wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0"

Transkrypt

1 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

2 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5 URUCHOMIENIE PROGRAMU...7 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU...8 KARTOTEKI GŁÓWNE...8 PRZYCISKI NAWIGACYJNE...9 KLAWISZE FUNKCYJNE...10 OPIS PRACY W SYSTEMIE...11 KOLEJNE KROKI W SYSTEMIE...11 REJESTRACJA PROGRAMU...11 REJESTR JEDNOSTEK...12 EWIDENCJA KLAS...12 EWIDENCJA UCZNIÓW...13 WYPEŁNIANIE...15 DRUKOWANIE...18 NARZDZIA...20 WSPÓLNE WPROWADZANIE DANYCH...20 ARCHIWIZACJA...21 POBIERANIE WZORÓW WIADECTW PRZEZ INTERNET...22 IMPORT DANYCH Z SEKRETARIATU DDJ...22 IMPORT DANYCH ZE WIADECTW W IMPORT DANYCH Z SYSTEMU OMIKRON...25 IMPORT DANYCH Z HERMESA...26 IMPORT DANYCH Z SOU...27 OBSŁUGA PROMOCJI...28 PROJEKTOWANIE WZORÓW WIADECTW...31 USTAWIENIA...34 PODPOWIEDZI PRZY URUCHAMIANIU...34 PYTANIE PRZY ZAMYKANIU...34 POMOC...35 ZAKOCZENIE PRACY W PROGRAMIE

3 Wstp WIADECTWA s nowoczesnym i łatwym w obsłudze programem słucym do wypełniania wiadectw szkolnych oraz przygotowywania arkuszy ocen. Wypełnianie wiadectw za pomoc programu polega na uzupełnieniu danych na wybranym wzorze wiadectwa. Zalet jest drukowanie całego wiadectwa (zawierajcego orzełka, tekst i podkrelenia) na specjalnym barwnym papierze zwanym giloszem. Program daje równie moliwo wypełniania gotowego wzoru wiadectwa (oryginału). Program zawiera: - ewidencj jednostek, klas oraz uczniów danej klasy - funkcj wydruku wiadectw - funkcj wydruku arkuszy ocen, - aktualne wzory wiadectw opublikowanych oficjalnie przez MENiS oraz moliwo aktualizacji wzorów przez Internet z poziomu programu bezporednio z serwerów firmy ProgMan, - funkcje wydruku wiadectw na papierze giloszowym co umoliwia bardzo szybki wydruk wiadectw nawet dla duych jednostek, - funkcje projektowania i wydruku na oryginale wiadectw szkolnych wszelkiego typu. Program komputerowy WIADECTWA 6.0 współpracuje z programem Sekretariat DDJ firmy ProgMan Software ProgMan Software - wszelkie prawa zastrzeone. yczymy Pa stwu przyjemnej pracy z naszym oprogramowaniem. ProgMan Software ul. Pułaskiego Gdynia tel. (58) fax. (58)

4 Wymagania sprztowe Konfiguracja zalecana: Procesor: Pentium 1,56 GHz 256 MB RAM, karta grafiki VGA - 8 MB, zalecana rozdzielczo 1024x768, MB miejsca wolnego na dysku, w zalenoci od wybranych składników przy instalacji. Konfiguracja minimalna: Procesor: Pentium II 433 MHz, 64 MB RAM, karta grafiki VGA - 4 MB, min. rozdzielczo 800x600, 20 MB 50 MB miejsca wolnego na dysku, w zalenoci od wybranych składników przy instalacji. Program wymaga zainstalowanego systemu Windows 98/2000/ME/NT/XP oraz zainstalowanej przegldarki internetowej Internet Explorer w wersji 6. Pomoc techniczna Pytania i uwagi dotyczce naszego oprogramowania prosimy kierowa: listownie na adres firmy (pierwsza strona), faksem ( ), telefonicznie ( ), do lokalnego przedstawicielstwa, 4

5 Instalacja programu Zakładamy, e znaj Pa stwo podstawowe zasady obsługi komputera oraz rodowiska WINDOWS. Aby zainstalowa program przy uyciu CD-ROM naley: 1. pozamyka wszystkie inne uruchomione w tym czasie programy. Wyj płyt z opakowania, trzymajc j za krawd włoy do napdu CD, etykiet do góry. Dwukrotnie klikn ikon MÓJ KOMPUTER znajdujc si na Pulpicie. W otwartym oknie naley klikn ikon napdu CD ( płyty. ). Wywietlony zostanie ekran z zawartoci 2. dwukrotnie klikn mysz na pliku instalacyjnym programu WIADECTWA uruchomiony zostanie proces instalacyjny. Uytkownik bdzie wykonywał kolejne operacje kierujc si wskazówkami Instalatora. Rysunek 1. Plik instalacyjny programu WIADECTWA dokładnie zapozna si ze wszystkimi wywietlonymi informacjami, aby kontynuowa proces instalacji naley zaakceptowa warunki Umowy Licencyjnej i klikn przycisk Tak. Rysunek 2. Okno instalatora z Umowa licencyjn. Domylnie program zostanie zainstalowany w katalogu ProgMan, a pełna cieka do programu to C:\Program Files\ProgMan\wiadectwa 6.0. Jeeli Uytkownik chce zmieni miejsce 5

6 instalacji programu musi wskaza now ciek korzystajc z przycisku Przegldaj i wybra folder, w którym instalator zainstaluje pliki. Rysunek 3. Okno instalatora z moliwoci wyboru lokalizacji instalacji programu. Aby zako czy Instalacj naley klikn na przycisk ZAKOCZ 6

7 Uruchomienie programu Opisywany program nosi nazw WIADECTWA 6.0 i po instalacji zlokalizowany jest domylnie w katalogu o nazwie..\progman\wiadectwa 6.0 Po zako czeniu pracy instalatora program zostanie standardowo umieszczony w pasku zada i na pulpicie monitora z nastpujc ikon: wiadectwa 6.0 Rysunek 4. Ikona programu WIADECTWA 6.0. Wywołanie programu po uruchomieniu komputera powinno wyglda nastpujco: Posługujc si klawiatur lub myszk naley znale ikon WIADECTWA 6.0 (patrz Rysunek 4 ) i dwukrotnie klikn na niej lub nacisn ENTER. 7

8 Okno główne programu Rysunek 5. Główne okno programu WIADECTWA 6.0. Kartoteki główne Program zawiera niezbdne informacje wykorzystywane przy wypełnianiu wiadectw szkolnych. Posiada wzory wiadectw dostosowane do formularzy opublikowanych oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Program podzielony jest na nastpujce moduły: Jednostki - Klasy - Uczniowie - ewidencja placówek szkolnych rejestr klas według wybranych jednostek kartoteka ucznia zawierajca imi i nazwisko ucznia, przyporzdkowanie do danej jednostki, przypisanie wzoru wiadectwa i arkusza ocen Wypełnianie okno w którym nastpuje uzupełnianie uczniom informacji, które maj si znale na drukowanym wiadectwie 8

9 Drukowanie opcja okrelajca parametry wydruku wiadectwa Menu systemowe Po uruchomieniu programu WIADECTWA 6.0 otwiera si okno główne, które składa si z menu: Nawigacja Jednostki Klasy Uczniowie Wypełnianie Drukowanie Zamknij Widok pełny ekran Narzdzia import z dyskietki eksport na dyskietk archiwizacja i odtwarzanie danych pobierz wzory wiadectw z Internetu import danych z Sekretariatu DDJ import danych ze wiadectw w.5 import danych z Omikrona import danych z Hermesa import danych z SOU obsługa promocji projektowanie wzorów wiadectw Ustawienia podpowiedzi przy uruchamianiu pytanie o zamknicie programu parametry dane placówki (właciciela programu) Pomoc tematy pomocy, o programie Przyciski nawigacyjne Praca w programie WIADECTWA opiera si na uzupełnianiu informacji, które raz zapisane wielokrotnie bd wykorzystywane przy wydrukach wiadectw oraz arkuszy ocen. Konieczny jest do tego porzdek wicy dane w logiczn cało. Dlatego system podzielony został na kartoteki zawierajce niezbdne informacje. Uytkownik przemieszcza si pomidzy modułami klikajc mysz na kolejne przyciski nawigacyjne znajdujce si w głównym oknie programu. Ułoenie przycisków nawigacyjnych wskazuje poprawn kolejno wprowadzania danych, zwłaszcza gdy dane od pocztku uzupełniane s rcznie bez wykorzystania opcji importu z programu SEKRETARIAT DDJ. 9

10 Rysunek 6. Przyciski nawigacyjne w głównym oknie programu. Klawisze funkcyjne Obsługujc poszczególne kartoteki naley korzysta z przycisków funkcyjnych Nowy, Popraw, Skasuj, Zatwierd, Anuluj (Rysunek 7). S one dostpne bezporednio z okna głównego i słu do dodawania informacji, zatwierdzenia ich, poprawienia bd skasowania. Nowy - dopisywanie nowych danych (klas, uczniów) Popraw - poprawianie istniejcych danych, Skasuj - usuwanie danych, Zatwierd - zapisanie, potwierdzenie poprawnoci wprowadzonych danych, Anuluj - anulowanie, rezygnacja z wpisanych danych, Rysunek 7. Przyciski funkcyjne. 10

11 Opis pracy w systemie Kolejne kroki w systemie 1. Rejestracja programu 2. Wprowadzenie jednostki / jednostek moduł Jednostki, 3. Stworzenie rejestru klas dla wybranych jednostek moduł Klasy, 4. Dopisywanie danych uczniów oraz przypisanie im wzorów wiadectw moduł Uczniowie, 5. Uzupełnianie pól na wiadectwie i zapisanie ich moduł Wypełnianie 6. Wydruk przygotowanego wczeniej wzoru wiadectwa dla ucznia bd całej klasy 7. Archiwizacja zbiorów Rejestracja programu W celu legalnego uywania programu naley zarejestrowa go wpisujc numer licencji w oknie Informacje o włacicielu menu Ustawienia Parametry Dane Placówki (właciciela programu). Numery licencji zmieniaj si wraz z aktualizacj programu, w zwizku z czym, wyej opisan czynno naley powtarza po kadej instalacji nowej wersji programu WIADECTWA 6.0. Rysunek 8. Okno z moliwoci uzupełnienia danych Uytkownika programu. UWAGA! Pełna nazwa właciciela i miejscowoci powinna by wpisana tak samo jak na licencji, któr Uytkownicy otrzymuj wraz z płyt instalacyjn. 11

12 Rejestr Jednostek Jednostk w programie jest kada samodzielna szkoła. Na opis Jednostki szkolnej składa si: - nazwa jednostki - rodzaj jednostki Aby dopisa kolejn Jednostk szkoln naley klikn przycisk znajdujcy si w górnej czci okna Nowy, a nastpnie przy pomocy klawiatury wypełni formularz opisu (Rysunek 9). Po uzupełnieniu danych poprawno zapisu potwierdza si przyciskiem Zatwierd. Rysunek 9. Formularz opisu Jednostki. Od odpowiedniego przypisania rodzaju jednostki zaley dalsze przypisywanie uczniom wzorów wiadectw. Ewidencja klas Kolejnym etapem pracy w programie WIADECTWA 6.0 jest zaewidencjonowanie klas z przypisaniem ich do właciwej Jednostki. Daje to moliwo wywietlenia rejestru klas przyporzdkowanych do poszczególnych jednostek szkolnych. 12

13 Rysunek 10. Okno do wprowadzania informacji o klasach. Opis klasy powinien składa si liczby i oznaczenia literowego (wielk liter). Ewidencja uczniów W kartotece Uczniowie ewidencjonowane s dane uczniów poszczególnych klas. Okno główne podzielone jest na zakładki z nazwami Jednostek, listy klas w danej jednostce oraz danych o uczniach z przypisanymi wzorami wiadectw. Jeeli w programie prowadzonych jest kilka jednostek, wówczas kada z nich jest umieszczona na oddzielnej zakładce na górze ekranu, a kliknicie na jedn z nich spowoduje otwarcie listy wszystkich klas wchodzcych w skład tej jednostki. Nastpnie rozwinicie znaku przy klasach pokae wszystkich przypisanych uczniów do danej klasy (patrz Rysunek 11). Dodanie nowego ucznia nastpuje poprzez klikniecie przycisku Nowy, pamitajc, aby by na zakładce właciwej jednostki. Pola w dolnej czci okna podwietl si kolorem zielonym w które naley: - wprowadzi nazwisko i imi ucznia - przypisa klas - przypisa odpowiednio wzór wiadectwa oraz arkusza ocen (opcjonalnie) W oknie tym mona take przypisa kilku wybranym osobom wzór, np. z wyrónieniem. Naley wówczas przy wybranych nazwiskach uczniów zaznaczy fistaszek, a nastpnie z rozwijanej listy Przypisz wszystkim zazn. wybra wzór i klikn przycisk, który przypisze wszystkim zaznaczonym uczniom wybrane wiadectwo (patrz Rysunek 12). Podobnie mona przypisa take arkusze ocen. 13

14 Kady wzór wiadectwa i arkusza ocen jest w programie krótko opisany. Opisy te znajduj w prawym dolnym rogu okna modułu Uczniowie i zostan wywietlone po zaznaczeniu ucznia z listy, któremu zostały przypisane wzory. Na opis ten składaj si informacje o szkole oraz uczniach, dla jakich jest przeznaczony dany wzór. Rysunek 11. Okno główne modułu Uczniowie. Rysunek 12. Opcja przypisania zaznaczonym uczniom wzoru wiadectwa. 14

15 Wypełnianie Wypełnianie wiadectw szkolnych odbywa si bezporednio na wczeniej wybranym wzorze wiadectwa. Okno wypełniania danych na wiadectwie zawiera w głównej czci wzór wiadectwa zawierajcy pola bazodanowe w których uzupełniane bd: - informacje o uczniu - informacje o klasie - informacje o jednostce - oceny osigni edukacyjnych Rysunek 13. Okno modułu wypełniania wiadectwa. Aby rozpocz wypełnianie wzoru wiadectwa naley: 1) wybra z listy Jednostk oraz klas 2) z wywietlonej listy uczniów wybra ucznia, którego dane bdziemy uzupełnia. Pole Wzór wiadectwa, bdzie uzupełnione, gdy przechodzi z wczeniej wypełnionego okna. Dodatkowa kolumna Gotowe słuy odznaczeniu uczniów, których wiadectwo zostało w pełni uzupełnione i jest gotowe do wydruku. 3) na gotowym formularzu wiadectwa znajduj si pola bazodanowe podwietlone odpowiednio kolorami: - Zielony informacje dotyczce ucznia - ółty wspólne informacje dla jednostki - Ciemny ółty wspólne informacje dla klasy Pola wspólne naley uzupełni przed rozpoczciem wypełniania pierwszego wzoru korzystajc z opcji Dane wspólne (patrz Rysunek 14). Po uzupełnieniu tych danych naley klikn przycisk Zatwierd i zastosuj dla wszystkich uczniów (patrz Rysunek 15), co spowoduje powielenie dla kadego wypełnianego wiadectwa danej informacji Klasy / 15

16 Jednostki. Dane wspólne zapisz si równie automatycznie po wypełnieniu wiadectwa pierwszego ucznia. Rysunek 14. Okno opcji wypełniania danych wspólnych. Rysunek 15. Przycisk zastosowania danych wspólnych. Aby wypełni wiadectwo naley: - wybra stron wiadectwa, która ma by wypełniana - klikn myszk w odpowiednie pole bazodanowe na wzorze wiadectwa - uzupełni niewypełnione pola Poruszanie si pomidzy polami nastpuje poprzez kliknicie myszk w pole bazodanowe bd przejcie za pomoc klawisza Tab z klawiatury. Program zawiera funkcj automatycznego przekształcania daty, np >> 12 lutego oraz zamian ocen arabskich na oceny słownie. Uzupełnione informacje naley zapisa uywajc do tego przycisku Zapisz. W pełni wypełnione wiadectwo mona dodatkowo zaznaczy fistaszkiem jako ju gotowe do wydruku uywajc do tego znacznika wiadectwo gotowe. Wypełnianie drugiej strony wiadectwa (zawierajcej oceny). Wypełnianie polega na klikniciu myszk w pola podwietlone odpowiednio kolorami. Wprowadzanie ocen na wiadectwo nastpuje poprzez kliknicie myszk pola np. historia i wprowadzenie cyfr oceny (4) - program sam zamieni j na ocen słownie (dobry). Przejcie do nastpnej oceny nastpuje poprzez kliknicie myszk, bd skorzystanie z przycisku Tab z klawiatury. 16

17 Rysunek 16. Okno przykładowego wiadectwa strona z ocenami. Ocenianie opisowe Zaznaczenie typu jednostki w oknie Jednostki oraz Klasy spowoduje pojawienie si dodatkowej zakładki Ocenianie opisowe. Program umoliwia bezporednie wypełnianie wiadectwa wpisujc w odpowiednie miejsca tre, bd stosujc gotowe frazy (lewa strona okna). Rysunek 17. Okno przykładowego wiadectwa opisowego. 17

18 Program zawiera z lewej strony okna zakładk, w której znajduj si frazy ocen. Frazy zostały odpowiednio pogrupowane w zalenoci od rodzaju grupy przedmiotów. Aby zobaczy list fraz danej grupy naley klikn przycisk. Rozwinie si lista fraz (Rysunek 17), których wstawienie na wiadectwo polega na klikniciu przycisku Zastosuj fraz lub jej dwukrotnym klikniciu mysz. Uytkownik moe sam doda now fraz wraz z opisem. Jest to przydatna opcja w przypadku nauczania zintegrowanego. Aby doda now fraz naley klikn przycisk Nowy. W oknie, które si pojawi naley wprowadzi nazw grupy, np. nauczanie zintegrowane, wprowadzi tre frazy, a nastpnie zapisa wprowadzone informacje klikajc przycisk Zapisz. Wszystkie wprowadzone grupy fraz oraz same frazy mona dowolnie edytowa. Pola, które w trakcie wypełniania nie zostan uzupełnione, przy wydruku zostan wykrelone automatycznie. Uzupełnione informacje na wiadectwie naley zapisa uywajc przycisku Zapisz. Wypełnione wiadectwo mona w razie potrzeby w dowolnej chwili edytowa. Po uzupełnieniu wszystkich danych na wiadectwie i ich zachowaniu, oceny mog zosta automatycznie przeniesione wprowadzone na arkusz ocen. Aby to zrobi, naley klikn klawisz ARKUSZ OCEN w module wypełniania. Nastpnie w otwartym oknie Pytanie wybra TAK, jeli oceny maj by przeniesione. Nastpnie naley okreli semestr, na który oceny maj by przeniesione do arkusza i klikn Zatwierd. Nastpnie program przejdzie do podgldu Arkusza Ocen na stron, na któr zostały przeniesione oceny. Drukowanie Moduł drukowania został podzielony na dwie czci. Pierwsza, zawierajca list uczniów przypisanych do danej klasy / jednostki oraz druga cz, opcjonalna, dotyczc przygotowania wydruku. Wydruk wiadectw nastpuje poprzez: - zaznaczenie nazwisk uczniów fistaszkiem przy nazwisku - zaznaczenie w lewej czci okna odpowiednich opcji wydruku - kliknicie przycisku Drukuj wiadectwo. 18

19 Rysunek 18. Okno modułu Drukowania. Cz opcjonalna wydruku umoliwia: Wydruk według - Kolejnych uczniów umoliwia wydruk wiadectwa (obu stron) dla zaznaczonych uczniów - Stron wiadectwa druk danej strony wszystkim zaznaczonym uczniom. (odpowiedni opcj naley zaznaczy kropk) Przesunicie całoci umoliwia całociowe przesunicie pól wiadectwa w mm Rozmiar papieru ustawienie formatu wydruku jest istotne w przypadku drukowania wiadectw A3, wówczas w oknie drukowania naley take wskaza drukark A3. Program umoliwia take zamian wydruku wiadectwa A3 na formacie A4. W tym celu naley zaznaczy przy wydruku wiadectw kropk format A4 Druk na giloszu (zaznaczony fistaszek) jeli jest odznaczony fistaszek wydruk bdzie sporzdzony dla oryginału wiadectwa. Dodatkowo mona przygotowa wydruk janiejszych kropek na wiadectwie Zmiana czcionki dodatkowo dla wszystkich pól wypełnionych na wiadectwie jest moliwo zmiany czcionki. Wówczas naley zaznaczy fistaszek przy tej opcji i z listy dostpnych czcionek wybra odpowiedni. Kliknicie przycisku Drukuj wiadectwo wywoła okno Ustawienia strony, w którym naley wskaza ródło pobierania papieru oraz inne właciwoci druku. Nastpnie zostanie wywietlone okno z podgldem przygotowanego wzoru wiadectwa. Wydruk nastpi po klikniciu przycisku Drukuj. 19

20 Narzdzia Wspólne wprowadzanie danych Wspólne wprowadzanie danych polega na uzupełnieniu informacji na wiadectwie oraz danych uczniów i zapisie ich do pliku przez róne osoby, a nastpnie import tych danych w programie głównym znajdujcym si w szkole. Eksport danych na dyskietk Opcja dostpna z menu Narzdzia >> Eksport na dyskietk. Opcja ta umoliwia przenoszenie informacji pomidzy wieloma uytkownikami, którzy wspólnie przygotowuj dane do wydruku wiadectw. Dane te mog zosta zapisane na dowolnym noniku danych, lub przesłane mailem. Moe odbywa si to nastpujco: Nauczyciele instaluj wersj programu na dowolnych komputerach (take domowych). Nastpnie, po wprowadzeniu informacji o uczniach, naley zrobi eksport danych. Pojawi si okno, w którym naley wskaza informacje, które maj by zapisane do pliku eksport.exp (Rysunek 19), a take opcjonalnie, przy pomocy lupki u dołu ekranu, wskaza miejsce zapisania pliku (jeli ma by inny ni dyskietka). Rysunek 19. Okno eksportu danych na dyskietk. Import danych z dyskietki Przeniesienie wyeksportowanych informacji do programu głównego, z którego odbdzie si wydruk wyglda nastpujco: 1) naley włoy nonik dyskietek do stacji dysków na którym został zapisany plik *.EXP 2) wej w menu Narzdzia >> Import z dyskietki 20

21 3) wskaza plik *.EXP Jeli plik jest zapisany na innym noniku ni dyskietka, mona go wskaza klikajc przycisk lupy znajdujcy si z prawej strony okna Eksportu / importu. Importowanie danych mona w razie potrzeby ponawia spowoduje to dopisanie danych znajdujcych si w bazie głównej programu. Archiwizacja Jest to bardzo wana opcja, która gwarantuje bezpiecze stwo danych Uytkownika. W celu zabezpieczenia si przed utrat danych, zalecane jest wykonywanie archiwizacji co kilka dni, w zalenoci od iloci wprowadzonych danych. Opcja archiwizacji dostpna jest z menu Narzdzia >> Archiwizacja danych. Zbiory mona archiwizowa za pomoc dyskietki, bd bezporednio na twardym dysku komputera. Aby zarchiwizowa dane na dysku, naley: w polu cieka pliku z Archiwum poda ciek do katalogu, w którym maj by umieszczone skompresowane kopie zbiorów cieka i nazwa pliku s wywietlane domylnie (czyli C:\Program Files\ProgMan\Swiadectwa 6\archiwum) klikn na przycisk Archiwizuj Dane mona równie archiwizowa na dyskietce. (Rysunek 20). Rysunek 20. Okno z opcj archiwizacji i odtwarzania zbiorów. Funkcja odtwarzania słuy do awaryjnego odtworzenia zbiorów z wykonanej wczeniej kopii. Naley poda ciek do katalogu archiwizacyjnego na dysku / dyskietce zawierajcego kopie, z których bd odtwarzane zbiory. Odtworzenie nastpi po klikniciu na przycisk Odtwarzaj. Odtwarzanie nastpuje w dwóch sytuacjach: w sytuacjach awaryjnych przy całkowitej utracie zbiorów np. gdy dysk zostanie uszkodzony przy przenoszeniu danych na inny komputer UWAGA! Przy uruchomieniu funkcji Odtwarzanie, program odtworzy wszystkie zarchiwizowane dane podmieniajc biece zbiory. Przed uyciem tej funkcji zaleca si skontaktowanie z producentem oprogramowania firm ProgMan Software. 21

22 Pobieranie wzorów wiadectw przez Internet Funkcja pobierania danych umoliwia aktualizacj wzorów wiadectw oraz arkuszy ocen bezporednio z serwera firmy ProgMan Software. Funkcja ta znajduje si w menu Narzdzia >> Pobierz wzory wiadectw z Internetu. Program rozpocznie łczenie si z serwerem po klikniciu przycisku pobierania (Rysunek 21). Rysunek 21. Opcja pobierania wzorów wiadectw z Internetu Przy połczeniu programu z serwerem firmy ProgMan, system zada pytanie Czy zastpi wzór istniejcy na komputerze nowym wzorem. Mona zastpi wybrane wzory, wówczas naley klikn TAK lub pomin zastpowanie wzoru i klikn NIE. Rysunek 22. Przykładowe pytanie przy pobieraniu wzoru wiadectwa. Program umoliwia take zastpienie wszystkich wzorów wiadectw, naley wówczas zaznaczy fistaszkiem opcj Powtarzaj wybran teraz akcj dla nastpnych pyta. Import danych z Sekretariatu DDJ Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z programu Sekretariat DDJ. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Sekretariatu DDJ. Rysunek 23. Przycisk importu danych z Sekretariatu. Import danych umoliwia automatyczne przeniesienie nastpujcych informacji o uczniu: - imi i nazwisko - data urodzenia 22

23 - miejsce urodzenia - województwo urodzenia a take informacji o jednostce: - nazwa jednostki - imi patrona jednostki - miejscowo jednostki - województwo jednostki Podczas importowania danych pokae si okno w którym uytkownik moe poda w odpowiednim przypadku gramatycznym nazwy miejscowoci wystpujce w bazie danych Sekretariatu DDJ Rysunek 24. Okno odmiany miejscowoci. W nastpnym oknie pojawi si przypisywanie jednostki wystpujcej w Sekretariacie DDJ do typu jednostki. Jeeli w programie wiadectwa bd si ju znajdowały informacje danych uczniów, wówczas program zada pytanie czy zastpi dane istniejcego ucznia danymi aktualnie importowanymi z Sekretariatu DDJ. Import danych ze wiadectw w. 5 Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z programu wiadectwa w wersji 5. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych ze wiadectw w.5 Umoliwia przeniesienie informacji o uczniu, jednostce, klasie oraz przedmioty ucznia i jego oceny. Rysunek 25. Przycisk importu danych ze wiadectw w wersji

24 Import ze wiadectw 5 krok po kroku: Krok 1: Ustawienie połczenia z serwerem baz danych. Jeli program wiadectwa 5 został zainstalowany domylnie, naley klikn Dalej i przej do nastpnego kroku. Jeeli program został zainstalowany w innym miejscu, wówczas naley wskaza mu ciek do zbioru. Aby to zrobi naley zaznaczy fistaszek przy opcji Uyj ustawie niestandardowych. Krok 2: Wybór uczniów do zaimportowania. Wybór polega na zaznaczeniu fistaszka przy nazwisku ucznia, mona take zaznaczy cał klas. W tym celu naley klikn pole (kliknij, aby zaznaczy wszystkich), a nastpnie przycisk Dalej Krok 3: Wybór rodzaju jednostki. Naley przyporzdkowa rodzaj jednostki wykorzystujc rozwijan list w oknie Wybór rodzaju jednostki. 24

25 Krok 4: Ostatnim krokiem jest przypisanie zaimportowanym uczniom wzoru wiadectwa i jest konieczna do poprawnego funkcjonowania programu. Opcja przypisywania wzorów została opisana w rozdziale Ewidencja uczniów. Rysunek 26. Okno przypisywania uczniom wzorów wiadectw. Import danych z systemu Omikron Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z systemu Omikron, słucy do wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Omikrona. Umoliwia przeniesienie informacji o klasie i uczniu wraz z jego danymi. Aby przeprowadzi ten import, naley wczeniej w programie wprowadzi jednostk, dla której bd przypisane klasy zaimportowane z systemu Omikron. Rysunek 27. Przycisk importu danych z Hermesa. Po wybraniu funkcji importu z Omikrona w otwartym oknie naley odszuka plik wyeksportowany wczeniej z systemu Omikron w postaci pliku w formacie XML, wskaza go, po czym klikn Otwórz. Po otwarciu tego pliku w kolejnym oknie naley wskaza wpisan wczeniej do programu jednostk, do której maj zosta dopisane importowane z Omikrona klasy (Rysunek 28). 25

26 Rysunek 28. Okno wskazywania jednostki dla importu z Omikrona. Po okreleniu jednostki zostanie przeprowadzony import danych, po którego zako czeniu zostanie wywietlone okno potwierdzajce poprawno przeprowadzonego importu, w którym naley klikn OK. Import danych z Hermesa Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z aplikacji Hermes, słucej do przesyłania danych o szkole i uczniach do Okrgowych Komisji Egzaminacyjnych. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z Hermesa. Umoliwia przeniesienie informacji o jednostce, klasie i uczniu wraz z jego danymi. Rysunek 29. Przycisk importu danych z Hermesa. Po wybraniu funkcji importu z Hermesa w otwartym oknie naley odszuka folder Hermes, w którym zainstalowany jest program. W folderze tym naley wyszuka nastpnie folder XML, w którym naley wskaza plik z rozszerzeniem.xml (Rysunek 30), który naley wczeniej wyeksportowa w aplikacji Hermes. Rysunek 30. Okno wyszukiwania pliku z Hermesa. 26

27 Po otwarciu pliku z Hermesa zostanie otwarte okno, w którym naley wprowadzi miejscowniki nazw miejscowoci, które były wczeniej wprowadzone w Hermesie. Nastpnie program poprosi o podanie poziomu dla klas importowanych z Hermesa. W oknie tym naley przy pomocy strzałek wybra odpowiedni poziom, a nastpnie klikn Zatwierd (Rysunek 31). Rysunek 31. Okno wyboru poziomu klas. Ostatnim oknem przed przeprowadzeniem operacji importu z Hermesa jest okrelenie rodzaju jednostki dla importowanej szkoły (patrz Rysunek 28). Po wybraniu właciwej naley klikn Zatwierd, po czym zostanie przeprowadzony import. Zako czenie operacji zostanie potwierdzone oknem Import wykonany pomylnie, w którym naley klikn OK. Import danych z SOU Wersja programu wiadectwa 6.0 umoliwia import danych z formatu plików SOU (standard opisu ucznia), uywanego przez programy około uczniowskie firmy Vulcan. Opcja ta jest dostpna w menu Narzdzia >> Import danych z SOU. Umoliwia przeniesienie wszystkich dostpnych w tym formacie informacji. Rysunek 32. Przycisk importu danych z SOU. Po wybraniu funkcji importu z formatu SOU w otwartym oknie naley odszuka folder Vulcan, w którym zainstalowane s programy tej firmy. W folderze tym naley wyszuka nastpnie plik z rozszerzeniem.sou, który ma by zaimportowany do programu wiadectwa 6.0. Po otwarciu pliku SOU zostanie otwarte okno, w którym naley okreli rodzaj jednostki dla importowanej szkoły (patrz Rysunek 28). Nastpnie zostanie przeprowadzony import danych, którego zako czenie zostanie potwierdzone oknem z informacj: Import wykonany pomylnie, w którym naley klikn OK. 27

28 Obsługa promocji Po wprowadzeniu wszystkich danych uczniów i ocen oraz po wydrukowaniu wiadectw w danym roku, uytkownik moe przeprowadzi promocj uczniów do nastpnych klas. Funkcja ta jest uruchamiana w menu Narzdzi >> Obsługa promocji. Rysunek 33. Przycisk Obsługi promocji. Po wybraniu funkcji obsługi promocji, w otwartym oknie naley wskaza klasy, które, po przeprowadzeniu operacji promocji, uko cz dan szkoł (Rysunek 34). Po wybraniu tych klas naley klikn Dalej. Rysunek 34. Okno wyboru klas, które po promocji uko cz szkoł. W kolejnym oknie naley okreli ilo nowych klas pierwszych, które maj zosta utworzone w programie po przeprowadzeniu operacji promocji. Ilo t naley okreli, klikajc na strzałki przy jednostce (Rysunek 35). Po okreleniu odpowiedniej iloci klas pierwszych naley klikn Dalej. 28

29 Rysunek 35. Okno okrelania iloci nowych klas pierwszych. Nastpnie zostanie wywietlone okno, w którym naley zaznaczy wszystkich uczniów, którzy nie otrzymali promocji do nastpnej klasy lub nie uko czyli szkoły, stawiajc znacznik przy tych nazwiskach (Rysunek 36). Po zaznaczeniu wszystkich takich nazwisk naley klikn Dalej. Rysunek 36. Okno wyboru uczniów, którzy nie otrzymali promocji. Kolejne okno słuy do przypisania nowych nazw promowanym klasom. Program automatycznie przypisuje now nazw, wstawiajc oznaczenie cyfrowe o jeden stopie wiksze i pozostawiajc oznaczenie literowe, a uytkownik ma moliwo zmiany tego oznaczenia klikajc na pole z now nazw i wpisujc inn nazw od wpisanej automatycznie przez program (Rysunek 37). Po sprawdzeniu nowych nazw klas i wprowadzeniu ewentualnych zmian naley klikn Zako cz, aby przeprowadzi operacj promocji. 29

30 Rysunek 37. Okno wyboru nowych nazw klas promowanych. Ostatnim krokiem ustawie operacji promocji jest okrelenie, czy uczniom maj zosta wyczyszczone oceny uczniów (Rysunek 38). Uytkownik moe tu wybra, czy stare oceny maj zosta przeniesione do nowego roku szkolnego (klawisz Tak), czy maj zosta usunite (klawisz Nie). Rysunek 38. Okno z pytaniem o przeniesienie ocen ucznia. Nastpnie zostanie przeprowadzona operacja promocji uczniów do wyszych klas, której czas trwania jest uzaleniony od iloci uczniów w programie. Poprawno przeprowadzonej operacji promocji zostanie potwierdzona komunikatem, przy którym naley klikn OK (Rysunek 39). Rysunek 39. Okno potwierdzajce przeprowadzenie promocji. UWAGA! Po przeprowadzeniu promocji program automatycznie stworzy plik archiwum z danymi uczniów sprzed promocji o nazwie Promocja z dnia (data).swd w katalogu: C:\Program Files\ProgMan\Swiadectwa 6\archiwum\auto 30

31 Projektowanie wzorów wiadectw Moduł projektowania znajduje si w menu Narzdzia >> Projektowanie wzorów wiadectw. Edytor wydruków pozwala uytkownikowi na zaprojektowanie własnego wzoru wiadectwa / arkusza. Uytkownik moe skorzysta z opcji dostpnych w programie. Rysunek 40. Okno główne projektowania wzorów wiadectw. Aby utworzy nowy wzór wiadectwa naley: - klikn przycisk znajdujcy si w górnej czci okna - pojawi si okno właciwoci dodawania nowego wzoru, w którym Uytkownik moe przy projektowaniu opiera si na wzorze ju utworzonym w programie. W tym celu naley klikajc myszk i podwietli gotowy wzór i zapisa go pod now nazw i rodzajem jednostki. Dodatkowo naley zaznaczy opcje formatu przygotowywanego wiadectwa oraz jego rodzaj (opisowe, arkusz ocen). Aby zapisa nowy wzór naley klikn przycisk Zatwierd. Rysunek 41. Okno dodawania nowego wzoru wiadectwa / arkusza. 31

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo