1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA"

Transkrypt

1 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ Projekt wsp6/finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dziatania.,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki O 'MTNi\_oleczeristwa opartego na wied zy obj ~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata LAPSZE NI~NE ulzh~.+j P ~ *f.p H 20 Lapsze Nizne, 16 maja 2011 r. 3 /1-1"!12 Lapsze Nizne WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dot.: post~powania o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nurner sprawy: ZIB II Nazwa zadania: lnformatyzacja Grniny Lapsze Nizne poprzez stworzenia nowoczesnych sieci elektroniczno - inforrnatycznych ( e - Lapsze Nizne) Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowten publicznych (tekst jednolity z 20IO r. Oz. U. Nr II3, poz. 759 z p6in. zrn.) W6jt Grniny Lapsze Nizne udziela wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunk6w zarn6wienia pn.: Informatyzacja Grniny Lapsze Nizne poprzez stworzenia nowoczesnych sieci elektroniczno - informatycznych ( e - Lapsze Nizne), w zwic:tzku z wnioskiern, kt6ry wplync:tl do Zarnawiajc:tcego w dniu 12 rnaja 2011 r. PYT ANIE NR 13 W opisach karner zarnawiajc:tcy okresla przetwornik nazwc:t,it CCD". Czy zarnawiajc:tcy rna na rnysli konkretny typ przetwornika? ODPOWIEDi ZAMA WIAJ4CEGO: Zamawiajqcy ma na mysli przetwornik CCD ze skanowaniem progresywnym. PYT ANIE NR 14 Czy pararnetr ustawienia obrazu dotyczc:tcy stopnia kornpresji zar6wno w karnerze stacjonarnej kornpaktowej jak i stacjonarnej rnegapikselowej oraz zewn~trznej kopulkowej rnagapikselowej zwic:tzany jest z kornpresjc:tmjpeg (JPEG) czy MPEG4? Zamawiajqcy wymaga aby wszystkie kamery posiadaly motliwosc ustawiania kompresji obrazu zarowno w MJPEG (JPEG) jak i MPEG4. W przypadku MJPEG (JPG) kamera powinna posiadac minimum 7 stopniowq regulacjr;. PYTANIE NR 15 W tabeli zawierajc:tcej ilosciowe zestawienie przedrniotu zarn6wienia zarnawiajc:tcy przewiduje dla karnery I,3 MPix kornpaktowej (pozycja 2) oraz dla karnery I,3 Mpix kopulkowej obslug~ dwukierunkowego audio. Natorniast w opisie na stronie 11 oraz 12 opisuje, ze karnera rna rniec wbudowany rnikrofon. Czy zarnawiajc:tcy przewiduje karnery wylc:tcznie z wbudowanyrn rnikrofonern czy tez dopuszcza zastosowanie karner obslugujc:tcych dwukierunkowe audio z wbudowanyrn wejsciern dla rnikrofonu zewn~trznego (rnikrofon podlc:tczony bezposrednio do karnery). Zamawiajqcy dopuszcza zarowno jedno jak i drugie rozwiqzanie. PYTANIE NR 16 Czy w zwic:tzku z tyrn, ze z opisu wynika, iz karnery b~dc:t podlc:tczone poprzez tradycyjne zasilacze a nie poprzez POE zarnawiajc:tcy dopusci urzc:tdzenia, kt6re spelniajc:t wyrn6g zasilania dla 24 VAC 1

2 lbj Mafopolska, UNIA EUROPEJSKA [ill ' o Projekt wsp6ffinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dzialania,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczenstwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata (POE nie spdniajv? Zamawiajq_cy dopuszcza urzq_dzenia, ktore spelniajq_ wymog poboru prq_dy dla 24 VA C. PYTANIE NR 17 Czy zamawiaj~cy przewiduje monitory 42" wyl~cznie z wbudowanym czujnikiem ruchu czy tei: dopuszcza zastosowanie monitora z wbudowanym wejsciem dla czujnika ruchu i czujnik ruchu w zestawie. Zamawiajq_cy dopuszcza zarowno jedno jak i drugie rozwiq_zanie. PYT ANIE NR 18 Zamawiaj~cy opisal monitor 19" do systemu CCTV podaj~c parametr,cz~stotliwosc" w granicach [Hz]. Do jakiej cz~stotliwosci odnosi si~ podany parametr? Podany parametr odnosi sif do CZfSiotliwosci zwiq_zanej z zasilaniem. Dla optymalizacji dzialania monitora CZfSiotliwosc zasilania powinna midcic sif w przedziale 50-60Hz. PYTANIE NR 19 Zamawiaj~cy opisal monitor 19" dla stacji roboczej podobnie do monitora z systemu CCTV. Czy bior~c pod uwag~ parametry stacji roboczych oraz wyjscia wizyjne zamawiaj~cy wyrazi zgod~, aby oferent zaoferowal najlepiej dopasowany monitor do stacji roboczej? Zamawiajq_cy dopuszcza zastosowanie innego dopasowanego najlepiej do stacji roboczej mom "t ora, spe l ma}q_cef(o.. nastfpujq_ce t mm1ma l ne parametry: Przekq_tna ekranu 19" Czas reakcji matrycy Maks. 5ms Jasnosc 250cdlm2 Kontrast 850:1 Kctt widzenia poziomy 160 stopni Kq_t widzenia pionowy 160 stopni Certyfikaty CE Typ gniazda wejsciowego Oopasowane do stacji roboczej 15-stykowe 0-Sub Ko/or Czarny PYTANIE NR 20 Zamawiaj~cy na stronie 3 opisu przedmiotu zamow1enia w pkt. 10, kt6ry dotyczy punktu dost~powego HOT-SPOT napisal, i:e urz~dzenie rna dzialac ze standardem a/b/g/n, pracowac w pasmach 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz], wykorzystywac technologi~ 3x3 MIMO, natomiast w szczeg6lowej specyfikacji ze strony 7 parametry odnosz~ce si~ do tego samego zakresu s~ inne. Czy w zaistnialej sytuacji aktualne s~ parametry ze strony 3 czy 7? Zamawiajq_cy potwierdza, te aktualne sq_ parametry ze strony 7. Zamawiajq_cy wyjasnia, te w tabeli nr 1. na str. 2, 3 i 4 zalq_cznika nr 1 do SIWZ przedstawione jest ilosciowe zestawienie elementow przedmiotu zamowienia wraz z opisami elementow zamowienia pochodzq_cymi z wniosku aplikacyjnego, to sam dotyczy zalq_cznika nr 2 do wzoru umowy dolq_czonego do SIWZ. 2

3 1m Mafopolska UNIA EUROPEJSKA CJ ', ', ' Projekt wspolfinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dzialania.. Rozwoj spoleczeristwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczeristwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata PYTANIE NR 21 Zamawiaj~cy w stacjach roboczych zintegrowanych wymaga HDMI. Nie znateztismy komputera, kt6ry spelnialby to wymaganie. Czy zamawiaj~cy dopuszcza komputer zintegrowany bez portu HDMI? ODPOWIEDZ ZAMAWIAJrtCEGO: Tak. PYT ANIE NR 22 W rozdziate X pkt. 3) tiret b) zamawiaj~cy wpisal wym6g dotycz~cy Kierownika Projektu: (...) w zakresie os6b zdolnych do wykonywania zam6wienia I opis sposobu dokonywania oceny spelnienia powytszego warunku: dysponowanie 1 osobq odpowiedzialnq za wykonanie wdrotenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, kt6ra pelnic b~dzie rol~ kierownika projektu, posiadajqcq kwalifikacje w zakresie zarzqdzania projektami potwierdzone certyjikatem P RINCE2, P ML!TIL, TOGAF lub do nich r6wnowatnymi, to znaczy wydanymi przez organizacje b~dqce wlascicielem metody oraz podmioty przez nie akredytowane ewentualnie merytorycznie totsame. (...) Wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji, iz Zamawiaj~cy zaakceptuj~ wskazan~ w ofercie osob~ dedykowan~ na stanowiska Kierownika Projektu, posiadaj~c~ odpowiednie kwatifikacje tj. posiadaj~c~ certyfikat PRINCE2 tub PMI tub ITIL tub TOGAF, a nie jednoczesnie wszystkie certyfikaty. Prosimy r6wniez o informacj~ kt6ry poziom certyfikatu b~dzie wymagany, Wykonawca zwraca przy tym uwag~ iz kazdy z certyfikat6w, potwierdza kwatifikacje konkretnej metodyki zarz~dzania i nie istnieje pojedynczy certyfikat tozsamy do wskazanych metodyk w SIWZ, ana to wskazuje koniunkcja zastosowana w zapisie tego wymogu. ODPOWIEDZ ZAMAWIAJrtCEGO: Zamawiajq_cy potwierdza interpretacj{! przedstawionq_ przez Wykonawcf! i jednoczesnie wyjasnia, te warunkiem wystarczajq_cym jest posiadanie przez osobq_ odpowiedzialnq_ za wykonanie wdrotenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego kwalifikacji w zakresie zarzq_dzania projektami potwierdzonych jednvm z wymienionych certyfikatow lub certyfikatem rownowatnym. Ponadto wyjasnia si(!, te poziom certyfikatu nie jest okreslony przez Zamawiajq_cego, z zastrzeteniem, te musi on dotyczyc kwalifikacji w zakresie zarzq_dzania projektami. Np. dla certyfikatu PRINCE2 wymaganiom tym odpowiada poziom II- PRINCE2 Practitioner. PYTANIE NR 23 W zwi~zku z zadaniem dotycz~cym digitatizacji zbioru spiskiego prosimy o odpowiedz na ponizsze kwestie: a) Zamawiaj~cy podaje itosc dokument6w: szt, Czy Wykonawca rna zalozyc ze jest to stron A4, jezeti nie to prosimy o wskazanie itosci stron A4 podtegaj~cych digitatizacji b) Czy dokumenty podtegaj~ce zeskanowaniu s~ oryginatnymi dokumentami czy s~ to ich kserokopie? c) Czy Zamawiaj~cy moze przybtizyc informacyjnie rodzaje dokument6w jakie maj~ podlegac zeskanowaniu? d) Czy wsr6d dokument6w podtegaj~cych zeskanowaniu znajduj~ si~; starodruki lub tez dokumenty, kt6rych wartosc nie podtega oszacowaniu oraz kt6rych digitalizacja oraz obsluga wymaga specjalistycznych urz~dzen, dokonywania fotokopii w specjatnych pomieszczeniach etc? e) Czy dokumenty opr6cz zszycia posiadaj~ inne trwale oprawy, czy jest koniecznosc rozktejania ksi~, ksi~gozbior6w i zapewnienia introtigatora? f) Czy dokumenty s~ ubezpieczone? Czy na okres reatizacji prac Wykonawca musi 3

4 lbj Mafopolska UN IA EUROPEJSKA CIJ ', * *, Projekt wsp6lfinansowany przez Uni~ Europejskct w ramach dziatania.. Rozw6j spoteczeristwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoteczeristwa opartego na wiedzy obj~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata przewidziec ubezpieczenie dokument6w? g) Czy Zamawiaj~cy moi:e podac wiek dokument6w? Pragniemy nadmienic, iz s~ to informacje szczeg61nie istotne dla potrzeby wlasciwego oszacowania oferty. a. Format A4 to ok. 8 tys. stron, format B4, BS oraz A3w ilosci okolo 2 tys. stron b. Ok. 90% dokumentow to oryginaly. Pozostala CZfSC to kopie lub przedruki. c. Dokumenty pochodzq z II polowy XIX i XX wieku. Sq to w wifkszosci rfkopisy i notatki. d. Nie. e. Nie. f. Dokumenty nie sq ubezpieczone. Za bezpieczetistwo dokumentow w czasie realizacji prac odpowiada Wykonawca. g. Dokumenty pochodzq z II polowy XIX i XX wieku. PYT ANIE NR 24 Prosimy o wyjasnienie zapis6w dotycz~cych Gwarancji i Asysty Technicznej, Zamawiaj~cy w OPZ zapisal: (.. ) Wykonawca w ramach umowy zobowiqzany jest do zapewnienia asysty technicznej wdroionego systemu przez okres 1 roku liczonego od daty zakofzczenia wdroienia potwierdzonego protokolem odbioru. Asysta techniczna obejmuje wizyty konsultacyjne, konsultacje telefoniczne i jest bezplatna. Umowa gwarantuje rowniez dostarczenie aktualizacji do zakupionych systemow przez kolejny rok po zakofzczeniu okresu gwarancyjnego. (...) Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca wlasciwie interpretuje te zapisy: Gwarancja na Zintegrowany System Informatyczny: 60 miesi~cy. Dodatkowo na okres 12 miesi~cy po uplywie 60 miesi~cy - aktualizacja systemu. Asysta techniczna: 12 miesi~cy od daty podpisania protokolu odbioru, w tym wizyty konsultant6w i konsultacje telefoniczne. Prosimy o wskazanie ile wizyt konsultacyjnych rna Wykonawca przewidziec w okresie tych 12 miesi~cy. Prosimy o informacje czy t~ sam~ interpretacj~ nalei:y zastosowac w przypadku systemu elektronicznego obiegu dokument6w. Wykonawca pragnie nadmienic, iz okres 72 miesi~cy - w okresie kt6rym maj~ obowi~zywac te zapisy musi Wykonawca uwzgl~dnic w ofercie cenowej- co rna znaczny wplyw na wartosc oferty, dlatego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie interpretacji. Zamawiajqcy wyjasnia jak naleiy rozumiec zapisy SIWZ dotyczqce swiadczenia uslug gwarancyjnych i serwisowych - asysty technicznej w zakresie dostarczenia i wdroienia Zintegrowanego Systemu lnformatycznego: Okres gwarancji na Zintegrowany System lnformatyczny (ZSI), System Elektronicznego Obiegu Dokument6w (EOD) oraz wszelkie inne elementy zamowienia wynosi 60 miesifcy od daty podpisania (bez zastrzeieti) koticowego protokolu odbioru. Asysta techniczna obejmowac bfdzie okres 12 miesifcy liczony od daty podpisania protokolu odbioru (bez zastrzeieti). Asystf technicznq w tym zamowieniu naleiy uwaiac za CZfSC skladowq gwarancji w jej poczqtkowym okresie (12 miesifcy). Ilosc wizyt konsultacyjnych oraz konsultacji telefonicznych zaleiec bfdzie tylko i wylqcznie od jakosci zainstalowanego i wdroionego oprogramowania oraz stabilnosci dostarczonego systemu. W przypadku, gdy dostarczony i wdroiony system bfdzie dzialal bez iadnych uwag ze strony uiytkownikow Zintegrowanego Systemu lnformatycznego, moie okazac sif, ie Zamawiajqcy wcale nie 4

5 PROGRAM REGIONAlNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC I 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Projekt wsp61finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dzialariia.. Rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki dla rozwoju spoleczenstwa opartego na wiedzy obj ~tego Malopolskim Programem Rozwoju Regionalnego na lata bfdzie korzystal z asysty technicznej. Natomiast w przypadku ciqglych zgloszen usterek, niestabilnosci systemu, niewlasciwego dzialania aplikacji - CZfSta asysta techniczna bfdzie konieczna. Takq samq interpretacjf nalezy zastosowac do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentow (EOD). Ponadto Zamawiajqcy wyjasnia, ze w okresie gwarancji Zintegrowany System lnformatyczny (ZSI) oraz System Elektronicznego Obiegu Dokumentow (EOD) nie mogq wymagac dodatkowych platnych aktualizacji. W przypadku koniecznosci dostosowania oprogramowania do zmieniajqcych sif przepisow, Wykonawca zobowiqzany jest przeslac Zamawiajqcemu lub zamiesc na stronie internetowej do samodzielnego pobrania bezpieczny upgrade. Zamawiajqcy samodzielnie bfdzie aktualizowal systemy wg przekazanej instrukcji. Po okresie gwarancji (5 fat) Wykonawca zagwarantuje Zamawiajqcemu przez okres min. 12 miesifcy dostfp do aktualizacji dla zakupionych systemow. Dostarczanie aktualizacji oraz dostfp do nich bfdzie objfte odrfbnq umowq. PYTANIE NR 25 Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajl!CY mimo zmiany SIWZ podtrzymuje zapis: (...) Za wdrotenie EOD uwatne h((dzie przygotowanie katdego ze stanowisk pracy w Urz((dzie do samodzielnego korzystania z dostarczonej i wdrotonej aplikacji. (...) Jakie prace nalezy uwzgl~dnic przy interpretacji tego zapisu? Czy chodzi tutaj tylko o zainstalowanie systemu i przygotowanie stanowisk czy tez Zamawiajl!CY za stanowisko pracy uwaza r6wniez kwalifikacj~ i wiedz~ pracownika przez co oferta rna r6wniez uwzgl~dniac przeszkolenie oraz instruktaz stanowiskowy. Jezeli w ramach prac wdrozeniowych Zamawiajl!CY bierze pod uwag~ szkolenie lub instruktaz to prosimy o wskazanie minimalnych wymiar6w czasowych dla przeprowadzenia tych uslug. ODPOWIEDi ZAMAWIAJE'{CEGO: Zamawiajqcy podtrzymuje zacytowany zapis. Zamawiajqcy za przygotowanie stanowisk pracy w Urzfdzie do korzystania z dostarczonych systemow, uwaza takie skonfigurowanie kazdego ze stanowisk komputerowych, wiedzf i umiejftnosci pracownikow oraz platformf serwerowq, ktore wsparte wiedzq i przygotowaniem osoby odpowiedzialnej za wykonanie wdrozenia Zintegrowanego Systemu lnformatycznego (patrz: odpowiedi na pytanie nr 22) bfdq gwarantowac samodzielnq pracf uzytkownikow i administratorow na dostarczonym i wdrozonym oprogramowaniu i sprzfcie. Zamawiajqcy nie narzuca szczegolowych warunkow realizacji w tym zakresie dla Wykonawcow. Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawcy, profesjonalisty w tym zakresie, przedstawienia metod i harmonogramu wdrozenia systemow, aby na zakonczenie realizacji projektu, okreflone w SIWZ wymagania zostaly zrealizowane. Zamawiajqcy wspolnie z Wykonawcq podczas odbioru koncowego przedmiotu zamowienia musi potwierdzic, ze katde stanowisko komputerowe jest w pelni przygotowane do samodzielnego korzystania z dostarczonej i wdrozonej aplikacji. Zamawiajl!CY informuje, ze pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stajl! si~ integralnl! cz~scil! specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i b~dl! wil!zl!ce przy skladaniu ofert i realizacji zam6wienia. Dzialajl!C na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zam6wien publicznych niniejsze wyjasnienia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia przekazuje si~ Wykonawcom, kt6rzy zwr6cili si~ o wyjasnienie tresci specyfikacji, Wykonawcom, kt6rym przekazano specyfikacj~ oraz udost~pnia si~ na stronie internetowej pod adresem 5

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TRESeI SIWZ

WYJASNIENIE TRESeI SIWZ Przejdt. na Z8Wl;ldo\ stwo, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOt.ECZNY Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowcow wsp6tfinansowany przez Uni~ Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.)

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.) Dostawa oprogramowania do zarzqdzania infrastrukturq danych w Urz :dzie Miasta Rzeszowa ZP.271.1.41.2015 Rzeszow, 14 sierpnia 2015 r. Dotyczy post~powania w sprawie udzielenia zamowlenia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

5) Wykonawca zobowiitzany jest zalitczye do swojej oferty: kalkulacj~ ceny ofertowej - sporzitdzonit na podstawie formularza wyceny prac stanowiitcego Zalitcznik nr 10 do SIWZ. 16. Oferty wspoine: 1) W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE W SPRAWIE DOST AW SPRZETU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY S^DU REJONOWEGO W PULAWACH POST^POWANIE DO 14.000 EURO

OGLOSZENIE W SPRAWIE DOST AW SPRZETU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY S^DU REJONOWEGO W PULAWACH POST^POWANIE DO 14.000 EURO Dyrektor S^du Rejonowego w Pulawach Pulawy, dnia grudnia 2013r. D-231-129/13 OGLOSZENIE W SPRAWIE DOST AW SPRZETU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY S^DU REJONOWEGO W PULAWACH POST^POWANIE DO 14.000 EURO ZAMAWIAJ4CY:

Bardziej szczegółowo

,HffiffiilffiffT;"H;;f#i"""

,HffiffiilffiffT;H;;f#i Pomorski Uniwersytet Medycznv w Szczecinie Kanclerz Szczecin. dnia 1 L09.2014 r. DZP-K-400120t4 www.pum.edu.pl Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych. Warszawa, dniaxj M* lutego 2012 r GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Do wykonawcow w post^powaniu numer BFK.OGL.ZPB.230.9.2011 ogtoszenie o zamowieniu opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY (o wartosci ponizej 130 000 EURO) ZARZADZANIE PROJEKTEM,,E-USEUGI W OCHRONIE ZDROWIA" (CPV: 72224000-1)

PRZETARG NIEOGRANICZONY (o wartosci ponizej 130 000 EURO) ZARZADZANIE PROJEKTEM,,E-USEUGI W OCHRONIE ZDROWIA (CPV: 72224000-1) ZAMAWIAJqCY: SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ 00-315 WARSZAWA UL. KAROWA 2 NIP 525-20-94-598 PRZETARG NIEOGRANICZONY (o wartosci ponizej 130 000 EURO) ZARZADZANIE PROJEKTEM,,E-USEUGI W OCHRONIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

11. Nazwa oraz ad res zamawiaj'lcego

11. Nazwa oraz ad res zamawiaj'lcego MIEJSKI ~y opis przedmiotu zamowienia do Rozeznania Cenowego POMOCY SPOiE-aNEf ul. M. Reja 2A 1 tel./fax 077 483 59 49 47-224 KEDZIERZYN-KOZLE na: DOST A WF; PIECZYW A DO PLACOWEK MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZP.271.1.88.2014 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urz?du Miasta Rzeszowa orazjednostek organizacyjnych Rzeszow~ dnia 4listopada 2014 r. ZP.271.1.88.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH 1M. TADEUSZA KOSCIUSZKI 37-300 LEZAJSK UL. MICKIEWICZA 67. SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WAR UNKO W ZAMOWIENIA

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH 1M. TADEUSZA KOSCIUSZKI 37-300 LEZAJSK UL. MICKIEWICZA 67. SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WAR UNKO W ZAMOWIENIA ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH 1M. TADEUSZA KOSCIUSZKI 37-300 LEZAJSK UL. MICKIEWICZA 67 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WAR UNKO W ZAMOWIENIA dotyczy: Postfpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Było: I. Jednostki centralne komputerów stacjonarnych Typ I Zamawiamy 3 jednostki centralne typu I.

Było: I. Jednostki centralne komputerów stacjonarnych Typ I Zamawiamy 3 jednostki centralne typu I. VI/KA/292-402-4285/2014 Poznań 12.11.2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADA NR 1 Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość 3. CPV 4. Inne normy. Oferty częściowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

W Y JA S IY I E N I A otazm O D Y F I KA C JE. Proiektor multimedialny I -20 szt,

W Y JA S IY I E N I A otazm O D Y F I KA C JE. Proiektor multimedialny I -20 szt, Pomorski Unirversytet Medyczny w Szczecinie Kanclerz Szczecin, dnia 0!t.09.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zumdwienia publicznego w trybie przetargu nieogranicronego poniiej kwoty, o ktdrej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 8.4 Numer umowy: POIG.08.04.00-20-189/10-00 Numer projektu: POIG.08.04.00-20-189/10 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w gminach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREseI SIWZ

WYJASNIENIE TREseI SIWZ KAPITAt LU DZKI,," f"", PiZeJilt

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych

Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych r L~ :~~-':l) WWPE Wfadza Wdrazajqca Programy Europejskie Informacja po kontroli na mlejscu projektu: "Internet szans,\ rozwoju Gminy lomianki", nr POIG.08.03.00-02-053/09 realizowanego przez Gmin~ lomianki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) OLl2512/PN/lI13 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego pod nazw~ swiadczenie uslug pocztowych

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

12. Opis przedmiotu zamowienia

12. Opis przedmiotu zamowienia I/.J:~:.rs.. ~.\ OSI:..ODEZ POMOCY SPOLECZNEJ ui. M. Reia za, rei.trax 011483 s9jstotne WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA 47 \\7 4 p~~a,~jg&i~l"u)'!-~{vadzonym w oparciu o art.4 pkt.s Prawa zam6wien publicznych

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarzttdzenie nr 2J 12014 Rektora Politec1miki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku pismlenniczego, wydawniczego

Bardziej szczegółowo

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ. ~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

pramuje tbdzkie TNFORIVIAC.TA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pramuje tbdzkie TNFORIVIAC.TA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI pramuje EUROPEJSKI FUNDUSZSPOtECZNY Gmina Swinice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie NIP 775-24-07-015 REGON 311019533 Swinice Warckie, dn. 07 lipca 2015r. TNFORIVIAC.TA

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo