warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog"

Transkrypt

1 http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog rowerovvlrch wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego Numer ogloszenia: ; data zamieszczenaa: OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Zamieszczan ie oglosze n ia : obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: I!! zam6wienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY l. 1) NAZWA IADRES: Miasto Stoleczne Warszawa -Zazqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, OO-801 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.22 Sb , iaks Ad res strony internetowej za mawiajqcego : m.waw. pl l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{C EGO : Ad mi n istracja samozqdowa. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENTA il.1 ) OKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA ff.1'1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dr6g rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego ) Rodzaj zam6wienia: uslugi ) Okre6lenie przedmiotu oraz wielko5cl lub zakresu zam6wienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy d169 rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego. il.1.5) M przewiduje siq udzietenie zam6wie6 uzupelniajqcych: Okre5lenie przedmiotu oraz wielko5ci lub zakresu zam6wief uzupelniajqcych Zamawiajqcv pzewiduje mo2liwo56 udzielenie zam6wiefi uzupelniajqcych, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lqcznie do 50 % wartoscizam6wienia podstawowego. f 1.1.6) wsp6lny slownik Zam6wief (Gpv): , s.00-6, ll.1.7l czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgsciowej: tak, liczba czgsci: ) Gzy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie. ll.2) czas TRWANIA ZAMOWENIA LUB TERMTN wykonanta: okres w miesiacach: 7. lz8

2 il.1) wadrum Informacia na temat wadium: W pzedmiotowym postqpowaniu Zamawiajecy nie wymaga wniesienia wadium. ilt.2lzaltczk' lll.3) warunki UDZIALU W POSTEPOWANTU ORAZ OptS SPOSOBU DOKONYWANTA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku W celu oceny spelniania warunku do$czqcego posiadania wiedzy i doswiadczenia, \Af konawca musi wykazac,2e w okresie ostatnich 3 lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowallrealizuje 2zadania polegajqce na wykonaniu dokumentacji projektowejdla budowy, rozbudowy lub pzebudowy drogi, w tym drogi dla rower6w za kwotq nie mniejszq ni ,0021. brutto (slownie: sto tysigcy zlotych 00/100) ka2da. Wcelu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych uslug \Arlkonawca musi zalqczyd do oferty wykaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczefi okresowych r6wnie2 wykonywanych gf6wnych uslug wraz z podaniem ich wartosci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6q na zeczkt6rych uslugizostaly wykonane sq wykonywane oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie. lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, \Afkonawca musi mie6 do dyspozycji osoby legitymujqce sig doswiadczeniem i kwalifikacjamizawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im powiezone, w szczeg6lnosci okre5lonymi pzepisami ustawy (Kodeks pracy). \AA/konawca pzedstawiw ofercie kandydata na ka2de stanowisko wymienione poni2ej: Lp. Stanowisko - \Afimagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawniefi (w latach), DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku): 1. Projektant rob6t drogowych - 1 osoba - 4 lata - 4lata:2. Projektant rob6t elektrycznych - 1 osoba - 4lata - 4lata; Osobami /Kandydatami na stanowiska wymienione powyzszej mogq by6 r6wniez, zgodnie z ari.12a ustawy prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrqbnych, w szczeg6lnosci w pzepisach ustawy z dnia 18 marca 2O0gr. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w pa6stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

3 http: I lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&pozycj... lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna a finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej \Arlkonawca musi wykazae, 2e: 1. uzyskal Sredni pzych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie rachunk6w zysku i strat pozycja pzych6d netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w lub pzych6d netto ze spzedazy i zr6wnane z nimi) w wysokosci nie mniejszej niz: na czgs6 1: ,00 (slownie: szes6dziesiqt tysiqcy zlotych); na czqsc 2: ,00 (slownie: sze5cdziesiqt tysigcy zlotych). 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnej z pzedmiotem niniejszego zam6wienia, na wartosc co najmniej: na czq56 1: ,00 (slownie: tzydziesci tysiqcy zlotych); na czqsc 2: ,00 (slownie: tzydziesci tysigcy zlogch). III.4) INFORMACJA O OSWhDCZENIACH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJA DosTARczYc WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPETNIANIA WARUNK6W UOZIRI.U W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania pzez wykonawc9 warunk6w, o kt6rych mowa w art.22 ust. 1 ustawy, opr6cz o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu nale2y pzedlo2ye: o wykaz wykonanych, aw przypadku Swiadczei okresowych lub ciqgfych r6wnie2 wykonywanych, gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich tzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich wartosci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie; o okreslenie dostaw lub uslug, kt6rych dotyczy obowiqzek wskazania pzez wykonawcq w wykazie lub zlozenia poswiadczeh, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub wykonanych nienalezycie 8'1.2. \Afkaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych, gl6wnych uslug w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy idoswiadczenia, o kt6rym mowa w pkt Sl\ /Z, w okresie ostatnich tzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich warto5ci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na zecz kt6rych uslugi zostaly wykonane - zalqcznik nr 2 (DoSwiadczenie zawodowe). W wykazie winny by6 wskazane zam6wienia,2e zrealizowal/realizuje 2 zadania polegajqce na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy lub pzebudowy drogi, w tym drogi dla rower6w za kwotq nie mniejszq niz ,0021. brutto (slownie: sto tysigcy zlotych oo/100) ka2da. Do powyzszego

4 http: I lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... wykazu winny byd dolqczone dowody, 2e wymienione w wykazie prace zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie. ;. wykaz os6b, kt6re beda uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie usfug, kontrolq jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez nie czynno6ci, oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymiosobami; o oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bqdq uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniei;. sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu pzez bieglego rewidenta zgodnie z pzepisami o rachunkowo6ci, r6wniez opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu af bo jego czqsci, a w pzypadku wykonawcow niezobowiqzanych do spozqdzania sprawozdania finansowego, innych dokumentow okreslajqcych obroty oraz zobowiqzania i nale2nosci - za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - za ten okres; ' oplaconq polisg, a w pzypadku jej braku, inny dokument potwierdzalqcy,2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanq z pzedmiotem zam6wienia..l.4.2l W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyktuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalefi przedlo2y6= o oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; o aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrqbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Je2eliwykonawca ma siedzibg tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Polskiej, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibg tub miejsce zamieszkania potwierdzaj qcy,2e: o nie otwarto jego likrvidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o 428

5 http ://bzp0.portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj... udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: o nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: all.4.4l Dokumenty dotyczqce przynale2nosci do tej samej grupy kapitatowej o lista podmiot6w nalezqcych do tej samejgrupy kapitalowejw rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej; ilr.6) NNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5) 1. Jezeli z uzasadnionel pzyczyny \Af konawca nie moze pzedstawi6 dokument6w dotyczqcych sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych pzezzamawiajqcego, moze pzedstawic inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie warunk6w opisanych w pkt SIWZ. 2. \Arlkonawca moze polegad na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. \Arlkonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni6 zamawiaiqcemu, iz bgdzie dysponowal tymizasobamiw trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci pzedstawiajec w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potzeby wykonania zam6wienia, zawierajqce zakres czynnosci, kt6re te podmioty zobowiqzujq sig wykona6. W celu oceny, czy \Afkonawca bqdzie dysponowat zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zam6wien ia orazoceny, czy stosunek lqczqcy \Afukonawcq z tymi podmiotami gwarantuje zeczywisty dostqp do ich zasob6w, powyzsze zobowiqzanie lub inne dokumenty, na podstawie kt6rych V1&konawca udowadnia, ze bgdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia, powinno zawieral:2.1. zakres(opis) dostgpnych V$konawcy zasob6w innego podmiotu, 2.2. spos6b wykozystania zasob6w pzy wykonywaniu zam6wienia, 2.3. okreslenie charakteru stosunku, jaki bgdzielqczyl\aatkonawca z innym podmiotem, 2.4. okreslenie zakresu i okresu udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia. 3. podmiot, kt6ry zobowiqzal siq do udostgpnienia zasob6w na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy pzp, odpowiada solidarnie z \AATkonawcq za szkodg Zamawialqcego, powstalq wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w.

6 http ://bzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie=show&porycj... av.2.1l Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiotem zam6wienia: 1 -Cena wizualizacje 3D na potzeby konsultacji spolecznych - 10 w.2.21 l-l p..ep.owadzona bqdzie aukcja etektroniczna, adres strony, na kt6rej bqdzie prowadzona: rv.3) ZMTANA UMOWY przewiduie siq istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tre$ci ofefi, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreslenie warunk6w zmian 1. Zgodnie z tresciq art. 144 ustawy - Prawo zam6wieh publicznych Zamawiajqcy pzewiduje zmiany zawartej umowy dotyczqce odpowiednio wartoscizam6wienia lub terminu realizaqizam6wienia w pzypadku zaistnienia nastqpujqcych okolicznosci: 1) w razie koniecznosci podjqcia dzialah zmiezaiqcych do ograniczenia skutk6w zdazenia losowego wolanego pzez czynniki zewngtzne, kt6rego nie mozna bylo pzewidzie6 z pewnosciq, szczeg6lnie zagraz4qce bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszajqcym dyscyplinq Srodk6w publicznych; 2) w nastqpstwie wykraczajqcych poza terminy okreslone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych uzgdowych majqcych wplyw na termin realizaqi zam6wienia o ile ich przyczynqnie sq zaniedbania lub zaniechania \Arlkonawcy; 3) ograniczenia srodk6w budzetowych pzeznaczonych na realizacjg zam6wienia; 4) koniecznosciwykonania opracowad projektowych zamiennych. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawarlei umowy jest spozqdzenie podpisanego pzez strony protokolu koniecznosci okre5lajqcego ptzyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wystqpienie, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 1. Protok6f koniecznosci bqdzie zalqcznikiem do aneksu do umowy. rv.4) INFoRMACJ E ADMIN STRACYJ NE lv'4'1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wien ia: pl Specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adrese m: Zazqd Dr6g Miejskich - IGNCELAR A pok ut. Chmietna 120, OO_BO1 Warszawa. skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 'v.4.41termin godzina 10:00, miejsce: zazqd Dr6g Miejskich - KANCELARIA pok ut. chmietn a 120, Warszawa. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00 sala konferencyjn a 31j.. lv'4'5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). lv'4'16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze srodk6w Unii Europejskiej: 1. oferta wrazzzalqcznikamimusibyd podpisana pzez \Arlkonawce. Zamawiajqcy wymaga, aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami reprezentacjiwskazanymiwe wlasciwym rejestze lub ewidencjidzialalnoscigospodarczej. Je2eliosoba/osoby podpisujqca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musiw swej tre6ciwyraznie wskazywa6 uprawnienie do

7 gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycj... podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostad zlo2one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. 2. Ocena spe{nienia pzez wykonawcq warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych mowa w art.22 ust. 1 Pzp oraz warunk6w pzedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oswiadczei i dokument6w. Polega6 bqdzie na ocenie zdolnosciwykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia, w szczeg6lnosci pod kqtem zetelno5ci, kwalifikacji, efektywno6ci i doswiadczenia, zgodnie z formulq jak spelnia-nie spelnia. Nie spelnienie chocia2by jednego z wymaganych warunk6w udzialu skutkowad bgdzie wykluczeniem wykonawcy z postqpowania. 3. Zasady skladania olerty pzez podmioty wystqpujqce wsp6lnie: 3.1. \Afkonawcy skladajqcy ofertg wsp6lnq zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6 w szczeg6lnosci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, V[konawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich \Arlkonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przezosoby uprawnione do skladania oswiadczeh woli, wymienione we wlasciwym rejestze lub ewidencji \Afkonawc6w. Ustanowienie pzedmiotowego pelnomocnika moze zostac zawaftew umowie o wsp6ldzialaniu zlozonej wtazz ofertq. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musizostac zlo2ony wrazz ofertq w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgdq wylqcznie z pelnomocnikiem \Af pelniajqc formulaz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powolujqc sig na \Afikonawcq, w miejscu np. nazwa i adres \Afkonawcy, nalezy wpisac dane dotyczqce Vlfikonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych \Afkonawc6w \AATmagane oswiadczenia i dokumenty wskazane w pkt. g.2.- g.3. SlwZ winny byd zfozone pzezka2dego \Arlkonawca wsp6lnie ubiegajqcego siq o zam6wienie. 4. zamawiflqcy:4.1. wykluczy \Arlkonawca z postgpowania, o ile zajdq wobec tego V\rlkonawcy okolicznosci wskazane w arl. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp; 4.2. odzuci ka2dqofertq w pzypadku zaistnienia pzeslanek okreslonych w art. gg ust. 1 ustawy pzp.. lv'4'171czy przewiduie sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w pzypadku niepzyznania srodk6w pochodzqcych z bud2etu unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowisrodk6w z pomocy udzielonei przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czgsci zam6wienia: nie czesc Nr: 1 NAZWA: Budowa drogi rowerowejwzdlu2ul. Jagieilofiskiej na odc. od Ronda s. Stazyhskiego do trasy Sg (wgzet Modtihska). 728

8 &pozycj... 1) Kr6tkiopis ze wskazaniem wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej wzdlu2 ul. Jagiellohskiej na odc. od Ronda S. Stazyriskiego do trasy S8 (wqzel Modliriska). 2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (GPV): , ,7't ) Gzas tnrania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 7. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiotem zam6wienia: 1. Cena wizualizacje 3D na potrzeby konsulatacjispolecznych - 10 CZESC Nr: 2 NMWA: Budowa drogi rowerowejwzdlu2 ciqgu ulic: Powsihska - \Mertnicza - Pzycz6lkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej.. 1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielko5ci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej v,tzdlu2 ciqgu ulic: Powsifiska - \Mertnicza - Pzycz6lkowa na odc, od al. W \Mtosa do ul. Europejskiej.. 2) wsp6lny slownik Zam6wief (GPV): , s.00-6, ) Gzas tnrania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 7. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiotem zam6wienia: 1. Cena wizualizacje 3D na potzeby konsultacjispolecznych

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej.

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej. h@: //bzp l portal.u4.gov.pllindex.php?ogloszenie=show &porycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu http: / lbzpl.porbal.rt. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: Prace

Bardziej szczegółowo

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na http: I hzpl.portal. uzp. gov.p l/index.php?ogloszen ie:show&pozycj "' Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia: www,zdm.waw.pl warszawa: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : www.zdm.waw.p l Warszawa

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Usługa polegająca na ochronie systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Numer ogłoszenia: 6549-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan Page 1 of8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZanLawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.leg ionowo.sr.gov'pl Legionowo: Swiadczenie uslug ochrony fizycznej osob i mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi http : //bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi Warszawa :

Bardziej szczegółowo

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz fi Ie:///C:/Docunents and Settings/PuP/Ustawienia lokahre/temporar... 'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w ramach projektu pn. Mlodzi,te2 mogq pracowa6 wsp6nfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-08-26 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont dachów budynku B w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa materiałów, akcesorii i drobnego sprzętu stomatologicznego Numer ogłoszenia: 188298-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do gier - boisko do siatkówki na terenie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016 Warszawa: USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA SPDSK W WARSZAWIE REJZAMPUB/02/2016 Numer ogłoszenia: 9609-2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Strona I z 5. hrlpllbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:419300&rok:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Strona I z 5. hrlpllbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:419300&rok: Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.teatr-capitol.pl Wroclaw: Druk handlowych material6w reklamowych i druk wielkoformatowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks Wadowice Górne: Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Numer ogłoszenia: 143425-2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ztm.bip.lublin.eu Lublin: Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-16 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont i przebudowa sanitariatów w budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wydanie drukiem publikacji dla GIOŚ w 2016 r. Numer ogłoszenia: 56497-2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Wydanie drukiem publikacji dla GIOŚ w 2016 r. Numer ogłoszenia: 56497-2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi IlLLp;I/uLp.puI Ldi.ULp.gUy.pil LIIUCA4)IijJ CUiUtCiIiCIiUWO4JULflJ... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gios.goy.pl/dip/przetargi.php

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wtbs.pl Łódź: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ Ruda Śląska: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa elementów wymiennych do strzykawki CT Expres Numer ogłoszenia: 88998-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 13-07-10 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 18061-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników zamawiającego, znajdujących się w budynku położonym w Warszawie Numer ogłoszenia: 7994 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo