OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami Kupującymi w zakresie sprzedaży i dostawy wszystkich wyrobów i produktów znajdujących się w ofercie. 1.2 Niniejsze warunki sprzedaży są załącznikiem do każdej umowy o współpracy, umowy dostawy, jednorazowego zakupu oraz faktury i zastępuję wszystkie inne warunki ustalone wcześniej. 1.3 Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda Odbiorcy - -Kupującego na zasady zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży. 1.4 Niniejsze warunki sprzedaży mogą być negocjowane na etapie przed przyjęciem przez firmę Lumac Sp. z o.o. zlecenia. Uzgodnione warunki winny być zatwierdzone przez Dostawcę Sprzedającego i Odbiorcę Kupującego. Warunki te będą miały charakter jednorazowy, ustalony dla określonej transakcji. 2. Przyjęcie zamówienia 2.1 Zmówienia przyjmowane są w siedzibie firmy pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście od Zamawiającego. 2.2 Zamówienie winno szczegółowo określać przedmiot zamówienia (tj. np. wymiary, budowa szyby, rodzaj szkła, typ, ilość, kolor etc.) oraz termin realizacji. 2.3 Zamówienie zostaje przyjęte jeśli określenie wyrobu jest wystarczające do jego wykonania, a określony termin wystarczający do dostarczenia. Zamówienie przyjęte nie jest potwierdzane jeśli ustalony przez Zamawiającego termin realizacji zostanie przez Dostawcę dotrzymany. 2.4 O zamówieniach, które nie zostały przyjęte Dostawca powiadamia Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania i podaje własne warunki realizacji zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania tych warunków w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia ich otrzymania. Brak odpowiedzi jest traktowane jako milczące akceptacja Odbiorcy Kupującego i zlecenie jest realizowane na warunkach Dostawcy Sprzedającego.

2 2.5 Realizacja zleceń wykonywanych na przedpłatę zostaje uruchomiona po dokonaniu tej przedpłaty przez Odbiorcę Kupującego w uzgodnionej wielkości. 2.6 Ceny sprzedaży na poszczególne wyroby i towary podane są w cenniku wyrobów. Ceny nie zawierają podatku VAT. Zasady obliczenia powierzchni wyrobów, stosowanie dopłat do nieregularnych kształtów itp. określone są w cenniku wyrobów. 2.7 Wyroby, na które zostało przyjęte zlecenie zostaną wykonane w oparciu o obowiązujące normy (PN, PN EN, PN S, Kryt. Tech. nr 20S/2010, ISO) oraz ZKP. 3. Dostawa wyrobów i towarów, odbiór i przechowywanie. 3.1 Dostawa wyrobów i towarów odbywa się na zasadach określonych w ofercie, cenniku lub umowach o współpracy. 3.2 Przewiduje się dostawę i przekazanie się wyrobów według zasady DDU i EXW. 3.3 Dostawę według zasady DDU (do siedziby Odbiorcy Kupującego) odbywa się środkiem transportu Dostawcy lub środkiem transportu przez niego wynajętym. Dostawca zastrzega sobie prawo wyboru środka transportu Odbiorcę zobowiązuje się do rozładunku środka transportu własnym sprzętem Odpowiedzialność Dostawcy za bezpieczeństwo przewozu i przekazania towaru kończy się w chwili przystąpienia Odbiorcy do rozładunku Wszystkie szkody wynikające z nieprawidłowego rozładunku ponosi Odbiorca Kupujący. 3.4 Dla odbioru wyrobów (wg zasady EXW) sprzedający zobowiązuje się do prawidłowego załadunku wyrobów na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę Kupującego. Odpowiedzialność Dostawcy- Sprzedającego za towar kończy się z chwilą jego załadowania na środek transportu i dalsza odpowiedzialność z ewentualne uszkodzenia lub straty przechodzi na Odbiorcę Kupującego. 3.5 Czynności odbioru ilościowo jakościowego odbywają się (dla odbioru wg zasady DDU) przed przystąpieniem do rozładunku, a dla odbioru wg zasady EXW po spakowaniu na środek transportu Odbiorcy Kupującego.

3 3.6 Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ ze szczegółową specyfikacja wymiarowo ilościowa. Dokument WZ stanowi podstawę do przeprowadzenia odbioru ilościowo jakościowego. 3.7 Po dokonaniu odbioru wyrobów przedstawiciel kupującego zobowiązany jest do popisania tego dokumentu. 3.8 Wszystkie uwagi dotyczące odbioru ilościowo jakościowego kupujący zobowiązany jest do wpisani na dokumencie WZ. 3.9 Każda uwaga kupującego (wg pkt 3.8 ) wymaga podpisu przewoźnika lub kierowcy, co do zgodności oceny jakościowo ilościowej. 3.10Odbiór wyłącznie jakościowy towarów może być przeprowadzony przez kupującego w terminie późniejszym, tj. przez kolejne 7 dni po otrzymaniu dostawy i nie później niż do chwili montażu w konstrukcję otworową i nie może dotyczyć stłuczek i uszkodzeń (pęknięć, wyszczerbień itp.). 3.11Odbiorca Kupujący zobowiązuje się odebrane wyroby przechowywał w pomieszczeniach zamkniętych, uniemożliwiających bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na stojakach odpowiednio wyprofilowanych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobów. 4. Zapłata należności. 4.1 Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT wraz z wydaniem towaru lub niezwłocznie po jego wydaniu, na której okresli sposób oraz termin zapłaty zgodny z ofertą lub umową sprzedaży. 4.2 W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego lub realizować je na zasadzie 100% przedpłaty oraz dodatkowo postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. 4.3 W przypadku anulowania lub zmiany przez Kupującego istotnych parametrów zamówienia będącego w trakcie produkcji, towary wykorzystywane do jego realizacji zostaną przekazane do dyspozycji Kupującego, który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za ten towar w wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.

4 4.4 Za datę zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek Sprzedwacy. 4.5 Do momentu pełnej zapłaty za dostarczone produkty pozostają one własnością Sprzedawcy nie dotyczy dokumentów sprzedaży objętych cesją faktoringu BIBBY Financial Services Sp. z o.o. 4.6 Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie wpływu na termin płatności. 5. Reklamacje 5.1 Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone chyba, że Kupujący wskaże rażące niedbalstwo ze strony pracowników Sprzedawcy jako przyczynę ewentualnych uszkodzeń. 5.2 Zgodnie z art KC produkty sprzedawcy objęte są jednoroczną ochroną z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz zgodnie z art KC uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Kupujący dowiedział się o istnieniu wady. 5.3 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w dostarczonych produktach widocznych wad jakościowych, zobowiązany on jest do przesłania Sprzedawcy w terminie 3 dni pisemnej reklamacji, a w przypadku wad ukrytych produktów w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W razie nie zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, dotyczącej jakości produktów w wyżej określonym terminie Sprzedawca zwolniony jest z obowiązków gwarancyjnych w tym zakresie. 5.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, dane Kupującego, rodzaj i ilość reklamowanych pro duktów oraz numer faktury zakupu. 5.5 Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport do siedziby Sprzedawcy spoczywa po stronie Kupującego. Wadliwy produkt powinien być zaakceptowany w opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Sprzedawcą. 5.6 Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie i poinformuje Kupującego w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.

5 5.7 Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia. 5.8 W przypadku, gdy Kupujący dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu. 5.9 W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca wykona naprawę lub nowy produkt wolny od wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki konieczny jest do jej wykonania uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces technologiczny. W porozumieniu z Kupującym, Sprzedawca może obniżyć cenę wadliwych produktów wystawiając fakturę korygującą. 5.10Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści. 6. Postanowienia końcowe 6.1 Wszelki zmiany do OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6.2 W jakichkolwiek kwestiach nie uregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie mają aktualne pisemne ustalenia pomiędzy Sprzedawca a Kupującym oraz przepisy prawa polskiego. 6.3 Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy. ZARZĄD P.W. Lumac Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Wersja zaktualizowana dnia 30/07/2012 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Lhoist w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo