Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik."

Transkrypt

1 Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2012 z dnia r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. I. Warunki ogólne 1. Sprzedaż drewna prowadzona jest: a/ przez nadleśniczego, b/ po cenie netto z 1 m 3 powiększonej o należny podatek VAT, c/ na bazie loco-las po zrywce lub bez dokończonej zrywki. 2. Procedury sprzedaży drewna: 2.1 Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców: a/ sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno- Drzewnym ( PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, b/ sprzedaż ofertowa w Portali Leśno Drzewnym (PLD) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, c/ systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, d/ aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, e/ inne aukcje i submisje, f/ negocjacje handlowe, g/ na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. 2.2 Przedsiębiorcy upoważnieni do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży Określonych w ust.2.41 ppkt a/ i b/ mogą zawierać bezterminowe umowy wieloletnie. 2.3 Osoby fizyczne nabywające drewno bezpośrednio w leśnictwach nadleśnictwa na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. 2.4 Zasady ustalenia cen drewna na potrzeby poszczególnych procedur są określone w 3 pkt 7 12 Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na rok 2013 stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82 DGLP z dnia r Procedury negocjacji handlowych można stosować do drewna niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej aplikacji e-drewno oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniona jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D drewno lub biurze Nadleśnictwa u pracowników prowadzących marketing. 4. Ceny detaliczne produktów niedrzewnych będą tworzone w Nadleśnictwie w oparciu o zarządzenia i wytyczne obowiązujące w tym zakresie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym. 1

2 II. Postanowienia szczegółowe: 1. sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych na rzecz klientów detalicznych prowadzona jest w kancelariach leśnictw. 2. sprzedaż detaliczna produktów działalności podstawowej ubocznej oraz dodatkowej jest prowadzona w Nadleśnictwie Gromnik w formie gotówkowej. Sprzedaż gotówkowa produktów i usług na rzecz klientów o których mowa w pkt. 1 prowadzona jest w kancelariach leśnictw jak poniżej - w kancelarii leśnictwa Skrzyszów- szkółka Pogórska Wola w sezonie codziennie (w dni robocze) od godz , sadzonki drzew i krzewów leśnych oraz materiał sadzeniowy do zadrzewień, a drewno w środy w godz w kancelariach leśnictw: Pleśna, Zalasowa, w środy w godz , - w kancelariach leśnictw: Burzyn, Bistuszowa, w czwartek w godz , - w kancelariach leśnictw: Bogoniowice, Kąśna Górna, Bieśnik w piątek w godz Sprzedaż detaliczna przez leśniczych (podleśniczych) może odbywać się tylko przy zachowaniu następujących wymogów: 3.1 Leśniczy bądź zastępująca go osoba posiada pisemne upoważnienie Nadleśniczego do sprzedaży produktów i wystawiania asygnat podleśniczy posiada upoważnienie wystawione przez leśniczego do wydawania i podpisu na dokumencie (asygnacie) wydania drewna, sadzonek lub produktu użytkowania ubocznego, 3.2 Upoważniony leśniczy (podleśniczy) posiada i przestrzega ustaloną w Nadleśnictwie Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej Sposób ochrony pobieranej gotówki przez upoważnione osoby określającą warunki poboru, przechowywania i transportu gotówki. 3.3 Leśniczy (podleśniczy) przestrzega Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Nadleśnictwa Gromnik a szczególnie Zarządzenie nr 5/01 Nadleśniczego z dnia r. w sprawie używania druków ścisłego zarachowania w Nadleśnictwie Gromnik. Przy sprzedaży drewna należy stosować asygnaty wydruki z rejestratora. 4. Ewidencją obrotu i kwot należnego podatku VAT, objęta jest cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz firm. 4.1 Każdorazowa sprzedaż towarów i usług w Nadleśnictwie Gromnik jest dokumentowana w formie wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz wymaga wydania oryginału dokumentu nabywcy. 5. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń fiskalnych, ewidencję sprzedaży oraz przechowywanie dokumentacji urządzeń fiskalnych (książka kasy) ponoszą pracownicy zatrudnieni na niżej wymienionych stanowiskach pracy: - kasa Nadleśnictwa Gromnik pracownik księgowości obsługujący kasę 2

3 - leśnictwa leśniczowie leśnictw: Bogoniowice, Bieśnik, Kąśna Górna, Burzyn, Bistuszowa, Pleśna, Zalasowa, Skrzyszów. 6. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych pkt. 5 do sporządzania następujących raportów fiskalnych: 6.1 dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, 6.2 miesięcznego po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w pierwszym dniu następnego miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. 7. Pracownicy prowadzący sprzedaż drewna, sadzonek drzew leśnych i produktów ubocznych, powinni stosować się do następujących wytycznych: 7.1 dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży detalicznej oraz uprawniającymi do wydania drewna, sadzonek i produktów ubocznych dla odbiorców indywidualnych jest asygnata drukowana z rejestratora wraz z paragonem. 7.2 w przypadku żądania przez kupującego wystawienia faktury VAT, paragon na tą sprzedaż jest przekazywany przez leśniczego lub nabywcę do Nadleśnictwa w celu dołączenia go do kopii faktury. Fakturę VAT kupujący otrzymuje pocztą lub odbiera osobiście w biurze Nadleśnictwa. 7.3 w przypadku rezygnacji z zakupu lub stwierdzenia pomyłki po wydrukowaniu paragonu fiskalnego obowiązkiem wystawiającego jest jego dostarczenie do działu księgowości za pośrednictwem dziennika podawczego w biurze N-ctwa wraz z opisem przyczyny oraz dokładną datą zwrotu. 7.4 w sytuacjach mylnie wprowadzonych danych (co do ilości lub ceny) do kasy fiskalnej przed zatwierdzeniem wydruku należy gdy paragon fiskalny nie zostanie jeszcze zamknięty anulować błędny zapis, a gdy został zamknięty to wydrukować i anulować oraz wpisać w ewidencji anulowanych paragonów. Natomiast paragon musi zostać zarchiwizowany w zeszycie ewidencji. 7.5 kopie paragonów z kasy fiskalnej po zakończeniu rolki należy opisać (nr początkowy i końcowy paragonu oraz daty graniczne) i przekazać niezwłocznie do działu księgowości pracownikowi obsługującemu kasę Nadleśnictwa, celem archiwizacji. 8. Dla zachowania prawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży detalicznej oraz obrotu pieniężnego w Nadleśnictwie Gromnik ustalam następujące formy rozliczeń gotówki: 8.1 pobór gotówki w systemie obwoźnym organizowanym przez Nadleśniczego pracownik Nadleśnictwa upoważniony przez Nadleśniczego inkasuje gotówkę w określonych dla leśnictw dniach sprzedaży w kancelariach leśnictw oraz przyjmuje kopie dokumentów sprzedaży. Sposób ochrony pobieranej gotówki przez upoważnione osoby określone są w Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Nadleśnictwie Gromnik. 9. Sprzedaż drewna dla nabywców prowadzących działalność gospodarczą, z którymi zawarto umowy kupna sprzedaży może odbywać się wyłącznie w oparciu o dowód sprzedaży jakim jest faktura VAT generowana z SILP w siedzibie jednostki na podstawie kwitów wywozowych (spełniających rolę WZ), z następującą formą zapłaty: 9.1 za gotówkę (możliwa przedpłata przy poborze której należy uwzględnić art. 6 3

4 ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym), 9.2 bezgotówkowo np.; przelew, factoring wg zawartych umów ze stosownymi zabezpieczeniami. Dokumentem rozchodowym drewna jest przy sprzedaży nabywcom prowadzącym działalność gospodarczą jest kwit wywozowy. 10. Sprzedaż drewna w biurze Nadleśnictwa jest prowadzona tylko na umowy i prowadzi ja pracownik działu księgowości. 11. Wydatek drewna z lasu (składu) dla klientów detalicznych odbywa się w każdy poniedziałek i wtorek roboczy w godz. od 8 00 do w terminie wywozowym ustalonym przez leśniczego na asygnacie, lub w innym dniu tygodnia uzgodnionym z leśniczym i po wprowadzeniu na asygnatę klauzuli wyrażam zgodę na wywóz w dniu podpisanej przez leśniczego. Po terminie wywozowym administracja leśna nie odpowiada za zakupione produkty a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży produktu itp. 12. Na oryginałach asygnat i kopi dla wydającego należy szczegółowo i czytelnie odnotować wydatek drewna. Przy odbiorze częściowym należy podać rodzaj i ilość wydanego drewna, datę i podpis. Należy unikać częściowego wydatku drewna odebranego w stosach. W sytuacjach sporadycznych podyktowanych możliwościami transportowymi nabywcy, przy częściowym wydatku drewna stosowego należy drewno z nabitą płytką pozostawić w partii surowca nie wydanego, opisując lubryką tym samym numerem drewno wydane. Powyższe należy odnotować na asygnacie. Podpis na kopii asygnaty wydającego składa nabywca. Wydatek drewna musi być każdorazowo potwierdzony przez wydającego i kupującego (na oryginale i kopi dokumentu). 13. W przypadku samowolnego pobrania drewna przez nabywcę lub niezgodnego z wystawiona asygnatą służba terenowa ma obowiązek podjąć bezpośrednie działania ścigające, tak jak w przypadku kradzieży (mandat, dochodzenie). 14. Sprzedaż drewna może być dokonana wyłącznie na podstawie wprowadzonego do magazynu drewna w SILP i zglobalowaniu wykazu odbiorczego drewna (sporządza leśniczy, globaluje upoważniony przez Nadleśniczego pracownik). Minimalny okres od rejestracji w magazynie SILP do udostępnienia wykazu odbiorczego drewna po zglobalowaniu wynosi 2 dni robocze. Wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach (np. brak pełnego ładunku, przyjazd odbiorcy po drewno z zakładu oddalonego od N-ctwa (leśnictwa) dopuszcza się za zgodą Nadleśniczego (np. telefoniczną co będzie opisane na kwicie wywozowym przez leśniczego) skrócenie tego okresu.. Sprzedaż drewna nie ujętego w magazynie drewna SILP będzie traktowana jako przestępstwo. 15. Drewno do sprzedaży powinno być odebrane niezwłocznie po pozyskaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zanumerowane za pomocą płytki, oraz naniesioną w grubszym końcu tarczą ze znakiem graficznym Lasów Państwowych (w kolorze czarnym). 4

5 Pozyskane drewno numeruje się przy pniu (dotyczy dłużycy, a numerację drewna stosowego dopuszczam na składzie przejściowym znajdującym się w lesie). 16. Zabrania się pozostawiania na pozycjach cięć obok drewna ujętego w WOD-ach, drewna nieodebranego a wyrobionego w tym samym czasie obrachunkowym. 17. Zabrania się zrywki drewna nieodebranego (dłużycy)z następującymi wyjątkami: w warunkach terenowych utrudniających zrywkę Nadleśniczy może zdecydować o odbiorze surowca po jego zrywce potwierdzając to wpisem w książce służbowej leśniczego. III. Szczegółowy tryb sprzedaży i rozchodu drewna i produktów niedrzewnych 1. Dowodem sprzedaży detalicznej drewna i produktów niedrzewnych jest oryginał paragonu fiskalnego lub na żądanie kupującego faktura generowana z SILP. 2 Asygnata z rejestratora leśniczego (zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów). 3. Sprzedający (wystawiający asygnatę) odpowiada służbowo i materialnie za: - sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych nie ujętego w ewidencji księgowej, - błędne wyliczenie należności (niewłaściwa masa lub klasa, błąd rachunkowy). 4 Rozliczenie gotówki przez upoważnionych do wystawiania asygnat i przyjmowania wpłat odbywa się zgodnie z Instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej w Nadleśnictwie Gromnik 5 Rozliczenie gotówki ze sprzedaży następuje w oparciu o kwoty wynikające z raportów dobowych fiskalnych z uwzględnieniem zwrotów paragonów anulowanych. a. konsygnację sporządza się w 2-ch egzemplarzach z przeznaczeniem dla oryginał dla kasjera Nadleśnictwa i wystawiającego, b. z chwilą dokonywania transferu asygnat leśniczy zobowiązany jest powiadomić pracownika księgowości o żądaniu kupującego wystawienia faktury VAT na asygnatę o numerze, dodatkowo przekazując dane klienta takie jak: nazwa, adres, nr NIP, c. wpłaty gotówki kasjerce dokonuje leśniczy, (podleśniczy) osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przez Nadleśniczego pracownika. d. pracownik obsługujący kasę N-ctwa przy rozliczeniu konsygnacji, potwierdza przyjęcie gotówki swoim podpisem na wystawionych przez niego dowodach wpłat (KP) w przypadku rezygnacji z zakupu drewna i produktów niedrzewnych lub stwierdzenia pomyłki po wydrukowaniu paragonu fiskalnego obowiązkiem wystawiającego jest jego dostarczenie do działu księgowości poprzez dziennik podawczy z opisem przyczyn oraz dokładna datą zwrotu. 5

6 . e. kontrolę nad rozchodem asygnat oraz kwitów wywozowych i zrywkowych sprawuje starszy referent ds. administracji, który dokonuje rozliczenia zużytych druków. 7 Przy sprzedaży bezgotówkowej na umowy wydatek drewna i produktów Niedrzewnych następuje w oparciu o kwit wywozowy wystawienie z rejestratora : a. kwit wywozowy wystawiany jest oddzielnie na każdy ładunek w 4-ch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał dla nabywcy - pierwsza kopia dla biura Nadleśnictwa (dla stanowiska KF Księgowość) - druga kopia dla stanowiska SA - trzecia kopia dla leśniczego c. nabywca potwierdza odbiór zakupionego drewna osobiście lub przez upoważnionego na piśmie (umowie) przedstawiciela, 8. Rejestracja zrywki drewna następuje w oparciu o kwity zrywkowe wystawione z rejestratora. 9. Przy prowadzeniu sprzedaży przez Starszą Księgową faktura VAT nie podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego i Głównego Księgowego. Sprzedający odpowiada służbowo i materialnie: - za sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych nie ujętego w ewidencji księgowej, - błędne wyliczenie należności (niewłaściwa masa lub klasa, błąd rachunkowy). 10. Dowody Pobrania drewna i produktów niedrzewnych na potrzeby własne Nadleśnictwa wystawiane są przez pracownika działu księgowości. W oparciu o asygnaty wystawione przez leśniczych i zatwierdzane są przez Nadleśniczego i Głównego Księgowego. 11. Kontrolę merytoryczną odbiórki i sprzedaży drewna, produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Gromnik prowadzą: - inżynier nadzoru, zastępca nadleśniczego, specjalista ds. użytkowania lasu i Bhp, strażnicy leśni. Kontrolę należy udokumentować (np. poprzez wpisy w książce służbowej leśniczego i własnej, na kwitach wywozowych, asygnatach). Nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów sprawuje Główny Księgowy. Niniejsze Zasady obowiązują od roku. Tracą moc dotychczasowe Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący od r. Podstawowe akty prawne sprzedaży drewna. 6

7 1. Zarządzenie nr 82 DGLP z dnia r.. 2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212 poz. 1338) 4. Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Krakowie z dnia r. w sprawie organizacji sprzedaży drewna w Nadleśnictwach, znak spr: EM-900-7/12 7

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2010 REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011 I Zasady ogólne 1) Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Sława Śląska reguluje proces sprzedaży

Bardziej szczegółowo

4 Schemat sposobów sprzedaży drewna w PGL LP przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

4 Schemat sposobów sprzedaży drewna w PGL LP przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok ( znak: OM 906 1 530/08 )

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012

ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012 ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012 w sprawie zasad sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym na podstawie art. 8h ustawy ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2009 nr 151 poz. 1220z poźn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/2006 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia w życie instrukcji w zakresie kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia PRZYKŁAD I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki kasowej w... Rozdział I Podstawy prawne 1 Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Strona 1/1 Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo