REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU I Zasady ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2010 REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011 I Zasady ogólne 1) Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Sława Śląska reguluje proces sprzedaży drewna pozyskanego na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska. 2) Sprzedaż drewna odbywa się w oparciu o Plan sprzedaży drewna dla Nadleśnictwa Sława Śląska. 3) Sprzedaż mas drewna przeznaczonych na rynek ogólny (krajowy, regionalny oraz lokalny) odbywa się w oparciu o wyniki przetargów przeprowadzonych w Portalu Leśno-Drzewnym, systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno, aukcjach internetowych e-drewno. 4) Internetowe przetargi w Portalu Leśno-Drzewnym oraz systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku). 5) Osoby fizyczne nabywają drewno bezpośrednio w nadleśnictwie na podstawie cennika sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem internetowych aukcji w aplikacji e- drewno i submisji. II Realizacja umów kupna-sprzedaży 1) Nadzór nad całokształtem obrotu drewnem w nadleśnictwie sprawuje zastępca nadleśniczego. 2) Bezpośrednio odpowiedzialny za obrót drewnem w nadleśnictwie oraz realizację dostaw wynikających z umów kupna sprzedaży jest pracownik na stanowisku ds. użytkowana lasu. 3) Za prawidłowe rozliczanie sprzedaży drewna i jej ewidencjonowanie odpowiedzialny pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej. 4) Za obrót drewnem w leśnictwach odpowiedzialni są leśniczowie lub inne osoby upoważnione do tego przez nadleśniczego. 5) Za egzekwowanie należności za wydane drewno odpowiada główna księgowa. 6) Osobami upoważnionymi do wystawiania kwitów wywozowych są pracownicy Służby Leśnej właściwi dla danego leśnictwa. 7) Drewno może być wydane tylko z zatwierdzonych wykazów odbiorczych drewna. 8) Drewno do poszczególnych odbiorców wydawane jest na podstawie miesięcznego planu dostaw ustalonego na naradzie z udziałem leśniczych. Wszelkie odstępstwa od tego planu wymagają uzyskania zgody nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego. 9) Ustalony na naradzie miesięczny plan dostaw może ulec zmianom w ciągu miesiąca na skutek zaistniałej sytuacji na rynku. W takim przypadku korekty dokonywane będą przez specjalistę ds. użytkowania lasu i po akceptacji przez nadleśniczego lub jego zastępcę przekazane do realizacji. 10) Każda transakcja sprzedaży surowca drzewnego z wyłączeniem przypadków, gdy zapłata regulowana jest w formie przedpłaty powinna zostać zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami. 11) W przypadku gdy w umowie określona jest forma płatności przedpłata, upoważniony pracownik przed wydaniem powinien uzyskać informację od

2 pracownika na stanowisku ds. gospodarki towarowej, czy została dokonana stosowna przedpłata pokrywająca wartość drewna, które będzie wydawane. Zaniedbanie tego obowiązku lub wydanie większej ilości drewna niż zezwala na to wniesiona przez odbiorcę przedpłata będzie skutkowało możliwością wyciągnięcia konsekwencji służbowych i finansowych (nawet do pełnej wartości wydanego surowca) w stosunku do osoby, która dopuściła się tego zaniedbania. 12) Wydający drewno powinien upewnić się w dziale gospodarki towarowej nadleśnictwa, czy odbiorca któremu zamierza wydać surowiec nie zalega z płatnościami za zakupiony wcześniej towar (tzw. płatności przeterminowane). 13) W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych u kontrahenta (mimo zabezpieczeń) dalsza sprzedaż do tego kontrahenta jest wstrzymana do czasu uregulowania należności. 14) Osoba wydająca drewno nie może wydać drewna wyrobionego w sortymencie, który nie jest objęty umową sprzedaży do danego odbiorcy. 15) Do pobrania drewna z lasu uprawniony jest nabywca lub upoważniony przez nabywcę przewoźnik, przy czym oryginał upoważnienia pozostaje w aktach nadleśnictwa, leśniczy otrzymuje kopię takiego upoważnienia. Upoważnieniem takim powinien się również okazać przewoźnik odbierający surowiec z lasu. Brak upoważnienia może skutkować odmową wydania drewna z lasu. 16) Dokumentem stanowiącym dowód wydania drewna z lasu do odbiorcy jest kwit wywozowy (wydruk z rejestratora). 17) Za prawidłowość i kompletność danych zawartych na kwicie wywozowym odpowiada osoba wystawiająca ów kwit. 18) Transfer kwitów wywozowych musi być wykonany: - w dniu wydania, najpóźniej w następnym dniu roboczym; - KW wystawiony w ostatni dzień roboczy tygodnia musi być przetransferowany najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszy dzień roboczy nowego tygodnia, - KW wystawiony w ostatni dzień miesiąca musi być przetransferowany najpóźniej w dniu następnym do godz. 8:00, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w pierwszy dzień roboczy do godz. 8:00. 19) Za terminowość transferu kwitów wywozowych odpowiada osoba, która go wystawiła. 20) Osoba wystawiająca kwity wywozowe jest zobowiązana do dostarczenia ich oryginałów do starszego referenta ds. gospodarki towarowej w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia dokumentu. 21) Na podstawie przetransferowanych kwitów wywozowych nadleśnictwo wystawia fakturę za sprzedane drewno w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia kwitu, nie później niż do końca miesiąca, w którym kwit został sporządzony. Za terminowość fakturowania sprzedanego drewna odpowiada pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej w nadleśnictwie. 22) Wszelkie nieprawidłowości w zakresie terminowości transferu kwitów wywozowych i fakturowania drewna monitoruje na bieżąco pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej i na zakończenie każdego (najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następnego) przedkłada nadleśniczemu lub jego zastępcy zestawienie wraz ze stosownymi wyjaśnieniami osób, które przyczyniły się do ich powstania.

3 III Sprzedaż detaliczna 1) Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w leśnictwach przez osoby upoważnione przez nadleśniczego, z zachowaniem ustalonych odrębnymi przepisami warunków oraz z zachowaniem odpowiednich narzędzi ewidencji elektronicznej i fiskalnej, w oparciu o cennik cen detalicznych. 2) Cennik cen detalicznych ustala Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska w oparciu o Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 października 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 r. 3) W leśnictwach prowadzi się sprzedaż następujących sortymentów: -M2 (drobnica opałowa) wszystkich gatunków, - S4 (grubizna opałowa) wszystkich gatunków, - S3a i M1 (drewno do zrębkowania) wszystkich gatunków, - S3b (żerdzie gospodarcze) iglaste, - S10 (drewno kopalniakowe) iglaste, - S2b (drewno papierówkowe) wszystkich gatunków, - S2a (drewno papierówkowe) wyłącznie gatunków liściastych - WX0 (drewno tartaczne) wszystkich gatunków. 4) Sprzedaż detaliczna drewna może odbywać się z zatwierdzonych wykazów odbiorczych drewna. 5) Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą dopuszcza się sprzedaż surowca wyrobionego wyłącznie kosztem skarbu. Wszelkie odstępstwa wymagają pisemnej zgody nadleśniczego. 6) Masa sprzedaży drewna w m³ jednorazowo, przekraczająca jeden ładunek wywozowy 30 m³, musi być zgłoszona do Posterunku Straży Leśnej lub Inżynierowi nadzoru (z pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia w Kalendarzu Leśnika książce służbowej prowadzącego sprzedaż). 7) W przypadku zakupu drewna przez pracowników nadleśnictwa obligatoryjnie wprowadza się obowiązek dokumentowania faktu sprzedaży fakturą VAT. 8) Dokumentem stanowiącym dowód sprzedaży/zakupu drewna w detalu jest asygnata. 9) Asygnata jest dokumentem ścisłego zarachowania drukowanym z rejestratora leśniczego. 10) Asygnatę wystawia osoba upoważniona przez nadleśniczego, która tym samym staje się odpowiedzialna za jej prawidłowe sporządzenie. 11) Asygnata jest dokumentem uprawniającym nabywcę do odbioru drewna z lasu w określonym w niej terminie. 12) Sprzedaż detaliczna prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. 13) Wystawienie asygnaty jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru gotówki od kupującego. 14) Wystawianie asygnat odbywa się w kancelariach leśnictw zgodnie z terminami podanymi w upoważnieniach w godzinach 7:00 9:00 lub w innych terminach wg możliwości, potrzeb i warunków lokalnych. 15) Wydatkowanie i wywóz drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej odbywa się obligatoryjnie w środy i piątki. Wywóz w inne dni jest dopuszczalny wg możliwości i uwarunkowań lokalnych, po uzyskaniu zezwolenia od Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego lub Straży Leśnej. 16) Po dokonaniu sprzedaży za gotówkę prowadzący sprzedaż w leśnictwie obowiązany jest przesłać dane dotyczące sprzedaży drogą elektroniczną obowiązkowo w dniu sprzedaży do godz. 13:30.

4 17) Otrzymaną ze sprzedaży gotówkę prowadzący sprzedaż w leśnictwie zobowiązany jest rozliczyć wg zasad podanych w upoważnieniach. 18) W Nadleśnictwie gotówkę przyjmuję kasa na podstawie dokumentu KP oraz sporządzonych: faktury VAT i zestawienia sprzedaży. 19) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonywanie wpłat utargów za pośrednictwem banków oraz urzędów pocztowych. 20) Pobrana od kupującego gotówka winna być przechowywana i przewożona z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166 z 2010 r. poz. 1128). 21) Na żądanie prowadzącego sprzedaż w leśnictwie uzyskana ze sprzedaży gotówka będzie konwojowana przez Straż Leśną. 22) Prowadzący sprzedaż w leśnictwie odpowiedzialny jest za pobrane wartości pieniężne i obowiązany do wyliczenia się z nich przed pracodawcą na powszechnie obowiązujących zasadach określonych przepisami prawa cywilnego i prawa pracy. 23) Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej żądających wystawienia faktury VAT, prowadzący sprzedaż w leśnictwie wystawia elektronicznie asygnatę, dokonując w tym samym dniu transferu i wpłaty pobranej gotówki w kasie nadleśnictwa. Kupujący fakturę VAT odbiera w nadleśnictwie lub zostaje mu ona wysłana pocztą. 24) Dla osób prowadzących działalność gospodarczą fakturę VAT wystawia się obligatoryjnie (przy sporządzaniu asygnaty obowiązkowo leśniczy zaznacza faktura VAT TAK), dokonując w tym samym dniu transferu i wpłaty pobranej gotówki w kasie nadleśnictwa. Kupujący, fakturę VAT odbiera w nadleśnictwie lub zostaje mu ona wysłana pocztą. 25) Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać z lasu bez uprzedniego doręczenia dokumentu zakupu właściwemu leśniczemu lub podleśniczemu oraz bez uzyskania ich adnotacji o wydaniu drewna. 26) Zakupione drewno powinno zostać wywiezione z lasu w postaci, w jakiej zostało sprzedane. Wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z N, Z, NN, ZGU i odnotować na asygnacie kupującego i na kopii pozostającej w leśnictwie. 27) Nabywcę obowiązuje 14 dniowy termin wywozu drewna. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Administracja leśna nie odpowiada za zakupiony surowiec, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego z tytułu opóźnionego odbioru, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego surowca. 28) W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym terminie w okresie od 15 marca do 15 października nabywca może ponieść koszty związane z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami. 29) Sprzedający odpowiada za wady ukryte drewna na niżej wymienionych zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach. Reklamacje rozpatrywane będą według zasad i trybów obowiązujących u Sprzedającego, z którymi Kupujący został zapoznany i które Sprzedający dodatkowo umieszcza na swojej stronie internetowej. 30) W przypadku drewna mierzonego w pojedynczych sztukach, Kupujący może składać reklamacje co do masy w terminie do 3 dni roboczych od odbioru drewna z lasu. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru jakościowego zakupionego surowca w terminie 7 dni od odbioru drewna z lasu (co nie dotyczy wad ukrytych np. obecności

5 metalu) i w tymże terminie skutecznie zgłosić ewentualną reklamację. Przez skuteczne zgłoszenie rozumie się dostarczenie do siedziby nadleśnictwa pisemnej reklamacji drogą pocztową lub faxem. Za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się termin jej wpływu do nadleśnictwa. Przeprowadzenie dowodu złożenia reklamacji obciąża Kupującego. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na niekorzyść kupującego sprzedający może żądać zwrotu poniesionych udokumentowanych kosztów w związku z postępowaniem reklamacyjnym. 31) Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W sytuacjach szczególnych Sprzedający może jednostronnie pisemnie wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, z podaniem uzasadnienia. 32) Brak udostępnienia przez Kupującego reklamowanego drewna powoduje oddalenie reklamacji, jako bezzasadnej. Brak rozpatrzenia reklamacji jest równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji. 33) Obniżenie jakości drewna na skutek opóźnienia w jego odbiorze nie stanowi podstawy do wniesienia reklamacji. IV Fiskalizacja sprzedaży detalicznej 1) Każda sprzedaż powinna musi dokumentowana fakturą VAT lub paragonem, który zostanie wydany kupującemu. Paragon nie może zostać wyrzucony, ma być przekazany lub przesłany nabywcy towaru lub usługi. 2) Obowiązkowo należy sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii. 3) W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, np. awarii kasy fiskalnej w danym leśnictwie, dopuszczam możliwość sprzedaży drewna i użytków ubocznych z tego leśnictwa w biurze nadleśnictwa. 4) Kopie dokumentów kasowych przetrzymywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż rejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej. 5) Kasy fiskalne należy stosować wyłącznie do ewidencji sprzedaży własnej, bez prawa używania ich przez osoby trzecie. 6) Po fiskalizacji kasy prowadzić wyłącznie sprzedaż w trybie fiskalnym i nie prowadzić sprzedaży na kasie w żadnym innym trybie, w tym szkoleniowym. Pozostałe uregulowania związane z fiskalizacji sprzedaży detalicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska z dnia r. w sprawie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wyrobów gotowych w leśnictwach oraz w biurze Nadleśnictwa Sława Śląska (zn. spr. F / 10).. V Sprzedaż drewna na zasadzie samowyrobu 1) Detaliczna sprzedaż drewna może odbywać się na warunkach samowyrobu prowadzonego na podstawie wydanego przez leśniczego lub podleśniczego zezwolenia z zastrzeżeniem, ze samowyrób nie może dotyczyć ścinki drzew: - pilarką przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień i badań lekarskich dopuszczających do pracy tym narzędziem,

6 - o średnicy w miejscu cięcia powyżej 20 cm narzędziami ręcznymi, - stanowiących drewno wielko- i średniowymiarowe użytkowe. 2) Dopuszczenie tej formy zaopatrywania się w drewno dla potrzeb własnych prowadzone może być na powierzchniach roboczych, gdzie aktualnie nie są prowadzone prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna, co ma zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na pozycji. 3) Osoba wydająca zezwolenie na samowyrób zobowiązana jest do przeprowadzenia instruktażu dla zainteresowanych samowyrobem drewna, w zakresie bezpiecznego wykonywania tej pracy, wraz z uzyskaniem na piśmie potwierdzenia jego przeprowadzenia przez zainteresowanych. 4) Zainteresowani samowyrobem po odbyciu instruktażu i przed rozpoczęciem pracy na wskazanej przez leśniczego lub podleśniczego pozycji, zobowiązani są podpisać oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących zasad bhp oraz o podporządkowaniu się wszelkim zaleceniom Służby Leśnej. VI Postanowienia końcowe 1) Obrót drewnem w leśnictwach winien być prowadzony w sposób wykluczający jego deprecjację i przy pełnym zabezpieczeniu zasad ochrony lasu oraz zasad ochrony mienia przed szkodnictwem. 2) Drewno pozyskane nielegalnie, które zostało skonfiskowane przez nadleśnictwo nie może być sprzedane jako certyfikowane FSC. 3) W celu umożliwienia czynności kontrolnych drewno może być sprzedawane: - w przypadku sprzedaży na umowy po minimum jednym dniu licząc od następnego dni od daty przychodu, - w przypadku sprzedaży detalicznej oraz drewna na deputaty po minimum 2 dniach licząc od następnego dnia od daty przychodu. 4) W przypadku konieczności wcześniejszej sprzedaży drewna niż określono to w pkt.3 drewno podlega obligatoryjnej kontroli przez nadleśniczego, zastępcę nadleśniczego bądź inżyniera nadzoru. Dopilnowanie spełnienia tego warunku leży po stronie leśniczego lub w przypadku jego nieobecności osoby, która go zastępuje. 5) Fakt kontroli drewna w terenie powinien być odnotowany na ROD oraz w ewidencji ROD danego leśnictwa oraz w SILP. W przypadku gdy nie będzie możliwe odnotowanie w SILP z przyczyn technicznych (np. awaria systemu, błąd logiczny w SILP, itp.) dokumentem potwierdzającym kontrolę jest wpis na ROD oraz w ewidencji ROD danego leśnictwa. Obowiązek przedłożenia wymaganych dokumentów niezbędnych do odnotowania kontroli przez osoby jej dokonujące spoczywa na leśniczym, lub w przypadku jego nieobecności na osobie, która go zastępuje. 6) W przypadku wydruku ponadnormatywnej liczby kwitów wywozowych i asygnat leśniczy/podleśniczy: - zobowiązany jest dołączyć wszystkie ponadnormatywne egzemplarze do historii pracy, na której są wykazane, - pisemnie wyjaśnić tę sytuację, - w trybie niezwłocznym (maksymalnie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu) uzyskać akceptację złożonych wyjaśnień przez nadleśniczego lub jego zastępcę po wcześniejszym sprawdzeniu przez inżyniera nadzoru i referenta ds. gospodarki towarowej zasadności i logiczności wyjaśnienia. 7) W przypadku anulowania kwitów wywozowych lub asygnat postępowanie jest podobne jak w punkcie 5.

7 8) Niedopuszczalne jest anulowanie kwitów wywozowych lub asygnat podpisanych przez upoważnionych przewoźników lub odbiorcę. 9) Niedopuszczalne jest wystawianie kwitów wywozowych awansem, tzn. przed rozpoczęciem czynności wywozowych. 10) Niedopuszczalne są jakiekolwiek skreślenia, zamazywania, wymazywania lub dopisywania danych z kwitów wywozowych oraz asygnat. 11) Niedopuszczalne są jakiekolwiek ręczne poprawki, zamazywanie, wymazywanie danych z faktur wystawionych za sprzedane drewno. Ewentualne korekty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi wystawiania tych dokumentów. 12) Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają akceptacji nadleśniczego lub jego zastępcy i powinny być dokumentowane na piśmie. 13) Kwestie nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie rozwiązuje się i wyjaśnia w oparciu o obowiązujące w PGL LP zarządzenia, decyzje, instrukcje i zasady postępowania oraz inne obowiązujące akty prawne. Akty prawne powiązane: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535), - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2005r. Nr 8. poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz. 1199), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166 z 2010 r. poz. 1128). - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971), - Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 r. (znak OM /10), - Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. znak EO /96, - Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących i w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak GS /96), - Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniające Zarządzenie nr 27 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w

8 jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: GS /98) zwane dalej Zarządzeniem nr 27/96. (znak EI /98), - Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 1997 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. - Zarządzenie Nr 31/ 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska w Sławie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wyrobów gotowych w leśnictwach oraz w biurze Nadleśnictwa Sława Śląska (zn. spr. F / 10).

Regulamin sprzedaży drewna

Regulamin sprzedaży drewna Regulamin sprzedaży drewna Zał. nr 1 Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Skierniewice, wynikający z ustaleń Zarządzenia Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r., znak GM-900-4/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z dnia 04.12.2013r. REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R. 1.Sprzedaż detaliczna obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik.

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 29.12.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. I. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012. z dnia r. Znak Spr. Znm /2012

Zarządzenie Nr 10/2012. z dnia r. Znak Spr. Znm /2012 Zarządzenie Nr 10/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 21.06.2012r. Znak Spr. Znm-1-906-3/2012 W sprawie sprzedaży drewna na II półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik.

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2012 z dnia 26.11.2012 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. I. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 39/2014. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku. z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 39/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Gromnik. znak : N - 021-39/14 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E..

Umowa sprzedaży nr E.. Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu.. 2012 roku w Łopuchówku pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łopuchówko reprezentującym Skarb Państwa Zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, nr kont bankowych: PBS 65864210122003120093930001 BGŻ 19203000451110000000778770 Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Obowiązująca od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4..

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. zawarta w Czarnej Białostockiej w dniu.2014 r. pomiędzy: 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa) - Nadleśnictwem Czarna Białostocka,

Bardziej szczegółowo

... Umowa sprzedaży nr E

... Umowa sprzedaży nr E ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY - przedpłata ZNAK: 912. Umowa sprzedaży nr E zawarta w Mrozach w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21,19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

Bardziej szczegółowo

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON...

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON... UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E... Nr. rej. Zawarta w dniu...2015r. roku w Drawsku Pomorskim pomiędzy: Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogrodzka 30, NIP 674-000-53-51, REGON 330044068 -

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia... w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary, ul. 1 Maja 21A, 14-420 Młynary, zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa :

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu w Lasówkach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Nadleśniczy Andrzej Ratajczak a wpis do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR...

Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR... Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR... Znak sprawy: Zawarta w dniu w Antoninie pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Antonin,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Siemianice, 01.12.2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 22/2014 Dyrektora LZD Siemianice z dnia 01.12.2014 r. Znak spr. DL-61/ 1779/ 2014 w sprawie zasad sprzedaży drewna w LZD Siemianice w roku 2015 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E..

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. spisana w dniu.. r. w Nadleśnictwie Wipsowo pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wipsowo, 11-010 Barczewo, WIPSOWO 51 C NIP 739-000-18-43; REGON 510549300; zwaną dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Zarządzenie nr 1/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dnia 02.01.2014r. w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia...r. w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary ul. 1 Maja 21A; 14-420 Młynary; NIP 582-000-49-79; REGON 170054120; zwanym dalej Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Zarządzenie nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dnia 03.01.2014r. w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... Wzór umowy przy płatnościach na przedpłatę - na 2012 rok UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... zawarta w Świętoszowie, w dniu pomiędzy : Strony umowy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym

Bardziej szczegółowo

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk.

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk. Projekt umowy UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR../2011 Zawarta w dniu 2011 r. w Muszynie pomiędzy: Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 33-370 Muszyna Rynek 31, zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. pomiędzy: zawarta w dniu. roku Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Jabłonna zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym. przy kontrasygnacie Mirosławy Leoniec gł. księgowego...

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym. przy kontrasygnacie Mirosławy Leoniec gł. księgowego... Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Złotowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: Jerzego Jaszczyka nadleśniczego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1... właściciel/współwłaściciel/pełnomocnik

zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1... właściciel/współwłaściciel/pełnomocnik Wzór umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Umowa kupna-sprzedaży nr S... zawarta w dniu... 2010r. w Dynowie obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów

UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów wzór umowy forma płatności przedpłata spisana w dniu.. roku w. pomiędzy: Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Białogard ul. Koszalińska 3 78-200 Białogard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia.

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia. WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Miękinia. l.p. Numer zarządze nia Data wydania 1 24/2002 27.09.2002. 2 1a/2003 06.01.2003r 3. 3/2003 03.02.2003 4. 14/2003 01.07.2003 5. 16/2003 15.07.2003r.

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku

Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku 1 1. Zasady dotyczą submisyjnej sprzedaży drewna wielkowymiarowego dębowego. 2. Miejsce składowania drewna objętego

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1..

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. (Znak sprawy: ZU-912-.-1/2011) zawarta w dniu roku w Kaletniku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA USŁUGI

WZÓR UMOWY NA USŁUGI WZÓR UMOWY NA USŁUGI zawarta w..., dnia. pomiędzy : działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach. 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E zawarta w dniu r. w Nadleśnictwie Wipsowo pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Wipsowo, 11-010 Barczewo, Wipsowo 51 C, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E..

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. WZÓR UMOWY Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. zawarta w dniu. 2011r. w Biurze Nadleśnictwa Zdroje STRONY UMOWY Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem ZDROJE, z siedzibą w Szczytnej, przy ul. Krótkiej 5,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z targowiska miejskiego ul.targowa i z parkingu przy ul.targowej Na

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży. nr.. zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Płońsk z siedzibą w Płońsku

Umowa kupna-sprzedaży. nr.. zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Płońsk z siedzibą w Płońsku WZÓR NA II PÓŁROCZE 2011 R. UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA ZAWIERANEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW AUKCJI INTERNETOWEJ W APLIKACJI E DREWNO. Umowa kupna-sprzedaży nr.. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx

Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx Znak spr: ZG-912-xx-xxxxxx/13 Olsztyn 2013-xx-xx Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx spisana w dniu xx xxxxxxx 2013 roku w Olsztynie pomiędzy Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Olsztyn reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r.

Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r. Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r. 1. Uczestnicy submisji, zainteresowani zakupem drewna, uprawnieni są do wstępu ma plac składowania drewna w Krasnymstawie w

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr..

Umowa sprzedaży nr.. Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu..2014 roku w Suchedniowie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - reprezentowanym przez mgr inż. Janusza Paczesnego Nadleśniczego Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Nadleśnictwo Chrzanów Chrzanów, dnia 07.0.06 r. Zn. spr. Z.805..06 L.dz. 36. 06 CENNIK NR / 06 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na M2E ZG /13. Umowa sprzedaży nr..

Wzór umowy na M2E ZG /13. Umowa sprzedaży nr.. ZG4-912-..-..- /13 Wzór umowy na M2E Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu.. 2013 roku w Tamie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród reprezentowanym przez - Mariana, Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. .. z siedzibą w.. nr NIP.. nr Regon zwany dalej KUPUJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działa:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. .. z siedzibą w.. nr NIP.. nr Regon zwany dalej KUPUJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działa: UMOWA SPRZEDAŻY nr zawarta w Giżycku w dniu. r. pomiędzy : a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ( reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia ) Nadleśnictwem Giżycko, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NA 2013 R. Umowa kupna - sprzedaży nr..

WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NA 2013 R. Umowa kupna - sprzedaży nr.. Umowa kupna - sprzedaży nr.. zawarta w dniu... roku w Jędrzejowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jędrzejów reprezentowanym prze mgr inż. Marka Krzysztofika Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Sprzedawcą w imieniu którego działa :

zwanym dalej Sprzedawcą w imieniu którego działa : 1 Umowa sprzedaży drewna Nr E. obowiązująca od dnia.. r. do dnia. r. zawarta w dniu r. w Leżajsku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Leżajsk o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E3. Nadleśnictwem., Adres:. w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, (w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Umowa sprzedaży nr E3. Nadleśnictwem., Adres:. w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, (w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Umowa sprzedaży nr E3. Spisana w dniu, pomiędzy: Nadleśnictwem., Adres:. NIP REGON zwanym dalej Sprzedającym w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, reprezentujący Skarb Państwa a z siedzibą w.. NIP...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 1a/10 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2011 Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 2/2011 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 2/2011 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Chrzanów, dn. 04.04.2011 r. L. dz. 2449 / 2011 CENNIK NR 2/2011 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje od 05.04. 2011 do 04.07.2011

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r.

Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r. Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r. W dokumencie zawarto przekrojowe zestawienie zmian w zakresie stosowania urządzeń fiskalnych przez podatników w związku z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg. zawarta w dniu..w Lipuszu. pomiędzy:

Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg. zawarta w dniu..w Lipuszu. pomiędzy: 1 Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg zawarta w dniu..w Lipuszu pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Lipusz, ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych Znak spr.: Z-90-4/2009 Działając na podstawie: art.35, ust.1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu

Drewno stosowe użytkowe z wyborem do mech. przerobu DECYZJA Nr /05 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków z dnia 07.07.05r w sprawie cen detalicznych na drewno stroisz oraz choinki obowiązujące od dnia 07.07.05 r w Nadleśnictwie Stąporków znak: ZG.805..05

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA 1 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej?

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej? Informator znajdujący się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej INFORMATOR DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW w sprawie prowadzenia ewidencj i przy zastosowaniu kas rejest rujących Kasy rejestrujące Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 2/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 2/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Chrzanów, dn. 06.04.2010 L. dz. 1857 / 2010 CENNIK NR 2/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje od 06.04. 2010 do 04.07.2010

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 3/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 3/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Chrzanów, dn. 05.07.2010 L. dz. 3702 / 2010 CENNIK NR 3/2010 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje od 05.07. 2010 do 05.10.2010

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12. PROTOKÓŁ Nr III/2012

Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12. PROTOKÓŁ Nr III/2012 Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12 PROTOKÓŁ Nr III/2012 z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym i Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania.

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego? Obowiązek zainstalowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw,

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, większość położona jest na terenie województwa Wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo