1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA"

Transkrypt

1 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ Projekt wsp6/finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dziatania.,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki O 'MTNi\_oleczeristwa opartego na wied zy obj ~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata LAPSZE NI~NE ulzh~.+j P ~ *f.p H 20 Lapsze Nizne, 16 maja 2011 r. 3 /1-1"!12 Lapsze Nizne WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dot.: post~powania o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nurner sprawy: ZIB II Nazwa zadania: lnformatyzacja Grniny Lapsze Nizne poprzez stworzenia nowoczesnych sieci elektroniczno - inforrnatycznych ( e - Lapsze Nizne) Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowten publicznych (tekst jednolity z 20IO r. Oz. U. Nr II3, poz. 759 z p6in. zrn.) W6jt Grniny Lapsze Nizne udziela wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunk6w zarn6wienia pn.: Informatyzacja Grniny Lapsze Nizne poprzez stworzenia nowoczesnych sieci elektroniczno - informatycznych ( e - Lapsze Nizne), w zwic:tzku z wnioskiern, kt6ry wplync:tl do Zarnawiajc:tcego w dniu 12 rnaja 2011 r. PYT ANIE NR 13 W opisach karner zarnawiajc:tcy okresla przetwornik nazwc:t,it CCD". Czy zarnawiajc:tcy rna na rnysli konkretny typ przetwornika? ODPOWIEDi ZAMA WIAJ4CEGO: Zamawiajqcy ma na mysli przetwornik CCD ze skanowaniem progresywnym. PYT ANIE NR 14 Czy pararnetr ustawienia obrazu dotyczc:tcy stopnia kornpresji zar6wno w karnerze stacjonarnej kornpaktowej jak i stacjonarnej rnegapikselowej oraz zewn~trznej kopulkowej rnagapikselowej zwic:tzany jest z kornpresjc:tmjpeg (JPEG) czy MPEG4? Zamawiajqcy wymaga aby wszystkie kamery posiadaly motliwosc ustawiania kompresji obrazu zarowno w MJPEG (JPEG) jak i MPEG4. W przypadku MJPEG (JPG) kamera powinna posiadac minimum 7 stopniowq regulacjr;. PYTANIE NR 15 W tabeli zawierajc:tcej ilosciowe zestawienie przedrniotu zarn6wienia zarnawiajc:tcy przewiduje dla karnery I,3 MPix kornpaktowej (pozycja 2) oraz dla karnery I,3 Mpix kopulkowej obslug~ dwukierunkowego audio. Natorniast w opisie na stronie 11 oraz 12 opisuje, ze karnera rna rniec wbudowany rnikrofon. Czy zarnawiajc:tcy przewiduje karnery wylc:tcznie z wbudowanyrn rnikrofonern czy tez dopuszcza zastosowanie karner obslugujc:tcych dwukierunkowe audio z wbudowanyrn wejsciern dla rnikrofonu zewn~trznego (rnikrofon podlc:tczony bezposrednio do karnery). Zamawiajqcy dopuszcza zarowno jedno jak i drugie rozwiqzanie. PYTANIE NR 16 Czy w zwic:tzku z tyrn, ze z opisu wynika, iz karnery b~dc:t podlc:tczone poprzez tradycyjne zasilacze a nie poprzez POE zarnawiajc:tcy dopusci urzc:tdzenia, kt6re spelniajc:t wyrn6g zasilania dla 24 VAC 1

2 lbj Mafopolska, UNIA EUROPEJSKA [ill ' o Projekt wsp6ffinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dzialania,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczenstwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata (POE nie spdniajv? Zamawiajq_cy dopuszcza urzq_dzenia, ktore spelniajq_ wymog poboru prq_dy dla 24 VA C. PYTANIE NR 17 Czy zamawiaj~cy przewiduje monitory 42" wyl~cznie z wbudowanym czujnikiem ruchu czy tei: dopuszcza zastosowanie monitora z wbudowanym wejsciem dla czujnika ruchu i czujnik ruchu w zestawie. Zamawiajq_cy dopuszcza zarowno jedno jak i drugie rozwiq_zanie. PYT ANIE NR 18 Zamawiaj~cy opisal monitor 19" do systemu CCTV podaj~c parametr,cz~stotliwosc" w granicach [Hz]. Do jakiej cz~stotliwosci odnosi si~ podany parametr? Podany parametr odnosi sif do CZfSiotliwosci zwiq_zanej z zasilaniem. Dla optymalizacji dzialania monitora CZfSiotliwosc zasilania powinna midcic sif w przedziale 50-60Hz. PYTANIE NR 19 Zamawiaj~cy opisal monitor 19" dla stacji roboczej podobnie do monitora z systemu CCTV. Czy bior~c pod uwag~ parametry stacji roboczych oraz wyjscia wizyjne zamawiaj~cy wyrazi zgod~, aby oferent zaoferowal najlepiej dopasowany monitor do stacji roboczej? Zamawiajq_cy dopuszcza zastosowanie innego dopasowanego najlepiej do stacji roboczej mom "t ora, spe l ma}q_cef(o.. nastfpujq_ce t mm1ma l ne parametry: Przekq_tna ekranu 19" Czas reakcji matrycy Maks. 5ms Jasnosc 250cdlm2 Kontrast 850:1 Kctt widzenia poziomy 160 stopni Kq_t widzenia pionowy 160 stopni Certyfikaty CE Typ gniazda wejsciowego Oopasowane do stacji roboczej 15-stykowe 0-Sub Ko/or Czarny PYTANIE NR 20 Zamawiaj~cy na stronie 3 opisu przedmiotu zamow1enia w pkt. 10, kt6ry dotyczy punktu dost~powego HOT-SPOT napisal, i:e urz~dzenie rna dzialac ze standardem a/b/g/n, pracowac w pasmach 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz], wykorzystywac technologi~ 3x3 MIMO, natomiast w szczeg6lowej specyfikacji ze strony 7 parametry odnosz~ce si~ do tego samego zakresu s~ inne. Czy w zaistnialej sytuacji aktualne s~ parametry ze strony 3 czy 7? Zamawiajq_cy potwierdza, te aktualne sq_ parametry ze strony 7. Zamawiajq_cy wyjasnia, te w tabeli nr 1. na str. 2, 3 i 4 zalq_cznika nr 1 do SIWZ przedstawione jest ilosciowe zestawienie elementow przedmiotu zamowienia wraz z opisami elementow zamowienia pochodzq_cymi z wniosku aplikacyjnego, to sam dotyczy zalq_cznika nr 2 do wzoru umowy dolq_czonego do SIWZ. 2

3 1m Mafopolska UNIA EUROPEJSKA CJ ', ', ' Projekt wspolfinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dzialania.. Rozwoj spoleczeristwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczeristwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata PYTANIE NR 21 Zamawiaj~cy w stacjach roboczych zintegrowanych wymaga HDMI. Nie znateztismy komputera, kt6ry spelnialby to wymaganie. Czy zamawiaj~cy dopuszcza komputer zintegrowany bez portu HDMI? ODPOWIEDZ ZAMAWIAJrtCEGO: Tak. PYT ANIE NR 22 W rozdziate X pkt. 3) tiret b) zamawiaj~cy wpisal wym6g dotycz~cy Kierownika Projektu: (...) w zakresie os6b zdolnych do wykonywania zam6wienia I opis sposobu dokonywania oceny spelnienia powytszego warunku: dysponowanie 1 osobq odpowiedzialnq za wykonanie wdrotenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, kt6ra pelnic b~dzie rol~ kierownika projektu, posiadajqcq kwalifikacje w zakresie zarzqdzania projektami potwierdzone certyjikatem P RINCE2, P ML!TIL, TOGAF lub do nich r6wnowatnymi, to znaczy wydanymi przez organizacje b~dqce wlascicielem metody oraz podmioty przez nie akredytowane ewentualnie merytorycznie totsame. (...) Wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji, iz Zamawiaj~cy zaakceptuj~ wskazan~ w ofercie osob~ dedykowan~ na stanowiska Kierownika Projektu, posiadaj~c~ odpowiednie kwatifikacje tj. posiadaj~c~ certyfikat PRINCE2 tub PMI tub ITIL tub TOGAF, a nie jednoczesnie wszystkie certyfikaty. Prosimy r6wniez o informacj~ kt6ry poziom certyfikatu b~dzie wymagany, Wykonawca zwraca przy tym uwag~ iz kazdy z certyfikat6w, potwierdza kwatifikacje konkretnej metodyki zarz~dzania i nie istnieje pojedynczy certyfikat tozsamy do wskazanych metodyk w SIWZ, ana to wskazuje koniunkcja zastosowana w zapisie tego wymogu. ODPOWIEDZ ZAMAWIAJrtCEGO: Zamawiajq_cy potwierdza interpretacj{! przedstawionq_ przez Wykonawcf! i jednoczesnie wyjasnia, te warunkiem wystarczajq_cym jest posiadanie przez osobq_ odpowiedzialnq_ za wykonanie wdrotenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego kwalifikacji w zakresie zarzq_dzania projektami potwierdzonych jednvm z wymienionych certyfikatow lub certyfikatem rownowatnym. Ponadto wyjasnia si(!, te poziom certyfikatu nie jest okreslony przez Zamawiajq_cego, z zastrzeteniem, te musi on dotyczyc kwalifikacji w zakresie zarzq_dzania projektami. Np. dla certyfikatu PRINCE2 wymaganiom tym odpowiada poziom II- PRINCE2 Practitioner. PYTANIE NR 23 W zwi~zku z zadaniem dotycz~cym digitatizacji zbioru spiskiego prosimy o odpowiedz na ponizsze kwestie: a) Zamawiaj~cy podaje itosc dokument6w: szt, Czy Wykonawca rna zalozyc ze jest to stron A4, jezeti nie to prosimy o wskazanie itosci stron A4 podtegaj~cych digitatizacji b) Czy dokumenty podtegaj~ce zeskanowaniu s~ oryginatnymi dokumentami czy s~ to ich kserokopie? c) Czy Zamawiaj~cy moze przybtizyc informacyjnie rodzaje dokument6w jakie maj~ podlegac zeskanowaniu? d) Czy wsr6d dokument6w podtegaj~cych zeskanowaniu znajduj~ si~; starodruki lub tez dokumenty, kt6rych wartosc nie podtega oszacowaniu oraz kt6rych digitalizacja oraz obsluga wymaga specjalistycznych urz~dzen, dokonywania fotokopii w specjatnych pomieszczeniach etc? e) Czy dokumenty opr6cz zszycia posiadaj~ inne trwale oprawy, czy jest koniecznosc rozktejania ksi~, ksi~gozbior6w i zapewnienia introtigatora? f) Czy dokumenty s~ ubezpieczone? Czy na okres reatizacji prac Wykonawca musi 3

4 lbj Mafopolska UN IA EUROPEJSKA CIJ ', * *, Projekt wsp6lfinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dziatania.. Rozw6j spoteczeristwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoteczeristwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata przewidziec ubezpieczenie dokument6w? g) Czy Zamawiaj~cy moi:e podac wiek dokument6w? Pragniemy nadmienic, iz s~ to informacje szczeg61nie istotne dla potrzeby wlasciwego oszacowania oferty. a. Format A4 to ok. 8 tys. stron, format B4, BS oraz A3w ilosci okolo 2 tys. stron b. Ok. 90% dokumentow to oryginaly. Pozostala CZfSC to kopie lub przedruki. c. Dokumenty pochodzq z II polowy XIX i XX wieku. Sq to w wifkszosci rfkopisy i notatki. d. Nie. e. Nie. f. Dokumenty nie sq ubezpieczone. Za bezpieczetistwo dokumentow w czasie realizacji prac odpowiada Wykonawca. g. Dokumenty pochodzq z II polowy XIX i XX wieku. PYT ANIE NR 24 Prosimy o wyjasnienie zapis6w dotycz~cych Gwarancji i Asysty Technicznej, Zamawiaj~cy w OPZ zapisal: (.. ) Wykonawca w ramach umowy zobowiqzany jest do zapewnienia asysty technicznej wdroionego systemu przez okres 1 roku liczonego od daty zakofzczenia wdroienia potwierdzonego protokolem odbioru. Asysta techniczna obejmuje wizyty konsultacyjne, konsultacje telefoniczne i jest bezplatna. Umowa gwarantuje rowniez dostarczenie aktualizacji do zakupionych systemow przez kolejny rok po zakofzczeniu okresu gwarancyjnego. (...) Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca wlasciwie interpretuje te zapisy: Gwarancja na Zintegrowany System Informatyczny: 60 miesi~cy. Dodatkowo na okres 12 miesi~cy po uplywie 60 miesi~cy - aktualizacja systemu. Asysta techniczna: 12 miesi~cy od daty podpisania protokolu odbioru, w tym wizyty konsultant6w i konsultacje telefoniczne. Prosimy o wskazanie ile wizyt konsultacyjnych rna Wykonawca przewidziec w okresie tych 12 miesi~cy. Prosimy o informacje czy t~ sam~ interpretacj~ nalei:y zastosowac w przypadku systemu elektronicznego obiegu dokument6w. Wykonawca pragnie nadmienic, iz okres 72 miesi~cy - w okresie kt6rym maj~ obowi~zywac te zapisy musi Wykonawca uwzgl~dnic w ofercie cenowej- co rna znaczny wplyw na wartosc oferty, dlatego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie interpretacji. Zamawiajqcy wyjasnia jak naleiy rozumiec zapisy SIWZ dotyczqce swiadczenia uslug gwarancyjnych i serwisowych - asysty technicznej w zakresie dostarczenia i wdroienia Zintegrowanego Systemu lnformatycznego: Okres gwarancji na Zintegrowany System lnformatyczny (ZSI), System Elektronicznego Obiegu Dokument6w (EOD) oraz wszelkie inne elementy zamowienia wynosi 60 miesifcy od daty podpisania (bez zastrzeieti) koticowego protokolu odbioru. Asysta techniczna obejmowac bfdzie okres 12 miesifcy liczony od daty podpisania protokolu odbioru (bez zastrzeieti). Asystf technicznq w tym zamowieniu naleiy uwaiac za CZfSC skladowq gwarancji w jej poczqtkowym okresie (12 miesifcy). Ilosc wizyt konsultacyjnych oraz konsultacji telefonicznych zaleiec bfdzie tylko i wylqcznie od jakosci zainstalowanego i wdroionego oprogramowania oraz stabilnosci dostarczonego systemu. W przypadku, gdy dostarczony i wdroiony system bfdzie dzialal bez iadnych uwag ze strony uiytkownikow Zintegrowanego Systemu lnformatycznego, moie okazac sif, ie Zamawiajqcy wcale nie 4

5 PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC I 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Projekt wsp61finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dzialariia.. Rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczenstwa opartego na wiedzy obj ~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata bfdzie korzystal z asysty technicznej. Natomiast w przypadku ciqglych zgloszen usterek, niestabilnosci systemu, niewlasciwego dzialania aplikacji - CZfSta asysta techniczna bfdzie konieczna. Takq samq interpretacjf nalezy zastosowac do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentow (EOD). Ponadto Zamawiajqcy wyjasnia, ze w okresie gwarancji Zintegrowany System lnformatyczny (ZSI) oraz System Elektronicznego Obiegu Dokumentow (EOD) nie mogq wymagac dodatkowych platnych aktualizacji. W przypadku koniecznosci dostosowania oprogramowania do zmieniajqcych sif przepisow, Wykonawca zobowiqzany jest przeslac Zamawiajqcemu lub zamiesc na stronie internetowej do samodzielnego pobrania bezpieczny upgrade. Zamawiajqcy samodzielnie bfdzie aktualizowal systemy wg przekazanej instrukcji. Po okresie gwarancji (5 fat) Wykonawca zagwarantuje Zamawiajqcemu przez okres min. 12 miesifcy dostfp do aktualizacji dla zakupionych systemow. Dostarczanie aktualizacji oraz dostfp do nich bfdzie objfte odrfbnq umowq. PYTANIE NR 25 Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajl!CY mimo zmiany SIWZ podtrzymuje zapis: (...) Za wdrotenie EOD uwatne h((dzie przygotowanie katdego ze stanowisk pracy w Urz((dzie do samodzielnego korzystania z dostarczonej i wdrotonej aplikacji. (...) Jakie prace nalezy uwzgl~dnic przy interpretacji tego zapisu? Czy chodzi tutaj tylko o zainstalowanie systemu i przygotowanie stanowisk czy tez Zamawiajl!CY za stanowisko pracy uwaza r6wniez kwalifikacj~ i wiedz~ pracownika przez co oferta rna r6wniez uwzgl~dniac przeszkolenie oraz instruktaz stanowiskowy. Jezeli w ramach prac wdrozeniowych Zamawiajl!CY bierze pod uwag~ szkolenie lub instruktaz to prosimy o wskazanie minimalnych wymiar6w czasowych dla przeprowadzenia tych uslug. ODPOWIEDi ZAMAWIAJE'{CEGO: Zamawiajqcy podtrzymuje zacytowany zapis. Zamawiajqcy za przygotowanie stanowisk pracy w Urzfdzie do korzystania z dostarczonych systemow, uwaza takie skonfigurowanie kazdego ze stanowisk komputerowych, wiedzf i umiejftnosci pracownikow oraz platformf serwerowq, ktore wsparte wiedzq i przygotowaniem osoby odpowiedzialnej za wykonanie wdrozenia Zintegrowanego Systemu lnformatycznego (patrz: odpowiedi na pytanie nr 22) bfdq gwarantowac samodzielnq pracf uzytkownikow i administratorow na dostarczonym i wdrozonym oprogramowaniu i sprzfcie. Zamawiajqcy nie narzuca szczegolowych warunkow realizacji w tym zakresie dla Wykonawcow. Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawcy, profesjonalisty w tym zakresie, przedstawienia metod i harmonogramu wdrozenia systemow, aby na zakonczenie realizacji projektu, okreflone w SIWZ wymagania zostaly zrealizowane. Zamawiajqcy wspolnie z Wykonawcq podczas odbioru koncowego przedmiotu zamowienia musi potwierdzic, ze katde stanowisko komputerowe jest w pelni przygotowane do samodzielnego korzystania z dostarczonej i wdrozonej aplikacji. Zamawiajl!CY informuje, ze pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stajl! si~ integralnl! cz~scil! specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i b~dl! wil!zl!ce przy skladaniu ofert i realizacji zam6wienia. Dzialajl!C na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zam6wien publicznych niniejsze wyjasnienia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia przekazuje si~ Wykonawcom, kt6rzy zwr6cili si~ o wyjasnienie tresci specyfikacji, Wykonawcom, kt6rym przekazano specyfikacj~ oraz udost~pnia si~ na stronie internetowej pod adresem 5

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych. Warszawa, dniaxj M* lutego 2012 r GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Do wykonawcow w post^powaniu numer BFK.OGL.ZPB.230.9.2011 ogtoszenie o zamowieniu opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo