Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia:obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej,ul. Karowa 2,OO-315 Warszawa, woj. mazowieckie,tel , faks , Adres strony internetowejzamawiajqcego:www.szpitalkarowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej. SEKCJA11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego:zarzadzanie PROJEKTEME-USLUGI W OCHRONIE ZDROWIA )Rodzaj zamowienia:uslugi )Okreslenieprzedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem umowy jest Swiadczenie uslugi polegajqcej na zarzqdzaniu projektem E-uslugi w ochronie zdrowia (zwany dalej Projektem, ktdrego wyciqg opisu stanowi zalqcznik nr 1do niniejszej SIWZ), wspdlfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje: 1. Pelnienie nadzoru nad przygotowaniem i opracowaniem opisdw przedmiotu zamdwienia dla wszystkich zakres6w realizowanych w ramach projektu, w tym m.in. robot budowlanych, uslug oraz dostaw (przebudowa pomieszczeli na serwerownie i punkt6w dystrybucyjnych; modernizacja sieci strukturalnej LAN z przygotowaniem przeniesienia CAA do serwerowni, instalacja WiFi, zakup urzqdzen aktywnych, SEOD, sprzetu komputerowego i peryferyjnego, informatyzacja). 2. Pelnienie uslugi nadzoru technicznego oraz inwestorskiego nad pracami zwiqzanymi z modernizacjq pomieszczen i infrastruktury technicznej niezbqdnej dla realizacji Projektu w tyrn dostosowanie do norm UE, takich jak: adaptacja/modernizacja pomieszczen (przebudowa serwerowni z klimatyzacjq budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z sieciq dedykowanq elektrycznq; budowa i przebudowa PD; dostawa i budowa urzqdzen aktywnych; budowa sieci WiFi; systemy bezpieczenstwa serwerowni i PD (kontrola dostepu, ppoi., alarm wlarnania, wilgotnosi: i ternperatura, monitoring), 3. Pelnienie nadzoru nad modelowaniem i projektowaniem uslug z podzialem na zakresy Projektu: projektowanie sieci (projekt techniczny sieci), projektowanie zalozen do aplikacji i baz danych. 4. Pelnienie nadzoru nad wdrozeniem systemu informatycznego, w tym zakupami i instalacjq niezbednego sprzetu i aparatury, zakupami licencji na oprogramowanie, wdraianiem aplikacji, zakupern i instalacjq sieciowych elementdw teleinformatycznych, zakupem i instalacjq sprzetu telemedycznego dla realizacji e-uslug (systemy transmisji obrazu, monitorowania bloku operacyjnego, kolejkowy, infomaty i okablowanie do systemu przyzywowego, uslugi przebudowy sieci), uslugami przebudowy/dostosowania moduldw biznesowych jednostki, system HelpDesk, SEOD, aktualizacjq instrukcji i poiityki bezpieczenstwa informatycznego ~zpitala, BI, 5. Pelnienie nadzoru nad integracjq systemdw i uruchomienie systemu bezpieczenstwa sieci oraz danych. 6. Pelnienie nadzoru nad testami systemu, odbiorem kolicowym wraz z niezbednymi testami i szkoleniami dla administratordw systemu i uzytkownikdw, 7. Bieiqcy monitoring postepu i wykonania harmonogramu Projektu. 8. Stab monitoring zgodnoici dzialali projektowych z obowiqzujqcymi przepisami i wytycznymi dla projektdw realizowanych w ramach RPOWM , 9. Obsluga procesu rozliczenia, raportowania i sprawozdawczosci wobec MazowieckiejJednostkiWdraiania Program6wUnijnych 10. Nadzor nad prawidlowym kwalifikowaniem kosztow, 11.Nadz6r nad prawidlowym archiwizowaniem dokumentacji Projektu, 12. ~wiadczenieuslug doradztwa prawnego w ramach Projektu obejmujqcych: a) doradztwo w zakresie przygotowywania pod wzglqdem prawnym wlasciwych procedur zam6wiefi publicznych przy realizacji projektu, w tym wskazanie wlasciwego trybu postepowania przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych, b) opracowywanie i uzgadnianie z Zamawiajqcymwzordw wszystkich umdw cywilnoprawnych oraz aneksdw do umow, zwiqzanych z realizacjq Projektu - zar6wno zawieranych w trybie ustawy Pzp jak i z pominieciem tej

2 ustaw a nast~~nie o~iniowanie, pod wzgledem zgodnoici z przepisami prawa, umbw i aneksbw do umbw, ze wskazaniem niezbednych korekt, c) o~racowywanie opinii i analiz prawnych wynikajqcych z prowadzonego Projektu, d) udzielanie Zamawiajqcemu porad prawnych i wyjainien w zakresie stosowania prawa w zwiqzku z dzialaniami projektowymi, e) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiajqcym projektbw odpowiedzi na wystqpienia Wykonawcbw w trakcie postepowan o zambwienia publiczne realizowanych w zwiqzku z Projektem oraz w trakcie realizacji tych zambwien dotyczqcych problematyki natury prawnej; f) weryfikacja umbw tqczqcych Zamawiajqcego (Beneficjenta) z Instytucjq PoSredniczqcq lub lnstytucjq Zarzqdzajqcq oraz ewentualne wykonania analiz i przedstawianie opinii w tym zakresie, g) reprezentacja Zamawiajpcego przed K10, h) udzial w pracach komisji przetargowych. i) opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminbw i innych niezbqdnych wytycznych dotyczqcych realizacji Prolektu wynikajqcych z obowiqzujqcych przepisbw, wytycznych oraz innych dokumentbw i zalecen Instytucji PoSredniczqcej oraz Instytucji Zarzqdzajqcej 13. Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminbw i innych niezbednych wytycznych dotyczqcych realizacji Projektu ~nikajqcych z obowiqzujqcych przepisbw, wytycznych oraz innych dokumentbw i zalecen Instytucji PoSredniczqcej oraz Instytucji Zarzqdzajqcej, 14. Koordynacja dzialan projektu, w tym korespondencji projektowej i komunikacji pomiedzy wykonawcami prac projektowych (zarbwno wewnetrznymi i zewnqtrznymi). 15. Aktywny udzial w pracach Zespolu Wdroieniowego, 16. Przygotowywanie dzialan zwiqzanych z promocjq Projektu i nadzbr nad ich wykonaniem, 17. Wspbludzial w obliczaniu zrealizowanych wskainikbw produktbw, rezultatbw i oddzialywania zgodnie z wymogami Projektu, oraz ich monitorowanie 18. Koordynacja dzialan zwiqzanych z Projektem z innymi dzialaniami realizowanymi w Szpitalu, w szczeg6lnosci z realizacjq zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa Szpitala w celu realizacji programu dostosowawczego w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ) Wspolny Slownik Zamowieh (CPV): ) Czy dopuszcza siq zlozenie oferty czqsciowej: nie ) Czy dopuszcza siq zlozenie oferty wariantowej: nie. 11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoliczenie: SEKCJA 111: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM 111.2) ZALICZKI 111.3) WARUNKI UDZIAEU W POSTqPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNK~W ) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku o Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaie, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnosci jest krbtszy - w tym okresie, wykonal co najmniej: o 1) 1 Cjedno) zambwienie, polegajqce na Swiadczeniu uslugi o charakterze doradczo - eksperckim zwiqzanej z przygotowaniem i uczestniczeniem w postqpowaniu na wylonienie wykonawcy w zakresie wdroienia systemu informatycznego lub infrastruktury technicznej na potrzeby podmiotu prowadzqcego dzialalnosc leczniczq w rodzaju stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne (szpitala), o wartosci zambwienia zwiqzanego z wdrozeniem wynoszqcego minimum zl brutto, o 2) 2 (dwa) zambwienia, polegajqce na Swiadczeniu uslug o charakterze nadzorczo - eksperckim zwiqzanych z nadzorowaniem wdroienia systemu informatycznego lub infrastruktury technicznej na potrzeby podmiotu prowadzqcego dzialalnosc. leczniczq w rodzaju stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne (szpitala), o lqcznej wartosci tych zamdwien zwiqzanych z wdroieniem wynoszqcych minimum zl brutto lqcznie oba zambwienia, 3) 2 (dwa) zam6wienia polegajqce na kontroli projektu/projektow wsp6~finansowanych ze Srodkdw publicznych lub projektu/projektow ~s~blfinansowanych ze Srodkdw Unii Europejskiej, w tym kazda z uslug obejmowala co najmniej sprawdzenie zgodnoici realizacji projektu/projekt6w z obowiqzujqcymi regulami i zasadami wynikajqcymi z danego projektu lub projektu wsp6lfinansowanego ze Srodkbw Unii Europejskiej, obowiqzujqcymi aktami prawa wspdlnotowego i krajowego, umowq/decyzjq o dofinansowanie projektu oraz zalqczonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wartoit co najmniej jednego kontrolowanego projektu wynosila minimum zl brutto. W przypadku oceny spelniania warunkdw

3

4

5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl Wrocław: Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo