WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-2886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Jarosław Gospodarczyk protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: SPIN S.A., INFOVIDE S.A., Katowice, ul. Wita Stwosza 7 od oddalenia przez zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 protestu z dnia r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Konsorcjum Firm: ESA Projekt Sp. Z O.O., Unizeto Technologies S.A. Oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.,Warszawia, Ul. Sanguszki 1 po stronie zamawiającego. 1. Oddala odwołanie. orzeka:

2 Strona 2 z 8

3 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: SPIN S.A., INFOVIDE S.A., Katowice, ul. Wita Stwosza 7 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3949 zł 25 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadziescia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: SPIN S.A., INFOVIDE S.A., Katowice, ul. Wita Stwosza 7 2) dokonać wpłaty kwoty 2500 zł 0 gr (słownie: dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) przez Konsorcjum: SPIN S.A., INFOVIDE S.A., Katowice, ul. Wita Stwosza 7 na rzecz Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 75 gr (słownie: szesnaście tysięcy pięćdździesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: SPIN S.A., INFOVIDE S.A., Katowice, ul. Wita Stwosza Uzasadnienie Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny: Zamawiający Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie portalu dostępowo informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz systemu informatycznego Elektronicznego Katalogu Dokumentów Spółek, w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Strona 3 z 8

4 Zamawiający został zobowiązany wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia r. do wezwania Protestującego do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz do powtórzenia czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Protestującego. Dnia r. Protestujący złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące równoważności certyfikatów Prince 2 Foundation i PMI Project Management Professional oraz w zakresie posiadanego przez zespół architektów przeszkolenia w zakresie oferowanej technologii. Zamawiający uznał, iż złożony przez Protestującego wniosek nie spełnia minimalnych wymagań opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu, gdyż Protestujący nie wykazał równoważności złożonych certyfikatów, a wyjaśnienia Protestującego dotyczące przeszkolenia architektów są niewystarczające i pojął decyzje o wykluczeniu Protestującego. Pismem z dnia r. Wykonawca Konsorcjum firm: SPIN S.A. i INFOVIDE S.A. wniósł protest na czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu Protestującego z postępowania o udzielenie zamówienia. Zdaniem Protestującego Zamawiający naruszył zasady udzielania zamówień publicznych. Protestujący stwierdził, iż argumenty Zamawiającego są niezrozumiałe, gdyż wykazana równoważność metodyk potwierdza równoważność certyfikatów, a ponadto Zamawiający sam podał, iż jedynym certyfikatem równoważnym do certyfikatu PMI Project Management Professional jest tylko Prince2 Practitioner. Dodatkowo, co stwierdził już Zespół Arbitrów w wyroku z dnia r., Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i później, nie sprecyzował cech równoważności certyfikatu. Następnie Protestujący podniósł, iż zarzut Zamawiającego w zakresie nie złożenia wyjaśnień, do jakich był wezwany przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp również nie zasługuje na uwzględnienie. A to wobec faktu, iż jedynym możliwym sposobem spełnienia wymagania Zamawiającego dotyczącego wyjaśnienia kwestii przeszkolenia zespołu Strona 4 z 8

5 architektów w zakresie oferowanej technologii było uzupełnienie brakujących informacji dotyczących przeszkolenia tych osób. A do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 pzp zamawiający faktycznie Protestującego nie wezwał, pomimo istniejącego w tym zakresie obowiązku, a więc Zamawiający nie może zarzucać Protestującemu niewypełnienia obowiązku, którego de facto Protestujący Wykonawca nie miał. Dnia r. Zamawiający rozstrzygnął protest poprzez jego oddalenie w zakresie zarzutu dotyczącego równoważności złożonego certyfikatu oraz odrzucenie w zakresie zarzutu nie wezwania Protestującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający podniósł, iż Protestujący nie podał żadnych nowych argumentów dla udowodnienia swoich racji, a rozumowanie w zakresie równoważności certyfikatów zaprezentowane przez Protestującego jest niesłuszne i niezgodne ze stanem faktycznym. A to dlatego, iż w obu ścieżkach certyfikacyjnych występują dwa poziomy certyfikatów: podstawowy i zaawansowany. Nie występuje między nimi zgodność. W zakresie zarzutu nie wezwania Protestującego w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia dokumentów zamawiający uznał ten zarzut Protestującego za niedopuszczalny wobec faktu, iż przedmiotowa kwestia była już poprzednio rozstrzygnięta wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia r. i w wykonaniu tego wyroku Zamawiający wypełnił ciążący na nim obowiązek w zakresie wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. Dnia r. Protestujące Konsorcjum złożyło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu. W złożonym odwołaniu Protestujący podtrzymał swoje zarzuty określone w proteście, a ponadto w sposób negatywny odniósł się do argumentów Zamawiającego wyrażonych w rozstrzygnięciu protestu, a dotyczących niemożliwości ponownego protestowania na czynność wykonaną zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem uprzednio wniesionego protestu. Zdaniem Strona 5 z 8

6 Odwołującego w przedmiotowym przypadku sytuacja taka nie zachodzi, gdyż Zespól Arbitrów w swoim wyroku nie rozstrzygnął kwestii spornych przedmiotowego postępowania, a jedynie nakazał Zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny ofert. Zespół Arbitrów zważył, co następuje: Podstawowa kwestia podnoszona przez Odwołującego dotyczyła nie uznania przez Zamawiającego równoważności certyfikatu złożonego przez Odwołującego. Zespół Arbitrów uznał, iż Odwołujący nie przedłożył żadnych dowodów na poparcie swojego stanowiska w przedmiocie równoważności złożonych certyfikatów. Należy bowiem w tym miejscu powołać się na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia r. sygn. akt. UZP/ZO/0-2540/06 wydany uprzednio w przedmiotowym postępowaniu, w którym to Zespół Arbitrów stwierdził, iż Zamawiający winien wystąpić w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o złożenie wyjaśnień, a Odwołujący winien wykazać, iż posiadany przez niego certyfikat PRINCE FUNDACTION jest równoważny z certyfikatem PROJECT MANAGMENT PROFESSIONAL. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, by zachodziła równoważność między ww. certyfikatami. Natomiast materiały przedłożone przez Zamawiającego na rozprawie, a pochodzące ze stron internetowych jednostek certyfikujących wskazują, iż między certyfikatem złożonym przez Odwołującego, a certyfikatem wymaganym przez Zamawiającego nie ma znaku równorzędności. Certyfikat złożony przez Odwołującego jest certyfikatem na poziomie podstawowym, natomiast certyfikat o jakim była mowa w ogłoszeniu, to certyfikat o wyższym poziomie. Do uzyskania certyfikatu równorzędnego certyfikatowi żądanemu przez Zamawiającego należało bowiem legitymować się nie tylko wiedzą teoretyczną, jak przy certyfikacie PRINCE FUNDATION, ale i również praktyką zawodową. Zespół Arbitrów przyjął pogląd Zamawiającego, iż certyfikatem równorzędnym byłby certyfikat PRINCE Strona 6 z 8

7 PRACTICIONER. Jednakże Odwołujący nie złożył takiego certyfikatu, tylko certyfikat o niższym stopniu. Nie mógł się ostać kolejny zarzut Odwołującego, dotyczący naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a to z tego względu, iż zarzut ten był już poprzednio podnoszony przez Odwołującego w poprzednim postępowaniu odwoławczym i nie został on zaakceptowany przez Zespół Arbitrów. Nadto Zespół Arbitrów uznał, iż w niniejszym przypadku wobec złożenia certyfikatu przez Odwołującego, nie zachodziły przesłanki z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do żądania uzupełnienia wniosku. Zespół Arbitrów przystąpił do merytorycznego rozpoznania odwołana, mimo wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania, uznając, iż przedmiotem wcześniejszego postępowania odwoławczego nie było badanie czynności Zamawiającego w postaci zwrócenia się Zamawiającego do Odwołującego o złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się Zamawiającego do złożonych wyjaśnień. Skorzystanie przez Zespół Arbitrów w niniejszej sprawie z odrzucenia odwołania zamykałoby Odwołującemu drogę do zweryfikowania ww. czynności Zamawiającego, tj. do porównania żądanego certyfikatu ze złożonym, zwłaszcza, iż Zespół Arbitrów w poprzedniej sprawie nie ustosunkował się merytorycznie do stwierdzenia Odwołującego o porównywalności przedłożonego przez niego certyfikatu. Wobec powyższego orzeczono stosownie do wyniku sprawy. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, uznając za uzasadnione koszty pełnomocnika Zamawiającego w kwocie złotych. Strona 7 z 8

8 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... arbitrzy: * Niepotrzebne skreślić. Strona 8 z 8

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r.

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r. WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1385/08 KIO/UZP 1398/08 WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Emil Kuriata Magdalena Grabarczyk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1006/08 WYROK z dnia 7 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Anna Packo Protokolant: Dorota Witak po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 887/12 WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 582 /09 WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Lubomira Matczuk-Mazuś Barbara Betman Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1939/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo