MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MK Łódź, dnia 22 kwietnia 2014 r. MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa dostępu do Internetu dla obiektów Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, znak sprawy MK Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że: w 3 ust. 4 Załącznika Nr 7 do SIWZ projektu umowy, słowa: Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, po potwierdzeniu prawidłowości danych zamieszczonych w fakturze, z potrąceniem ewentualnych kar określonych w 4 umowy, w terminie 30 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. zastępuje się słowami: Zapłata będzie dokonywana przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, po potwierdzeniu prawidłowości danych zamieszczonych w fakturze, z potrąceniem ewentualnych kar określonych w 4 umowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: Pytanie 1: Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 29 kwietnia 2014 r.? W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczną dotyczącą określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego. Wymagania określone w przetargu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony w SIWZ. Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na korzyść Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację zamówienia i eliminuje ewentualne błędy wynikające np. wskutek pośpiechu. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie działania wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest wręcz nierealny dla wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów. Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert przetargowych potencjalnych Wykonawców.

2 Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ termin składania ofert został wyznaczony na dzień r. do godz , w związku z czym zapytanie Wykonawcy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 29 kwietnia 2014 r. uważa się za bezzasadne. Pytanie 2: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia łączy po parach miedzianych w przypadku jeśli z przyczyn obiektywnych nie ma technicznych możliwości świadczenia usług w technologii światłowód/koncesjonowane łącze radiowe w lokalizacjach objętych niniejszym postępowaniem? Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza możliwości uruchomienia łączy po parach miedzianych. Zgodnie z zapisami SIWZ łącza należy wykonać w technologii światłowodowej lub koncesjonowanego łącza radiowego. Pytanie 3: 4 ust. 2, ust.6 umowy, 4 ust. 21 umowy Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się. Odpowiedź 3: Przepis art. 471 kodeksu cywilnego ma zastosowanie również do kar umownych. Pytanie 4: 4 ust. 2, ust.6 umowy Odnośnie postanowień zawartych w Załącznik nr 9 wzór umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych o ½? Odpowiedź 4: Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż w niniejszym postępowaniu Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ, a nie jak wskazuje Wykonawca - Załącznik nr 9. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wysokości kar umownych określonych w SIWZ i jej załącznikach. Pytanie 5: 4 ust. 2, ust.6 umowy Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień Umowy, tak by zawierała również treść Całkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto? Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający w ramach realizacji umowy oczekuje świadczenia usługi wysokiej jakości. W oparciu o dostarczone łącza realizowane będą zadania mające bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzi, w związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie 6: 4 ust. 21 umowy Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na zawarcie w treści Umowy paragrafu o brzmieniu: W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

3 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.), Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy. Odpowiedź 6: Stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest oczywiste. Regulamin i cennik wykonawcy nie ma zastosowania do niniejszej umowy. Pytanie 7: 4 ust. 21 umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od niniejszego zapisu lub doprecyzowanie, iż podobne prawo przysługuje Wykonawcy. Odpowiedź 7: Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 8: 4 ust. 3 umowy Wykonawca stwierdza również, że zapisy SIWZ przewidują prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w okolicznościach innych niż te, które uregulowane są w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. innych niż nieprzewidziana zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wraz z prawem do naliczenia kary umownej. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgodzi się na doprecyzowanie zapisów SIWZ i wykreślenie zapisu SIWZ, tj. istotne warunki umowy tak, aby w SIWZ pozostał tylko zapis, który zapewni Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych? Wykonawca zawierając umowę przetargową na realizację dokładnie określonego zamówienia i realizując je w sposób rzetelny i profesjonalny nie ma zamiaru odstępować od umowy bez realizacji zamówienia lub przed terminem na jaki umowa została zawarta w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem okoliczności ewentualnej ewidentnej winy Zamawiającego. W przypadku zawieranej umowy przetargowej Wykonawca kalkuluje specjalne, tzw. szyte na miarę stawki cenowe dla Zamawiającego z uwzględnieniem w swoim rachunku ekonomicznym założonych dostaw i założonego okresu świadczenia usług. Zamawiający nie powinien zatem wprowadzać uciążliwego naszym zdaniem warunku dopuszczającego rozwiązanie umowy w dowolnym czasie z różnych powodów, innych niż to, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przypadki wymienione są w szczególności, a zatem nie jest to pełny katalog przypadków, proponujemy wykreślenie słowa: w szczególności. Prosimy o modyfikacje zapisów. Odpowiedź 8: Zamawiający nie dokona modyfikacji 4 ust. 3 umowy. Pytanie 9: 4 ust. 2, ust.6 umowy, 4 ust. 21 umowy Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4 Odpowiedź 9: Umowa przewiduje kartę awarii (Załącznik Nr 7.4 do SIWZ , stanowiący Załącznik Nr 6 do umowy MK ), która jest potwierdzeniem wystąpienia awarii. Kartę awarii wypełnia i przedstawia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający nie przewiduje postępowania reklamacyjnego. Pytanie 10: Zamawiający w 4 ust. 21 wzoru umowy oraz w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia - Istotne Postanowienia Umowy zastrzega, iż w przypadku niedotrzymywania warunków technicznych któregokolwiek z łączy, Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Wykonawca zwraca uwagę, że wystąpienie awarii zazwyczaj nie jest w pełni zależne od Wykonawcy i nie zawsze Wykonawca ma całkowity wpływ na występowanie takich sytuacji. Wykonawca zawsze dokłada wszelkich starań, aby postanowienia umowne były wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego a wszelkie uchybienia, jeżeli nawet wystąpią, nie są generowane celowo. Wykonawcy również zależy na prawidłowym, rzetelnym i profesjonalnym świadczeniu usługi. Dodatkowo Zamawiający zastosował szereg kar umownych związanych z wystąpieniem przerw w dostawie usług, czy też niedotrzymaniem wymaganych parametrów, więc nie powinien dodatkowo dopuszczać rezygnacji z usług Wykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, że z zasady umowy w zamówieniach publicznych są zawierane na czas oznaczony, a świadczenie wykonawcy winno być tożsame ze świadczeniem określonym w składanej przez niego ofercie. Wszelkie zapisy zezwalające na rozwiązanie umowy mogą spowodować, że projekt dla Wykonawcy stanie się nierentowny. Ustawodawca dopuszcza jedynie w art. 145 pkt. 1 odstąpienie od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Czy wobec powyższego Zamawiający wykreśli powyższy zapis z treści wzoru umowy? Odpowiedź 10: Zamawiający nie przewiduje wykreślenia powyższego zapisu z treści umowy. Pytanie 11: Zamawiający w 3 ust. 4 wzoru umowy określił termin płatności na 30 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego. Wykonawca informuje, że taki sposób fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do projektu dodatkowych kosztów odmiennego fakturowania, co może podrożyć koszt całościowy projektu. Dla Wykonawcy standardowy sposób wystawiania faktur generuje termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury VAT. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktur liczonego od dnia wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia? Odpowiedź 11: Modyfikacja treści SIWZ. Pytanie 12: Zamawiający w 3 ust. 4 wzoru umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winne być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Czy Zamawiający wobec tego dopuszcza modyfikację wzoru umowy w taki sposób, aby w 3 umieścić dodatkowy zapis określający, aby naliczanie kar umownych następowało po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291)? Odpowiedź 12: Zamawiający nie przewiduje postępowania reklamacyjnego.

5 Pytanie 13: Zgodnie z 3 ust. 4 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy? Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. Pytanie 14: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w 4 ust. 20 wzoru umowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z maksymalnie trzech lokalizacji z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy PZP zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający w trakcie realizacji umowy i świadczenia usług przez Wykonawcę nie powinien zmieniać zakresu świadczonych usług. Następnie zgodnie z art. 142 ust. 1 Ustawy PZP umowy w zamówieniach publicznych zawiera się na czas oznaczony, czyli nie mogą być bez istotnej przyczyny, wskazanej w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, rozwiązane przed upływem czasu na jaki zostały zawarte. Dodatkowo postanowienia dotyczące zawierania umów i ich realizacji opierają się na uregulowaniach Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy umowy są niezgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującego stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i prawnymi, m.in. kwestie dotyczące zobowiązań stron. Art. 353 par. 1 KC, mówi, że "Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić". Skoro w wyniku podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powstał stosunek zobowiązaniowy, to wierzyciel (Wykonawca) ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go świadczenie, to znaczy, że zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania (umowy), zaspokajając jednocześnie określony w jego treści interes wierzyciela (Wykonawcy). Jeżeli to nastąpi, zobowiązanie zostaje wykonane i jako takie wygasa. Reasumując, Zamawiający umieszczając zapis o wcześniejszym rozwiązaniu umowy stosuje zapis niezgodny z przepisami prawa. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający faktycznie przewiduje, iż w trakcie trwania umowy może zajść konieczność rezygnacji z trzech łączy? Jeżeli nie, to wnosimy o jego wykreślenie. Jeżeli tak, to zwracamy się z zapytaniem: Co stanie się z wartością kontraktu po takiej rezygnacji? Czy zostanie wartość ta zostanie pomniejszona o wartości za wyłączone łącza? Czy też zostanie zachowana a opłaty zostaną przeniesione na łącza, które pozostaną? Odpowiedź 14: Zamawiający może w trakcie trwania umowy wyłączyć z dostawy obiekt na zasadach art. 144 lub 145 Pzp. Zamawiający uwzględnia przesłanki stwarzające możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Jednocześnie nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie trwania umowy dojdzie do konieczności rezygnacji z jednego, dwóch lub trzech łączy. Zamawiający utrzymuje w Umowie zapis o zastrzeżeniu sobie możliwości rezygnacji z maksymalnie trzech lokalizacji z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający informuje iż wartość kontraktu po takiej rezygnacji zostanie pomniejszona o wartości wyłączonych bądź wyłączonego łącza. Pytanie 15: Zamawiający w 4 ust. 16 wzoru Umowy zastrzega, iż "Wykonawca zapewni bez ponoszenia dodatkowych opłat jednorazowych możliwość zmiany przepustowości w ramach sumy wszystkich przepustowości". Zamawiający winien wziąć pod uwagę, iż zmiana przepustowości nie jest drobną modyfikacją i wiąże się z potrzebą zapewnienia w każdej lokalizacji takich urządzeń, które obsłużą

6 każdą przepustowość od minimalnej do maksymalnej, biorąc dodatkowo pod uwagę wymóg, aby każdej lokalizacji istniała możliwość czterokrotnego zwiększenia przepustowości. To natomiast powoduje podrożenie kosztów projektu a tym samym zwiększenie ostatecznej ceny oferowanej przez Wykonawcę. Wykonawca musi z góry założyć w projekcie cenę za maksymalne łącze w każdej lokalizacji. Rentowność takiego przedsięwzięcia może okazać się zagrożona dla Zamawiającego, który będzie zmuszony ponieść podrożone koszty usługi. Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zamawiający powinien wydatki publiczne dokonywać w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo art. 140 ust. 1 ustawy PZP wskazuje, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Co oznacza, że przedmiotu zamówienia nie można dowolnie zmieniać i nie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w jakich okolicznościach Zamawiający zamierza zwiększać przepływność łącza i czy jej zwiększenie będzie obowiązywało już do końca trwania umowy? Jaka procedura zwiększenia przepływności będzie obowiązywała Wykonawcę m.in. zlecenie zwiększenia przepływności, osoby upoważnione do dokonania zmiany itp.? Jeżeli natomiast Zamawiający uzna, że nie we wszystkich lokalizacjach jest rzeczywista potrzeba takich zmian, to wnosimy o doprecyzowanie bądź usunięcie powyższego zapisu z treści wzoru umowy. Prosimy również o doprecyzowanie: W jakim terminie mają być zrealizowane upgrady? Odpowiedź 15: Zamawiający utrzymuje w Umowie zapis, iż "Wykonawca zapewni bez ponoszenia dodatkowych opłat jednorazowych możliwość zmiany przepustowości w ramach sumy wszystkich przepustowości". Rentowność przystąpienia do przetargu danego Wykonawcy winien określić on sam. Wykonawca powinien być przygotowany na możliwość zmiany przepływności łącza we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego w ramach zapisu który znajduje się w 4 ust. 16 wzoru Umowy w dowolnym momencie trwania umowy. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany parametrów przepływności w którejkolwiek z lokalizacji, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 30 dni przed wymaganą zmianą o wielkości zmian przepływności łącza oraz lokalizacji, których ona dotyczy. Przykład: Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwiększenia łącza w lokalizacji nr 2 z 10 Mbps do 20 Mbps czyli o 10 Mbps zmniejszając prędkość w innej lokalizacji (lub innych lokalizacjach o określoną wartość Mbps) np. w lokalizacji nr 1 z 40Mbps na 30Mbps. Zamawiający wskaże w jakiej lokalizacji (lub lokalizacjach) łącze należy zmodyfikować i o jaką wartość na warunkach podanych powyżej. Pytanie 16: Zamawiający w 4 ust. 16 wzoru umowy wymaga, aby zastosowana technologia umożliwiała w przyszłości co najmniej czterokrotne zwiększenie przepustowości bez dodatkowych kosztów instalacyjnych. Wykonawca zwraca uwagę, że zapis ten jest bardzo nieprecyzyjny przez co uniemożliwia stworzenie projektu usługi w taki sposób, aby zaspokajał on wymagania i potrzeby Zamawiającego, a także aby był rentowny dla Wykonawcy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z czym prosimy o doprecyzowanie: Czy czterokrotne zwiększenie przepustowości ma nastąpić tylko raz i ma być liczone od przepływności wyjściowej? Czy zwiększenie ma dotyczyć wszystkich łączy razem, czy każdego oddzielnie? Czy po np. dwukrotnym zwiększeniu przepustowości danego łącza nie będzie już zmian prędkości? Czy może Zamawiający może znów życzyć sobie kolejne zwiększenie czterokrotne? Jak czterokrotne zwiększenie przepływności łączy będzie się miała do zapisu par. 4 ust. 6 o zwiększeniu przepływności w ramach sumy wszystkich przepływności? Dodatkowo, jeśli Wykonawca zwiększy przepływność jednego z łączy, to na którym łączu ma ją pomniejszyć, żeby zachować sumę przepływności?

7 Czy Zamawiający faktycznie przewiduje zmiany przepływności i ewentualne ich czterokrotne zwiększanie? Jeżeli tak, to czy nie byłoby bardziej korzystne wymagać docelowych przepustowości już na etapie ogłoszenia tego postępowania, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość? A jeżeli Zamawiający na dzień ogłoszenia postępowania nie przewiduje takich zmian, to wnosimy o usunięcie takiego wymogu z treści SIWZ, Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wzoru umowy lub dokładne doprecyzowanie zapisów dotyczących takich zmian. Odpowiedź 16: Wykonawca powinien być przygotowany na możliwość zmiany przepływności łącza we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego w ramach zapisu który znajduje się w 4 ust. 16 wzoru Umowy w dowolnym momencie trwania umowy. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany parametrów przepływności w którejkolwiek z lokalizacji, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 30 dni przed wymaganą zmianą o wielkości zmian przepływności łącza oraz lokalizacji, których ona dotyczy. Potencjalne czterokrotne zwiększenie przepustowości danego łącza ma nastąpić tylko raz i ma być liczone od przepływności wyjściowej. Przykład: Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwiększenia łącza w lokalizacji nr 2 z 10 Mbps do 20 Mbps czyli o 10 Mbps zmniejszając prędkość w innej lokalizacji (lub innych lokalizacjach o określoną wartość Mbps) np. w lokalizacji nr 1 z 40Mbps na 30Mbps. Zamawiający wskaże w jakiej lokalizacji (lub lokalizacjach) łącze należy zmodyfikować i o jaką wartość na warunkach podanych powyżej. Pytanie 17: Czy Zamawiający dysponuje urządzeniami, na których będzie monitorował ruch na łączach dostawcy z pomocą protokołów IP SLA, NetFlow, Cisco IP SLA oraz SNMP. Czy urządzenia (routery) stanowiące urządzenia brzegowe ma dostarczyć Wykonawca? Odpowiedź 17: Zamawiający dysponuje urządzeniami, na których będzie monitorował ruch na łączach Dostawcy. Pytanie 18: Zamawiający wskazuje czas reakcji na awarię do 60 min. Prosimy o wskazanie czasu usunięcia awarii. Odpowiedź 18: Zamawiający określa go jako niezwłoczny. Czas usunięcia awarii będzie zależny od typu awarii oraz możliwości jej usunięcia przez Dostawcę. W potwierdzeniu zgłoszenia/przyjęcia informacji o awarii Dostawca określi wymagany czas w uzgodnieniu z Zamawiającym. Podpisał: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Wyciszkiewicz

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Warszawa, 08.01.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (sprawa: KZP/01/2014). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

ZPK.271.22.2013 Kowala, 14.01.2014 r. Wszyscy Wykonawcy

ZPK.271.22.2013 Kowala, 14.01.2014 r. Wszyscy Wykonawcy ZPK.271.22.2013 Kowala, 14.01.2014 r. Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na czwartą dostawę zestawów komputerowych dla uczestników Projektu pn. Kowala gminą bez cyfrowych barier realizowanego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 17.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/23/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy IG.271.53.1.2014.MA. Ustka, dnia 07 stycznia 2015 r. Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka NIP: 839 00 30 153 Tel. (059) 814 60 44 do 46 Fax.: (059) 814 42 57 Wykonawcy Zapytania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Pcim Pcim 563 Tel Woj. Małopolskie Pcim, ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI

Urząd Gminy Pcim Pcim 563 Tel Woj. Małopolskie Pcim, ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI Urząd Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 Tel. 12 27 48 050 Woj. Małopolskie Pcim, 2012.10.12 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI271.17.2012) Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa Warszawa, dn. 06.03.2014 r. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Urząd Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Wykonawcy: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa, dnia 26.06.2013 r. EZ/ZP-3/2013 Wykonawcy: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych WYJAŚNIENIA Zamawiający, działając zgodnie z art. 38

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN opublikowanego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017.

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017. Szczecin 10.07.2015 r. Orange Polska SA Sprzedaż Orange Polska Wydział Sprzedaży do Instytucji Publicznych Ul. Piekarnicza1, 80-172 Gdańsk Zamawiający MBP w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MT

UMOWA NR MT Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR MT.2371...2014 W dniu... 2014 roku pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowanym przez: st. bryg. Adama Caputę Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części 6

Wzór umowy dot. części 6 Zał. Nr 2b do SIWZ ZP-271-2/12 Wzór umowy dot. części 6 Umowa na realizację w 2012 roku szóstej części zamówienia pn. świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych prowadzenie diagnozy psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Dzierżawa łączy transmisji danych - przetarg nieograniczony

Dzierżawa łączy transmisji danych - przetarg nieograniczony Dzierżawa łączy transmisji danych - przetarg nieograniczony Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę łączy transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miasta Gdyni: - budynek

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (022) 6848 333; 684 80 24; faks: 6847 310; 6848 017 12 marca 2012r. dot.: zawarcie umów ramowych na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w POZNANIU Poznań, 2014-12-23 ZZP-2380-147/2014 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD.BZL.271.53.2016.AAJU.1 Warszawa, dnia 21.11.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03

INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu WS-Z.2380.9.385.2014 Opole, dn. 2014-02-12 INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03 Na mocy art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Warszawa, 18 sierpnia 2015 r.

WYKONAWCY. Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczonym numerem BIR-I.272.10.2015 na Zakup usługi dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Warszawa, dnia 22.03.2017 r. AE-10/ZP/ 11 /17 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na postawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Gminą Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew Kocierzew Południowy 83 NIP 834-18-59-590 Regon 750148288 zwaną dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Kłodzko, 2016-03-25 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MCKZ/1/2016 na zamówienie pn.: BUDOWA BUDYNKU MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ETAP I Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani

Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani znak: WAG-Z.261.1.2015 Gdańsk, dnia 2 marca 2015 r. Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Transmisję

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 14.04.2017r. Umowa. zawarta w dniu 2017 r. w u pomiędzy Powiatem Radziejowskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie, NIP: 889 14 91 327, reprezentowany przez: 1.....-

Bardziej szczegółowo