REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU I Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2010 REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011 I Zasady ogólne 1) Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Sława Śląska reguluje proces sprzedaży drewna pozyskanego na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska. 2) Sprzedaż drewna odbywa się w oparciu o Plan sprzedaży drewna dla Nadleśnictwa Sława Śląska. 3) Sprzedaż mas drewna przeznaczonych na rynek ogólny (krajowy, regionalny oraz lokalny) odbywa się w oparciu o wyniki przetargów przeprowadzonych w Portalu Leśno-Drzewnym, systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno, aukcjach internetowych e-drewno. 4) Internetowe przetargi w Portalu Leśno-Drzewnym oraz systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku). 5) Osoby fizyczne nabywają drewno bezpośrednio w nadleśnictwie na podstawie cennika sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem internetowych aukcji w aplikacji e- drewno i submisji. II Realizacja umów kupna-sprzedaży 1) Nadzór nad całokształtem obrotu drewnem w nadleśnictwie sprawuje zastępca nadleśniczego. 2) Bezpośrednio odpowiedzialny za obrót drewnem w nadleśnictwie oraz realizację dostaw wynikających z umów kupna sprzedaży jest pracownik na stanowisku ds. użytkowana lasu. 3) Za prawidłowe rozliczanie sprzedaży drewna i jej ewidencjonowanie odpowiedzialny pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej. 4) Za obrót drewnem w leśnictwach odpowiedzialni są leśniczowie lub inne osoby upoważnione do tego przez nadleśniczego. 5) Za egzekwowanie należności za wydane drewno odpowiada główna księgowa. 6) Osobami upoważnionymi do wystawiania kwitów wywozowych są pracownicy Służby Leśnej właściwi dla danego leśnictwa. 7) Drewno może być wydane tylko z zatwierdzonych wykazów odbiorczych drewna. 8) Drewno do poszczególnych odbiorców wydawane jest na podstawie miesięcznego planu dostaw ustalonego na naradzie z udziałem leśniczych. Wszelkie odstępstwa od tego planu wymagają uzyskania zgody nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego. 9) Ustalony na naradzie miesięczny plan dostaw może ulec zmianom w ciągu miesiąca na skutek zaistniałej sytuacji na rynku. W takim przypadku korekty dokonywane będą przez specjalistę ds. użytkowania lasu i po akceptacji przez nadleśniczego lub jego zastępcę przekazane do realizacji. 10) Każda transakcja sprzedaży surowca drzewnego z wyłączeniem przypadków, gdy zapłata regulowana jest w formie przedpłaty powinna zostać zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami. 11) W przypadku gdy w umowie określona jest forma płatności przedpłata, upoważniony pracownik przed wydaniem powinien uzyskać informację od

2 pracownika na stanowisku ds. gospodarki towarowej, czy została dokonana stosowna przedpłata pokrywająca wartość drewna, które będzie wydawane. Zaniedbanie tego obowiązku lub wydanie większej ilości drewna niż zezwala na to wniesiona przez odbiorcę przedpłata będzie skutkowało możliwością wyciągnięcia konsekwencji służbowych i finansowych (nawet do pełnej wartości wydanego surowca) w stosunku do osoby, która dopuściła się tego zaniedbania. 12) Wydający drewno powinien upewnić się w dziale gospodarki towarowej nadleśnictwa, czy odbiorca któremu zamierza wydać surowiec nie zalega z płatnościami za zakupiony wcześniej towar (tzw. płatności przeterminowane). 13) W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych u kontrahenta (mimo zabezpieczeń) dalsza sprzedaż do tego kontrahenta jest wstrzymana do czasu uregulowania należności. 14) Osoba wydająca drewno nie może wydać drewna wyrobionego w sortymencie, który nie jest objęty umową sprzedaży do danego odbiorcy. 15) Do pobrania drewna z lasu uprawniony jest nabywca lub upoważniony przez nabywcę przewoźnik, przy czym oryginał upoważnienia pozostaje w aktach nadleśnictwa, leśniczy otrzymuje kopię takiego upoważnienia. Upoważnieniem takim powinien się również okazać przewoźnik odbierający surowiec z lasu. Brak upoważnienia może skutkować odmową wydania drewna z lasu. 16) Dokumentem stanowiącym dowód wydania drewna z lasu do odbiorcy jest kwit wywozowy (wydruk z rejestratora). 17) Za prawidłowość i kompletność danych zawartych na kwicie wywozowym odpowiada osoba wystawiająca ów kwit. 18) Transfer kwitów wywozowych musi być wykonany: - w dniu wydania, najpóźniej w następnym dniu roboczym; - KW wystawiony w ostatni dzień roboczy tygodnia musi być przetransferowany najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszy dzień roboczy nowego tygodnia, - KW wystawiony w ostatni dzień miesiąca musi być przetransferowany najpóźniej w dniu następnym do godz. 8:00, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w pierwszy dzień roboczy do godz. 8:00. 19) Za terminowość transferu kwitów wywozowych odpowiada osoba, która go wystawiła. 20) Osoba wystawiająca kwity wywozowe jest zobowiązana do dostarczenia ich oryginałów do starszego referenta ds. gospodarki towarowej w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia dokumentu. 21) Na podstawie przetransferowanych kwitów wywozowych nadleśnictwo wystawia fakturę za sprzedane drewno w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia kwitu, nie później niż do końca miesiąca, w którym kwit został sporządzony. Za terminowość fakturowania sprzedanego drewna odpowiada pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej w nadleśnictwie. 22) Wszelkie nieprawidłowości w zakresie terminowości transferu kwitów wywozowych i fakturowania drewna monitoruje na bieżąco pracownik na stanowisku ds. gospodarki towarowej i na zakończenie każdego (najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następnego) przedkłada nadleśniczemu lub jego zastępcy zestawienie wraz ze stosownymi wyjaśnieniami osób, które przyczyniły się do ich powstania.

3 III Sprzedaż detaliczna 1) Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w leśnictwach przez osoby upoważnione przez nadleśniczego, z zachowaniem ustalonych odrębnymi przepisami warunków oraz z zachowaniem odpowiednich narzędzi ewidencji elektronicznej i fiskalnej, w oparciu o cennik cen detalicznych. 2) Cennik cen detalicznych ustala Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska w oparciu o Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 października 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 r. 3) W leśnictwach prowadzi się sprzedaż następujących sortymentów: -M2 (drobnica opałowa) wszystkich gatunków, - S4 (grubizna opałowa) wszystkich gatunków, - S3a i M1 (drewno do zrębkowania) wszystkich gatunków, - S3b (żerdzie gospodarcze) iglaste, - S10 (drewno kopalniakowe) iglaste, - S2b (drewno papierówkowe) wszystkich gatunków, - S2a (drewno papierówkowe) wyłącznie gatunków liściastych - WX0 (drewno tartaczne) wszystkich gatunków. 4) Sprzedaż detaliczna drewna może odbywać się z zatwierdzonych wykazów odbiorczych drewna. 5) Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą dopuszcza się sprzedaż surowca wyrobionego wyłącznie kosztem skarbu. Wszelkie odstępstwa wymagają pisemnej zgody nadleśniczego. 6) Masa sprzedaży drewna w m³ jednorazowo, przekraczająca jeden ładunek wywozowy 30 m³, musi być zgłoszona do Posterunku Straży Leśnej lub Inżynierowi nadzoru (z pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia w Kalendarzu Leśnika książce służbowej prowadzącego sprzedaż). 7) W przypadku zakupu drewna przez pracowników nadleśnictwa obligatoryjnie wprowadza się obowiązek dokumentowania faktu sprzedaży fakturą VAT. 8) Dokumentem stanowiącym dowód sprzedaży/zakupu drewna w detalu jest asygnata. 9) Asygnata jest dokumentem ścisłego zarachowania drukowanym z rejestratora leśniczego. 10) Asygnatę wystawia osoba upoważniona przez nadleśniczego, która tym samym staje się odpowiedzialna za jej prawidłowe sporządzenie. 11) Asygnata jest dokumentem uprawniającym nabywcę do odbioru drewna z lasu w określonym w niej terminie. 12) Sprzedaż detaliczna prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. 13) Wystawienie asygnaty jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru gotówki od kupującego. 14) Wystawianie asygnat odbywa się w kancelariach leśnictw zgodnie z terminami podanymi w upoważnieniach w godzinach 7:00 9:00 lub w innych terminach wg możliwości, potrzeb i warunków lokalnych. 15) Wydatkowanie i wywóz drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej odbywa się obligatoryjnie w środy i piątki. Wywóz w inne dni jest dopuszczalny wg możliwości i uwarunkowań lokalnych, po uzyskaniu zezwolenia od Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego lub Straży Leśnej. 16) Po dokonaniu sprzedaży za gotówkę prowadzący sprzedaż w leśnictwie obowiązany jest przesłać dane dotyczące sprzedaży drogą elektroniczną obowiązkowo w dniu sprzedaży do godz. 13:30.

4 17) Otrzymaną ze sprzedaży gotówkę prowadzący sprzedaż w leśnictwie zobowiązany jest rozliczyć wg zasad podanych w upoważnieniach. 18) W Nadleśnictwie gotówkę przyjmuję kasa na podstawie dokumentu KP oraz sporządzonych: faktury VAT i zestawienia sprzedaży. 19) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonywanie wpłat utargów za pośrednictwem banków oraz urzędów pocztowych. 20) Pobrana od kupującego gotówka winna być przechowywana i przewożona z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166 z 2010 r. poz. 1128). 21) Na żądanie prowadzącego sprzedaż w leśnictwie uzyskana ze sprzedaży gotówka będzie konwojowana przez Straż Leśną. 22) Prowadzący sprzedaż w leśnictwie odpowiedzialny jest za pobrane wartości pieniężne i obowiązany do wyliczenia się z nich przed pracodawcą na powszechnie obowiązujących zasadach określonych przepisami prawa cywilnego i prawa pracy. 23) Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej żądających wystawienia faktury VAT, prowadzący sprzedaż w leśnictwie wystawia elektronicznie asygnatę, dokonując w tym samym dniu transferu i wpłaty pobranej gotówki w kasie nadleśnictwa. Kupujący fakturę VAT odbiera w nadleśnictwie lub zostaje mu ona wysłana pocztą. 24) Dla osób prowadzących działalność gospodarczą fakturę VAT wystawia się obligatoryjnie (przy sporządzaniu asygnaty obowiązkowo leśniczy zaznacza faktura VAT TAK), dokonując w tym samym dniu transferu i wpłaty pobranej gotówki w kasie nadleśnictwa. Kupujący, fakturę VAT odbiera w nadleśnictwie lub zostaje mu ona wysłana pocztą. 25) Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać z lasu bez uprzedniego doręczenia dokumentu zakupu właściwemu leśniczemu lub podleśniczemu oraz bez uzyskania ich adnotacji o wydaniu drewna. 26) Zakupione drewno powinno zostać wywiezione z lasu w postaci, w jakiej zostało sprzedane. Wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z N, Z, NN, ZGU i odnotować na asygnacie kupującego i na kopii pozostającej w leśnictwie. 27) Nabywcę obowiązuje 14 dniowy termin wywozu drewna. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Administracja leśna nie odpowiada za zakupiony surowiec, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego z tytułu opóźnionego odbioru, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego surowca. 28) W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym terminie w okresie od 15 marca do 15 października nabywca może ponieść koszty związane z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami. 29) Sprzedający odpowiada za wady ukryte drewna na niżej wymienionych zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach. Reklamacje rozpatrywane będą według zasad i trybów obowiązujących u Sprzedającego, z którymi Kupujący został zapoznany i które Sprzedający dodatkowo umieszcza na swojej stronie internetowej. 30) W przypadku drewna mierzonego w pojedynczych sztukach, Kupujący może składać reklamacje co do masy w terminie do 3 dni roboczych od odbioru drewna z lasu. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru jakościowego zakupionego surowca w terminie 7 dni od odbioru drewna z lasu (co nie dotyczy wad ukrytych np. obecności

5 metalu) i w tymże terminie skutecznie zgłosić ewentualną reklamację. Przez skuteczne zgłoszenie rozumie się dostarczenie do siedziby nadleśnictwa pisemnej reklamacji drogą pocztową lub faxem. Za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się termin jej wpływu do nadleśnictwa. Przeprowadzenie dowodu złożenia reklamacji obciąża Kupującego. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na niekorzyść kupującego sprzedający może żądać zwrotu poniesionych udokumentowanych kosztów w związku z postępowaniem reklamacyjnym. 31) Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W sytuacjach szczególnych Sprzedający może jednostronnie pisemnie wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, z podaniem uzasadnienia. 32) Brak udostępnienia przez Kupującego reklamowanego drewna powoduje oddalenie reklamacji, jako bezzasadnej. Brak rozpatrzenia reklamacji jest równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji. 33) Obniżenie jakości drewna na skutek opóźnienia w jego odbiorze nie stanowi podstawy do wniesienia reklamacji. IV Fiskalizacja sprzedaży detalicznej 1) Każda sprzedaż powinna musi dokumentowana fakturą VAT lub paragonem, który zostanie wydany kupującemu. Paragon nie może zostać wyrzucony, ma być przekazany lub przesłany nabywcy towaru lub usługi. 2) Obowiązkowo należy sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii. 3) W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, np. awarii kasy fiskalnej w danym leśnictwie, dopuszczam możliwość sprzedaży drewna i użytków ubocznych z tego leśnictwa w biurze nadleśnictwa. 4) Kopie dokumentów kasowych przetrzymywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż rejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej. 5) Kasy fiskalne należy stosować wyłącznie do ewidencji sprzedaży własnej, bez prawa używania ich przez osoby trzecie. 6) Po fiskalizacji kasy prowadzić wyłącznie sprzedaż w trybie fiskalnym i nie prowadzić sprzedaży na kasie w żadnym innym trybie, w tym szkoleniowym. Pozostałe uregulowania związane z fiskalizacji sprzedaży detalicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska z dnia r. w sprawie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wyrobów gotowych w leśnictwach oraz w biurze Nadleśnictwa Sława Śląska (zn. spr. F / 10).. V Sprzedaż drewna na zasadzie samowyrobu 1) Detaliczna sprzedaż drewna może odbywać się na warunkach samowyrobu prowadzonego na podstawie wydanego przez leśniczego lub podleśniczego zezwolenia z zastrzeżeniem, ze samowyrób nie może dotyczyć ścinki drzew: - pilarką przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień i badań lekarskich dopuszczających do pracy tym narzędziem,

6 - o średnicy w miejscu cięcia powyżej 20 cm narzędziami ręcznymi, - stanowiących drewno wielko- i średniowymiarowe użytkowe. 2) Dopuszczenie tej formy zaopatrywania się w drewno dla potrzeb własnych prowadzone może być na powierzchniach roboczych, gdzie aktualnie nie są prowadzone prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna, co ma zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na pozycji. 3) Osoba wydająca zezwolenie na samowyrób zobowiązana jest do przeprowadzenia instruktażu dla zainteresowanych samowyrobem drewna, w zakresie bezpiecznego wykonywania tej pracy, wraz z uzyskaniem na piśmie potwierdzenia jego przeprowadzenia przez zainteresowanych. 4) Zainteresowani samowyrobem po odbyciu instruktażu i przed rozpoczęciem pracy na wskazanej przez leśniczego lub podleśniczego pozycji, zobowiązani są podpisać oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących zasad bhp oraz o podporządkowaniu się wszelkim zaleceniom Służby Leśnej. VI Postanowienia końcowe 1) Obrót drewnem w leśnictwach winien być prowadzony w sposób wykluczający jego deprecjację i przy pełnym zabezpieczeniu zasad ochrony lasu oraz zasad ochrony mienia przed szkodnictwem. 2) Drewno pozyskane nielegalnie, które zostało skonfiskowane przez nadleśnictwo nie może być sprzedane jako certyfikowane FSC. 3) W celu umożliwienia czynności kontrolnych drewno może być sprzedawane: - w przypadku sprzedaży na umowy po minimum jednym dniu licząc od następnego dni od daty przychodu, - w przypadku sprzedaży detalicznej oraz drewna na deputaty po minimum 2 dniach licząc od następnego dnia od daty przychodu. 4) W przypadku konieczności wcześniejszej sprzedaży drewna niż określono to w pkt.3 drewno podlega obligatoryjnej kontroli przez nadleśniczego, zastępcę nadleśniczego bądź inżyniera nadzoru. Dopilnowanie spełnienia tego warunku leży po stronie leśniczego lub w przypadku jego nieobecności osoby, która go zastępuje. 5) Fakt kontroli drewna w terenie powinien być odnotowany na ROD oraz w ewidencji ROD danego leśnictwa oraz w SILP. W przypadku gdy nie będzie możliwe odnotowanie w SILP z przyczyn technicznych (np. awaria systemu, błąd logiczny w SILP, itp.) dokumentem potwierdzającym kontrolę jest wpis na ROD oraz w ewidencji ROD danego leśnictwa. Obowiązek przedłożenia wymaganych dokumentów niezbędnych do odnotowania kontroli przez osoby jej dokonujące spoczywa na leśniczym, lub w przypadku jego nieobecności na osobie, która go zastępuje. 6) W przypadku wydruku ponadnormatywnej liczby kwitów wywozowych i asygnat leśniczy/podleśniczy: - zobowiązany jest dołączyć wszystkie ponadnormatywne egzemplarze do historii pracy, na której są wykazane, - pisemnie wyjaśnić tę sytuację, - w trybie niezwłocznym (maksymalnie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu) uzyskać akceptację złożonych wyjaśnień przez nadleśniczego lub jego zastępcę po wcześniejszym sprawdzeniu przez inżyniera nadzoru i referenta ds. gospodarki towarowej zasadności i logiczności wyjaśnienia. 7) W przypadku anulowania kwitów wywozowych lub asygnat postępowanie jest podobne jak w punkcie 5.

7 8) Niedopuszczalne jest anulowanie kwitów wywozowych lub asygnat podpisanych przez upoważnionych przewoźników lub odbiorcę. 9) Niedopuszczalne jest wystawianie kwitów wywozowych awansem, tzn. przed rozpoczęciem czynności wywozowych. 10) Niedopuszczalne są jakiekolwiek skreślenia, zamazywania, wymazywania lub dopisywania danych z kwitów wywozowych oraz asygnat. 11) Niedopuszczalne są jakiekolwiek ręczne poprawki, zamazywanie, wymazywanie danych z faktur wystawionych za sprzedane drewno. Ewentualne korekty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi wystawiania tych dokumentów. 12) Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają akceptacji nadleśniczego lub jego zastępcy i powinny być dokumentowane na piśmie. 13) Kwestie nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie rozwiązuje się i wyjaśnia w oparciu o obowiązujące w PGL LP zarządzenia, decyzje, instrukcje i zasady postępowania oraz inne obowiązujące akty prawne. Akty prawne powiązane: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535), - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2005r. Nr 8. poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz. 1199), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166 z 2010 r. poz. 1128). - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971), - Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 r. (znak OM /10), - Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. znak EO /96, - Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących i w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak GS /96), - Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniające Zarządzenie nr 27 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w

8 jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: GS /98) zwane dalej Zarządzeniem nr 27/96. (znak EI /98), - Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 1997 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. - Zarządzenie Nr 31/ 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska w Sławie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży wyrobów gotowych w leśnictwach oraz w biurze Nadleśnictwa Sława Śląska (zn. spr. F / 10).

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców i konsumentów Informacje wstępne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) regulują zasady sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod firmą SYSTEMAIR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo