WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof Rozenbajger protokolant Wioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Spin" Sp. z o.o., Katowice, Ul. Wita Stwosza 7 od oddalenia przez zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 protestu z dnia r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego... po stronie odwołującego się. orzeka:

2 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego wykluczenia Odwołującego z postępowania i nakazuje ponowną ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Odwołującego. Strona 2 z 8

3 2. Kosztami postępowania obciąża Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4586 zł 79 gr (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Spin" Sp. z o.o., Katowice, Ul. Wita Stwosza 7 2) dokonać wpłaty kwoty 4586 zł 79 gr (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 na rzecz Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Spin" Sp. z o.o., Katowice, Ul. Wita Stwosza 7, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów postępowania 3) dokonać wpłaty kwoty zł gr (słownie:...) przez... na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 21 gr (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych dwadzieścia jeden groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Spin" Sp. z o.o., Katowice, Ul. Wita Stwosza Uzasadnienie Zamawiający Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie portalu dostępowoinformacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz systemu informatycznego Elektronicznego Katalogu Dokumentów Spółek w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Strona 3 z 8

4 W postępowaniu tym wykluczony został wykonawca - Konsorcjum firm składające się z firm: SPIN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach lider, oraz INFOVIDE S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykluczenie nastąpiło z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu: - iż dysponuje on co najmniej dwuosobowym zespołem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, - iż kierownik projektu posiada certyfikat PMI Project Manager Professional lub równoważny, - iż dysponuje on co najmniej dwuosobowym zespołem architektów (projektantów) spełniający wymagania Zamawiającego. Na tę czynność Zamawiającego z protestem wystąpiło wykluczone konsorcjum. Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, wskutek: 1. zaniechania czynności wezwania protestującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, 2. zaniechania czynności wezwania protestującego do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 3. wykluczenia protestującego z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zdaniem protestującego dysponuje on co najmniej dwuosobowym zespołem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, kierownik projektu jaki będzie się posługiwał posiada certyfikat Prince2 Foundation, który jest certyfikatem równoważnym do certyfikatu PMI Project Management Professional, a odnośnie wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia nie załączono informacji na temat przeszkolenia tych osób. W tej sytuacji Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 i do złożenia wyjaśnień w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy. Strona 4 z 8

5 W wyniku rozstrzygnięcia protestu, Zamawiający uwzględnił jedynie zarzut odnośnie składu zespołu specjalistów, oddalając jednocześnie protest co do pozostałych zarzutów. Zamawiający podnosił, iż certyfikat jakim legitymuje się kierownik projektu, nie jest certyfikatem tożsamym z certyfikatem wskazanym w ogłoszeniu, tj. certyfikatem PMI Project Management Professional. Zamawiający nie podzielił poglądu o obowiązku wezwania do uzupełnienia dokumentów w oparciu o art.26 ust.3 ustawy albowiem w sytuacji, gdy złożono dokument prawidłowy co do formy, lecz merytorycznie nie potwierdzający spełnienia warunku nie był upoważniony do występowania o uzupełnienie dokumentów. Podobnie nie był upoważniony do występowania o złożenie wyjaśnień odnośnie przeszkolenia osób wchodzących w skład zespołu architektów, albowiem art. 24 ust. 1 pkt 10 obligował go do wykluczenia tego wykonawcy. Na rozstrzygniecie protestu, protestujący złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nadając je w dniu 20 września 2006r w placówce pocztowej operatora publicznego. W odwołaniu podtrzymane zostały zarzuty odnośnie posiadania przez kierownika projektu certyfikatu PMI Project Management Professional oraz co najmniej dwuosobowego składu zespołu architektów (projektantów) spełniającego wymagania Zamawiającego. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez wezwanie Odwołującego do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, powtórzenia czynności oceny wniosków oraz unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Odwołującego się z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na rozprawie wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację przedstawioną w rozstrzygnięciu protestu. Strona 5 z 8

6 Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy, dowodu z zapisów ogłoszenia, wniosku odwołującego się oraz wysłuchaniu stron na rozprawie, ustalił i zważył co następuje: W ogłoszeniu o zamówienie publiczne w sekcji III.2.3) pkt 2 ppkt 1 i 2 Zamawiający określił warunki podmiotowe wymagane w zakresie zdolności technicznej, a mianowicie wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami spełniającymi warunki do objęcia stanowiska m.in. kierownika projektu, posiadającymi minimalne kwalifikacje określone w sekcji IV.1.2 ogłoszenia oraz zespołem architektów (projektantów) posiadających minimalne kwalifikacje określone w sekcji IV.1.2 ogłoszenia. Kierownik projektu powinien legitymować się certyfikatem PMI Project Management Professional lub równoważnym,a członkowie zespołu architektów powinni być przeszkoleni w zakresie oferowanej technologii. Jednocześnie w ogłoszeniu Zamawiający wskazał, iż dokona oceny złożonych wniosków przez wykonawców na podstawie liczby punktów wyliczonych w oparciu o przedstawione kryteria i zasady ich oceny. W oparciu o analizę wniosku Odwołującego, Zamawiający stwierdził brak certyfikatu PMI Project Management Professional, a załączony do wniosku certyfikat PRINCE 2 Foundation ocenił jako certyfikat nie posiadający cech równoważności z tym jakiego żądał. Natomiast w części wniosku dotyczącej kwalifikacji zespołu architektów, Zamawiający stwierdził brak informacji o przeszkoleniu w zakresie oferowanej technologii, co także było powodem wykluczenia Odwołującego z postępowania. W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający zobowiązany był wystąpić do Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o złożenie wyjaśnień odnośnie złożonych dokumentów i oświadczeń, tym bardziej, że Zamawiający nie sprecyzował cech równoważności certyfikatu. W wyniku tego Odwołujący powinien był wykazać, iż posiadany przez jego kierownika projekt certyfikat PRINCE 2 Foundation jest równoważny z certyfikatem PMI Project Management Professional. Podobnie Zamawiający powinien zwrócić się do Odwołującego odnośnie kwestii przeszkolenia członków zespołu architektów w zakresie Strona 6 z 8

7 oferowanej technologii. Dopiero w wyniku takiej procedury, gdyby Zamawiający nie uzyskał żądanych informacji, byłby upoważniony do wykluczenia Odwołującego z postępowania. Zespół Arbitrów zwraca uwagę na brzmienie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazuje, iż Zamawiający powinien był także biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia Odwołującego dokonać oceny, czy posiadany przez wykonawcę certyfikat potwierdza zdolności do kierowania projektem w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym zarzuty Odwołującego, w szczególności dotyczące naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych znalazły potwierdzenie, a zatem odwołanie należało uwzględnić. O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 7 z 8

8 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... arbitrzy: * Niepotrzebne skreślić. Strona 8 z 8

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1385/08 KIO/UZP 1398/08 WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Emil Kuriata Magdalena Grabarczyk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 582 /09 WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Lubomira Matczuk-Mazuś Barbara Betman Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r.

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r. WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1006/08 WYROK z dnia 7 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Anna Packo Protokolant: Dorota Witak po

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Honorata Łopianowska

Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Honorata Łopianowska Sygn. akt: KIO 1245/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 26 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 827/08 WYROK z dnia 26 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Marzena Teresa Ordysińska Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 300/08 WYROK z dnia 17 kwietnia 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Jadwiga

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 472/12 POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 29 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2279/10 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2498/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 lutego 2013 r.

WYROK. z dnia 11 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 198/13 WYROK z dnia 11 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2013

Bardziej szczegółowo