WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP /14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP /14 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga zestawienia dwóch łączy e1, oczekując jednocześnie że system będzie obsługiwał transmisję w standardzie voip. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym transmisja pomiędzy obiektem Zamawiającego a operatorem będzie się odbywała w oparciu o protokół IP z wykluczeniem transmisji przez siec publiczną (internet)? Odpowiedź nr 1 Tak, Zamawiający dopuszcza transmisję na łączach ISDN PRA /30B+ D / pomiędzy obiektem Zamawiającego a Operatorem drogą światłowodową, kablową lub radiową. Pytanie nr 2 Załącznik numer 5 Umowa 2, ust. 3 Informujemy, że regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych nie definiują czasu reakcji na awarię, a jedynie czas jej usunięcia. Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu reakcji na zgłoszenie awarii traktów (łącza cyfrowe i łącza analogowe) do 4. godzin? Wnosimy o modyfikację. Odpowiedź nr 2 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów we wzorze umowy. Poprzez czas reakcji Zamawiający rozumie przyjęcie zgłoszenia i natychmiastowe przystąpienie do prac umożliwiających usunięcie awarii. Pytanie nr 3 Załącznik numer 5 Umowa 8, ust. 1e: za każdy dzień w którym przerwa w świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy trwać będzie dłużej niż 12 godz. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej. Przez średnią miesięczną Zamawiający rozumie 1/48 łącznej kwoty umowy wg tabeli cenowej usług Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z propozycją: W przypadku przekroczenia gwarantowanego czasu usunięcia awarii usługi podstawowej, niezależnie od długości tego przekroczenia oraz niezależnie od ilości awarii w danym okresie rozliczeniowym, Wykonujący udziela bonifikaty z tego tytułu w wysokości miesięcznego abonamentu za usługę podstawową. Bonifikata z tytułu przekroczenia gwarantowanego czasu usunięcia awarii udzielana jest za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło usunięcie awarii. Wysokość tej bonifikaty, ustalana jest dla opłaty abonamentowej za usługę podstawową. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło usunięcie awarii, bonifikata z tytułu przekroczenia gwarantowanego czasu usunięcia awarii udzielana jest w wysokości 1/30 abonamentu za usługę podstawową? Prosimy o modyfikację.

2 Odpowiedź nr 3 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisu we wzorze umowy. Pytanie nr 4 Załącznik nr 1 do SIWZ, części A pkt. I.7 Proszę o doprecyzowanie, czy połączenia mają być rozliczne w ramach Grupy Biznesowej? Odpowiedź nr 4 Zamawiający rozumie, iż Oferent ma na myśli Załącznik nr 2 do SIWZ. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, części A pkt. I. 7 Zamawiający ma na myśli połączenia tylko wewnętrzne. Pytanie nr 5 Załącznik nr 1 do SIWZ, części A pkt. I.9a; Załącznika nr 5 do SIWZ- Wzór Umowy, 3 pkt.2 W odniesieniu do rozliczania sekundowego dla niektórych połączeń na serwisy informacyjne i usługowe informujemy, iż nie ma możliwości funkcjonalnej dla zmiany sposobu taryfikacji i rozliczania sekundowego tego rodzaju połączeń. Połączenia rozliczane są różnie: jako jednorazowe zdarzenie bez względu na czas jego trwania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie w/w zgodnie z cennikiem Wykonawcy? Odpowiedź nr 5 Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie zgodnie z cennikiem Wykonawcy w przypadku połączeń na serwisy informacyjne i usługowe. Pytanie nr 6 Załącznik nr 1 do SIWZ, części A pkt. I.9a; Załącznika nr 5 do SIWZ- Wzór Umowy, 3 pkt.2 Informujemy, że nie ma możliwości odstąpienia od opłat inicjacyjnych dla niektórych połączeń np. na nr 0801, 070-x. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie w/w zgodnie z cennikiem Wykonawcy? Odpowiedź nr 6 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od opłat inicjacyjnych i wprowadzenia rozliczeń zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Pytanie nr 7 Załącznika nr 5 do SIWZ- Wzór Umowy, 3 pkt.1; wzór umowy Uwaga dot. 6 pkt. 3 Czy Zamawiający potwierdza, że będzie samodzielnie monitorował wyczerpanie kwoty umowy? Odpowiedź nr 7 Tak, Zamawiający potwierdza samodzielne monitorowanie wyczerpanie kwoty umowy. Pytanie nr 8 Załącznika nr 5 do SIWZ- Wzór Umowy, 3 pkt.2 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na od daty wystawienia faktury? Odpowiedź nr 8 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 3 pkt. 2 wzoru umowy poprzez zmianę z: Strony ustalają, że zapłata za usługi będzie następować miesięcznie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na podstawie bilingów - opłaty abonamentowe, dzierżawy centrali plus rozliczanie sekundowe za faktycznie przeprowadzone rozmowy wg stawek ujętych w tabeli cenowej usług wynikających z załącznika nr 3 do umowy na: Strony ustalają, że zapłata za usługi będzie następować miesięcznie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na podstawie bilingów - opłaty abonamentowe, dzierżawy centrali plus rozliczanie sekundowe za faktycznie przeprowadzone rozmowy wg stawek ujętych w tabeli cenowej usług wynikających z załącznika nr 3 do umowy. 2

3 Pytanie nr 9 Załącznika nr 5 do SIWZ- Uwaga dot. 3 pkt.3 Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zgodnie z powyższym? Odpowiedź nr 9 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis we wzorze umowy. Pytanie nr 10 Załącznika nr 5 do SIWZ 3 pkt. 5 Czy wymóg dostarczania szczegółowego wykazu realizowanych usług telekomunikacyjnych w formie bilingu, dotyczy bilingu z każdego numeru DDI, czy z całego dostępu ISDN PRA (30B+D)? Odpowiedź nr 10 Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz w formie bilingu ma dotyczyć bilingu z każdego numeru DDI. Pytanie nr 11 Załącznika nr 5 do SIWZ, 8 pkt. 2 Wykonawca stoi na stanowisku, że nie powinno dochodzić do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury). Kary umowne winne być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym a samodzielne potrącanie kary może doprowadzić do poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy dotyczącymi rozliczeń oraz stwarza możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu, iż kary umowne mogą być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym? Prosimy o modyfikację. Odpowiedź nr 11 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu do wzoru umowy. Pytanie nr 12 Załącznika nr 3 TABELA CENOWA USŁUG, dot. P3 i P4 w tabeli Zgodnie z cennikiem połączenia międzynarodowe dzielą się na 4 strefy. Dla każdej strefy jest inna opłata. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie połączeniami do jakich stref jest objęte niniejsze postępowanie? Odpowiedź nr 12 Zgodnie z Zał. nr 3 do SIWZ tabelą cenową usług Zamawiający prosi o wpisanie średniej z 4 stref zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pytanie nr 13 Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w 8 Umowy o zapisu, zgodnie z którym: a) Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie 8 ust.1 pkt c, pkt d, pkt e, pkt f Umowy nie przekroczy 15 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy? b) Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie 8 ust.1 pkt c, pkt d, pkt e, pkt f Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu? Wykonawca zwraca się na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15 % kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź nr 13 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację zapisu. 3

4 Pytanie nr 14 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 19 grudnia 2014r? W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczną dotyczącą określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego. Wymagania określone w przetargu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony w SIWZ. Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na korzyść Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację zamówienia i eliminuje ewentualne błędy wynikające np. wskutek pośpiechu. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie działania wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest wręcz nierealny dla wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów. Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert przetargowych potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź nr 14 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 12:30. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. Pytanie nr 15 Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego comiesięcznej, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw. Ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności. Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego ( nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego Wykonawcy, poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści tego zapisu w taki sposób, żeby termin płatności określony był na 30 dni od daty wystawienia faktury. Odpowiedź nr 15 Zgodnie z odp. nr 8. Pytanie nr 16 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy brzmieniem SIWZ pkt XI Informacje o podwykonawcach oraz załącznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w pkt A.I.9 c), gdzie zawarto postanowienie: Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Brzmienie pkt A.I.9 c) Załącznika nr 2 do SIWZ wskazujące na wyłączenie możliwości korzystania z usług podwykonawców przy realizacji zamówienia, byłoby bowiem niezgodne z przepisami Pzp, w szczególności art. 36a ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. Doktryna i orzecznictwo nie pozostawiają wątpliwości, iż zastrzeżenie ograniczające możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom stanowi wyjątek, i jako taki, musi być on interpretowany ściśle 4

5 i wprowadzany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Przy czym, ciężar wykazania, że ograniczenie możliwości korzystania z usług podwykonawców jest zasadne, spoczywa na Zamawiającym. Tak m.in.: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia , sygn. KIO 923/14 oraz J. Pieróg w Komentarzu do art. 36a ustawy Pzp (wyd. 13, Legalis). W szczególności, z brzmienia art. 36a Pzp jednoznacznie wynika, iż wyłączenie możliwości korzystania z usług podwykonawcy dotyczyć może tylko kluczowych części zamówienia, a zatem nie może dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, jak również wymaga uzasadnienia zastosowania takiego zastrzeżenia w stosunku do określonej części zamówienia w konkretnych okolicznościach danego postępowania. Wykonawca pragnie podkreślić, iż w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, brak obiektywnych przesłanek uzasadniających ograniczenie wykonawcom możliwości korzystania z usług podwykonawców, np. w zakresie instalacji łącza. Czynności wchodzące w skład przedmiotowych usług nie mają takiego charakteru, który wymagałby samodzielnego wykonywania ich przez wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu. Dopuszczenie takiego ograniczenia, spowoduje automatyczne zwiększenie kosztów realizacji zamówienia, jak również istotnie utrudni dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy byliby zdolni do jego należytego wykonania, co z kolei, może świadczyć o naruszeniu przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, wnosimy o wyjaśnienie opisanej kwestii, poprzez potwierdzenie, iż Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcom możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Odpowiedź nr 16 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w rozdz. XI INFORMACJE O PODWYKONAWCACH SIWZ poprzez zmianę z: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy (art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych) na: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wykreśla pkt A.I.9c) z Zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz modyfikuje zapis w Zał. nr 1 do SIWZ druk oferta poprzez zmianę z: X. Wykonawca oświadcza, że Zamówienie wykona samodzielnie/ zamówienie powierzy podwykonawcom*, w następującym zakresie: (*W przypadku udziału podwykonawców, należy podać zakres powierzonych im prac. W innym przypadku należy wpisać: nie dotyczy.) na: X. Wykonawca oświadcza, że Zamówienie wykona samodzielnie/części zamówienia powierzy podwykonawcom*, w następującym zakresie:. (*W przypadku udziału podwykonawców, należy podać zakres powierzonych im prac. W innym przypadku należy wpisać: nie dotyczy.) Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza podwykonawców w zakresie wykonania główniej części zamówienia. Poprzez główną cześć zamówienia Zamawiający rozumie świadczenie usługi telekomunikacyjnej (łącza ISDN RRA i łącza analogowe) oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego (opis zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ pkt A.I.13) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia poprzez podwykonawców np. w zakresie instalacji sprzętu, oprogramowania, uruchomienia czy przeprowadzenia stosownego szkolenia. 5

6 Pytanie nr 17 W związku z ogłoszonym postępowaniem i wyznaczonym terminem składania ofert na r. wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia r. Obecny termin składania ofert jest terminem krótkim biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia, który Zamawiający zamierza uzyskać w wyniku prowadzonego postępowania jest specyficzny albowiem jest dedykowany dla Zamawiającego. Powyższe powoduje, iż wszyscy Wykonawcy oprócz Wykonawcy obecnie świadczącego usługi dla Zamawiającego muszą przeprowadzić czasochłonną procedurę sprawdzenia warunków technicznych umożliwiających świadczenie usług zgodnie z wymaganiami SIWZ. W celu sprawdzenia, czy Wykonawca będzie miał możliwość realizacji łącza dostępowego koniecznym jest dokonanie szeregu czasochłonnych czynności sprawdzających w tym wizji lokalnej, której możliwość przeprowadzenia uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych w tym m.in. warunków atmosferycznych. Co więcej, w przypadku dużej liczy lokalizacji i znacznego oddalenia ich od siebie, czas przeznaczony na przeprowadzenie wizji lokalnej może ulec znacznemu wydłużeniu (do kliku a nawet kilkunastu dni). Przeprowadzenie wizji lokalnej ma istotne znaczenie dla prawidłowego oszacowania oferty. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w celu uzyskania przedmiotu zamówienia w jak najszerszym zakresie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego, a przy tym najkorzystniejszego pod względem cenowym. Wyznaczając krótki terminu składania ofert udziału w postępowaniu Zamawiający pozbawił się realnej konkurencji, a zatem możliwości uzyskania przedmiotu zamówienia za najbardziej korzystną cenę. Wielce prawdopodobnym jest bowiem, iż część Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu, zrezygnuje z powodu braku możliwości opracowania oferty we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Odpowiedź nr 17 Zgodnie z odp. nr 14. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Milena Kraszewska - Sulich Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2014 r. 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo