Umowa sprzedaży drewna Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa sprzedaży drewna Nr"

Transkrypt

1 - 1 - Umowa sprzedaży drewna Nr obowiązująca od dnia. r. do dnia r. zawarta w dniu.. r. w Nawsiu Kołaczyckim pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kołaczyce, zwanym dalej Sprzedawcą w imieniu którego działają: 1.Nadleśniczy 2.Główny Księgowy mgr inż. Andrzej Kochmański mgr Teresa Merkwa a. prowadzącym działalność gospodarczą jako. z siedzibą..działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.., NIP..REGON..zwaną w dalszej treści umowy Kupującym, w imieniu którego działa: 1 Umowę zawarto na podstawie wyników aukcji e-drewno przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2012 rok znak: OM /11. Kupujący oświadcza, że powyższe zasady są mu znane Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje w okresie od. r. do.. r. surowiec drzewny, którego ilości i ceny wg KJW zawarte są w załączniku do niniejszej umowy. Ponadto w umowie mają zastosowanie opisy ofert sprzedaży zamieszczone przez Sprzedawcę w serwisie e-drewno, z którymi Kupujący zapoznał się przed złożeniem ofert zakupu. Dopuszcza się odbiór surowca w klasach jakościowo-wymiarowych innych niż w załączniku do umowy. Do cen podanych w załączniku dolicza się podatek VAT w wysokości 23% zgodny z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji sprzedaży, VAT w nowej wysokości zostanie doliczony do cen netto w wysokości obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego. 2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 dotyczy ilości i cen surowca drzewnego określonych procedurą zasadniczą serwisu e-drewno. 3. Wartość netto umowy wynosi.. zł, brutto.. zł. Ostateczna cena za surowiec według grup handlowych wynikać będzie z udziału poszczególnych sortymentów zakupionego drewna liczonych wg cen zawartych w załączniku. 4. Średnia cena wynikać będzie z udziału poszczególnych sortymentów w zakupionym drewnie.

2 Pomiar i obliczanie miąższości drewna nastąpi zgodnie z PN-D-95000:2002- Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Parametry jakościowo-wymiarowe określone są w W_STANDARD LIŚCIASTE PN-92/D Parametry jakościowo-wymiarowe określone są w Warunki techniczne drewno wielkowymiarowe iglaste wprowadzone Zarządzeniem Nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów państwowych z r. OM-260-3/02. parametry jakościowo-wymiarowe określone są w PN-91/D Ceny sprzedaży ustalono na warunkach Ex Works (loco las po zrywce). 2. Koszty transportu obciążają Kupującego Surowiec będzie wydawany lub wysyłany w terminie od. do.. 2. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do właściwej realizacji sprzedaży/zakupu. Nieodebranie surowca drzewnego przez Kupującego w ustalonym terminie może spowodować zmniejszenie przez Sprzedającego masy surowca drzewnego do sprzedaży o wielkość jaka nie została odebrana w terminach wynikających z ust Umowę uznaje się za zrealizowaną jeżeli została wykonana z dokładnością do +/- 5 %. 4. Strony uznają umowę za zrealizowaną również w przypadku, gdy w danym kwicie wywozowym oprócz gatunków określonych w załączniku do umowy wystąpi pojedynczo drewno innych gatunków. W takim przypadku cena gatunku drewna nie objętego umową zostanie ustalona na poziomie ceny surowca z tej samej grupy handlowej Rozliczenie realizacji umowy następuje w przyjętych w umowie okresach. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży wyniesie poniżej 95%, Sprzedawca lub Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do sprzedaży drewna. 2. W przypadku drewna wielkowymiarowego podstawą naliczenia kary będzie średnia cena netto 1 m 3 drewna tej grupy handlowo-gatunkowej, uzyskana z realizacji niniejszej umowy w okresie od pierwszego dnia jej obowiązywania do dnia, w którym upłynął termin realizacji ustalonego harmonogramu. 3. Jeżeli Kupujący nie rozpoczął realizacji zakupów, wówczas do naliczenia kary będzie zastosowana średnia cena tej grupy handlowo-gatunkowej z zawartej umowy. 4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość kar umownych, strony zastrzegają prawo odszkodowania uzupełniającego.

3 Kara o której mowa w ust.1 nie będzie naliczana, jeżeli opóźnienie w odbiorze/ przygotowaniu nie przekracza 10 dni i jeżeli do wykonania umowy pozostanie mniej niż wynosi wielkość jednego ładunku transportowego. 6. W przypadku, gdy opóźnienie w odbiorze surowca przekraczać będzie 30 dni Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnego oświadczenia, a ponadto naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy. 7. Zmiany terminu odbioru drewna i obowiązywania umowy wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Wprowadzone zmiany nie powodują naliczania kar umownych Załadunek i transport surowca drzewnego odbywa się staraniem i na koszt Kupującego z miejsc wskazanych przez Nadleśnictwo. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ładowności pojazdów przewożących surowiec drzewny. 3. W przypadku odbioru surowca drzewnego przez przewoźników działających w imieniu i na rzecz Kupującego wydawanie drewna i odbiór następować będzie na terenie nadleśnictw podanych w umowie na podstawie upoważnienia wydanego przez Kupującego Sprzedawca będzie wystawiać faktury niezwłocznie, lecz nie później jak 7 dni, po odbiorze przez Kupującego danej partii surowca drzewnego na podstawie obowiązującego dokumentu tj. kwitu wywozowego. 2. Za datę sprzedaży uważa się datę wystawienia kwitu wywozowego. 3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 4.Zapłaty za faktycznie zakupioną ilość surowca drzewnego Kupujący dokonuje w formie przedpłaty dokonanej przed odbiorem surowca w formie: a) przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/krosno, nr rachunku: , przy czym za datę zapłaty przyjmuje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy lub b) wpłaty do kasy Sprzedawcy w przypadku, gdy wartość umowy nie przekracza kwoty EURO (art. 22 Ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. nr 173 poz. 1807). 5. W przypadku braku przedpłat Sprzedawca nie rozpoczyna sprzedaży lub ją wstrzymuje oraz może zmniejszyć masę surowca drzewnego według zasad określonych w 4 ust. 2.

4 - 4-6.W przypadku, gdy wydanie surowca nastąpiło w wartości przekraczającej dokonaną przedpłatę kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w terminie 7 dni od wystawienia faktury W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe. 2.Powstanie należności przeterminowanych upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania wydawania i wysyłki drewna do czasu ich całkowitej spłaty oraz powoduje zmniejszenie masy surowca drzewnego o ilości przewidziane do sprzedaży w harmonogramie według zasad określonych w 4 ust.2, w okresie od powstania należności przeterminowanych do dnia ich zapłaty przez Kupującego Sprzedawca odpowiada za wady ukryte drewna na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach. 2. Reklamacje rozpatrywane będą według zasad i trybu obowiązującego u Sprzedawcy. Zasady rozpatrywania reklamacji stanowią załącznik nr 2 do umowy. 3. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego zakupionego surowca w terminie 7 dni roboczych od odbioru drewna z lasu i zgłosić reklamację w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia wady lub stwierdzenia różnicy w ilości. Terminy powyższe nie dotyczą wad ukrytych. 4. Reklamacja nie wpływa na zmianę terminu płatności. 5. Kupujący zobowiązany jest do zakupu drewna poreklamacyjnego nie ujętego w niniejszej umowie po cenach z aktualnie obowiązującego cennika detalicznego Sprzedawcy. 10 Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części, spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczność od nich niezależne (wojna, pożar, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki itp.). 13

5 - 5 - W przypadku niedotrzymania warunków umowy, każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia jej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 14 Wszystkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddadzą rozpatrzeniu Sądu właściwego wg miejsca siedziby Sprzedawcy według prawa i procedury polskiej. 15 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Sprzedawcy i Kupującego. Sprzedawca :... Kupujący:..

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, nr kont bankowych: PBS 65864210122003120093930001 BGŻ 19203000451110000000778770 Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Obowiązująca od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r. zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000 Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000 Obowiązująca od dnia...10.2011 do dnia 31.10.2011 roku zawarta w dniu.10.2011 r. w Mielcu pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia... w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary, ul. 1 Maja 21A, 14-420 Młynary, zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:.

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:. 1 Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu w Kłobucku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, NIP 574-000-69-30, REGON 150027008 z siedzibą w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E..

Umowa sprzedaży nr E.. Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu.. 2012 roku w Łopuchówku pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łopuchówko reprezentującym Skarb Państwa Zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. zawarta w dniu 2011 r. w Strzałowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Strzałowo, Strzałowo 2; 11-710 Piecki NIP 742-000-72-60, REGON 510549719 zwanym dalej Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków Wyszków, ul.

Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków Wyszków, ul. 1 Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków 07-200 Wyszków, ul. Leśników 27 zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: -

Bardziej szczegółowo

... Umowa sprzedaży nr E

... Umowa sprzedaży nr E ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY - przedpłata ZNAK: 912. Umowa sprzedaży nr E zawarta w Mrozach w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21,19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr. KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.nr.. wydane przez, NIP..

Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr. KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.nr.. wydane przez, NIP.. Zawarta w dniu roku w Narolu. Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Narol mającym siedzibę w Narolu, ul. Bohaterów Września

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1... właściciel/współwłaściciel/pełnomocnik

zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1... właściciel/współwłaściciel/pełnomocnik Wzór umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Umowa kupna-sprzedaży nr S... zawarta w dniu... 2010r. w Dynowie obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia...r. w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary ul. 1 Maja 21A; 14-420 Młynary; NIP 582-000-49-79; REGON 170054120; zwanym dalej Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym =WZÓR= (e-drewno, M2E, przedpłata) 1 Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Złotowie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e...

UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e... UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e... zawarta w dniu... r. w Gostyninie pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Gostynin, adres: 09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 55 zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna sprzedaży drewna nr E

UMOWA kupna sprzedaży drewna nr E UMOWA kupna sprzedaży drewna nr E Zawarta w dniu r. w Makowie pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Jarosław Jaoczyk - Nadleśniczy. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działa : Zn spr.: ZG-912-nr adr/12 Umowa sprzedaży nr E20000XX

1. Jarosław Jaoczyk - Nadleśniczy. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działa : Zn spr.: ZG-912-nr adr/12 Umowa sprzedaży nr E20000XX Zn spr.: ZG-912-nr adr/12 Umowa sprzedaży nr E20000XX zawarta w dniu 2012- - w Kup pomiędzy: Skarbem Paostwa Paostwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Paostwowe Nadleśnictwem Kup z siedzibą w: ul 1-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12

Umowa kupna-sprzedaży nr. zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12 pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Oborniki Śl. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na Portal Leśno Drzewny, systemowe e-drewno, e-drewno na 2011 rok Umowa sprzedaży nr.

Wzór umowy na Portal Leśno Drzewny, systemowe e-drewno, e-drewno na 2011 rok Umowa sprzedaży nr. Wzór umowy na Portal Leśno Drzewny, systemowe e-drewno, e-drewno na 2011 rok Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu. r. w Tamie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Rajgród zwanym dalej Sprzedającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. z siedzibą w., zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają :

Umowa sprzedaży nr. z siedzibą w., zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1 Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu. w Kłobucku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, NIP 574-000-69-30, REGON 150027008 z siedzibą w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. pomiędzy: zawarta w dniu. roku Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Jabłonna zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR...

Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR... Wzór umowy na sprzedaż drewna z aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2012 rok. UMOWA SPRZEDAŻY NR... Znak sprawy: Zawarta w dniu w Antoninie pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Antonin,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa :

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu w Lasówkach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Nadleśniczy Andrzej Ratajczak a wpis do KRS pod

Bardziej szczegółowo

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk.

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk. Projekt umowy UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR../2011 Zawarta w dniu 2011 r. w Muszynie pomiędzy: Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 33-370 Muszyna Rynek 31, zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... kupna sprzedaży

U M O W A NR... kupna sprzedaży U M O W A NR... kupna sprzedaży Załącznik nr 2 Z dnia...r., zawarta w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn NIP 657-290-58-57 REGON 260571899 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR E. zawarta w Żylinach w dniu 2011- - pomiędzy : 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia) Nadleśnictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży. nr.. zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Płońsk z siedzibą w Płońsku

Umowa kupna-sprzedaży. nr.. zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Płońsk z siedzibą w Płońsku WZÓR NA II PÓŁROCZE 2011 R. UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA ZAWIERANEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW AUKCJI INTERNETOWEJ W APLIKACJI E DREWNO. Umowa kupna-sprzedaży nr.. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr...

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr... Umowa kupna-sprzedaży drewna nr... (Znak sprawy: ZU-912-..- / ) zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E..

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. WZÓR UMOWY Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. zawarta w dniu. 20.. r. w Biurze Nadleśnictwa Zdroje STRONY UMOWY Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem ZDROJE, z siedzibą w Szczytnej, przy ul. Krótkiej 5,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr...

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr... Umowa kupna - sprzedaży drewna nr... zawarta w dniu... w wyniku: aukcji internetowej w aplikacji e-drewno prowadzonej w oparciu o Zarządzenie nr 49 DGLP z dnia 7 X 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty 1 Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty spisana w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Żagań zwaną dalej Sprzedającym w imieniu, której działa: a. Nadleśniczy..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na przedpłatę UMOWA SPRZEDAŻY NR. pomiędzy Skarbem Państwa, Nadleśnictwem Pułtusk, ul. Bartodziejska Pułtusk NIP..

Wzór umowy na przedpłatę UMOWA SPRZEDAŻY NR. pomiędzy Skarbem Państwa, Nadleśnictwem Pułtusk, ul. Bartodziejska Pułtusk NIP.. Wzór umowy na przedpłatę UMOWA SPRZEDAŻY NR zawarta w dniu w.. pomiędzy Skarbem Państwa, Nadleśnictwem Pułtusk, ul. Bartodziejska 50 06-100 Pułtusk NIP.. reprezentowany przez:. / nazwisko i imię, stanowisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... Wzór umowy przy płatnościach na przedpłatę - na 2012 rok UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... zawarta w Świętoszowie, w dniu pomiędzy : Strony umowy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR I półrocze 2012 Nadleśnictwo Przysucha - Umowa kupna - sprzedaży nr..

- WZÓR I półrocze 2012 Nadleśnictwo Przysucha - Umowa kupna - sprzedaży nr.. zawarta w dniu..... w Przysusze Umowa kupna - sprzedaży nr.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Przysucha z siedzibą w Przysusze, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha, NIP 799-000-41-52, REGON 670080804,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg. zawarta w dniu..w Lipuszu. pomiędzy:

Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg. zawarta w dniu..w Lipuszu. pomiędzy: 1 Umowa sprzedaży nr.. II półrocze 2011 r. Portal Leśno-Drzewny I przetarg zawarta w dniu..w Lipuszu pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Lipusz, ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR E2 zawarta w Suchej Rzeczce w dniu..pomiędzy : 1. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Płaska w Żylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E..

WZÓR UMOWY. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. WZÓR UMOWY Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E.. zawarta w dniu. 2011r. w Biurze Nadleśnictwa Zdroje STRONY UMOWY Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem ZDROJE, z siedzibą w Szczytnej, przy ul. Krótkiej 5,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1..

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. (Znak sprawy: ZU-912-.-1/2011) zawarta w dniu roku w Kaletniku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży NR E

Umowa sprzedaży NR E Umowa sprzedaży NR E Zawarta w dniu roku, w Barlinku pomiędzy: Reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie zarządzanego mienia Nadleśnictw Barlinek, 74-320 Barlinek ul. Tunelowa 56 a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny

Bardziej szczegółowo

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON...

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON... UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E... Nr. rej. Zawarta w dniu...2015r. roku w Drawsku Pomorskim pomiędzy: Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogrodzka 30, NIP 674-000-53-51, REGON 330044068 -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So

OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E..

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. spisana w dniu.. r. w Nadleśnictwie Wipsowo pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wipsowo, 11-010 Barczewo, WIPSOWO 51 C NIP 739-000-18-43; REGON 510549300; zwaną dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA sprzedaży drewna nr

UMOWA sprzedaży drewna nr UMOWA sprzedaży drewna nr Zawarta w dniu...2014 r. w Makowie pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec 2 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4..

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. zawarta w Czarnej Białostockiej w dniu.2014 r. pomiędzy: 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa) - Nadleśnictwem Czarna Białostocka,

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalnośd pod firmą..zaewidencjonowaną w posiadającym: NIP, REGON.. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają:

prowadzącym działalnośd pod firmą..zaewidencjonowaną w posiadającym: NIP, REGON.. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają: Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu. r. w Wyszkowie pomiędzy: Skarbem Paostwa - Nadleśnictwem Wyszków zwanym dalej Sprzedającym, którego działają: Nadleśniczy mgr inż. Wojciech Kwiatkowski a prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym. przy kontrasygnacie Mirosławy Leoniec gł. księgowego...

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym. przy kontrasygnacie Mirosławy Leoniec gł. księgowego... Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Złotowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: Jerzego Jaszczyka nadleśniczego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON: KRS: Adres: Zarejestrowaną: zwanym dalej "Kupującym" w imieniu, której działa:

NIP: REGON: KRS: Adres: Zarejestrowaną: zwanym dalej Kupującym w imieniu, której działa: Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E (termin) zawarta w dniu..2012r., w wyniku: aukcji internetowej w aplikacji E-DREWNO NR.z dnia. prowadzonej w oparciu o Zarządzenie NR 51 DGLP z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr E. obowiązująca od dnia r. do dnia r. zawarta w dniu 2013 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr E. obowiązująca od dnia r. do dnia r. zawarta w dniu 2013 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 1 Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, nr kont bankowych: PBS 65864210122003120093930001 BGŻ 19203000451110000000778770 Umowa kupna - sprzedaży drewna Nr E obowiązująca od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr.. Strony umowy

Umowa kupna-sprzedaży nr.. Strony umowy zawarta w dniu. w Szklarskiej Porębie Umowa kupna-sprzedaży nr.. pomiędzy: Strony umowy Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba zwanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...w..., na okres od...do..., pomiędzy:

zawarta w dniu...w..., na okres od...do..., pomiędzy: U M O W A S P R Z E D A Ż Y nr... zawarta w dniu...w..., na okres od...do..., pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Strzelce, z siedzibą w Maziarni 17, 22-135 Białopole, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx

Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx Znak spr: ZG-912-xx-xxxxxx/13 Olsztyn 2013-xx-xx Umowa sprzedaży nr xxxxxxxx spisana w dniu xx xxxxxxx 2013 roku w Olsztynie pomiędzy Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Olsztyn reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR... Zawarta w dniu.w Antoninie

WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR... Zawarta w dniu.w Antoninie WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR... Znak sprawy: Zawarta w dniu.w Antoninie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Antonin reprezentowanym przez Stanisława Janeczkowskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna sprzedaŝy drewna nr..

Umowa kupna sprzedaŝy drewna nr.. Umowa kupna sprzedaŝy drewna nr.. Zawarta w dniu roku w wyniku procedury rokowań internetowych prowadzonej w oparciu o Zarządzenie nr 49 DGLP z dnia 07.X.2010 r. r. w sprawie sprzedaŝy drewna przez PGL

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. .. z siedzibą w.. nr NIP.. nr Regon zwany dalej KUPUJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działa:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. .. z siedzibą w.. nr NIP.. nr Regon zwany dalej KUPUJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działa: UMOWA SPRZEDAŻY nr zawarta w Giżycku w dniu. r. pomiędzy : a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ( reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia ) Nadleśnictwem Giżycko, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP:...... REGON:. reprezentowaną przez: 1. 2. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty 1 Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E20000 (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty Zn. spr. ZGU- 912- /12 spisana w dniu 20.02.2012r pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Nowa Sól 67-100 Nowa Sól ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr... ZG /12

Umowa sprzedaży nr... ZG /12 Umowa sprzedaży nr... ZG1-912-.-../12 zawarta w dniu.2012 roku w Radomsku przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko /adres: 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży drewna nr E obowiązująca od dnia. r. do dnia.. r. zawarta w Stuposianach w dniu pomiędzy:

Umowa sprzedaży drewna nr E obowiązująca od dnia. r. do dnia.. r. zawarta w Stuposianach w dniu pomiędzy: Umowa sprzedaży drewna nr E 40000 obowiązująca od dnia. r. do dnia.. r. zawarta w Stuposianach w dniu pomiędzy:. Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Stuposiany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów

UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów UMOWA Nr. KUPNA SPRZEDAŻY DREWNA Nr rejestru umów wzór umowy forma płatności przedpłata spisana w dniu.. roku w. pomiędzy: Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Białogard ul. Koszalińska 3 78-200 Białogard

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E4..

Umowa sprzedaży nr E4.. Umowa sprzedaży nr E4.. W dniu... w Woziwodzie, pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Woziwoda z siedzibą w Woziwodzie, 89-504 Legbąd, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:...

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:... W Z Ó R UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym w Warszawie z siedzibą: Warszawa, ul. Chełmżyńska 1 NIP:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA. z dnia r.

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA z dnia 01.07.2016r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z pasa drogowego pod budowę drogi pn.: Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży drewna nr

Umowa sprzedaży drewna nr 1 Umowa sprzedaży drewna nr spisana w dniu. r. pomiędzy: Nadleśnictwem Żagań Adres: ul. Żarska 14, 68-100 Żagań NIP 924-000-58-81 REGON 970254270 zwanym dalej Sprzedającym w imieniu, którego działa: mgr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na M2E ZG /13. Umowa sprzedaży nr..

Wzór umowy na M2E ZG /13. Umowa sprzedaży nr.. ZG4-912-..-..- /13 Wzór umowy na M2E Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu.. 2013 roku w Tamie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród reprezentowanym przez - Mariana, Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003 WZÓR Załącznik nr 13 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży nr E3... ( 2013 r. - aplikacji e-drewno)

Umowa kupna - sprzedaży nr E3... ( 2013 r. - aplikacji e-drewno) Umowa kupna - sprzedaży nr E3... ( 2013 r. - aplikacji e-drewno) zawarta w dniu... roku w Gołdapi pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Gołdap, ul. 1 Maja 33, 19 500 Gołdap zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E5.

Umowa sprzedaży nr E5. Umowa sprzedaży nr E5. zawarta w dniu roku w Chrzanowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów reprezentowanym przez mgr inż. Andrzeja Berkowskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Podedwórze z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Podedwórze z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.16.2015 w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Podedwórze. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr...

Umowa sprzedaży nr... Umowa sprzedaży nr... zawarta w dniu... roku w Białowieży pomiędzy: Skarbem Państwa -PGL LP Nadleśnictwo BIAŁOWIEŻA reprezentowanym przez Wojciecha Niedzielskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NA 2013 R. Umowa kupna - sprzedaży nr..

WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NA 2013 R. Umowa kupna - sprzedaży nr.. Umowa kupna - sprzedaży nr.. zawarta w dniu... roku w Jędrzejowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jędrzejów reprezentowanym prze mgr inż. Marka Krzysztofika Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży drewna nr E..

Umowa sprzedaży drewna nr E.. Strona 1 z 6 Umowa sprzedaży drewna nr E.. zawarta w dniu.2014 r. w biurze Nadleśnictwa Lądek Zdrój pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Lądek Zdrój, z siedzibą w Strachocinie 42, 57-550 Stronie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania Warszawa 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/SU/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E zawarta w dniu r. w Nadleśnictwie Wipsowo pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Wipsowo, 11-010 Barczewo, Wipsowo 51 C, NIP

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Sprzedawcą w imieniu którego działa :

zwanym dalej Sprzedawcą w imieniu którego działa : 1 Umowa sprzedaży drewna Nr E. obowiązująca od dnia.. r. do dnia. r. zawarta w dniu r. w Leżajsku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Leżajsk o numerze

Bardziej szczegółowo

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową Umowa zawarta w dniu.09.2013 r. pomiędzy schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, NIP 555-15-70-026, reprezentowanym przez: Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR E5.

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR E5. Nidzica, UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR E5. zawarta w dniu 2015 r. w Nidzicy pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zwanym dalej Sprzedawcą reprezentowanym przez Ryszard Schuetz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NR E.. zawarta w dniu

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NR E.. zawarta w dniu UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA nr E (nr adresowy Kupującego: ) Strona 1/7 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY DREWNA NR E.. zawarta w dniu pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016

załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016 załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016 zawarta w Jeleniej Górze w dniu... 2016 r. pomiędzy: Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, reprezentowanym przez: Dyrektora KPN dr inż.

Bardziej szczegółowo

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2 UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo