Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik."

Transkrypt

1 Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2012 z dnia r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. I. Warunki ogólne 1. Sprzedaż drewna prowadzona jest: a/ przez nadleśniczego, b/ po cenie netto z 1 m 3 powiększonej o należny podatek VAT, c/ na bazie loco-las po zrywce lub bez dokończonej zrywki. 2. Procedury sprzedaży drewna: 2.1 Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców: a/ sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno- Drzewnym ( PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, b/ sprzedaż ofertowa w Portali Leśno Drzewnym (PLD) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, c/ systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, d/ aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, e/ inne aukcje i submisje, f/ negocjacje handlowe, g/ na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. 2.2 Przedsiębiorcy upoważnieni do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży Określonych w ust.2.41 ppkt a/ i b/ mogą zawierać bezterminowe umowy wieloletnie. 2.3 Osoby fizyczne nabywające drewno bezpośrednio w leśnictwach nadleśnictwa na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. 2.4 Zasady ustalenia cen drewna na potrzeby poszczególnych procedur są określone w 3 pkt 7 12 Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na rok 2013 stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82 DGLP z dnia r Procedury negocjacji handlowych można stosować do drewna niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej aplikacji e-drewno oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniona jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PL-D drewno lub biurze Nadleśnictwa u pracowników prowadzących marketing. 4. Ceny detaliczne produktów niedrzewnych będą tworzone w Nadleśnictwie w oparciu o zarządzenia i wytyczne obowiązujące w tym zakresie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym. 1

2 II. Postanowienia szczegółowe: 1. sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych na rzecz klientów detalicznych prowadzona jest w kancelariach leśnictw. 2. sprzedaż detaliczna produktów działalności podstawowej ubocznej oraz dodatkowej jest prowadzona w Nadleśnictwie Gromnik w formie gotówkowej. Sprzedaż gotówkowa produktów i usług na rzecz klientów o których mowa w pkt. 1 prowadzona jest w kancelariach leśnictw jak poniżej - w kancelarii leśnictwa Skrzyszów- szkółka Pogórska Wola w sezonie codziennie (w dni robocze) od godz , sadzonki drzew i krzewów leśnych oraz materiał sadzeniowy do zadrzewień, a drewno w środy w godz w kancelariach leśnictw: Pleśna, Zalasowa, w środy w godz , - w kancelariach leśnictw: Burzyn, Bistuszowa, w czwartek w godz , - w kancelariach leśnictw: Bogoniowice, Kąśna Górna, Bieśnik w piątek w godz Sprzedaż detaliczna przez leśniczych (podleśniczych) może odbywać się tylko przy zachowaniu następujących wymogów: 3.1 Leśniczy bądź zastępująca go osoba posiada pisemne upoważnienie Nadleśniczego do sprzedaży produktów i wystawiania asygnat podleśniczy posiada upoważnienie wystawione przez leśniczego do wydawania i podpisu na dokumencie (asygnacie) wydania drewna, sadzonek lub produktu użytkowania ubocznego, 3.2 Upoważniony leśniczy (podleśniczy) posiada i przestrzega ustaloną w Nadleśnictwie Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej Sposób ochrony pobieranej gotówki przez upoważnione osoby określającą warunki poboru, przechowywania i transportu gotówki. 3.3 Leśniczy (podleśniczy) przestrzega Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Nadleśnictwa Gromnik a szczególnie Zarządzenie nr 5/01 Nadleśniczego z dnia r. w sprawie używania druków ścisłego zarachowania w Nadleśnictwie Gromnik. Przy sprzedaży drewna należy stosować asygnaty wydruki z rejestratora. 4. Ewidencją obrotu i kwot należnego podatku VAT, objęta jest cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz firm. 4.1 Każdorazowa sprzedaż towarów i usług w Nadleśnictwie Gromnik jest dokumentowana w formie wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz wymaga wydania oryginału dokumentu nabywcy. 5. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń fiskalnych, ewidencję sprzedaży oraz przechowywanie dokumentacji urządzeń fiskalnych (książka kasy) ponoszą pracownicy zatrudnieni na niżej wymienionych stanowiskach pracy: - kasa Nadleśnictwa Gromnik pracownik księgowości obsługujący kasę 2

3 - leśnictwa leśniczowie leśnictw: Bogoniowice, Bieśnik, Kąśna Górna, Burzyn, Bistuszowa, Pleśna, Zalasowa, Skrzyszów. 6. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych pkt. 5 do sporządzania następujących raportów fiskalnych: 6.1 dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, 6.2 miesięcznego po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w pierwszym dniu następnego miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. 7. Pracownicy prowadzący sprzedaż drewna, sadzonek drzew leśnych i produktów ubocznych, powinni stosować się do następujących wytycznych: 7.1 dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży detalicznej oraz uprawniającymi do wydania drewna, sadzonek i produktów ubocznych dla odbiorców indywidualnych jest asygnata drukowana z rejestratora wraz z paragonem. 7.2 w przypadku żądania przez kupującego wystawienia faktury VAT, paragon na tą sprzedaż jest przekazywany przez leśniczego lub nabywcę do Nadleśnictwa w celu dołączenia go do kopii faktury. Fakturę VAT kupujący otrzymuje pocztą lub odbiera osobiście w biurze Nadleśnictwa. 7.3 w przypadku rezygnacji z zakupu lub stwierdzenia pomyłki po wydrukowaniu paragonu fiskalnego obowiązkiem wystawiającego jest jego dostarczenie do działu księgowości za pośrednictwem dziennika podawczego w biurze N-ctwa wraz z opisem przyczyny oraz dokładną datą zwrotu. 7.4 w sytuacjach mylnie wprowadzonych danych (co do ilości lub ceny) do kasy fiskalnej przed zatwierdzeniem wydruku należy gdy paragon fiskalny nie zostanie jeszcze zamknięty anulować błędny zapis, a gdy został zamknięty to wydrukować i anulować oraz wpisać w ewidencji anulowanych paragonów. Natomiast paragon musi zostać zarchiwizowany w zeszycie ewidencji. 7.5 kopie paragonów z kasy fiskalnej po zakończeniu rolki należy opisać (nr początkowy i końcowy paragonu oraz daty graniczne) i przekazać niezwłocznie do działu księgowości pracownikowi obsługującemu kasę Nadleśnictwa, celem archiwizacji. 8. Dla zachowania prawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży detalicznej oraz obrotu pieniężnego w Nadleśnictwie Gromnik ustalam następujące formy rozliczeń gotówki: 8.1 pobór gotówki w systemie obwoźnym organizowanym przez Nadleśniczego pracownik Nadleśnictwa upoważniony przez Nadleśniczego inkasuje gotówkę w określonych dla leśnictw dniach sprzedaży w kancelariach leśnictw oraz przyjmuje kopie dokumentów sprzedaży. Sposób ochrony pobieranej gotówki przez upoważnione osoby określone są w Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Nadleśnictwie Gromnik. 9. Sprzedaż drewna dla nabywców prowadzących działalność gospodarczą, z którymi zawarto umowy kupna sprzedaży może odbywać się wyłącznie w oparciu o dowód sprzedaży jakim jest faktura VAT generowana z SILP w siedzibie jednostki na podstawie kwitów wywozowych (spełniających rolę WZ), z następującą formą zapłaty: 9.1 za gotówkę (możliwa przedpłata przy poborze której należy uwzględnić art. 6 3

4 ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym), 9.2 bezgotówkowo np.; przelew, factoring wg zawartych umów ze stosownymi zabezpieczeniami. Dokumentem rozchodowym drewna jest przy sprzedaży nabywcom prowadzącym działalność gospodarczą jest kwit wywozowy. 10. Sprzedaż drewna w biurze Nadleśnictwa jest prowadzona tylko na umowy i prowadzi ja pracownik działu księgowości. 11. Wydatek drewna z lasu (składu) dla klientów detalicznych odbywa się w każdy poniedziałek i wtorek roboczy w godz. od 8 00 do w terminie wywozowym ustalonym przez leśniczego na asygnacie, lub w innym dniu tygodnia uzgodnionym z leśniczym i po wprowadzeniu na asygnatę klauzuli wyrażam zgodę na wywóz w dniu podpisanej przez leśniczego. Po terminie wywozowym administracja leśna nie odpowiada za zakupione produkty a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży produktu itp. 12. Na oryginałach asygnat i kopi dla wydającego należy szczegółowo i czytelnie odnotować wydatek drewna. Przy odbiorze częściowym należy podać rodzaj i ilość wydanego drewna, datę i podpis. Należy unikać częściowego wydatku drewna odebranego w stosach. W sytuacjach sporadycznych podyktowanych możliwościami transportowymi nabywcy, przy częściowym wydatku drewna stosowego należy drewno z nabitą płytką pozostawić w partii surowca nie wydanego, opisując lubryką tym samym numerem drewno wydane. Powyższe należy odnotować na asygnacie. Podpis na kopii asygnaty wydającego składa nabywca. Wydatek drewna musi być każdorazowo potwierdzony przez wydającego i kupującego (na oryginale i kopi dokumentu). 13. W przypadku samowolnego pobrania drewna przez nabywcę lub niezgodnego z wystawiona asygnatą służba terenowa ma obowiązek podjąć bezpośrednie działania ścigające, tak jak w przypadku kradzieży (mandat, dochodzenie). 14. Sprzedaż drewna może być dokonana wyłącznie na podstawie wprowadzonego do magazynu drewna w SILP i zglobalowaniu wykazu odbiorczego drewna (sporządza leśniczy, globaluje upoważniony przez Nadleśniczego pracownik). Minimalny okres od rejestracji w magazynie SILP do udostępnienia wykazu odbiorczego drewna po zglobalowaniu wynosi 2 dni robocze. Wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach (np. brak pełnego ładunku, przyjazd odbiorcy po drewno z zakładu oddalonego od N-ctwa (leśnictwa) dopuszcza się za zgodą Nadleśniczego (np. telefoniczną co będzie opisane na kwicie wywozowym przez leśniczego) skrócenie tego okresu.. Sprzedaż drewna nie ujętego w magazynie drewna SILP będzie traktowana jako przestępstwo. 15. Drewno do sprzedaży powinno być odebrane niezwłocznie po pozyskaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zanumerowane za pomocą płytki, oraz naniesioną w grubszym końcu tarczą ze znakiem graficznym Lasów Państwowych (w kolorze czarnym). 4

5 Pozyskane drewno numeruje się przy pniu (dotyczy dłużycy, a numerację drewna stosowego dopuszczam na składzie przejściowym znajdującym się w lesie). 16. Zabrania się pozostawiania na pozycjach cięć obok drewna ujętego w WOD-ach, drewna nieodebranego a wyrobionego w tym samym czasie obrachunkowym. 17. Zabrania się zrywki drewna nieodebranego (dłużycy)z następującymi wyjątkami: w warunkach terenowych utrudniających zrywkę Nadleśniczy może zdecydować o odbiorze surowca po jego zrywce potwierdzając to wpisem w książce służbowej leśniczego. III. Szczegółowy tryb sprzedaży i rozchodu drewna i produktów niedrzewnych 1. Dowodem sprzedaży detalicznej drewna i produktów niedrzewnych jest oryginał paragonu fiskalnego lub na żądanie kupującego faktura generowana z SILP. 2 Asygnata z rejestratora leśniczego (zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów). 3. Sprzedający (wystawiający asygnatę) odpowiada służbowo i materialnie za: - sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych nie ujętego w ewidencji księgowej, - błędne wyliczenie należności (niewłaściwa masa lub klasa, błąd rachunkowy). 4 Rozliczenie gotówki przez upoważnionych do wystawiania asygnat i przyjmowania wpłat odbywa się zgodnie z Instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej w Nadleśnictwie Gromnik 5 Rozliczenie gotówki ze sprzedaży następuje w oparciu o kwoty wynikające z raportów dobowych fiskalnych z uwzględnieniem zwrotów paragonów anulowanych. a. konsygnację sporządza się w 2-ch egzemplarzach z przeznaczeniem dla oryginał dla kasjera Nadleśnictwa i wystawiającego, b. z chwilą dokonywania transferu asygnat leśniczy zobowiązany jest powiadomić pracownika księgowości o żądaniu kupującego wystawienia faktury VAT na asygnatę o numerze, dodatkowo przekazując dane klienta takie jak: nazwa, adres, nr NIP, c. wpłaty gotówki kasjerce dokonuje leśniczy, (podleśniczy) osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego przez Nadleśniczego pracownika. d. pracownik obsługujący kasę N-ctwa przy rozliczeniu konsygnacji, potwierdza przyjęcie gotówki swoim podpisem na wystawionych przez niego dowodach wpłat (KP) w przypadku rezygnacji z zakupu drewna i produktów niedrzewnych lub stwierdzenia pomyłki po wydrukowaniu paragonu fiskalnego obowiązkiem wystawiającego jest jego dostarczenie do działu księgowości poprzez dziennik podawczy z opisem przyczyn oraz dokładna datą zwrotu. 5

6 . e. kontrolę nad rozchodem asygnat oraz kwitów wywozowych i zrywkowych sprawuje starszy referent ds. administracji, który dokonuje rozliczenia zużytych druków. 7 Przy sprzedaży bezgotówkowej na umowy wydatek drewna i produktów Niedrzewnych następuje w oparciu o kwit wywozowy wystawienie z rejestratora : a. kwit wywozowy wystawiany jest oddzielnie na każdy ładunek w 4-ch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał dla nabywcy - pierwsza kopia dla biura Nadleśnictwa (dla stanowiska KF Księgowość) - druga kopia dla stanowiska SA - trzecia kopia dla leśniczego c. nabywca potwierdza odbiór zakupionego drewna osobiście lub przez upoważnionego na piśmie (umowie) przedstawiciela, 8. Rejestracja zrywki drewna następuje w oparciu o kwity zrywkowe wystawione z rejestratora. 9. Przy prowadzeniu sprzedaży przez Starszą Księgową faktura VAT nie podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego i Głównego Księgowego. Sprzedający odpowiada służbowo i materialnie: - za sprzedaż drewna i produktów niedrzewnych nie ujętego w ewidencji księgowej, - błędne wyliczenie należności (niewłaściwa masa lub klasa, błąd rachunkowy). 10. Dowody Pobrania drewna i produktów niedrzewnych na potrzeby własne Nadleśnictwa wystawiane są przez pracownika działu księgowości. W oparciu o asygnaty wystawione przez leśniczych i zatwierdzane są przez Nadleśniczego i Głównego Księgowego. 11. Kontrolę merytoryczną odbiórki i sprzedaży drewna, produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Gromnik prowadzą: - inżynier nadzoru, zastępca nadleśniczego, specjalista ds. użytkowania lasu i Bhp, strażnicy leśni. Kontrolę należy udokumentować (np. poprzez wpisy w książce służbowej leśniczego i własnej, na kwitach wywozowych, asygnatach). Nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów sprawuje Główny Księgowy. Niniejsze Zasady obowiązują od roku. Tracą moc dotychczasowe Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący od r. Podstawowe akty prawne sprzedaży drewna. 6

7 1. Zarządzenie nr 82 DGLP z dnia r.. 2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212 poz. 1338) 4. Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Krakowie z dnia r. w sprawie organizacji sprzedaży drewna w Nadleśnictwach, znak spr: EM-900-7/12 7

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik.

Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 29.12.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Zasady sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych obowiązujący w Nadleśnictwie Gromnik. I. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 39/2014. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku. z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 39/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik w Gromniku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Gromnik. znak : N - 021-39/14 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z dnia 04.12.2013r. REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W 2014R. 1.Sprzedaż detaliczna obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży drewna

Regulamin sprzedaży drewna Regulamin sprzedaży drewna Zał. nr 1 Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Skierniewice, wynikający z ustaleń Zarządzenia Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r., znak GM-900-4/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 31.12.2014 r. Zn. spr.: ZG-81-147/14 Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011. I Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2010 REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE SŁAWA ŚLĄSKA W ROKU 2011 I Zasady ogólne 1) Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Sława Śląska reguluje proces sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 1/2011 Nadleśniczego Nadleśnictw Olsztyn z dnia w sprawie sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olsztyn.

Zarządzenie 1/2011 Nadleśniczego Nadleśnictw Olsztyn z dnia w sprawie sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olsztyn. Zarządzenie 1/2011 Nadleśniczego Nadleśnictw Olsztyn z dnia 03-01-2011 w sprawie sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Olsztyn. Na podstawie art. 35 Ustawy o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012. z dnia r. Znak Spr. Znm /2012

Zarządzenie Nr 10/2012. z dnia r. Znak Spr. Znm /2012 Zarządzenie Nr 10/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 21.06.2012r. Znak Spr. Znm-1-906-3/2012 W sprawie sprzedaży drewna na II półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:.

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:. 1 Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu w Kłobucku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, NIP 574-000-69-30, REGON 150027008 z siedzibą w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E..

Umowa sprzedaży nr E.. Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu.. 2012 roku w Łopuchówku pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łopuchówko reprezentującym Skarb Państwa Zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... kupna sprzedaży

U M O W A NR... kupna sprzedaży U M O W A NR... kupna sprzedaży Załącznik nr 2 Z dnia...r., zawarta w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn NIP 657-290-58-57 REGON 260571899 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży drewna Nr

Umowa sprzedaży drewna Nr - 1 - Umowa sprzedaży drewna Nr obowiązująca od dnia. r. do dnia r. zawarta w dniu.. r. w Nawsiu Kołaczyckim pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kołaczyce,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym

Umowa sprzedaży nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym =WZÓR= (e-drewno, M2E, przedpłata) 1 Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Złotowie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złotów, zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4..

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR E4.. zawarta w Czarnej Białostockiej w dniu.2014 r. pomiędzy: 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa) - Nadleśnictwem Czarna Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków Wyszków, ul.

Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków Wyszków, ul. 1 Umowa kupna-sprzedaży Nr.. zawarta w dniu.. w Leszczydole Nowinach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków 07-200 Wyszków, ul. Leśników 27 zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S

Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, nr kont bankowych: PBS 65864210122003120093930001 BGŻ 19203000451110000000778770 Umowa kupna-sprzedaży drewna Nr S Obowiązująca od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r. zawarta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000 Umowa kupna - sprzedaży drewna nr E10000 Obowiązująca od dnia...10.2011 do dnia 31.10.2011 roku zawarta w dniu.10.2011 r. w Mielcu pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z targowiska miejskiego ul.targowa i z parkingu przy ul.targowej Na

Bardziej szczegółowo

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON...

wpis do KR... pod nr NIP..., REGON... UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E... Nr. rej. Zawarta w dniu...2015r. roku w Drawsku Pomorskim pomiędzy: Skarbem Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogrodzka 30, NIP 674-000-53-51, REGON 330044068 -

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Zarządzenie nr 1/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dnia 02.01.2014r. w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3

OGŁOSZENIE WBO 2 WBO 3 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e...

UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e... UMOWA kupna-sprzedaży drewna nr.../.../e... zawarta w dniu... r. w Gostyninie pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Gostynin, adres: 09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 55 zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So

OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So OGŁOSZENIE Chełmowa Góra WO So Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r.

Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r. Zasady V Submisji Drewna Cennego Lubelska Jesień 2014 18-19 listopada 2014 r. 1. Uczestnicy submisji, zainteresowani zakupem drewna, uprawnieni są do wstępu ma plac składowania drewna w Krasnymstawie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku

Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku Zasady Submisji drewna organizowanej w Nadleśnictwie Bartoszyce w dniu 08 marca 2012 roku 1 1. Zasady dotyczą submisyjnej sprzedaży drewna wielkowymiarowego dębowego. 2. Miejsce składowania drewna objętego

Bardziej szczegółowo

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E..

UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. UMOW KUPNA SPRZEDAŻY nr E.. spisana w dniu.. r. w Nadleśnictwie Wipsowo pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wipsowo, 11-010 Barczewo, WIPSOWO 51 C NIP 739-000-18-43; REGON 510549300; zwaną dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM /08

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM /08 PROJEKT 4.08.2008 Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia w sprawie ustalenia warunków sprzedaży drewna na 2009 rok znak: OM-906-1- /08 Na podstawie 6. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych DECYZJA Nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych Znak spr.: Z-90-4/2009 Działając na podstawie: art.35, ust.1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Podstawa prawna: INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694; ze zmianami), Ustawa z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty 1 Umowa kupna-sprzedaży drewna nr (półroczna) przy zastosowaniu przedpłaty spisana w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Żagań zwaną dalej Sprzedającym w imieniu, której działa: a. Nadleśniczy..

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw,

Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, Nadleśnictwo Bolewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie dwóch województw, większość położona jest na terenie województwa Wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 04/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-36/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-36/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-36/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA w sprawie w sprawie określenia szczególnych zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz wiatrołomów z terenów stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

... Umowa sprzedaży nr E

... Umowa sprzedaży nr E ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY - przedpłata ZNAK: 912. Umowa sprzedaży nr E zawarta w Mrozach w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21,19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. 1. Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem.

INSTRUKCJA KASOWA. 1. Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem. Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 8 września 2014 r. INSTRUKCJA KASOWA Rozdział 1. Pomieszczenie kasy 1. Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2017.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa :

Umowa kupna-sprzedaży nr. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu w Lasówkach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Grodzisk zwanym dalej Sprzedającym w imieniu której działa : Nadleśniczy Andrzej Ratajczak a wpis do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. zawarta w dniu 2011 r. w Strzałowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Strzałowo, Strzałowo 2; 11-710 Piecki NIP 742-000-72-60, REGON 510549719 zwanym dalej Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA. z dnia r.

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA z dnia 01.07.2016r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z pasa drogowego pod budowę drogi pn.: Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie Zarządzenie nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dnia 03.01.2014r. w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. z siedzibą w., zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają :

Umowa sprzedaży nr. z siedzibą w., zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają : 1 Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu. w Kłobucku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, NIP 574-000-69-30, REGON 150027008 z siedzibą w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr. zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12

Umowa kupna-sprzedaży nr. zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.w Biurze Nadleśnictwa Oborniki Śl. z siedzibą w Obornikach Śl., ul Wrocławska 12 pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Oborniki Śl. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Siemianice, 01.12.2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 22/2014 Dyrektora LZD Siemianice z dnia 01.12.2014 r. Znak spr. DL-61/ 1779/ 2014 w sprawie zasad sprzedaży drewna w LZD Siemianice w roku 2015 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) ZARZĄDZENIE NR 501/A/2006 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia.

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia. WYKAZ obowiązujących zarządzeń Nadleśniczego Miękinia. l.p. Numer zarządze nia Data wydania 1 24/2002 27.09.2002. 2 1a/2003 06.01.2003r 3. 3/2003 03.02.2003 4. 14/2003 01.07.2003 5. 16/2003 15.07.2003r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Środki pieniężne są najbardziej płynnym składnikiem

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr...

Umowa kupna - sprzedaży drewna nr... Umowa kupna - sprzedaży drewna nr... zawarta w dniu... w wyniku: aukcji internetowej w aplikacji e-drewno prowadzonej w oparciu o Zarządzenie nr 49 DGLP z dnia 7 X 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.*

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.* NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.* Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku w kasie szkoły i kasie intendentki 1 POMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kowary i jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr E...

Umowa kupna-sprzedaży Nr E... Umowa kupna-sprzedaży Nr E... zawarta dnia... w Młynarach pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Młynary, ul. 1 Maja 21A, 14-420 Młynary, zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 57 z dnia r.

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 57 z dnia r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 38/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w Mieście Grajewo Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ K. TUBACKI, M. SOBCZAK PIOTR STAŚKIEWICZ Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH PIOTR STAŚKIEWICZ PEŁNOMOCNIK ZSZ SARA GĘDEK-KLEJBOROWSKA DATA 12/06/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2017 Rektora UKSW z dnia 14 czerwca 2017 r. Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2

Chorzów, 01-01-2013. 2. Sprzedawca wystawia faktury korygujące do faktur wskazanych w par.2 R E G U L A M I N F A K T U R O W A N IA Chorzów, 01-01-2013 1 1. Podatnik - firma zwana dalej Sprzedawcą, wystawia faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług na podstawie art. 106 Ustawy oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 33/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia 9 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 33/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia 9 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 31 grudnia 2004 dotyczącego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Dyrektora ZSP Somonino z dnia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Dyrektora ZSP Somonino z dnia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Dyrektora ZSP Somonino z dnia 14.03.2016 INSTRUKCJA KASOWA Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 1 CZĘŚĆ I OGÓLNA 1. Instrukcja kasowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E4..

Umowa sprzedaży nr E4.. Umowa sprzedaży nr E4.. W dniu... w Woziwodzie, pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Woziwoda z siedzibą w Woziwodzie, 89-504 Legbąd, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR E. zawarta w Żylinach w dniu 2011- - pomiędzy : 1. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia) Nadleśnictwem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Do użytku wewnętrznego - 2- Część I Ogólna 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zarejestrowano w rejestrze, pod poz.:

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zarejestrowano w rejestrze, pod poz.: Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo