na dyskietk Opcja dostpna z menu Narzdzia >> Eksport na dyskietk. Opcja ta umoliwia przenoszenie informacji pomidzy wieloma uytkownikami, którzy wspólnie przygotowuj dane do wydruku wiadectw. Dane te mog zosta zapisane na dowolnym noniku danych, lub przesłane mailem. Moe odbywa si to nastpujco: Nauczyciele instaluj wersj programu na dowolnych komputerach (take domowych). Nastpnie, po wprowadzeniu informacji o uczniach, naley zrobi eksport danych. Pojawi si okno, w którym naley wskaza informacje, które maj by zapisane do pliku eksport.exp (Rysunek 19), a take opcjonalnie, przy pomocy lupki u dołu ekranu, wskaza miejsce zapisania pliku (jeli ma by inny ni dyskietka). Rysunek 19. Okno eksportu danych na dyskietk. Import danych z dyskietki Przeniesienie wyeksportowanych informacji do programu głównego, z którego odbdzie si wydruk wyglda nastpujco: 1) naley włoy nonik dyskietek do stacji dysków na którym został zapisany plik *.EXP 2) wej w menu Narzdzia >> Import z dyskietki 20

21 3) wskaza plik *.EXP Jeli plik jest zapisany na innym noniku ni dyskietka, mona go wskaza klikajc przycisk lupy znajdujcy si z prawej strony okna Eksportu / importu. Importowanie danych mona w razie potrzeby ponawia spowoduje to dopisanie danych znajdujcych si w bazie głównej programu. Archiwizacja Jest to bardzo wana opcja, która gwarantuje bezpiecze stwo danych Uytkownika. W celu zabezpieczenia si przed utrat danych, zalecane jest wykonywanie archiwizacji co kilka dni, w zalenoci od iloci wprowadzonych danych. Opcja archiwizacji dostpna jest z menu Narzdzia >> Archiwizacja danych. Zbiory mona archiwizowa za pomoc dyskietki, bd bezporednio na twardym dysku komputera. Aby zarchiwizowa dane na dysku, naley: w polu cieka pliku z Archiwum poda ciek do katalogu, w którym maj by umieszczone skompresowane kopie zbiorów cieka i nazwa pliku s wywietlane domylnie (czyli C:\Program Files\ProgMan\Swiadectwa 6\archiwum) klikn na przycisk Archiwizuj Dane mona równie archiwizowa na dyskietce. (Rysunek 20). Rysunek 20. Okno z opcj archiwizacji i odtwarzania zbiorów. Funkcja odtwarzania słuy do awaryjnego odtworzenia zbiorów z wykonanej wczeniej kopii. Naley poda ciek do katalogu archiwizacyjnego na dysku / dyskietce zawierajcego kopie, z których bd odtwarzane zbiory. Odtworzenie nastpi po klikniciu na przycisk Odtwarzaj. Odtwarzanie nastpuje w dwóch sytuacjach: w sytuacjach awaryjnych przy całkowitej utracie zbiorów np. gdy dysk zostanie uszkodzony przy przenoszeniu danych na inny komputer UWAGA! Przy uruchomieniu funkcji Odtwarzanie, program odtworzy wszystkie zarchiwizowane dane podmieniajc biece zbiory. Przed uyciem tej funkcji zaleca si skontaktowanie z producentem oprogramowania firm ProgMan Software. 21

22 Pobieranie wzorów wiadectw przez Internet Funkcja pobierania danych umoliwia aktualizacj wzorów wiadectw oraz arkuszy ocen bezporednio z serwera firmy ProgMan Software. Funkcja ta znajduje si w menu Narzdzia >> Pobierz wzory wiadectw z Internetu. Program rozpocznie łczenie si z serwerem po klikniciu przycisku pobierania (Rysunek 21). Rysunek 21. Opcja pobierania wzorów wiadectw z Internetu Przy połczeniu programu z serwerem firmy ProgMan, system zada pytanie Czy zastpi wzór istniejcy na komputerze nowym wzorem. Mona zastpi wybrane wzory, wówczas naley klikn TAK lub pomin zastpowanie wzoru i klikn NIE. Rysunek 22. Przykładowe pytanie przy pobieraniu wzoru wiadectwa. Program umoliwia take zastpienie wszystkich wzorów wiadectw, naley wówczas zaznaczy fistaszkiem opcj Powtarzaj wybran teraz akcj dla nastpnych pyta. Import danych z Sekretariatu DDJ Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z programu Sekretariat DDJ. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Sekretariatu DDJ. Rysunek 23. Przycisk importu danych z Sekretariatu. Import danych umoliwia automatyczne przeniesienie nastpujcych informacji o uczniu: - imi i nazwisko - data urodzenia 22

23 - miejsce urodzenia - województwo urodzenia a take informacji o jednostce: - nazwa jednostki - imi patrona jednostki - miejscowo jednostki - województwo jednostki Podczas importowania danych pokae si okno w którym uytkownik moe poda w odpowiednim przypadku gramatycznym nazwy miejscowoci wystpujce w bazie danych Sekretariatu DDJ Rysunek 24. Okno odmiany miejscowoci. W nastpnym oknie pojawi si przypisywanie jednostki wystpujcej w Sekretariacie DDJ do typu jednostki. Jeeli w programie wiadectwa bd si ju znajdowały informacje danych uczniów, wówczas program zada pytanie czy zastpi dane istniejcego ucznia danymi aktualnie importowanymi z Sekretariatu DDJ. Import danych ze wiadectw w. 5 Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z programu wiadectwa w wersji 5. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych ze wiadectw w.5 Umoliwia przeniesienie informacji o uczniu, jednostce, klasie oraz przedmioty ucznia i jego oceny. Rysunek 25. Przycisk importu danych ze wiadectw w wersji

24 Import ze wiadectw 5 krok po kroku: Krok 1: Ustawienie połczenia z serwerem baz danych. Jeli program wiadectwa 5 został zainstalowany domylnie, naley klikn Dalej i przej do nastpnego kroku. Jeeli program został zainstalowany w innym miejscu, wówczas naley wskaza mu ciek do zbioru. Aby to zrobi naley zaznaczy fistaszek przy opcji Uyj ustawie niestandardowych. Krok 2: Wybór uczniów do zaimportowania. Wybór polega na zaznaczeniu fistaszka przy nazwisku ucznia, mona take zaznaczy cał klas. W tym celu naley klikn pole (kliknij, aby zaznaczy wszystkich), a nastpnie przycisk Dalej Krok 3: Wybór rodzaju jednostki. Naley przyporzdkowa rodzaj jednostki wykorzystujc rozwijan list w oknie Wybór rodzaju jednostki. 24

25 Krok 4: Ostatnim krokiem jest przypisanie zaimportowanym uczniom wzoru wiadectwa i jest konieczna do poprawnego funkcjonowania programu. Opcja przypisywania wzorów została opisana w rozdziale Ewidencja uczniów. Rysunek 26. Okno przypisywania uczniom wzorów wiadectw. Import danych z systemu Omikron Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z systemu Omikron, słucy do wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Omikrona. Umoliwia przeniesienie informacji o klasie i uczniu wraz z jego danymi. Aby przeprowadzi ten import, naley wczeniej w programie wprowadzi jednostk, dla której bd przypisane klasy zaimportowane z systemu Omikron. Rysunek 27. Przycisk importu danych z Hermesa. Po wybraniu funkcji importu z Omikrona w otwartym oknie naley odszuka plik wyeksportowany wczeniej z systemu Omikron w postaci pliku w formacie XML, wskaza go, po czym klikn Otwórz. Po otwarciu tego pliku w kolejnym oknie naley wskaza wpisan wczeniej do programu jednostk, do której maj zosta dopisane importowane z Omikrona klasy (Rysunek 28). 25

26 Rysunek 28. Okno wskazywania jednostki dla importu z Omikrona. Po okreleniu jednostki zostanie przeprowadzony import danych, po którego zako czeniu zostanie wywietlone okno potwierdzajce poprawno przeprowadzonego importu, w którym naley klikn OK. Import danych z Hermesa Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z aplikacji Hermes, słucej do przesyłania danych o szkole i uczniach do Okrgowych Komisji Egzaminacyjnych. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Hermesa. Umoliwia przeniesienie informacji o jednostce, klasie i uczniu wraz z jego danymi. Rysunek 29. Przycisk importu danych z Hermesa. Po wybraniu funkcji importu z Hermesa w otwartym oknie naley odszuka folder Hermes, w którym zainstalowany jest program. W folderze tym naley wyszuka nastpnie folder XML, w którym naley wskaza plik z rozszerzeniem.xml (Rysunek 30), który naley wczeniej wyeksportowa w aplikacji Hermes. Rysunek 30. Okno wyszukiwania pliku z Hermesa. 26

27 Po otwarciu pliku z Hermesa zostanie otwarte okno, w którym naley wprowadzi miejscowniki nazw miejscowoci, które były wczeniej wprowadzone w Hermesie. Nastpnie program poprosi o podanie poziomu dla klas importowanych z Hermesa. W oknie tym naley przy pomocy strzałek wybra odpowiedni poziom, a nastpnie klikn Zatwierd (Rysunek 31). Rysunek 31. Okno wyboru poziomu klas. Ostatnim oknem przed przeprowadzeniem operacji importu z Hermesa jest okrelenie rodzaju jednostki dla importowanej szkoły (patrz Rysunek 28). Po wybraniu właciwej naley klikn Zatwierd, po czym zostanie przeprowadzony import. Zako czenie operacji zostanie potwierdzone oknem Import wykonany pomylnie, w którym naley klikn OK. Import danych z SOU Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z formatu plików SOU (standard opisu ucznia), uywanego przez programy około uczniowskie firmy Vulcan. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z SOU. Umoliwia przeniesienie wszystkich dostpnych w tym formacie informacji. Rysunek 32. Przycisk importu danych z SOU. Po wybraniu funkcji importu z formatu SOU w otwartym oknie naley odszuka folder Vulcan, w którym zainstalowane s programy tej firmy. W folderze tym naley wyszuka nastpnie plik z rozszerzeniem.sou, który ma by zaimportowany do programu wiadectwa 6.0. Po otwarciu pliku SOU zostanie otwarte okno, w którym naley okreli rodzaj jednostki dla importowanej szkoły (patrz Rysunek 28). Nastpnie zostanie przeprowadzony import danych, którego zako czenie zostanie potwierdzone oknem z informacj: Import wykonany pomylnie, w którym naley klikn OK. 27

28 Obsługa promocji Po wprowadzeniu wszystkich danych uczniów i ocen oraz po wydrukowaniu wiadectw w danym roku, uytkownik moe przeprowadzi promocj uczniów do nastpnych klas. Funkcja ta jest uruchamiana w menu Narzdzi >> Obsługa promocji. Rysunek 33. Przycisk Obsługi promocji. Po wybraniu funkcji obsługi promocji, w otwartym oknie naley wskaza klasy, które, po przeprowadzeniu operacji promocji, uko cz dan szkoł (Rysunek 34). Po wybraniu tych klas naley klikn Dalej. Rysunek 34. Okno wyboru klas, które po promocji uko cz szkoł. W kolejnym oknie naley okreli ilo nowych klas pierwszych, które maj zosta utworzone w programie po przeprowadzeniu operacji promocji. Ilo t naley okreli, klikajc na strzałki przy jednostce (Rysunek 35). Po okreleniu odpowiedniej iloci klas pierwszych naley klikn Dalej. 28

29 Rysunek 35. Okno okrelania iloci nowych klas pierwszych. Nastpnie zostanie wywietlone okno, w którym naley zaznaczy wszystkich uczniów, którzy nie otrzymali promocji do nastpnej klasy lub nie uko czyli szkoły, stawiajc znacznik przy tych nazwiskach (Rysunek 36). Po zaznaczeniu wszystkich takich nazwisk naley klikn Dalej. Rysunek 36. Okno wyboru uczniów, którzy nie otrzymali promocji. Kolejne okno słuy do przypisania nowych nazw promowanym klasom. Program automatycznie przypisuje now nazw, wstawiajc oznaczenie cyfrowe o jeden stopie wiksze i pozostawiajc oznaczenie literowe, a uytkownik ma moliwo zmiany tego oznaczenia klikajc na pole z now nazw i wpisujc inn nazw od wpisanej automatycznie przez program (Rysunek 37). Po sprawdzeniu nowych nazw klas i wprowadzeniu ewentualnych zmian naley klikn Zako cz, aby przeprowadzi operacj promocji. 29

30 Rysunek 37. Okno wyboru nowych nazw klas promowanych. Ostatnim krokiem ustawie operacji promocji jest okrelenie, czy uczniom maj zosta wyczyszczone oceny uczniów (Rysunek 38). Uytkownik moe tu wybra, czy stare oceny maj zosta przeniesione do nowego roku szkolnego (klawisz Tak), czy maj zosta usunite (klawisz Nie). Rysunek 38. Okno z pytaniem o przeniesienie ocen ucznia. Nastpnie zostanie przeprowadzona operacja promocji uczniów do wyszych klas, której czas trwania jest uzaleniony od iloci uczniów w programie. Poprawno przeprowadzonej operacji promocji zostanie potwierdzona komunikatem, przy którym naley klikn OK (Rysunek 39). Rysunek 39. Okno potwierdzajce przeprowadzenie promocji. UWAGA! Po przeprowadzeniu promocji program automatycznie stworzy plik archiwum z danymi uczniów sprzed promocji o nazwie Promocja z dnia (data).swd w katalogu: C:\Program Files\ProgMan\Swiadectwa 6\archiwum\auto 30

31 Projektowanie wzorów wiadectw Moduł projektowania znajduje si w menu Narzdzia >> Projektowanie wzorów wiadectw. Edytor wydruków pozwala uytkownikowi na zaprojektowanie własnego wzoru wiadectwa / arkusza. Uytkownik moe skorzysta z opcji dostpnych w programie. Rysunek 40. Okno główne projektowania wzorów wiadectw. Aby utworzy nowy wzór wiadectwa naley: - klikn przycisk znajdujcy si w górnej czci okna - pojawi si okno właciwoci dodawania nowego wzoru, w którym Uytkownik moe przy projektowaniu opiera si na wzorze ju utworzonym w programie. W tym celu naley klikajc myszk i podwietli gotowy wzór i zapisa go pod now nazw i rodzajem jednostki. Dodatkowo naley zaznaczy opcje formatu przygotowywanego wiadectwa oraz jego rodzaj (opisowe, arkusz ocen). Aby zapisa nowy wzór naley klikn przycisk Zatwierd. Rysunek 41. Okno dodawania nowego wzoru wiadectwa / arkusza. 31

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dla uczestnika szkolenia

Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dla uczestnika szkolenia Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych Materiały dla uczestnika szkolenia Copyright by VULCAN Wrocław 2008 ul. Kazimierska 15 51 657 Wrocław tel. (0 71) 375 15 00 faks (0

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów?

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? Matury Optivum Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono sposób przygotowywania deklaracji maturalnych przez uczniów. W związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Wymagania sprzętowe i programowe: procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64, system operacyjny Windows Vista,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I edycja 2005-10-31 Program FS-Translator słuy do prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysigłych. Jest to nowoczesna aplikacja pracujca w rodowisku graficznym Windows,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) OKE Poznań Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Dokument Opis Autorzy IZBA CELNA W TORUNIU Instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo